Voornaamste c^Cieuws ONS BLAD L. Frankenberg Alkmaar Medezeggenschap I 1 “DTTNUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 50 f 125 Een oude man beroofd Vrachtauto over den kon geslagen DESKUNDIGEN Het bloedbad in China De overval In Curacao Het verhaal van een ooggetuige Duitsche Metaalindustrie Het conflict opgelost De opstand op Formosa VERZOEK 200 Japanners gedood? Adverteerders De ramp van de R' 101 Spoorbrug bij de Vink vërzakt Zich zelf aangemeld Een notaris verduistert f 40.000 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 254 Is het fascisme de voornaamste hindernis voor den wereldvrede? De directe aanleiding voor het Belgisch invoerverbod De turbo-generatoren voor de nieuwe P. E. N.-centrale Twee van de vier daders aangehouden Duizenden slaven zullen in vrijheid worden gesteld WOENSDAG 29 OCTOBER 1930 JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR In November de grens weer open VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Commentaar op de rede van Mussolini In het verdere verloop van het betoog geeft de heer Van den Bergh toe. dat in afwijking van het bovengenoemde De kroning van Abessynie’s Keizer AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL BI 5 1 Bi i NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD tn 1. buitenlandsche bladen LT Een buitengewoon transport in aantocht. L le.OM ver- L De Pachtwet in de Tweede Kamer. Het conflict in de Duitsche metaalindustrie is opgelost. hem. ▼an van De ramp van de K. 101 in de En<elsche trooriFede. over bemoeiden zich niet contröle-maatregelen. maré- Vier gewonden. De chauffeur- was dronken Barometerstand 9 uur van.: 762. Stilstand. maar is aan liet onderzoek naar de oorzaked* Een onbeteekenende technische storing e L e L De gratie ver leening voor (kapitein Bcrren in de kolonie Jongetje zich in den auto bevonden. Jcooplieden liepen slechts !er ernstig. Behalve ‘P hü ook een ge- over voor- naal” den LICHT OP. De lantaarns moeten morgen werden opgestoken om: 5 04 uur. De revolutie in Brazilië. Proclamatie der nieuwe regeering. Vier jonge kerels berooven op den open baren weg te 's-Gravenhage een ouden man van zijn spaarduitjes. „Keizer Italië Solaris te Apeldoorn bekent f duisterd te hebben. Gisteren heeft zich bü de justitie te Zut- phen aangemeld een notaris uit Apeldoorn, die verklaarde zich schuldig gemaakt te heb ben aan verduistering van plus minus f 40.000. Hij is in verzekerde bewaring gesteld. De rechtbank te Zutphen heeft gisteren zijn faillissement uitgesproken. bij verlies van een band. f 19R bij verlies van een voet of een oog duim of wijsvinger 1 been De kroning van den keizer van Abessynië. Duizenden slaven rallen in vrijheid gesteld worden. bit een ongeval met doodcltiken afloop ABONNEMENTSPRIJS: ftr kwartaal, voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar 2.25 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Dronken chauffeur veroorzaakt bij Hoen* derloo een auto-ongeluk. Vier gewonden. verhooging is door de belastin^n ongunstig Feestelijkheden in Italië bij den inzet het jaar IX^ tot moei- zal geven, die een leger de been kan In de openingszitting van de speciale recht bank welke belast is met een onderzoek naar de oorzaken van de ramp van de R 101. zeide Sir William Jowitt, de ..attorney general,” dat zich bij de stukken een rapport bevond, dat door wijlen Lord Thomson was opgesteld voor de Rjjksconferentie. Hoewel het een geheim document was. had hij een speciale vergunning gekregen een af schrift aan het Hof voor te leggen en eenige passages er uit. voor te lezen. De drie Jcooplleden liepen slechts lichte verwondingen op. De toestand van den elf jarigen jongen was zware vleeschwonden compliceerde armbreuk op. De ayto was totaal vernield. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht, dat de chauf feur onder den invloed van sterken drank verkeerde en dat hij links van den weg had gereden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Nu rijst vanzelf de vraag ,J3e Ne derlander” stelde haar het eerst, ondeu gend, maar raak hoeveek staatslieden en militaire deskundigen er wel geweest zijn onder degenen, die gewerkt hebben voor het antl-vlootplan-petitionnement! En onder degenen, die het petitionne ment geteekend hebben Er valt voor de redeneering van „Het Volk” ditmaal, bij hooge uitzondering, werkelijk véél te zeggen: niet iedereen is deskundig in militaire zaken, en hoe verdienstelijk en geleerd mensch men overigens ook moge zijn, wie in militaire zaken niet deskundig is, moet voorzichtig en bescheiden zijn in zijn oordeel. En aan een oordeel van zoo iemand mag maar een heel betrekkelijke waarde worden toegekend. Maar nu zal „Het Volk” ook meteen moeten erkennen, dat er aan de waarde van het petitionnement zelfs als er onder eerlijke en juiste voorlichting was gewerkt en geteekend dan ook heel veel, om niet te zeggen alles ontbreekt. Hoeveel onderteekenaars zullen tot oordeelen bevoegd geweest zijn? Gistermiddag om één uur reed de Pull- mantrein AmsterdamParijs over de spoor brug 'bu De Vink. NadaKdp trein was gepasseerd, bemerkte men. dat de spoorbrug was verzakt. Alle verkeer naar beide zijden moest wor. den stopgezet. Nader werd gemeld, dat de oorzaak een technische storing was. welke spoedig weer was opgeheven, zoodat ook het verkeer in beide richtingen weer werd hersteld. Bij den opstand op Formosa lijn 190 Ja panners vermoord. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 125: elke regel meer 0.25. RECLAME per regel Z 0.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s 50. RUBRIEK ..VRAAG EN AANBOD” bjj vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regel» iedere regel meer ƒ.0.12 Levenslange gebeele ongeschiktheid tot werken door verilcs van beide armen, beide beenen of beide oneen Op het eiland Formosa hebben de Japan- sche troepen heden een algemeenen aanval ondernomen op de opstandelingen Verscheidene hondenden revolutionnaireu werden gevangen genomen en bntwapend. In Tokio doen geruchten de ronde, dat op Formosa in de afgeloopen 36 uur ongeveer 170 tot 200 Jajianners gedood zijn. De gouvemeur-generaal van Formosa heeft volledige volmacht gekregen tot het herstel len va» de orde. Eergisteren werd aan de koningin het vol gende telegram verzonden: ..Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 's-Gravenhage Ondergeteekenden, ingezetenen van Cura sao; geven met verschuldlgden eerbied te kennen, dat zij gaarne, en met aandrang het verzoek om gratie steunen ten behoeve van kapitein Borren tot uwe Majesteit gericht.” Het telegram draagt o.a. de onderteeke- ningen van: H. J. T. Boomgaart. onder-voor- zitter van den Raad van Bestuur: 8. M. L. Maduro, lid van den Raad van Bestuur; C. N. Winkel en dr. G. H. Eskes. leden van den Kolonialen Raad. J. van den Eisen. v(aarn. Apostolisch Vicaris, ir. C. E. van der Stock, vertegenwoordiger Curagaosche Petroleum Mij.; Julius L. Penha. voorzitter van de Ka leer van Koophandel; mr. M. van Dijk, pro- cureur-generaal; C. J. Debrot. advocaat-ge- neraal; dr. H. Polvliet; dr. A. W. J. M. De- sertine en dr. P. J. J. van den Biesen, leden van het Hof van Justitie; Vernet, redacteur van de „Amigoe di Curacao’ W. Antheunis- sen. kapitein der infanterie; Sprocket voor zitter van den R. K. Volksbond; M. A. Cor rea. predikant en voorlezer van de> Ned. Herv. Israëlitische Gemeente; Baruch David Duque, predikant en voorlezer van de Ned. Port.-Isr. Gemeente, terwijl ruim 300 andere personen eveneens door het zetten van hun handteekening blijk gaven van hun sympa thie met het beoogde doel. Onder deze 300 personen bevinden zich o.a. vele hoofda mb- tenaren. geestelijken, onderwijzers, ingenieurs advocaten, doktoren, leiders van grootbedrij ven op het gebied van handel, scheepvaart en industrie, Curacaoenaars en Nederlan ders van alle godsdienstige richtingen. In totaal komen 344 handteekeningen op de lijsten voor, spontaan in drie dagen ver kregen. Bij velen heerscht er groote veront waardiging over het vonnis. Van het f 40 terecht. Dit bedrag had de te Roosendaal gearres teerde nog in zijn bezit. Hij had een kaartje naar Parijs genomen. „Deze voortreffelijke staat van dienst stempelt prof. Schweitzer echter nóc\ tot staatsman, noch tot militair deskun dige. Wij zijn gaarne bereid te luisteren naar zijn gezaghebbend woord op de ter reinen, die tot zjjn uitgestrekte bevoegd heden behooren. Maar wanneer hjj ver telt, dat Zwitserland door zijn weer macht buiten den oorlog is gehouden, dan wordt zulk een uitspraak in. geen enkel opzicht gedekt door de autoriteit, die de naam Schweitzer op ander gebied heeft.” Van dr. Albert Schweitzer, bekend El- zasser, musicus, wijsgeer en geneeskun dige is de uitspraak, dat Zwitserland door zijn leger bulten den oorlog gebleven is en als een vredeselland in den oorlogsoceaan werd bewaard: Zwit serland mag dus niet ontwapenen, juist tot behoud van den vrede. In de Tweede Kamer is aan die uit spraak ’n paar keer herinnerd, en het is begrijpelijk, dat deze uitspraak den eenzijdigen ontwapenaars nogal dwars zit. „Het Volk” heeft er echter wat op ge vonden: het blad erkent ten volle de vele en uitmuntende verdiensten van Schweitzer op'tal van gebieden, maar zegt de redactie Schweitzer is geen militair deskundige Wij plaatsen UWE ADVERTENTIES in alle binnen- en zonder eenige prUsverhooging. Alle opdrachten worden onder strikte geheimhouding behandeld Volgens de ..Daily Herald zal Ras Tafan. op den dag van zijn kroning tot keizer van Abessynië. een besluit uitvaardigen, waardoor aan alle slaven de vrijheid zal worden ge schonken. Er bestaat echter gevaar, dat dit tot moei lijkheden in Abessynië aanleiding aangezien de leenman Hailoe. van meer dan 100.000 man dp brengen, tegen dezen maatregel is. Bij deze gelegenheid oefent het blad ook critiek op de houding der Fransche overheid te Djiboeti. die niets doet om den slaven handel tegen te gaan en zelfs de kanonneer - booten, die vroeger in Somaliland gestation- neerd waren, teruggetrokken heef* Een telegram met 344 handteekeningen alt Curacao naar de Koningin gezonden óm de gratiebeweging voor kapitein Borren te steu nen. bil verlies van anderen vinger. Engelsche persstemmen De Engelsche bladen geven de rede van Mussolini uitvoerig weer. De .Times" is van meening. dat Hoover en MacDonald in hun opmerkingen Italië en Frankrijk nog zeker veel zichtiger geweest zouden zijn, wanneer zij van deze ..strijdlustige rede van Musso- Maandagmiddag is te Den Haag een bru tale straatroof gepleegd, waarvan een oude man het slachtoffer is geworden. Op een bankje aan de Amsterdamsche Veerkade zat een 72-jarige man wat uit te rusten, toen hij gezelschap kreeg van vier Jonge kerels, geen onbekenden van den ouden man. want hü had hen wel eens ontmoet in de ..XTPtvQpool waar hü bijna dagelijks een kopje koffie dronk. Het was bekend, dat de oude man* altüd rijn spaarduitjes bij zich droeg in een linnen zakje, dat hü in de ..Metropool’ nogal eens te voorschün haal de en er dan mee geurde. Maandagmiddag stond hü van het bank je ‘op en zeide. dat hij weer naar de „Me tropool" ging. Zün jeugdige vrienden vergezelden Zü_ liepen een zijstraat in en kwamen zoo in de St. Jacobstraat. Vlak bij de Wagenstraat werd de oude man door twee van de kerels beetgegrepen. De een hield met beide handen den mond van den man dicht en de andere haalde ht linnen zakje uit den broekzak van het slachtoffer, dat ook nog een flinker» slag op het hoofd kreeg. De twee anderen fnet het geval. Een en ander is gezien door een chauf feur. maar dez» meende, dat het hier een vechtpartütje gold, in ieder geval kreeg hü' geenszins den indruk van een berooving. De oude man deed aangifte bij de politie, die de grensstations waarschuwde. Het gevolg hiervan was. dat de chaussee te Roosendaal Maandagavond een 22-jarigen zwerver kon arresteeren. die geen onbekende van de politie is en die verdacht wordt bü de berooving betrokken te zün geweest Bovendien heeft de politie gisterochtend van zün bed gelicht een 25-jarigen zeeman, wonende te ’s-Gravenhage. De twee anderen zijn nog. zoek. geroofde bedrag is ongeveer Zooals wü eenigen tüd geleden reeds ge meld hebben, hebben de London en North Eastern Railway een overeenkomst aange gaan voor het vervtfer van 1000 ton elec- trisch materieel van New Castle-on-Tyne naar IJmukfen, via de Harwich-Zeebrugge trein-veerpont. Dit materieel bestaat uit twee wissel stroom turbines met condensinstallatie. welke C. A. Parsons Co. Ltd. vervaardigen voor het Provinciaal Electriciteltsbedrijf van N- Holland. De machinerieën zullen worden vervoerd *n drie speciale treinen van New Castle tot Harwich, een afstand van 350 mül. waar de truckwagens gerangeerd worden op <fe trein- veerpont en hierop vervoerd naar Zeebrugge. vanwaar zij over de Belgische en Holland- sche spoorlünen hun bestemming zullen be reiken. zonder dat overlading noodig is. De eerste trein, bestaande uit ongeveer 40 wagens, zal op Donderdag 6 November ai. te Beverwijk arriveeren en later gevolgd worden door twee 24-wagentreinen in No vember Deze twee laatste treinen rullen be laden worden boven het normale laadge- wicht en zullen daarvoor op een Zondag naar Harwich vervoerd worden, omdat dan de aangrenzende lijnen vrijgehouden kunnen worden. Twee wagens zullen beladen worden met een lading van 65 ton elk. wat met het gewicht van den wagen samen 104 ton be draagt Dit transport zal de zwaarste truck- ladtngen omvatten, hetwelk ooit door de 'e dingen omvatten, welke ooit doo- de veer pont HarwichZeebrugge jijn verscheept De trein wordt op genoemden Donderdag, des avonds om 21.50 aan het station te BevervZijk verwacht, vanwaar de trein naar de in aanbouw zijnde centrale zal worden gerangeerd. Met dezen trein zullen mede arriveeren een werkmeester van de fabriek waar de turbo-generatoren vervaardigd zün. een la- dingmeester van de Engelsche spoorweg maatschappijen en een tolk. De trein zal geleld worden over Utrecht, Amsterdam en Haarlem. Zooals begrüpelük is ziet men dit buiten gewone transport met groote belangstelling tegemoet van deze ..strijdlustige rede van lini" hadden kennis gedragen. Zü zouden dan hup optimisme nog enger begrensd moeten hébben. Het zou zeker tot pessimisme stemmen. wanneer de drie groote mogendheden, wier vloot een kwestié van levensgéwicht is. zouden besluiten hun bewapening ter zee te beperken en zü zouden moeten waarnemen, dat anderen hun voorbeeld niet volgen en dus hun vrü- willig opgegeven machtspositie gaan in nemen. De ..Daily Herald", het dagblad van de Labour Partü, meent, dat Europa hoe lan ger hoe meer tot de oude gebruiken terug keert. De diplomatieke oorlog is al begon nen. Tegenover *t Fransche bondgenooten- systeem zet Mussolini een groep, die be staat uit Hongarije, Bulgarüe, Turküe en misschien Griekenland. Thans doet hü ook een openlijk aanbod tot bondgenootschap aan Duitschland, welk aanbod bü baseert op een herziening van de vredesverdragen Gezien al „deze feiten, acht de „Daily He rald” het uiterst noodzakelük. dat men nu spoedig tot daden overgaat om een oorlog te verhinderen. De ..Daily Express” spreekt van Mussolini” en over sabelgekletter. heeft meer dan eenige andere mogendheid In Europa den vrede noodig. Wanneer Mussolini blijft doorgaan op den weg. dien' hü thans volgt, veroorzaakt hü een cata strophe en zet hü alles op het spel, wat hü tot nog toe heelt bereikt. Eergisteren omstreeks zeven uur is tus- spjien Uchelen en Hoenderloo een vracht auto, bestuurd door een man uit Apeldoorn, van den weg afgereden en over den kop ge slagen. .Uit het onderzoek van de politie bleek, dat drie marktkooplui benevens een elfjarig rapport geen middelen zjjn aangege ven tot voorkoming van onrechtvaardige ontslagen, ook ten aanzien van die wer kers, die niet vallen onder de bescher mende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst in het graphisch bedrijf; maar, zoo zegt hij, dit „hoogst belangrijke onderwerp” behoort rege ling te vinden in het Burgerlijk recht door aanvulling van de artikelen 1637 en volgende van het B. W Een gemakkeljjke redeneering om zich van een groote moeilijkheid af te ma ken! Bovendien, zoo geeft de heer Van den Bergh verder toe, komt er in het regle ment niets voor omtrent beroep bij straffen, maar „bjj de Arbeiderspers ko men, naar men mij verzekert, deze straffen in het geheel niet voor.” Ook van deze moeilijke materie blijft men dus af. Als het waar is, dat de hier bedoelde straffen bij de Arbeiderspers tot op heden niet voorgekomen zijn, dan be- teekent dit nog heelemaal niet, dat de directie vandaag of morgen zichvniet genoodzaakt kan achten, straffen toe te passen. En wat dan? Dan hebben de gedupeerden even als in geval van onrechtvaardig ontslag niets aan hun (Indirecte) „mede zeggenschap”. Om werkelijke medezeggenschap, om werkelijk medebeslissingsrecht is het den rooden arbeiders, op aanstoken van hun eigen leiding én hun eigen pers, te doen geweest. Nu er echter een voorbeeld gegeven moet worden van medezeggenschap in het beheer en de bedrijfsvoering van die eigen pers, een zuivere partij-onder neming, nu worden den arbeiders reeds terstond steenen gegeven voor brood. Mr. Dr. Van den Bergh heeft dit niet kunnen wegpraten. Hij heeft* het. Integendeel, toegegeven. Onder hoeveel camouflage dan ook. Dr. Arnulf Brey seint aan de K. W. P. Bü de inname der stad Lihsien door de Mohanunedaansche en Communistische ban dietenbenden heeft ook myn missiepost veel geleden. Nadat de roovers eerst al mün geld hadden afgenomen, begonnen ze ineens te schreeuwen „Yang guidse!” .Jeelüke buiten landsche duivel!” en ze vielen op me aan en ik werd door zeven dolksteken getroffen. Ik was zwaar gewond en het is feitelük een won der dat ik niet ben doodgebloed. Nu beginnen de wonden weer langzaam te genezen ik kan nog niet schrijven, zoodat ik al mün correspondentie moet dicteeren. Heel mijn missiepost, kerk en school, alles is leegge plunderd. Ik heb absoluut niets meer; ook m’n mooie alben en kerkgewaden die ik zoo goed had opgeborgen zün allemaal gestolen. Daar de roovers in den laatsten tüd alle missieposten in den omtrek geplunderd hebben en de karavanen uit het Oosten niet meer langs hier komen, is het met ons heel droevig gesteld. Zes volle dagen heb ik hier op den grond gelegen, uitgeput van bloedverlies; ik was nog niet bü plachte om mijn met bloed doordrenkte kleeren uit te trekken, Terwül ik bewusteloos lag heeft men mij m'n schoenen uitgetrokken en al mün zakken leeggehaald. Eindelük ben ik met heel veel moeite mün buurman gegaan, naar Siho aan overkant van het gebergte. In de stad werd een vreeselük bloedbad aangericht. De lükeu werden uit de huizZ1. gesleurd en in de rivier gegooid. Wat men vroeger voor onmögejük hield ziet men thans voor eigen oogen gebeuren. Bü mij op de missiepost werden 53 men- schen vermoord. In November weer Nederlandsch vee naar Belgie. Hel wetsontwerp betreffendr van den accijns op gedistilleerd Vaste Commissir voor ontvangen. Toch zal men goed doen maat te houden en de werkellke verhoudingen scherp In het oog te vatten. Dat de wet de beslissing vaak in handen legt van volstrekt-onbevoegden. /net al de gevol gen daaraan verbonden voer de betrok- kvnen en de ganse gemeenschap, is geen reden om het aantal onbevoegd-beslis- aenden nog uit te breiden. Voorshands moeten de leden van de ondernemings raad veelal nog als onbevoegd beschouwd worden om een beslissende stem te hebben daar, waar het de leiding van de onderneming betreft, waarin zü werk zaam zün. Dat kan veranderen en een van de middelen en ongetwüfeld zelfs het krachtigste middel om dit te veran deren is hen over deze dingen te laten denken door altans hun oerdeel te vra gen. Zo zullen zü ervaring opdoen, tot tijd en wüle komt, waarop hun het mede-beslissingsrecht kan worden toe gekend. Voorlopig zal, voor zoveel de onderne mingsraad zelf betreft, met het geven van raadgevende bevoegdheid in zake de leiding moeten worden volstaan. Daar naast bestapt echter de mogelikheid en de wenselTkheid om aan zeer enkele, ■uitgelezen vertegenwoordigers van de werknemers meerdere bevoegdheden, ook van meer dan adviseerende aard te geven, en wel door één of twee vertegen woordigers van de ondernemingsraad (of van de ondernemingsraden) in de raad van kommissarissen van een naam loze vennootschap (of In een soortgelijk kollege bü deze of een andere onderne mingsvorm) op te nemen." Zie, zegt de verdediger van het plan, deze regeling komt precies overeen met wat thans bij de Arbeiderspers is be paald: in zake de leiding slechts advi- seerende bevoegdheid in het algemeen, maar daarnaast een tweetal vertegen woordigers in den Raad van Commissa rissen, die aldaar een mede - beslis sing srec h t hebben. WIJ geven gaarne toe, dat in de hier besproken plannen tot medezeggenschap de in het rapport genoemde normen aardig gevolgd zün, maar wat heeft dit te beteekenen? Dit beteekent alleen maar, dat ook in het rapport niet de medezeggenschap, het medebeslissingsrecht, zooals een en ander na de roode reclame op dit stuk door de arbeiders steeds is begrepen, bedoeld is geworden. Want dat een of twee „uitgelezen" vertegenwoordigers van den onderne mingsraad in den Raad van Commissa rissen in den geest der arbei ders een werkelijk medebeslissings recht zouden kunnen doen gelden, kan zelfs een Mr. Dr. Van den Bergh ons niet wüs maken. Beleefd verzoeken wü de medewerking van onze H.H. Adverteerders inzake net vroegtüdlg toezenden van de voor de Zaterdag-num- mers bestemde advertentlën. Wij zullen het zeer op prüs stellen indien wij de an nonces. bestemd vooi Zater dag, reeds des Donderdags of uiterlijk des Vrijdagmorgens ontvangen. Door het vroegtijdig inzen den van advertentlën kun nen wü ook aan de uitvoe ring, dus aan bet zetten van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- wastrde van de annonce ten goede komt. Onder voorzitterschap van den Rijksmi- nister van Arbeid. Dr. Stegerwald. zün gis teren in het Rüksministerie van Arbeid, on- derhandelingen gevoerd met de werkgevet» en werknemers in de Berlünsche Metaalin dustrie. welke met df volgende overeenkomst eindigde: 1. Het werk wordt onmiddellük op de oude voorwaarden hervat. 2. De beslissing over de in dé scheids- rechtelüke uitspraak van 10 October be handelde quaesties geschiedt door uitspraak van een arbitrage-commissie. bestaande uit drie onpartüdige leden, welke door den RÜksminister van Arbeid zullen worden be noemd. 3. De onderhandelingen dezer commissie zullen zoo spoedig mogehjk beginnen, op zün laatst in de eerste helft van November. Aü» abonne’s^p dit blad rijn ineevolue de verackeringsvoorwaardcn f QllAfl - Levenslange gebeele ongeschiktheid tot werken door f TfCfl B” ongeval met t nm tam. ongevallen verritkerd voor een der voigende uitkeeringen dUUU.- Terti„ „n armen f 750.- doodehiken ahZ f 250. In verband met de kwestie van het invoer verbod voor Nederlandsch vee in België had de Brusselsche correspondent van de ..Msb." een onderhoud met mr. H Baels. Belgisch minister van binnenlandsche zaken en land, bouw. Z.Excellentie zeide. dat men in België het mond- en klauwzeer op groote schaal heeft kunnen verminderen. Hier is maar een twintigtal besmette centra per week, terwül Nederland er 900 A 1000 -In dezelfde periode heeft. De minister herinnerde dan aan de directe aanleiding, die België gedwongen M^eft de grens geheel te sluiten, namelük aarl het geval, dat op 16 October j.l. drie wa^ms Hollandsch vee naar de quarantaine- stallen te Esschen moesten worden terug gezonden. omdat geconstateerd werd, dal de dieren besmet waren. Een ander motief was de aanwezigheid aan de grenskantoren Achel. Arendonck en Meersel van 300 a 400 stuks besmet vee, eveneens uit Holland af komstig. De bedreiging voor den Belgischen veestapel was dus zeer groot en dat heeft ons gedwongen om. hoe noode ook. de grens tüdelijk voor allen import van Hollandsch vee te sluiten. Sprekende over ‘de conferentie, welke, zooals gemeld. Nederlandsche en Belgische gedelegeerden te Brussel hebben gehad, zeide de minister, dat hü kennis heeft ge kregen van de mondelinge voorstellen voor verscherpte contröle-maatregelen. welke daar van Nederlandsche züde werdeTi ge daan. Z^odra schriftelijke voorstellen in dezen geest zullen zün ingediend, zal men deze nader met de noodige welwillendheid bestudeeren. Ik geloof, zoo besloot minister BaeLs het onderhoud, u echter nu reeds te mogen zeg gele. dat in den loop van November de grens weer voor den import van Hollandsch vee za! kunnen geopend worden. BUREAU L ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633 r De Fransche ochtendbladen wüden diep gaande beschouwuigen aan de rede van Mussolini. Vooral de passage, waarin de minister-president sprak over een herzie ning der vredesverdragen wordt onder de loep genomen en becritiseerd. Over het algemeen zün zü van meening dat de politek van Mussolini wel degelijk tegen Frankrük is gericht. Italië wenscht de herziening van de vre desverdragen in het belang der overwonnen staten, doch bovenalten gunste van Italië. Het fascisme is de voornaamste hindernis voor den wereldvrede. Indien de vredesverdragen ooit herzien zullen worden, krügt Italië de Duitsche ko loniën toch niet. bil een breuk van 6 40. of arm 1 Het door „get Volk” aangekondlgde en door ons met groote belangstelling tegemoet geziene artikel tot verdediging v*n de door de N V. De Arbeiderspers in te voeren „medezeggenschap”, is ver schenen. Mr. Dr. G. Van den Bergh blükt de autoriteit te zün, die zich bereid ver klaarde, dit voor de SJJ-AJ». zoo lastige varkentje te wasschen. en inderdaad had men ook geen bevoegder verdediger kunnen vinden dap Mr. Dr. Van den Bergh, die aan de bestudeering van het vraagstuk der medezeggenschap een deel ran zün leven besteed d^Jt. De sociaal-democratische werkgevers mogen hem voor zün hulp wel dankbaar zün. Hoe deskundig en hoe autoritair Mr. Dr. Van den Bergh ook moge zün, hü heeft ons er niet van kunnen overtui gen, dat de thans bü de N V. De Arbei derspers in te voeren medezeggenschap dktgene is, wat de roode arbeiders Jarenlang voorgelicht door hun dag- en vakbladen daaronder plegen te ver staan. We weten wel. dat de doorsnee-arbei- der over deze moellüke materie niet zoo diep nadenkt als een Mr. Dr., maar wü weten óók, dat een arbeider, als hü van medezeggenschap hoort, daarbü vanzelf veronderstelt, dat dit tevens be teekent een werkelüke medezeg genschap, een werkelük medebeslis singsrecht. Wat voor praktische waarde zou an ders de medezeggenschap hebben? Van dit werkelijk medebeslis singsrecht Is in het voor De Arbeiders pers aanhangige plan echter juist heel weinig of niets te bespeuren. En mr. dr. Van den Bergh geeft dit eigenlük toe! Hü voert in zün verdedi ging van het plan immers aan, dat het werkelijk medebeslissingsrecht door de 8. D. A. P. ook nooit verlangd werd. Om geheel duideftjk te maken, hoe onjuist de kritiek op het plan Is. be hoeft hü zoo lezen wü in zün artikel slechts te verwezen naar het rapport vèn de „bekende” studiecommissie uit partü en vakbeweging, welk rapport door tieide lichamen als grondslag voor haar actie Is aanvaard. Wat stond er in dit „bekende” rap port? Mr. Dr. van den Bergh leest daar op blz. 20: vertrouwen wü op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bg voorbaat onzen dank.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1