ONS BLAD LEEKEPREEKEN EN LE H i Ki AAN ONZE H.H. ADVERTEERDERS ABONNE’S L. Frankenberg—Alkmaar I *e. aret rd I UW leer/ 3000.- 175#.- 1 250.- 1125.- 5°- aangifte moet or STRAFFE var verlies var rechter, geschieden uiterlijk driemaal vier er twintig orer ha het ongeval ZATERDAG 18 OCTOBER 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 245 f 40 Voornaamste cKieuws voor Op omstreeks 400 meter MEDEZEGGENSCHAP In drift I De 78 1.28 1.30 .95 5.95 De tocht van den heer van Ti|en k90 .30 14 Hr. Ms. „Jacob van Heemskerck” .28 Onder neerstortend zand bedolven Ongeveer 200 visschers omgekomen 48 54 19 18 Een toevallijder achter het stuur 18 13 en De race naar Australië Een nieuwe golf Nederland gezellenorganisaties adviseeren tot staking Tragisch ongeluk te Amsterdam Een arbeider slaat een bedrijfschef neer De storm aan de Fransche kust 13 22 .68 60 Taxi te water aan den O. Z. Achterburgwal Ongerustheid over Hill en Kingsford Smith 26 70 JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Het dreigend conflict in de typographic Wuctt» dienen geld en goed, arbeid 1 3^ te 5 èt van mr. S. van Houten. Ernstige twist te Bergen op Zoom. EEN ALGEMEENE KWAAL Zevende dies natalis der R.K. UniversReit. Een nieuwe radio-omroep voor Nederland. HOMO SAPIENS. Doodelijk ongeluk te Koog aan de Zaan. Zware brand te Luik. Tien gewonden. Duitsche Rijksdacde- Te Dresden aangekomen Het derde postvliegtuig alsof de Op oefenlngsreis tweeploegenstelsel. Drie of vier dooden. f Jeugdig arbeider gedood A DE ADMINISTRATIE Het steenaettersconfUct voor de Amstor- damsche rechtbank. Voortzetting batten. Verschenen is het voorloopig verslag be treffende de algeraeene beschouwingen ever de RUkxbegrooting van 1931. Auto te Amsterdam te water gereden. Drie of vier dooden. ver- die En Ontploffing in een woningwijk te Los An gelos. 40 gewonden. Barometerstand 9 uur vjil: 762, Licht op De lantaarns moeten morgen geen worden opgestoken om 5.26 en over morgen om 5.24 uur. ■kt. A*n- O-. Fa nnie 145 slne 40.— kanmarttt 5«4 HL. 010 HL M7 HL bruine de) 25-, liven id. HL. ka- stenbaad ■wten, U. ^erwten jG. Kan ooi 130— 00 Vroege Witte 0; Groote iep 230- oo Bleten Ongerustheid omtrent Kingsford Smith en HUI. Beiden rijn na hun vertrek resp. van Singapore en Birma nog niet geland. een zakenvlucht onderneemt, is te 10.50 uur te Dresden Het Kali-vraagstuk brengt weer beroering in An t wei pen. Er is geen nieuws ontvangen van Kings ford Smith sinds hij Singapore heeft ver laten. Ook is er nog geen bericht van aan komst ontvangen van It. Hill, die evenals Kingsford Smith een vlucht naar Australië maakt, nadat hij uit Blma is vetUtAfcWL De Tweede Kamer beeft gisteren een be gin gemaakt met de behandeling van he* ..Vloot plan”. Wtj plaatsen UWE ADVERTENTIES in alle binnen- en buitenlandsche bladen zonder eenige prijsverhooging. Alle opdrachten worden onder strikte geheimhouding behandeld NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD goor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 030 hooger De anders steeds zoo handige redactie ziet geen kans, het kromme hier recht te praten: „van bij uitstek bevoegde hand" is haar een artikel toegezegd. Wij zien,met groote belangstelling dit hokus-poljus-artikel tegemoet. Gistermiddag te ongeveer half drie heeft te Koog aan de Zaan aan de Brandweer bij werkzaamheden aan den primairen weg eeu doodelijk ongeluk plaats gehad. Door verzak king der rails stortten eenige karretjes In de spoorvaart. met het gevolg dat zekere Pr. O. uit Weesp onder het neerpfoffende zand bedolven werd. HU is 25 jaar, onge huwd en kostwtnnaar zijner moeder. Eerst na veel moeite gelukte het, het lük te bergen. .bonne'. op dit blad zijn ingevolge de verxekeringsvoorwaarden UM ougevslleo verzekerd voor een f— Hier wordt dus erkend, dat het „mede beslissingsrecht” aan den onderne mingsraad blijft onthouden, „waar het de leiding van de onderneming betreft”, en dat aan dit college slechts „een raad gevende bevoegdheid” wordt toegekend; de jarenlang lekker gemaakte werkers mogen zich troosten met de wetenschap dat een en ander in een zeker rapport nadrukkelijk „gemotiveerd" Is. De bewering, dat de twee vertegen woordigers van den ondernemersraad in den raad van commissarissen een be voegdheid van „meer dan adviseerenden ADVERTENTIEPRIJS: Vsn 1—5 regels 1.25: elke regel meer 6.38. RECLAME per regel f *-75 veer de eerste pagina; voer de overige pagina's 9.59. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bU vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer f #.12 Volgens bü de K. L. M. binnergekouien bericht is het ierde postvliegtuig de PH-AEN gisterochtend te S.05 uur van Boe dapest gestart en te 1S.10 uur te Athene aangekomen. Aan boord is alles wel. De werknemers zullen dus trachten om op 27 October as. als een man bulten de werk plaatsen te staan. De werkgevers zullen aan hun werknemers mededeelen, dat dezen bü opvolging van ’t advies van hun besturen onrechtmatig han delen. n.l. in strijd met de verplichtingen, die zU krachtens de wet gehouden zijn tegen over hun patroons na te komen, en dat de gevolgen van een dergeljjke houding voor hun verantwoording komen. 18». ie matei -50. ronde -6: 31.000 i •30—3.40, 1 150- 1-»- IM; 7000 K.G. -G. witte 1-70; 1400 K G. Mfe Het staat nu wel vast dat er tengevolge van den storm die op 18 en 19 September veertig uur aan één stuk aan de kust van Bretagne heef, gewoed, ongeveer tweehon derd visschers rijn omgekomen. Alle hoop op den terugkeer dergenen die vermist worden, is thans opgegeven. In het geheel zün er 28 visschersvaartuigen niet teruggekomen. „Omtrent de beschouwingen, In de bur gerlijke pers aan de regeling der medezeg genschap In de bedrijven der N. V. De Ar beiderspers gewUd. is ons een artikel van bU uitstek bevoegde hand toegezegd.” „Nu wordt alles helder. Daar is iemand, die door een vriend wordt genoodlgd: kom gij morgen mee eten, maar als hU op den bepaalden dag ten huize zijns vriends verschUnt, zegt deze verwonderd: Wat komt gü hier doen? En als hij ten antwoord geeft: maar Ik zou komen eten, dan wordt hem verze kerd: van eten is niet gesproken. Niet van mee-eten, maar van mee-eten. En dus hebben wU op u niet gerekend. Maar, wilt u omtrent de wijze van tafeldekken nog eenig advies geven, dan is dat goed. Het zal ons verwonderen, of de bewusts lieden, die de sociaal-democratlsche ar beiderspartij vormen, een dergelijke uit vlucht kunnen dragen." raad”, n.l. „een werkelijk mede-beslls- singsrecht” zullen krijgen, moet natuur lijk met een' begrijpend glimlachje aan vaard worden: deze twee heeren hebben in dit Illus ter gezelschap, dat spreekt vanzelf, niets te beslissen, zij mogen alleen mede-be- sllssen, evenals die m’nheer In de ver gelijking van „De Standaard” mee-eten mocht, maar niet mee-eten! *t Is voor de roode redactie een pijn lijke zaak, moeilijk goed te praten, moei lijk te verdedigen, maar evenals het swakke johgetje, dat tegen den vech tersbaas van de klas niet opgewassen is. dreigt de redactie met „den grooten broer”: i bij verlies vaa *a anderen vinte. „beter gedaan (had) door het rapport van een commissie uit N.V.V. en S.DA.P., om trent bedrijfsorganisatie en medezeggen schap uitgebracht, eerst eens te lezen. Het zou'daarin gevonden hebben als bevoegd heid van den ondernemingsraad „het ge ven van advies aan den ondernemer" en het recht om éen of twee vertegen woordigers aan te Wijzen in den raad van commissarissen. Jmst dus wat In de rege ling voor ons bedrijf is neergelegd. Het onthouden van het .mede- beslissing s- recht" aan den ondernemingsraad, „waar het de leiding van de onderneming be treft”, en het slechts toekennen van „een raadgevende bevoegdheid", worden in dat rapport zeer nadrukkelük gemotiveerd. Waarnaast dan aan de vertegenwoordi gers van den ondernemingsraad In den raad van commissarissen een bevoegdheid van „meer dan adviseerenden raad”, n_l. een werkelijk mede-beslisslngsrecht, wordt verleend.” De Federatie der drie Werkgevers Organi saties In de Typographic heeft een schrijven ontvangen, onderteekend door de secretaris sen van den Algemeenen Nederlandschen Typographenbond, den Nederlandschen R. K. Oraphischen Bond, den Nederlandschen ChristeWken Oraphischen Bond, den Neder- landschen Oraphischen Bond en den Neder- landschen Litho- foto- en chemiegraphischen Bond, dat als volgt luidt: „Aangrston de onderhandelingen over YOMtaetting der tot 25 October 1930 gelden de Collectieve Arbeidsovereenkomst In de Typographic en het rasterdiepdrukbedrUf niet tot resultaat hebben geleld en alle be sprekingen zUn afgebroken en wU een con- tractlooze periode ongewenscht achten, zul len wü onzen leden adviseeren, het werk na 25 October as te staken en niet weder aan den arbeid te gaan, alvorens met de drie pa troonsbonden te zamen vormende de Federa tie van Werkgeversorganisaties in het Boek- d rukkersbed rijf, overeenstemming over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst zal zUn verkregen.” Een rectificatie De federatie van boekdrukkers deelt om trent het gisteren van arbeiderszijde ge publiceerde communiqué mede: Vooral het laatste deel van dit commu niqué geeft een onjuist beeld van den stand van zaken. Het doet voorkomen, werkgevers ten aanzien van de wenschen der werknemers (rechtspositie der arbeiders. Invoering tweeploegenstelsel. Invoering groepsloon) den elsch zouden gesteld heb ben: „aanvaarden of heengaan.” Dit is niet waar; nooit Is dit van patroons- zljde gezegd en de gezellen hebben hierover In de onderhandelingscommissie met geen woord gerept, doch zich eenvoudig bepaald tot een weigering van het aanbod der pa troons, om (geleidelUk) drie cent loons- verhooging toe te staan. W|j meenen goed te doen nog eens onder de aandacht te brengen, dat onze administratie naast het plaatsen van Uw advertentiën in onze eigen uitgave, gaarne haar bemiddeling verleent voor het pls st sen van Uw gelegenheids-advertentiën ook in andere bladen. U kunt van onxe bemiddeling gebruik maken zonder dat de prijs van Uwe annonce daardoor maar eenigs- zins wordt verhoogd. Wij honden ons gaarne aanbevolen. Annexatie van Rijswijk en Voorburg en grensregeling van Den Haag en omliggende gemeenten. De gezamenlijke besturen van de geaeüen- bonden in de typografie zullen tot d.Hn, adviseeren. „Het Volk” van gisterenavond schrijft naar aanleiding van deze geestige op merking, dat „De Standaard” Naar wjj vernemen zal Hr. Ms. pant- serschip „Jacob van Heemskerck" in de maanden November en December as. een oefenlngsreis naar de Middellandsche Zee maken. Donderdagavond is te Terborg een vrachtrijder uit Doetinchem met zijn auto tegen een boom gereden, waardoor de boom gekloofd werd en de wagen totaal vernield. VemoedelUk heeft de bestuurder, die aan toevallen lijdt, even voor de botsing een flauwte gekregen. HU in'bewustelooeen toestand naar Doetinchem vervoerd, maar schUnt er goed afgekomen te zUn. lichaam, tusschen stof en geest. En wie aan den één te veel geeft, moet nood zakelijk den ander te kort doen. Wie dus zijn eigen levensgeluk waarlijk lief heeft, die mete van tijd tot tijd de juiste waarde van de stoffelijke goederen, waarnaar hij zoo hartstochtelijk streeft. Bij een eerlijke beoordeellng zal hij vaak ondervinden, dat zij zóóveel in spanning, zóóveel wringen en rukken aan zijn geweten, niet waard zijn. En de rust, die op deze overtuiging volgt, zal hem een innerlljken vrede geven, die de grondslag is van het ware geluk; zal hem sterker maken voor een nieuwen aanval van de nimmer zwijgende hebzucht. Vannacht om drie uur heeft te Amster dam op den Oude Zijds Achterburgwal nabij de Molensteeg een zeer ernstig ongeluk plaats gehad. Eenige mannen hadden een bezoek gebracht aan een der nachthuizen daar in de buurt en begaven zich per auto in de richting van de Prins Hendrikkade. Uit de Molensteeg naderde een taxi. De bestuurder van d!e eerste auto remde krach tig, schoof toen op een naast den wal lig gende schuit en verdween in het water. Spoedig schoten eenige mannen, die daar ter plaatse liepen, toe. Een van hen sprong in het water en wist een persoon te redden. Dit is waarschijnlijk de eenigste overlevende van de vier of vijf inzittenden. OnmlddellUk werden politie en brandweer en geneeskun dige dienst gewaarschuwd, die na eenigen tijd arriveerden. De geredde drenkeling werd, nadat kunst matige ademhaling was tcegeoast. naar het Binnengasthuis vervoerd Inmiddels, werd de auto uit het water getakeld. Eén der om standers begaf zich op het wrak en wist het portier te openen. Wederom werd een man naar boven gehaald en met behulp van een ladder aan den kant gebracht. Onder het publiek ontstond groote consternatie. Veie mannen voerden oppositie tegen de po litie. Vrouwen schreeuwden van angst. De aanbllk van de nachtgracht en de diep on der den Indruk zijnde menigte was zeer triest. De aan wal gebrachte drenkeling werd op de schuit gelegd. Met behulp van een kool- zuur-apparaat trachtte men de levensgeesten weer op te wekken. Spoedig arriveerde een tweede ziekenauto, waarmede de man, die stervende was, werd vervoerd. De auto werd langzaam boven water ge- heschen. De dagbladen publiceerden dezer dagen In de rubriek rechtszaken een eigenaardig bericht: de rechter veroor deelde een werkman, die tegen de waar heid in had opgegeven werkloos te zijn, generzljds genoot hij als werkman een joon voor arbeid, dien hjj verrichtte, enderzijds werd hij als „werklooze” ge- steund. Dit bedrog geeft wel op frap pante wijze weer, hoe de mensch in zijn hebzucht voor niets staat en tot de vreemdste listen zijn toevlucht neemt. Naast de kleinmoedigheid en den overmoed, waaraan wij in vorige be schouwingen onze aandacht wijdden, B de hebzucht een der meest voor komende bedervers van het levensgeluk. WU behoeven, wanneer wij het over deze ondeugd hebben, niet speciaal naar onzen tijd te kijken en het doen voor komen, alsof het menschelijk geslacht er in vroeger eeuwen minder mee be- hebt was. Neen, het overdreven en on geregelde verlangen naar geld en goed je een stuk van de bedorven mensche- Hjke natuur. Evenals tegen den hoog moed en de eigenliefde heeft nagenoeg iedereen tegen de hebzucht te strijden. Dit bewijzen zoowel de gewijde als dé ongewijde schriften van de vroegste tyden af. Het oude en nieuwe testament staan vol waarschuwingen tegen de heb- ncht, en de oude heldensche schrijvers bobben in gedichten, fabels en tooneel- stukken de gierigheid herhaaldelijk als een der leelijkste en veelvuldig voor komende menschelijke ondeugden ge hekeld. Er zijn echter tijdelijke en plaatse lijke omstandigheden, die zich meer of minder voory het voortwoekeren of het slechter gedijen van deze ondeugd leenen. Zoo was de tijd der oorlogswinsten al bij uitstek geschikt om sluimerende hartstochten wakker te maken; zoo zijn da bewoners van streken, waar goud of diamant gevonden wordt, of grensstre ken waar met smokkelhandel veel geld tt verdienen la, meer geëigend om heb- soehtlgen te kweeken, dan steden en dorpen, waar het leven zijn normalen gang gaat. Zoo kan de tijdgeest van grooten Invloed zijn op de menschelijke natuur. In een tijd, waarin godsdienstige stroomlngen het leven beheerschen, waarin het volk zoekt en worstelt om de oplossing van eeuwlgheidsvragen, is de drang naar het geestelijke sterker dan naar het stoffelijke en zal de hebzucht minder sterk spreken dan in tijden van stofvergodlng en bruut materialisme. Vandaar dat onze tijd, zoo kort na de oorlogs-perlode, waarin de laagste harts tochten van den mensch aan het laaien Rijn gebracht, zooveel hebzucht in de meest wanstaltige vormen te zien geeft. De begeerte heeft allen aangeraakt en maar weinigen hebben zich vrij weten te maken van den gouddorst, die over ons geslicht gekomen is. Als voor onzen tijd zijn 'de woorden van het boek der Wijsheid géschreven: „zij houden het leven voor een spel, en het doel van ons leven voor jagen naar winst, en geloo- ven, dat men uit alles, ook uit het kwade, voordeel moet trekken.” Is daar mee de hebzuchtige mensch en voor al de mensch van onzen tijd niet scherp getypeerd? Niet de rijkdom op zichzelf, niet het streveh naar geld en goed zon der meer is verkeerd. Maar de mate waarin en de wijze waarop het geschiedt, bepaalt onze gezindheid, onze intentie en het is de bedoeling, welke onze daden tot goed of kwaad stempelen. Rijkdom, geld en goed komen van God; wij mogen en moeten ze als gaven des Hemels loven. Maar het kan nimmer de bedoeling van den Schepper zijn, dat wij Zijn geschenken zóó gebruiken, dat 4j strekken tot verderf van onszelf en van anderen. Met dezen maatstaf nu kunnen wij de waarde van ons streven naar stoffelijk gewin meten. En het is dringend noodlg, dat wij zulk een maat- tof bij de hand hebben. Van nature toch zijn wij aangelegd om zonder eenigen breidel onze stoffelijke bezittin gen te vermeerderen, om op onze schat ten te gaan zitten en deze steeds hooger op te stapelen; om ons geweten tot zwij len te brengen, wanneer wij ons doel «lechts met bedenkelijke middelen berei ken kunnen. En overigens hebben wij bfj deze worsteling met ons beter ik ook *teeds verontschuldigingen bij de hand: wij moeten voor onze toekomst zorgen; wU moeten het rustige bestaan van Trouw en kinderen verzekeren; wij moe ten onzen stand ophouden. De hebzucht beeft steeds argumenten te over, wan neer de liefdadigheid aan onze deur klopt of ons geweten waarschuwt om fa ons streven naar altljd-meer, som- faige middelen en praktijken als gevaar lik te schuwen. Vandaar de noodzake lijkheid van een juisten maatstaf. En beien vinden wij In een juiste beoordee- *fag der tijdelijke goederen. BUREAU: hof ALKMAAR Jatefoon: Administratie Na. 433 Rrdartle No. 633 Gistermorgen ongeveer half twaalf ont stond op de werkplaats van de N.V. Ijzer gieterij v. h. A. F. de Bie en Zoon te Ber gen op Zoom een woordenwisseling tus- schen den 31-jarigen arbeider en den be- drUfschef den heer A de Bie Jr. Deze woordenwisseling liep zóó hoog, dat de ar beider in een vlaag van drift naar een ijzerer. staaf greep en hiermede den heer De Bie twee slagen op het hoofd toebracht. De heer De Bie zakte in elkaar en werd in levensgevaarlijken toestand opgenomen er naar bet algemeen burgergasthuis over- gebracht. De dader heeft zich onmiddUUk daarop bU de politie aangemeld. NMe» wwit p«aul*, dat sinds eenige de werkman oneenigheid had gehad met zijn patroon. Ook gistermorgen ontving hU een berisping van zUn superieur over ztfcl werk. De man. die zich verongelukt achtte, is daar op weggegaan en heeft het oogenblik af ge wacht, waarop de bedrijfschef zich van zfjn kantoor naar de werkplaats begaf en is dezen toen van achteren aangevallen en heeft hem met een stuk ijzer een slag op het hoofd toe gebracht. Voorloopig mag op 1100 gieter nitgexonden worden Dank zU den invloed, der Nederlandsche afgevaardigden onder leiding van dr. v. d. Poll, is het gelukt van de Union- Internatio nale Radio Diffusion, welke thans te Boe dapest in vergadering bijeen Is, te verkrij gen, dat zoolang in Nederland geen krach tig kortegolf-station is gebouwd, de golf van 1071 M mag verlaten worden om uit te zenden op de 1100 M. golflengte. Ook is het, naar de Msb. meldt, zoo goed als zeker, dat de 298 M voor ons land zal vervallen en daarvoor een hoo^erj gOjf zal mogen worden gebruikt, die loopt om trent 400 M. De 298 M die op het oogenblik gebruikt wordt heeft haar storend station Falun verloren. Dit is van deze golf afgegaan, zoodat de ontvangst van nu af veel beter zal zUn. De heer Van TUen, die met zün Pander- vllegtuig de „Adelaar” naar Nederlandsch-Indië Vrijdagochtend aangekomeil. HU was gistermorgen te half tien uit Berlün vertrokken en was voornemens gis teren naar Praag te vliegen. In verband met de dichte bewolking heeft hü echter van zün voornemen afge zien en is hü op het vliegveld te Dresden geland. en inspanning? Ten allerleste toch voor den christen niet anders dan om daar- mee zijn leven verdlenstelUk te maken voor de eeuwigheid. Dit klinkt in onzen tijd, waarin geldjacht en winzucht tot dagelijksche levenspractljken geworden zijn, als een spreuk uit het oude leden; als een versleten, vermaning, niet meer past voor ons geslacht. toch kan geen enkel christen er één letter afdoen, zonder in botsing te komen met zijn hoogste beginselen. Het is een verderfelijke dwaling te meenen, dat onze arbeid, onze handel, ons stre ven naar stoffelük gewin, kortom ons dageljjksch werk niets met onzen gods dienst te maken heeft; dat, wanneer wij maar yize godsdienstplichten vervullen en de goddelijke en kerkelijke gpboden onderhouden, wij verder zoo hard kun nen zwoegen als wij willen en heel ons leven op winst en stoffelijk voordeel kunnen instellen. Is het hem, die een huis verhuurt, er alleen maar aange legen, huur te ontvangen, of is ’t hem ook niet onverschillig, hoe zijn huls be-« woond wordt? Zoo is het den Gever aller gaven niet onverschillig, hoe le talenten, die Hij ons gegevert heeft, be steed worden. Wanneer onze geest voortdurend gericht is op geld en goed, op winst maken en verdienen, of wel, bij achteruitgang van zaken, zich krampachtig bezighoudt met het vast houden van ons bezit en zich door dj Lijdelijke depressie geheel laat overwel digen, dan zal er geen plaats in onzen geest o verblijven voor andere overwegin gen. Want, waar onze schat is, daar is ons hart. Zooals de speculant met at laatste koersen in zijn hoofd naar bed gaat, onrustig droomt en ’s ochtends aan de brievenbus den courantlooper staat op te wachten, een en al spanning naar het verloop van het beursspel, zoo is iedere hebzuchtige ondergedompeld m zijn zaken en bezittingen, zijn geld en goed. En wat kan er bij zulk een gesteld heid Van een waarlijk godsdienstig leven terecht komen? Wie beweert, dat al dat onafgebroken winstbejag kan samen- gaan met een christelijken levens wandel, heeft van het levensdoel van den christen toch wel een heel eigenaardig begrip! De profeet Elias wist het beter, toen hij van de hebzuchtigen deze beschrij ving gaf: gelijk de patrijs op eieren broedt, die hij niet zelf gelegd heeft, zoo is hü, die rijkdommen verzamelt, maar op een onjuiste manier; in de helft züner dagen raakt hü ze kwüt en praat als een dwaas! Ziedaar tevens, waarom de ongere gelde jacht naar geld en goed een voort durende ondergraving is van ons le vensgeluk. Want dit gaat altijd samen: iedere afwüking van den waren, chris- telijken levenswandel wreekt zich niet alleen aan ons godsdienstig, maar ook aan ons gewoon menscheUJk leven. In het jachten naar en het ons vastklem men aan geld en goed, slaan wü uit ons evenwicht. Wü zün ziel en lichaam; wanneer wü te veel aan ons stoffelük leven geven, dan hongert onze ziel, en na korten of langen tüd zal er een wal ging van het een en een leegte van het ander optreden. Onze schatten zullen ons niet meer voldoen; wü hebben er te hard voor gezwoegd of wel zü vervelen ons; zü geven geen voldoening en al wat wü er voor koopen kunnen, is üdel- held en vergankelük genot. Maar heel ons wezen hebben wü op altüd-meer- bezittingen ingesteld en het zal bijna onmogelük blüken, onze hebzucht het zwügen op te leggen. Daarentegen zal onze geest zün rechten komen opeischen voor onze ziel. Er zün ook andere be hoeften in ons, die om bevrediging roe pen; maar wü zün machteloos om deze te voldoen. En naar mate wü ons meer hebben ingespannen en ons meer moeite hebben gegeven om tüdelüke goederen te verzamelen, naar die mate zal onze teleurstelling en onvoldaanheid grooter zün. Laten wü nu niet meenen, dat het hier alleen de rijken geldt; dat alleen zü, die groote zaken doen en fabelach tige winsten kunnen maken, tot de hierboven geschetsten behooren. Isaias zei reeds: een leder loopt zün hebzucht na, van den grootste tot den kleinste. In wezen blüft het gelük: de hebzucht schuilt overal, zoo goed bü den hands- werkman, die ontevreden mokt; die naar zün meening nooit genoeg ver dient; die in zün vrijen tüd zün patroon benadeelt door te arbeiden beneden het normale loon; bü den kantoorbediende, die speculeert of voordeel tracht te trek ken uit zakengeheimen, die de züne niet zün; bü den ambtenaar, die steek penningen aanneemt; in hoe velerlei gedaanten doet zich de hebzucht tegen woordig niet voor en welke zware mis drijven zien wü niet begaan om het be zit van luttel gelds! Zü allen bederven de ware levensvreugde, die berust op evenwicht, op harmonie tusschen ziel en Onlangs heeft de sociaal-demokntti- sche N. V. ,JDe Arbeiderspers” aangekon- digd, dat in haar bedrüven een regeling der zooveel geprezen medezeggenschap zal worden Ingevoerd. Wie de gepubliceerde regeling echter wat scherper-onder de loupe nam, be merkte aldra, dat de werknemers hier blü gemaakt werden met een dood muschje, en dat er uiteindeUjk van een echte medezeggenschap zooals dit woord door de roode voorstanders steeds is opgevat, althans gepropageerd geen sprake is. Het voornaamste van de regeling be staat hierin, dat de arbeiders en intel- lectueele werkers het recht zullen krij gen, twee vertegenwoordigers aan te wijzen in den raad van commissarissen der Vennootschap. Maar het is duideUJk, dat deze twee luidjes in de autoritaire vergadering praktisch natuuriük niets te vertellen zullen hebben. De niet-socialistlsche pers heeft hier op de aandacht gevestigd: dat is geen zeggenschap, werd geschreven. Het hoofdorgaan van de partü ant woordde hierop: „Van zeggenschap ge waagden wü nooit. Moge bet geen mede zeggenschap zün, het ia toch medeacg- genschap.” Heel geestig merkte *„De Standaard” naar aanleiding van dit uitvluchtte opt den Pruisischen Rumoerige zitting van Landdag. C5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1