s ji - ONS BLAD - L. FrankenbergAlkmaar 1 aangifte moet, op straffe van verlies rui PIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 262 f 250 f 125 De moord te Bennekom Voornaamste cKieuws Jan Hoek in hooger beroep acht Chineezen naar Europa In de Zaalersparochie te Amsterdam Een gelukkig misverstand De postvluchten op indië De vlucht van den heer Van Tijen Waardeloos bankpapier uitgegeven Lange beenen veel verstand De DO. X te Amsterdam Ons Belgie vee weer naar JOH. LAUWERS Barometers Thermometers Door de brug gezakt Eigenaardige wapens voor stroopers Verdronken Op de vlucht voor het stinkdier! ta hij vervolgde, nóg duidelijker: Branden De „Koning van Klondike” Verkoop van een galg Inbraak in een kerk De Vorst van Geleen f Auto tegen een huis opgereden Mgr. L. Schioppa De inbreker te Roosendaal Gasbedwelming te Groningen Een welsprekend protest Mgr. Aengenent op onverwacht bezoek Of: de vruchtbare fantasie van een beschaamd meisje PAYGLOP 3 ALKMAAR Op 16 November de grens weer gedeeltelijk opengesteld A - De aanranding bij Apeldoorn VRIJDAG 7 NOVEMBER 1930 - 1 ji -j.' -i. i r- r_-.. z: RECHTEN, GESCHIEDEN IHTERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL WAARSCHUWING ANDSCH DAGBLAD 1 De Do X te Amsterdam. De Sodalites Medicorui-hypotbeek. De aanranding te Apeldoorn gefantaseerd. in de wandelgangen der De EH.-AE6 sken te Te Boesjir. Een oplichter ■iingehtrndtn Heden een rondvlucht Barometerstand 9 uur vju! 764. Voorn*. Mfnteterleele beschikking te od dreigt Slechts wat geld gestolen «es naar HU heeft bekend, maar is ontsnapt ver- Het nieuwe bureau van de Hanse in het Aartsbisdom ingesegen». den «e- Wederom levenslange gevangenisstraf geëischt een stuk Bjj onderzoek bleek, dat een ln- Te Doetinchem is het 8-jarig zoontje van den heer Kopmels in den Oude-Use 1 ge vallen en verdronken. Het lijkje is nog niet gevonden. De aanval op Severing in den PRnsiseben landdag misinkt. Op IC November de Belgische grens vuur ons vee weer gedeeltelijk opengesteld. dat ds bad. Kr *r Pot een be- krade ui da «P M- Dr. Donder te Amsterdam Met den Berlünschen trein is gisteravond de ontwerper van de „DO. X’. dr. Domier tn gezelschap van zijn echtgenoote. aan het Centraal Station te Amsterdam gearriveerd waar hem door de officieren van de vltegboot een harteltlke ontvangst wend bereid. Van het gezelschap werden eenige foto’s gemaakt Dr Domier bevaf zich hierna met zijn echtge noote naar Brack's Doelen Hotel. licht toe- Mr. Frans Leufkens, zich noemende Vorst van Geleen heeft in Duitschland een rechts geding aanhangig gemaakt ter verkrijging van het Vorstendom Wachtendonck. gens van de Graal, de vei" en de melsjesafdeellng van allen Mgr op visite gehad Voorionpig Verslag der Tweede Kamer in zake de Jostitiebegrooting. j de pp. e ta. Van xmiw dm eten van Ie tnbre- ben- p de «n naar idaal ver ven de 4 ar de b». r gestom. kt en da *n om ien en r» wo- k* to m van dj een e ma- taade, en ca naar - en drte etrokksn ten hoek Nispea- et bleek ewapend e In dat de at naar de po ls inge- dete lenstraat, sr echter, “g oot- pereert de af- UdeWk i aan- de ge- 1 ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal, voor Alkmaar f Z— yoor belten Alkmaar 2X5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.47 uur. Bjj de K. L. M. is bericht ingekomen dat het vierde postvliegtuig, de P.H.-AJE Z gis termorgen om 6.15 uit Karachi is vertrok ken, om 969 te Jodphur is geland, om 10 37 vandaar vertrokken en om 15 43 te Allahabad is aangekomen. Alles wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. Onder Kei pen CL.) brandde door onbeken de oorzaak, de boerderij tevens winkel en café van den landbouwer L. P. geheel uit. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat slechts weinig gered kon worden. Verzekering dekt de schade. INDIE. Koopt thans Uw St. Nicolaas-Cadeaux voor Uwe familie in Oost en West WU hebben alle nieuwe artikelen reeds ontvangen Volgens ..De Sportrubnek” zal een Chi- neesch voetbalteam van 9 Mei tot 10 Juni lande zal worden gespeeld. De mogelijkheid bestaat, dat ook hier te een tournee door Europa maken De kapitale boerderij van de wed. J. van der Aa te Albergen is tot den grond toe afgebrand. De inboedel, de oogst, een var ken en een toom kippen kwamen In de vlammen om. Verzekering dekt de schade. Oorzaak onbekend. In den laatsten tjjd vond men bij Ame- rikaaneche stroopers heel eigenaardige, zelfvervaardigde wapens, waarmee zü des nachts op jacht naar watervogels gingen. Het eene wapen was een samengesteld ge weer. met vier verschillende loopen, die alle met Ijzeren banden in een eikenUok beves tigd waren. Het woog niet minder dan 116 pond en had aan het onderste gedeelte van den loop een primitieve gleuf, om Se pa tronen in te brengen. Verder nam men twee reuzenbuksen in beslag van 2,4 en 2,7 M. lengte, die reap. 82 en 90 pond wogen en die ieder met een kwartpond kruit en een pond lood geladen werden. Deze moordm-strumenten werden in Ka nos vastgemaakt of op draaibare sluitstuk ken geplaatst. Men kon met één schot 100 tot 150 watervogels dooden en wanneer men het wild zachtjes en behoedzaam in het riet wist te naderen, kon men nog meer buit behalen. Door eenige visschers ie heden uit de Waal onder Rossum opgevlscht het lijk van een ongeveer 36-jarige onbekende vrouw. harder door, motorrijder schoot Voer bei Amhemsche Gerechtshof is tn hooger beroep tegen Jan Hoek wegen» moord te Bennekom levenslange gevangenisstraf geëischt. Alle .bonne’. op dit blad sifa InKevolge de versekerings.oorwaardcn f Ofififl Levenslange reheele onsen hiktbsta ongevallen veraekerd voor een der voteend. uitkeerinaen3000.- ,erlk, De heer Van Tijen, die met zijn Pander- vliegtuig een zakenreis maakt naar Neder- landscb-Indië is gistermorgen om 6.13 uur van Bagdad vertrokken en om 11 uur te Boesjir geland. Hevig tumult Franscbe Kamer. Dezer dagen werd de galg uit de gevan genis var. Cambridge publiek verkocht. Hier door kreeg het menschdotn eindelijk gele genheid <m de marktwaarde van een galg te bepalen, waaraan zoo vele janen de mis dadigers ter dood waren gebracht. Een paar jaar geleden werd de gevangenis gesloten en het heele terrein gekocht door den gemeenteraad van Cambridge, die er een nieuw raadhuis wil oprichter. Daar het gebouw binnenkort gesloopt wordt, ging men er toe over om de werk tuigen en meubels uit de cellen publiek te verkoopen Onder desen inventaris bevond zich ook de galg. De deurwaarder verzeker de. dat zij nog zóó soiled was, dat men er gerust een olifant aan op kon knoopen. Ttoch waren er voor het sombere .Memento mori" geen liefhebbers Voor het miniem bedrag van 1 pond ster ling kocht, tenslotte een boer uit den om trek de galg en de kooper was ook bereid, om nog vijf pond sterling te betalen voor de vier houten wanden en de balken van de cel, waarin het vonnis voltrokken werd. Vol gens zijn verklaring wilde de boer het hout van de galg en de betimmering van de cel gebruiken om voor weinig geld een garage voor -zijn automobiel te hebben. De groote klok van de gevangenis, die aan zoovele misdadigers verkondigd had dat hun laatste uur geslagen was, werd voor 5 pond sterling verkocht. De totale opbrengst was buitengewoon klein, vooral ock, omdat de badkuipen niet te verkoopen waren. Afgezten van heb feit, dat zij nog duidelijke sporen droegen dat zij vaak gebruikt waren, waren zü ook zóó klein, dat er alleen mw esn dwerg een bad In kon nemen. Tevergeefs wendde de deurwaarder al xün welsprekend heid aan. om het publiek aan te sporen een» In «»n badta|to/^^6 4a WPMA. Woensdagavond is een vrachtauto van den dienst Wolvega.—Lemmer bjj het dorp Rot tum door de brug over de Van Engelenvaart gezakt. Geen persoonlijke ongelukken. Het verkeer over de brug, eigendom van de pro vincie Friesland, is gestremd. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: «Ik» "rel meer 6XS. RECLAME per regel 6.75 roer de eerste pagina; voer de overig* pagina's 6.56. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 4.6Kper advertentie van 5 regele: tedere regel meer 6.12 ia een artikel in „Maatachapplj-belan- ftn” uitgave der Maatschappij voor nijverheid en Handel deze mogelijk heid, volgens hem zelfs een onvermijde lijke noodzakelijkheid, heeft aange toond. H|j schreef: Het leven van Zweedsche avonturiers, die door een aangeboren drang, welke aan de Vikingers herinnert, tot reizen en trekken en zwerven gedwongen worden, voert hen soms op de hoogste toppen van geluken naar de diepste ellende der lijdende menschheld. Dezer dagen overleed in den ouderdom van 75 jaar Frans Albert Elfvergren eens de rijkste Zweed in de Vereenigde Staten van Amerika. Arm en verlaten stierf hij te Brid geport in Wyoming. Elfvergren werd geboren in de Zweedsche provincie Kalland en hij ging vroeg naar zee. Nadat hij de Oceaan in alle richtingen door kruist had. trok h(j naar Alaska, om goud te zoeken. Hij werd leider van de bekende ex peditie. waarvan het tragisch lot door den Canadeeschen dichter Robert Service be schreven is. Op hun tocht naar de Noord punt van Alaska vonden de 36 deelnemers allen den dood, behalve Elfvergren en 4 ka meraden. De overlevenden vonden echter de rijkste goudaders, die men maar denken kon en verkochten hun concessies aan de North Alaskan Gold Mine Company. Zoo werd Elf vergren op 42-jarigen leeftijd millionnair. Hij vestigde zich toen in Californië en legde daar frultkweekeruen aan. Toen hü dat moe werd, trok hU naar Zuid-Amerika en kocht daar groote stukken land, om die te ont ginnen. Maar revoluties en arbeidersopstan- den verhinderden een productieve cultivee- ring van het land; daarbij kwamen nog de groote financieele crisissen, zoodat Elfver gren tenslotte een geruïneerd man was. Toen werd hü zelf leider van een poep revolu- tionnairen en plaatste zich aan het hoofd der opstandelingen m Honduras, maar het oproer werd gedempt en Elfvergren moest vluchten. Hierop ondernam hü van Seatthe uit met zijn oude makkers, die vroeger met hem op zoek naar goud geweest waren, nog een expeditie, maar ditmaal had hü geen ge luk Nu volgden er jaren van ellende en kom mer, van ziekte en verlatenheid. De vroegere Honing van Klondijke” heeft een droevig uiteinde gevonden. Z.Exc. Mgr. Schioppa is gisteren van verlof In het buitenland te •s-Gravenhage terugge keerd en heeft de leiding der internuntlatuur weer op zich genomen. en mee». wonhn >r den zea. water land m ank. Woensdagavond is Z. D. H. Mgr J. D. J. Aengenent geheel onverwachts in dje pastorie van de Zaalerfcerk te Amsterdam op bezoek gekomen, om de eerwaarde paters te herin neren aan een oude belofte. Mgr. had n.L bü de. inwijding van het Roothaan-Huis vroeger gezegd: „Ik kom wel eens küken. als de zaak In vollen gang is." En zonder dat iemand te voren gewaar schuwd was. belde Mgr. om ongeveer half teven aan de pastorie aan en vroeg aan pater Van Ruth of hü nu eens het ..bedrijf in gang kon zien. Het trof in zooverre goed, dat het geheele Roothaan-Huis gevuld was mat vergaderingen en büeenkomsten. zoodat Mgr.. die tot half tien is gebleven, rükelük „copie heeft kunnen opdoen." De debatingclub Aloysius van Gonzaga, de R. K. Polltle-agenten. de fotoclub van de jon- lers, de leiders Graal hebben in de Armen- kamer, waar men de eerste H. Communie- pakjes uitdeelde, heeft Mgr. een kükje geno men en het speet hem geweldig, dat ook de crèche niet geopend was. maar zooals hü aan de paters meedeelde, kan deee afdeeling een tweede bezoek spoedig verwachten TM md: andenmA 8 «terpent wovxft «rtötar, naaktW Een wetsontwerp betreffende steun aan de aardappelmeelindustrie heeft .bet depar tement van Binnenlandsche Zaken en Land bouw verlaten. bil verlies roe 'a ■aderen vinpar. S. werd per polïtiebrancard naar zün woning vervoerd en K. naar zün huls door een agent in burger begeleid. Dr. Nathans, de poUtlegen—shrvr leemte hul* Gisteren waren de gasfitters J. S. en A. K. bezig met het doen van reparaties aan de gasleiding in het perceel Gerbrand Bak kerstraat 36 te Groningen. Zü vergaten evenwel de hoofdkraan af te sluiten met het gevolg, dat teen zü een buis moesten door zagen. zü door t uitstroomende gas werden bedwelmd, werd Gistermorgen ontdekte de koster der kerk van O. L. Vrouw van Goeden Raad aan den Broekhovenschen weg te Tilburg, dat glas-in-loodraam der doopkapel was geslagen breker zich des nachts toegang tot de kerk had verschaft, waar hü uit een lessenaar in de doopkapel een zakje met eenlg klein geld had weggenomen. Overigens wordt niets ver mist. Als verdacht van deze inbraak arresteerde de politie zekeren G. J. B. uit Hengelo, die reeds verschillende malen wegens diefstal in de gevangenis heeft gezeten. B. ontkent echter iets van het geval te weten Hij is op transport gesteld Breda. Naar wü vernemen, zou de vliegboot .X>O X" hedenochtend bü gunstig weer een rond vlucht maken. - Zatentec vertrekt Bü gunstige weersomstandigheden zal 0e ,JXK TC* *aarsohnüH)lt Zalerda«inDrgen nadr Oalshot nittektea De P.H.-A.E.O. Bü de K. L. M. Is bericht ingekomen dat het tweede retourvllegtulg, de P.H.-A.EO. om 5.30 uit Bagdad is vertrokken en om 11D5 te Gha-a is geland. Om 1125 werd uit Ghasa vertrokken en het toestel arriveerde om 13.35 te Cairo. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. Ax» dreigt dus het gevaar, dat de gemeenten, door misbruik te maken van de voordeeien der nieuwe flnan- Ueele verhouding, niet alleen de natie in haar geheel nog zwaarder gaan be lasten, doch tevens haar eigen en an-, derer autonomie aan steeds grootere beperking bloot stellen. Men zü voorzichtig. En zuinig! naar de geschieden onder contróle van den Nederlandschen Vee- artseniikundteèn Dienst en met de noodlge voorzorgsmaatregelen, om alle besmetting te voorkomen. 4e. Tot nader order blüft de invoer van Nederlandsch vee verboden langs de grens- bureaux Achel, Arendonck, Meersel en Strü- beek. I tot werken door f Mi onoevaJ niet f OKfi bij verBen eau een hand. 1OE bij verlies van een f Eft bij een breuk van f armen, beide beenen of beide oogen doodettjken afloop voet ecn oofJ I law." duim of wijsvinger wil." been of arm “V, - 1 rs=. -- Een gewijzigd voorstel verwacht betref fende de verhooging van het Duftache in voerrecht op tabak. Gistermiddag om twee uur werd voor het Arnhemsche Gerechtshof voortgezet de zaal', van Jan Hoek die in hooger beroep was ge komen tegen het vonnis van de Amhemschc Rechtbank, waarbü hü tot levenslange ge vangenisstraf was veroordeeld wegens het dooden van mej. Koperberg te Bennekom De zaak was geschorst om nog een vüftal getuigen te hooren. De waarnemend procureur-generaal. mr. Van Kleffens, eischte in zün requisitoir in verband met artikel 288 W. v. 8., doodslag voorafgegaan door een ander strafbaar feit met het oog om zich straffeloosheid te ver zekeren. bevestiging van het vonnis van de Arnhemsche Rechtbank en veroordeeling van veiMachte tot levenslange gevangenis straf. Hierna hield de verdediger van verdachte, mr. Maten, zün pleidooi. Uitspraak over 14 dagen. Van politlezüde wordt in verband met de aanranding van het dienstmeisje in bet Leesten, eentgen tijd geleden, het volgende bericht: Het vermoeden van de Apeldoomsche re cherche. dat de voorstelling van zaken, door het aangerande meisje gegeven, niet over eenkomstig de waarheid was. is gebleken juist te zün. De mpn, die haar op den be- wusten avond achterop reed, was niet zonder haar voorkennis daar, doch had den vori- gen avond met haar afgesproken haar daar in de buurt te zullen ontmoeten. Uit vrijen wil Is zü met hem meegegaan (bedreigingen zün er niet geuit), totdat zü op het Leesten terecht kwamen. Hier ontstond tenslotte on- eenigheid tusschen het paar, wat tot eenige strubbeling aanleiding gaf, ten gevolge waar van de man in de duisternis verdween. Het nachtelük uur, de onbekendheid met het ter rein en de omstandigheid, dat zü een schoen kwijt geraakt was. deden het meisje besluiten in den omtrek te blüven. Zü is vervolgens in de hei in slaap gevallen. Uit schaamte over het voorgevallene en om een verklaring te kunnen geven voor haar wegblüven uit haar dienst, had zü aanvankelük een andere le zing van het gebeurde gegeven. Toen echter -de recherchf vele feiten, tegenstrüdtgheden, onjuistheden en onlogische zaken naar voren bracht, die het onderzoek aan het bracht, bekende zü tenslotte de ware dracht. i - „Wat zal het eind zün van deze ge schiedenis? Zullen straks, als de gemeenten haar uitgaven aan de verhoogde rüksultkee- ring hebben aangepast, nieuwe voor stellen komen om de rüksultkeering aan de gemeenten te verhoogen, ditmaal b.v. omdat door de schuld van het rijk de gemeenteUjke schuldenlast te hoog is geworden? Of zal men tüdig gaan in den, dat er eenheid van beleid moet komen, dat de gemeenten niet kunnen worden staten in den staat en dat het staatsgezag de lünen aangeeft, waar aan de plaatselüke besturen zich moeten houden, in elk geval indien een niet onbelangrijk gedeelte van het plaatse- lük beleid uit algemeene middelen wordt bekostigd?” Voor een eigenaar van een motorfiets Als over eenigen tüd de nieuwe fi- nantieele verhouding tusschen Rük en gemeenten zal zün doorgewerkt, zullen vele gemeentebesturen zich tamelük plotseling heel rük voelen. Het Is immers een feit, dat vele ge meenten en vooral de grootere zü spinnen bü den nieuwen toestand. Hoe zullen de gemeenten nu hande len? Zullen zü tot het uiterste gebruik maken van haar bevoegdheid tot hef fing van het maximum der opcenten? Zullen zü dus de gelegenheid tot be lastingverlaging, welke voor vele ge meenten In de „nieuwe verhouding" gelegen Is, onbenut laten? En zullen zü van de ruimere finan cieel* middelen gebruik of liever mis bruik maken door de gemeentelüke „be hoeften” weer hooger op te voeren? Hier past een waarschuwing. Voor de totale burgerü van Neder land immers is deze plotselinge „rijk dom” van bepaalde gemeenten maar schün: nationaal gesproken heeft er slechts een verschuiving .van lasten plaats, waardoor de eene gemeente lich ter, de andere zwaarder belast wordt. En wanneer nu de lichter belaste ge meenten haar geldelüke buitenkansjes direct gaan besteden tot ulfteetting van haar uitgaven, dan ligt het voor de hand, dat ons volk in zün geheel weer zwaarder belast gaat worden. De totale RUks- en gemeenten-uit- gaven moeten immers door de totale bevolking van Nederland worden opge bracht, en een verzwaring van den be lastingdruk kan ons volk toch in deze jaren allerminst dragen. Een zeer beleidvolle beperking is hldr geboden voor de gemeenten, die zich, na doorvoering der nieuwe finantieele verhouding, bevoordeeld zien. Storen deze gemeenten zich hieraan niet, dan werken zü ertoe mede, dat de gemeentelüke autonomie in finantieel opzicht nog sterker zal worden aange rand dan thans reeds is geschied. Het is niemand minder dan Mr. Dr. g, van Doamlnck, thesaurier-generaal ,M*heer de havetentie die Ik bij u ge blaas heb staa fol foute en me, neev zeg dat es, geenen teeke op se plaas staa. Als uwes niet beter dan drukken, waarom drukt uwes dan." J)e bü de laatste herziening van de financieel* verhoudingswet geschapen toestand, waarbü de gemeenten haar beleid bulten elke contrölever cherplng hebben weten te houden en gedaan hebben weten te krijgen, dat zü de be langrijk verhoogde rekening van haar beleid voor een deel aan de algemeene kas mogen presenteeren, zal op den duur onhoudbaar blijken. Het zetfoutenduiveltje van de Kruirung- scb* Courant, het weekblad voor Zuid-Beve- land en Walcheren, heeft een lezer tot een heftig verontwaardigden protestbrief ge prikkeld. waarvan de Inhoud, woordelük weergegeven, als volgt luidt: De Amerikaansche psycholoog Dr. Henri C. Garett heeft een eigenaardige ontdekking gedaan. Hü beweert, dat de menschen, die bet meest met hun verstand werken, lange beenen en lange armen hebben, maar een kort ineen gedrongen lichaam. Volgens zün waarnemingen houden personen m«t korte beenen en armen zich meer met handenar beid bezig, waarbü dus maar weinig nage dacht behoeft te warden en de geest dus niet ingespannen is. Deze proefnemingen werden door andere geleerden herhaald bü ongeveer 300 studen ten van de Columbia Universiteit en talrijke arbeiders. De onderzoekingen hebben be wezen. dat er werkelük een zekere betrek king bestaat tusschen lichaamsstructuur en verstandelijke begaafdheid Er werd o.a. ge constateerd. dat 76 pct. van de onderzochte personen met ineengedrongen lichaam en lange ledematen buitengewoon begaafd waren, terwül 40 pct. van de personen met groote lichamen en korte ledematen blük gaven, een vlug verstand te bezitten. Als bewijs voor de juistheid van zün theorie noemt Garett een groot aantal vooraanstaan de mannen, die allen lange beenen hadden. Gisterenmiddag te half vier is te Nieu- wend'ük (N B een auto, komende uit Geer- truldenberg op weg naar Amsterdam, bü het uitwijken voor een bakkerswagen, die uit een züweg kwam in volle vaart tegen de poort van het huis van J. 8. gebotst. De poort werd totaal vernield, terwül de auto ernstig beschadigd werd. De beide inzittenden liepen lichte ver wondingen op. Sedert eenige dagen staat te Rotterdam op den Bergweg, bü de viaduct een politie agent op post om bestuurders van voertui gen te waarschuw, en voor uitgravingen in den weg. Woensdagavond kwam een motor rijder aangereden. De agent riep den man toe langzaam te rijden, maar hü reed juist De agent riep nog eens. de gaf gas. reed nog harder, eenige meters verder in een kuil, sloeg over het stuur- en beet in het zand De man J^wam er met wat schrammen af- De politieman hielp hem op de been, het onbeschadigde rijwiel werd opgeraapt en de agent bood aan den man even naar het ziekenhuis. dat een paar honderd meter verder ligt te brengen. Vlak bü het zieken huis gekomen, bü een opgespoten stuk land, zette de motorrijder het op een loopen en verdween in de duisternis, motorfiets en agent in oen steek latend. De agent vond de gedragingen van den patiënt wel heel zonderling, maar op het bureau werd hem de geschiedenis duidelyk. want daar bleek dat het rijwiel juist drie kwartier geleden uit een straat in het Westen was gestolen. Ee dief is verdwenen, maar de eigenaar heeft zün motor terug. Het oniwapeningwvraagatuk weer in b»> handeling te Genêve. De ,M»b." verneemt, dat 16 November de Belgische grens weer gedeeltelijk zal open gesteld worden voor den invoer van Neder- landsch vee. In dit verband zal morgen in de „Moni- teur" een ministerieel besluit verschijnen, benalende: le. dat de invoer van herkauwers van Nederlandsche herkomst weer is toegelaten vanaf 16 November aanstaande, op conditie, dat de te importeeren dieren gedurende een minimum van vier maal 34 uren onmiddel- lük voor den export naar België geplaatst worden onder contróle van den bevoegden Nederlandschen Inspecteur-veearts in door den Veeartsenükundigen Dienst aangedulde stallen en dat zü na dezen termün absoluut vrij van mond- en klauwzeer bevonden wor den, De contróle mag ook geschieden in de pachthoeve van herkomst der dieren, als de gemeente waar de pachthoeve zich bevindt en de naburige gemeenten sedert een mini mum van 30 dagen geen gevallen van mond en klauwzeer hebben moeten boeken. 2e. De onder contróle geplaatste dieren zullen bij den aanvang der contróle-periode gemerkt moeten worden met een aan het rechteroor aangebracht merk. Deze merken zullen moeten vermeld worden op het door België veretsctUe gezondheidscertificaat voor import. Op dit certificaat moet ook voorko men de verklaring, dat de dieren aan de in het voorgaande artikel voorgeschreven maatregelen onderwornen werden. 3e. Het transport der dieren grensbureaux van exjxirt. moet Eenigen tüd geleden zou er in Fort Wil liam (in den Noord-Amertkaanschen staat Ontario) een tooneelst.uk opgêvoerd wor den. Onder het wachtende pub'liek bevond zich ook een Chineesche jongen, die een jong stinkdier (dat zooals men weet, de prach tige skunkspels levert) gevangen had en in een zak gestoken, waar het beestje ingesla pen was. Nu werd het echter plotseling wak ker en werd het zoo woedend, dat het z'n gewoon verdedigingsmiddel toepaste, en en kele druppels vocht deed afscheiden. De reuk van die afscheidingen van het dier is zóó afschuwelük, dat men het er niet bü uit houden kan. Zoo snel mogeljjk namen alle bezoekers de vlucht. J Woensdagmiddag heeft te Roosendaal een Zwitser getracht dqor met waardeloos bankpapier te betalen op twee plaatsen geld los te krügen. In hotel ..Goderie’’ be delde hü kamers en bood een biljet van 100 ptark aan. waarop hü geld terugontving. Achteraf bleek den hotelhouder, dat de man hem een vóór-oorlogsch biljet in handen had gestopt, waarom hü de maréchaussee waarschuwde. Deze wist den man spoedig op het station te arresteeren. Het bleek, dat hü op dezelfde maaier ook bij den hotel houder Merks aan het werk was geweest. Ook van dezen had hü geld weten los te krijgen door een biljet van 100 mark in be taling te geven. Het grootste deel van het ontvangen geld bleek nog In zün bezit zün. Ee* onderhoud net dr. Dornier Dr. Dornier heeft het ..Hdbd.” een en an der verteld. Zoo zonder eenigen opbef. zon der pose, met zachte, kalme stem. Ja. deze eerste groote tocht van de <Do X was nog maar een begin. En het ein de van het traject naar Amsterdam bracht de bevrediging van het verlangen van allen, die bü de Do X betrokken zün. Want blij zün wü allen, dat de Do X nu in zout wa ter ligt. De vreugde daarover vertolkte ik reeds iegens den heer Burgerhout in een telefonisch gesprek, dat ik onmlddellilk na de aankomst van de Do X met hem had. Aldus dr. Domier. En hü vervolgde: Zeer blij ben ik met de geestdriftige ontvangst, die de Do X hier mocht ondervinden. Om zelf mee te komen hierheen, daartoe had ik geen tijd en ik was het ook niet van plan. (De heer Burgerhout vertelde, dat de bescheidenheid van dr. Domier hem terug houdt van feestelijke ontvangsten e.d.). De versteggever vertelde dr. Domier van de teleurstelling van de Amsterdammers dat zü de Do X nog niet boven de stad hebben gezien. Ik kan mü die teleurstelling volkomen be- grlfnen. aldus dr Domier. Maar het was te mistig en te donker toen de Do X aankwam om nog over de stad te vliegen. Als 1 even kan. zullen wü dat morgen (dat is heden. Vrijdag) doen. Alles hangt evenwel af van de weersomstandigheden. Ook het vertrek naar Engeland en Lissabon. De reis naar Lissabon zullen mijn vrouw en ik meemaken. Maar wanneer we vertrekken dat weet ik nog niet. De weerberichten zyn op ’t oogen- bllk niet al te gunstig. Wanneer kwam u het eerst op het denkbeeld van de constructie van een vlieg boot van de afmetingen van de Do X? 't Was in 1934 dat de plannen daartoe vaste gestalte kregen Toen ontstonden de eerste projecten. Reeds eerder hadden we groote vliegbooten geconstrueerd, maar de inflatletüd was van slechten invloed op de werkzaamheden. Was de thans gevolgde route langs den Rijn en over land niet bijzonder moei- lük voor de Do X? In ieder geval is het beter de route over zee te nemen. Het was inderdaad **ti onaangename étappe over land. Maar Juist het welslagen van die étappe beschouw ik als zeer gewichtig. Te land of te water: alles hangt ten slotte van het weer af. Naar Lissabon vliegen we natuuriük over zee. i En de toekomst van het type Do X? Ik verwacht, dat er een tijd zal komen, dat er wel eenige honderden van dergeljjke vliegbooten zullen zün voor het verkeer tus schen de belangrijkste kustplaatsen, en ik beft ervan overtuigd dat die booten een groote toekomst hebben en het luchtverkeer daarmede ook economisch volkomen verant woord zullen maken. Ten slotte herhaalde dr. Domier nog eens. dat de plannen voor Vrijdag geheel van d* weerberichten van dezen ochtend afhankelijk zün. Overwogen wordt om elf uur een vlucht over Amsterdam, Den Haag en Rotterdam te ondernemen, al dan niet als onderdeel van den tocht naar Zuid-Engeland. maar er staat dienaangaande nog niets vaat. Dr. Domier gut hedenochtend un boord van de Do X voor een lutste inspectie. Ter voorbereiding daarvan moest dr. Dor nier gisteravond teat nog enkele besprekin gen met zün oUktaran voeren. De te Roosendaal aangehouden Belg, ver dacht van de aldaar in den nacht van Dins dag op Woensdag gepleegde inbraken, heelt •*k*nd hiervan de dader te zün. Het mooie succes, dat de politie met de riugge arrestatie van den dief had behaald, 1» echter weer totaal bedorven door dit heer schap zelf, dat Donderdagavond tusschen en 7 uur kans heeft gezien door t raampje Tan zün cel uit het politiebureau te ont snappen. Begunstigd door de duisternis wist aan de nasporingen van de agenten, die even later bemerkten, dat de vogel gevlogen *»s. te ontkomen. Te 8 uur gisterenavond was men er nog niet U gealaagd hem te pakken te krijgen. BUREAU: hof TatefMit: AdmintetraUe Na. 433 Redactie No. 633

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1