ONS BLAD L. Frankenberg - Alkmaar uws jflURNB» er dit nummer bestaat uit DRIE BLADEN DINSDAG 21 OCTOBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 247 f 750 f 50 Jannings en Boeddha De Wegenbelastingwel Voornaamste c^Cieuws De post vluchten op Indië in Opheffing Tollen van Een derde pont in de vaart De moord op den Zeedijk Friederike Mgr. Pacificus Bos O. M. Cap. 7S 650 menschen omgekomen Post per „Graf Zeppelin' Berlijnsche Metaalindustrie De actie der Oekrajieners Nieuwe onderhandelingen De vlucht van den heer Van Tyen Buitenman beroofd Groote brand te Woetsjou Doodelijk ongeluk op den Amsterdamschen straatweg Het conflict de typografie Vrachtauto rijdt tegen scharenslijperswagen Waar zelfs een oude krant nog gewaardeerd wordt De patroons tegen de eischen der werknemers Een herderlijk schrijven in beslag genomen Schil? gezonken i- JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR ït leid, acht Belangrijke uitbreiding van het pont veer te Velsen Voorstellen van Gedeputeerden Noord-Holland en Utrecht voor de a.s. winterzitting »-s» osten by- voor- welke ot op Laat Uw DRUKWERKEN door ons vervaardigen Wij geven het een EIGEN cachet STAKING GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL De dwaasheid van een groot filmacteur MIIGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN^ NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Geen onnoodige last. istricht tuben van Jannings De moord op den Zeedijk: de vronw bekent. te Si. Michiete- N ederlandF rankrjjk. d waar. Herderlijk De Lappo. vergadering te HelsingsfordK. Hudson ontplofte een gasoüne- de Een bekentenis vandaag of zou Re- Overtreding Arbeidswet? hun houden van De krant in het Australische Woud De nieuwe behoeften der arbeiders. td Te Weenen EL W.KERKMEFR - ALKMAAR l 3 uur enden. BUREAU: Telefoon: ABONNEMENTSPRIJS? Per kwartaal, voor Alkmaar f tj— Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hoogvr nu de Bij een brand in Woetsjou Chinal waarschijnlijk 650 menschen omgekomen. De actie der Oekrajieners schrijven in beslag genomen. Het conflict in de typografie; de directeu ren staan afwijzend tegenover de eischen der werknemers. op het onthuld plaatse n agent n In de Hing op van de «Chas'* tn is De hoer Van Tyen is op zijn vlucht naar Nederlandsch.Indië Maandagmorgen te 11.40 uur (plaatselijke tyd) uit Praag vertrokken en te 14.34 uur (plaatselijke' tijd) te Weenen LICHT OP: De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 5.20 uur. Dr. Weizmann is afgetreden als president van de Zionistische Wereldorganisatie. Voorstellen van Ged. Staten van Noord- Holland en Utrecht in zake opheffing van tollen te verwachten. regen vro- n de x te een t- Het derde postvliegtuig Voorts is bij de K. L. M. bericht ontvangen dat het derde postvliegtuig, de P. H. A. E. N gisteren te 6.15 uur uit Cairo Is vertrokken en te 16.20 uur te Bagdad is aangekomen. Aan boord Is allés wel. Heden wordt de reis voort, gezet Geen persoonlijke ongelukken. Barometerstand 9 uur tul 7.60, stilstand. 3 r van „Land sft de Czn, Itvoe- an de VERKRIJGBAAR IN rtKEAS RUWIEEEAKEN de nge ren. ilk- H. ge ldt Het vas ?en ens nld- top- te Je tf. r- de Naar wij vernemen zal het volgende jaar de rjjkspontveer van Velsen over het Noord- zeekanaal worden uitgebreid met een derde groote vrlj-varende pont, die grooter afme tingen zal heb'ien dan de bestaande groote jonten. De bedoeling is om de kleine pont hiermede te vervangen. WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen kleeding. kousen en sokken; ook de allerfijnste. JAAP SNOR - Zuldstraat 15 - Den Helder. Let op den gelen winket Voor Alkmaar en omgeving: Mej. v. DIEST, Oudegr. a 216. Voor Schagen en omgeving: Mej. C. DE MOEL - Noord. groot, :n 500 eek dit medegedeeld, aan de orde De R. K. Typografen achter leiding Arbitrage-verdrag De permanente verzoenings-commi’*’ Het geheimzinnig geval Gestel. Vermist meisje té Apeldoorn terecht; was aangerand. Mgr. Pac. Bos O. M. Cap. gaat 27 October naar Rome. Politieke verklaring van de Britsche re- geering inzake de toekomst van PalesUna. ijmegen ie Ver- igentea entnnn rk aan auto- megen, Og UU Op de tankschip. Nadat de Poolsche regeering bij haar be sprekingen met den Oekrajienschen aarts bisschop van de Grieksch-katholieke kerk herhaaldelijk had aangedrongen op de af kondiging van 'n openlijke afkeuring van de actie der Oost-Galicische Oekrajieners door de kerkelijke autoriteiten, is gisteren een her derlijk schrijven van Grieksch-katholieke bisschoppen van Polen verschenen, waarin geprotesteerd wordt tegen alle daden van sa botage, brandstichtingen en alle onwettige strijdmiddelen Oekrajieners. Daar deze brief nu echter eenige uitingen inhield tegen de houding van de Poolsche autoriteiten, o.a. inzake de veroordeeling van onschuldigen. is het document door het O M te Lemberg in beslag genomen De publicatie van drie alinea's werd door de politie ver- Het eerste retourvliegtuig Bij de K. L. M, is bericht binnengekomen, dat de P. H. A. G. R., het eerste retotirvlleg- tuig, gisteren te 2.04 uur van Allahab is ver trokken en te 17.20 uur te DJask is geland Aan boord is alles wel. Heden gaat de tocht verder. De Vereeniging van Dagbladdirecteuren „De Nederlandsche Dagbladpersgistermid dag in vrijwel voltallige vergadering te Am sterdam bijeen, ter bespreking van het drei gend conflict in typografie, heeft eenstemmig besloten niet toe te geven aan ongemoti veerde eischen der werknemersbonden. Uitgebreide maatregelen van verweer zijn in voorbereiding, waarmede de vergadering zich met algemeenc stemmen vereenigde. erd ter uit an an nd cn st op. Un ie, 'as le an Geweldige spionnage-organisatie In Roe menië ontdekt Talrijke arrestaties. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f LIS: elke regel meer 8-25. RECLAME per regel 8,75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 8.58. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.68 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 HOF 6. ALKMAAR Administratie Na, 433 Redactie No. 633 We mogen natuurlijk'veronderstellen, dat leder lezer weet wie en wat Emll Jannings Op den Ryksstraatweg tusschen Haarlem en Halfweg heeft Maandagmogen te half zes een ongeluk met doodeljjken afloop plaats gehad. Een scharenslijperswagen, voortgeduwd door B. en zijn vrouw, werd aangereden door een vrachtauto. B. werd vrij ernstig gewond cn naar de Maria-stichting te Haarlem vervoerd, waar hij kort na aankomst overleed. De vrouw werd minder ernstig gewond. De oorzaak van het ongeluk is waarschijn lijk het telt, dat de heer O., bestuurder --an den vrachtauto, verblind werd door de lich ten van een van den tegenovergestelden kant komenden auto en daardoor den scharen- slljperswagen, die midden op den weg reed, niet zag. Vanwege de administratie der posterijen wordt ter kennis van belanghebbenden ge bracht, dat de tocht van het luchtschip ..Graf Zeppelin” naar Nederland is uitgesteld tot een der volgende dagen. Te Venlo zal post worden afgegeven en In ontvangst genomen. Verzonden kunnen worden niet-aangetee. kende brieven en briefkaarten voor elke ge- wenschte bestemming tot een gewicht van ten hoogste 20 gram. De stukken moeten zijn voorzien van de aanwijzing ..Mit Luftschiff Graf Zeppelin" en van een luchtpostetiket; bovendien moet op de stukken het volledig adres van den afzender zyn vermeld. Het luchtrecht bedraagt voor elke briefkaart 0.60 en voor eiken brief 1.20 boven het gewone port. Op de kaptafel v staat een klein zilveren Britsch-In- disch Boeddhabeeldje vijf cen timeter hoog. Talisman? Talisman! Vergezelt mij overal. Ik zal nooit vergeten er een paar kee,- diep voor te buigen als ik in mjjn kleedkamer kom vergeet Ik het, dan gaat het altijd mis. Krantenbericht imlng stem- a den drin- 1 .*9 van Ged. Staten van Noord-Holland en Utrecht hebben besloten aan de Staten van deze provincies voor te stellen, den Soestdijker- straatweg In provinciaal beheer over te ne men, zoodat dan wederom twee tollen in elke provincie zullen opgeheven worden. In de voordracht, die aan de Noord-Holland- sche Staten ter behandeling in de as. win- I terzitting zal aangeboden worden, zullen, naar de ..Telegraaf" meldt. Gedeputeerden verklaren, dat zij bereid zijn tot opheffing van alle tollen, die niet op een belastingver- ordening berusten, mede te werken. Zeer ver moeten ook reeds de onderhandelingen met het Rijk en de belanghebbende gemeenten gevorderd zijn ten opzichte der opheffing van de tollen op den weg NaardenHulzen en op dien van Huizen over Blaricum naar den Rijksweg. Komt dit in orde dan zullen van de een en twintig wegen, waarop in 1916 nog tollen voorkwamen, er slechts vier overbljjven, nJ. die van 's Graveland naar Soestdljk.' de Velterslaan. de weg KrommeniedUkUlt- geesterlagedyk en de weg In den Engen War mer. Van de geconcessionneerde brugtollen is er van de drie uit 1916 nog slechts één over, n.l. die op de brug over de Beevaart te Nederhorst den Berg. In 1916 waren op vijf wegen nog tollen die op een belasting- verordening ingevolge art. 238 der Gemeen tewet berustten, thans is er feitelijk nog slechts één weg over, n.l. die door Zaandijk. Wel is waar bestaat er ook nog een tol op den rijweg door Graft. doch eenige belang hebbende Inwoners hebben dezen tol van de gemeente gepacht en heffen nu geen tol, maar betalen gezamenlijk de pachtsom, groot pl.m. f 800. Van de vier brugtollen uit 1916 Is alleen die te Weesp op de Vechtbrug afgeschaft; op de Zaanbrug in Wormerveer. de brug over de Achterzaan te Zaandam en de Ponton brug over het Noord-Hollandsch kanaal te Den Helder wordt nog tol geheven. Wanneer de provinciale weg door de Zaanstreek bin nenkort gereed is. behoeft van de beide eerstgenoemde bruggen voor doorgaand ver keer geen gebruik meer te worden gemaakt en zijn deze tollen dus ook practlsch verval len. De krachtige wijze, waarop het provin ciaal bestuur de opheffing der tollen bevor dert. verdient zeker aller waardeering Eenigen tijd geleden heeft de B B N een adres gezonden aan den Minister van Financiën, waarin geklaagd werd over den last «■eiken verschillende bedrijfs-autohou- ders ondervinden tengevolge van een inten sieve controle op de naleving der bepalingen van de Wegenbelastingwet. Dikwijls, zoo werd in dit request opge merkt, wordt eenzelfde automobiel verschei dene malen per dag gecontroleerd. Om dit te voorkomen verzocht de B. B. N. den Mi nister om te wlllefi bepalen, dat bij controle een biljet werd verstrekt, dat op de voorruit geplakt kon worden, opdat verdere aanhou ding ter controle op denzelfden dag niet meer behoefde te geschieden. Thans heeft de Mi nister geantwoord, dat een dergelijke ver strekking van schrifteiyke controlebewijsjes hem ntet rewenscht voorkomt maar dat hij zal bevorderen, dat aan de automobilisten geen onnoodige last wordt bezorgd. Z. D H. Mgr. Pacificus Bos aal 27 Oc tober sus. naar Rome vertrekken voor zijn bezoek „ad limlna". Mgr. hoopt ongeveer 28 November a.s. weer in 't land terug te zijn. De H.Eerw. Pater Albertus, secretaris Provinciaal der Capucljnen .zal Mgr. op zijn Roomsche reis vergezellen. Ter beschikking van de justitie te Leeu warden zijn gesteld twee vrouwen en een slagersknecht, die een buitenman aldaar van bij verlies van anderen viansr. Hedenmorgen om 9 uur is op de Mer- wede aan he tMlddenveer te S’.ledrecht ge zonken het 149 tons metende klipperschip ..de Hoop”, schipper A. Pieterse uit Har- dinxveld. Het schip was bevracht met bie ten van Woudrichem naar Puttershcek. De opvarenden wisten zich in een roeiboot te redden De advocaat-generaal bij den Hoogen Raad. mr. v. Lier, nam gisteren conclusie in de zaak van den officier van justitie te 's-Oravenhage, tegen een vonnis van de rechtbank, waarbij Fritz Hirsch en Hugo Helm waren ontslagen van rechtsvervolging van de him ten laste gelegde overtreding van de Arbeidswet. Zoo men rich herinnert, be treft het hier het dtien optreden van kinde- beneden veertien jaar in de operette Zondag Is te Utrecht een vergadering ge- door de afdeelingsvoorzitters óen Ned. R. K. Grafischen Bond ter be spreking van het hangende conflict in de ty pografie. In naam van de afdeelingen heb ben de voorzitters zich geheel achter de lei ding gesteld en dus ook hun goedkeuring gehecht aan het afbreken der onderhande lingen. Het algemeen belang. De opvatting van den officier van justitie, dat allerminst is komen vast te staan, dat het algemeen belang door dergelyke ver- tooningen gediend wordt, achtte mr. v. Lier, niet juist. Bij de/ opvatting, waaraan de kantonrechter op gelukkige wyze uiting gaf, was er alle reden, het betreffende tooneel te beschouwen als een tooneel. dienend het algemeen belang. Het onder deze omstandig heden laten medewerken door de kinderen z alleen dën niet gerechtvaardigd kunnen heeten indien de door de kinderen verrichtte arbeid voor hen schadelijk zou zUn. Ook dit is niet géval geweest. Mr v. Lier concludeerde tot verwerping van het beroep. Arrest 17 November. De vrijwillige werknemers De Federatie van Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbedrijf deelt ons mede, dat zy. in antwoord cp vele vragen van haar leden besloten heeft, vast te stellen, dat eventueel royement door werknemersbonden van werknemers, die by de aangekondlgde. onverdedigbare staking biyven werken of gaan werken, nimmer door haar zal worden erkend. De werkwillige werknemers zullen hun volle rechten biyven behouden. De heer B. Ponstein. hoofdbestuurder van den Alg. Ned. Typografenbond, geeft in de Telegraaf zijn inzichten over het com. :t weer. Wy. dus de vakbonden, hebben, aldus de heer Ponstein.. dezen strijd niet gewenscht. en wy verlangen ook nog naar eenzijdige vredige oplossing Alle onderhandelingen zyn afgestuit alleen op de loonregeling. Er zijn thans zeven loonklassen. Wij wenschten de tweetje klasse te laten vervallen, waardoor ■Rotterdam en Den Haag in de eerste klasse zouden komen en de andere gemeenten één klasse zouden opschuiven. Deze nieuwe in- deellng kwam neer op een loonsverhooging van 5 cent per uur voor het geheele land en 3 cent per uur meer loon voor Amster dam. Bij de hervatting der in September reeds afgebroken besprekingen deden wy wat water in den wijn, wy verklaarden n.l. ge noegen te nemen met 2 cent verhooglng op 1 November 1930. voorts 2 cent ingaande 1 November 1931 en op 1 November 1932 den nog resteerenden cent er by (voor Amster dam 1 November 1931 alleen nog maar 1 cent meeri. De werkgevers wen^phten één cent per uur meer te geven resp. Jan. 1931. 1932 en 1933. hetgeen voor ons een te groot velschil uitmaakté. en waarop de onderhan delingen toen afsprongen. De heer Ponstein zette hierna uiteen, dat de gevraagde verhooglng noodlg is. omdat het levenspeil der arbeiders verhoogd is. Spr. gaf toe. dat het algemeen ind**x-cyfer teruggegaan was In het voordeel der arbei ders. Maar, zoo betoogde hy, het index- cyfer is geen goede maatstaf. Er zijn nieuwe behoeften, als: radio, beter onderwijs voor de kinderen. De arbeiders en hun gezinnen hebben behoefte aan betere kleeding. Het tndex-cyfer. door de patroons bedoeld, slaat feitelijk alleen op de voedings middelen en. om het zoo maar eens uit te drukken, primaire of noodzakelijke kleeding. Bij een nieuw contract moet met de nieuwe behoeften rekening gehouden worden listlsche worden, brengt ander naar voren: „Zoo men ergens gerekend had met de mogeiykheld van een conflict; in dit model-georganlseerde bedryf zeker op de allerlaatste plaats. De arbeiders tn dit be dryf behooren niet alleen tot de hoogst- bezoldigde categorieën (tot diep iri de twintig verdient een onderwyzer byv. min der dan een typograaf en ook met belas tingambtenaren. die een vry zwaar exa men moeten doen, Is dit het geval); zy genieten bovendien van vele andere voor doelen en een bijzonder goed verzorgde rechtspositie. De vèr doorgevoerde organi satie heeft geleid tot het uittreden van vele, vooral kleinere, bedryven uit den bond; zoodat de georganiseerde bedryven een zware concurrentie hebben te verdu ren en vele zelfs in niet geringe moenpk- heden verkeeren. Jarenlang Is de bedrijfs organisatie met collectieve contracten zorgzaam op- en uitgebouwd; de verhou dingen tusschen ondernemers en arbeiders waren misschien In géén bedryf zóó goed. Van overmatige winsten is in welhaast geen enkele onderneming, ettelyke zéér bloeiende dagbladen misschien uitgezon derd. sprake.” Volgens „De Morgen” kan en moet dit conflict zeker aanleiding geven tot de vraag: „of wij met onze vakorganisatie op den goeden weg zijn.” Juist! Dat is „des Pudels Kern", dat is het benauwende in de thans aan de orde gestelde kwestie: Is het niet een misbruik maken van een veronderstelde, en ook feiteiykc, machtspositie, wanneer men een sociale samenwerking, als waarvan die in de typographic voor de meeste vakken het ideaal was, zoo onbillijk en zoo moedwil lig dreigt te vernietigen? Kan er van onderling vertrouwen en van behoorlijke solidariteit nog wel sprake zijn, als één der partijen zich zóó gedraagt? Wanneer de solidariteit in de typo graphic verdwijnt (een gevoeiigen knak hééft zij al gekregen), dan staat verder heel onze ekonomische sociale organisa tie op losse schroeven en zullen de kan sen van de collectieve arbeidsovereen komsten ten sterkste dalen. Het moeizame werk van jaren en jaren dreigt hier vernietigd te worden, doordat één der partijen in een bepaald vak het onderste uit de kan wil hebben, zonder rekening te houden met' haar tóch al bevoorrechte positie, zonder rekening te houden met de ekonomische tijdsomstandigheden. Enkel en alleen, omdat men 1b' deze tijden van ekonomische inzinking het levenspeilverhoogen wil Is dat verantwoord? Tegenover de heele vakorganisatie, en tegenover de eigen vakorganisatie in het bijzonder? Men moet bedenken, dat heel het sociale organisme in de typographic- bedrijven uitéénvallen kan, dat zoowel werkgevers als werknemers er genoeg van krijgen kunnen, zich wetten te laten voorschrijven door hun eigen orga nisatie, dat het ongeorganiseerd bedrijf régel kan worden, en dat het dan uit zal zijn met goede loonnormen en goede rechtspositie. Willen de leiders der werknemers het daarheen sturen? Wij benijden hun deze „taak” niet, en moeilijk zal eenmaal hun groote verant- I woording zijn. Maarwat zeggen hiervan de vol- j gelingen dezer leiders de volgelingen, die, als 't er op aAnkomt, de dupe van deze „Streberei” zullen worden? Wij hebben te veel respect voor de typographen, dan dat wij zouden mogen veronderstellen, dat zij instemmen met deze leiding. En zij vormen ten slotte toch de orga nisatie. Het bestuur is er voor hen; «tin ren „Friederike". Mr. v. Lier overwoog o.m dat de wetgever ervan uit is gegaan, dat buiten de gevallen van overmacht zich gevallen kunnen voor doen. waarin redeiykerwijze een overtreding van de arbeidswet niet gestraft behoort te worden welke gevallen In de wet in een eenigszins ruimere omschrijving zijn aange duid. terwjil elk geval op zichzelf beoordeeld behoort te worden. Volgens een bericht uit Canton zyn bu een groeten brand, waardoor een geheele wyk in Woetsjou. waarin de café's en restaurants gevestigd zijn werd verwoest, 650 menschen om het leven gekomen. De groote brand te Woetsjou is ontstaan aan boord van een passagiersschip. Het vuur tastte ook spoedig andere schepen in de haren aan en sloeg vervolgens over op de opslagplaatsen in de haven. Spoedig daarop stond een geheele wyk in vlammen. Men' vreest, dat ook aan boord van de schepen personen om het leven gekomen zyn. De vrouw, die er van verdacht werd te Amsterdam dén kellner uit de Lange Niezel in den nacht van Vrijdag op Zaterdag op den Zeedyk met een messteek gedood te hebben, heeft een bekentenis afgelegd. Naar men zich herinneren zal ontkende zy aanvankelijk een mes in de handen te hebben gehad, doch vier getuigen verklaarden te hebben gezien, dat zy den man met een dolkmes stak. Tegenover commissaris L. Hoogenboom heeft zy nu die verklaring herroepen en bekend gestoken te hebben als verweer tegen den aanval van dep man. De vrouw is naar het huis van bewaring overgebracht. Wat thans in de typographic te ge beuren staat en reeds gebeurt! Jr een hoogst ernstig verschijnsel. Zullen de georganiseerde typographen In staking gaan, omdat hun besturen in dezen tijd een loonsverhooging van 5 cent per uur over de gansche linie en nóg enkele eischen niet ingewilligd kun nen krijgen? Naar onze eerlijke overtuiging gingen de drukkerspatroons tot het uiterste door een geleidelijke loonsverhooging van 3 cent per uur aan te bieden, terwMl zij, nota bene, het recht zouden hebben om. gezien de indexcijfers, over loons verlaging te spreken terwijl boven dien binnenkort ook in het drukkersbe- drüf de ekonomische krlsls zich zal doen gelden, voorzoover dit al niet reeds het j geval Is. Het is wel heel duidelijk, wie hier thans den bedrljfsvrede trachten te sto ren en wie, tot het uiterste toe, dezen kostbaren vrede bewaren willen. Maar daarover spreken wij hier nu niet. Op korten termijn zal de publieke opinie daarover recht doen. Van oneindig duurder belang is de algemeene les, welke uit de dreiging van deze staking te trekken valt. Als men in deze dagén dreigt met sta king in de typographic, wat moet en kan er dan van de sociale, solidaristische organisatie in andere vakken overeind blijven staan! Het dagblad „De Morgen”, waarvan de redactie toch zeker niet van kapita- I doordrijver!) beschuldigd kan zoo eens het een en tfraus onR“c^’kthc^ tot werken door 7*>A - 060 OnReval nwt f OEf) verlies van een hand. IOC b’J verlies-van een- f Cf) t»ij een breuk van £fl verlies V»n beide .rmen. be.de beefcn of beide oogen OU-" doodlijken afloop Z5C.- of T .125.- duim of wij.Vln«r 5Ö** been of srm Naar verluidt, is het Rijksministerie van Arbeid voornemens Dinsdag a.s. uitnoodl- gingen te verzenden aan de partijen, welke betrokken zyn bij het conflict in de Ber lijnsche metaalindustrie voor nieuwe be sprekingen De datum van aanvang dezer nieuwe on derhandelingen staat nog niet vast. Naar verder verluidt, wordt op het oogen- blik aan het Ministerie van Arbeid nage gaan of en In hoeverre de Minister van Arbeid door het besluit van de meerderheid van den Rijksdag in zake de niet bindend verklaring van de arbitrale uitspraak in het loongeschil, gebonden is. De voorgangers van den tegenwoordigen Minister, de afgevaardigden Brauns en Wis- sell zijn de meening toegedaan, dat een in grijpen in een bij de wet voorgeschreven procedure door een Rljksdagvoorstel niet mo- is. Nooit van gehoord? Aai. dat is erg. heel erg. Dat is even slim alsdat U niet zou weten wie Ernst LUbltsch is. Ook nooit van gehoerd? Wat zegt U? Of dit geleerde philosofen of politieke grootheden rijn? Wel heb Ik van mijn leven. Veel en veel meer. Jannings Is de grootste filmacteur van de waereld. Ik zou me schamen als ik dat niet wist. Jannings is een groot mensch. mynheer, hij heeft een breede levensopvatting en heeft een doel op deze aarde, en Ik vind hem spe ciaal sympathiek, omdat hy dweept met Boeddha, althans met een beeldje van dezen gehelmzinnigen god. Weet U. dat hy niet spelen kan. als hy niet eerst gebogen heeft voor het zilveren kleinood van 5 centime ter? Ook al niet? Wat weet U dan eigen- Ujk wel? Filmacteurs en -actrices ziin eigenaardi ge wezens. „Ze mogen alles doen", omdat ze zoo groot en zoo beroemd zijn. Ik weet de combinaties niet meer precies, maar het is mogelijk dat Greta Garbo lede ren dag twee uur stoeit met een nyipaard, Bebé Daniels witte ratten fokt. Maurice Che valier uitsluitend cigaretten rookt met echt gouden mondstuk, Laura la Plante beslist lederen dag nieuwe schoenen moet dragen, etc., etc. Byna Iedere groote fllmflguur dweept met een mascotte en de groote wereld slikt de verhalen, die daar omheen worden geweven, met volle teugen. Voor Emll Jannings ten tooneele ver schijnt. gaat hy naar het Britsch-Indl'che Boeddha-beeldje dat op de kaptafel staat maar een succes ver- Terwyi in de beschaafde landen der we reld de dageiyks verschonende kranten voor enkele centen gekocht, gelezen en daarna achteloos terzyde gelegd worden, bestaat er toch op deze wereld nog een streek, waar men de kranten als waardevolle luxe(!) voor werpen beschouwt, waar zy na hun verschij nen van hand tot hand gaan en niet eerder afgedankt worden, voor zij In den waren zin van het woord tot flarden versleten zyn. Deze streek bevindt zich in het binnenland van Australië, in het Australische woud, waar men volgens het oordeel van deskun digen verder van leder verkeer met de bui tenwereld verwijderd leeft, dan in de een zaamheid van de Zuidpool. Slechts zelden wordt er in de verlaten ge bieden een krant bezorgd en dan is het nog nfaar een verdwaalde krant, die door een vliegtuig over deze verspreid liggende ge huchten wordt uitgeworpen. Voor de bewo ners zyn de dagen, waarqp rij een krant ontvangen, ware feestdagen. Al zijn de ge beurtenissen. die daarin beschreven staan, reeds lang geleden voorgevallen en al hebben die dingen voor de buitenwereld reeds een heel ander aanzien gekregen dan daar be schreven wordt, toch is voor die menschen daar het lezen van kranten als het ware een In aanraking komen met een andere we reld. Iedere regel wordt verslonden, ieder be richt wordt niet eens. maar meermalen gelezen om toch maar niets over te slaan en alles precies te weten. Wanneer dan een kolonist met zyn hulsgenooten het blad ge lezen heeft, dan brengt hii het soms uren ver naar een anderen kolonist, met wien hij de gebeurtenissen bespreekt, waarvan een zwakke weerklank tot in hun eenzaamheid is doorgedrongen en zoo gaat de krant van boerderij tot boerderij tot ze tenslotte, ver scheurd en stuk gelezen, langzamerhand on bruikbaar wordt. Hy buigt diep, niet éénmaal, paar keer, en dandan is zekerd. En wat zou Emll doen, als morgen het beeldje eens gestolen werd? Ik durf het hem niet te vragen, want zijn oogen zouden dof en mat worden, misschien zouden er groote mannen tranen uit zijn fllm-kijkers rollen, misschien zou hy ineen zakken van te plotselinge emotie. Zyn car rière zou verwoest zyn, zyn grootheid ineen gestorto, laten we er toch niet aan denken. Ik durf het hem niet te vragen, maar ik ben er van overtuigd, dat hy In stilte uren vóór het zilveren Boeddha-beeldje van 5 centimeter zal gaan ritten, dat hy zal bui gen en lachen tegen het dingske, dat hy het zal aaien en liefkozen. En als hy moeliyk- heden heeft, neemt bd het beeldje in zyn hand en vertelt wat hem hindert. En 'dan is het juist alsof het beeldje van 5 centi meter spreekt en dan hoort Emil een aan moedigend woord O, Emll! Vergeet toch noclt te buigen voor je Britsch-Indlsch Boeddha-beeldje van vyf centimeter hoog. Je spel van diepe menscheiykheid zal er door versterkt war den! Arme Emil! Je' zoekt en je kunt niet vinden! De directeur der Arbeiderspers is uit De Dagbladpers getreden. Voor den aanvang der vergadering van „De Dagbladpers" verzocht de voorzitter namens het bestuur, den heer Y. G. van der Veen, directeur der Arbeiderspers, d.i. van Volk en Voorwaarts, die als lid de vergadering be zocht, niet aan de beraadslagingen deel te nemen en de vergadering te verlaten. Nadat de voorzitter, na overleg met overige bestuursleden en den heer Van der Veen op diens vraag had verklaard, dat het bestuur geen gelegenheid wenschte te geven omtrent de aan te nemen houding in de komende dagen te spreken, maar dat uitslui tend gesproken zou worden over de by het uitbreiden van het conflict te nemen maat regelen, verklaarde de heer Van der Veen, dat hij aan het verzoek zou voldoen en ver liet de vergadering. De heer Van der Veen heeft, naar de Voorwaarts mededeelt, schriftelijk aan het bestuur der organisatie bericht, dat hij In bovenstaand feit,-waarin hy een beknotting van zijn rechten als lid riet, aanleiding heeft gevonden als lid te bedanken. De voorstelling van zaken van den heer Van dfr Veen, directeur van Het Volk en de Voorwaarts is onjuist. Het bestuur wenschte wel degeiyk elke ge legenheid te geven tot spreken, maar bij voorkeur niet in het byzyn van den heer Van der Veen, die daardoor in een scheeve positie zou worden gebracht. Op de vraag van den neer Van der Veen, of by dan niet dat gedeelte van de vergadering kon bywo- nen, waarin discussie gevoerd zou worden over de houding van de directeuren tegen over de Federatie, werd hem dat dit punt heelemaal niet was, en dus niet ter sprake zou komen. De heer Van der Veen was volgens zyn zeggen zelf reeds van plan de verdere beraadslagin gen niet te biyven bywonen, omdat hij voelde, dat hy daar niet by behoorde. Alle .bonae’. op dit blad tijn iagevolae de ver«kerial«voorwa.rd,n s tegcn ongev.llea verzekerd voor een der volgende f 3000. ongeschiktheid - Iele, 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1