ONS BLAD T lm n e I L. Frankenberg - Alkmaar f Bh 1 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 25i DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN TELEURSTELLEND Voornaamste c/Cieuws 134 lijken geborgen Hoe Wijnkoop capituleert Bij Essen Ketel gesprongen Kadervorming van arbeidersleiders Machinist van een sleepboot gedood I Reeds 25 dooden en 90 gewonden Een belangrijke inbraak Eenige honderdduizenden gestolen het Tweede Kamer Inspecteur-generaal H. J. de Groot 3 C3 De overstroomingen in het gebied van Smyrna Fokker van de Balair vernield Naar de Sociale Hoogeschool 11 November aanvang van de algemeene beschouwingen De moord in de Rubroekstraat te Rotterdam Laat Uw DRUKWERKEN door ons vervaardigen Wij geven het een EIGEN cachet JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR VRIJDAG 31 OCTOBER 1930 Stakers breken een woonhuis af De hevige aardbeving in Midden-Italie Moet zich ootmoedig op de borst slaan Belangrijke schadepost voor een werkwillige POLITIEK AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN HITERLIJK DRIEMAAL VIER EH TWIHTIG UREN NA HET OHGEVAL ■9 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD te met of 1.00 Vondsten na de ramp van de R 10L Ernstig vliegongeluk op de Engelsebe lijn ParijsLonden. De „emissie*’-knoeienjen te Amsterdam. */4 De Pachtwet in de Tweede Kamer. f prof. Roels als hoog leer aar terreur in Centraal Griekach-Turksch vriendschapsverdrag. te Praag. Geweldige woudbranden in Californië. Nadere Barometerstand 9 uur v.m 763 vooruit. onderge- „Corrlére Koninklijk onderscheiden o ALKMAAR N». 433 De beschouwing Is niet zeer opwek kend, maar.... heeft „De Gelderlander’ ongeljjk? echter gelooft Het radio-station Langenberg zal aanmer kelijk versterkt worden. Complot te Athene ontdekt. Pangalos ge arresteerd. De mijnrampen in Duitschland. bijzonderheden over de ontploffing. De overstroomingen in het Smyma-gebied. 134 Lijken geborgen. Verdachte tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld Bij de huldiging van den afgetreden in specteur-generaal van het Nijverheidsonder wijs. den heer H. J. de Groot, heeft Dr. J. Th. de Visser, namens den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die wegens ongesteldheid verhinderd was aanwe zig te zijn, medegedeeld, dat de heer de Groot is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. De anti-Duitsehe betoogingen t erklartng van dr. Curtins. De man. die te Rotterdam zijn twee kinde ren vermoordde, is tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld. sr» IS stijlleer zij LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 5 uur. De aardbeving in Midden-Italiè. Reeds Z5 dooden en 90 gewonden. Be van hu en ten 0e- 300 xen ch- rei- Pater dr. Beaufort directeur der Centrale voor ontwikkelingswerk van het R.K. Werk lieden Verbond. Aftreden van te Nijmegen? Bjj een inbraak in den nacht van 24 op 25 October J.l. ten huize van den heer Wil ton te Voorburg, blijkt voor een waarde van eenige tonnen te zjjn gestolen, voor het mee- rendeel effecten komen.” Men ziet het: Wijnkoop kruipt door het stof voor De Visser c.s. Wel moet een man diep gezonken zjjn, als hij zich zóó laat vernederen. De behandeling van de moardzaak Benne- kom door het Arnhemsche Gerechtshof is geschorst tot 6 November. De Tweede Kamer zal op Dinsdag 11 Nov. een aanvang maken met de algemeene be schouwingen over de Staatsbegrooting. Hervatting van het werk der Bcrljjnsche metaalbewerkers. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar 2-35 Met Geïllustreerd Zondagsblad 4.60 hooger Hollandsche fascistische staat en i instrument van den socialen vrede op te bnmpri De gisterochtend te 9 45 uur van Schiphol vertrekken driemoto:ige Fokker van de Balair, bestuurd door den bekenden piloot Berchtold is in de buurt van Essen ver ongelukt, waarschijnlijk tengevolge van het slechte weer. De piloot en de tweede piloot werden licht gewond; de marconist kreeg meer letsel, doch de passagiers bleven ongedeerd. BUREAU:’ HQF Telefoon: Administratie Redactie No. «33 Amendement verworpen Het amendement-Fleskens, dat Minister Ruys de Beerenbrouck eergisteren voor <fe regeering onaannemelijk verklaarde, te met 35 tegen 59 stemmen verworpen. Afscheid van den heer inspecteur-generaal van onderwijs. H. J. de Groot, het Njjverheida- Schade aan omliggende huizen Gistermiddag omstreeks drie uur heeft in de Wilhelminaschutsluls in de Maas te An- del een ernstig ongeluk plaats gehad. Van de sleepboot „Geert Jan”, kapitein W. van Asperen te Dordrecht, is op het moment aat de boot geschut werd, de ketel gespron gen. De geheele ketel is op den wal terecht gekomen een en ander geschiedde met zulk en kracht, dat groote stukken vier a vijf honderd meter zjjn weggeslingerd. De ruiten van de omliggende hulzen, o.a. die van den sluiswachter, zijn alle gespron gen. Er is schade aangericht aan de sleep boot zelf en aan de schutsluis. De kapitein wist zich zwemmende te red den. De machinist J. H. Mol, afkomstig uit; Dordrecht, wordt vermist en is vermoedeijjk gedood. Zijn lijk is nog niet gevonden. Ver dere persoonlijke ongevallen kwamen niet voor. De oorzaak van het ongeval te onbekend. De sleepboot had een schip achter zich, ter wijl nog eenige andere schepen in de sluis lagen. Deze zijn echter slechts licht bescha digd. De sleepboot is gezonken. De scheep vaart is gestemd. biijrerlie» van 'n anderen vinaer. Voortzetting der interpellatie-Albania over de radio-censuur. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer 4.25. RECLAME per regel 4.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 4.50. RUBRIEK „VRAAd EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 kend. In bankkringen te 's Gravenhage heeft dit wel groote verwondering gewekt. Behalve de effecten zjjn nog ontvreemd: een bruin lederen portefeuille met goud en groen afgewerkt, inhoudende een hoeveelheid Fransch en Belgisch bankpapier, tot een be drag groot ongeveer f 500. Verder zijn nog o. m. gestolen Engelsche bankbiljetten. 10 gouden tientjes, waarvan er eenige de beel tenis der Koningin vertoonen met hangend haar, en eenige enveloppen met Fransch geld. Ook is het mogelijk dat er eenige medailles van de pluimveetentoonstelling van Avicul ture (gouden en zilveren) zijn medegenomen, waarop de naam voorkomt B. Wilton. Hooger- en Lagerhuisleden spreken ver trouwen in Baldwin uit II LFd- Te An del is de stoomketel van een sleep boot gesprongen. De machinist gedood. BU een inbraak te Voorburg blijkt voor eenige honderdduizenden aan effecten ge stolen te zjjn. Kort en goed wil dit zeggen, dat de regeering in strijd met de zoo hoog ge waardeerde adviezen van de conunissle- Lovlnk niets doet. De divldendgarantle vormt een beletsel. Krislsmaatregelen schijnen de regeering niets te mogen kosten, behalve dan de 15000 gld. op de begroeting van Binnenlandsche Zaken Landbouw, uitgetrokken onder het uitgaven ter bestrijding van de Overleden is het oud-lid der Tweede Kamer de heer B. J. Gerretson. De interpellatie-De Visser Wederom heeft de Tweede Kamer op voorstel van den voorzitter de interpellatle- aan.raag van den heer L. de Visser gewei gerd. De communistische China. De Rotterdamsche Rechtbank heeft giste ren uitspraak gedaan tegen den 40-jarigen oud-militair van het Nederlandsch-Indische leger P. Stap, die In zijn woning aan de Rubroekstraat onlangs zijn beide kinderen heeft doodgeschoten. Stap werd veroordeeld wegens doodslag tot één jaar gevangenisstraf, door te brengen in de Bijzondere Strafgevan genis en daarna ter beschikking stelling van de regeering. De eisch was geweest ach tjaar gevangenisstraf en daarna tér beschikking stelling van de regeering. Een Italiaansch Zwitser werd te Marle-le- Roi op een glooiing dood gevonden. Twee anti-fascisten besloten hem uit den weg te ruimen, omdat hij een dubbele rol speelde. en hoofd: krisis. Zeer veel leden, staat er in het voor loopig verslag (dat wil in de taal van parlement zeggen, de meerderheid der leden), verklaarden zich zeer onvol daan over het beleid van de regeering in deze ernstige krisis en de eenige maat regel waar nu algemeen om gevraagd werd, wordt blijkbaar niet getroffen. Het, is ons onbegrijpelijk wat de regee ring wil, want zij kan er van verzekerd zijn, dat de volksvertegenwoordiging hier geen genoegen mee neemt. Zij mag zich natuurlijk niet laten dwingen tot onrechtvaardige handelingen, masp- van de tariefsverlaging kan dat niet gezegd worden, eer het tegendeel. Op deze wijze dwingt zij de Kamer tot een uitspraak, die zonder twijfel in haar nadeel zal uitvallen. Een drie-motorize Fokker van de Balair bij Essen verongelukt: passagiers ongedeerd, bemanning licht gewond. De directie der N V. Vereenigde Neder landsche Chamottefabrieken te Geldermai- sen deelt ons mede, dat aldaar de stakers aan de Chamottefabrleken Woensdagmiddag tusschen 5 en 6 30 uur een woonhuis toebe- hoorende aan den werkwilligen arbeider D. v. V., direct nadat de huurder, een staker, het had verlaten, geheel met den grond ge lijk gemaakt hebben. Een menigte van een paar honderd man oen en vrouwen was bjj deze vernieling aan wezig. Een volledige postendienst was uitge zet om te waarschuwen tegen nadering van politie. De eigenaar van het Ruls, de arbeider D. v. V. lijdt eên belangrijke schade. De Justitie heeft een onderzoek gelast. Eens per jaar Is de politiek aan het woord, en het zou onheusch zijn niet even te luisteren. Maar wij zullen ’t kort maken. Want met al die beschouwingen schieten wij 'toch geen haarbreed op En om het onnoemelijk aantal nut teloos versproken woorden nog te ver meerderen, wie voelt er veel voor? Kijk, wij hebben een extra-parlc- mentair Kabinet. Volgens de 8. D. A. P. Is dat heel verkeerd, er moest een Kabinet ver schijnen, dat steunde op een sterke parlementaire meerderheid. Daar zulk een meerderheid volgens de meening der 8. D. A. P. aan de Rechterzijde niet meer te vinden is, zou men elders moeten zoeken. Ieder weet, waar dat naartoe moet, maar niet Iedereen zal begrijpen, waarom dit verhaal elK jaar weer op de proppen moet komen. Want de socialisten erkennen In liét Voorl. Verslag zelf, dat een zwart - rood Kabinet voor het oogenblik niet mogelijk is. Van katholieke zijde is daarop in het V. V. geantwoord, dat de eenige mogelijkheid tot een parlementair Kabinet gelegen is in de Rechterzijde. Maar de chrlstelijk-historischen moe ten eigen verlangens niet telkens op den voorgrond plaatsen. Zoo werd ’t afgekeurd, dat de heer Slotemaker de Bruine te Lunteren zijn bezwaar tegen subsidieering van bizondere Unlversi- teiten heeft uitgestald. De vraag was nu, wat de Regeering hierop zeggen zou. Of zij in dezen een leidende ge dachte kon geven. Vóór wij in de Memorie van Ant woord hiernaar gaan zoeken, moeten we eerst nog wijzen op hetgeen „ver scheidene leden” In het V. V. hadden gezegd over de onderwerpen van prln- cipieelen aard, welke zij van deze Regeering verwachten. Gij vormt weliswaar een extra-par- lementair Kabinet, zoo ongeveer spra ken deze leden tot de Regeering, maar gij zijt toch „rechtsche mannen” en waarom stelt gij de Kamer niet voor de prlncipieele vraagstukken, welke om oplossing roepen. De Begrafeniswet, de Zondagswet, de subsidieering van het bizonder Hooger Onderwijs. Wat antwoordt de Regeering op dit alles? Dus lo. op de vraag over de vorming van een parlementair Kabinet en 2o. op den eisch, dat de prlncipieele wets ontwerpen aan de orde moeten wor den gesteld. Op vraag 1 wordt verwezen naar de woordvoerders der partijen dte moeten ’t maar uitzoeken. En wat vraag 2 betreft, de wijziging der Begrafeniswet is nog In onder zoek; de Zondagswet waicht op de be slissing der Eerste Kamer over het ontwerp Winkelsluitingswet en over subsidieering van bizondere hooge- scholen geen geluid. Dat onderwerp wordt In een zeer duidelijk verstaan bare stilte begraven. Nu moeten de partijen het onder elkaar maar verder uitzoeken. Dat zij den knoop zullen ontwarren, niemand. En dus, dat Voorl. Verslag en deze Memorie van Toelich ting en het politieke debat, dat erop volgen zal het laat de zaak, zooals ze was. Laten wij er niet te veel aan dacht aan wijden de Kamer mocht zich eens vergissen in de mate van belangstelling, welke het Nederland sche publiek In dit soort van politieke akrobatle stelt. „Met den wensch. dat In het alge meen de tarieven voor het vervoer van landbouwproducten zoo laag mogelijk worden berekend, is in het Nederlandsche spoorwegtarief rekening gehouden, voor zoover dit. gelet eenerzfjds op de ver houding, welke in acht genomen behoort te worden tusschen de vrachtprijzen voor deze producten en die voor andere goe deren, en anderzijds op de exploitatie kosten van den spoorweg, mogelijk is. Op doelmatige en billijke tariefsverla ging zal ook het streven der regeering gericht zijn; zij zal daarbij echter, zich herinnerende, dat de in het Voorloopig Verslag bedoelde divldendgarantle ook de dekking van tekorten insluit, het oog niet mogen sluiten voor de flnancieele zijde van dit vraagstuk." Tengevolge van de stortregens, die sedert gisteren zijn gevallen, is de toestand in het overstroomde gebied nog slechter geworden. Tweeduizend vijfhonderd families zijn dak loos. Zij werden voorloopig in moskeeën, scholen en logementen ondergebracht. Tot nog toe werden 134 lijken geborgen. De schade beloopt een bedrag ter waarde van 24 mlllloen gulden. De Tweede Kamer zal op Dinsdag 11 November in de middagzltting met de alge meene beschouwingen over de Staatsbegroo ting een aanvang maken en in de avond- slttlng van dien dag met de begroeting van Bu’tenlandsche Zaken. Voor de algemeene beschouwingen zijn de spreektijden der fracties gerantsoeneerd. Deze rentsoeneering komt hieropneer, dat de groote fracties een derde, de kleinere een kwart van den spreektijd, dien zij verleden jaar hadden, moeten opofferen. Wij moeten eenige aandacht wijden aan de Memorie van Antwoord, welke op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer Inzake Algemeene Beschouwin gen over de Staatsbegrooting, is Inge komen, schrijft „De Gelderlander”: Dat hoort zoo. Pater mr. dr. Beaufort directeur der centrale Onlangs is medegedeeld, dat tot directeur van de Centrale voor ontwikkelingswerk van het R. K. Werkliedenverbond zou wor den benoemd de Weleerw. pater mr. dr. D. Beaufort O.FM. Gisteren is nu deze benoe ming officieel geworden. Te bevoegder plaatse Informeerend, hoe men zich de nieuwe instelling in grove trek ken voorstelt, zei men de ..Msb.’ dat men hiermee beoogt, voor de toekomst te werken. Den laatsten tijd immers «orden steeds hoo- gere eischen aan onze sociale voormannen gesteld. Er zal dus naar kadervorming wor den gestreefd. Bovendien wordt gelegenheid tot ontwikkeling gegeven aan toekomstige redacteuren van organen, directeuren van coöperatieve vereenigingen en leiders van het eigen bank- en verzekeringswezen. Verder wordt tengevolge van de sociale .wetgeving ook in de bedrijven zelf, zeer veel behoefte aan goed onderlegde vertegenwoor digers der arbeiders gevoeld. Niet minder te dit het geval bij de verschillende pnblek- rechtelljke lichamen, die in het maatschap pelijk leven regelend optreden. Men denkt te beginnen met de voorberei ding van sociale leergangen en wel door een cursus in te richten voor jongelui van 18 tot 34 jaar, die minstens eenige jaren zal du ren. In dien tijd moet er ernstig en metho disch gestudeerd worden. Iedere week zal men er zeker eenige avonden aan moeten op offeren Er zal o.a. les worden gegeven in godsdienstleer, de hoofdiynen der algemeene geschiedenis, economie, maatschappijleer en de geschiedenis der arbeidersbeweging. Voorts zal den toekomstlgen leiders ook les in taai en stijlleer goed te pas komen. Eveneens kunnen zjj hun voordeel doen met het reeds overwogen onderricht in goede om gangsvormen. Hierna kunnen de leerlingen toegelaten worden tot de Sociale Hoogeschool, welke dan denkelijk drie jaar vergen zal. Men zal er alles op zetten, om het onder wijs op zoo hoog mogelijk peil te brengen Maar men begrijpt tevens, dat de studenten niet in dien zin .jneneeren” mogen worden, dat zij het contact met den stand, dien zij eenmaal te vertegenwoordigen krijgen, ver liezen. De vraag wordt ook overwogen, of van de Sociale Hoogeschool een internaat kan worden gemaakt. Voor de plaats van vestiging is op drie steden de aandacht gevallen: Nijmegen. Tilburg en ook Utecht. De eerste twee heb ben dit voor, dat er reeds katholieke inrich tingen van hooger onderwijs zijn gevestigd eenige relatie hiermee kan van belang zijn en wat Utrecht betreft, de onmiddellljke nabijheid van den hoofdzetel der katholieke arbeidersbeweging is ook wat waard. Z(jn, wat betreft het middelbaar sociaal onderwijs, de lijnen nog niet heel scherp uit- gestippeld, nog meer is het program van de Hoogeschool in het vage stadium van over weging en bespreking. Een curatorium, over eenigen tijd te vormen uit wetenschappelijke mannen, die in het sociale leven aan de spits staan en verder een Raad van Beheer, gedeeltelijk uit vertegenwoordigers der ar beidersorganisaties bestaande, zullen in sa menwerking met den directeur aan de plan nen vasteren vorm hebben te geven. En wanneer de Hoogeschool zal worden opgericht? Dit hangt nog, naar werd mee gedeeld, van verschillende factoren af. Ook al van de eventualiteit, of men al spoedig een groep jongelui ontmoet, die wetenschap pelijk rijp genoeg zijn om binnen korten tijd reeds met het onderwijs van hoogeren aard te beginnen. In elk geval vertrouwt men de Hoogeschool dén tot gereedheid te hebben gebracht, wanneer haar program voor het eerst aan den rooster van de middelbare opleiding zal hebben aan te sluiten. Men herinnerde er nog aan, dat de ont- wikkellngscentrale niet alleen de vorming van toekomstige leiders beoogt, doch vete de huidige bestuurders, waarschijnlijk in plaatseltjke gewestelijke cursussen, de ge legenheid opent om hun kennis aanmerkelijk te verrijken. Een flinke slag geslagen De daders hebben niet veel moeite gehad den begeerden bult te bemachtigen. Immers in een weliswaar afgesloten lade van een schrijfbureau van den heer des huizes lag de sleutel van de brandkast. Met behulp hier van was het als het ware kinderwerk om de brandkast te openen en de effecten, welke te zamen een heele vracht vormden, mede te nemen. De dieven achtten den inhoud van de brandkast blijkbaar voldoende, want al wat van waarde in huis was. zooals tafel zilver en sieraden, hebben zü onaangeroerd gelaten. De inbrekers hebben vrijwel geen spoor achtergelaten. Weliswaar is de buit aan effecten zeer groot, de waarde is echter niet in verhouding daarmede. Immers de inbrekers kwamen slechts in het bezit van de mantels der ef fecten. De bijbehoorende coupons zijn el ders. Intusschen vonden zij nog wat Fransch. Belgisch en Engelsch bankpapier, alsmede eenige gouden tientjes, welke alles te zanten een waarde vertegenwoordigen van ongeveer duizend gulden. De Voorburgsche politie heeft natuurlijk haar handen vol aan deze inbraak. Daarbij komen nog twee inbraken, te Veur en te Voorschoten gepleegd, welke de politie met elkaar in verband brengt. Deze beide inbraken zijn onbeteekenend. vergeleken bij die. gepleegd ten huize van den heer Wilton te Voorburg. De Voorburgsche politie heeft zich met de Haagsche politie in verbinding gesteld, welke laatste eenige re chercheurs heeft aangeboden. Aangezien vrij wel geen sporen van braak zijn gevonden, wordt het vermoeden geuit dat de inbrekers goed op de hoogte zyn geweest. De politie heeft aan alle bankinstellingen in ons land een lijst gezonden van de ver miste mantels der effecten, echter zonder vermelding der nummers. Deze zijn wel be- Nadat Wijnkoop door de C P. H. weer In genadet?) was aangenomen, moest hij zoo wel In de Kamer als in de Staten een ver klaring afleggen, welke ieder rnensch met nog een weinig eigenwaarde geweigerd zou hebben, omdat ze al tè vernederend was. Wijnkoop echter onderwierp zich er gaar ne aan. Maar nog was het partijbestuur niet vol daan en het eischte bovendien, dat hij in het partij-orgaan al zjjn „misstappen” zou bekennen en beterschap beloven. We heb ben daarvan reeds een paar citaten gegeven In de „Tribune” van gisteravond vervolgt hjj zijn zelfbeschuldigingen, welke de redac tie zoo vriendelijk is aan te kondigen onder den titel: „Eenige lessen uit een har de. vijfjarige ervaring". Ook dit artikel bevat weer eenige inte ressante passages, welke we onze lezers niet mogen onthouden. Wijnkoop dan schrijft o.m. ..In zooverre er ten aanzien van de poe nale sanctie in Indonesië (1925). ten aan zien van het Kali-verdrag met Rotterdam, ten aanzien van het beschouwen van „Moskou" als een kerk-orde, ten aanzien van de capitulatie van rechtsche Indone sische leiders voor de verzetlooze Ghandi- politiek in de nu ontbonden groepeering of In het algemeen onder onze leiding fouten zijn gemaakt of verkeerde beschou wingen ten beste gegeven zoo verklaren wij ze uitdrukkelijk als in strijd met den geest en de politiek der C.I., zooals trou wens onzerzijds ten opzichte dezer dingen reeds eerder is geschied.” En verder: „Natuurlijk zal menigeen, evenals wij, menige tekortkoming onzerzijds ontdek ken. en hij zal zich daaromtrent dan niet enkel ootmoedig op de borst moeten slaan, maar hfj zal bovenal aan het werk moeten gaan volgens de regelen, neergelegd op het partijcongres der C. P. H. van 1517 Februari j.l. En als we dan lezen wat daar geschre ven staat over onze capitulatie voor het sociaal-fascisme. dan zullen zij everjais wjj zich gelukkig pruzen, dat de verscher ping der tegenstellingen en de wereld crisis mitsgaders het juiste en scherpe op treden van d< Ekki hen en ons, zfj het ter elfder ure. inderdaad hebben doen capi- tuieeren. doch niet voor het fascisme, maar voor de Cómintem Ten slotte citeeren wij nog: „De grondslag van de verkeerde politiek onzerzijds lag niet in de een of andere bijkomstigheid, maar en dat heeft onze tegenstelling tegen de revolutlonnalre In donesische candidatuur van Darsono zoo duidelijk laten zien wortelde inderdaad in de alzonderlijke leiding tegenover de Internationale. En nu we deze fout niet alleen scherp erkennen, maar ook grondig herstellen, nu is de mogelijkheid en de noodzakelijkheid gekomen voor ons en voor allen om met onze gansche persoon lijkheid. die door deze zelfkritiek in het kader der kameraden niet geleden maar gewonnen heeft, te zamen piet de ande ren met de grootste activiteit voor de radicaliseering en de revolutionneering der arbelders-klasse, tegen de terreur van den burgerlijken tegen het sociaal-fascisme als Volgens de laatste berichten over de aard beving in Midden-Italië waren er tot dusvei- re 25 dooden en 90 gewonden. Deze getallen zijn echter voor uitbreiding vatbaar. Beves tigd wordt.'dat de haard van de aardbeving bij Senigallia moet liggen, waar ongeveer 20 personen gedood werden en aanzienlijke ma- terieele schade werd aangericht. De aard beving werd in tal van provincies waarge nomen en zjj was bijzonder hevig in de pro vincies Ancona. Posaro en Macerata. Afgezien van de groote schade zijn er in Ancona 2 dooden en 50 gewonden en in de gemeente Cassaro 1 dood; en 2 gewonden. Te Fornetto werden twee personen gedood. In niet minder dan 13 andere plaatsen In de provincie Ancona werd schade aangericht. Troepen en Mllizia zijn voor het reddings werk gerequireerd. Er wordt reeds aan het herstel van beschadigde telefoon- en tele graafverbindingen gewerkt. Het spoorweg verkeer is nergens gestagneerd. Wel werd er door verzakking der rails nabij Senigallia en Montemarciano vertraging veroorzaakt. Ook te Triëst en Napels werd de aardbe ving waargenomen: hier werd echter geen schade veroorzaakt, doch ontstond wel een Iianlek. Alle abonneon dit blad alit> I nee voice de venekerinovoorwaardea f 9nnn Levenslange Kebeele ongeschiktheid tot werken door f VEft bil een ongeval met f OEH bi> verliea vin een hand. f 4 4E w> verltea van een f EA bil een breuk van f AA tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen wVVU.- varHea van beide armen belde beenen ot beide oogen doodeliiken afloon aOU.* TOC, I I duim ot winvinger wW.- of ,rm 1 144 gewonden Groote schade In het ziekenhuis van Ancona werden tot gisteravond laat meer dan 100 gewonden opgenomen Het militair hospitaal moest ontruimd worden, daar het door de aardbeving be schadigd was. De zieken werden in tenten bracht. De gebouwen van het Provinciaal stuur, het Paleis van Justitie en tal kerken werden eveneens beschadigd, even als de bureelen van de „Corrlére Adria- tico”. Ernstig geteisterd werd de gemeente For netto, waar de meeste groote gebouwen schade hebben geleden. De pier in de haven vertoont tal van scheuren. Een Amerikaansch stoomschip werd door de zeebeving. die op de aardschokken volgde, tegen de kade geworpen. Vliegtuigen maken verkenningsvluchten boven de geteisterde gebieden. Mussolini laat zich voortdurend op de hoogte houden van het verloop der ber gingswerkzaamheden. Het bergingswerk in het aardbevingsgebied wordt met kracht ter hand genomen. Naar nader vernomen wordt zal het aantal gewon den wel niet meer dan 150 bedragen. Het aantal dooden staat nog niet vast, doch men neemt ari, dat dit de 50 niet te boven zal gaan. De materteele schade is, zooals reeds ge zegd, aanzienlijk, doch haar om vang is nog niet te overzien. De hulpverleening concen treert zich in hoofdzaak op Senigallia. dat het ergs geleden heeft. De bevolking wordt van levensmiddelen voorzien. Waar zulks noodlg was werden tenten verstrekt of op andere wijze voor de huisvesting van dak- loozen zorg gedragen. Het bergingswerk staat onder bevel van den betreffeaden divtekxxsnniandant Het standpunt, door de regeering in genomen ten opzichte van den met zoo veel aandrang geuiten wensch tot verlaging van de tarieven voor het ver voer van landbouwproducten per spoor eh uiteengezet in de memorie van ant woord op de rijksbegrooting, is in hooge mate teleurstellend. Sedert Maart j.l., toen de regeering voor het eerst na de interpellatie Van den Heuvel over de landbouwkrisls een verlaging van de spoorwegtarieven toe stond voor het vervoer van nieuSve aard- appelen, is er voortdurend door de land en tuinbouworganisaties, met het oog op de daling der prijzen voor de producten, aangedrongen op een verlaging ook voor andere voortbrengselen van land en tuinbouw. Er kon geen vergadering worden gehouden, hetzij door de tuin- bouworganisMiés, hetzij door de boeren bonden, of er werd met kracht gepleit voor verlaging der spoorwegtarieven als een van de hulpmiddelen om in deze krisistijden den boer en den tuinder te helpen. Wetten behoeven daarvoor niet ge maakt te worden. Het is de regeering die daartoe het besluit kan nemen, als de directie van de spoorwegen uit zich zelf niet geneigd mocht zijn, aan dit gerechtvaardigd verlangen te voldoen. De commissie-Lovink. die de regeering voorlichting moet verstrekken en waar van z(j zegt, dat deze commissie veelzij dig is samengesteld en dat de adviezen van buitengewone beteekenis zijn, om dat het pro en contra in een rustige atmosfeer door onpartijdige deskundi gen wordt nagegaan, heeft, dat is al gemeen bekend, reeds eenige malen in een uitvoerig rapport aangedrongen op verlaging der vrachttarieven voor land en tuinbouwproducten. De Kamer vraagt hetzelfde in het voorloopig verslag over de rijksbegrooting, de begroeting van Landbouw en zooals vanzelfsprekend vermoedelijk ook wel bij Waterstaat, omdat de spoorwegen daaronder ressor- teeren en toch blijft de regeering afwij zend staan tegenover dit algemeen ver langen. In de memorie van antwoord verde digt de regeering eerst het van oudsher (volgens haar terecht) gehuldigde be ginsel van pilotectie voor het buitenland, teneinde het vervoer zooveel mogelijk over de Nederlandsche zeehavens te trekken. Het buitenland kan tegen lager tarieven vervoeren op de Nederlandsche spoorwegen, dan de exporteurs van eigen land- en tuinbouwproducten. We vermoeden, dat over deze vervoerpoli- tlek, die door de krisis zeer actueel is geworden, dit jaar in de Kamer een interessant debat gevoerd zal worden. Land- en tuinbouw worden met een kluitje in het riet gestuurd, want de regeering schrijft:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1