ONS BLAD o I sen :he L. FrankenbergAlkmaar aangire moet op straffe var verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval en dit nummer bestaat uit drie bladen VRIJDAG 24 OCTOBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 25® ik HIER EN. DAAR Voornaamste qKieuws Hii Sodalitas-Medicorum me De- nachttreinen „Af wachten!” De Midden November naar Nederland Faillissement De Nieuwe Boerhaave Pornografische foto’s Sejisationeele goudvondst Mgr. L. Schioppa Kindertoeslag bij de Ned. wegen Verbetering en uitbreiding van den dienst op komst nx 12 K JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 u n Belgie sluit zijn grens voor ons vee rsum blijft op de 'ï^rrr’golf „Graf Zeppelin” De resultaten van Budapest ST" *■- -^ - NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD o< scbe Castricum aan Zee ■•rta» Rechtstreeks verbonden met Amsterdam Hilversum blijft op de korte jolf. De 1250 M. ook niet mogeliik v iniakf toezicht op de Vlootwet door de van Een goudvondst in Suriname. naar Rector Kok bij Z. H. den Paus Nieuws over de ramp bö Alsdorf. 50 Deel van bet loon «5% Barometerstand 9 uur VJn.: 754 achteruit. ALKMAAR ^e Een tekort van drie ton. Twaalf jaar gevangenisstraf geëischt 154 K- S. A. Cursus in Sociologie De postvluchten op Indië Het derde postvliegtuig Gelukkige gouddelvers m Suriname fa) KMN MS i Als adviseur van den Kath. Ned. Boeren en Tuindersbond In „Het Volk” ging het er T6 16 3 7 3 I BUREAU: Telefoon: Burgers en Co.'s Bank ie tot grooie offers bereid Overschrijving der Sodalitas-hypotheek in kort geding van Burgers geëischt. Behandeling Tweede Kamer. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f Ze— Voor buiten Alkmaar j 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger fokvee i uit Spoor- «d^n dat Ik het grootste belang stel in de econo mische qrisis en dat ik vurig wensch. dat ze de moeilijkheden zullen overwihnen. Zooals gemeld, werd de Zeereerw. heer J. P. J. Kok, rector te Bloemendaal, door Z. H. den Paus In particuliere audiëntie ontvan gen. Rector Kok werd aan Z. H. voorgesteld als de adviseur van den 75000 leden tellen- i Katholieken Boeren- en Tuindersbond. i aan uw leden zeide Z. H tot rector —Oir, dat ik hun allen mijn zegen schenk. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 5.14 uur. Tijang Kai Sjek, president der Chineesehe republiek, is tot het Christendom bekeerd. Interpellatie- Albarda radio-uitzendingen. Vergadering van den Centralen Raad van de Haariemsche Hanse. Principieel, beslis sing verplicht lidmaatschap stands- en vak organisatie. Van Tijen is te Sofia aangekomen. In het zedendelict van Halfweg is 12 jaar gevangenisstraf geëischt. de uitspraak van 20 October 1930 in hoog- Li. _j kindertoe- len In iMt vnnidltat Mewes d* -artoe 1O- dtgera d» SerWtntht «dlgd. Van hangt het raak bto- 03 02% 96# 3 I 3«/M De oorzaak gelegen in het mond- en klauwzeer Mogen wij U eens de BARRETT schrijvende telmachine demonstreeren? Het verplicht U tot niets Naar uit Friedrichshafen vernomen wordt, zal. ingevolge mededeelingen van de directie van de Luchtschepenwerf te Friedrichsha fen, het luchtschip „Oraaf Zeppelin" mla- den November een postvlucht naar Neder land maken. Te Venlo zal post worden af gegeven en worden opgenomen. Tot in den avond van 10 November kun nen aan bet postkantoor te' Friedrichshafen bestellingen worden afgegeven. Bij de K. L. M. is bericht ingekomen, dat de P H.-A.E.N. gisteren om 5.58 uit Karachi is vertrokken en te 9.30 te Jodphur is geland, te 10.30 uit Jodphur is vertrokken en om 15.42 te Allahabad is geland. Bij de Ned. Spoorwegen zijn maatregelen in voorbereiding, die een belangrijke uitbrei ding van den dienst der nachttreinen be- oogen. oa. vervoer in tegengestelde richting. De resultaten voor Nederland van de te Budapest gehouden vergadering der „Union Int. de Radiod^ffusion”: geen HM M. golf en vooralsnog geen verandering van de korte golf. Het eerste retourvliegtolg. Bij de K. L. M. is bericht Ingekomen, dat het eerste retourvliegtuig de P.H.-A.Gif. gistermorgen om 5 33 uit Kaïro is vertrokken en om 14.45 te Athene is aangekomen. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voort gezet. Het „Hdbd.” teekent hierbij aan: Het betreft hier een bericht, dat niet juist is; Hilversum komt niet op de lange golf; het blijft op de korte golf en voorlooplg zoo niet voor goed blijft deze kcrte golf de 298 m. Hilversum d.w.z. de NS.F.-fabrieken hebben in Den Haag geïnformeerd of het niet mogelijk zou zijn op een langei golf te kunnen zenden. Zulks bleek niet mogelijk. Waarschijnlijk gedachtig aan het gezegde: de aanhouder wint, heeft men vervolgens gevraagd, of men dan niet op de 1250 m kon zenden. Op dit verzoek is gisteren in den laten namiddag geantwoord, dat zulks ook niet mogelijk is. Het eerste retourvliegtuig Is in Athene, het derde Indiëvliegtuig in AUahpbad. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25elke regel meer 9.25. RECLAME per regel 8.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 8.58. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 8.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 8.12 schillende f 102.000 bankiers. In die bespreking heb ik zelfs voorgesteld, dat Burgers en Co. haar preferente rechten zou prusgeven en samen met de obligatiehou ders een exploitatie-maatschappij zou vor men. Dan komt de heele zaak nog in orde. Mr. van Velzen: Garandeert u ons 50 pet..? Dr. Leenes: Ja. Mr. van Velzen: Welnu, geef ons dan 50 pet. en houdt de rest voor u zelf. Dr. Leenes: Wanneer ik kon. heel graag. De president bepaalde de uitspraak op Maandag om 11 uur. België, dat in 1929 de helft en in Jan./ Sept. van dK jaar drie vierde vaB ons exportvee afnam, sluit zijn grenzen vuo- Nederiandsche herkauwers. bij verlies vaa 'n anderen vinger. SIM S8 M 9.74^L 48.22 13 26.10 66.45 66.67% 66.45 't’Af.1 Mgr. L. Schioppa, die enkele dagen geie- ^en te Rome aankwam, om zijn vacantie door te brengen, werd gistermorgen door Z. den Paus in particuliere audiëntie ont vangen. Het faillissement van De Nieuwe Boer haave is aangevraagd een tekort van drie ton. Mr. Kunkeler merkt qpg op. dat de bank van plan is om de zaak zooveel mogelijk te schikken. Pleiter kwam hierbij op tegen de stelling, in de dagvaarding, dat de Bank een belang zou najagen, dat strijdig zou zijn met de belangen der obügatiehouders. De heeren van de tegenpartij houden zich echter steeds afzijdig en jagen de Bank steeds op onnoo- dlge kosten In het belang van alle obligatiehouders is de Bank bereid offers te brengen, zelfs groote offers. Hoewel de Bank een vordering heeft van ongeveer f 180.000 zal zij evenwel genoe gen nemen met f 102.000. Mr. Reuma Thoe Kingtna merkte op. dat de obligatiehouders groot belang hebben bij de gevraagde voorziening, omdat de emittente alles met de hypotheek kan doen. Daarom wordt overschrijving gevraagd op naam van iemand, waarbif de hypotheek veilig is., Over het bedrag, dat overgeschreven moet worden, behoeven we thans niet te praten. Het gaat thans alleen over de overschrij ving zelve. Daarna was het woord aan mr. van Velzen. Uitvoerig zette deze uiteen, dat Burgers en Co s Bank een hypotheek heeft ten behoeve der obligatiehouders. Van deze hypotheek wordt thans ex contractu overschrijving ge vraagd. Tot de betaling van de kosten dezer over schrijving is de Bank eveneens volgens het contract verplicht en wel op grond van art. 3 laatste lid. Ook het feit, dat de Bank slechts mede werking wil verleenen wanneer zij t 102.000 ontvangt, terwijl zij volgens het contract tot medewerking verplicht is, vormt een inge- brekselling. Burgers en Co. doet thans een beroep op de malversaties van Koch, maar daarvoor zijn de obligatiehouders toch niet verant woordelijk? Dr. Leenes: Ik kon een priester als Koch I toch niet als een bedrieger beschouwen! En Naar men weet, heeft eind September de Centrale Recherche te Amsterdam een huiszoeking verricht in een boekhandel aan den N. Z. Voorburgwal en in een perceel in de Spuistraat nabij de Rosmarijnsteeg waar de winkelier zijn woning had. zulks in verband met een uitgebreiden handel in pornografische lectuur, welke de recherche op het spoor gekomen was. Deze zaak heeft geleid tot de ontdekking van een zedendelict van emstigen aard, het welk gistermorgen voor de Haariemsche rechtbank behandeld werd. De zedenmisdrij ven werden sedert een aantal maanden ge pleegd door een Duitsch echtpaar, wonende te Halfweg, waarvan de man tevens leve rancier was van pornografische fotografieën, meerendeels door hem zelf vervaardigde fo to's. De ernst van het geval was. dat het echtpaar zich niet ontzag bij de fotografi sche vertooninger. hun negenjarig dochter tje te misbruiken. Het is dan ook gebleken, dat deze Duitsche echtelieden een reeks ze dendelicten van hoogst emstigen aard neb ben gepleegd. Nadat het echtpaar eenige we ken in het huis van bewaring was opge sloten. is thans reeds na drie weken de zaak met gesloten deuren voor de Haariemsche Rechtbank behandeld. Het O. M. eischte tegen den fotograaf het wettelljk maximum, namelijk een gevange nisstraf van twaalf Jaar. en tegen zijn vrouw een gevangenisstraf van zes weken. In geen Jaren heeft het O. M. te Haarlem een straf van een dergelUke hoogte geëischt. De verdediger, mr. L. O. van Dam, vroeg op formeele gronden vrijspraak. De uitspraak is bepaald op 30 October. Ten aanzien van de uitwisseling van programma's is een bijzondere overeenkoms: getroffen, waardoor een snellere en nauw keuriger pliblicatie der programma's moge lijk wordt gemaakt. Het re portage-broad casting. dat, steeds populairder wordt, zal internationaal zoodanig worden uitgebreid, dat de berichten zoo snel en stipt mogelijk zullen worden overgebracht. Ten einde de belangstelling van het publiek voor inter nationale programma's in het bijzonder te verhoogen. wordt de vriendschappelijke over eenkomst tusschen de landen, die deelnemen aan het Europeesche b oadcasting ook uit gebreid op de overige leden der Unie. Het zal verder mogelijk zijn, in het programma der betrokken ondernemingen bijzondere nummers van buitengewoon belang in te lasschen. met medewerking van kunstenaars van wereldreputatie. De programma's voor deze kunstconcerten zijn door de leden van de Unie reeds bepaaldhet publiek w ordt er van op de hoogte gebracht door de ver schillende zendstations. De volgende conferentie der Unie wordt in Februari gehouden. De Centrale Raad van Beroep heeft bij Aangemoedigd door het groote succes daarmede vroeger ondervonden, heeft de K. S. A. te Leiden besloten dit jaar weder, na eenige onderbreking een grooten schrifte- lijken cursus in Sociologie (staats- of maat schappijleer) te openen. Dat dergelijke cursussen zich in het ver leden mochten verheugen in een buitenge woon groote deelname en door zoovelen van allen rang en stand ten einde toe met alle ambitie werden gevolgd bewijst wei vol doende, dat er een dringende behoefte is aan een dergelijke leiding bij de sociale ont wikkeling der Nederlandsche Katholieken. De cursus vangt aan op 1 December as. De prijs daarvan is zeer laag gesteld. In lichtingen verstrekt het Centraal Bureau der K. S. A. te Lelden, Steenschuur 17. Mogen wij de aandacht onzer ontwikkei- de dames ook eens op dezen cursus vestigen We zltterf thans midden In het Vloot- plan-debat en daarom is het van ac- tueele beteekenls, de heeren soclaal-de- mokraten, die In de Tweede Kamer ach en wee roepen over de verdorvenheid van de bloeddorstige partijen, die met Minister Deckers Instemmen, eens even te herinneren aan wat heel onlangs op het congres der Engelsche Labourpartij waarmede de Nederlandsche S. D. A P. zoo gaarne coquetteert is voorge vallen. Op dit congres heeft Fenner Brock way namens de Onafhankelljken een resolutie ingediend, waarin aan de Re- geerlng gevraagd werd „het begin van een politiek van algeheele ontwapening binnen den kortst mogelljken tijd, zon der er zich om te bekommeren wat andere regeeringen doen.” In zijn toelichting zei de voorsteller, dat hij een voorbeeld wilde stellen. Maar men was op het geven van dit goede voorbeeld blijkbaar niet belust. Volgens een verslag (onverdacht getuigenis!) aldus toe: In totaal zijn van Januari tot en met September 25.062 stuks rundvee door ons land uitgevoerd, waarvan 30.800 of 82 pet. naar België! De waarde van onzen gezamenlfjken rund- vee-uitvoer bedroeg 4.585.000, waarvan 3.438.000 of 73 pet. of drie vierde gedeelte naar België. Men kan zeggen, dat Nederland met één slag beroofd is van zijn Allerbelangrijkste afzetgebied voor levend rundvee! Overschrijving van de hypotheek geëischt op naam van een derde ste ressort uitgemaakt, dat de slag, welke aan de ambtenaren bij de Ne- drlandsche Spoorwegen wordt verleend, voor de toepassing der Ongevallenwet, als deel van het loon moet worden beschouwd. Deze uitspraak werd gegeven naar aan leiding van een aantal beroepen, door de Centrale Werkgevers Risicobank ingesteld tegen onderscheidene beslissingen van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, waarbij het dagloon ter berekening van de onge vallenrente was vastgesteld met inbegrip van den genoten kindertoeslag. Volgens de Risicobank kan kindertoeslag niet als loon worden beschouwd, omdat hij niet is een uitkéering, welke de werkman als vergoeding voor zijn arbeid ontvangt. De Centrale Raad van Beroep heeft zich geheel met de opvatting van het bestuur der R. V. B. vereenigd. en wel bepaaldelijk op dezen grond, dat de kindertoeslag geregeld is in het Reglement Dtenstvoorwaarden. be vattende de voorwaarden van de dienstbe trekking tusschen deze werkgeefster en haar werklieden, welke voorwaarden dien tengevolge deel uitmaken van de arbeids overeenkomsten tusschen die partijen. Hier uit volgt, dat de kindertoeslag door een ge troffene genoten, uitkeering was. waartoe de werkgever tegenover hem verplicht was als contra-preatatle voor den arbeid, waartoe hij ach had verbonden, of met andere woor den. een deel van het hem toekomende loon. In Engeland lusten de door de Neder landsche sociaal-demokraten zelf als partijgenootén ultgekreten Labour-men- schen geen eenzijdige ontwapening. In Engeland kan „kameraad Alexan der" zoo becijfert „De Vrijheid” heel ad rem rustig zijn twintig oorlogs schepen in één jaar op stapel zetten en daarvoor méér uitgevep (126S mlllloen) dan het geheele plan-Deckers, stel het wordt uitgevoerd, in tien jaar zal kos ten. Wie is er nu méér „mllltairist” Deckers of MacDonald Henderson- Alexander? Als men Albarda in de Tweede Kamer dergelijke feiten vóór houdt, dan maakt hij zich daar van af met den laffen dooddoener, dat hij zijn buitenlandsche partljgenooten niet aan een touwtje heeft (het partijbestuur der S. D. A. P. duldt zelfs geen protest der partij-at- deelingen tegen de bewapeningspolitiek der Engelsche regeerlng), maar intus schen ontziet „Het Volk” zich niet, boven een overzicht der Vlootplan-debatten in onze Tweede Kamer te schrijven: .Jg. Van der Heide geeselt de oorlogs zucht van rechts.” „De oorlogszucht,” heeft u het goed gelezen en verstaan? Met dergelljke misleiding heeft da S. D. A. P. nu haar heele actie tegen'1 het vlootplan-Deckers gevoerd op deze demagogische wijze heeft zij anderhalf millioen bedenkelijke, hand- teekenlngen op haar petitionnement weten te verzamelen. Maar, a propos, afts „rechts” hier in Nederland met het plan-Deckers al zoo „oorlogszuchtig” 4>lijkt, hoezeer moeten MacDonald en Henderson en Alexander daar ginds, over de zee, dan niet snak ken naar een „frischen, frölichen Krieg”! Maar dat mag. Omdat de minister daar ginds Labour man is. Hier mag men zich niet de beschei- denste verdedigingsmiddelen veroorlo ven hier moeten wij het door de Engelsche Labourmannen afgewezen goede voorbeeld geven, omdat de S. D. A. P. hier geen regeeringsverantwoorde- Ujkheid heeft en politiek alleen maar proflteeren kan van volksmisleiding. Hier endaar. Zoolang de S. D. A. P. internationaal niet met gelijke maten meet, is zij In ternationaal niet ernstig te nemen. En waar het de landsverdediging betreft nationaal evenmin. Een amendement werd ingediend om t« schrappen den laatsten zin: „zonder er zich om te bekommeren wat andere regee ringen doen." Minister Henderson, die de resolutie en het amendement bestreed, zei. dat hjj ge handeld had geheel in overeenstemming met het program van ..Labour and the Nation". Hij daagde Fenner Brqpkway utt slechts een enkel besluit van de Fransche socialisten te noemen, waarin sprake was van ontwapening door een voorbeeld. Een deel van de Fransche socialisten, zet Hen derson. was helaas het voorbeeld van een trage oploesing. Indien de motie van Fen ner Brockway werd aangenomen, dan be- teekende dit. dat voortaan geen credleten meer mochten worden aangenomen voor leger, marine, luchtvloot, enz. Het was steeds de politiek van de regeerlng ge weest den Volkenbond sterker te maken, qjn zoo spoedig mogeUjk te komen tot het groote doel, de algemeëne ontwapening. Wil men ons werk te Genève tegenwer ken? Wilde men de positie van de Arbei- dersregeering in hgt Lagerhuis verzwak ken? Indien de door ons gevolgde politiek niet tot resultaten leldj, dan is het nog altijd tijd genoeg een nieuwe politiek te overwegen. Over de motie van Fenner Brockway wv.-tf niet gestemd. Gelijk men weet, is in de afgeloopen week te Budapest een vergadering van de ..Union Internationale de Radiodiffusion'’ gehouden, waar ook Nederland en Nederlandsche om roeporganisaties aanwezig waren. Het ..Hdbd.” verneemt thans, dat de be sprekingen te Budapest, voor wat ons laqd betreft, op het volgende neerkomen. Er is geen sprake van een nieuwe golf van 1100 m. voor Nederland. Deze golflengte ligt niet in den beschikbaren omroepband en zou bovendien het station, dat er terecht gebruik van maakt, storen. Een nieuwe korte golf van plan. 400 m. is eveneens can de orde geweest. Terloops is tusschen de afgevaardigden der Noorsche en Nederlandsche delegaties gesproken over een eventueelen ruil van een der Noor che korte golven met de Nederlandsche 298 m. golf Een onderlinge, on-officieele gedachten wisseling derhalve, welke geen verdere be- teekenis heeft, zoolang de administraties van beide landen daarover niet officieel in verbinding treden. Aneta seint uit Paramaribo: Naar wij vernemen hebben gouddelvers het gebied van Boven Saramacca een steen gevonden, die opvallend zwaar bleek te zijn. De steen werd opengeslagen en bleek een goudklomp te bevatten, die ruim 7 '4 K.G was. Deze sensationeels vondst betreft dus een der grootste nuggets, die ooit In Suriname gevonden rijn. Bij de Nederlandsche Spoorwegen zijn oo het oogenblik maatregelen in voorbereiding, die beoogen verbetering te brengen in den dienst der nachttreinen. Men onderzoekt in hoeverre het mogehjk zou zijn aan de ver schillende wenschen van het publiek tege moet te komen, o.a. wat betreft het beschik baar stellen van geriefelijker materieel, het dirigeeren van nachttreinen naar Twente en Leeuwarden, het vervoer in tegengestelde richting, zoodat men ook van Maastricht en Groningen uit via Utrecht naar Amster dam. Rotterdam en Den Haag kan reizen, en het vereenvoudigen der bepalingen in zake het tusschentjjds In- en uitstappen. Zeer waarschijnlijk zullen de hier genoem de verbeteringen, in ieder geval de meeste er van. reeds begin November worden door gevoerd. f Voor den president der Haagsche recht bank. mr. du Mosch, is gisteren weder in kort geding behandeld een kwestie betreffende de leenlng van de Sodalitas Medicorum Obla- torum Ordinis Sancti Benedict!. Als eischer trad ook thans weder op de nieuwbenoemde trustee. Jhr. mr. J. M. M. van Asch van Wfjck. die nu van de N V. Bur gers en Co.'s Bank op kosten van deze Bank overschrijving op naam van een door den president aan te wijzen derde vraagt van de voor de Sodalitas-leenlng genomen hypo theek. Voor de obligatiehouders waren aanwezig Jhr mr. Bèijma Thoe Klngma. Jhr. mr. van Asch van Wijck. mr. van Velzen en prof. Brouwer, terwijl voor Burgers en Co. optrad mr. Kunkeler. dié vergezeld was van den vroegeren trustee, Is. Leenes. Mr. Kunkeler stelde allereerst opnieuw op den voorgrond zijn bij de vorige gedingen reeds kenbaar gemaakt verweer inzake de onwettigheid van de benoeming van den nieu wen trustee en de afzetting van den vroege ren trustee. De directie van den Landbouw deelt mede, dat blijkens telefonisch bericht van den Ned gezant te Brussel de Belgische minister van Landbouw den invoer van herkauwende die ren uit Nederland met ingang van heden heeft verboden. De oorzaak van dezen drastischen maat regel is gelegen in het mond en klauwzeer. Het „Hbld." voegt aan dit bericht toe: België is onze beste afnemer van rundvee: in het afgeloopen kalenderjaar exporteerde ons land aan slachtvee 3300 stuks jongvee van één jaar en ouder, waarvan 3280. dus practisch Alles naar België ging. De waarde bedroeg 685.000. Aan jongvee beneden een jaar exporteer den wij 9400 stuks, waarvan 9334 naar Bel gië. dus eveneens alles. De waarde dAArvan bedroeg f 150.000. Aan melk- en kalfkoeien voerde ons va derland in 1929 uit rond 6900 stuks, waarvan 4165 naar België gingen; dus 60 pet. De waarde van den Belgischen export bedroeg dan ook 1.070.000. Aan jongbokvee van één jaar en ouder behalve stieren, exporteerden we 6100 stuks, waarvan 2600 of wel pijn. 43 pet. naar Bel gië gingen. De waarde bedroeg 414.000. Aan jongvee beneden een jaar exporteer* den we 9100 stuks, waarvan 1365 naar Bel gië of 18 pet. De waarde bedroeg 88.000. Bovendien betrok België nog 134 stieren en stierkalveren voor 21.000. In 1929 heeft ons land aan rundvee uit gevoerd voor een bedrag van 5.067.000. waarvan naar België voor 2.428.000. dus zoo goed als de helft! Het aantal stuks rundvee, dat ons land exporteerde, bedroeg 35 875, waarvan 20 868 naar België, dus rond 60 pet. i In de eerste drie kwartalen van het loo- pende jaar exporteerde Nederland naar Bel gië al zijn slachtvee n.l. 7540 stuks voor 731.000. Aan fokvee voerden wij in die negen maanden uit 7900 melk- en kalfkoeien, waarvan niet minder dan 6550 naar België gingen, dat is 83 pet De waarde daarvan bedroeg 1.741000 Van onze 6000 uitgevoerde stuks jong fok vee van één jaar en ouder gingen er 4270 of wel 71 pet. naar België. De waarde be droeg 786.000. Van de 3850 stuks jong fokvee van bene den een jaar gingen er 1900 naar België of wel 67 pet. Bovendien betrok België In drie kwartalen nog 352 van de 753 stieren en stierkalveren, dus bijna de helft! De waarde dAArvan be droeg nog 84.000. zün 25.063 Verweer van dr. Leenes Dr. Leenes merkte op. dat er een contract is gesloten met de emittente. Burgers Co.'s Bank. Met den nieuwen trustee is geen con tract afgesloten, noch heeft de Bank eenige machtiging verleend en zeker niet aan Jhr. v. Asch van Wijck. Daarom moeten we ons hou den aan eerstgenoemde trustee-overeenkomst en in dat contract staat hiets over overschrij ving der hypotheek, welke thans gevraagd wordt. De Bank mag zelfs deze overschrijving niet doen, zooals zij overigens niets mag doen zonder machtiging van den werkelüken trus tee. En nog steeds verplicht emittente zich tot medewerking aan dien werkeltfken trus tee. Wanneer de gevraagde voorziening door den president zou worden verleend, dan zou daardoor Burgers en Co.s Bank verplicht worden een niet bestaand contract te aan vaarden met een teastee, dien zij niet er kent. Thans wordt gevraagd om de hypotheek zoo spoedig mogelijk over te schrijven, doch behalve de boven reeds genoemde onmoge lijkheid zijn daaraan nog verschillende an dere bezwaren verbonden. In de eerste plaats zal een dergeljjke over schrijving ontzaglijk groote kosten met zich brengen, welke spr. berekend heeft op onge veer 20.800. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op Burgers en Co.'s’ Bank en ze kunnen evenmin ten laste worden gebracht van het Salzbed. Wanneer dan ook aan Burgers en Co.'s Bank bevolen zou worden om die kosten te betalen, zal deze Bank zich daartegen verzetten, door zich zoo noodig In staat van faillissement te laten verklaren. Mr. Kunkeler merkte vervolgens op, dat de Bpnk volgens de trustakte niet verplicht is de overschrijving te doen. Bovendien heeft zij bij overschrijving geen enkele zekerheid, dat zij ooit iets terug zal krijgen. Dr. Leenes deelde daarna mede, dat de superior Robert Koch de inschrijvingskosten van de hypotheek bij het Kadaster in Hon garije had moeten betalen. Dit heeft hü ech ter niet gedaan, en nu staan die belangrijke inschrijvingskosten sinds 20 Augustus 1927 vermeerderd met 12 pet. rente ten laste van Burgers en Co.'s Bank. Wanneer nu tot over schrijving der hypotheek zou worden overge gaan, zou natuurlijk eerst dit bedrag aan de Bank betaald moeten worden. Een andere moeilijkheid wordt nog ge vormd door de vraag, voor welk bedrag moet worden overgeschreven, in het geval dat de ze overschrijving mocht worden gelast. Na gegaan zal dan moeten worden op welk be drag de obligatiehouders recht hebben, a*,..- gezien nimmer meer kan worden toegewezen dan de werkelijke vordering der obligatiehou ders. HOF C. ALKMAAR Administratie No. 423 Redaetie No. a33 Men zal zich herinneren, dat het in de bedoeling van het Provinciaal Bestuur ligt, een weg aan te leggen, welke den rijksweg te Castricum verbindt met den Zeeweg en zulks als voortzetting van den provincialen primairen weg Amsterdam—Alkmaar, welke ter hoogte van de Limmervoort den rijksweg HaarlemAlkmaar zal ontmoeten. Daar door zal dus een verbinding worden tot stand gebracht-* tusschen Amsterdam en Noordkennemerland. Toen dit plan bij het gemeentebestuur van Castricum inkwam, is eerst getracht, die verbinding met den Zee weg via den Brakersweg tot stand te bren gen, hetgeen niet kon doorgevoerd worden. Thans wordt een geheeb nieuw wegvak ge maakt en wel vanaf den rijksweg op het punt als aangageven. over de Schulpvaart in evenwijdige lijn met die vaart naar den Bakkumerweg tegenover den Zeeweg. Het plan van onteigening van gronden, daarvoor noodig. Is bij het Castricumsche gemeente bestuur ingekomen en de bedoeling is dus wel dien weg aan te leggen, zoodra de weg AmsterdamAlkmaar zoover gereed Is. Castricum kan niet anders dan dit plan toejuichen, want het bezoek aan deze ge meente en het strand zal door deze recht- streeksche verbinding met Amsterdam en de Zaanstreek zeer zeker meer beteekenls krij gen- en toenemen. Een der bladen bevatte gisteravond het volgende bericht: Naar wij verhemen. heeft P.T.T. aan net bestuur van de A.V R O. het aanbod gedaan, om een proef te nemen met hernieuwde ult- tendingen door den Hilversumschen zender op de lange golf en wel op de golflengte van 1100 meter. Inschikkelijkheid en medewerking zal daarvoor worden ingeroepen van de sta tions Kalundborg en Oslo. Het be-tuur van de A.V.R.O. heeft dit aan bod aanvaard. Zoodat dus binnenkort de A.V.R.O- en V.A.R.A.-programma's, de met den bestaanden zender practisch onbruik bare 298 meter weer zullen verlaten. tegen onaerallen vereekerd voor een der f 3000.- ongeschiktheid tot werken door f TEf* b,i ongeval met f Ora bij verlies van een hand. f bij verlies van een f EA bij een breuk van f AA verlies van beide armen, beide beenen ot beide oogen doodelliken afloop Z3U.” Toet o| TOC I duim of wijsvinger vv. been of arm De „Graf Zeppelin” midden November naar Nederland. ik mocht de benoeming van Koch door den vorst-prunaat van Hongerije tot superior toch niet in twijfel trekken. Mr. van Velzen constateerde daarna, dat het toch uiteindelijk dr. Leenes, alias Burgers en Co alias het TrystkantOor voor Belegging van Administratie is geweest, die in zee is gegaan met Koch. Daarvoor kan men de obligatiehouders niet aansprakelijk stellen. Voorts merkte spreker op, dat uit de roye menten niets is ontvangen. Dr. Leenes: Met die ontvangsten zijn voor f 14.500 obligaties afgelost. Spr. verzocht bij een eventueel gelasten der overschrijving re kening te houden met de Hongaarsche wet geving. Spr. doet vervolgens mededeeling van een Zaterdag j.l. gehouden bespreking met ver- bankiers. Het voorstel van de is een denkbeeld geweest van de Actie in de bioecoop-ondernemingen Op verzoek van een abonné van het ver- zekeringsperiodiek De Vraagbaak is door mr. Joan Muller. advocaat en procureur te 's-Gravenhage. gisteren het faillissement aangevraagd van de N.V. Ziekteverzekering- MU- De Nieuwe Boerhaave. welke maat schappij in weerwil van herhaalde aanma ningen. weigert een verschuldigde uitkeering aan een der verzekerden uit te betalen. Naar voorts vernomen wordt, zijn reeds verschillende klachten bij de politie ingeko men van verzekerden, die in hetzelfde ge val verkeeren. De Raad van Commissarissen heeft op voorstel van de dlr. van de Nieuwe Boer haave besloten tot liquidatie over te gaan, in verband met de moeilijkheden, waarin Je maatschappij verkeert. Bet uit te keeren schadeperoentage heeft de inkomsten aan premiën belangrijk overschreden, zoodat er een tekort is van f 250 000 i f 300 000. Gedeeltelijk zou dit te wijten zijn aan het feit, dat de dokters meer visites maken dan vroeger en dan hoogere rekeningen aanbie den. Eerst is getracht door middel van een spaarobligatieleening van f 250 000 het te kort te dekken, maar deze poging is mis- luka. Blijkens een mededeeling van de di rectie zullen bepaalde contracten kunnen worden overgenomen door de N. V. Cura welke een aanzienlijk bedrag in het liqui- datle-tekort zal bijdragen. De rest zal. daar de maatschappij een onderlinge Is. door ver zekerden moeten worden bijgestort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1