ONS BLAD vr L. Frankenberg—Alkmaar ie DRIE GROOTE PROBLEMEN DER WERELDPOLITIEK 4G aangire moet, op straffe van verlies rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier er twintig uren na het ongeval 781 DINSDAG 4 NOVEMBER 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 259 f 40 Benoemingen Mogen wij U eens de BARRETT schrijvende telmachine demonstreeren? r VOORNAAMSTE cJClEUWS door Dr. I&naz Seipel Aanvaring in volle zee Een buit van f 20.000 Brutale overval onder Oss 4 De postvluchten op Indlë 4 - Nog net gesnapt Belgisch militairisme De houding der socialisten Loten Paleis voor Volksvlijt Een staking op de gre: s Slapte Prof. dr. A. Smijers naar Rome R. K. Universiteit Pastoor D. van der Geest O.P. De ramp der R 101 Beroovins De gevaarlijke luchtacrobatiek Typhoon boven de Phllippijnen Het noodweer boven Europa Brutale diefstal in een juwelierszaak JER Vijf bandieten dringen een boerderij binnen In Engeland Fransche schoener vergaan Duitsche treiter geramd door een stoomschip De staking In de Wieringenneer geëindigd w R. K. Bond van Spoor- en Tram wegpersoneel „St. Raphael** JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR 5^ 22 Het verplicht U tot niets Oostenrijksch Minister van Buitenlandsche Zaken 16e Diocesane Liturgische dar Brutale roofoverval te Oss. Het drama in een toren te Amsterdam. Ruim 5000 meegenomen Kamer Tweede ma misdaad door veer en Vele arbeiders niet bevredigd Barometerstand 9 uur vjn.: 751. Vooruit. He* vierde postvliegtuig Vijfhonderd Nederlanders Betaling van premiën Maandagmiddag Verkorting van den werktijd In opdracht der regeering Prof. Baumstark treed* af een studiereis ten. heden zijn Het ondersoek naar de urn kin Drie dooden S0®4 «en typiscl^ep hoogleeraac» W.KERKMEER - ALKMAAR koets tu KIUAS RUW1ELZAKEN Catalogus cp aanwaad Eervol ontslag verleend aan Prof. Rins- stark te Nijmegen. Een soon van Dr. Bonna krankzinnig gemaakt. Een ernstige aanvaring op de Noordsee. Zes menschen verdronken. Een ondi i liund met de geredden. de men der De Pht’lpünen znü door een hevtgen ty phoon geteisterd. De bevo king heeft hulp gevraagd; het aantal slachtoffers moét vrij Volgens bij de K. L. M. Ingekomen bericht Is het vierde postvliegtuig gisteren te 5.35 uur uit Cairo vertrokken, te 7.55 uur teGasa aangekomen, te 8W uur vandaar vertrokken en te 15.17 uur te Bagdad gearriveerd. Alles Is wel aan boord. Heden verder. Het communisme in China. 19.999 naar het Zuiden. Voorioopig Verslag der Waters taats begroeting. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 452 uur. Prins Hendrik gaat voor eenigen tijd naar Mecklenburg. Een Nederlandsche onderscheiding den keizer van Ethiopië. Weer een aardverschuiving in het Soeka- boemische, vele slachtoffers. Oprichting ging. Vergadering Baad van. af ge vaardigden van „St. Raphael." Een juwelier te *s-Gravenhage voor een waarde van 29.000 bestolen. zijn de welke bij de seriëntrekking van 1 1911 en de 1 Mei d. a. v. premie- werden ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar t. Voor bulten Alkmaar 1 2-55 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger het „Nieuwsblad van het Zuiden" Hoogge- prof. ontslag irkt •oed. 1—150 it- per re. per 1 stug. - 1075 ewone -190; 30000 stuks paar- 90; u l vette -3«: i f 14— Jandol nvoer: nunen 307 3M0 Z. D. H. de Blsschop van Haarlem heeft de volgende W.W. E.E. Heeren benoemd tot Kapelaan te Helder (H.H Petrus en Paulus): fr. G. Verhaar O.F.M.; Sassenheim: J. Velthuyse; Dordrecht (H. Antonius van Padua): W. Nljssen; NoordwUk: O. Heemskerk, die Kapelaan was te Helder (H.H. Petrus en Paulus). Te Eist, bü Arnhem, Is de landbouwer 8. F. uit het naburige Slük-Ewük. die op een avond door den kolenhandelaar W. D. naar zijn boerderij werd gebracht, onderweg door twee personen, die op den auto waren ge sprongen. beroofd van een bedrag van onge veer f 1400. Verdacht van deze beroonng zijn aangehouden A. 3. en O. W„ die beiden zeer ongunstig bekend staan. De kolenhandelaar werd, verdacht van medeplichtigheid, gear- De staking onder de 158 arbeiders In den Wieringermeerpolder, werkzaam bij de Ne derlandsche Heidemaatschappij is geëindigd. Doordat de gevraagde loonsverhooging niet is toegestaan, heeft een groot gedeelte der arbeiders het werk laten liggen en is ver trokken, terwijl de overigen het werk op de oude voorwaarden hebben hervat. regels f 1.25: elke regel meer 955. RECLAME per regel 9.75 ener de eerste pagina; voer de overige pagina’s 959. RUBRIEK „VBAAG^N AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.69 per advertentie van 5 regels; iedere regel meer f 9.12 Het Hof van Onderzoek naar de oorzaken van den ondergang van de R 101, heeft gist 'ren de Fransche getuigen uit Beauvais gehoord. Onder deze getuigen bevond zich ook Al bert RabouUlet, de strooper, die vlak bij was, toen het ongeluk geschiedde. Het voornaamste punt van zijn getuige nis was, dat het luchtschip, na tweemaal gedoken te hebben, den grond raakte en niet brak voor het op den grond terecht bij verlies van *n anderen vinger. De laatste weken heeft men bü voort during kunnen lezen van de zwaar-mllltal- ristische plannen, welke de Belgische regee ring van zin is uit te voeren, natuurlijk op instigatie en onder warme aanmoediging van de Fransche militaire autoriteiten. Interessant in dit verband is natuurlijk de houding der socialisten ten opzichte van bedoelde militaire uitgaven te kennen. Vol gens den Brusselschen correspondent van de „Msb.” is deze nogal Pontius Pilatusachtig. En hij schrijft daaromtrent verder om.: In verband met een verzoek der Leidsche politie is op het station Staatsspoor te Den Haag aangehouden het 17-jarige Duitsche dienstmeisje E. Wdie verdacht wordt van diefstal van twee koralen halskettingen te Leiden gepleegd. Zij wilde Zondagmorgen per eersten trein naar Duitschland vertrek ken. teld van de justitie te Arnhem en naar liet I buis no bewaring aldaar overcebracbk 1 74»Z, 01 70 45 65 45 33 De Zeereerw. Pater Dalmatius wan der Geest O.P., pastoor van de St. Dominicus. parochie te Rotterdam, heeft gisteren een maag-operatie ondergaan. Deze operatie is goed geslaagd. De toestand van den pastoor is bevredigend oogpunt te beschouwen groote Fransche revolutie er zich aan gewend, het democratie daarin te zien Naar verneemt, zal de Zeereerwaarde f leerde Professor dr. A. Smijers, buitenge woon hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht, de volgende week naar Rome ondernemen. Prof. Smijers heeft van de Nederlandsche Regeering opdracht gekregen een onder zoek in te stellen naaf de zich te Rome bevindende handschriften van componisten uit de Dederlandsche school uit de 15e en 16e eeuw. Proef Smijers zal ter voldoening aan deze vereerende opdracht tot het einde van dit jaar te Rome verblijven. Zooals men zich zal herinneren loten. April trekking werden uitgeloot, indertijd niet betaald geworden, wegens ontoereikendheid van het waarborgfonds. Kortgeleden echter heeft de houder van een bü die trekking uitgelote premie po gingen aangewend om de premie uitbetaald te krijgen. waarin hü. na aanvankelijk verzet, ten slotte toch geslaagd is. Dit, ter kennis gekomen van andere houders van uit gelote premies, had tengevolge, dat ook deze hun loten aanboden en eveneens be taling verkregen. Ook restanten uit vorige trekkingen werden, naar de „Dag. Beurs courant” vernam, bü aanbieding voldaan. Een nogal beduidend verschil in houding, als men nagaat, welke demagogische mid delen de Hollandsche 8. D. A. P. benut heeft bü haar agitatie tegen het vlootplan van Minister Deckers, dat nota bene geen enkele uitbreiding inhield. In de Duitsche grensplaats Nordhorn zün gistermorgen de textielarbeiders, ongeveer 5000 personen, wegens een loonkwestie in staking gegaan. Ongeveer 500 arbeiders zün Nederlanders, die hoofdzakelük In Denekamp wonen. Gistermiddag te ongeveer half een is in een groote juwelierszaak aan de Plaats te Den Haag een brutale diefstal gepleegd. Op dat uur kwamen twee dames en twee hee ren den winkel binnen en vroegen aan den bediende, die hen te woord stond, eenige colliers te zien. Deze voldeed aan hun ver langen en toonde hun een tableau met een groot aantal colliers. De dames en heeren zochten langen tüd Zü konden echter geen keus maken. De bediende legde het tableau toen weer op zün plaats. Op dat moment vroeg een der heeren iets aan den bediende en leidde diens aandacht enkele oogenblik- ken af. Direct daarop vertrokken alle vier. Eenigpn tüd later eerst bemerkte de be kkende, dat hü met dieven te doen had ge had. want terwül een der heeren de aan dacht van den bediende afleldde. had de ander kans gezien van het tableau vier paarlencolllers. twee losse briljanten en een paar paarlen oorknoppen, in wit goud gevat, tezamen vertegenwoordigende een waarde van omstreeks f 20.000.— te stelen. De bediende kon niet nagaan hoe de dief stal heeft plaatsgehad. De eenige mogelük- heid is, dat zü de sieraden van het tableau hebben afgenomen, terwül hü met een vierde percoon stond te praten. Slechts een vaag signalement kon hü van de dieven verstrekken. Zü waren allen van een donker type en ongeveer 40 Jaar oud. de dames iets jonger. Zü spraken met een Dultsch accent. De heeren waren gekleed In lange donken ulsters en droegen donkere deukhoeden; zü hadden gladgeschoren gezichten. De dames waren opvallend gepoederd hadden rood geverfde lippen. De politie stelde dadelijk een onderzoek in, dat tot nu toe nog niets heeft opgeleverd. Een vllrgtu’g, dat acrobatische tieren verricülte is te Toronto van een ho:gte van 150 M. nee.gestort. De inzittenden, een man en twee vrouwen verkoolden In tegenwoor. van een nieuwe Beisvereeni- Bü de N. V. motorenfabrlek Thomassen te De Steeg zal ingaande deze week de werk week tot vier dagen worden verkort. Op Maandag en Dinsdag zal niet gewerkt wor den. rceteerd. ®et ^drietal Is ter oeachikklng ge- verslteit zou kunnen blijven geven. De Carolina verliest in hem een groeten Een onderhoud me* de geredden De treiler Langeoog van de firma Beucker te Wesermünde is eergisteren in den vroegen morgen op de Noordzee aangevaren door het ss ..Wahehe’’ van de Woermannlinie De treiler is onmiddellük gezonken. De' ka pitein, le en 2e machinist. 2e stuurman, kok en een der matrozen zün verdronken, zes anderen konden worden gered. De Wahehe is opgestoomd naar de Jobs- haven te Rotterdam. In een van de vertlüven van de beman ning hebben de zes geredden van de Lan geoog het één en ander over de aanvaring verteld. Twee van hen. een stoker en een der matrozen, bleken te zün gewond; de stoker had brandwonden aan beide armen, de ma troos een gebroken arm opgeloopen. De le stuurman, F. Netzmacher, vertelde het volgende: Wü kwamen van Ijsland, waar wü had den gevlscht. De Langeoog, die 250 ton meet, had heel wat vlsch in en welgemoed voe ren we hulstoe. Er stond een vrü hooge zee, de windkracht was 4/5 en met drie man hielden we op de brug de wacht. Te 5.07 uur zagen we plotseling aan stuur boord de lichten van een groot schip, dat ook ons scheen op te merken, want het gaf twee stooten op de fluit. Ik dacht di rect ..Das geht nicht klaren dat kwam wel uit ook. want op hetzelfde oogenblik werden we al geramd. Het groote stoomschip, dat later de „Wa hehe” bleek te zün. trof ons in de mid scheeps. ter hoogte van de machinekamer. Het water golfde met groote kracht naar binnen, de machinekamer stroomde het eerst vol. de vuren werden gedoofd en de ketel sprong met donderend geweld. Het schip zonk spoedig en was binnen 2 of 3 minuten geheel verdwenen. Wü, die op de brug stonden, hebben luid om hulp geroepen en zün naar den bak gerend. Vandaar kon den we op het anker van de „Wahehe’’ overspringen en zoo werden we gered. Vier anderen, die beneden waren, wisten ook op het dek te komen en de zwemvesten te bereiken. De kapitein, de tweede machinist, de twee de stuurman de kok en een der matrozen, die in de kooien sliepen, zün echter mat het schip in de golven verdwenen. De vier mannen, die het dek bereikten, sprongen met de zwemvesten om overboord. Een van hen is door de zuiging van het schip meegetrokken en niet meer bovenge komen. de andere drie, waarvan er twéé ge wond waren, zün weer boven gekomen en na büna twee uur te hebben rondgedreven door de „Wahehe” gered. Dit schip heeft n.l. ondanks het ongun stige weer een boot uitgezet om de omgeving af te zoeken: de drie mannen, die zich aan wrakhout hadden vastgeklemd, werden op gepikt en met ons in een der verblüven ondergebracht. De gewonde stoker W. Warenholz vertelde nog. dat hü met den machinist in de ma chinekamer werkte, toen het schip werd geramd. Het water overrompelde hen vol komen. Er ontwikkelde zich een geweldige stoomkolom. de ketel sprong en hü zag niets dan een visioen van vlammen en water. Hü hoorde den machinist nog schreeuwen van pün. maar worstelde zelf door het aan- stroomende water naar boven. Als door een wonder, zoo aeide de man, ben ik gered. De orkaan, die gisteren over Engeland woedde, hield heden boven Wales aan. In het Kanaal van Bristol heeft men wrakstukken gevonden, die doen vreezen dat de Fransche schoener „Commandant Marchand" is vergaan, waarbü de vüf leden der bemanning zouden zün omgekomen. In Frankrijk De „Intransigeant” meldt dat de Grand Morin bü Caulommiers buiten haar oevers is getreden. Bü het aanbreken van den dag had het water het peil van 1910 bereikt, om acht uur ’s ochtends reeds dat van 1876. Tal van straten in de stad en de weg naar Parüs zün ondergeloopen. De schade is aanzienlük, daar in verschei dene fabrieken het water is binnengeloopen. In het Zevenbergsche Veld onder OM heeft in den vroegen morgen van Zondag in de boerderij van H. K. een brutale roof overval plaats gehad Te ongeveer vüf uur haar man was juist ter kerke gegaan, hoor de de boerin gerammel aan de deur, terwül een man vroeg om te worden binnengelaten. Zü weigerde zulks. Eenige oogenbllkken later drongen aan d"n achterkant van het huis vüf gemaskerde kerels door den stal binnen en grepen de boerin aan eischende. dat zjj zou zeggen waar het geld geborgen was. Toen zü hierop geen antwoord wilde ge ven. werd de vrouw door twee der mannen vastgehouden, terwül de drie anderen de kasten openbraken. Na eenig zoeken vonden zü het geld een bedrag van ruim vüf dui zend gulden in de linnenkast. Daarmee waren de boeven b'ükbaar tevreden, want terstond daarop zün zü, zonder de boerin verder leed te doen, vertrokken. Van de daders, die ter plaatse bekend moe'en zün geweest, is nog geen spoor ont dekt. Hoe de slag geslagen werd Van de züde der bestolen firma wordt nog medegedeeld, dat er twee ineenloopende win kels in betrokken zaak zün. De 2 dam*» en 2 hèeren kwamen den eersten winkel oinnen en vroegen een in de étalage staand oakje met colliers te mogen zien. Toen hlerbü niets v»n hun keuze was, verzochten zü zilveren werken te toonen. De bediende sloot daarop het bakje met colliers weer in de étalage en ging met de belde dames naar den ’weeden winkel, van waaruit men echter geen vol doend overzicht-op het eerste gedeelte heeft- De belde heeren bleven achter en zagen kans om de étalage te ontsluiten en uit het bakje de colliers weg te nemen. Daarop slo ten zü de étalage weer, en vertrokken met de dames, die waarschijnlijk van hen een óeeken hadden gekregen, dat de slag geslagen was. lijk vóór een toenadering zijn, ten ant woord, dat dit alles heel mooi en waai is. maar dat de vrede een nog grooter goed Is, dan de rechtvaardigheid tegen over de minderheden; en terwille van den vrede kan men niet -verder gaan, dan wat bij de vredesverdragen is be paald. Aan den anderen kant ziet men na den wereldoorlog tenminste In, dat er nu een aanhoudende vredesperlode moet worden geschapen, omdat andere noch het Europeesche statensysteem, nóch de Europeesche economie -verder kunnen blijven bestaan. Uit dit Inzicht zijn bij de, voor ons overwonnenen anders wel heel onsympathieke, verdragen van de voorsteden van Parijs hoofdstukken toegevoegd, die ook wij moeten waar- deeren: de hoofdstukken omtrent den Volkenbond en den arbeid. Dit is ten minste een begin van de toekomstige verzekering des vredes; de Locarno- verdragen en het Kellc%g-pact zijn hierop als verdere teekenen van goeden wil gevolgd. Geheel In dezelfde lijn ligt het, dat men er In de wereldpolitiek nu ook mee begint, de politieke verschijnselen In de afzonderlijke staten onder een gemeen schappelijk Sedert heeft wezen dat de Individuen in de maatschappij volkomen gelijk zijn. Nu begint men ook In de Westelijke landen erover na te denken, of deze grondslag ook de Juiste Is. Dat bij ons, in de landen met een jonge, van buitenaf overgenomen dem->- cratie, de kritiek scherper en stormach tiger Is, Is niet te verwonderen. Er Is ook langzamerhand een ontnuchtering ingetreden, die daaruit blijkt, dat de kwestie van den staatsvorm niet meer zóó belangrijk aehljnt, dat er harts- toehteUjk om gestreden zou moeten worden. We zijn in dit opzicht al vrijer geworden en kunnen daarom nu weer aandacht gaan wjjden aan de werkelijk grooter problemen. Door den aanhoudenden storm en regen is de Dender bü Denderleeuw buiten haar oevers getreden. Groote oppervlakten land staan onder water; de scheepvaart op dé ri vier is gestremd. Bij Lebeeke zün de wegen en bruggen ernstig beschadigd. Ook in het land van Waes is de toestand critiek. Te Ostende is gisteren de vlsschersvloot niet uitgevaren. Tengevolge van den storm stortte te Ostende een huis in. Het telefoon net langs de kust Is zwaar beschadigd. Ook te Luik heeft de storm veel schade aangericht. De ingang van de Tentoonstel ling is tendeele ingewaaid. Hoog water van de Moezel en de Saar De laatste dagen is het water in de ri vieren Moezel en Saar opnieuw gestegen. Zondagmiddag toonde het peil te Trier nog een stand van 2.50 Meter; Maandag om 8 uur 's avonds bedroeg de stand reeds 453 Meter. Het water komt uit de Vpgeezen, waar ten gevolge van een temperatuur van 12 16 graden, sneeuwmassa’s zün gesmol ten. De veren over den Moezel weer gestaakt. Het bestuur der St. Radboud-Stiehting heeft met Ingang van 1 December 1930 aan Baumstark op diens verzoek eervol verleend als buitengewoon hoog, leeraar aan de R K. Universiteit te Nijme gen. In Anton Baumstark verliest de Carolina een hoogleeraar van Europeesche vermaard heid. Hü geldt voor den allerbesten kenner der historische liturgie en heeft vooral naam geaakt als Oriëntalist. Anton Baumstark werd 4 Aug. 1872 te Konstanz geboren. Na zün voltooide studies werd hü prlvaat.docent te Heidelberg en leeraar van het Gymnasium aldaar tot 1898. Van 1899 tot 1904 woonde hü te Rome, waar hü hoog aanzien genoot. Daarna maakte hü een reis door Palestina. In 1905 werd hü docent aan het Instituut van Mgr. Lender te Sasbach. In 1930 werd hü benoemd tot hoogleeraar aan de Univer siteit te Bonn in de geschiedenis der litur gie en de Semitische talen. Naast zün hoogleeraarsfunctie te Bonn en NUmegen werd hem eenigen tüd geleden ook een professoraat te Münster in Westfa len opgedragen, waar hü reeds lang ver toefde. Aanvankelük werd nog verwacht, dat hü zün colleges in de Semitische taal en letterkunde en in de vergelükende litur- gie-geechiedenis aan de Nümeegsche Vnl- „In hun bladen blazen zü natuuriük hoog van den toren tegen elke uitgave voor militaire doeleinden; dat is voor de massa. het klesvee. Roode kopstukken doen het in de partü-organen voorkomen, alsof men vooralsnog alleen maar met proefballons zou te doen hebben; zelf meenen zü daar natuurlijk niets van. Men wil. zoo roepen zü uit, de bevolking ongerust maken door het spook van den oorlog weer eens naar voren te brengen. De opzet van dit optreden zou dan zün: het in de war sturen der vredesgedachte en der internationale toe nadering. En dan vraagt men, op schün- heillgen en werkelük dwazen toon, of de Katholieke en liberale kopstukken, die te Genève den internationalen vrede helpen opbouwen, mee zullen doen om de credie- ten, die voor hoogergenoemd doel door de regeering zullen gevraagd worden, goed te keuren? Doch zü trachten dan zooveel mogelük te verdonkeremanen, dat zich tn hun eigen roode gelederen mannen bevin den, die met klem opkomen tegen de nega tieve theorie, welke de socialisten er ten opzichte van dé nationale verdediging op nahouden. Slechts enkele dagen geleden heeft een rood Kamerlid In een partüver gadering een motie ingediend, waarin bü ojn. zegt, dat hü in openbare meetings de socialistische federaties zal gaan tegen spreken. die andere principes zouden ver dedigen dan deze van de erkenning der nationale verdediging, welke verdediging dan moet worden waargenomen door een volks- of democratisch leger, met al M weerbare burgers onder de wapens.” Bü een blik op de wereld van onze dagen dringt als het eerste groote feit naar voren: de economische nood. Wan neer men verschillende landen bereist, zooals Hongarije, Duitschland, de eco- V nomlsch zoo goed onderlegde landen van de Tsjechoslowaaksche Republiek, Italië, Frankrijk, enz., dan hóórt men. dat het overal even slecht gaat. In het agrarische Hongarije zün de prüzen der landbouwproducten nog slechter dan in Oostenrijk. De voorraadschuren zün overvol en een vooraanstaand staats man van Hongarüe heeft onlangs tegen mü gezegd: We kunnen ons zelf niet eens, zooals u, met beschermende rech ten helpen; we zijn een export-land. In Duitschland drijft in sommige streken de nood van het landvolk al büna tot revolutlonnalre bewegingen. En gis Amerika zulke hooge beschermende rechten invoerde, dat de heele wereld ervan ontsteld was, dan was dit een ge forceerde actie, om de kwijnende pros- periteit te redden. Een uitstekend geld man uit Londen zeide me In een gesprek omtrent de noodlottige economische situatie; Het kan niet goed worden, zoo lang Rusland, China en nu ook Indlè uitgeschakeld zijn van het internatio nale verbruik. Dat zijn minstens 800 mlllloen menschen. Hier ligt inderdaad een der belangrijkste problemen der wereldpolitiek. Zoolang er zóó’n gat in de economische globe is, moet het slecht gaan. In ieder geval schreeuwt de econo mische situatie naar een stabilisatie in de politiek. Maar elke, ook slechts voor loopige stabiliteit Is altijd weer door een groot gevaar bedreigd, zoolang het bolsjewisme in Rusland bestaat. De rechtsstaande politici In alle landen zien het bolsjewisten-gevaar steeds en overal dreigen. Natuurlijk, de radenregeerlng zal niet onmiddellijk bij on* komen; Russen zullen ook Bessarabië niet van de Roemenen wegnemen en daardoor een nieuwen oorlog doen ontbranden; maar buitengewoon bedenkeljjk is hun voort durende woelerü zoowel In Europa als In Azië. Enkele jaren geleden, ter gelegen heid van een bezoek aan Den Haag vroeg me de toenmalige minister van buitenlandsche zaken naar mün mee- nlng omtrent het bolsjewiken-gevaar Hü was het volkomen met me eens, toen ik den afweer van het bolsjewisme door Oostenrijk, in den tüd, dat Bela kun m Hongarije woedde, met de prestatie van onze voorvaderen n- ue Turken-oorlogen vergeleek. Maar dan wees hü me op hot bolsjewiken-gevaar, dat van het Oosten dreigt. En .met recht. Er heerschen onder de staatslieden der Sowjetrepu- bliek twee verschillende meenlngen. Maar ze stemmen daarin overeen, dat alleen de wereld-revolutle de laatste redding van het bolsjewisme kan zijn. De poging, om deze aan te stichten, zal dan ook heel zeker aan den ondergang der radenrepubliek voorafgaan. Maar de eene richting staat, In tegenstelling tot de andere, op het standpunt dat de wereldrevolutie haar weg naar Europa over het Oosten moet nemen qn deze richting schijnt de overhand te hebben. Den weg over het Oosten vreezen de Hollanders, die over een reusachtig koloniaal rijk In Indië heerschen en van daar hun rijkdom putten. Misschien komen we er eenmaal toe. de redding voor het bolsjewisme den Chlneezen te danken. Wat ons nu een Chlneesche burgeroorlog schijnt, is in werkelükheld de reusachtige worsteling met het bolsjewisme. Eindelijk zien we In onzen tijd, dat. afgezien van het bolsjewistische gevaar, geen koloniaal rijk op den duur kan worden gehandhaafd. De volkeren In de vreemde werelddeelen ontwaken en worden geciviliseerd in Europeeschen geest, en hierbij verliezen ze hun oude cultuur. De wereldoorlog heeft hen m een stormpas op dezen weg verder ge bracht. Het verlies der koloniale bezit tingen zou natuurlijk voor Engeland of Frankrijk heel wat minder beteekenen dan bijvoorbeeld voor Holland, dat dan ook in zijn economlschen val aangren zende economische gebieden zou mee - sleepen. Dit zijn de drie groote problemen der wereldpolitiek van onze dagen. Alle dne vereischen ze de aaneensluiting van alle cultuurvolken der wereld. Maar hoe staat het hiermee? Een groot beletsel is," dat de gedachte van een herziening der vredesverdragen bjj de overwinnaar tiet wil doordringen. Het gaat hier niet tn nationalistische of imperialistische woordeelen er speelt een werkelijk nstlge zorg mee. Toen ik In den loop an een groote discussie over de mln- derheden-kwestie op de Volkenbond-ver- ^na^«vZl?end verikerd" dLrVeJIf^erinRSV1O?rW*,r<ien f 3000 - Le’,en»I*“ïe onKwchiktheld tot werken door f Vel» bij een ongeval met X OCfl bij verlies van een hand, f 4 4E bij verlies van eenf EA bü een breuk van tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende u.tkeeringen: -3UUU.- „rliea van belde armen, beide beenen of beide oogen 1 doodelliken afloop 250.- voet of een oog '20.- duim of wijsvinger1 3U- been of arm Baad van afgevaardigden I BUBEAU: HOF Telefoon: Administratie No. 433 Bedartle No. 633 vergaderde in .Belle vue" te Amsterdam de R-<ad van Afgevaar digden van den Ned. R. K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel ,Bt. Raphaël”, onder leiding van den heer Hellemons. Aan het begin der t üeenkomst overhan digde de heer Lub het geld, dat als feest gave, ter gelegenheid van het zilveren be- staansfeest van de afdeeling Amsterdam, bestemd was voor het mgr. Mutsaersoord, aan den voorzitter van deze stichting. De voorzitter constateerde met voldoening, dat in vele afdeellngen een opgewekt ver- eeniglngsleven heerscht. In overeenstemming is daarmede de stüging van het ledental van den bond, die thans 13.260 bedraagt. De jaarverslagen van secretaris en pen ningmeester werden na “enige discussie goedgekeurd. De begroeting voor 1931, sluitend met een tekort van f 111.448, werd door den pen ningmeester, den heer F. Nivard. toege licht en na enkele discussies aangenomen. Herkozen werden vervolgens de aftreden de bestuursleden, de heeren H. Donné te Venlo. M. de Kunder te Haelen, F. Nivard te Rotterdam. H. F. Timmermans te Utrecht en W. de Waal te Rotterdam, terwül de heeren H. O. Kempeaers te Amsterdam en D. Heltzel te Roermond respectievelijk werden benoemd tot Ud en plaatsvervangend lid van de controle-conunissie. Omstreeks zes uur schorste de voorzitter de vergadering tot hedenmorgen tien uur. Nadere bjjaouduheden ontbreken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1