ONS BLAD k /f LI. NAAR BEZUINIGING OP ONDERWIJS DE MIJNRAMP TE ALTDORF a aamgire moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DONDERDAG 23 OCTOBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 249 3 Voornaamste qJTieuws (De kosten In verband met de a.s. verkiezingen van Brazilië herleeft è- De banken weer geopend Universiteit te Amsterdam Tet eerste retourvliegtuig Motor tegen een boom gereden Thans 248 dooden èebor&en Afaemeene deelneming Het onderzoek naar de oorzaak Nieuwe Fokker verkenner De vlucht van den heer Van Tijen Telegrafisch Weerbericht Wisseling van beeldtetegrammen 6.3 millioen voor nieuw luchtschip Overreden en gedood 1 Ernstig motorongeluk te Den Helder het La&er Onderwijs per hoofd der bevolking en per schoolgaand kind Herderlijk schrijven aan de katholieken van Oostenrijk Amerikaansche Staatsbegrooting Winkelsluiting in het bisdom Den Bosch Door den electrischen stroom gedood bureau: Telefoon: JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Kind bil een aanrijding gedood T)e bezuinigingstaak der Staatscommissie-Rutgers Feestdag van Allerheiligen TABELLARISCHE BOEKEN voor elke administratie Wij hebben keuze van 3 tot 30 kolommen L. Frankenberg—Alkmaar 36 Redders in gevaar? den 5 spoor- dus Jhr. mr. dr. A. Röell curator Pauseljjk geschenk aan Von Hindenburg. te Barometerstand 9 uur vvn.: 759 stilstand. Het onbereikbare Persiaehe visum Deelneming van onze regeering Laco- 728.9 te Vest- 96 den, in Tragisch ongeluk Te Belgrado kind ongeveer Tnsschen Bandoeng en Den Haag de Motorrijwiel te Den Helder tegen een boom gebotst Twee miliciens op slag gedood. Waaloverbrugging te Nijmegen. Min. Rey- mer’s voorstel door den Raad aanvaard. Mijnrampen gebied volklng moeten Zaterdag aj bijzetting der slachtoffers. Naar wij vernemen, zal de bijzetting van de slachtoffers van de mijnramp te Alsdorf Zaterdagmorgen as. plaats vinden. zoo spoedig mogelijk een hulpactie aan vangen. Bij de K. L. M. is bericht binnengekomen dat het eerste retourvliegtuig. de PJf.A.G.R., gisteren te 5 35 uur uit Bagdad is vertrok ken en te 14.57 uur te Cairo Is aangekomen. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet Twee miliciens op slag gedood Een ernstig motorongeluk vond vannacht 12 uur plaats aan het einde van de Binnen- Het ondersoek naar de ramp van de R. 1*1 zal openbaar zijn en worden uitgevoerd door een onafhankelijk hof. Het Ned. elftal samengesteld, dat 2 Novem ber te Zurich tegen Zwitserland speelt. De eerste beeldtelegrammen tusschen Ban doeng en Den Haag gewisseld. Plannen tot bet oprichten van een Zep- pelinwerf, waarschijnlijk te Rotterdam. ooit langzamerhand Volgens de laatste berichten s4jn bij de mijnramp te Alsdorf 248 dooden te betreu ren. Duitsch-nationale motie van wantrouwen tegen Severing. De behandeling van de Vlootwet door de Tweede Kamer. Algemeene i Ned. Middenstandsbond. de het b 1921—1926 1:054.000.— de tot Fransch-Duitsche toenadering. Verrassen de resultaten. Opzienbarende arrestaties in Roemenië in verband met de spionnage affaire. I H t? la Na overteg met den Ryksbevniddelaar zjjn vertegenwoordigers van de partijen in edhflict in de typografie tot overeen stemming gekomen. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar L—- Voor bftten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger H. W. van Sandick, het Hoog Militair Ge- dat 15 dagen gesloten haven te Den Helder. De miliciens P, Swart uit Arnhem, en M. Meyer, uit IJmuiden. zijn met een motor rijwiel tegen een boom gereden en op slag gedood. De lijken zijn naar het militaire hospitaal te Den Helder vervoerd. De oorzaak is onbekend. De slachtoffers waren 20 en 24 jaar oud. Betuigingen van deelneming De H Vader heeft door bemiddeling van den Pauselijken nuntius te Berlijn aan den Duitschen rjjksprcsident zyn deelneming be tuigd met de ontzettende ramp te Alsdorf. sche werd. Tot zoover „De Tijd". Van dit laatste bericht konden wjj ech ter geen bevestiging krijgen. Heden wordt ie 's-Gravenhage de 44e Centrale Raadsvergadering van de Haase in het Bisdom Haartem gehouden. Na eenige weken van voorbereidende proef neming werd in den nacht van Vrijdag op Zaterdag van de vorige week het eerste Indi sche beeldtelegram uit Bandoeng naar Den Haag gezonden. De Nederlandsche telegraaf dienst zond bericht dat het beeld uitstekend was ontvangen. Het bedoelde beeldtelegrarr. bevatte de groeten van het hoofd van het radiobedryf der Ned.-Indische P. T. T, Ir Keukenmeester, aan het hoofd van den tech nlschen dienst der P. T. T. in Nederland, Ir Boet je. De beeldzender in Nederland is nog niet ge heel gereed, soodat een proefbeeldtelegram bevattende een kranten-advertentie, hier nle geheel leesbaar Is ontvangen. Blijkens mede deelingen van den Nederlandschen dienst za men echter binnenkort even ver zijn als <Jt Indische dienst, waarna begonnen kan wor den aan regelmatig proegverkeer, ten eind met de technische kwaliteit en de moeilijkhe den vertrouwd te geraken. Omtrent de open stelling voor het publiek en de tarieven word reeds overleg gepleegd tusschen de Indisch* en Nederlandsche dienstleidingen. De toestel len zijn van het Telefunken-systeem en va: Siemens en Halske. gaande artikelen gegeven cijfers volko men Juist zijn daartoe waren de ge gevens al te moeilijk op te diepen en daartoe was het onderhavige financieele geval al te Ingewikkeld maar in hoofdzaak moet de berekening Juist zijn; de bewijsvoering staat of valt niet met een enkel hooger of lager bedrag. In de P. N. I.-zaak te Bandoeng legt de Bataviasche reehter-commissaris voor de na tionalisten bezwarende verklaringen af; weer een meineedige. Aan den Nederlandschen zaakgelastigde te Berlijn is opgedragen de deelneming der Ne derlandsche regeering te betuigen aan de Duitsche regeering bjj de mijnramp te Als dorf. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels L25: elke regel meer 0-25. RECLAME per regel *75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer *.12 Overleden mr. dr. oud-president van rechtshof. bij verlies van 'n anderen vinger. Het 1* er sinds 1926 niet goedkooper op geworden. Integendeel. Al beschikken wij ook niet over nieu were cijfers der gemeentelijke kosten, we mogen gerust veronderstellen, dat deze sinds 1926 in ongeveer dezelfde mate gestegen zijn als de Rljksultgaven voor het Lager Onderwijs. En wij hebben gezien, dat de Rljks- uitgavei), alleen voor salarieering van het onderwijzend personeel, sinds 1926 alreeds ongeveer 12 millioen hooger dreigen te warden. Vooral ten gevolge van de wijziging In de leerlingenschaal, de Invoering van 1 zevende leerjaar en de gladstr ijker Ij der plooien, welke ten slotte een verhooging der salarissenkos- ten beteekende, zijn de uitgaven sterk uitgezet. Behoeven wij nog nader te bewijzen, dat ons Lager Onderwijs schrikbarend duur is? Wij koesteren geen oogenbük de lllu- ■te, dat al onze hierboven en In uoor- Lieht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 5.16 uur. Radio-herdenking. De V.AJl.A. zal in verband met de mün- werkersramp te Alsdorf in haar programma van Zaterdag as. van 9.45 tot 10 uur een korte herdenking houden. By deze gelegen heid zal het woord worden gevoerd door den voorzitter der VAJt-A., A. de Vries en een herdenkingsgedicht worden uitgesproken door Martien Beversluis en door hemzelf geschre ven. Tevens zal gedurende een minuut niet worden uitgezonden. Tijdens de herdenking zal een en ander met toepasselijke muziek worden geïllustreerd. De Gemeenteraad van Amsterdam heeft gistermiddag tot lid van het College van Curatoren der Universiteit benoemd Jhr. mr. dr. A. Röell, Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland. in plaats van wijlen mr. dr. W. F. van Leeuwen. Op den Schaesbergerweg te Heerlen is Dinsdagavond een onbekende man door een auto oveneden en gedood. De vraag is lang niet nieuw! Om op deze vraag een antwoord te geven, werd op Zaterdag, 18 September 1926, de Staatscommlssie-Rutgers ge ïnstalleerd. En minister Waszink heeft bij die ge legenheid heel duidelijk de taak dezer Staatscommissie omschreven. In zijn installatie-rede zeide hij o.a.: Dinsdagmiddag is op den Rijksweg Zuid nabij de Daalstraat te Lutterade het 1%- jarig kind der familie G. door een vracht auto aangereden en annüddelWk gedood. De te Enkhuizen wonende Mej. Flietstra Ton. wier echtgenoot werkzaam 'was te Me- demblik. ontving de droevige tijding, dat haar echtgenoot te Medemblik in aanraking was gekomen met een electrischen draad, wat den dood tengevolge had. Als tragische bijzonder heid zij vermeld, dat de ongelukkige pas de vorige week in het huwelijk was getreden. WIJ waardeeren het natuurlijk, dat dank zij deze uitgaven aan ons volk een groot en onmisbaar cultureel goed ge bracht wordt, en naar de mate van ons geloof in het bovennatuurlijke der din gen en in de suprematie van het eeuwige leven hiernamaals over dit tij delijk ondermaansche waardeeren wij heel in het bijzonder de niet-dan-recht- vaardige onderwijsgelljkstelling. Wij vragen.ons alleen maar af. of dit zelfde schoone effect niet goedkoo per te bereiken valt, zonder dat aan het beginsel der gelijkstelling eenig noe- menswaardig letsel wordt toegebracht. Om één nar nachts 248 doo den geborgen Daar de reddingscolonnes zich thans toe gang verschaft hebben' tot alle gangen, is men er in geslaagd om tot 1 uur in den af- geloopen nacht 248 dooden te bergen, waar na de berglngs- en rulmlngswerkzaamhe- den voor eenige uren gestaakt werden. Van deze dooden zijn 19 omgekomen by het in storten van den toren en van het directie- gebouw, 4 zijn in het ziekenhuis gestorven en 225 werden dood uit de schacht gehaald. Of er nog mijnwerkers in de schacht zyn, kan nog niet worden vastgesteld, aangezien van de 225 geborgen dooden slechts 60 kon den worden geïdentificeerd. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, aldaar alle banken na I" te zyn geweest, weer zyn geopend. Direct na de opening werden weer drukke transacties gedaan. De Braziliaansche regeenng deelt mede, dat de regeeringstroepen in de provincie Ursias Geraes zyn voortgerukt naar Calko- verdi en Montebello. Op verscheidene trajecten is het wegverkeer hervat. In Sao Paulo en Bahia zouden zich geen opstandelingen meer bevinden, terwyi in de Andere staten de toestand onveranderd is gebleven. Motie van proUwK der Zionisten te New- Tork. (zonder belangen van het onderwijs) maar hoorlljk in acht genomen werd. De bezulnlgingsopdracht aan Staatscommlssie-Rutgers was dus ruim genoeg gesteld. En het zou zeer teleurstellend zijn, indien de commissie thans nog met na genoeg leege handen zoude komen. Z. D. H. Mgr. A. F. Diepen. oi-schop van 's-Hertogenbosch. heeft op een schrijven van de RK. Winkeliersvereeniging te Eind hoven geantwoord, dat het zyn bedoeling is. dat de winkeliers hun zaken op Zaterdag 1 November ax. feestdag van Allerheiligen, gesloten rullen houden. Z. D. H.^spreekt het vertrouwen uit, dat leden aldus gaarne zullen medewerken bevordering van de viering van den feestdag. Een tegenspraak Naar Reuter van de zijde der mijndirectie wordt medegedeeld, is het belicht in een der Beriynsche bladen, dat een styger. waarop zich twintig man der reddingsbri gade bevonden, is mgestort. en dat zy thans van de buitenwereld zyn afgesloten, geheel uit de lucht gegrepen. vergadering van - Eerst thans is de directie van de Anna- groeve. waar de vreeseiyke mijnramp heeft plaats gehad, in staat geweest zich een eenigszlns duidelijk beeld te vormen van de vreeselijke gevolgen der catastrophe. Er hebben 231 mijnwerkers en andere em ployés den dood gevonden. Onder de pulnhoopen van het directie- gebouw en den Uittoren liggen zeer waar schijnlijk nog eenige lyken. Van In onze pers is den laatsten tijd heel vaak de indruk gewekt, dat als er op onderwijs bezuinigd moest worden, de Staatscommlssie-Rutgers moest nagaan, in hoeverre het Rijk zou kunnen be zuinigen. En aangezien het Rijk vrijwel uitslui tend de salarieering van het onderwij zend personeel behartigt, zou de ge noemde commissie, zoo heette het in de pers, tot weinig of geen bezuiniging kunnen adviseeren. De opdracht, aan de Staatscommissie - Rutgers verleend, was oJ. echter veel ruimer gesteld; niet alleen de Rijks-, maar ook de Oemeenten-uitgaven moes ten aan een kritisch onderzoek onder worpen worden. Héél de Lager Onderwijswet 1920 moest met het oog op de ekonomische mogelijkheden in haar wezen en uitwer king onder de loupe genomen worden. En alle mogelijke wijzigingen mochten worden voorgesteld, als „het b'eginsel der financieele gelijkstelling tegenover de openbare kassen van het openbaar en bijzonder lager onderwijs, gelijk dit is neergelegd in artikel 195 der Grondwet” schade te doen aan de vitale be- De deelneming van Koning George De Engelsche Ambassadeur te Berlijn Sir Horace Rumbold heeft gisteren een bezoek gebracht aan den President der Republiek Von Hindenburg en hem in opdracht van den Koning van Engeland zyn deelneming betuigd met het vreeselijke mijnongeluk te Alsdorf. Zooals bekend waren alle papieren van den heer van Tijen in orde, behalve de toe stemming om in Perzië per vliegmachine aan te komen. Dat visum zou in Berlijn ver leend kunnen worden. De Perzische regee ring deelde onzen gezant mede, dat de ice stemming al veertien dagen geleden naar Beriyn verzonden was. De Perzische geaint in Beriyn wist echter van niets. Telegrammen zyn nu verzonden en diplomatieke betrekkingen zijn doende om te zorgen dat het visum nu gereed zal lig gen in Konstantinopel. waarheen de heer Van Tijen zich begeeft. Het onbereikbare visum brengt geen na deel Wolkendek en mist zyn van dien aard, dat de amateur rustig in Weenen blyft wach ten. Het gaat by hem Immers niet om een recordvlucht. „Op de eerste plaats is u in het by- zonder opgedragen te overwegen, of in de» Lager-Onderwijswet 1920 wijzigingen behooren te worden aangebracht, waar door met volkomen eerbiediging van het beginsel der financieele gelyksteillng te genover de openbare kassen van het openbaar en bysonder lager onderwys, geiyk dit is neergelegd in artikel 195 der Grondwet en zonder schade te doen aan de vitale belangen van het onderwil-., aan dat beginsel een minder koatbare toepassing wordt gegeven. „Dit deel uwer taak is met het oog op den toestand der openbare geldmid delen zeker niet het minst gewichtige. Ten einde misverstand te voorkomen, meen ik met nadruk er op te moeten wyzen, dat de regeering geen heil ziet in een verschuiving van een deel der thans op het Ruk drukkende lasten naar de gemeenten, zy zal zich bovenmate gelukkig prijzen, indien gij er in mocht slagen hetsdj door wyziging van het bestaande stelsel, hetzij door formulee- rlng van een nieuw systeem zooda nige voorstellen te doen, dat èn het aandeel in de kosten van het lager on- derw’ys, hetwelk op het Ryk drukt, én dat hetwelk voor rekening der gemeen ten blyft, kon worden verlaagd. Mocht intusschen de nocdzakelykheid blijken van overleg tusschen deze commissie en de Staatscommissie Inzake de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten, zoo staat het u volkomen vry, zoodanig overleg te plegen. „Op de tweede plaats zult gy hebben na te gaan. of. en zoo Ja, in hoeverre, kan worden tegemoet gekomen aan dc klachten, die zoowel door gemeente- als ^loor schoolbesturen zy het door de ^eerste minder dan door de laatste worden geult ten aanzien van hun in ziens niet noodzakeiyke beperkingen van de vrijheid van het onderwijs.'’ Door de Fökker-fabrlek te Teterboro is voor rekening van het Amerikaansche leger een nieuw type verkenningsvliegtuig voor langen afstand uitgebracht, dat door militaire Ihcht- vaart-deskundigen als een zeer bijzondere creaUe wordt beschouwd. Het toestel is een eendekker van 19 K M vluchtwijdte, uitgerust met 2 Curtiss ..Conquereri’-motoren van 600 P.K. elk, met trekschroef De lange smalle romp loopt van den voorkant van den vleugel ver naar voren door. De X O. 27. zoo heet het nieuwe type, is ontworpen en gebouwd na af loop van de groote voorjaarsmanoeuvres In 1929, toen sterk de behoefte gevoeld werd aan een snel verkenningsvliegtuig voor grooten afstand, dat tevens lichte bommen zou kun nen meevoeren. Het toestel moet opdrachten kunnen uitvoe ren ver achter de vyandelyke linies en optre den zonder de bescherming te behoeven van jachtvliegtuigen; zijn kracht is gelegen in zyn groote snelheid, welke 273 KM. per uur be draagt, en in zijn krachtige machinegeweer- bewapening. In dit nieuwe ontwerp is de scha delijke luchtweerstand tot een minimum be perkt. Een belangrijke nieuwigheid voor een landvliegtulg is. dat het landingsgestel na den start kan worden opgetrokken, zoodat de wie len schuil gaan in de onderzijde van de mo- torbekapping. De bemanning van het toestel bestaat uit een bestuurder, een fotograaf, die ook gedurende de vlucht de door hem ge maakte opnamen kan ontwikkelen, en een radio-telegrafist. Op de staatsbegrooting voor 1932 heeft het departement van marine een bedrag uit getrokken van pl m. 134.000.000 dollar, waarvan 6.3 millioen bestemd zyn voor een nieuw luchtschip de Z R 8 5. Overal hulpacties Gistermiddag reeds waf de Alsdorfsche gemeenteraad bijeengekomen om te beraad slagen over de financiering van de eerste hulpverleening aan de betrekkingen van de slachtoffers van de mynrampï Intusschen worden van particuliere zijde alom inzame lingen gehouden om hulp te verschaffen. De plaatselijke bladen organiseeren eveneens hulpacties en leggen steuniysten ter teeke- ning in hunne locallteiten gereed. Zoo heeft de lijst by de uitgeversfirma Dumont— Schauberg te Keulen rteds een bedrag van 41.000 Mark opgebracht Het district Aken heeft 20.000 RMk. beschikbaar gesteld. Het bestuur van de Vereeniging van Ge meenteraadsleden der Centrum Party geeft een oproep uit waarin verklaard wordt, dat een snelle hulpactie absoluut noodzakelijz waa Aan alle gemeenten wordt geadviseerd HOF ALKMAAR Administratie Na 433 Redactie Ne. 633 Hoogste barometerstand 7695 te runa. Laagste barometemtand manoeur. Verwachting. Meest matige, wellicht ty- delyk krachtige, Zuideiyke tot Westelijken wind, zwaar bewolkt of betrokken met ty- deiyke opklaring, regenbuien, weinig ver andering in temperatuur. in het Akenacbe tezen ongevallen verzekerd voor een der f 3000.- Lcvenzlange geheele onKeachiktbeid tot werken door 7^1) - on*eval met f OCfl bij verlies van een hand. f SBC bil verlies vsn een f Cil bii een breuk van f Af) r ogen verlies van beide srmen. beide beenen of beide oosen doodetijken afloop aöU.- eeo „„g I 1 A3.- duim ot wijsvinger wV.- been arm “V' Dit is de ergste mijnramp, welke Duitsch- land ooit trof. Het Akensche myngebled krygt langzamerhand een treurige ver maardheid wegens zyn mijnrampen. Immers in 1913 verloren op de Carolus Magnus” 13 mynwerkers het leven, in Februari 1914 op d> mijn .^sschcnbach” kwamen 24 arbeiders om het leven; en November 1917, 30 No vember, vonden 59 arbeiders den dood door het ontploffen van een benzinetrein, welke gebruikt wordt by het vervoer van de kolen. De officieele opgaven zyn thans tot 230 gestegen. Daarvan werden in afdeeling 10 45 lyken gevonden, in afdeeling 3 kwamen 92 arbeiders om, terwyi de dooden in afdee ling 11 nog niet konden worden bereikt. In het geheel bevinden zich nog een honderdtal omgekomenen onder den grond op plm. 460 M In een vorig artikel hebben wij be cijferd, dat de gemeentelijke kosten voor het Lager Onderwijs over de periode 1921—1926 per Jaar rond 46 millioen bedragen -hebben; hierbij was rekening gehouden met de opbrengst der school gelden, welke toch óók ten laste der burgerij komen. Daarnaast berekenden wy, dat het Rijk, alleen al reeds uit hoofde van de salarieering der onderwijskrachten, In diezelfde periode per Jaar gemiddeld 85.325.200.— uitkeerde. Gemeenten en Rijk tezamen 131.325.200.per jaar. Het blijkt intusschen wel, dat wij met deze becijfering aan den voorzichtigen, aan den lagen kant gebleven zijn, im mers, als wij de oficieele cijfers na gaan, zooals wij die vinden in „Jaar cijfers voor Nederland 1929”, dan ko men wij tot de bevinding, dat de totaal- kosten per jaar over de genoemde periode bedragen hebben 141.265.000. Het verschil Is te verklaren uit het feit, dat wij om de zaak niet al te Ingewikkeld *te maken meerdere RIJksuitgaven (bijv, voor Buitengewoon Lager Onderwijs, voor opleiding van on derwijzend personeel, voor wachtgelden, enz.) opzettelijk voorloopig verwaar loosden. Afgaande op de officieele cijfers, mo gen en moeten wij echter vaststellen, dat de totaalkosten per Jaar over de periode 19211926 gemiddeld bedragen hebben 141.265.000.—. Wat dit millioenengetal voor Sljmen- betaal in Nederland beteekent, wordt ons duidelijk, als we door middel van *n paar eenvoudige deelinkjes berekenen, hoeveel ons Lager Onderwijs (let wel: Uiten ons Lager Onderwijs I) in de genoemdp periode gekost heeft per jaar (gemiddeld iperhoo^d derbe- Völklng en per schoolgaand ki n d. Het gemiddeld jaarlljksch bevolkings cijfer over 19211926 is te stellen op T250.000. Per hoofd der bevolking (zuigelingen en grijsaards inbegrepen) is indertijd dus jaarlijks betaald (afgerond) ƒ19.50. En per schoolgaand kind? Wij taxeeren het aantal bij het Lager Onderwijs schoolgaande kinderen over per jaar gemiddeld op (volgens de officieele sta tistieken waren er in 1920: 1.031.694 en in 1926: 1.076.832). Per jaar werd dus in die periode aan ieder kind een bedrag van (afgerond) 13 4. ten koste gelegd. En hierbij is dan alweer geen re kening gehouden met de schoolgeldbe- lasttóg, want de combinatie Rljk-ge- meenten beschouwt -de opbrengst der schoolgelden natuurlijk als een welko- men inkomstenpost (over 1926: 6.586.100.doch de burgerij moet dit bedrag evenzeer opbrengen als alle Rijks- en Gemeenten-kosten voor het Lager Onderwijs. De voor Rijk en Gemeenten (vooral voor de Gemeenten!) mooie inkomsten post beteekent dus, dat de kosten van het Lager Onderwijs per hoofd der be- (zie hierboven) nog verhoogd worden met ongeveer 0.90 per Jaar en dat de kosten per schoolgaand kind (wij spreken nog steeds over de periode 19211926) dus ruim 6.per jaar méér bedragen hebben dan hierboven berekend werd. Per hoofd der bevolking dus ongeveer 20.40 per schoolgaand 140.— wy lezen in „De Tijd”: Gistermiddag tegen 4 uur is de reddings brigade uit Recklinghausen (Westfalen) af gedaald met ongeveer 40 man. Toen de bri gade op de plaats van haar bestemming was aangekomen, heeft er een instorting plaats gehad, waardoor 36 man van de buiten wereld zijn afgesloten. Alle pogingen worden in het werk gesteld om de menschen te redden. Mocht zich on verhoopt gas in het ingesloten gedeelte be vinden, dan is de brigade reddeloos verlo ren. aangezien de gasmaskers maar voor enkele uren voldoenden voorraad zuurstof bevatten. Van de bevolking maakte zich een panl- schrik meester, toen dit feit bekend de 96 zwaar gewonden en zieken worstelen er verscheidenen met den dood. Sedert jaren zyn by mijnongelukken zoo veel slachtoffers niet voorgekomen Men her innert zk-h te Alsdorf nog de laatste groote ramp, die in 1917 plaats had en 67 dooden eischte. De ramp van thans kent in haar gevolgen echter haar weerga niet. 7 Tallooze gezinnen missen eensklaps hun 'kostwinner en vele ouders hun ondersteu nenden zoon. De hyschkool gaat op en neer en voert steeds nieuwe lijken aan van arbeiders, die door het gesteente bedolven of door het myngas vergiftted werden. In lange rljew worden de dooden tusschen het frissche ’dennengroen in de groote whalle opgebaard. De katholieke Aartsbisschoppen en Bis schoppen in Oostenryk hebben een herder lijk schrijven gericht aan de kiezers van Oostenryk. waarin zy worden opgewekt, hun stem niet te geven aan een niet-Christe- lyke of de grondwetsherziening vyandig gezinde party. Alle kiezers worden opgewekt, om aan hun stemplicht te voldoen en slechts christelij ke afgevaardigden te kiezen. Als onchristeiyk wordt o.a genoemd de onbeperkte persvrijheid, de onbeperkte overheerschlng van een overdreven en hel- densch nationalisme, het niets ontziende liberalisme en de materialistische leuze van Communisten en Socialisten. Hét rondschrijven zal in alle katholieke kerken van den kansel worden voorgele zen. Het onderzoek naar de oorzaak Het ongevallencomité van de Veiligheids- commissie voor de Mijnen te Bonn deelt mede:: De ongevallencommlssle is op 22 October In gezelschap van een aantal des kundigen. afgedaald In de groeve Anna II. In aansluiting hierop werden verschillen de verhooren afgenomen, waarop langdu rige beraadslagingen volgden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet opgehclderd. Vast staat, dat de sprlngstofvoorraden op de verschillende verdiepingen in orde zjjn bevonden. De aanvankeiyk als oorzaak van het ongeluk aangenomen dynamietontploffing kan dus bulten beschouwing worden gelaten, voor wat betreft de oorzaak van de ramp. Voor zoover kan worden nagegaan is ook op den dag van de catastrophe geen spring- stof-transport naar de myn gezonden. By den tocht in de groeve werden geen teekepen waargenomen, die op een ontploffing van koolstof zouden kunnen wyzen. De tochten en onderzoekenlngen worden heden voortgezet. Tot dusverre werden geborgen 203 doo- ket ziekenhuis bevinden zich gewonden en vermist zyn voor zoover be kend is, 23 man. Gistermiddag zyn nog 3 man levend ge borgen. Het bergingswerk wordt met alle kracht voortgezet. f De heer van Tyen is gistermiddag om 15 35 te Belgrado geland. De heer van Tijen was gistermorgen om 8.42 van Weenen vertrokken, arriveerde om 11.06 te Boedapest en startte vandaar om 12.21 naar Belgrado. Dit gedeelte van den tocht bleek dooj- de buitengewoon slechte weersomstandigheden n.l. mist, zware regens en krachtdgen tegen wind bysonder moeiiyk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1