ONS BLAD OVERGORDIJNEN I— Frankenberg—Alkmaar DE GEVAREN VAN DE RADIO TE ALSDORF r DE VERSCHRIKKELIJKE MIJNRAMP troep SIDONIUS DE JONG MIERT 19-ALKMAAR JDE 1 dit nummer bestaat uit t^ee bladen WOENSDAG 22 OCTOBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG Nol 248 f 125 f 50 Alleenverkoop voor ALKMAAR van de MONT-BLANC- en CONKLIN- 4 VOORNAAMSTE C^flEUWS £Door Pierre Lhande S. J (Paris) het reddingswerk De ontzettende verwoesting en drie IVS Klein luchtschip geëxplodeerd VERZOEK f De vlucht van den heer Van Tyen De postvluchten op Indië Het eerste retourvliegtuig 5 co Adverteerders Een moord te Rotterdam opgehelderd? rk *- eb sr- JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Vreeselijk auto-ongeluk Twee dooden, één zwadr licht gewonden Vulpenhouders. Vraagt inlichtingen Een gevaarlijke bende gepakt Het aantal dooden thans 105 Nadere bijzonderheden over adi:eX'dn^°^tr f 3000.- f 750.- f 250.- f 125.- X^tiZZ f 50.- rfuk.’r» f 40 AAMGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAR RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De directie kan nog niet met de Vlootwet door de in Het dreigend conflict in de typografie. uur De verwoesting irU»eld Een opwekking tot spoed M> den arbeid in man en de ventilatie rijn Barometerstand 9 uur vm.: 700. Stilstand Drie personen gewond. Nog te Weenen. schade f Het derde postvliegtuig uit Bagdad is vertrokken en te 10.40 uur te DE DIRECTH 8. wel aan boord. Heden wordt de reis voort- i Ie B aan oncert ilseerd den omtrek stroomen de van Geen heffing van een 10 pCL algemeen In voerrecht in Engeland. Een open brief van Groner aan Von Ol denburg Januschau. Benoemd tot hoogleeraar in de psychiairte te Leiden dr. E. A. D. E. Carp. Gepubliceerd is een voor-ontwerp van wet tot instelling van bedryfsraden. De mijnramp te Alsdorf. Hedennacht MO waren 105 dooden geborgen. der dat od, ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal, voor Alkmaar f Voor bulten Alkmaar 235 Mei' Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger De achen Condoléance van Von Hindenburg Hindenburg heeft aan den Pruisi- regeeringspresident te Aken bet na- Een interpellatie heeft in den Prulsi- aanleidlng van het Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 5.18 uur. Een aanklacht tegen ex-preaident Irigoyea van Brazilië. De Britsche politiek jegens Palestina door het Amerikaanscbe Joodacbe Congres afge keurd. Een Amerikaanse!» klein-lucbtschlp uit el kaar gesprongen: Drie gewonden. De ledenvergjuiering van het Kaascontróle- station Z.-Holland (volvet) verwerpt met alg. stemmen de statutenwijziging uit hoofde der nieuwe rijksvoorschriften. Uitspraak Raad voor de Scheepvaart in zake aanvaring van de Velserbrug. Verschenen is het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over Hoofdstuk Lil (BuitenL Zaken) der Rjjksbegrooting 1931. New- |t sterd. Ij ■ge- 1 I ge- iee»iw i zijn lijven nkerk ■vintlg smeer afgs- el en ure ide oor ort rer iet isr Hij en ar at er u Von schen volgende telegram gezonden: „Het bericht van het ontploffingsongeluk in de mjjn Anna II bij Aken, heeft mij diep getroffen. Hopelijk zal het gelukken de nog ingesloten mijnwerkers te redden. Ik verzoek den nagelaten betrekkingen der t>U den ÏSlOOt i een loor- vordt der M. - estcon- i solls- izek 10 Gra- 10.40— 15—150 10—«05 Albert Dans- :roo- dus- *or- i 24- ver- Het een lel den. Or- t en 955- Dans- Voorstel van den Franschen ministerraad tot oprichting van een gedenkzuil voor de slachtofefrs van de R 10L De bedrljfsraad gedood Op het oogenbUk van de ontploffing hield de bedrljfsraad juist zitting. Alle leden wer den door de Instortende muren verpletterd. Tot op heden heeft men slechts het lijk van .den voorzitter kunnen bergen. Ter bestrijding van de werkloosheid wordt in Amerika vermindering van arbeidstijd aanbevolen. - s .00 ïb. Jong Ml. 12.00 enuurtje. -Bekke- het ren. 430 °r Joh. Orgd- Tiggen: oconcert So- door L. Concert, t. Toe. t. Man- kestcon- mofoon- Kans op redding gei Inge» In de laatste uren zijn nog dooden gebor gen. De kans op de redding der nog levenden wordt steeds geringer. Het aantal nog ingesloten personen wordt op dit oogenbUk op ca. 140 geschat. genomen om te voorkomen, dat er een zoodanig gebruik van de radio wordt gemaakt, dat het een gevaar oplevert voor de luisteraars, door het verspreiden van onzedeUJke of antl-godsdlenstige begrippen. Over het algemeen zijn de leiders van de verschillende omroepver- eeniglngen der Europeesche zenders zich ten volle bewust van hun zware verant woordelijkheid. Ze zijn er van doordron gen, dat zij een wapen in de hand heb ben, dat even gevaarlijk is, ja misschien nog veel gevaarlijker dan het zwaarste vergif. ZIJ hebben ondervonden en be grepen dat hun eigen belang hen dringt In werd misdadige rsbende, Noord.Duitschland Indruk in Duitschlaud De berichten van de ramp te Alsdorf heb ben in heel Duitschland diepen indruk ge maakt. Vanmiddag om half een vertrok een vliegtuig met journalisten naar Alsdorf, dat om half vier tér plaatse van de ramp aan kwam. Arrestatie van een Bisschep en priesters in China. Twee Chineeache priesters veiinesrA. arbeid verongelukten mjjn oprechte deelne ming te betuigen en den gewonden mijn beste wenseben voor een spoedig herstel te doen toekomen." Ook de Rijkskan-eller en de Rijksminlster van Arbeid hebben aan de mijndirectie hun deelneming betuigd. De heer J. van Tyen, die met zjjn Pander- vllegtuig op weg is naar Nederlandsch-Indië. was voornemens Dinsdag zjjn vlucht voort te zetten. Wegens mist is hij evenwel niet ver trokken. De heer Van Tyen kon nog niet meedeelen, wanneer hij zijn vlucht zal voort zetten. Het vervoer der gewonden. Do geborgen gewonden sjjn voorloopig naar het noodziekenhuis in Bardenberg en naar de ziekenhuizen In de omliggende plaatsen vervoerd. Moeilijkheden bij het bergen der slachtoffers. Het bergen der dooden en gewonden wordt ernstig bemoeilijkt door de beschadiging van den kabel naar de electrisch gedreven blin de schacht, die zich slechts tusschen 460 en 360 meter diepte bevindt. De beschad ging was veroorzaakt door vallend ge teen te, doch later kon de kabel worden hersteld. Op zeker punt konden 14 man zichzelf redden. Tusschen een neergestort stuk steen had den 15 man een opening met bun hielen De berichten over de mijnramp in Als dorf blijven toestroomen. Wekten de laatste berichten gisteren den indruk dat de ramp niet zoo ernstig was, latere berichten helaas deden steeds meer Inzien, dat het hier een groote ramp betrof, waarbij vele slachtoffers zijn gevallen. Volgens een offlcleele mededeeling is het aantal der bjj de mijnramp te Alsdorf om het leven gekomen personen tot 40 gestegen. De helft daarvan is. in de mijn omgekomen, terwijl de overigen bovengronds werden ge dood. Daar de contröle-inrichtlng bij de schacht verwoest is, is het buitengewoon moeilijk vast te stellen hoeveel mijnwerkers zich nog in de mijn bevinden. In totaal waren in de mijn „Anna n" gistermorgen 660 man naar beneden gegaan. Mededeeüngen der directie. Volgens mededeellngen van de directie van de Münbouwvereenlging te Eschweiler kon den alle mijnwerkers, die in de schacht van de mijn „Anna H" waren afgedaald, naar boven gebracht worden, daar het reddings werk in verband met den goeden aanleg van de mijnlagen zeer vergemakkelijkt werd en de mijnwerkers door andere schachten kon den worden bereikt. De mijn .Anna IT’ stond in verbinding met de mijnen .Anna I” en „Adolf”. Van de geborgen dooden was de helft in de mijn en de helft boven de mijn om het leven gekomen. Volgens de laatste mededeellngen van de reddingsbrigades zal het lot van nog slechts weinig arbeiders onzeker zijn. Op de plaats van de ramp waren spoedig groote reddings brigades aangekomen. Ook waren hulpbrl- gades uit het Nederlandsche mijngebled en uit de Ruhr in Alsdorf aanwezig. De omvang van de aangerichte staat nog niet vast NadePe bijzonderheden Het bergingswerk wordt te Alsdorf met onvermoeider» Ijver voortgeset. Eerste Hulp- brigades, werklieden en brandweer lossen elkaar den geheeten dag af. Hat aantal dooden, dat tot vier uur gister middag geborgen was, bedroeg 41. Ltreeg Onder de puinhoopen bevinden zich zeer 'tin gen. waarschijnlijk nog meer slachtoffers. naburige mljnbouwondernemln- zwarte vlaggen ten teeken van Vreeselijk auto-ongeluk tusschen Ban doeng en Pengriengan; twee dames gedood, vier gewonden. De doodsoorzaak. Naar van bevoegde zijde werd medegedeeld, zjjn de slachtoffers van de ramp niet door gasverstikking om het leven gekomen. De doodsoorzaak is meestal te wijten aan den druk, die door de ontploffing is veroorzaakt, of doordat de slachtoffers onder de puin hoopen werden bedolven. Hoewel vaststaat, dat de ontploffing heeft plaats gehad, in de opslagplaats van spring stoffen in de mfln, kon tot dusver nog niet worden vastgesteld, wat de eigenlijke oor zaak van de ontploffing is. Voor zoover be kend waren de voorgeschreven veiligheids maatregelen in de mijn genomen. Bjj de K. L. M. is bericht binnengekomen, dat het eerste retourvliegtuig de P H A G R te 5.32 uur van Djask is vertrokken en te 15.17 uur te Bagdad is aangekomen. Alles is Geen ontbinding van den Landdag Lippen. ft bij verlies vaa *a anderen vinger. rgenwfj. >PL 130 ickervig COncert 'rgelspel 20 Le tt ijk Ps 730 Orkest 35 Ver soenen. den aanvang der maand September te Aken gearresteerd een gevaarlijke die als operatieterrein en het aangrenzende Nederland had gekozen. Gedurende de maand September konden reeds zeventig misdrijven worden opgehelderd. Uit het onderzoek bleek, dat een moord met roof zich uitstrekt tot Rotterdam. De misdadigers werdén door de maréchaussée achtervolgd tot in Aken. Eenlgen hunner werden gearresteerd. Onder hen bevindt zich de 19-jarige Walter Leese uit Bochum. Door zijn aanhouding kwam de heele serie misdrijven aan het licht. Leese zelf heeft reeds 104 diefstallen jnet braak en beroovlngen bekend. In Mei van dit Jear werd in de pastorie te Bardenberg bij Kerk, rade ingebroken. De dieven maakten van hun revolvers gebruik. Leese heeft zich ook langen tijd in Neder land opgehouden. Hem wordt ten laste ge legd tezamen en in vereeniging met collega. roovers te Rotterdam, een Sakser. die uit Amerika was teruggekeerd, vermoord en van 17.000 te hebben beroofd. Op de vraag waar het lijk gebleven Is antwoordde Leese lachend: „Zoek maar rus tig de Maas af." Deelneming van België De Belgische regeering heeft den Belgi schen gezant te Berlijn opdracht gegeven, om de RUksregeerlng haar deelneming bij deze te betuigen. 3.- 8.15-630 lenst o. l Gramo- L P. Jiy. kng, piano het Con-e verg, ter taan der F- Iden- Kinder- rtie door re Jeugd, Mrotectm 80 Zang, kerkkoor laas, so- bariton. Schad- '30 Gr». Het aantal dooden 105 Hedennacht slaagden de reddingscolonnes er in door te dringen in de diepere lagen. Tot 2 uur 20 waren 106 dooden geborgen. Het aantal der in de ziekenhuizen onder gebrachte gewonden is gestegen tot 98. De oorzaak van de ramp nog onbekend Zelfs omtrent de oorzaak van de ramp tastte men gisteravond nog in het duister. Men begon over te hellen tot de opvatting, dat door een ?mijngas-ontplofflng in een schacht ter diepte van 360 m. ook het dyna miet magazijn in de lucht is gevlogen. De uitwerking dezer ontzettende dubbele ont ploffing moet vooral naar boven gewerkt hebben. Een geweldige steekvlam is gezien, er werd een ontzaglijke knal gehoord. Toen na gerulmen tijd de dichte stofwolken op trokken, lagen de gebouwen en de schacht in puin. De ijzeren kolos, de schachttoren, was omgebogen, en de kantoren waren een bouwval. In het dorp zelf, honderden meters in de omgeving, was het eveneens treurig gesteld. Geen ruit meer heel, deuren weggerukt, de pannen van het dak. Het aantal personen, dat verwondingen door glasscherven heeft opgeloopen, hieronder vooral schoolkinderen, is legio. Toch schijnen in het dorp wonder boven wonder zelfs geen ernstig gekwetsten te betreuren te zijn. Onderzoek naar de ooraak Reeds vroeg in den ochtend was het een bedrijfsleider, later ook een beambte der mijninspectie en een lid der directie gelukt, van mijn Anna I naar Anna H te komen en tot de schacht, waar de ramp heeft plaats gehad, door te dringen. ZIJ kodden echter geen aanwijzingen vinden betreffende de oorzaak van de catastrofe. Alle veron derstellingen over kolenstof en gasontbran ding zijn tot nu toe louter vermoedens. Van belang is dat de brandstofvoorraad op 30 meter «Mepte, die algemeen als de haard der catastrofe wordt beschouwd nog onver teerd aangetroffen is. Beleefd verzoeken medewerking van onze HA Adverteerders mzau net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num- merz bestemde advertentlën. WJJ zulten het zeer op prijs stellen tndten wfj de an nonces. nestemc voo» Zater dag. reeds des Donaerdags at uiterlljk des Vrljdagsmorgens ontvangen Door het vroegtijdig maan den van advertentlën kun nen wQ ook aan de attwe- rtng. dus aan net setter» van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waartte van dn annonce tan goeds komt Mede tn Uw eigen belang vertrouwen wij op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bl) voorbaat onsen De slachtoffers Het staat te vreezen, dat het getal der dooden meer dan 180 zal bedragen, wellicht zelfs boven de 200 zal gaan. Het zijn vooral de ondergrondsche arbei ders, die gevallen zijn, en het ontzettende getal maakt deze catastrofe tot een der grootste, die Europa in de laatste jaren te betreuren had. De aard van de ramp her innert nu ook meer aan die der groote mijngasontploffingen, welke de mijnen in net Ruhrgebled wel troffen, zoodat het meerg^n meer waarschijnlijk wordt, dat een mijngas ontploffing aan het explodeeren van het dy- namtetmagnzjjn vooraf ging. Het ,.Hbd." meldt nog: Wie de foto’s zien zal van deze verwoes ting, zal zich slechts een kleine voorstelling kunnen maken van het geweld dezer waar schijnlijk grootste ontploffing ter wereld, zoo&ls er zelfs in den wereldoorlog nog nooit een gezien is. Een enkele ontploffing die. komend uit een mijnschacht, heel het ge weldige gevaarte daarboven al die duizenden tonnen machinerieën, den zwaren toren in de lucht schoot, deed neerkwakken op het aangrenzende gebouw, dat tegelijkertijd door den luchtdruk uit elkaar gereten werd. Wie heden de plaats des onhells naderde, een beeld als dat der oorlogsverwoes- Het verschil was alleen, dat deze verwoesting niet aangericht werd door een bombardement van vele dagen of weken, uit honderden stukken geschut, maar met één enkel schot, met de ontlading uit de mijnschacht. Van het reusachtige gebouw van deze mijn staat nog slechts het voor-te gedeelte, dat het verst verwijderd was van de schacht, overeind. Te 8 uur 60 dooden geborgen Gisteravond 8 uur waren er 60 dooden geborgen. Nog een 150-tal arbeiders is in de onge- luksgroeve Ingesloten. Onder hen bevinden zich waarschijnlijk dooden. In de zieken huizen zijn tot dusverre 75 man opgenomen. Getracht wordt thans in een blinde schacht een tijdelijke hijschkooi in te richten, om het ingesloten gedeelte van de groeve te kunnen bereiken. De directie kan nog niet met zekerheid verklaren, waar de mannen zich bevinden, aangezlen de ramp het personeel in het voorste deel van de schacht heeft overval len. De weg vandaar naar de plaats van den arbeid duurt wel 40 minuten. De oorzaak van de ramp is tot dusverre nog niet opgehelderd. Ook op de 250 Meter verdieping moet de springstof in goede orde bevonden zjjn. Rondom de groeve yerdrlngen zich reeds urenlang de verwanten van de vermisten en wachten op de laatste berichten. Toen de schemering Inviel, stond er nog een groote menigte. Het opruimingswerk wordt met onver- Qauwden ijver voortgezet. dichtgestopt om het binnendringen van gas sen te verhinderen. Van deze 15 kenden er 14 levend worden gered. Volgens de geredden werd het reddings werk bemoeilijkt, doordat de mijngangen op vele punten zijn ingestort, zoodat deze eerst moesten worden vrijgemaakt. De getroffen schacht is de diepste van het heele mijngebled. Op 10 5 20 M. afstand van deze schacht bevond zich een dynamietopslagplaats. Bij de ontploffing was een steekvlam hoog bo ven den mjjntoren zichtbaar. Getracht wordt in een blinde schacht een tijdelijke hy-chkooi in te richten om het ingesloten gedeelte van de groeve te kunnen bereiken. ----- zekerheid verklaren, waar de mannen zich bevinden, aangezlen de ramp het personeel het voorste deel van de schacht heeft overvallen. De weg vandaar naar de plaats van den arbeid is wel 40 minuten lang. Tusschen den toren en het kantoor stond de waschgelegenheld. die door den toren eveneens volkomen is vernield. In dit ge bouwtje bevonden zich vermoedeljjk nog mannen van de nachtploeg, die hier in ver band met overwerk of om andere redenen waren achtergebleven. Het kantoor was een modern en zeer groot gebouw, thans is geen steen op den ander gebleven. De Dornler-vtiegbooC Zondag te Bebel Mngwoude. om op dit punt de grootste voorzichtig heid in acht te nemen, In zooverre zij daartoe nog niet door de wet gedwongen worden. Want de ontvankelijkheid van het gemoed van een gewoon luisteraar is veel argeloozer dan bij het lezen van een boek of het bewonen van een too- neelspel. In sommige landen heeft men al eens getracht ongodsdienstige revo- lutlonnalre Ideeën te verspreiden of zelfs gemeene obscene gesprekken voor de mikrofoon te voeren, doch weldra bleek dat het volk van zulk een radio-mis- bruik niet gediend was. Toen, onlangs in Frankrijk getracht werd om gewaagde programma’s uit te zenden, kwamen de protesten los van alle kanten, van menschen van allerlei gcxisdlenst en geestesrichting, maar in- tusschen wijst een en ander er toch wel oil dat de katholieken waakzaam moe ten zijn. centrum fractie landdag naar mijnongeluk een interpellatie ingediend. Zjj vraagt o.a. of de oorzaak van de ramp is opgehelderd. of een deskundig beambte het toezicht had op alle ontplofbare stoffen en of er afzonderlijke ruimten waren voor het opslaan van patronen en ontplofbare stof fen. Te Tomsriver in den staat New-Jersey. is gisteren door tot dusverre onbekende oorza ken het kleine luchtschip van kap. Heinen bij den start geëxplodeerd, waardoor het volkomen vernield werd. Door de explosie werden drie mechaniciens gewond. Het luchtschip droeg den naam „Famllielucht- jachU" Treffende bijzonderheden In het kantoorgebouw werd een employé, die voor de open brandkast stond, met zulk een kracht) tegen de deur van de kast ge drukt, dat hij dood bleef liggen. Nog op een af tand van 250 M. van de Ontploffing werden dooden gezien, die ech ter nog niet konden worden geborgen. De mijn Anna was tot dusver slechts door één ramp van eenlgen omvang getroffen, nl. In 1927, toen 53 personen het leven ver loren. In een vlak in de nabijheid van den lift- toren van de Wllhelmschacht gelegen mijn gang werd een arbeider met zulk een kracht tegen de bfflken geperst, dat zijn lichaam de balken precies volgens den vorm van zijn lichaam verschoof. Den arbeider werd het hoofd geheel verpletterd. Op een andere plaats vond een reddingsbrigade op ongeveer 300 meter afstand van de plaats der ramp een enkele hand. Te Alsdorf, vooral in de straten die naar de mijn lelden, zijn daken en vensters ten gevolge van den luchtdruk ingedrukt. Lord Melchett legt zjjn functies in de Zio nistische beweging neer. Opening van de Vlaamse he universitett te GenL Van de gen waaien rouw. Uit ver nieuwsgieriger» toe en aan beide zijden de ongeluksmjjn parkeeren honderden auto mobielen. Tal van mijndeskundigen, ook uit België ep Nederland zijn op de plaats van de ramp gearriveerd. De straten zijn als het ware bezaaid met glasscherven, dakpannen en andere voor werpen. Men is reeds bezig de materieele schade zoo goed mogelijk te herstellen. Op het baanvak StolbergHerzogenrath, dat ozK>r de puinhoopen van het ingt, orte directie^ebouw versperd was, is het ver keer hervat. Behandeling van Tweede Kamer. I Behandeling interpellatie-Cramer in de avondvergadering der Tweede Kamer. Ieder publiek orgaan dat bestemd Is om een Idee te verspreiden, kan een ge vaar worden. Hoe machtiger en Invloed rijker dat orgaan Is, des te zwaarwichtl- ger zal ook het misbruik zijn, dat men daarvan kan maken. De radio is bezig zich te ontwikkelen tot het machtigste en meest invloedrijke werktuig, om de openbare meening te beïnvloeden, om dat zij binnen het bereik ligt van lede ren mensch. Het stelt onze groote den kers, redenaars, dichters en musici In staat om met een geringe moeite den grootsten Invloed uit te oefenen op de massa, zoowel in kunstzinnig als moreel opzicht, zoowel in omvang als diepte. De gedachte die een krant of boek tot uit drukking wil brengen, blijft in haar uit werking altijd beperkt door het getal van de oplage waarin het boek of de krant verschijnt. Die gedachte moet moeilijkheden overwinnen en van de luisteraars wordt geen enkele moeite of inspanning gevorderd. Een idee door de radio verbreid is vaak de eenige welke bepaalde soorten van luisteraars bereikt, die nooit een krant lezen of een boek ter hand nemen. Ongeletterden, armen, blinden, zieken en hulpbehoe venden. *t zijn allemaal menschen en groepen, die op een eigenaardige manier door onzichtbare vangarmen van de radio worden gegrepen. Menschen in den regel, absoluut ontoegankelijk voor den Invloed van boek of blad, van too- neel of leerstoel. Juist omdat de radio overal zoo ge- makkelljk, zelfs tot de n^eest afgelegen luisteraars doordringt, kan dit instru ment wanneer het valsch wordt be speeld zoo’n verderfelljken invloed op de onafzienbare groote massa uitoefe nen, zooals we op het oogenbUk in Rus land zien gebeuren. Wanneer de radio door onverantwoor delijke elementen wordt beheerscht, dan is de uitwerking veel verderfelijker dan het misbruik van verdoovende middelen en veel gevaarlijker dan de invloed van gemeene brochuren>of vlugschriften. Nog te meer, omdat de mikrofoon blind is en haar stralen alle luisteraars treffen, zonder onderscheid van rang of stand, van geslacht of leeftijd. En wat het gevaar, dat de radio kan opleveren, nog grooter maakt, is het feit, dat er voor de mikrofoon een spreker kan staan die voorbestemd, als het ware in de wieg gelegd is, om voor de mikro foon te spreken: wiens stem en geluid, manier van voordragen, zegging en spel van dien aard zijn, dat de luisteraar ge dwongen wordt, naar hem te luisteren, onverschillig welke levensbeschouwing of persoonlijke overtuiging hij ook moge zijn toegedaan. Doch nog verderfelijker is: zoo de spreker voor de mikrofoon de zwakheid van zQd bewijsvoering en de valschheid van zijn redeneering handig weet te verdoezelen. De gewone luiste raar, die meestal niet kritisch is aange legd, is zoo gemakkelijk geneigd om een dergelijken spreker gelijk te geven, want al is de luisteraar in den beginne bij voorbaat niet van plan om zich te laten beïnvloeden door hetgeen door de radio beweerd wordt, langzamerhand komt hij onder de bekoring van de lokkende to nen der muziek of de begeestering van het gesproken woord, hetgeen nog ver sterkt wordt door de omgeving, de at mosfeer waarin de luisteraar hoort, die er op berekend is om de volle aandacht te schenken aan ieder woord dat uit den luidspreker komt, zoodat alle afleiding ontbreekt. De werking van de radio is derhalve zoo gevaarlijk, omdat zij een geweldig diepen indruk maakt, als men de kunst verstaat om haar goed te ge bruiken, omdat de spreker voor de mikrofoon werkelijk in nauw contact komt met de ziel van den ver verwijder den luisteraar. En die ziel kan hij be ïnvloeden: hij kan baar vergif of ge neesmiddelen toedienen. Dit zijn nog niet eens alle gevaren van de radio. Ook dit heeft de radio nog vóór op een boek of tijdschrift: zij voert haar programma uit en Iaat geen sporen achter. De ziel van het kind, van de vrouw of den man kan door haar ver giftigd worden zonder dat Iemand uit den familiekring het bemerkt. Door een enkelen handgreep, een omdraaien van een knop in de afwezigheid der ouders, kan een kind den luidspreker inschake len. En wee dan. wanneer onstichtelijke liederen of verderfelijke ideeën worden uitgezonden! Zonder dat de opvoeder daarvan een vaag vermoeden heeft, kan in alle stilte het werk der opvoeding verwoest wor den. In theorie is het gevaar van de radio ongetwijfeld buitengewoon groot. En niets kan haar beletten, haar verderfe- HJken invloed uit te oefenen. Maar in de praktijk is de zaak heel anders, want tot nu toe hebben alle landen, behalve Rusland, maatregelen Het werk der reddingsbrigades. Het werk der reddingsbrigades werd ten zeerste bemoeilijkt, doordat de gangen, door welke zij de plaats van de ramp moesten be reiken, verwoest waren. Er werd evenwel met alle macht gewerkt om de nog Ingesloten ar beiders zoo spoedig mogelijk te bevrijden. Er was later voldoende hulp aanwezig om gere geld te kunnen doonrerken Te half 5 gistermiddag waren er nog 200 arbeiders op 400 Meter diepte ingesloten. Er zijn gisterochtend vroeg in totaal 667 werklieden afgedaald en van hen hebben ri-h 400 naar de naburige schachten be geven. Aan het reddingswerk namen 200 deel. Op de 360 Meter verdieping is men tot bij de plaats van het ongeluk doorgedron gen. De daar aanwezige munltlevoorraad werd in orde bevonden. De waterregellng des middags weer op gang gebracht. BUREAUl hof c ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie Na. «33 Een Fiat, bestuurd door den heer A. F. W. Freusberg, wnd. hoofd van de afd. labora torium van het hoofdkantoor van den dienst van den Mijnbouw te Bandoeng, is op den weg naar Pengalengan in een diep ravijn ge stort. Twee inzittende dames, mevr. Hulswit en mevr. Freusberg, zijn kort na het ongeluk in het Borromeusziekenhuis te Bandoeng overleden. De heer Freusberg werd zwaar gewond; de drie overige inzittenden nl. twee kinderen van «ie familie Freusberg en de heer N. E. Hulswit, werden licht gewond. ADVERTENTIEPRIJK: Van 1—5 regels f 1.25: elke rr<el meer f »J5. RECLAME V** «gel ë-75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s f 0 50. X RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bil vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 6.12 De hnlpverieeoing Tegen den avond werden gisteren vrijwil ligers opgeroepen om in de schacht Anna n neer te dalen, doch men nam alleen die genen aan, die met «ie plaatselijke toestan den op de hoogte waren. Om 9 uur 's avonds werd bekend, dat in de schacht Anna III dertig gewonden waren gevonden, wier redding onmiddellijk ter hand werd genomen. Omstreeks kwart voor 11 waren in het zie kenhuis te Bardenberg 94 gewonden opge nomen. De kwetsuren der des voormlddags aan gebrachte personen bestonden vooral uit beenbreuken, terwijl de later opgenomen ge kwetsten hoofdzakelijk zware brandwonden hadden opgeloopen of leden aan gasvergif tiging. In het riekenhuis te Eschweiler waren des avonds 10 uur negen gewonden blnnenge- bcacht. van wie één later ia overleden. Bij de K. L. M. is bericht ingekomen, dat het derde postvliegtuig op weg naar Neder- landsch-lndlë, de PHA EN. gister te 537 u. uit Bagdad is vertrokken en te 10.40 uur te Bushir geland. Te 11.15 uur vertrok het toe stel weer uit Bushir en arriveerde te 16.40 uur te Djask. Alles 1" wel aan boord. Heden wordt de tocht voortgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1