ONS BLAD L. Frankenberg—Alkmaar ;R 5 5 IS ONS ONDERWIJS DUUR? DE GROEI ONZER STEDEN o o o o o o o o o o o o o o VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 246 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN MAANDAG 20 OCTOBER 1930 f 40 Voornaamste cKieuws Bel 150 op, wij helpen U direct Is Uw SCHRIJFMACHINE defect W^t het Rijk jaarlijks aan het Lager Onderwijs ten koste legt Ernstig auto-ongeluk te Venlo De brug over de Waal ER De nieuwe golf voor Nederland De nachttreinen U) Interessante cijfers De postvhichtdienst op Ned.-Indië De werkloosheid in de Ver. Staten Hoe hij angstvallig bewaakt wordt De Liturgische dag te Leiden De tocht van den heer Van Tijen Man te Amsterdam vermoord Het conflict in de Typografie Kingsford Smith in Australië aangekomen Op den Zeedijk Een vrouw gearresteerd 0 o De rijksbemiddelaar noodigt partijen tot een conferentie uit 0 JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR I i UIGIFTE MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAN RECHTE», GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Onderwijs-kosten voor de Gemeenten 0 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of I>r postvlachten op Indië. Het zouden feest r»n de Vrfje l'niversiteit. Ernstig aato-ongelnk te Venlo. Drie gewonden te zamen dus 31 663.800 is jaar gemiddeld per instemming ge- De 2 Ook voor houden van vrijkaarten onderwijs bijzonder Barometerstand 9 uur vm.759. Stilstand. derde jaar dus deze 6 over zamen het opmerkelijk. beteekent •r 1931 13807 5189 32 11327 7277 27 Te Praag aangekomen toonen een beeld en Politieke kloppartijen te Karlsruhe en Ber- nau. De opbrengst droeg over 1921: over 1922: over 1923. f over 1924: over 1925: over 1926: ALKMAAR No. 433 13165 18687 8029 8882 De heer Van Tijen, die zooals men weet met zijn Pander-sportvliegtuig een zakenreis naar Indië onderneemt, is Zaterdagochtend te 11.48 uur uit Dresden vertrokken en te 12.45 uur te Praag geland. De heer Van Tijen had op dit traject te kampen met slecht vliegweer en zware be wolking. waardoor hij gedwongen was laag te vliegen. Jack Diamond naar veiliger oorden over gebracht. Noodlanding van Hill bij Koepang op zijn tocht naar Australië. Te Rotterdam liep een tram in volle vaart een helling af. Op 1 Januari aa. zal de naam Weltevreden ook bij de P. T. T. verdwijnen. BUREAU: Telefoon: 1921: 44.752.500 1922: 50 715 300 1923: 51.358 800 1924: 45.121.000 1925: 39.844.100 1926: 35.428.000.— HOF -t Administratie Redactie No. 633 1921: 1922: 1923: 1924: 1925: 1926: Tardieu heeft gisteren drie politieke rede voeringen gehouden. 0 25 24 Berlijnsche metaalbewerkers krijgen steun van Moskou. 1900 408061 2OI858 I 56809 84346 505OO 56038 4565 32iot 49727 33905 43379 32078 19275 32622 12470 15229 28458 30433 25533 535° 22176 27138 5350 26384 6975 15380 701^8 22914 10264 15828 13307 13097 22221 7491 19704 15707 12622 15297 1830 202364 72294 56105 43407 21667 30260 2996 17734 14509 11726 34564 24144 7232 19972 4367 3253 15023 20938 11588 4140 13144 20489 2120 15640 1779 11782 3435 13639 3152 10733 5115 7960 5489 6287 12873 9439 6823 I 2 3 4 8 6 39 1 a 15 20 5 7 28 11 34 37 14 9 21 35 17 10 40 13 42 19 36 16 38 22 33 26 31 30 18 23 29 8.921.200 14.117.600.— 15.044.700.— 15.266 800 14.207.200 14.149.200 7.594.500.— 4.443.800— 6.104.200.— 5.297.300 8.171.800— Sombere voorspellingen 3.805.700— 4.171.900 3.948.600 6.778.700— 6 568.300— 6 390.600 De Duitsche Rijksdag heeft met 318 tegen 236 stemmen 12 moties van wantrouwen terzijde gelegd, waardoor de regeering Bru ning rustig kan voortwerken. van achteruitgang; Dor drecht, Den Bosch, Deventer, Gouda Vlaardingen bleven ongeveer op dezelfde sterkte in de laatste tien jaren. De cijfers achter de kolommen geven het rangcijfer van 1830 aan. Het derde vliegtuig te Athene een dag opgehouden zoodat er uit dezen 'hoofde voor de meenten (laten we zeggen: extra) te betalen overbleef over 1921: 14.031.400— 1922: f 1923: 1924: 1925: 1926: Amsterdam Rotterdam ’s-Gravenhage Utrecht Haarlem Groningen Eindhoven Nijmegen Arnhem Tilburg Leiden Maastricht Apeldoorn Dordrecht Hilversum Enschede Delft Leeuwarden Schiedam Heerlen Breda 's-Bosch Emmen Zwolle Velsen Amersfoort Kerkrade Deventer Hengelo Zaandam Almelo Ede Helder Lonngker Gouda Alkmaar Vlaardingen Haarlemmermeer Helmond Bussum Rheden Zeist Venlo Roosendaal Bergen op Zoom Vlissingen Kampen Dr. Schacht over de economische wereld crisis. De aanslag te Bergen op Zoom; ’t slacht offer overleden. 4} 1930 749459 582507 432680 153208 117169 103706 89619 80126 77438 76397 70332 59928 59080 555'1 54784 52130 50061 47967 47953 45300 44II2 41979 40625 40392 39276 37677 35724 35655 33829 32578 31596 30288 28775 28697 28613 28011 27471 26348 25226 24454 23993 23898 23550 22030 21450 21433 19919 Op den 'Zeedijk te Amsterdam is een man door een messteek in de borst vermoord. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25: elke regel meer f »M. RECLAME per regel 8.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 8.58. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 6.12 De directie der Nederlandsche Spoorwegen heeft bepaald, dat de houders van vrij kaarten ook gebruik mogen maken van de nachttreinen. bij verlies van 'n anderen vinmr. En voor 1931 zijn de hierbedoelde kosten geraamd op Wij lezen in de „R.K. Politieambtenaar” orgaan van den Ned. R.K. Politiebond „St. Michael": In verschillende gemeenten hoorden wij van de autoriteiten, dat men in sommige 1 zaken wel wat achterlijk was en dus aan onze Naar veiliger oorden ovorgebrucht. Daar de bedreiging van een nieuwen aan slag op den bandietenleider Jack Diamond een nadeeligen invloed bleek te hebben op de overige zieken in het hospitaal, waar Dia mond thans verpleegd wordt, heeft de poli tie hem heden, onder escorte eener groote macht, per auto naar een afgelegener hos pitaal op Welfare Island, East River, over- eebracht. 1920 647427 516271 354987 140309 77327 90778 47946 66911 71599 63111 65694 54328 47995 54093 38998 41488 39415 43127 40469 32263 29869 38446 41043 35743 28003 311 30 25494 32248 26303 28828 24558 22265 28912 21524 26472 24236 25477 23341 19047 18786 20700 17635 20841 19354 18712 22511 20634 Deze laatste gemeente is de eenige plaats, die beneden de 20000 inwoners geraakte, doch hier staat tegenover dat Helmond, Bus- sum, Roosendaal, Zeist en Bergen op Zoom bij de grootere gemeenten worden ingedeeld. Ook Emmen, Den Helder en Vlissingen LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 5.22 uur. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft zich op den Zeedijk een drama afgespeeld.. Daar is een bekend Zeedjjk-type, een kellner, wenende in de Lange Niezel. door een mes steek zoo ernstig in de borst gewond, dat hij eenige uren later in het Binnengasthuis overleed De man was, nadat hem de diepe wonde was toegebracht, met een particulieren auto naar het Binnengasthuis vervoerd en van daar uit werd de politie van het bureau Warmoesstraat met het geval in kennis ge steld. Het slachtoffer verkeerde evenwel in zoo emstigen toestand, dat hem geen verhoor kon worden afgenomén. Het onderzoek van de politie op den Zee dijk bracht aan het licht, dat de man her haaldelijk ruzies had7lmet de vrouw met wie hij samenwoonde.' ruzies, welke daar in de buurt sterk de aandacht trokken. In den bewusten nacht moet er weer zulk een twist zijn geweest en vermoed wordt nu. dat de vrouw den man toen met een mes gestoken heeft. De vrouw is in elk geval aangehouden, zij verkeerde in zeer zenuwachtigen toestand en kon aanvankelijk niet gehoord worden. Vier getuigen hebben zich bij den commis saris van politie, den heer L. Hoogenboom aangemeld, die verklaarden te hebben gezien, dat de vrouw den man gestoken heeft. Het misdrijf speelde zich op den Zeedijk op straat af. De man kwam in een auto op den Zee dijk en stapte uit toen hij de vrouw op straat zag. Hij begon ruzie met haar te maken, gaf haar een klap en een trap. De vrouw -haalde toen een mes te voorschijn en stak het wapen den man in de borst. De vrouw ontkent zich aan het misdrijf te hebben schuldig gemaakt. Op grond van dc vermelde getuigenverklaringen wordt zij he den wegens doodslag c.q. zware mishande ling, den dood ten gevolge hebbende, ter be schikking van de justitie gesteld. De revolutie in Brazilië. Irigoyen naar Europa. a 37 000.000— b. 50.247.230— o Zullen deze laatste getallen beantwoor den aan de werkelijkheid, dan zal het Lager Onderwijs het Rijk voor wat deze beide posten betreft in 1931 al weer bijna 12 millioen méér kosten dan over 1926 het geval was waar mede wij voor 1931 bijna 2 millioen boven het (dure) gemiddelde van 1921 1926 uitkomen. Ook het Rijk heeft echter meevaller tjes, in den vorm van bijdragen voor pensioenen, schoolgelden en examen gelden, en zoo is het mogelijk, dat b.v. over het Jaar 1926 de hierboven onder a. en b. bedoelde posten alléén reeds 75.261.900.gekost hebben, terwijl het zuivere bedrag der totale Rijksuitga ven voor het Lager Onderwijs niet meer dan 83.640.200.bedroegen. Ofschoon in dat jaar de opleiding van onderwijzend personeel 4.803.000.de wachtgelden 2.475.000.en (om ons hiertoe te bepalen) de „verdere uitga ven” een bedrag van 6.804.000.vor derden. De rijksbemiddelaar heeft werkgever» en werknemers in de typografie ter conferentie opgeroepen. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar f £.85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 6.66 booger De Rijksbemiddelaar mr. S de Vries Czn. heeft Zaterdagmiddag de partüen. welke be trokken zijn bij het dreigend conflict in het typografenbedrijf. opgeroepen voor een con ferentie op a s. 'Woensdag in het Stadhuis te Amsterdam en wel de werkgevers om tien uur des ochtends en de werknemers om elf uur. Men"vergunne ons, in een volgend ar tikel nog een globaal overzicht van de totale Lager Onderwijs-kosten te ge ven. Hierna zullen wij pogen, een antwoord te formuleeren op de vraag, of en zoo ja: hoe bezuiniging op ons Lager Onderwijs mogelijk is. De korte golf ongeveer 365 M. In aansluiting aan het bericht met be trekking tot het lijdelijk gebruik van den 1100 M.-golf verneemt de „Msb.”, dat hier omtrent moeilijkheden zijn gerezen. Van de zijde onzer regeerlng wordt echter alles in het werk gesteld om tot een goede oplossing te komen. De korte golf voor Nederland zal ongeveer 365 M zijn. Uit het Kabinet is een commissie benoemd tot het uitwerken van een plan ter bestrij ding der werkloosheid. Nadat de New Yorksche zakenwereld reeds eenigen tijd geleden had besloten iedere week een bedrag van 150.000 dollar ter on dersteuning van de werkloozen ter beschik king te stellen, heeft thans ook het gemeen tebestuur van de stad New York, voor de eerste maal in de geschiedenis der stad, een bedrag van een millioen dollar ten bate van de werkloozen uitgetrokken, In industrieele kringen vreest men dat de werkloosheid in den komenden winter tot circa 10 millioen zal stijgen. Zelden is de Amerikaansche bandietenko- ning Jack Diamond zoo scherp bewaakt als thans het geval is. Niet dat men vreest voor ontvluchting. Nog steeds worstelt Diamond tengevolge van de zware verwondingen, die hij opliep bij den op hem gepleegden moordaanslag, in het New-Yorksche ziekenhuis, waar hij ver pleegd wordt, met den dood. Maar de New-Yorksche politie heeft ver schillende aanwijzingen gekregen, waaruit haar gebleken is. dat Diamond’s vijanden in de New-Yorksche onderwereld ten zeerste teleurgesteld zijn over het feit, dat de aan slag niet gelukt is en ten koste van alles voornemens zijn. Diamond te dooden, omdat hij te veel van hun geheimen weet en men vreest, dat hij spreken zal. Reeds eenige malen zijn uit het ziekenhuis verdachte individuen .geweerd. Ook uit de omgeving van het ziekenhuis worden indivi duen. die men niet vertrouwt, verwijderd. Bezoekers worden aan de strengste controle onderworpen. In totaal zijn vijftien detectives belast met de zorg voor de veiligheid van den zwaar gewonde, van wiens ziekenkamer de ven sters met rolluiken en prikkeldraad zijn ge barricadeerd. Wanneer wij de aan het slot van ons vorig artikel genoemde cijfers betref fende gemeente-u 11 g a v e n voor o.a. boventallige leerkrachten en vervolg onderwijs nader beschouwen, moeten wij er rekening mee houden, dat hier zekere inkomste n-posten tegenover staan In den vorm van vergoeding van het Rijk voor uitgekeerde salarissen (tot 16 Februari 1923 ook voor het vervolg onderwijs). Deze vergoedingen bedroegen over Wij beschikken niet over de desbetref fende cijfers der latere jaren, maar ge zien de stijging, welke de Rijksuitgaven voor de salarieering de laatste jaren vertoonen, mogen wij gevoegelijk aanne men, dat ook de gemeente-uitgaven voor boventallige onderwijskrachten) naar verhouding gestegen zijn. over over over over over over Tezamen dus: 81.706.700. maar evenals alle uitgaven voor onder wijs toch evenzeer door de burgerij moet opgebracht worden; wij bedoelen de „opbrengst der schoolgelden”. der schoolgelden be- Het derde postvliegtuig, dat Vrijdag te Athene Is aangekomen, is eergisteren van daar niet naar Kaïro vertrokken. Er zijn -yan f-- over 1927: a. f 36.700.000— b. f 39 000 000 over 1928: a. 35.900 000— b. f 39.800.000 over 1929: a. f 35.000.000— b. 41.300.000— over 1930: a. 37 026.000— b. f 46.461.000— Als we nu nagaan, wat het Lager On derwijs sinds 1921 aan de gemeenten ge kost heeft, dan moeten wij halt houden bij 1927 (zooals gezegd, zijn de door ons benoodigde cijfers slechts tot en met IMS op te diepen) en moeten wij ons dus bepalen tot de periode 19211926. Welnu, over deze 6-jarige periode ga ven de gezamenlijke gemeenten uit voor „stichten. Inrichten, verbouw, instand houden en huur van schoolgebouwen” a. voor het openbaar onderwijs 62.462.700.—. b. voor het 87.101.600.—. Tezamen dus 149.564.300. Dat 5.277 300 Nemen wij dit ..buitenkansje” voor de gemeenten wat voor de burgerij een doodgewone uitgave beteekent In aan merking. dan komt het sommetje 40.860.000 5.277.300 - 46.137.300.vrijwel uit, vooral als we bedenken, dat hierbij nog verschillende inkomsten-posten (voor de burgerij al weer van zoo twijfelachtige reden tot verheuging!) b.v. de post „Andere ontvangsten” (in 1926 nog 2.183.100) buiten beschouwing werden gelaten. Wjj mogen dus gerust vaststellen, dat het Lager Onderwijs, voor zoover dit door de gemeenten gefinancierd wordt, aan de burgerij van Nederland van 1921 tot en met 1926 per jaar min stens 46 millioen gekost heeft. De Lager Onderwijskosten van het Rijk zijn gemakkelijker te berekenen dan die der gemeenten. Het zjjn immers vrijwel uitsluitend de salarissen vpn het onderwijzend per soneel (en wat met die salarissen sa menhangt), welke voor rekening van het Rijk komen. Wij onderscheiden: a. vergoeding aan gemeenten (voor het openbaar onderwijs) en b. bijdragen aan bijzondere scholen. Uithoofde van deze beide posten be taalde het Rijk respectievelijk over 1921: a. 43.944.200— b. 39.719.000— over 1922: a. 49.946.40Ó— b. 42.450 600 over 1923: a. f 49.782.500— b. 44.553.300— over 1924: a. 44.868.800— b. 42.794.800— over 1925: a. 39.160 600 b. f 39.469.100— over 1926: a. 36.452.000— b. f. 38.809.900— Een record Kingsford Smith is gisteren te Port Dar win aangekomen, waarmede hij het ten name van Bert Hinkler op 1514 dag staande record heeft verbeterd. Kingsford Smith is den 9 October van het vliegveld Henston vertrekken voor deze solovlucht. AI>» bl,d zijn ingevolge do verzekeringsvoorwa.rden f *>nnn Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door f TEft een ongeval roet f O Cf) bij verlies van een hand, f 4OC bij verlies van een f CA bij een breuk van tel» ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen«UUU.- verliea van beide «men. beide benen o| beid, oogen I9U.- doodelljken afloop sen voet ol een oog 1 duiro of wilsvinger been of srm verlangens niet geheel kon toegeven, daar hare gemeente zoo verbazend snel gegroeid was. In het kort komt het hierop neer, dat dat de snelle groei eener gemeente veel “zor gen en niet het minst financieele zorgen I baarde en daardoor de arbeidsvoorwaarden min of meer in het gedrang kwamen. Wij hoorden of lazen persoonlijk dit „argument” van de plaatselijke autoriteiten te Heerlen, Eindhoven, Enschede, Velsen, Geleen, Hil versum en Bussum. Geeft bovenstaand ons reeds aanleiding om aan den groei onzer steden aandacht te schenken, van de andere zijde is het naar onze meening en terloops op bijkomstige oorzaken te wijzen. Zoo is het opmerkelijk. Op den Herungerberg te Venlo is gister morgen een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Een luxe-auto, waarin waren gezeten de heer 8 uit Venlo en de heeren A. en C uit Reuven. reed daar ter plaatse in-„de bocht met groote snelheid tegen een boom en stortte vervolgens in het ca. 15 meter diepe dal. De heer 8. werd door een ruit uit den auto geslingerd, terwijl de heer van A. ern stige verwondingen opliep. De heer C. kwam er beter af. Geneeskundige en geestelijke hulp was weldra aanwezig De heeren 8. en van A. werden overgeb^zcht naar het R. K. Ziekenhuis St. Joseph te Venlo. De heer van A. bleek ernstige inwendige kneu zingen te hebben opgeloopen. terwijl de heer S. ernstig verwond was aan het hoofd en een zijner beenën totaal was verbrijzeld. Op het oogenblik verkeert hij in zorgwekkenden toestand. De auto werd totaal vernield. De heer C. kon. na verbonden te zijn, naar zijn woning worden vervoerd. By informatie aan het St. Josephs Gast huis te Venlo, deelde men ons mede, dat de heer A. die bij het ongeluk aan het hoofd werd gewond, na verbonden te zijn kon huis waarts keeren. Het andere slachtoffer, de heer Schoen makers is zeer ernstig gewond. Zijn toestand blijft zorgwekkend. De exploitatiekosten van het lager onderwijs, voortvloeiende uit bekosti ging van schoolmeubelen, schoolbehoef- ten eh bibliotheken, onderhoud van schoollokalen, vuur en licht, vergoeding aan de bijzondere scholen, ingevolge art. 101 en 102 der L.O.-wet (exploitatie kosten) bedroegen: Te j 511.951.200. hetgeen per jaar een gemiddelde beteekent van 85.325.200. Van de Rijkskosten ter bezoldi ging van het onderwijzend personeel, enz. zijn ons intusschen wél latere cij fers bekend: wij halen deze uit de Staatsbegrootingen te voorschijn en dan zien wij, dat voor respect a. open baar onderwijs en b. hjzonder onderwijs werd toegestaan De K. v. K. vóór het voorstel van den Minister In de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het „Land van Maas en Waal” te Nijmegen, heeft de voorzitter, de heer J. v. Engelenburg L.Czn., ■een rede gehouden, waarin hij een uitvoe rig overzicht gaf van de kwestie van de overbrugging van de Waal. Na de rede, die met groote werd ontvangen, werd met algemeene stem men besloten een adres te richten aan den gemeenteraad van Nijmegen, waarin drin gend wordt verzocht het voorstel van den minister van Waterstaat tot alkoop van het veer recht tegen vergoeding van f 425.000 aan te nemen en te besluiten in de kosten van de toegangswegen tot de brug de bij drage te verleenen overeenkomstig het voor stel B van de commis. ie-Van Citters, welke bijdrage door deze commissie is begroot op f 526.700. Pater dr. J. Bemsen O.P.M. zal worden be noemd tot assistent van Prof. Dabeis te Lei den. Omtrent den Liturgischen dag, die op 4 November as. wordt gehouden, wordt nader gemeld, dat de theologanten van het Groot Seminarie te Warmond tijdens de plechtige H Mis des morgens in de St. Petruskerk de vaste gezangen der H. Mis zullen uitvoeren, terwijl de Schola Cantorum van Warmond de wisselende gezangen zal ten gehoore brengen. Tudens de H. Mis zal de Hoogeerw. heer Kanunnik Wütenburg, president van het Seminarie Hageveld de predikatie hou den. In de priestervergadenng. des middags in de St. Lodewijkskerk. zal als spreker optre den de Zeereerw. pater Dom. Ildefonsus Dirks O.S.B.. monnik van de Hereeniging uit het klooster Amay iBelgië), met het onder werp: Oostersche Liturgie. Na de middagvergadering zullen zoo mo- gelijk bezoeken worden gebracht, om.' aan de Pieterskerk en Hooglandsche kerk. Des avonds spreekt in den foyer der Stadsgehoorzaal de Zeereerw. pater G. Lo- huis O.F.M. uit Weert. dat Enschede en vooral Eindhoven zeer snel groeiden, vanwege de industrie, die ter plaatse wordt beoefend en b.v. Apeldoorn en Hilversum als luxe - of woonstad, terwijl vele gemeenten werden vergroot door annex tie, wat ook het zielenaantal deed toenemen. Heel oude, plaatsen als Middelburg. Hoorn, Sneek, Franeker, Tiel, Wageningen, Olden- zaal en andere gemeenten worden niet ge noemd, omdat zu geen 20000 inwoners tellen. Deze steden hebben vanzelf zoo goed als geen opgang gemaakt en teren op ouden roem. Als vergelijkingsobjecten nemen wij de steden boven de 20000 zielen, zooals de laatste volkstelling die gaf en stellen daar naast het inwonerstal in het jaar 1920, 1900 en 1830, alles volgens officieele cijfers in den nacht van 31 December op 1 Januari; dus van 1 Januari van dit jaar, van tien, dertig en honderd jaren geleden. Wij krijgen dan de volgende cijfers ten aanzien van een oponthoud in der/' laatste stad moeilijkheden gerezen, die ecb- j t“r. dank zij vooral de tusschenkomst van d<* Fnselsche regeering. inmiddels uit den weg zijn geruimd. Bij de K. L. M. is bericht binnengekomen, dat de P. H— A. F. N„ gisterenmorgen om 8 25 uit Athene Is vertrokken en om 16.45 te Cairo is geland. Alles is wel aan boord, heden wordt de tocht voortgezet. Het eerste retoarvliegtaig te Allahabad By de K. L. M is bericht binnengekomen, dat het eerste retourvliegtulg. de P. H A. G. R. gisteren te 14 uur van Bangkok is ver. trokken en te 17.30 te Allahabad is gele-d. Alles is wel aan boord. Heden gaat m.n verder. Het tweede postvliegtuig te Bandoeng Bij de K. L. M. is bericht, ingekomen, dat het tweede postvliegtuig, de P. H. A E. O gisteren te 5.55 uur van Medan is vertrokken en Xe 14.10 uur te Bandoeng is gearriveerd Bovendien hadden de gezamenlijke gemeenten (volgens de staatjes boven aan in dit artikel) op den post „onder wijzend personeel, incl. uitgaven ten be hoeve van het vervolgonderwijs” over de periode 19211926 bij te passen 45.643JMX).— Maken wij een optelling van deze drie verzamelgetallen, dan krijgen we een sommetje van 276.914.000.hetgeen beteekent, dat de Nederlandsche ge meenten in 1921—1926 per jaar dus ge middeld (afgerond) 46.152.000 zouden hebben uitgegeven. In werkelijkheid waren de uitgaven echter hooger, want meerdere uitgaaf posten (bijvoorbeeld voor plaatselijk schooltoezicht, ouder-commissiën en commlssiën tot wering van schoolver zuim, belooningen en eereblijken, verge lijkend onderzoek proeflessen, verstrek king van kleeding en voedsel, steunver- leening en voorziening volgens art. 13 der wet aan kinderen, die te ver af wonen) hebben wij opzettelijk, (om de berekening niet al te ingewikkeld te ma ken) buiten beschouwing gelaten. Evenals ook de uitgaven voor het buitengewoon onderwijs, welke slechts ten deele door het Rijk vergoed worden. Volgens de officieele cijfers, waarbij met alle gemeentelijke uitgaven voor het Lager Onderwijs is rekening gehou den, hebben de totale uitgaven over 1921 —1926 bedragen 245.161.500 dus ge middeld per jaar (afgerond) 40.860.000. Hebben wij ons dus vergist, toen wij het gemiddelde bedrag over 19211926 hierboven taxeerden op 46.152.000. Geenszins! De gemeenten beschikken nJ. over een inkomstenpost, welke het gemeentelijk onderwijsbudget wel aardig flatteert. ■s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1