r tó L. Frankenberg—Alkmaar Z- Voornaamste cKieuws VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 255 DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN f 50 f 125 BERICHT Bel 150 op, wij helpen U direct Is Uw SCHRIJFMACHINE defect Reeds 16 dooden Vechtpartij op een kermis De nachttreinen JOH. LAUWERS Knoeien met zgn. emissies Waarschijnlijk Zondag a.s. Vreeselijk schrikbewind VERZOEK Adverteerders Het incident in de Tweede Kamer De Nieuwe Boerhaave Sodalitas Medicorum Ir. L. A. fruytier Nederland in oorlogstijd De Wieringermeer Het spoorwegongeluk bij Perigueux Het Kon. Ned. Landbouw Comité en de Landbouwbegrooting Nederlandsche Priestercollege te Rome alkmaar Groote verbeteringen met ingang van 3 November Ernstig ongeval op het vliegveld te Rome Bespreking in het St. Bernulphus- Gilde Het communisme in China Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR ƒ3 mp der De D.O. X naar Amsterdam Een Ned.-Indische seldleening van f 75 millioen „DWINGELANDIJ Mr. dr. G. F. M. Baron van Hugenpoth tot Aerdt H. M. de Koningin-Moeder De plaatsing van het orgel in de kerk Hongarije steunt de huisindustrie AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Het onderzoek na^r de R 101 i I Eerste Kamer goedgekeurd Door de Een persoon gedood nog eenige in levensgevaar ver ton ,’erbeteringen in de nachttreinen. bevesti- de Een directeur-generaal van den Landbouw wij Barometerstand 9 uur vjn.: 760 stilstand. Twee personen gearresteerd De bouw binnen eenige dagen voltooid niet voor buurtverkeer worden aan Graaf Morandi gedood Interpellatie-aanvrage De Visser Morandi. Surséance van betaling aangevraagd Beroep aangeteekend. Naar Maastricht Een historisch spel Staking bij het cultiveeringswerk De cultiveeringswerk Terugkeer uit bet buitenland I* XUBBOZn n S Na 433 de een 30 X Ijierbij Kamer heeft goedgekeurd het betreffende het aangaan van Louis de Visser berft een nieuwe interpel latie ingediend naar aanleiding van het in cident in de Tweede Kamer. Bij een vechtpartij op de kermis te Drach ten is een 27-jarige ongehuwde arbeider door messteken gedood. De boogwaterca tastro phe Groote materieele schade. De Do X komt waarschijnlijk Zondag a.s. naar Amsterdam. Staking bij het cultiveeringswerk in den «Vieringe rmeerpolder. BUREAU i Talefoon.- „Tc Haulerwuk (Fr.) zal het aantal scholen met een voor Hervormd Chris telijk onderwijs venheerderd worden. In dat dorp van 2434 inwoners zullen dan zes scholen zijn: twee openbare en vier christelijke. Dit is voor elke 406 inwoners een school ■volg ge- Duitschland en de vermindering der bewa pening Een resolutie. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 5.02 uur. Lord Thomson tot ipporten en bereke- Vervbenen is de Memorie van Antwoord op de algemeene bex Louwinger* over de Rjjka- brgrooting 1931. de wa- NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ONS BLAD DONDERDAG 30 OCTOBER 1930 Modern materieel Gisteren is de beslissing over deze maat regelen gevallen, die met Ingang van 3 No vember van kracht worden. Als belangrijkste kan genoemd ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer f 9M. RECLAME per regel 8-75 voer de eerste pagina; voor de overige pagina f 4 5» RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: ledeée regel meer f 4.12 adverteerders wordt daarom dringend verzocht hun annonces, voor het Zaterdag-nummer bestemd, uiterlijk Vrljdagvoormiddag 12 uur in te zenden. Zaterdagochtend worden geen adver tenties meer aangenomen. DE DIRECTIE. In de Tweede Kamer heeft minister Rays de Beerenbrouck de pachtwet-ontwerpen verdedigd. Vervoer van rijwielen. Tenslotte kan het blad berichten, dat ook rijwielen met de nachttreinen kunnen wor den vervoerd tegen het sneltreintarief van f 1.25. hetgeen voor velen, die ver van het station wonen en midden in den nacht nog geen andere vervoermiddelen aantreffen, een groot gemak zal zijn. De nachttreinen zul- De Eerste wetsontwerp een geldleening van 75 millioen. ten laste van Ned-Ii.dië llge Prof. Cairstow Het dfc gewijzigde sta- WVerhoudihgen aan boord de hoogte is geweest neral verklaarde, dat niet ’re motoren de draagkracht van :hip hebben beïnvloed doch dat rt staartstuk van het schip en de voor- overwegen," zeide hl), dat zijn Het groote vliegschip Do. X zal. volgens de laatste berichten. Zondag a.s. de eerste étappe van de vlucht naar Amerika gaan maken. Het zal van Altenrhein naar Am sterdam vliegen. De vliegboot zal in het algemeen op deze eerste vlucht den loop van den Rijn volgen, maar het is niet ónmogelijk, dat het eerste deel van de vlucht zal worden bekort, ten einde tijd te sparen. Dr. Dornier en zijn vrouw zullen de vlucht meemaken. Zjj gaan mee tot Engeland. Behalve Maurice Dornier zullen aan de vlucht naar Amerika deelnemen lady Drum mond Hay en de heer von Wiegand. Lady Drummond Hay vertegenwoordigt de Hearst Press. Het plan is om 12 November van Lissabon naar de Azoren te vliegen Afgevaardigden-'dezer arbeiders zijn naar de vertegenwoordigers der Maatschappij, welke te Kolhom gevestigd is. vertrokken ten einde nader te onderhandelen omtrent Dinsdag heeft men tevergeefs getracht draadlooze verbinding te Krijgen met Kant- sjau. een stad met een bevolking van 250 000 zielen in het Z. der provincie Kiangsi. Ge vreesd wordt dat de communisten die sedert 5 October de stad Kian bezet houden, dit deel der provincie zijn binnengedrongen. Volgens latere berichten hebben de com munisten Natsjau in de provincie Hoenan genomen en daarbij 100 Chineezen gedood. len echter opengesteld. Behalve de kwestie van de plaatsing van het altaar, trekt ook de opstelling van het orgel in onze kerken zeer de aandacht. Daar over zal thans pater Dr. Caec. Kuigens OFM. directeur der Ned. R.K. Kertanu- ziekschool. spreken op de algemeene vergade ring van het St. Bemulphusgilde. 20 No vember te Utrecht. De vereeniging P. E. T. R. A. werd aangezocht een kleine ten toonstelling te organiseeren in verband met dit onderwerp. Het ligt in de bedoeling van. het bestuur op een der volgende vergaderingen een be spreking te houden over een actueel onder werp. nJ.: Het Wegkruis, waaraan waar schijnlijk verbonden zal worden een tentoon stelling van ontwerpen. HOF Administratie Redactie Ne. «33 Als belangrijkste kan genoemd worden het vervangen van het oude, ongeriefelijke materieel door moderne, vier-assige rijtui gen. Aan slaapwagens kunnen de spoorwegen vooreerst nog niet denken, daar een vervoer van gemiddeld tien reizigers naar Maastricht en 20 naar Groningen een dergelljke uitgave niet zou verantwoorden. Alle slofXtations leveren kaartjes. Eén tweede, eveneens ingrijpende wijzi ging, bestaat in het besluit. Utrecht als aan- vraagkantoor voor het tusschentjjds in- en uitstappen uit te schakelen. Men kan du* na 3 November aan eik willekeurig stopstation zonder eenige formaliteit den trein verlaten of met dezen meereizen. Wel daarentegen zal men zijn kaartje vóór het normale sluitings uur der loketten moeten koopen. tenzij men bereid is een kleinen toeslag te betalen. De reiziger uit de provincie, die bijv, on verwachts in Amsterdam tot na middernacht is opgehouden, kan dan toch met den nacht trein terug, door zijn biljet met den con ducteur te verrekenen, aan wien hij boven het reisgeld een kwartje toeslag betaalt voor de derde klasse en twee kwartjes voor de eerste en tweede klasse. bit verlies van *n unde ren v inner. Het spoorwegongeluk bij Perigueux Frankrijk Reeds 16 dooden geborgen. luitenant-kolonel der intanterie b.d Capttfn heeft een „historisch spel" ge schreven. onder den titel ..Vlag en Vaandel dat een herinnering bevat aan de gebeur tenissen in ons land, tijdens de oorlogsjaren. 19141918. en een aanschouwelijk beeld geeft van de plichtsbetrachting van leger en vloot en de vaderlandsliefde van ons volk. De Minister van Defensie heeft met den Inhoud van dit stuk zijn instemming be tuigd. Het zal over enkele maanden warden Gisteren bevonden zich eenige feestvie renden op de kermis te Drachten in het café „Jonker". Er ontstond ruzie met als een vechtpartij, waarbij van het ir brulk gemaakt werd. Na de' vechtpartij bleek, dat de 27-jarige ongehuwde arbeider J. v. d. Meulen. woon, achtig/te De Wilgen nabij Drachten ernstig in den, buik'’ was gewond door messteken. Een half uur daarna is hjj aan de gevolgen éan de bekomen verwondingen overleden Als vermoedelijke daders zjjn door de politie, die onmiddellijk een uitgebreid onderzoek instelde, gearresteerd de 30-jarge muzikant D. Tabak, afkomstig van Harkema- Opeinde en een zekere Wagenaa, eveneens uit die plaats afkomstig. Zij zijn in verze kerde bewaring gesteld Naar wij vernemen, is de toestand van den heer mr dr. O. F. M baron Hugenpoth tot Aerdt. lid van den Raad van State, die reeds geruimen tijd ziek is en voorzien van de laatste HJI. Sacramenten. sterk achteruit gaande. De .Staatscourant van gisteravond bevat de benoeming van ir. L. A. Fruytier. oud. gouverneur van Curacao, met ingang van 1 December aa„ tot hoofd van den dienst der Arbeidsinspectie in het eerste district, met standplaats Maastrcht. Dit beteekent een tamelijk onbedek te aanval op de geste der gemeentebe sturen in het zuiden, die ertoe mede werken, dat, indien er vrijwel geen ani mo voor de openbare school bestaat, (om de eenvoudige reden dat er weinig of geen niet-katholieken wonen) openbare school wordt omgezet in katholieke school. Van „De Nederlander” hadden zulk een aanval allerminst verwacht. Het blad moet toch weten, dat juist Minister De Geer zich zeer ongerust maakt over de stijging der Lager-On- derwjjs-kosten, en dat het volgens de inzichten van Minister De Geer niet wenschelijk, zelfs niet verdedigbaar kan zfju voor een handjevol leerlingen apar te openbare scholen in stand te houden ■of op te richten. Evenmin als het ooit in de bedoeling van dezen principieelen, maar evengbed zuinigen bewindsman gelegen kan heb ben, dat de verschillende protestantsche secten zooveel aparte scholen zouden verlangen. Onlangs lazen wij in de „Nieuwe Rot- terdamsche Courant: HM. de Koningin-Moeder zal morgen avond 20.13 uur uit het buitenland te Arnhem aan’.omen, vergezeld door de hofdame baro nesse Van Tuyll van Serooskerken en den Minister Henderson protesteert tegen schending van een'belofte van Sovjet Rus land. inzake propaganda. ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal, voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 4.M booger Ook de iegentreinen beginnen 3 November. Met ingang van 3 November zullen even eens de z<. tegentreinen worden ingelegd, die uit Groningen en Maastricht vla Utrecht naar Amsterdam en Rotterdam en Den Haag loopen. terwijl bovendien nieuwe trei nen naar Leeuwarden en Hengelo zullen worden gedirigeerd. Aan het bezwaar van het overstappen ge durende den nachtelijken rit kan om econo mische redenen nog niet worden tegemoet gekomen. Reizigers, die uit het Zuiden naar Leeuwarden vertrekken, zullen, behalve mis schien in Utrecht, ook in Zwolle moeten overstappen, terwijl zij. die Hengelo als eind punt hunner reis hebben gekozen en uit de hoofdstad komen, in Amersfoort van trein moeten verwisselen. De Eerste Kamer heeft aangenomen het wetsontwerp in zake de regeling van het toe- gepast-natuurwetenM-happelijk onderzoek is dasma verdaagd tot II November. Surséance van betaling voor „De Nieuwe Boerhaave” aangevraagd. Burgers en Co’s Bank heeft beroep aange- teekend tegen de uitspraak in de zaak van de ..Sodalitas Medicorum.’’ De christ.-hist. „Nederlander” be spreekt het zoo juist verschenen Verslag over het Lager Onderwijs 1927; het is de redactie opgevallen, dat het aantal gemeenten, waar geen openbare school meer is, stijgt. In genoemd verslagjaar steeg het aan tal der gemeenten van 121 tot 14«, con stateert het blad en het voegt daaraan toe, dat 75 van deze gemeenten dus de helft in Brabant en Limburg al léén gelegen zijn. No. 14 10 Het chr.-hist. orgaan levert eenig commentaar; Zooals wU enkele dagen geleden al heb ben medegedeeld, bericht het „Hbd."'. over wogen de Nederlandsche Spoorwegen ver schillende maatregelen, die het reizen gedu rende den nacht zouden veraangenamen en verbeteren. Naar wij vernemen, heeft Burgers Cos Baak, welke door den president der Haag- sene Rechtbank tegen borgstelling en ze kerheid is veroordeeld tot overschrijving van de te haren name staande hypotheek be treffende de Sodalitas Medicorum leening. bjj het Haagsche Gerechtshof beroep tegen deze uitspraak aangeteekend. Naar verluidt, zouden thans de onderhan- delingen tusschen de commissie uit de obli- ge.tiehouders van de Sodalitas Medicorum en graaf Karachony te Boedapest zijn afge- spróngen Deze onderhandel ingen betroffen het voorste! dier commissie, waarbij de obli- i gatiehouders in plaats van hun 8 pet. obli- gaties zouden krijgen optanten-obligaties ter zake van de schadevergoeding, welke de graaf eventueel zou krijgen voor de van hem afgenomen goederen in verband met de grensregeling tusschen Hongarije. Roeme nië Tsiecho-Slowakije. ingevolge het verdrag van Trianon. Naar voorts vernomen wordt, vertoeven de commissieleden prof dr. Brouwer en mr. Van Velzen in verband met deze zaak te Boe- Beleefd rei roeken wij de medewerking van onze HTT Adverteerders mzakc net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num- tners bestemde advertentién. WU sullen bet zeer op prijs stellen Indien wU de an nonces. bestemd voos Zater dag. reeds des Donderdags of utterly X des Vrijdagsmorgens ontvangen Door bet vroegtijdig inzen den van advertentiën kan nen wtj nok aan de uitvoe ring, dus aan bet netten van de advertentie, mrrr aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclanie- waarde van de annonce ten goede Komt. Mede m Uw eigen belang vertrouwen wtj op Uwe medewerking Inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor M> voorbaat onsen dank. Ter bevordering van de huisindustrie in het graafschap Borsod. waar de ook ten I onzent welbekende veelkleurige zgn Mezö. I kövesderkleedjes en kussens worden gemaakt heeft de Hongaarsche regeer.ng 120 000 pengo ter beschikking gesteld. Op het vliegveld van Rome heelt een on geval plaats gehad, waarbij de directeur van de Italiaansche Luchtvaartmaatschappij „Transadriatica.” Graaf Fenato om het leven is gekomen. Morandi wilde het^. groote vliegtuig D. 2000 filmen voor het opsteeg om een tweede rond vlucht boven Rome te maken. HU liep te dien einde het vliegveld op en werd eensklaps door een binnenkomend Italiaansch vliegtuig gegrepen en gedood. Graaf Morandi was een der eerste figuren op luchtvaartgebied in Italië en zijn land heeft door zUn dood dan ook een groot ver lies te Ujden. Te Hypolitushoef hebben gistermorgen bij het cultiveeringswerk van den polder bü Sluis 1, in handen van de Nederlandsche Heidemaatschappij. 158 arbeiders het werk neergelegd wegens een loongeschil. De tweede dag van het onderzoek. De tweede dag van het onderzoek naar de oorzaken van het vergaap van het lucht schip R. 101 heeft o.m. de mededeeling op geleverd dat de proeftochten van de R. 101 op 1 en 2 October niet bevredigend verloo- pen ziin. Een motor moest wegens lekkage van een olietank spoedig na het vertrek worden afgezet, terwijl een andere niet op snelheid kon loopen. Men heeft na de ver bouwing nimmer experimenten verricht met de ollesneiheld en bovendien werd de tocht met 16 uren bekort, hoewel nadrukkelijk was vastgesteld, dat de proeftocht 24 uur zou duren en een bevredigend verloop zeu heb ben. Voorts zouden de voorbereidingen voor liet vertrek van de R. 101 naar Indië in ze keren zin onder pressie van .wijlen den Mi nister van luchtvaart stand gekomen zijn De 1 ningen van den deskiuft toonen aan. dat hlj^rai biliteit en gewich! niet volkomen De AttorneykQe alleen de het luykl oo| steven bezwaard zijn geweest. De voorzitter wees op het ontbreken van documenten betreffende den proeftocht. In aansluiting hieraan stelde oe Attorney- General vast, dat het luchtschip nog niet veel meer dan een experiment heeft uitge voerd. Uit de verklaringen van den intusschen overleden Church blijkt, dat deze het bc -1 tot het uitwerpen van een halve ton water- ballast niet meer heeft kunnen uitvoeren, daar op hetzelfde oogenblik de ramp plaats had. Deskundigen zijn van oordeel, dat de scheepsconstructie in de lucht geen schade kan hebben geleden, en dat het dalen van den voorsteven het luchtschip in een hoek van zeker 25 graden op defl horizontale rich ting heeft gebracht. Blijkens een rapport van Stimpsons. den directeur van de Meteorologische Afdeeling van het Ministerie van Luchtvaart heeft de hoogtemeter op het moment van de ramp goed gefunctionneerd. In verband met den feestdag van Allerheiligen, zal Het Noord Hollandsch Dagblad Zaterdag a.s. vroeger dan ge woonlijk en in beknopten vorm ver schijnen. Heeren Het Kon Ned. Landbouw Comité heeft aan de Tweede Kamer opmerfcingen doen toeko men aangaande de landbouwbegrooting. Het volgende is er aan ontleend: Met teleurstelling wordt geconstateerd, dat de Minister geen post op de begrootlng heeft gebracht ter voorziening in de functie van Directeur-Generaal van den Landbouw. Het heeft onze aandacht getrokken, dat een post is opgenomen, voor de aanstelling van een consulent in algemeenen dienst. Het is wenschelijk, dat de bedoeling van de aanstelling van dezen consulent in alge meenen dienst duidelijk wordt toegelicht. Wij zijn van oordeel, dat een verslag over den Landbouw, waarin veel waardevolle statistische gegevens voorkomen, door het laat vreschijnen veel van zijn waarde Inboet. Daarom spreken wij de hoop uit, dat. zoo noodig door het aanstellen van meer deskun dig personeel bij de betrokken afdeeling van de directie van den Landbouw voor een zoo tijdig mogelijk verschijnen zal worden zorg, gedragen. Alle abonné** oo dit blad »ita inaevolae de verrekerinsivoorwaarden f Onflfl 'LevetulanUe ccbeele omteacbiktheid tot werken door f 7Kf| *>i’ een onzeral met f OCn bil verlie» van een band. f 195 - ’erliea van een f CQ bil een breuk van tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen wUUUv* verliea van beide armen, beide beenen of beide ooaen «aW»” doodeliiken afloop voet of een oog w, duim ol wijsvinger been De Verzekeringsmaatschappij „De Nieuwe Boerhaave’, wier faillissement door de Haagsche Ree. :s aangevraagd, heeft bij die rechtbank gisteren een verzoek inge diend om haar surséance van betaling te verleenen. De heer De Visser fC. P.) heelt verlof gevraagd, vragen te mogen stellen aan de regeertng, in het bijzonder aan den Minis ter van Buitenlandsche Zaken omtrent eventueele betrekkingen tusschen den Paus als staatshoofd en het Rijk der Nederlanden en omtrent de positie van Kamerleden ten opzichte van den Paus als hoofd der Katho lieke Kerk, als Deze in maatschappeijke acties optreedt. Over dit verzoek zou heden worden be slist. ..Waar zonder twijfel de wettelijke re gelen en waarborgen voor de opheffing eener openbare school in acht genomen zijn, kan tegen het proces op zichzelf geen bezwaar ingebracht worden. Maar het wordt tijd om niet te vergeten dat heel de schoolstrijd is gestreden onder ae leuze der vrijheid, der vrijheid voor de ouders, om te kiezen wat zü voor hun kinderen we nachten De ..dwingelandij'* heette ondragelijk; zij was ook ondrage- lljk Maar zij moet niet langs een omweg terugkeeren! Want dan zal zij even on- dragehjk zijn. Overal in Nederland moeten ouders voor hun kinderen de school kunnen vinden, die hun sympathiek is, of voor het minst: die hun niet anti-pathiek is. Dit is de regel; ook als de wet daarop nauwkeurig omschreven uitzonderingen toelaat, moet de regel de regel blijven. Want het gaat om de vrijheid der ouders De wachtkamers zullen open Un. Voorts hebben de Spoorwegen bepaald, dat de wachtkamers van alle tusschenstations. waar de nachttreinen stoppen, een half uur voor het vertrek van den trein geopend zul len zijn, een maatregel die door velen op prijs zal worden gesteld. Nog maakte men er ons opmerkzaam op. dat reizigers, die van de nachttreinen ge bruik maken, goed zullen doen, zich nauw keurig volgens de aangebrachte borden van de richting dienen te overtuigen, omdat an ders gemakkelijk vergissingen kunnen voor komen. De wagens van den trein Amsterdam Groningen bijv, worden niet voor dezelfde route terug gebruikt, maar gaan van Gro ningen naar Rotterdam. Reeds is melding gemaakt van de justi- tieele actie tegen een op de Nieuwe Prinsen, gracht te Amsterdam gevestigde ..bank die in het buitenland annonceerde hypotheken te kunnen plaatsen, zoogenaamde onkosten inde en dan verder niets van zich liet hooren. Een soortgelijk geval heefthans de justitie opnieuw hier ter stede achterhaald. Ditmaal waren het twee personen, die kantoor hielden op de Keizersgracht bij de Nieuwe Spiegelgracht, die er hun werk vhu maakten in het buitenland het plaatsen van emissies aan te bieden. O.a. spiegelden zij- dengenen, die met hen in relatie traden voor, dat zij obligaties zoucjen uitgeven voor een hier te lande te stichten N.V.. die in het bezit zou zijn van vele gronden en bosschen. De buitenlanders, die wat voor de plannen voelden, stuurden geld maar de emissies werden natuurlijk nimmer geplaatst. Klachten bij de justitie volgden, en een dezer dagen hebben op het kantoor van de „emlssiebank'" justitieambtenaren en twee inspecteurs van de centrale recherche een huiszoeking gedaan en tal van bescheiden in beslag genomen. De beide personen, die de knoeierijen op touw hebben gezet, zijn ge arresteerd. En nu schijnt er elders zelfs nog een nieuwe school gesticht te moeten wor den, omdat een zeker christelijk school bestuur zich niet kan vereenigen met de christelijke inzichten van een school hoofd, den heer Fedde Schurer. Voor een tamelijk persoonlijk christelijk inzicht dreigt er nu een nieuwe school te moeten komen. Zie als men zóó „de vrijheid voor de ouders om te kiezen, wat zij voor hun kinderen wenschen” opvat, en daarnaar handelt, dan maakt men de finantieele gelijkstelling praktisch onmogelijk en vermoordt men haar. Aan alles is een grens en het gaat niet aan, over „dwingelandij” te spre ken, als gemeentebesturen in het Zui den het redelijke willen betrachten, juist om de finantieele onderwljsgelijk- stelling niet ónmogelijk te maken. Waar zou het heengaan, als deze ge meentebesturen de miniatuur-schooltjes Voor openbaar onderwijs, voor slechts enkele kinderen verlangd, lieten voort bestaan of oprichten? „De Nederlander” ga daaromtrent eens bij Minister de Geer te rade! En vrage eens, of een en ander een uiting van dwingelandij is! Of.... van wijs beleid. De express GenëveBordeaux is bu Peri gueux door onbekende oorzaak gederailleerd Volgens de laatste ontvangen berichten is het aantal slachtoffers van de spoorweg ramp bij Perigueux gestegen tot 16. Eerst laat in den middag slaagde men er in 4 lijken, die bedolven lagen onder de over blijfselen van een eerste klasse wagon te bergen .Drie dooden konden tot dusverre niet, geïdentificeerd worden. De plaats des onheils biedt een troosteloozen aanbllk. Men is er niet zeker van of er nog meer dooden onder de in elkaar geschoven wagons liggen bedolven. Het aantal zwaargewonden bedraagt 25, waarvan keeren. De eerste vijf wagons van den trein wer den letterlijk getelescopeerd. Het oprulmingswerk wordt met onverflauw- deh ijver voortgezet, om althans een van de beide sporen zoo spoedig mogelijk vrij te maken. De autoriteiten hebben reeds een aantal reizigers verhoord. Dezen verklaarden dat zij cp het oogenblik van de ontsporing een schok hebben waargenomen, die deed ver onderstellen. „dat er een zwaar voorwerp op de rails lag. Passagiers van den sneltrein, die 20 minuten vroeger passeerde, hebben medegedeeld, dat zij op dezelfde plek een dergelijken schok hebben gevoeld. In de gehouden zitting van oe commissie welke belast is met het onderzoek naar de oorzaken van de ramp van de R uil. zeide de advocaat-generaal Sir William Jowltt onder andere, dat de Minister van Lucht vaart. wijlen Lord Thomson, in den afge- loopcn winter heeft verklaard. <fht het luchtschip, het koste wat het koste, einde September voor een vlucht naar Indië ge reed moest zijn, daar hij zijn plannen dien overeenkomstig had gemaakt. Lord Thomson zou van plan zijn geweest om gedurende de rijksconferentie naar Indië en terug te vliegen, om dan na te rugkomst den premiers der Dominions een omvangrijk project voor het tot stand brengen van luchtverbindingen tusschen de verschillende deelen van het rijk voor te leggen. Sir William Jowitt verklaarde verder, dat de experimenteele oliemotoren. die in de R. 101 gemonteerd waren acht ton zwaarder waren dan was geschat. Zij wogen 17 ton. terwijl de motoren der R. 100 negen wegen en die der Graf Zeppelin zeven. Toen de advocaat-generaal het had over het hefvermogen der R. 101 Interrumpeerde Sir John Simon. Hij hield een officieel document in de hoogte en zeide. dat onder den datum 9 September, verklaard wordt dat de R. 101 gemakkelijk te behandelen en buitengewoon stabiel was."' ..Ja”, antwoordde Sir William Jowitt. ..dat was de meening, die men er in Juli op na hield. „Dit was dus voordat de R 101 verlengd was Sir William Jowitt antwoordde gend. Het resultaat van de nieuwe constructie was, dat het hefvermogen 162 ton bedroeg, de structuur woog 109 ton, zoodat er 53 ton over bleef. De procureur-generaal zeide. dat weersomstandigheden zeer belangrijk ren. „We moeten de ramp misschien veroorzaakt kan door een fout van den hoogtemeter.” Sir John Simon: „Of een of andere fout van den gronddienst om berichten te zen den." Vervolgens werd de mogelijkheid van het breken van draden besproken, waardoor de mogelijkheid zou zijn ontstaan, dat het luchtschip was gaan duiken. Er zijn gebro ken draden gevonden; thans zal microsco pisch worden onderzocht of de draden vóór- of na het ongeluk zijn gebroken Maandagnamiddag bezocht Z. Exc. Mgr. Schioppa. die zijn vacantie te Rome door, brengt in gezelschap van Mgr. Eras, het in aanbouw zijnde Nederlandsche priester college. Z.Exc. sprak herhaaldelïjk zijne groote tevredenheid uit over de fraaie lijnen der gevels en over de doelmatige indeeling van het inwendige en wenschte. hoogst vol daan. den archtect, ir. Villa, geluk met het welslagen van den bouw. De bouw is thans van buiten geheel vol tooid en binnen enkele weken zal het college ook binnen zijn afgewerkt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1