ONS BLAD Kr L. Frankenberg—Alkmaar ll aamgifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 263 DINSDAG 28 OCTOBER 1930 Voornaamste cKieuws in Tegenmaatregelen Twee motorrijders gedood Burgemeester van *s-Gravenbage Hevige brand in den Velserpolder Oneerlijke reiziger Inbraak De Wjeg in brand gerakt Bandjir en brand De vlucht van den heer Van Tyen I Koopman gearresteerd De Zuiderzeewerken De wolkbreuken in Turkije Van het dak gevallen en gedood Drie jongens vermist I Amerikaansche reuzenzenders De ramp te Alsdorf Valsche rijksdaalders omloop De Sodalitas Medicorum-affaire De nieuwe Kapel van het Missiehuis te Driehuis De gevraagde overschrijving bevolen Het uitvoerverbod binnenkort weer ingetrokken? t»- Nieuwe Bocrhaave JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Motorrijwiel en Automobiel i vaart gebracht r~ - de Betuwe op normale wupe. NIEUWE RAMP Ons vee en Belgie Dc ramp te Alsdorf NOORO-HOLLANDSCH DAGBLAD ot in i Boerderij in vlammen opgcgaai FaUlteaementsaanvraag ingetrokken Barometerstand 9 uur vm: 764 achteruit een failifawemeitta- Klein kindje aan de brandwonden overleden Ernstige schade Terug naar Stamboel Wegens r< rdniatrriiu De Lemsterpolder aan de beurt I een Nog vee* Men Een gift van den paus De stand der rivieren HU verkeer over de Waal weer narnuml dat W.KERKMEER - ALKMAAR INDIK. Koopt thans l'w St. Nicolaas-Cadeaux voor Uwe familie in Oost en West Wij hebben alle nieuwe artikelen reeds ontvangen Plechtige Consecratie door Z. D H. den Bisschep Druten is de Gterpont weer tn de O geschiedt het verkeer Uit Stamboul wordt gemeld, dat de beer Van Tyen op zijn zakenvlucht naar Neder- landsch-Indlë gistermorgen om 8.04 uur van* daar is vertrokken. Wegens slechte weers omstandigheden zag de heer Van Tyen zich genoodzaakt naar Stamboul terug te keeren, waar hjj om 10.47 landde. de was In Spanje beeft men thans ernstige am wen teling «verwachtingen. Naar het Wilhelmina-Gasthuis te Amster dam is vervoerd het Ijjk van een 53-jangen man. die bij het verrichten van werkzaam, heden van het dak van een perceel in de Van Woustraat was gevallen. De man kwam op de straat neer en was onmiddelluk dood. Op Soembawa In den nacht van 23 op 24 October zijn op de hoofdplaats Raba. afdeeling Soembawa residentie Timor en Onderhoorigheden. 31 in- landsche woningen al gebrand De schade be draagt t 5000. Een geraffineerde opHehter te RettesUwn aangehouden. Sedert enkele dagen worden te Sittard uit het gesticht voor verlaten kinderen In den Knollenberg drie knapen van negen jaar ver mist. Een droeve plechtigheid was de begrafenis van de slachtoffers van de mijnramp. Hier boven een foto, die ook onze tesers in de groote smart k«p doen dealen. was tot Ka- VHspraak affaire. Roojjen. Com. Ceremonlarlus Door een bandjir te Kota-agoeng werd ern stige schade aangericht op de Javanen-kols- nisatle. Het Belgische invoerverbod voor Ne*. vee zon over enkele maanden weer ingetrokken worden, na invoering van een nieww wee- invoerreglement 283 dooden In het ziekenhuis te Eschweller is heden een van de gewonde Alsdorfer mijnwerkers overleden. Het aantal slachtoffers is nu tot 363 ge stegen. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f 2z— Voor buiten Alkmaar 2*5 Mrt Geïllustreerd Zondagsblad f 6.60 hoogrr Zaterdagnacht hebben dieven zich toegang verschafte tot het kantodf van de fa. H. de Goederen te Linschoten nabij Montfoort. De brandkast werd opengesneden en daar uit een bedrag ontvreemd van ongeveer 10. Van de(n> dader(s) geen spoor. Naar wij vernemen, heeft de paus door be middeling van den nuntius te Berlijn 10.000 M ter beschikking gesteld aan de verwanten der slachtoffers van de mijnramp te Alsdorf. LICHT OP Het on weder, dat Smyrna en omgeving ge teisterd heeft heeft volgens de laatste be richten uit Constantinopel ontvangen, OO-tal dooden geëtedht. Meer dan 500 huizen zijn ingestort. Het opruimingswerk vordert slechts langzaam De materleele schade moet meer dan 100 mll- lloen Francs bedragen. In de stadswijk Galate zijn twee door Griefcsche arbeidersgezinnen bewoonde hulzen tengevolge van de jongste wolkbreuken inge stort Tot dusver zjjn 15 min of meer ernstig gekwetste personen van onder het puin te voorschijn gehaald. Men heeft reden om aan te nemen, dat zich nog ongeveer tien lijken onder de ruïnes bevinden. Noo*. eer in Europa. Overstr stormen. De directie der Zuiderzeewerken heeft aan het bestuur van het waterschap de Zeven Grietenijen en Stad Sloten medegedeeld, dat na de gereedkoming van den afsluitdijk der Zuiderzee zeer warschjjnlijk met den Lem-bulum; terwijl de overige functies vervuld sterpolder zal worden begonnen. In verband hiermee zal met de uitvoering van zware wer ken geen voortgang worden gemaakt, daar een geheel andere toestand ten opzichte ran den waterstand zal optreden. Gistermiddag heeft op het Belgisch de partement van Landbouw een Nederlandsen hoofdambtenaar een langdurig onderhoud gehad met den chef van de afdeeling vee- hygiëne. Nagegaan is. op welke voorwaar den België zjjn grenzen voor Nederlandsen vee weer zou kunnen openstellen Naar verluidt, zou een overeenkomst zun getroften omtrent de maatregelen, die van Nederlandsche zijde zouden worden geno men om te beletten dat de mond- en kiauw- zeer-epedemle zich tot den Belgischen vee stapel zou uitbreiden. Door deze overeen komst zou het uitvoerverbod binnen korten tijd weer worden ingetrokken Dezer dagen geraakte bij de familie V den Hoef onder de gemeente Mijdrecht de wieg, waarin een kind van seven maanden gelegen was. in brand. De moeder, die zich bulten de woning bevond, zag rookwolken utt de deuropening komen en snelde naar binnen: helaas te laat. Na een smartelijk lijden is de kleine ’s nachts overleden. Alf oorzaak vermoedt men, dat een der andere kinderen in de nabijheid der wieg met luci fers gespeeld heeft Opnieuw aanvrage Gistermiddag Is opnieuw voor een ander? vordering het faillissement van deze maat schappij aangevraagd. De bij de Haagsche rechtbank aanhangige faillissementsaanvraag van de N.V. „Dé Nieuwe Boerhaave te gisterochtend door den aanvrager Ingetrokken. Kota-agoeng te zwaar getetterd door een bandjir. De Javanen-kolonteatie ondervond groote materieele schade. Er dreigt een hon gersnood. Naar in rijn van I ADVEBTENTÏEFRUS: Van t—t I regels f 1*5: e*keregel meer f 6*5. I RECLAME per regel «-7» «Mg I *e eerste pagina; voor de everlge pagina’s I RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD** I bil voorn it betaling per plaatsing I OM per’ advertentie van S regels: Z Iedere regel meer 9.12 T:- 3 g-o betreden van de kapel komt men onmiddellijk onder den indruk van deze so bere schoonheid. In ’t midden van het ruime presbyterium prijkt het mooie marmeren hoofd-altaar. waarachter zich drie neven altaren bevinden in uitgebouwde nissen. In het kruis bevinden zich nog twee neven-al- taren. Het geheel wordt overspannen door ranke bogen, die de gemetselde gewelven steunen. De omwenteling in Zul*-Amerika Stoomvaartdienst stopgeaet. Redevoeringen bij de ratificatie ven teel Londenacbe Vlootverdrag. De Haagsche recherche heeft een reiziger ran een groothandel tn koloniale waren aan den Zuidwal aangehouden De man heeft zich schuldig gmaakt aan verduistering en valschheld tn ges.chrfte tot een totaal be drag van ongeveer f 1000. welke hij gedu rende ongeveer 1% jaar heeft gepleegd. Smyrna opnieuw geteisterd. Smyrna is gisteren opnieuw door den storm geteisterd en het overstroomde gebied heeft zich aanzienlijk uitgebreid. De electrische centrale staat gedeeltelijk onder water, waardoor de lichtvoorziening stilstaat, en onder de bevolking tijdens de duisternis groote angst heerscht. Er zjjn 80 personen verdronken, vele hon derden z|jn gewond. Er zijn 8ö5 huizen geheel of gedeeltelijk ingestort. De landbouwstreken rondom Smyrna zijn eveneens ernstig geteisterd, een groot aantal personen is verdronken, evenals veel vee. Te Smyrna zijn in totaal 70 personen om het leven gekomen. 1500 personen zijn dakloos. Er Is gebrek aan brood en drinkwater. De lent aw m moeten tnoryjti wteden op gestoken om 5.06 uur. Huizen te Stamboel Ingestort Rotterdamse he Centrale Recherche aangehouden en in bewaring gesteld 36-jarigen koopman W. V, die zich In Gelderland is de Waal thans zoodank gevallen. dat de aanlegplaatsen droo* zijn. Te 1- Thans is met ingang van 1 December «s. benoemd tot burgemeester der gemeente ’s-Gravenhage. jhr. mr dr. L. H N. Bosch, ridder van Rosenthal met toekenning van ge. lljktjjdlg eervol ontslag als burgemeester der gemeente Groningen. bil vsrttaa van anderen vin—. De nieuwe kapel van het Missiehuis te Drie- hute-Vcteen te dezer dagen gereed gekomen, zu is gebouwd onder architectuur van den heer F. C. de Beer, uit Tilburg en vormt, met haar sobere maar stijlvolle lijnen en haar ranken toren de nieuwe rijkdom van het Mis siehuis. Bij het Gistermorgen botste op den rjjksstraat- weg te Twello de veekoopman Van Oorden uit Apeldoorn met zijn motorrijwiel tegen een uit Deventer komenden vrachtauto. De motorrijder werd zoo zwaar gewond, dat hu tijdens het vervoer naar zijn woning te over leden Het motorrijwiel werd geheel ver nield. De President van de haagsche Rechtbank heeft gisteren in de Sodalites Medicorum- affaire de gevraagde over chrjjvlng bevolen van ten name van Burgers en Go ’s bank staande hypotheek op naam van mr. H. M. de Vries als door den pres.dent aangewezen derde De overschrijving moet geschieden op kosten van gedaagde bank, die tevens werd veroordeeld voor eiken dag. dat zij in gebreke blijft 25 000—, te betelen aan de nieuwe trustee Jhr. van Asch van Wyck Het vonnl- werd uitvoerbaar verklaard bij voorraad en op de minuut, mits tegen bor. - stelling en tegen zekerheid. werden door studenten van het Missiehuis. Op het koor hadden plaats genomen de Hoogwaardige heer regent van het Klein seminarie Wjjtenburg: de Hoogeerw. heer Deken Homulle van Leiden, de Hoogeerw. pa ter Chr. Jansen, provinciaal van de Noord- Duitsche provincie, de vertegenwoordiger van de Belgische provincie, de Zeereerw. pater Gardiaan der Capucjjnen van Velsen, de Zeereerw. pater O. Baptist onder wiens pro vinciaal bestuur met de kapel begonnen werd, de Zeereerw. pater J. de Lepper, onder wiens Overste-schap de kapel tot stand kwam, de Zeereerw. pater Joh. v. Maanen. Overste en Novicen-meester van Berg en Dal bij Nijme gen. Voorts waren aanwezig de burgemeester van Velsen. de heer R. Rjjkens en de wethouders de heeren J. P. Nljssen en K. Tusenius en de secretaris de heer Hofstede. Verder merkten wjj op den architect, de heer F. C. de Beer, uit Tilburg met zjjn zoon; den aannemer, de heer Chr. de Goede uit Wijk aan Zee en den opzichter, den heer v. d. Meer uit Nijmegen. Behalve vertegenwoordigers van de verschil lende huizen in Holland werd de plechtigheid bijgewoond door verschillende Zeereerw hee ren pastoors van het Dekenaat Beverwijk en uit de buurtschap van het Missiehuis en door de Zeereerw. heeren A. Melchers, regent van de Bisschoppelijke kweekschool te Beverwijk en Th. Boonekamp. Rector van het Rusthuis aldaar, benevens door verschillende kapelaans uit den omtrek. De Zeereerw. heer pastoor van Leeuwen, uit Hillegom, vergezelde trouw den Weleerw. pater V. d. Hulst, missionaris van Brazilië, nu met vacantle thuis, terwijl neg aanwezig was de Weleerw. pater Joh. Mees, zoo pas we gens ziekte uit de Missie der Philippjjnen te ruggekeerd. Nog merkten wij op den heer H. Handgraaf. oud-weUiouder van Velsen. Tijdens het H. Misoffer zongen de studen ten de Mis van P Griesbacher,Jn honorem Sanctl Francisci Xaveril”, onder leiding van pater Adr Bayings. Omstreeks één uur werd de lunch aangebo den in een der zalen van het Missiehuis. Mgr. en de genoodigden werden begroet met de .JSalutationes" van Casimlri. Tijdens de lunch zong bet studentenkoor JScce nunc. benedteite". van Palestrina en ..Den die Herrllchkelt Oottes" en Würdlg tet das Lanun* uit Jïer Messias van Hkndel. Hedenmiddag om 4 uur zou de huldiging plaats hebben van Mgr. en genoodigden door de studenten van t»et Missiehui*, VERKRIJGBAAR IN Wf CKLAS RUW1EUAKB8 Algeiweene vergadering van den 1. K. Boe ren- en Tnindersbon*erisisbeoprekiaBsn. - Een verklaring van de redenen ..Het Laatste Nieuws van Antwerpen meldt het volgende: „In het ministerie van Landbouw te Brus sel verklaart men. dat het Invoerverbod van Nederlandsch vee is ingegeven o.m. door de volgende omstandigheden: Op 16 October j.l. werden te Esschen dne wagons vee teruggezonden; bu het vee in een der wagons waren ziekteverschijnselen vastgesteld, terwijl het vee in de beide an dere verdacht leek In deze wagons bevond zich vee. afkomstig uit Leeuwarden, even als vee, dat op de Rotterdamsche markt was geweest. Anderzijds bevinden zich thans in de quarantalne-stellen van Arendonk. Akkel en Meerssel drie- en vierhonderd diefen. waar onder verscheidene zijn die met mond- en klauwzeer zijn besmet. In Nederland worden wekelijks 900 ziekte gevallen vastgesteld: in België slechts 20. Door de Belgische overheden is vastgesteld, dat de Nederlandsche regeerlng maatregelen treft om den eigm veestapel te beschermen, maar niettemin besmet vee naar Belgie wordt uitgevoerd. Er werden namelijk dieren ziek bevonden, waarvoor toch een getuig schrift van gezondheid was afgeleverd. VerpioedeUJk zal het Invoerverbod enkele maanden duren, tot wanneer de Belgische grens besmettingsvrij zal zijn. Dan zal ook een nieuw reglement op den invoer worden toegepast, dat gelden zal voor geheel den vee-invoer. Bij de bestaande regeling werd, op de quarantaine-voorzorg na. vrijwel alleen ver trouwd op de buitenlandsche veearlsenjjkun- dige diensten. Zoo was het voor Nederland voldoende, dat het Nederlandsche vee ge merkt was door een veearts, terwijl daaraan nog een Hollandsch uitvoergeschrift werd toegevoegd. In de nieuwe regeling zal worden bepaald, dat er behalve een veeartsenijkundig getuig schrift ook nog een getuigschrift zal moeten worden overgelegd, waaruit blijkt, dat het vee afkomstig te uit een gemeente en een provincie, waar geen besmetting heerscht en bovendien een verklaring waaruit blijkt, dat de verzender alle aanraking met besmette haarden heeft uitgesloten. De Belgische dienst zal met de grootste welwillendheid het Nederlandsch verzoek on derzoeken. om invoervergunningen te ver- leenen voor vee uit onaangetaste provin ciën, daar dit overeenkomt met de basis van het nieuwe reglement.’’ Aldus het blad. In de Vereenigde Staten van Amerika tefn niet minder dan veertien stations in werking met een energie van 50 K W. Dat er nog steeds 'n groot aantal lichamen zijn, die een radiostation willen openen blijkt wel uit bet feit. d*t de Federal Radio Commission in de komendXdrie maanden ongeveer drie hon derd aanvragen om een golflengte te behan delen heeft. Daar in Amerika, evenals in Europa, alle geschikte golflengten bezet zijn, zullen waarschijnlijk slechts zeer weinig van deze vereenigingen werkelijk een kans krij gen zich in den aether te doen booren. Op den hoek van de Thomsonlaan en de Valkenboschkade te Den Haag, zjjn gister morgen omstreeks 9 uur een personenauto en een motorrijder met elkaar In botsing gekomen. waarbij de motorrijder gedood werd Het was bijna niet te gelooven. het bericht, dat melding maakte van een nieuwe-, vreeselijke mijnramp, waarbij weer een honderdtal dooden te betreu ren zouden zjjn. Nu trof de slag het Saarbekken Duitschland was in diepen rouw, twee honderd vijftig mannen, gevallen in of bij de mijnen, werden ten grave gedragen. Groot was de belangstelling, groot was de droefenis en de ellende Toen de kisten In een gemeenschappe- IHJk graf neerzonken, maakte zich een ontzettende ontroering van de omstan ders meester. Deze ramp, die Duitsc*:- land getroffen had, was wel de zwaar ste der laatste tijden. En bijna op hetzelfde oogenblik had in de bij Quierschied gelegen mijn May bach een hevige ontploffing plaat.*, waardoor opnieuw menschenlevens ver loren gingen. De eerste berichten waren verontrustend. En met het uur vermeer derde de doodenljjst, klom het cijfer van de gevallenen, werd de ramp al grooter en grooter na Alsdorf het Saarbek ken beproefd en getroffen. En weer zullen de kisten bijeen ge bracht worden op het kerkhof en weer zullen bloemen en kransen de baren dekken en weer zullen er woorden var. deelneming gesproken worden. Maar ook zijn er opnieuw honderd huisgezin nen onherstelbaar getroffen De vaders, de zoons, de verloofden, zij keeren ntel weer, zij zijn gevallen voor hun arbeid, zij zijn gesneuveld in het teeken van houweel en mijnlamp. Houweel en mijnlamp! Ze zullen niet meer gedragen worden door ruim drT honderd kerels, die nu rusten en het laatste „Glück voor eeuwig gehoord hebben. Innig l^yen wij in deze dagen met de geteisterde Duitsche mijnstreks mee en groot is onze deelneming met de achterblijvenden van de verongelukten Hopen wij vurig, dat de mijnwerkers- wereld nu verder van dergelijke rampen gespaard mag blijven en dat de mijn werkers zullen mogen voortwerken onder den groet „Glück auf", maar vooral onder Gods zegen. In deze dagen toch is wel duidelijk de kleinheid, de nietigheid van den mensch tot uiting gekomen. De heeft den schuldig gemaakt heeft aan verduistering van gelden die hem als borgtocht waren toever trouwd. V. heeft in advertenties gegadigden ge vraagd voor den post van chauffeur van be stelwagens. waarvoor 200 gid. borg moest warden gestort. Hjj bezocht de reflectanten thuis en wist hen door bet vertellen van allerlei aeer goed klinkende verhalen te bewegen tot afgifte van de borgsom, die door de slachtoffers vaak met groote moeite werd bijeengebracht. Reeds kort na de aanstelling wekte de mak wantrouwen, bjj eenige der nieuwe chauf feurs. daar zU voor een leegen winkel in het Oosten van de stad waren ontboden om daar melk in ontvangst te nemen, die zij in de stad moesten uitventen Verschillende van de vertelde verhalen bleken niet waar te zijn en toen na twee weken uitbetaling van het toegezegde loon uitbleef, te aangifte gevolgd door arrestatie. Het schijnt, dat een vrij groot aantal werfc- loose chauffeurs bet slachtoffer van deaen man te geworden. Groote rede van Mussolini. Italië wü *ei< vrede, maar niet «verloos sijn. I Het eonfBct In de Bertijnocbe a. «-r' Industrie is gedeeltetijk opgeheven. Hedenmorgen te de kapel door Z. D. H. den Bteschop van Haarlem. Mgr. J. D J. Aenge- nent plechtig geconsacreerd. Het heiligdom prijkte in een smaakvolle versiering van groen. Tegen half acht arriveerde Mgr. in het Mis- siehuis, waarna de «wijdingsplechtigheden anmiddellljk een aanvang namen. Mgr. werd hierbij geassisteerd door den Zeereerw. pater P. Guliotat, overste van tet Missiehuis en den Weleerw. pater H. Comen. als diakens. Sub-diaken was de weleerw. pa ter J. Vollenbergh. terwijl als cantoree fun geerden de W. E. P. P. B. de Waal, Nic. van r. d Bergh en Adr. Bayings. was de Zeereerw. heer v. <L Tu|jn, secretaris van Mgr.. die verder nog werd geaseteteerd door den Weleerw. pater H. v. Oosterhout. ad librum en door den Weleerw. pater Adr. v. Baar, ad thuribulum. De overige functies werden waargenomen door studenten van het Missiehuis. Omstreeks half elf nam de Pontificale H. Mis. opgedragen door Mgr een aanvang.. Mgr. werd hierbij geassisteerd door den Hoogeerw Pater P. W. Woudenberg. Provin ciaal der Hollandsche Provincie, ais Presbyter assistens; den Hoogeerw. heer Deken J. M. Lucassen, van Beverwijk en den Zeereerw. heer van der Meer, pastoor van Driehuis, als troondlakens; den Zeereerw. pater P. Gulickx, als diaken en den Zeereerw. pater W. Maysers, eerste overste van het Missiehuis, als sub diaken en den Zeereerw. heer v. d. Tuijn, als ceremonlarlus. De Weleerw. paters J. Schum. J. Vollenberg en Adr. van Baar, leeraren van het Missiehuis, vervulden de functies, respec tievelijk ad librum, ad baculum en ad thuri- dW“k'r‘"««»rw..rd« f qn|?n Levemlanae eeheete mureehiktheid tof werken door f ICfl bü een ongeval met f flrn bl, verlie» «o ren hand. f 4,C bh verlie. van een f en bit een breuk ve. f SA tenen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen JUUU.- Tcrlk„ grm<o 75U.- doodelilkcn .(1<K)p I 2511.- Toel „t m oor am.„f wiireinmr been ol er» 1 W aanleiding van het te Amsterdam omloop ajn van valsche rijksdaalders. gisteren een aantal politiebeambten, elke sectie een. op het hoofdbureau door de Valsch Geldcentrale op de hoogte gebracht van de verschillende afwijkingen, waaraan het valsche geld kan worden on derkend Gewapend met deze wetenschap, zuilen genoemde ambtenaren heden op hun beurt tel van winkeliers in de hoofdstad van deze kenteekenen in kennis stellen; op deze wijze hoopt men de valsche geldstukken spoedig aan de circulatie te onttrekken BUREAU: HOF C ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Rtdartie No. KIJ Gisteravond, omstreeks half 10. heeft in den Velserpolder. nabu het dorp Velsen. een hevige brand gewoed, tengevolge waarvan de boerderij, bewoond door den landbouwer H- Vendel, In korten tud in asch wero gelegd. Omstreeks bovengenoemden tud, hoorde de echtgeroote van den heer V. een geknet ter. Aanvankelijk dacht z|j aan een hevige regenbui doch toen het geluid heviger werd, waarschuwde zu haar man. die eens ging kij ken. Tot zUn grooten schrik bemerkte heer V.. dat er in zijn woning brand uitgebroken Onmid-lellijk snelde hu naar de slaap plaats van z|jn zes kinderen, die hjj achter eenvolgens in veiligheid wist te brengen. Toen hl) de laatste twee kinderen naar bul ten bracht, stond het grootste gedeelte van het grootendeels uit hout ojigetrokken ge bouw reeds in vlammen, zoodat hjj zich door zware rookwolken een weg moest banen Na eenige oogenblikken stond de geheels boerderij in brand et^ zette den geheelen om trek in een rooden gloed, die tot op verren afstand zichtbaar was. Van alle kanten ijlden dan ook nieuwsgierigen toe. Toen nog slechts een kwartier verloopen was. had het vuur zijn verwoestend werk reeds zoover verricht, dat het dak bezweek en met groot geraas Instortte. Door de ont zaglijke nttte begon een groote schuur, die op 10 Meter afstand staat, te branden, doch door eixrglek optreden wist men hier de vlammen ft dooven. De brandweer was intusqchen met de auto- mobiel-motorbrandspunt op’het terrein gear riveerd. doch kon niet veel meer verrichten. Daar het blusch water uit het kanaal moest worden gehaald, moesten de slangen over grooten afstand worden gelegd. Niettemin kon de spuit vrU spoedig met 3 slangen wa ter geven Men moest zich echter bepalen tot het nablusschen. In buitengewoon korten tjjd was de gehee- le boerderij in vlammen opgegaan. Z|j het eigendom van het Ruk en behoorde de onteigeningen ten behoeve van de naai verbreedlng De oorzaak van den brand is onbekend De heer V. was laag verzekerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1