ONS BLAD I I 4 i El I L. Frankenberg—Alkmaar I DONDERDAG 6 NOVEMBER 1930 Voornaamste c^Cieuws HET BOEK VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 251 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 40 f 750 1 f 125 f 50 DST Het oordeel van Vincent Cleerdin NIS VG De postvluchten op Indië Geslipt 1D De aanslag op Aurilio te Brussel De vlucht van den heer Van Tijen Het bloedbad op Formosa Lijkje in beslag genomen Honderden dooden 130 personen ingesloten Nobelprijs voor letterkunde KDKA experimenteert met 400 K.W. Vee nit de weide ontvreemd I De Turbo-generatoren voor de nieuwe P. E. N. Centrale SPEELKAARTEN. 33 of 53 blad Groote keuze vanaf 5 cent per spel i Mijngasontploffing in Ohio Hoeveel piano’s gebruikt men bij den omroep? JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR - - AANGIFTE MOET, OP STRAFFE VAN VERLIES Het voorontwerp- Bedrijfsradenwet en „De R.K. Werkgever” „Van uit wingewesten” RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL r-"T NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I De eerste speciale trein gearriveerd litteratuur. Oad-prafensar dr. C. Eykman overtedesu Dreigende crisis in het Engetsche Hbrralr Balans van het bloedbad op Formosa. tegen der groote rivieren in België God" H—A. K. O. Ie Bagdad die Barometerstand 9 uur vm761 vooruit. Licht op. Het. T De moordenaar ontoerekenbaar verklaard Officieel Voor 1930 aan Sinclair Lewis toegekend De TA De beste thans der zijn op terwijl Te Swaknen werden gisternacht ten na- deele van dan landbouwer N., drie runderen uft da weide ontvreemd. f een ïrge- De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4.49 uur. De Nobelprijs voor letterkunde voor 1*3# is toegekend aan Sinclair Lewis. Ernstige mijnramp in Ohio. Waarschijn» H)k 16# arbeiders omgekomen. Het Dorniervilegschip .Do. X” is gister middag te Schellingwowde1 gedaald. Tot prelaat der Abdij van Berne is ge- kosen rector H. A. Stoeker O. Praepi- Herziening van het Rjjkswegenpian. Weesk. I aping, ihage; ep n» i Ace., ledens, tistlek. 1. bel. ste kl. hrnan, ericht Udvak n het Iksge- aan vorige abonnementsprijs. per kwartaal, voor Alkmaar f 2.— Voor botten Alkmaar 2X3 Met GeïUustreerd Zondagsblad 0.60 booger Ik geloof dat Jan de Wttt indertijd Hol lands geestesgesteldheid het best geteekend heeft, toen hij beweerde dat het met Enge land bevriend moest blijven al regeerde er de duivel. Gooide Amsterdam het niet op een accoordje met de katholieken in den vervolgingstijd? Wist Holland niet steeds een of andere uitvlucht te bedenken, wanneer dé predikanten-pertti in de Staten-Generaal te hoop liep tegen de panen? Namen de Sta ten van Holland het niet op voor Brabant, toen dit in 1795 aan de greep van zijn tyran ging ontspringen? Gaf Willem I. die toch Rolland wel vertegenwoordigde. aan Brabant niet zijn vaart tot Luik? Heeft Willem II in Brabant <fe nijverheid niet gesteund en de eerste ofitgltiningen geleid? Ik zon de opsomming kunnen voortzetten tot op den huldigen dag, nu de Am sterdammer mr. F. van Tteubonti in Bra- ge- dat Polen In verband met'd# ngen door JOe— inbe- rordt dom traat i wjj van Wapenstilstandsdag en een sombere voor spelling. md be lle van immers, nste en istelijke or om- itholle- rrootste tersche -Iturgie e Rus ze ens sympa- h. ws). tvoering Worden i detien ïlodteen temmlg A. Cou- ezongen nis, on- I. V. D. zangen. Uk deel evenals tUnsche -Indlë: e. Den nkzln- lanlst vindt nsen- t de kt de ge- chü- vol- 1 is. ref- aan eer- van an- i in in zers als zen be- rie- ten BU de K. L M. is bericht binnengekomen, dat het tweede retourvliegtuig. de P. H. A. E. O. gisteren om 6 uur 3 Is vertrokken van Djask en te 10X5 te Bushir is aangekomen. Vertrek uit Bushir te 10.35, aankomst te Bagdad 16 uur. Alles is wel aan boord. Heden wordt de tocht voortgezet. en dat deze ge- Binnenkort kan worden verwacht een Belgisch invoerverbod voor geslachte nuch tere kalveren nit Nederland. Slachting zal dan na levende keuring aan de grens moe ien geschieden. De instelling van een beroepscommissie inzake de radio- cènsuur zal voorloopig nog niet' geschieden. De was houdt aan. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer #X5. RECLAME per regel #.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f #.5#. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Het voorontwerp Bedrijlsradenwet van Minister Verschuur Is wel met tegenstrijdige gevoelens ontvangen. Volgens „Het Volk’ is 't zoo goed als niets waard een slap ont- ontwerp. In „De Tijd werd het geprezen als Juist gevende wat in deze omstandigheden bereikbaar is. In „De R. K. Werkgever" weet Dr. Kortenhorst uit te leggen, dat het ont werp door rijn radicalisme een socialistisch experiment moet worden genoemd. „Ons Noorden" leest den vrijgestelde der R K. werkgevers daarover duchtig de les: Dezer dagen is op last van de justitie te Brussel een psychiatrisch onderzoek inge steld naar de geestvermogens van den Italiaan Di Barbora, die op 21 September j.l. rijn te Rxtteddam wonenden landgenoot Aurilio op den boulevard Adolph Max. in Tiet <!èhi<um van BrugjgL met een revolver beeft irebsgcacbMSn? H?Konderzoek uitgewezen, dat Di Barboravüdende 1 vervolgingswaanzin.* De man zal i Rüksgesticht te' Doorwijk wORjen^ bracht. Zweedsche Akademie heeft aan den Amerikaanschen schrijver Sinclair Lewis den Nobelprijs voor leterkunde voor 1930 verleend. Sinclair Lewis werd 9 Februari 1885 in Sank Center in Minnesota geboren. Zijn vader, grootvader en oom waren dokters en ook rijn broer studeerde in de medicijnen, zoodat dit verklaart waarom hU het ,4ok- terspro >leem" in verschillende rijner romans heeft behandeld. Lewis koos den loopbaan van journalist Gedurende meer dan tien jaren was hij als zoodanig werkzaam in Connecticut, Jowa en California. De schrijver trad te Londen in bet htrwe- lük met de Amerikaansche journaliste Dorothy Thompeon Wrinig hoop op raiding Voor den ingang van de mijn te Millfield, waar een ontploffing heeft plaats gehad’ spelen rich hartverscheurende tooneelen af’ Tallooze verwanten van de ingeslotenen wachten met spanning op de berichten van de in de mijn afgedaalde reddingjscolonnes. Het bergingspersoneel heeft met groote hitte in de groeve te kampen Volgens de laatste berichten rijn er nies 130, maar 140 mijnwerkers ingesloten. De hoop op redding moet «eer gering zijn. Eerst laat in den middag kon de red- dingsboionne met behulp van de in allerijl bijeengezochte gas- en rookmaskers de mijn ingaan, doch zij moest na korten tijd terug- keeren. Kort daarop volgde in de mijn een nieu we ontploffing, waarbjj geweldige AU* «bonne's on dit blad slfn IngevolKe de vvriekerinK.voorwa.rden f O A AH U0.n ongevallen verzekerd voor een der volgende nltkeerinaen: JUUU Na middernacht worden er over den Amerikaanschen sender KDKA proefnemin gen gedaan met een energie van 400 K.W. WGY. eveneens een sender in de Ver- eenigde Staten, experimenteert momenteel met 300 K.W. Hieruit blijkt we! duidelijk, dat in Amerika nog steeds een groqte voorliefde heetaat voer alles wat jnuwhHg" bij verlies ven 'o anderen dapr. Door de gladheid van den weg is gister morgen te Bathmen tO.i de zestien-Jarige dochter van den brievenbesteller Nieuwen huis met haar rijwiel geslipt. Zj) viel tegen een met boomen beladen wagen. Tengevolge van zware inwendige bloedingen is het meisje overleden. De verkiezingen in de Ver. Staten. Nog meer winst voor de democraten. WU BREIEN en REPAREEKEN alle n irfirn wollen kleeding, kousen en sokken; ook de allerfijnste. JAAP SNOR - Zuldstraat 15 - Den Helder. Let op den gelen winkel. Voor Alkmaar en ^mgeving: Mej. v. DIE8T, Oudegr. a 216. Voor Schagen en omgeving: Mej. C. DE MOEL - Noord. Overige plaatsen met den vrachtrijder. De feestelijke aankomst te Hanoi van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië. dat van uil deze critiek verloren heeft. Dit blUkt vooral uit het feit, dat bet or gaan van de Ned. Werkgevers, dus de meer liberale werkgevers, dat minder heet van de naald een beschouwing aan ’t ontwerp-Ver- schuur wijdde en een week studie daarvoor genomen heeft, lang niet zoo afwijzend te genover het ontwerp van minister Verschuur staat als het orgaan van de R. K. Werk gevers. NatuurlUk had ook deze groep van werk gevers het ontwerp liever niet gezien, maar de schrijver erkent, dat de minister met groo- ten ernst en los van politieke overwegingen getracht heeft een oplossing te zoeken voor dit sociale probleem en op doeltreffende wijze, zonder groote belangen te schaden den socia len vrede tracht te bereiken En het blad voegt er aan toe. dat een belangenharmonie der bedrijfsgenooten. al heeft dit ook soms nadeelen. toch altUd veel voor heeft boven den klassenstrijd, waarop nu dikwijls conflic ten worden uitgevochten. Het blad heeft dan ook waardeering voor het pogen van den minister om den klassen strijd uit het bedrijfsleven te elimineeren en Indien de arbeidersleiders aan dit nieuwe instituut willen meewerken. zegt het liberale orgaan, dan valt er ook met ons werkgevers over te praten. Een afwijzing zonder meer is van ons dan ook niet te wachten, zoo be sluit de Ned. Werkgever, wü zullen het ont werp in al zUn consequenties rustig bestu- deeren en daarna beslissen hoever we met den minister mee kunnen gaan Het wü ons voorkomen, dat het de R. K. Werkgever niet ontsierd had indien ook dit kath. blad zoo objectief en gereserveerd in zijn oordeel was geweest en met handhaving van eigen beginsel den kath minister zoo loyaal was tegemoet getreden. Te meer waar een uitbanning van den klassenstrijd, niet al leen voor de werknemers maar ook voor de werkgevers een kath. beginsel is. t Gemakkelykst zou het wezen de schuld van alle ellende tn het voormalige Gene raliteitsland maar te laten aan Holland. Doch dat zou dunkt me niet eerlijk zijn. De oude Staten-Generaal hebben ge noeg te dragen aan de schande, dat zij een anti-papistlsche tyrannic hebben uitgeoefend over deze streken, zoowel door verdrukking van de katholieke overtuiging als door de heffing van onmatige belastingen. Schout noch’ koddebeier mocht Katholiek rijn ma.w. uit de gemeentelUke en gewes- telUke regeering werden om den geloove alle getrouwen der Kerk van Rome geweerd, hetgeen gelijk stond met wering van alle in boorlingen. Dat Brabant zooiets anderhalve eeuw geduld heeft is een fout, een gebrek van de Brabanders zelf geweest Vandaag sou Iets dergelijks niet meer kunnen gebeuren. Men kan wel trachten dat gebrek goed te praten door te beweren dat de armoede de menschen klein hield en de onderdrukking hem murw gemaakt had. zeker, maar hiertegenover staat dat Brabant toch gere geld flinke kerels bleef afstaan aan den clerus Te Bagdad. De heer Van Tijen, die met rijn Pander- vliegtuig een zakenreis naar Nederiandsch- Indië maakt, is Woensdagmiddag te M.30 uur te Bagdad aangekomen. HU was des ochtends te 7.40 uur uit Aleppo vertrokken. Relletjes in verkiezingen. geregeld lezen van goede boeken worden w|j vertrouwd met toe standen. die ons geheel onbekend waren, krijgen wij een blik in zeden en ge woonten van alle standen der maat schappij in de geheele wereld, verrijken wjj op aangename wijze onze kennis, wij daardoor komen tot een eigen levensbeschouwing, en leeren ken nen wat voor elk individu zoo ge- wenscht is: Onszelf Reeds eenigen tijd deed te Nieuw-Borg- vllet het gerucht de ronde, dat een pas geboren kindje door haar 32-jarige moeder in den grond achter de woning van haar ouders zou zijn begraven. De politie stelde een onderzoek in. Maandagavond is gebleken, ruchten waarheid bevatten. Op aanwijzing van de moeder is het kinderlijkje in een schuurtje opgegraven. De politie beeft het in beslag genomen. Ook de verdachte werd gearresteerd en naar het politiebureau te Bergen op Zoom overgebracht. Gisteren arriveerde het parket uit Breda om een nader onderzoek in te stellen. „Over den aard van de verhouding (van den Beneden-Moerdijk) tot den Boven-Moer- diik kan moeilijk twUfel bestaan. Zij is. zU behoort ook te zijn, eene verhouding waarin de tegenstelling sterker moet overhêerschen. naar gelang de eigen aard scherper zal wor den beseft. Dit volgt uit rie historische ont wikkeling." Aan dit zinnetje is reeds te zien dat prof. G. géén Brabander is. Neen, wezenlijk, neen. zooiets zal noch een Brabander, noch een Umburger bewe ren. Het ligt niet in onzen aard, tegenstellin gen te doen overheerschen. Ons aanpassingsvermogen is zéér groot. Fn het is een geluk, dat het zoo is. Men kan zUn eigen aard beseffen, zonder op overbeersching der tegenstellingen aan te sturen. Overheerschen moet het voorbeeld. Indien prof. Gerretson dit bedoeld heeft (zijn ui ting te voor dubbelen uitleg vatbaar! ken nen wU het met hem eens ztjn Eerst dan zal het Zuiden a! z|jn geeste lijke en stoffelUke krachten tot volle ont wikkeling kunnen brengen, wanneer het in eigen huis zijn hoogste en heiligste begin selen toepast. Dan: wanneer het in rijn nijverheids- en handeisondememingen trouw blijft aan de aedeleer. wanneer de menigte in haar dageitjksch leven, niet enkel door kerkbezoek en processies, maar ook en voor al door de daad laat zien welk geloof rij belijdt, welke beginselen rij huldigt. Voorloopig zullen wU de handen vol heb ben aan de verzorging van ons eigen volk. De nijverheid is niet te weren: gesteld voor de keus tusschen ntfverheid en emigratie zal de grootste meerderheid der bevoiklrw de eerste kiezen En zoo zal lederen dag, dan hier, dan daar, een boer het gevaar der gedaante verandering hebben te doorstaan: van land bouwer wordt hU stadsmensch en dat te een gevaarlUke ontgroening! Niet alleen de boeren, ook de stadsmen- schen van Brabant hebben rich voor het meerendeel nog aan te passen aan den nieuwen tijd. WU zouden al veel gewonnen hebben, in dien de manieren en ulterlUke beschaving alom geheel beantwoordden aan de inner lijke cultuur, waarvan het katholicisme toch den grondslag vormt. Veel gewonnen ook. indien de onderlinge twisten over onbeduidende kleinigheden ge staakt kwaadsprekerij en kleinsteedsch geklets gemetamorfoseerd in ruime belang stelling voor de vraagstukken van dezen rijd. het benepen provincialisme in kloek nationalisme omgezet werd. Of er dan niets te veranderen en te ver beteren blijft in de betrekkingen tusschen Noord en Zuid tusschen Boven-Moerdijk en Midden-Nederland Heel wat. ja, daar zijn wij het over eens. Maar hoe zou het meest te bereiken zijn- door zure en schamere vertoogen dan wel door onderling overleg met een groot ver trouwen van den Midden-Nederlandschen kant? WU behoeven niet lang te Boeken naar een antwoord. Er te trouwens maar één ant woord moeelUk voor degenen die de chrte- tellfke cultuur ook in staatkundig en maat schappelijk opricht trcxiw willen blijven." Een door twee departementen ingestelde commissie bereidt <en eventueel crediet Ma hei Coöp. Aardappelmeel-verkoopbareaa voor. voor ons geheele volk. Niemand kan voortaan zijn gebrekkige ontwikkeling wijten aan de omstandigheden. De om standigheden z|jn gewijzigd, waardoor thans een ieder voor zijne ontwikkeling kan zorgen. Niemand behoeft meer onwetend z|jn of te blijven. De meesterwerken der vaderlandse he de vertalingen werken uit den vreemde binnen het bereik van een ieder. Men late die gelegenheid niet onbenut voorbijgaan. De beschouwing over groote proble men, vrucht van een arbeid, die vaak een geheel leven vorderde, kan vele Jaren na het heengaan van den auteur opkomende geslachten tot steun zijn, omdat ze is neergelegd in een boek, dat eên leder zich voor een luttel bedrag kan aanschaffen. Boeken zijn onze vrienden! Vrienden, die altijd thuis z|jn, altijd tot onze beschikking, waar wij ons ook bevinden. In de stad, op het land, op zee, overal vergezelt ons de vriend, dien wij op een bepaald moment wenschen te raadple gen. Met een boek is men nooit alleen. De vrijgezel, de weduwnaar, de een zame, de schuwe mensch, die zijn om geving ontvliedt, de verleb3n mensen, die zich in gezelschap onbehaaglijk voelt, zij allen kunnen zich laten gaan In tegenwoordigheid van hem. wiens geest tot hen spreekt. Op ieder uur An den dag kunnen ?i» zich tot hem wenden. Het centrum der geheele beschaving is het boek. Door het In een kolenmUn bu Millfield, in den Staat Ohio, heeit heden een hevige ont ploffing plaats gehad. De explosie badplaats ongeveer 60 meter onder de oppervlakte in een schacht, waarin 300 mUnwerkers he^ waren. Een 170-tal arbeiders kon ongedeerd in veiligheid gebracht worden, terwijl de overige personen, ow zich toevalligerwijs ook de directeur van de maatschappij en drie leden van het hoogere personeel be vinden, nog ingerioten zUn. De bergingswerkzaamheden worden door een brand, die onmiddellijk na de mjjngas- ontploffing uitbrak, zeer bemoeilijkt Levenslange aebeele onnarhlkthcid tot werken door f "TEA bi' **n onneval met f 9EA bil ver**** ’an **n baD<i- f 195 - bi’ Tao 0,0 f 50 breu^ ’,n verliee van beide armen, beide hoenen oi beide oogen *ww.” doodelljken afloop AwIL” 0( een ook dalmol wiiavinaer ww«’ been of arm bant de natuurmonumenten redt, die Bra bant anders aan de nijverheid of onbere- deneerden ontginningslust verspelen aou. Holland (ik bedoel hiermede rijn beste en knapste leiders en woordvoerders» heeft steeds Ingezien dat in Brabant wel iets te .doen" was. zooals de handeteterm luidt. Het stond aan de spits van» het land, niet enkel uit krachte van rijn numerieke meerderheid, evenmin louter ten gevolge van zijn rijkdom, maar ook. en niet het mtnst. omdat het de talenten van zUn Inboorlingen wist te gebruiken en op te voeren. In plaats van met Knuvelder te schelden op Hollands dit en Holland’s dat, zou het jonge geslacht in Brabant beter doen, wan neer het streefde naar de innigst-mogelUke samenwerking met Holland. Ja samenwerking met Holland, met Am sterdam vooral waarmee het altoos zoo ge- makkelUk en prettig saamgewerkt heeft. Prof. Gerretson schrijft in rijn inleiding kath. werkgeversorgaan, dat zonder behoorlUke studie, heet van de naald, *fiet ontwerp scherp becritlseerd heeft, ont sierde daarbij zijn critiek ook nog door een scherpen persoonlijken aanval op den minis ter. wlen verweten wordt een wankel inzicht op sociaal gebied te hebben, dat hU geen lUn volgt en dat hü nu radicaal overstag zou rijn gegaan voor het steteel-Veraart. dat niemand serieus meer nam. We zullen hier op deze scherpe critiek niet verder ingaan, maar willen alleen nog opmer- keh^ dat de schrijver, blUkbaar geprikkeld. stelsel van prof. Veraart een kans taring maakt nlle objectiviteit bte De piano speelt bij zeer veel kleinere orkesten een belangrUke rol hetgeen duide- IUk blijkt uit het feit, dat door de Tsjecho- Slowakische omroep<naatechappii ..Radiojour nal" 15 piano's gebruikt worden. Het zou wel eens aardig z|jn. wanneer men naging, hoe veel piano's er in de heele wereld voor den radto-omroep worden gebruikt Gisteravond, om tién minuten over half tien, is de eerste van de drie speciale trei nen waarmede de onderdeelen van de turbo- generatoren, voor de in aanbouw zUnde P. E C.-centrale te Velsen worden ver voerd. op het stations-emplacement te Be verwijk gearriveerd. Het eerste deel van dit buitengewone transport is hiermede met succes volbracht. Zooals bekend is werden de twee turbines vervaardigd door C. A. Parsons en Co.. Ltd., New Castle, in Engeland. Voor het transport van de machinerieën, waarbij zich buitengewoon zware onderdee len bevinden. Is een overeenkomst gesloten met de London en North Eastern Railway. Bijzonderheden over dit transport hebben wU in ons blad van Donderdag 30 October reeds medegedeeld. De route ging van New Castle naar Har wich (een afstand van 350 mUD. waar de trein op de trein veerpont is gerangeerd «n hierop naar Zeebrugge is vervoerd, van waar hü door de Belgische Spoorwegen naar Nederland is gébracht. In ons land ging de route over s-Hertogen- boach. Utrecht» Amsterdam en Haarlem naar Beverwijk. Men heeft het veiliger geacht, om het transport niet, over den Moerdijk te leiden. Nadat de. trein, bestaande uit 42 wagens, op het emplacement te Beverwük gearri veerd was. werd de zware Jumbo omgeran geerd. ten einde den trein op het Hoogoven- spoor te brengen De werkmeester van de Engelsche fabriek gaf onmiddellijk den wensch te kennen, naar zün directie te telegrafeeren. om de voor spoedige aankomst van het transport te mel den. Om 10 uur was het transport reeds op het Hoogovenspoor gebracht, waar de loco motieven van de Hoogovens den trein over namen. Hü zal voorloopig op het emplacement van het Hoogovenbedrüf. in de onmiddellUke na bijheid van de in aanbouw zünde centrale, worden geplaatst. Hedenmorgen werden de inklaringsforma- litelten vervuld en werd de trein „vrü” ge maakt. Op verschillende wagens waren borden aangebracht, waarop met groote letters de herkomst en de bestemming van den trein stonden aangegeven. Wanneer wij op deze plaats op de beteekenis van bet boek in het alge meen gaan wijzen, dan bedoelen wij daar natuurlijk het goede boek mede, want een slecht boek hoe litterair- prachtig het ook verzorgd mag zijn oefent een funesten invloed uit op het gros der lezers, in wier handen het komt. De aanleiding tot een bespreking van „het boek” is gelegen in het feit, dat in onzen onrustigen, gejaagden tijd waarin de evolutie op bijna elk gebie»! zich voltrekt in een ongekend snel tem po, waarin de beslommeringen van be roep of bedrijf, het lezen van dag- en' weekbladen en1 periodieken, de politieke gebeurtenissen in binnen- en buiten land, de sport, het gezinsleven ononder broken den geheelen dag onze aandacht elschen, de mensch gevaar loopt te gaan lijden aan oppervlakkigheid. De hoe veelheid der onderwerpen, die van den ochtend tot den avond den geest in be slag nemen. 13 een beletsel om aan een bepaald onderwerp de volle aandacht te schenken. Men weet van alles Jets,” maar van elke zaak afzonderlek zoo goed als .niets.” Up-to-date zijn is de naam van dit euvel. Tegen deze kwaal nu bestaat een cor rectief Het boek! Het boek voor ontspanning en voor ontwikkeling tevens. Geeft men zich wel voldoende reken schap van de groote beteekenis van het boek voor de maatschappij? Het boek ontrukt den mensch gedu rende eenigen tijd aan de omgeving, aan de zorgen die hem kwellen, geeft zijn gedachten een anderen loop, en dwingt hem zich te concentreeren. Het verruimt den blik, verrijkt den geest, is vaak een troost, en leert dat gene, wat men bezit, naar waarde te schatten. Door het lezen van goede boeken wordt de mensch evenwichtig, daar hU in staat wordt gesteld een eigen oordeel te vormen over dingen, die hjj slechts van hooren zeggen kende. Het is zoo gepiakkelljk een boekencritiek in de krant te lezen, waarin de criticus den tahoud vertelt en zijn oordeel uitspreekt alsof dit Inderdaad „het oordeel” ware. Om iets aan een boek te hebben, om zich een Juist oordeel te kunnen vor men, is het niet voldoendereen kritiek te lezen. Men moet zelf het boek lezen, zich zelf een oordeel vormen. Er zün menschen, die in hun jeugd veel hebben geleerd, voor wie later het lezen van- een boek herinneringen op wekt, waardoor de lectuur tot een waar genot wordt. Maar hoevelen hebben Juist door te weinig schooljaren, meestal gevolg van de maatschappelijke positie der ouders, in hun jeugd te weinig ge legenheid gehad om zich te ontwik kelen? Voor hen is op lateren leeftüd het boek een uitkomst, een middel om dt tekortkomingen aan te vullen. De meeste menschen gaan reeds op jeug digen leeftijd in het praktische leven, er^/ beschikken door de zorgen voor het ba staan, door den drang om door arbed vooruit te komen, over te weinig tüd ci middelen om zich door goede lectuu datgene eigen te maken, dat zü op late ren leeftijd zoo hoog noodlg hebben. Wat beteekent In onze maatschappij een mensch die niet leest? Hü is het best te vergelüken met een Inwoner van een groote stad, die niet is aangesloten aan het gemeentelük telefoonnet. Hü is geïsoleerd, hü telt niet mee. De groote kracht van het boek schuilt in de onbegrensde verscheidenheid. Voor de Jeugd de kinderboeken, die in den vorm van sprookjes en legenden de goede eigenschappen naar voren bren gen. Voor de rüpere jeugd avonturen, reizen, natuurlijke historie, aardrijks kunde, geschiedenis, die als verhaal de verbeelding prikkelen en de zelfstandig heid bevorderen. En voor den volwas sene is de voorraad onultputtelijk. Men kan voor weinig geld zich een boek verschaffen, 1 zü door aankoop. *t zü door bibliotheken, om op de hoogte te komen van datgene wat men wenscht te weten. 1 Voor menigeen kan één boek reeds een openbaring zün. Dit geldt niet alleen het proza, maar evenzeer de poëzie. Het is zoo dringend noodig, dat in onzen materialistischen tüd een ieder de gelegenheid krügt om zich met hand en tand tegen vergroving te verzetten, door zich boven zün sfeer te verheffen. Gelukkig heeft onze materialistische Mid daartoe de gelegenheid geschapen. De evolutie op wètgevend gebied heeft in de eerste plaats „tüd” gebracht. Door de beperking van het zaken leven, door den kortoren arbeldsdae. door den wekelükschen halven vrüen dag, wordt aan ieder de gelegenheid keboden, naast lichamelijke ontwikke ling door sport, zich geestelijk te ont wikkelen en te ontspannen door lectuur. Bü al het kwade dat de nieuwe tüd •ns bracht, kan de nieuwe levenswüze, ’’dts goed toegepast, een zegen worden F wordt thans bevestigd dat bü den opstand op Formosa 400 opstandelingen rijn gedood. Voorts zün 162 Japanache soldaten sneuveld, terwijl het aantal burgers, door de insurgenten werd vermoord, nog niet bekend is daar nog dagelüks slacht offers gevonden worden. Men neemt aan. dat de verliezen der Ja panners op bet eiland Formosa ten minste 500 personen zullen bedragen In „Aristo” bespreekt de bekende letter kundige en uitstekende Bi abant-kenner Vin cent Cleerdin het boek van Gerard Knu velder: „Vanuit Wingewesten", aan welk boek ook w|j indertüd eenige artikelen heb ben gewijd Vincent Cleerdin. die tot de Brilde conclusies komt als wü. schrijft o.m het volgende .Degenen die er bewust leven en arbei den, en de verschUnselen van gedaantever andering en krachtsontplooiing kunnen ga deslaan van zeer nabij, zü weten wellicht het best dat de ontwikkeling der twee ge westen. hoe snel het tempo ook geworden is. toch zeer geleidelUk haar gang gaat. Voor pessismisme. voor zwartgallige beoordeeling van die ontwikkeling bestaat waarlijk geen reden. Zelfs de somberste inboorling van Brabant of Limburg in deze blümoedtge gewesten leven ook wel eenige sombere in boorlingen! zal den jeugdigen boetepre diker Gerard Knuvelder schalks aankijken, wanneer deze galmt: „Al te veel wordt onbewust van de drei gende gevaren voortgeleefd in de wingewes ten van Holland die eens de kern van het bourgondische rijk uitmaakten. Het is angst- wekkend soms neer te blikken in de diepten van vernedering waarin dit volk neergewor pen wordt, zonder dat het zich met alle kracht verzet, zonder dat alle verantwoorde- Uike personen hun plicht in dezen ten volle beseffen.” Zoon rederijker! Is bet niet te mal, om vandaag, in 1930. Brabant en Limburg eenvoudig de winge westen van Holland te noemen? Is het geen historische ketterij te beweren dat de tegen woordige provinciën Noord-Brabant en Lim burg eens de kern van het Bourgondische RÜk uitmaakten? Lag die kern niet veeleer in den Kring, omsloten door Brugge. Gent. Antwerpen. Leuven. Mechelen Brussel? Is dit volk van Brabant en Limburg heusch zoo lamlendig, dat het zich in diepten van vernedering neerwerpen laat? Och, kom! Toen de heer Knuvelder zün voorwoord” schrijven ging, scheen een stralende lente- zon over Brabant Maar in zün brein is 't niet zoo helder geweest als daarbuiten. Na den zwaren arbeid, dien zün vlugschrift van meer dan vijfhonderd bladzijden hem moet hebben gekost arbeid waarvoor ik op rechten eerbied heb moet hü. duizelig van cüfers feiten, knipsels en citaten, aan 't doorslaan geraakt zün als een volksrede naar in een heete büeenkomst. En toen hU hijgend de eerste bladzijden weglel. begon hü zakelijk te worden: „dit boek is geen roman tisch werk: er is voor droomen weinig plaats, al brenct het nadrukkelijke hulde aan de weinige droomers van schoonheid deze grond tot nog toe voortbracht.” Weinige droomers van schoonheid? Is dat wel zóó? Ik zou het niet durven beweren. Ik zou den heer Knuvelder willen zeggen: Brabant en Limburg hebben het lang schraal gehad, maar zü hebben in artistiek opzicht aller minst reden tot klagen gegeven. Wie gaf aan Nederland dr. P. Cuypers? Welk gewest bracht Snieders voort en de andere schrijvers en dichters tot en met Willem Asselbergs? Welk gewest gaf aan Nederland Vincent van Gogh en Antoon Der- kinderen en Jan Sluyters? Kom. kom. sombere man: gü eischt van onzen lieven Heer toch geen tien artiesten van de eerste grootte per jaar? Wat wilt tte toch? „Helpen iets mee te verwerkelüken van wat leeft aan waarachtige idealen in deze gewesten." Gü wilt de idealen helpen verwezenlijken, gij wilt de levende idealen versterken gü wilt: „de schoonere menschheid". Wü raden uw bedoeling: gü wilt aan de men schen van deze streken eertijds wingewesten, een schooner leven berirrgen. Wie zou dit doel niet toejuichen? Maar begin dan niet aoo somber. Al is er misschien weinig reden tot jtibrien, wü weten toch allemaal dat zuchten en klachten ontmoedigen en ontzenuwend werken BUREAU: HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie Na 633

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1