ONS BLAD Tf L. Frankenberg—Al kmaar f t TM.- sasrsx 25°- «s- ïï.rstx:: t so.- NA DE VERWOESTING Voornaamste cKieuws ■A DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VRIJDAG 17 OCTOBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG Na. 244 f 40 BRIEVEN UIT DUITSCHLAND Tumulten en botsingen Het maalgebod Het gemis van orde-teekenen Soda litas Medicorum President Hoover en de Katholieken De tocht van de „Graf Zeppelin” De ontploffing op Stad Zaandam De P.H.A.E.N. te Boedapest Kinderverlamming Het ontvoerde kind Kamerlid door een steen getroficn Heek op het Rembrandtpleln Diphtherias op een lagere school Fiets tegen auto De Nazi’s roeren zich geducht Een nieuw voorstel van de commissie Lovink JOH. LAUWERS Een voorstel uit de bakkerswereld. Een acciins van f 0-25 per baaltje meel van 50 K.G. Bank Burgers en Co. moet alle stukken afgeven Verlaging van de spoortarieven voor tuinbouwproducten In de remkast van een goederenwagen De burgemeestersbenoeming in Den Haag PAYGLOP 3 ALKMAAR De arrestatie der valsche munters te Renkum Bosch- en tuingrond-verkooplng te Heemskerk Nieuws voor zakkenrollers U06IFTE MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAH RECHTER, GESCHIEDEH OITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWIHTIG UREH RA HET ORGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD s= Tegenspraak Berlijn, 15 October 1930. te Boedapest De Rijksmiddelen Een hoogere opbrengst over September 5 van verbruikscoöperaties was Verontwaardiging over een rede Geen postvervoer bevat een tweede klacht van Een onderhoud met den gezagvoerder H. L. Goede vangst van de politie Aan de moeder teruggegeven Kwajongensstreek Drie leerlingen overleden Ingezet op t 89.092. Twee Amsterdammertjes op avontuur t -■ .j Barometerstand 9 uur VJn.t 766 vooruit was, dat een onder- allen geep onderschei - bureaut Telefoon: en vuurwapen men. Dinsdag s. zal men in het beursgebouw verder over deze zaak Op een opbrengst maanden Barometers Thermometers Bij de K. L. M. is bericht ingekomen, dat het gistermorgen van Schiphol vertrokken derde postvliegtuig naar Ned.-Indlë de P.H.- A.E.N., gistermiddag om 15.10 te Boedapest Is aangekomen. Alles is wel aan boord. He den wordt de reis voortgezet. INDIE. Koopt thans Uw St. Nicolaas-Cadeaux voor Uwe familie in Oos* en West Wij hebben alle nieuwe artikelen reeds ontvangen Het derde postvliegtuig is aangekomen. Valsche munters-werkplaats in Dordrecht ontdekt. Gsterenmorgen kwam op den Amsterdam- scheweg bij Arnhem een wielrijder in bot sing met een hem tegemoetkomenden auto, waardoor hü ter aarde werd geworpen. HU werd bewusteloos opgenomen en naar bet Stedelijk Ziekenhuis vervoerd. DU bleek een hersenschudding bekomen te hebben. Men -vreest voor xün leven. De Zniderzee-stewnwet in de Tweede Ka mer. De Rijksmiddelen brachten in September f 767.219 en over de eerste negen maanden van 1930 6.530.360 meer op dan in deaelfde tijdvakken van 1929. laten stond: diese het an- een De commissie Lovink dringt op verlaging der spoortarieven aan voor tuinbouwproduc ten. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger De moord in de Robroekstraat voor dr Rolterdamsche Rechtbank. Tegen verdachte 8 jaar geëischt. Te Reeuwjjk Een 13de geval van kinderverlamming is thans in Reeuwtjk waargenomen. Thans is deze gevreesde ziekte opgetreden bij een 9-jarigen jongen van den heer KI. van Vliet in de afd. Sluipwijk. De knaap is naar het ziekenhuis te Gouda overgebracht. De school, welke hij bezocht is ontsmet. Te Roermond werden twee knapen van 13 en 14 jaar, die hun ouderlijke woning te Am sterdam waren ontvlucht, zwervende door de politie aangetroffen. Zü waren te Amsterdam in een lymfcast van een goederentrein ge kropen. Toen het Tweede Kamerlid dr. Vos zich gistermiddag per auto naar 's-Gravenhage begaf, heeft een jongen in Lisse een steen naar den auto gegooid. Dr. Vos werd zeer licht aan zijn linkeroog geraakt en was een oogenblik sterk onder den indruk van het gebeurde. HU heeft bU de politie aangifte gedaan van dezen kwajongensstreek. De commissie Lovink heeft een uitvoerigen brief tot den Minister van Bin enlandsche Zak?r gericht inzake de spoortarieven voor vin bouwproducten. Ook de tuinders dringen, zooals bekend, sinds lang aan op tariefsverlaging. Maar tot nog toe hebben de Spoorwegen nog niet veel wenschen Ingewilligd, betoogende, dat de Ne- derlandsche tarieven niet hoog zUn op zich zelf en niet hooger dan in andere landen. Daartegen schUnt de commissie Lovink zeer scherp stelling te hebben genomen en met voorbeelden heeft zij aangetoond, dat de vergelüking. die de spoorwegen maken, on billijk is. De .billUke vergelUking moet aan- toonen dat de tuinders in ons land voor zendingen van 60 tot 100 pCt. meer betalen dan hun concurrenten in het buitenland. Zijn de inlichtingen van het „Vad juist, dan is uit tuinbouwkringen bij de Regeering aangedrongen op een beslissing vóór de be groeting in de Kamer wordt behandeld. Gisteren had te Heemskerk ten overstaan van notaris Mr. A. Moens. bü voorloopige toewijzing, de openbare verkooplng plaats van de tuingronden, groot 20.94.06 HA. en bosch- en weiland, groot 2.73.15 H.A., be- hoorende tot de Noorddorperbosschen onder Heemskerk en eigendom van mevr. Douarière jhr. F. W. E, Groeningx van Zoelen. De perceelen 1 tot en met 13 werden In gezet op f 4u.886.-~, perc. 14 tot en met 29 op f 45.381—, 0 De geheele combinatie, zünde de perceelen 1 tot en met 31. werd ingezet op f 89.092. De definitieve toewijzing zal plaats hebben op Donderdag 23 October. Botsingen tusschen politie en communisten. Een communistische optocht trok door de Koesslienerstrasse in het Noorden van Ber- lün. Toen politieagenten wegens het zingen van verboden liederen wilden ingrepen wer den zU door de demonstranten uitgescholden en met steenen geworpen, terwijl uit een huis ooj: een schot gelost werd. De politie dreef hierop de menigte met den gummistok uit een. Kort daarop kwam het tot nieuwe sa- mttlsaholingen. zoodat de politie handelend moest optreden. Toen deze gebeurtenissen zich even later herhaalden, werd de straat afgezet. daarbU werden wederom zes schoten op de politie gelost, die hierop antwoordden door in de lucht te schieten. Drie personen werden door steenworpen gewond. Het is niet bekend of er ook gewonden zijn onder de demonstranten. De politie ver richtte zes arrestaties In den gemeenteraad van München heb ben ernstige icidenten plaats gehad bU de behadlig van de voorstellen der Nation.- socialisten, gericht tegen den Münchener Politieprefect en betrekking hebbend op het unlformverbod. De Nationaal-socialisten geraakten hand gemeen met de fractie der Belersche Volks- partU. Er werd met aschbakjes en vloeidrukkers geworpen en -al spoedig bemoeiden ook de tribunebezoekers zich met het geval, zoo dat de zitting geschorst moest worden. Te Wilp Te Wilp is bü een zoontje der familie S. een geval van kinderverlamming geconsta teerd. Het ventje is naar het ziekenhuis te Deventer vervoerd. Licht op. De lantaarns moeten morge' worden opgestoken om: 5.28 uur. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—S regels f 1.25: elke regel meer S-XA RECLAME per regel 9.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f 9M. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bü vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 6.12 is u natuurlijk gelijktijdig in Terwijl de Congresverkiezingen in het ver schiet liggen, heeft de .National Catholi Welfare Council” er president Hoover va> beschuldigd, dat hü zUn ambtseed naar dci geest, zoo niet naar de letter, heeft geschon den en vele millioenen Amerikaansche ka tholieke burgers heeft beleedigd door del toon van den groet, dien hü den Lutherans zond ter herdenking van .Reformation Sur. day". Het Witte Huis is zoozeer onthutst over der weerklank, dien deze beschuldiging heeft gv vonden, dat het een reeks verklaringen heel uitgezonden om te ontkennen, dat de presi dent op godsdienstig gebied vooringenome' is en te betuigen, dat hü een vriend is va: verdraagzaamheid De beteekenis van het protest ligt in he feit, dat de raad is samengesteld uit boog waardigheidsbekleeders van de kerk. terwi‘ er uit wordt afgeleid, hoe diep de veront waardiging is, die de katholieken koesteren over de wijze, waarop godsdienstige voorin genomenheid tot uiting kwam tegen gouver neur Smith, den tegenstander van Hoover bjj de jongste verkiezingen. Hoover zelde in zün boodschap tot de Lu theranen over de Reformatie os.: „De in vloed van deze historische gebeurtenissen weerspiegelt zich in ons nationale leven er instellingen in den godsdienst door het overheerschende aantal aanhangers van het protestantsche geloof, in de regeering door het beginsel van kerk en staat. Het past ons. de personen en gebeurtenissen te herdenken, waardoor deze machtige krachten zijn opge komen. Deze uiting gaf aanleiding tot een repri mande van Vader Burke, secretaris van dc „Catholic Welfare Council,” in buitengewoon krachtige bew^xjrdingen. bttochten, is de orden quaestie weer veel en tamelijk algemeen besproken. Ne! ®lo giardin manca un flor. Als een tuin ïonder bloemen, Is een frak of een uni form zonder eerekruis. En als de bui- tenlancische diplomaten verschijnen met **aarbeladen borst, mist de Dultscher er het herinneringsteeken van zijn land. Ret is niet louter een quaestie van ijdel heid, al is ten slotte toch alles ijdelheid. Tegenover het buitenland staat Duitsch- Mnd hierin volkomen geïsoleerd. De heeren der Welmarer Verfassung heb ben deze quaestie wat al te grof aange- Pakt, te radicaal. Wel is in den loop der tijden de waar de der «eden zeer gedaald. De lintjes- bij verlies ven anderen via*r. Naar aanleiding van de gepubliceerde be richten omtrent de komst van het luchtschip „Graf Zeppelin" op 19 dezer wordt medege deeld, dat daarmede noch ontvangst noch verzending van poststukken zal plaats vin den. Het tweejarig meisje, dat Zondag jl te Apeldoorn werd ontvoerd, is door de politie te Amsterdam opgespoord, waarna bet weder aan de moeder werd teruggeven. De Rijksmiddelen hebben over de maand September van dit jaar opgebracht f 40 808.257 341 terwül geraamd was f 40.382.916.66 en over de maanden Januari October 1930 1 380 310.470.98. Over September 1929 was de f 40.041.038.55 en over de eerste van 1929 f 373.780.110 96. De wegen- en rUWielbelasting hebben over September opgebracht resp. f 449.926.71 en f 105 532.50 en in de reeds verloopen maan den van dit jaar f 9 269.425.94 en f6.731.665. Naar het „Hdbd." verneemt, zal in de in bet Jaarbeursgebouw te Utrecht te houden vergadering, waaraan zullen deelnemen de vertegenwoordigers van «He bakkersorgani saties in Nederland, een voorstel worden gedaan, om den minister te adviseeren, een belasting (of accijns) te heffen van de bekkers voor elk baaltje meel van 50 kilo, dat zU verbruiken en wel ten bedrage van f 0 25 De opbrengst daarvan zou dan moe ten dienen voor steun aan de akkerbou wers. De voorstellers de heeren Snapper en poudeket stellen zich de inning voor door middel van speciale factuur-zegels. Aangezien in ons land per jaar pl.m. 10 mlllioen baaltjes meel worden verbruikt, zou de opbrengst dus pl.m. t 2% mlllioen bedragen. De jaarlUksche tarweproductie op 150.000 ton stellende, zou dit dus neerkomen op een steun van pl.m f 1.70 per 100 kilo in- landsche tarwe. Alle «bonne's op «Ut blad zijn Ingevolge de verzekeringsvoorwserden X i i -= In aansluiting met het bericht omtrent de aanhouding van twee personen, die te Renkum drie valsche bankbiljetten van 10 In een café en twee verschillende winkels te Renkum in betaling hadden gegeven, kan nader worden medegedeeld, dat de Renkum- sche politie hiermee een goede vangst heeft gedaan. Bü de Nederlandsche Centrale inzake Falsificaten te Amsterdam toch was sedert medio Juli een onderzoek aanhangig in verband met den aanmaak en de uitgifte van valsche bankbiljetten van 10, welk onder hoek zoover was gevorderd, dat tegen de beide te Renkum aangehemden personen, een caféhouder uit Dordrecht en een steen drukker uit Arnhem ernstige verdenking was gerezen. Dow het eergisteren en gisteren door de Renkumsche politie te zamen met de Centrale ingesteld onderzoek, hierin krachtig bügestaan door de politie te Arn hem en te Dordrecht, is inderdaad komen vast te staan, dat beide personen, zoowel bankbiljetten van 10 als van 20 hadden vervaardigd en die in vrij groot aantal in verschillende steden en dorpen hadden uit gegeven. Hoewel beide verdachten aanvan kelijk hardnekkig ontkenden, bleek het ver zamelde bewUsmateriaal zoo overstelpend te zijn, dat zij na een langdurig verhoor ten slotte een volledige bekentenis aflegden. Beide verdachten zün ter beschikking ge steld van den Officier van Justitie te Dordrecht, aangezien de valschemunterswerk- plaata zich «laar bevond. De steendruk-pers, alsmede bet daarbü behoorende materiaal waarmede de valsche bankbiljetten werden vervaardigd. zün door de recherche te Dondteciii in beolRg genomen. Gisternacht is het stoomschip Stad Zaan dam van de Halcyon-lUn van Bilbao te Vlaardingen aangekomen en in een onder houd met den gezagvoerder, kapitein Van Gendt, heeft hU een en ander verteld van de ontploffing, welke op 26 September aan boord van dit schip is geschied, welke ontploffing den tremmer Kattestaart uit Vlaardingen het leven heeft gekost en waarbij de stoker Groen, eveneens uit Vlaar dingen zwaar werd gewond. Wü waren, zoo zeide kapitein Van Gendt van Lmmingham on the Tyne op weg naar Bilbao met een lading kolen. Het was slecht weer en er stond een hooge zee. Het was gewenscht, dat wij wat loor zouden stoomen en daarom was ik naar de brug gegaan. Het was tien over zeven in den morgen, de dag begon juist door te breken, toen Jk opeens een hevigeh knal hoorde, welke dadelUk werd gevolgd door een hevigen regen van steenkool, waaronder de brug bijna bedolven geraakte. MUn eerste daad was de telegraaf op stop te zetten. Op dat oogenblik zag ik een vlam opslaan, welke van het dek tot de brug reikte, «leze vlam volgde onder hevig gesis stoomwolk, die het geheele schip de Stad Zaandam meet 1234 ton in een dichten ne vel hulde. Het personeel van de stookplaat vluchtte aan dek. omdat beneden alles dreig de te verbranden door den stoom. Groen was ook naar boven gekomen. HU had hevige brandwonden aan gelaat, handen en borst en wU hebben hem zoo goed mogelijk ver bonden. Het bleek, dat Kattestaart ontbrak Er viel niet aan te denken, dadelUk naar be neden te gaan, om hem te zoeken. Gelukkig konden wü, met behulp van een kraan aan dek. de stoomleiding voor de bunkers afslui ten. Toen wij daarop naar beneden gingen, vonden wü Kattestaart liggen. HU was toen reeds overleden. De machine was intact gebleven; de dra den. die de telegraaf op de brug verbinden met die in de machinekamer waren stuk ge gaan. WU besloten dadelUk koers te zetten naar Grimsby. In verband met het slechte weer hebben wU over een betrekkelük korten afstand het ongeluk gebeurde, toen wij on geveer 50 mijl van de Humber waren nog een dag gedaan. Groen Is te Grimsby in een ziekenhuis opgenomen. Hij wordt daar nog verpleegd; zUn toestand is redelük wel. Kat- testaart is daar begraven. Na een voorloopige reparatie hebben wij de reis voortgezet. Dergelijke ontploffingen zUn zeer zeld zaam. Iets soortgelhks moet een jaar of tien geleden ook zün geschied op de Parkhaven, van de firma Van Uden. Daar is de explosie gebeurd op het oogenblik, dat de luiken wer den opengelegd en tde buitenlucht dus in verbinding kwam met de gassen die zich in de lading moeten hebben opgelwopt. Het is dus lang niet zeker, dat men hier in «ie bunkerruimte met een open vuur is geweest. Natuurlijk zal de Raad voor de Scheepvaart een nader onderzoek naar de oorzaak van Bet ooashlk liNMI on. Naar aanleiding van de dezer dagen in enkele bladen vermelde geruchten kan het „Leidsch Dagblad" het volgende mededeelen: Tusschen de regeering en mr. A. van de Sande Bakhuyzen zün geen besprekingen gaande ten aanzien van da bezetting van de door het vertrek van mr. J. A. N. Patijn ledig gekomen plaats van Burgemeester der Residentie. Het gerucht als zouden door mr. Van de Sande Bakhuyzen voorwaarden voor het aanvaarden van die betrekking zUn ge steld. is dan ook onjuist, terwijl bovendien naar de meening van mr. Van de Sande Bakhuyzen voor de aanvaarding van deze benoeming geen voorwaarde als de in de dagbladen genoemde, mag worden gesteld. Ernstige botsingen tusuchen communisten en Nazi’*. In den afgeloopen nacht is het te Keulen tot een ernstige botsing gekomen tusschen nationaal-sorialisten en communisten, waarbij van mes en vuurwapen gebruik gemaakt werd. Volgens de laatste berichten werden personen gewond. van het Gou- deket een amendement Ingediend, in dien zin. dat in plhats van een belasting (of areüns) van 25 cent per baaltje meel zal worden gelezen „teeltpremie” van 25 cent, uit overweging dat uit deze benaming dui- delUker het crisiskarakter spreekt. De heer Van der Sluys van den Ned. Centr. Bond in beginsel tegen steun, maar hU meende dat in onderhavige geval de bakkerU weinig ders kan doen, dan het voorstel van accijns (of teeltpremie) als een „noodzake- lük kwaad” te aanvaarden. Er is lang en vaak heftig over een en ander gesproken. Voor een maalgebod ge voelde men niets, maar men was wel be reid den minister tegemoet te komen. Tót een eensluidend advies is men niet geko- Jaar- spre- HOF 6. ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie No. «33 De president van de Haagsche rechtbank, mr. H. A. du Mosch, heeft bU vervroeging n'tspraak gedaan in kort geding in den eisch van mr. v. Asch v. Wück als vertegenw«x>r- diger van de nieuwe trustee inzake de 8o- dalltas-leenlng, om b(j vonnis, uitvoerbaar bU voorraad en op de minuut. Burgers en Co.s Bank als gedaagde te bevelen om tegen ont- vangstbewüs a.t te seven aan een door den president der rechtbank aan te wijzen derde, alle op de Sodaütas-leening betrekking heb bende documenten en bescheiden die in bezit zUn van Burgers en Co.’s Bank. Dit vonnis beveelt Burgers en Co.’s Bank tegen ontvangbewUs aan mr. H. M. de Vries te Den Haag als ten deze door den president aangewezen derde onmiddellUk af te geven alle stukken, doorslagen enz. Eischer is gemachtigd om dit bevel zoo noodig te doen uitvoeren met de hulp_van den sterken arm. Burgers en Co.’s Bank is veroordeeld bü aldien ze aan, dit vonnis niet voldoet aan de nieuwe, trustee te betalen een schadevergoe ding van f 25.000 voor eiken dag, dat zü met het opvolgen van dit bevel nalatig blüft. Het vonnis is tot hiertoe bü voorraad en op de minuut uitvoerbaar verklaard en ge daagde veroordeeld in de kosten van het ge ding, tot op deze uitspraak aan de züde van eischer gemaakt, begroot op f 65. Het meer of anders gevorderde is gewei gerd. Als er gisteren verkeerstellers op bet Rembrandtpleln te Amsterdam aan den gang zün geweest, hebben zü *t drukker gehad «fan op eenig ander punt van de stad. Zocxtra ’s middags de «leuren van de nieuwe Hetdt’s Lunchroom opengingen, stroomde het publiek binnen en dat bleef zoo doorgaan tot bet laatste plaatsje bezet was. Het oude Mille Colonnes is verdwenen, een nieuwe gevel, een nieuw etablissement vragen op het oude plein de aandacht. Binnen is ’t een en al kleur en licht, een groot orkest speelt er oude en nieuwe melodiën en hst Amsterdamecbe publiek voelde er zich reedt onmiddellUk thuis. Een beter begin is niet denkbaar! Dinsdag vervolgvergadering. Naar het blad nader verneemt heeft de gisteren gehouden bijeenkomst nog niet geleid tot de vaststelling van een advies aan den minister. De vertegenwoordigers het groote bakkersbedrijf hebben op •voorstel van «ie heeren Snapper en regen daalde neer op rechtvaardigen en onrechtvaardigen, het eereteeken werd ten slotte geen bizonder onderschei- dingsteeken meer en van eigenlijke or den kan geen sprake meer zün. Eerst waren er de religieuze orden, deze heb ben zich in wezen niet veranderd tot op den huldigen dag. Dan kwamen de orden der ridders, die eveneens een reli gieus en ethisch doel hadden.’ Het kruis- teeken der kruisvaarders was het eerste ordeteeken en is het voor de meeste der latere eere-orden gebleven. De religieus-ethischc gedachte der orden leeft ook voort in de talrijke stichtingen, die verbonden zyn aan de idee des vorstendoms. De orde van het Gulden Vlies,, die dit jaar 500 jaar be staat, berust op de idee van het scheids gerecht. Oneenigheden tusschen de rid ders dezer Ordjs moesten in het Kapit tel worden beslecht. Zonder verlof moch ten zü niet in vreemden krijgsdienst treden. De opname in een orde bracht meestal de verplichting mee tot weldadigheid Het tiende deel der inkomsten, die di kapittelheeren genoten, moesten zü den armen schenken. In 1815 bestemde Karei August, groot hertog van Sanksen-Weimar, dat le leden der Orde van den Witten Valk zich verplichten moesten, weduwen en weezen van in den slag bij Leipzig ge sneuvelden te ondersteunen. Vast om schreven plichten worden den leden der eere-orden niet meer opgelegd, wel werd eerst nog als vanzelfsprekend aange nomen, dat de „gedecoreerde” bij aan vaarding van het eereteeken tevens de verplichting op zich nam tot wederzijd- sche hulp, scheidsgerecht, weldadigheid, zorg voor invaliden, evenals religieuze en moreele verplichtingen. ’t Kan zijn, dat bij wederinvoering der eere-orden voldoening aan deze ver plichtingen als eisch zal worden gesteld. Men zal de noodzakelUkheid inzten eener groote kieskeurigheid bij het ver- leenen der eereteekenen, opdat ze niet worden tot mikpunt van den volksspot. In 1897 verleende de laatste keizer de eere-medaille ter gedachtenis aan zijn grootvader Kaiser Wilhelm I aan alle Duitsche soldaten, die er eerst heel ge lukkig mee waren, maar dan van hun „Apfelslnen-orde” spraken, toen het hun klaar geworden scheiding van ding meer is. Buiten Zwitserland waar trouwens de lintjes van het Fransche Legioen van Eer rijkelük zijn ingevoerd is Duitsch- land de eenige Staat, die officieel geen eereteekenen kent en duldt. Zelfs nieuwe Staten als Finland en Tsjecho-Slowakije hebben hunne eere-orden en ook de Sowjets hebben hunne decoraties. De quaestie der eere-orden in Duitschland is doorloopend een hangende quaestie geweest; nu de echtste Duitsche man nen zoo talrijk den Rijksdag zijn inge marcheerd, is ze acuut geworden, en het is niet te verwachten, dat ze door vele republiekeinen zullen worden tegen gewerkt, als ze beproeven zullen, deze quaestie op te lossen. Onder de leerlingen van de Leo-school, te Tilburg, zün den laatsten tüd verscheidene gevallen v«n diphtheritis voorgekotnen Drie der patiënten zün reeds overleden. De school is, in verband daarmede, voorloopig gesloten. In de „Times" waarschuwt een gepen- sionneerd kolonel voor een nieuwe practük waarvan gentlemen-zakkenrollers tegen woordig gebruik maken om hun slag te slaan en waarvan hüzelf het slachtoffer is ge worden. Toen hü dezer dagen het station van Marylebone binnenging, waarschuwde hem een keurig gekleed man, die achter hem liep op zeer beminneluken toon: „Pardon, mijnheer, op den rug van uw Jas zit iets erg vies”. De kolonel trok zün jas uit en bemerkte daarop eenig slum. De keurig ge- kleede münheer vestigde er de aandacht van den kolonel op, dat hü zün jas kon schoonmaken in de waschgelegenheid. Toen de kolonel in deze waschgelegenheid kwam, vond hü daar een even keurig gekleed heer, die bezig was zün handen te wasschen. en toen de kolonel overging tot het reinigen van zün overjas, ging deze tweede heer ach ter hem staan met de opmerking: „Er is ook veel op uw colbert De kolonel trok zün colbert uit, dat njj aan een haak hing tot hü klaar was met het schoonmaken van zün overjas. Toen de kolonel later zün zak- portefeullle te voorschijn wilde halen, was deze weg. Het blad soortgelüke strekking. De nestor van den Rijksdag, de 83- jarige Centrumsman Herold, presideerde de eerste zitting van het nieuwe Rüks- parlement met een patriarchale waar digheid en een jeugdig élan, die zelfs de partijen van het rumoer zoo impo neerden, dat deze zitting, die „wat be loofde”, kalm en rustig, ja bijna saai verliep. Ongetwijfeld een teleurstelling voor de propvolle tribunes. Het zou ver metel zijn het corps diplomatique, au grand complet in de loges, hiérbij in te jluiten. Er valt van deze zitting eigenlijk niets te vermelden, dan dat ze rustig en orde lijk verliep, wat niettemin heel wat ver- meldenswaardigs is, al zit er bitter wei nig copie in. Het is u natuurlijk bekend, dat het er gelijktijdig in de stad niet too kalm toeging. Troepen opgeschoten Jongens van de nationaal-soclalfsti- sche garde demonstreerden voor het RUksdaggebouw, werden door de Schupo uit elkaar gejaagd en doken in de Leip- ilgerstraat weer op. waar ze onder hun strijdkreet „Deutschland, erwache, Juda verrecke", bij verschillende groote fir ma’s de ruiten inwierpen alleen bij Wertheim 36 groote spiegelruiten. De offlcieele Nasis trachten de schuld te werpen op communistische provocateurs. Dat het een weloverlegd plan was. deze eerste nieuwe-Rijksdagzitting met der- gelüke baldadigheden in de stad op te luisteren, bewees het feit, dat velen in den troep actentasschen bij zich had den, die gevuld wferen met steenen. Dc volgende dag gisteren was een zonnige herfstdag, duizenden wande laars vulden de trottoirs der Leipziger- straat, om een kijkje te nemen op het tooneel der verwoesting. Er werd druk graarkt aan het herstel der schade en bü Wertheim waren reeds In de namid daguren de 36 verbrijzelde spiegelruiten door nieuwe vervangen. De firma Grünfeld had een plakkaat aanbrengen, waarop vermeld „Durch BubenhÉLnde wurden Fenster zertrümmert Wir bitten die verehrte Kundschaft, die Auslagen lm Innem zu besichtigen”. Ook bij Tietz, Cords, Bette en Cohn, waar de etalages vernield waren, werd hard gewerkt. Vanmorgen waren alle sporen der vernieling verdwenen en de Nasis nemen weer kalm deel aan de pantoffelparade in de drukke winkel straten, het hakenkruis op de borst. Een rechtgeaard nationaal voelend Dultscher siert zich de borst! Het moge zijn met een hakenkruis, een stalen' helm, een Pniisischen adelaar of het Insigne van een stamtafelgezelschap, dat ’s avonds of om den anderen avond in de bier knijp zich politiseert tot op het kook punt, rondom een stamtafel-baniertje met geheimzinnig monogram. Ben echte Duitsche man, die lid is van een exclusief nationaal clubje, een- na tionale vereeniglng, een nationale partij, Is trotsch op dat lidmaatschap en blij met het insigne of lintje, dat dit lid maatschap hem verschaft. Het is zün „ordelintje”, waarop hü even verzot is ais op die lieve oude titels Rat, Geheim- iat, Wirkllcher Oeheimrat met hun pre-, dlcaten Sanitats, Justiz, Regierungs en Kommerzien, die nog wel bestaan, doch niet meer verleend worden, terwül de Republiek niet alleen het verleenen van orden en eereteekenen afschafte, maar zelfs in art. 109 van de Grondwet den Duitschers verbood, titels of orden van Buitenlandsche Regeeringen aan te nemen. Dat is hardl En zou ook hard zÜn voor vele onzer landgenooten. Maar voor den echt nationalen Duit- achen man is het een reden tot opstan digheid, De allerechtste Dultschers zün de nationaal-socialisten en het behoeft «Ifs bü de huidige ekonomische toe- standen niet te verwonderen, dat het orden-vraagstuk meer acuut is dan ooit fa de republikeinsche periode. De repu blikein in goede situatie is er trouwens °ok niet afkeerig van. Toen Aman-Ullah, en Fuad en verleden week nog Seri Ma- baradscha Sir Hart Singh Bahadur In- dar Mahindar Sfpar-i-Sultanat Berlijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1