LEEKEPREEKEN L. FrankenbergAlkmaar - 12s«-- 125.. asïszt 50. rws H f tö dit nummer bestaat uit drie bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 20 A udiënti» Voornaamste q^ieuws Verklaringen van Minister Lippens Zwemgordel aangespoeld Het onderzoek in zake de R 1«1 Uit een notariskantoor B. De postviucbten op Indië Meerderheid van de republikeinen De vlucht van den heer Van Tijen Sleepschip aan den grond gevaren De notaris-vacature te Beverwijk Tyfoon in Indochina Eilandengroep geteisterd Op bevel van Moskou Een otficleuse mededeeiing uit" Dén Haag Congres der Algemeene R. K. W erkge versvereenlging Bolschewistlsche agitatie in Bulgarije Invoer van vee in Belgie Behandeling voor de Dordtsche Rechtbank De verkiezingen in Amerika JOH. LAUWERS Barometers Thermometers 'AYGLOP 3 SIMM»»» De Belgische spoorlijnen aan de Nederl. grens Doodelijke aanrijding van een priester-student MKIFTE MOET, OP ST8AFFE VM VERLIES RECHTE», GESCIIEDER UTERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWIRTIG URER RA HET OPGEVAL 4 <00^ appsl- Met de Da X boven LOUTERING in Italië Vartaa traan. De nene U November open. bleten Barometerstand 9 uur vaa.: 76X StOataad. der Het tweede retoarvUegtaig Te Djaak waarschünlük' gebroken. Onderwerp: De economische crisis Q HOMO SAPIENS. s& daad bewaïgt zijn boent da LICHT OP. De lantaarns wonden opgestoken om: Ld om 4.44 uur. De Belghehe minister rear hst werkaat legt oen verklaring af omtrent de spoariOaaa bU de Ned.-Beigkache grens. Do same arrestaties. Ingediend Is een wetaontwerp tot wtM>Mg ran de Stuwademsast» Z. D. H. de Bisschep van Haarlem M au. Maandag geen audiëntie verleenen. van ge- Donderdagmorgen is bU Beukelenberg ten Noordwesten van den Steenbergscben vliet bij ebbe aan den grond gevaren bet sleep schip „Maria", schipper Stoter van Gronin gen, geladen met stukgoed van Rotterdam naar Antwerpen. BU vloed is het schip weer vlot gebracht door de sleepboot ,J3orus Rü- kers1’ van Smlt’s bergingsbedrijf te Wemel- dinge en naar de vluchthaven van Dlntelsas gesleept. Het schip maakte veel water en is ura Hnl lllr oaK.nVan Typhoon teistert Indo-China MR I uilig groep ernstig iel somt. gekregen agenten. - 3500 130- 64)0— iloem- i kool -3 03; 15000 15630 Wb‘plaatsen UWE ADVERTENTIES in alle binnen- en buitemlandsche bladen zonder eenige prijsverhooging. Alle opdrachten worden onder strikte geheimhouding behandeld iwsche eimstg -2 50; Aan* Drte- i kool -116. wagon rkt KG. /43, 4050. ge-rt 6. 17—34, 13—<0, >lauw- srrene —050, -3350. ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal, voor Alkmaar L— Voor batten Alkmaar 325 Met GeOlaatreerd Zondagsblad 0.60 honger 1930 KG. Drie- Peen 3 30— 5300 3500 K.U en dst o om Op een notariskantoor ie IwiiFri ta een bedrag van 93.6M op gehetaMnaige witse verdwenen. Naar uit Bushir wordt gemeld, is de baat Van Tyen. die als exportmanager van de fir ma Van Houten te Weesp een sakenvtacht maakt naar Nederlandscb-Indid, gistermor gen om 8.43 van Bushir vertrokken en om 15M te Djask aangekomen. Onder de Cocksdorp op Ttooel spoeMs een zwemgordel aan met de wonWlar „naald Amundsen Christiana." De rijkspolitie beeft er beslag op gelegd. Hierbij moet natuurlijk een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de wijri- glngen, die in de kiesdistricten, welker uit slagen worden betwist, op grond van de of- flcleele na-telllng, kunnen plaat» hebben. In den staat Kentucky zün in totaal zes democratische afgevaardigden en twee de mocratische senatoren gekozen. Dit is de grootste •verwinning, die de democraten sinds een kwart-eeuw in Kentucky hebben behaald. Vast staat, dat er een antt-regeeringsge- ztnde meerderheid zal zijn in de twee kamers van het 73e congres, dat in Maart 1931 bij eenkomt, en dal slechts am vrouwen onder De herkiezing van den republikein schen afgevaardigde Yates, in Illinois, schUnt op grond der thans bekende berichten verze kerd, zoodat, in tegenstelling met de veelvul dige voorspellingen omtrent een overwinning der democraten, de republikeinen In het huls afgevaardigden met 318 zetels over een se meerderheid beschikken. Volgens bU de K. L. M. ingekomen bericht is het tweede retourvliegtuig, de P.H.-A E O., gistermorgen om 520 uit Kalro vertrokken en om 8.06 te Mersa Matruh geland. Van daar werd om 835 weer opgestegen en om 13.50 is het vliegtuig te Athene aangekomen. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet luk, volgend op een leven van deugd boete of treurde logisch de De Engelsehe eowservatii Lagerii ataritel ep de arbeiden. bil verltas na nluw vtagak Tot notaris te Beverwijk, in de vacature, ontstaan door het overlijden van Notaris Donker, is benoemd de heer J. H. Bremmar, candidaat-notaris en Inspecteur der Regi stratie en Domeinen te Groningen. Beverwijk krijgt hiermede een R. K. nota ris. De nieuwe functionaris is 42 jaar oud deed in Uil zün candidaata-examea. NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD ONS BLAD ZATERDAG 8 NOVEMBER 1930 eenige dingen aan bet Hebt, dia adat Big sensatie veroorzaakten De president, sir John Simon, deed Mi voorlezing van een tweetal belangrijke rap porten, die bü juist ontvangen had uit Car dington, moois men weet de basta ren bat verongelukte luchtschip. Str John merkte op wel eens te willen weten, waarom dig rapporten niet vroeger waren overgelegd. Het eene rapport Is van Richmond, den ontwerper van de R 101, waarin deae er op zinspeelt dat er een ernstig gasverlles waa geconstateerd, veroorzaakt door scheuren bg het omhulsel, juist onder het geraamte. Bet andere rapport Is van den Inspecteur ren bet Luchtvaart-mlntaterie, waarin autori satie voor vluchten wordt gegeven tot U Juli, maar waarin wordt opgemerkt dat do toestand van het omhulsel der gascellen niet bevredigend is ten gevolge van het '“l wezig zUn ren scheuren. In dit rapport wordt geweigerd toestemming te geven tak vluchten na dien datum. De sollicitor-general, die het gourerne ment vertegenwoordigt bij dit ondersoek, stemde toe, dat het een nalatigheid waa geweest, dat hij deae documenten niet eer- Ki naar voren gebracht. het verhoor, dat hierna volgde, om trent het rapport van den inspecteur, bleek, dat de kwestie was besproken met de lei ders ren het luchtschip. Daarbij was op gemerkt, dat de scheuren weinig talrijk waren en dat men ze hoopte te herzteDm door tusschen de omhulsels der gascellen sa het geraamte een dichtende stof te bros» gen. mensch bevredigende woord spreekt de katholieke kerk, die ons doet gelooven in een eeuwigheid van geluk of onge en op een leven van niet be- zonden en die daartusschen een plaats van loutering stelt van de zielen, die haar persoonlijke schuld wel erkend en betreurd hebben, maar niet volledig in dit aardsche le ven hebben uitgeboet. Uit het wezen van God-zelf volgt deze trilogie nood zakelijk. Immers, de volmaakte recht vaardigheid van God zegt ons, dat een mensch, die berouw heeft over zijn mis slagen, niet voor eeuwig verdoemd kan worden. Dat kan slechts hij, die opzet telijk alle genaden verstooten heeft. Anderzijds volgt eveneens uit het wezen der Godheid, dat de oneindige heilig heid tot de verblijfplaats der zaligen geen zielen kan toelaten, die besmeurd zijn met onuitgeboete schuld. Het va gevuur der katholieke kerk is de sluit steen van alle eeuwigheldsproblemen. Zonder dat blijft de denkende en zoe kende geest onbevredigd. Hoe, op welke wijze, naar welken maat staf de goddelijke gerechtigheid de zie len vóór haar Ingaan in de eeuwigheid loutert, is ons, als alle andere eeuwlg- helds-problemen, onbekend. Zeker echter weten wij, dat de louteringsplaats er eene is van straf en dat het zwaar moet zijn de hand der eeuwige gerechtigheid te gevoelen. Afgezien van de mate van pijn en smart, waaromtrent wij ons onMcgelljk eenlg begrip kunnen vormen, Ujft ons altijd het nuttigst te beden ken, hoe een ziel zich moet voelen, die, los van al het aardsche, moet wachten voor de plaats harer bestemming. Om dat wij door ons lichaam, door onze zin tuigen zoo geheel en al aan het aard sche vastzitten, vergeten wij zoo licht wat het zeggen wil enkel ziel te zijn en dan van God verstooten. Hoe gaat het met den mensch, die zich van een mis- I? Overal achtervolgt hem iL Overdag tracht hij zün onrust in arbeid of in uNartgk vermaa* te smoren; *s nachts houdt zijn wroe ging hem wakker en zoekt hjj een on- rustlgen slaap in verdoovende middelen. Toch gevoelt hij nog maar een klein deel van de zwaarte van hetgeen op zijn ziel drukt. In zUn lichaam, zijn omge ving, zijn vrienden, in lectuur en genoe gens heeft hjj middelen om afleiding te zoeken, terwijl zijn eigenliefde allerlei drogredenen weet te vinden om zijn werkelijke schuld te verkleinen en te vergoelijken. Maar in de eeuwigheid staat de ziel naakt tegenover de waar heid; daar heeft de wroeging vrij spel: daar zijn geen steunpunten meer, geen middelen tot afleiding, daar is alle zelf bedrog uitgesloten. Daar is slechts eener- zljds God en anderzijds de zonde. De scherpte van dit contrast is het vlijm scherpe zwaard, dat de zielen wondt, die voor den hemel bestemd zijn, maar hun natuurlijk verlangen niet kunnen bevredigen, omdat hun zondeschuld staat tusschen hen en den Schepper. Ontdaan van alle aardsche drogredenen, moet de schrikkelljkheld der zonde tegenover de onuitputtelijke goedheid van God en tegenover de rijkelijk aan geboden, maar op aarde verwaarloosde genaden van Christus wel heel bijzon der zwaar op de zielen drukken. En de godgeleerden nemen dit bewustzijn dan ook als een der hevigste smarten van de louteringsplaats aan. Daarbij komt dan het besef van absolute onmacht om zelf nog iets goed te maken, van wat in het aardsche leven misdaan werd. Er moet worden uitgeboet, tot de laatste vlek. Hoe lang, dat weten we niet. Wat is voor God een uur, een jaar, een eeuw’ Hij heeft geen gisteren en geen morgen; alle menschelljk begrip van tijd faalt hier. De Novembermaand stemt tot sombere gedachten; de louteringsplaats, wier bestaan wij als noodzakelijk erkennen on In wier bestaan wij als katholieken ge looven, roept droeve gedachten bij ons op, te sterker, al naar mate dierbare vrienden en verwanten ons voorgingen in de schaduw van den dood. Maar ook hier staat de Kerk weer als wijze Moeder met haar leer, dat het ons, leden der strijdende kerk, ons, die nog de gelegenheid hebben te putten uit de rijke genadebronnen, mogelijk is, om te helpen de zielen, die zelf onmachtig zijn. De leer van het vagevuur Is In haar strenge logica hard en huiveringwek kend, maar zij bezit in zich het troos tende en verheffende element van de hulp der levenden aan de dooden en tevens een heilzame en voortdurende waarschuwing van de dooden aan de levenden! Kaar thans van bevoegde zijde wordt aae- degodeeld, rel met ingang van 15 November het invoerverbod voor Nederlandsch vee in België worden opgeheven, beh~^dsn» langs enkele grenskantoren. waar de Belgische quarantalne-stallen nog door mond- en klauwzeer besmet ztjn. Het vee, dat ook op de markten kan wor den aangekocht, zal voor den uitvoer aan een quarantaine van viermaal 34 uur onder toezicht van den veeartaenljkundlgen dienst en hi door dezen dienst goedgekeurde stal len dienen te worden onderworpen. Aan deze verplichte quarantaine ter ver zekering zooveel mogelijk van den uitvoer van onbesmet vee moest de voorkeur wor den gegeven boven aankoop op onbesmette boerderijen zonder quarantaine. De ervaring heeft geleerd, dat dit voor schrift by een vorige gel< langhebbenden werd mlebi 4 Een tyfoon van buitengewone hevigheid heeft gisteren de eilandengroep Poelo Condor (Indochina) geteisterd en zeer groote schade aangericht. Er zijn geen slachtoffers onder de Europeanen, maar een Inlandsch cipier en verscheidene gedetineerden zjjn omgekomen door het Instorten van twee gebouwen ren de strafkolonie. Het juiste aantal slachtof fers is nog niet bekend. Alle hulzen zijn on bewoonbaar; de electrische centrale is ge heel vernield; de telegrafische verbinding is verbrokenvaartuigen ren vencbiUenden aard zijn gezonken. De regeering beeft cmverwtjld hufe ge- ADVERTENTIEPRIJS: V«w rageM t U»:«O»reDlre«/4M RECLAM per regel 0-7» de een* pagina; reer de •werlge Vagina s f OJS. RUBRIEK VRAAG EN AANBOD" »tj reerwHbeAaltag per ptaateiag 9.60 per advertentie ren 5 regels: Iedere regel sneer 0.13 PRESIDENT HOOVER, die met welgevallen vernomen zal heb ben, dat ondanks alle voorspellingen de Republikeinen de meerderheid bij <ta verkiezingen verkregen. legenheld door be- >ruk!t, door nJ. op markten aangekocht vee op bepaalde boer derijen te plaatsen en te doen doorgaan voor vee. dat aldaar reeds geruimen tijd had vertoefd, waardoor ten onrechte ver klaringen van onbesmette herkomst konden worden verkregen, aangezien In den regel niet te oontroleeren was. dat het betreffende vee eerst vóór korten tijd op de boerderij was geplaatst. Deze misbruiken hebben dêsttjds .heid door de nadering ren den eefsten auto tn Belgische officieele kringen ontstemming gewekt. Het ligt tn de bedoeling een deel ren de kosten der quarantaine ren rijkswege te vergoeden. Nadere inlichtingen kunnen worden ver kregen bij de betrokken inspecteurs ren den veearteenljkundlgen dienst. Gisterenmiddag stond voor de Arrondisse ments rechtbank te Dordrecht de chauffeur A. K. terecht, wlen ten laste gelegd was dat door zijn roekeloos en onvoorzichtig rijden op 31 Julï JJ. de Eerw. Heer L. Kraakman, idt Haarlem, onder de gemeente Zwtjndrecht door een taxi werd aangereden met het noodlottige gevolg dat de dood onmlddeliyk Intrad. Een viertal ggtulgen waren opgeroepen, terwijl een getuige 4 decharge aanwezig was. Dr. Hulst als getulge-deskundlge had de sectie op het Ijjk verricht en als doodsoorzaak een ernstige schedelbreuk geconstateerd ge paard met bloeduitstorting in de hersenen. Daarna werd als getuige gehoord de Eerw Heer A. Bregten, van bet Oroot-Semlnarie Warmond, die op den bewusten avond met zijn vriend Kraakman naar Dordrecht fiet ste. Hij verklaarde, dat men geen signalen gehoord had en dat de taxi dicht achter een anderen auto plotseling vandaan geschoten was om dezen te passeeren. Deze auto had men niet gezien omdat door den anderen het uitzicht belemmerd werd. De flets van Kraak man werd door het spatbord van de taxi geraakt. Van onervarenheid of zenuwachtlg- De Algemeene R. K. Werkgeversvezeenl- gtng herdenkt op Maandag 34 November 1930 te 's-Oravenhage het vijftienjarig be staan dezer organisatie, ter gelegenheid waarvan een Congres zal worden belegd over de Economische Crisis; Inleiders zijn de heeren Prof. H. Kaag en Mr. B. J, M van Spaendonck. terwijl Prof. Dr. P. A. Weve, Rector Magnificus ren de R. K. Handels Hoogeschool te Tilburg de Herden kingsrede zal uitspreken. Het Congres zal gehouden warden in Ho- M Twee Steden" te >-anwenhe«e. wus bij Kr. geen sprake, daarvoor was hij een te goed wielrijder. Get Rietkerken kwam met zijn echtgenoo- te per auto van Antwerpen. Op de pont van Zwtjndrecht had de chauffeur (verdachte) reeds den Indruk gemaakt onder den invloed ren alcohol te verkeeren. HU was hen met groote snelheid voorbij gereden. Mevr. Van Rietkerken verklaarde in gelU- ken geest. Als getuige 4 decharge werd de patroon ren den chauffeur gehoord, die verklaarde dat K. als een goed chauffeur bekend staat. -Verdachte zelf zeide voorzichtig gereden te hebben en bU bet passeeren van den auto zeker 1 M. van het rijwielpad afgelbeven te zön. doch het was stormachtig weer en hij heeft gezien, dat Kr. plotseling tegen den auto aanreed, zoodat volgens zijn verklaring een windstoot de um mak vaa het onheil is i 23.000 verdwenen genverhoor den Indruk gekregen, dat bier wel degelUk van schuld gesproken moest wor den en om den ernst van het feit vond hij geen termen een voorwaardelljke straf te vragen. HU etachte daarom een gevangenis straf van 3 maanden en intrekking van het rUbewUs voor den tUd van 9 maanden. Als verdediger trad op Mr. van Marwijk Kooy die allereerst woorden van medelijden uitsprak met het slachtoffer en zijne familie, doch daarna de opmerking maatke. dat deze zaak door de rechtbank koel moet worden behandeld. De vreklaring van den verdachte vond spr aannemelijk. Uit de verklaringen der getuigen vroeger en nu afgelegd blUkt dat zU thans meer bezwarende verklaringen afleggen dan vroeger wat spr. psychologisch en volkomen te goeder trouw aannemelijk vindt, maar waarmee de Rechtbank reke ning zal moeten houden. Aan de allereerste verklaringen moet de meeste waarde worden gehecht en daarbü Is noch van Invloed van alcohol noch van slingeren op den weg ge sproken. Deze verklaringen komen thans voor het eerst. Spr. hoopte dan ook op vrij spraak. of mocht de Rechtbank daartoe niet kunnen komen dan op een voorwaarde- lUke straf. Uitspraak over 14 dagen. Geen strategische doeleinden De Belgische minister van het Verkeers wezen Lippens, wiens meenlng Is gevraagd over de geruchten, die den laatsten tUd in de Nederlandsche pers de ronde deden be treffende den aanleg in Noord-BelgU van spoorlUnen en Installaties met een strate gisch doel, heeft dienaangaande de volgende verklaring afgelegd: MUn aandacht is getrokken door de me- dedeeltogen, waarvan gU gewaagt. Het zon allereerst gaan over een plan, dat ten doel heeft het aantal spoorlUnen, die Antwerpen en Essen verbinden, tot vier op te voeren. Dit bericht is van eiken grond ontbloot. De havens van Antwerpen worden op het oogenbllk bediend door twee goederensta tions, Austruweel en Zurenborg. Volgens de plannen der regeering te een nieuw station ontworpen ten noorden der havenwerken, welk station bedoeld ta als con centratiepunt van alle verkeer naar en van de havens en dat bestemd ta om de twee bovengenoemde stations te vervangen. Dit station ta reeds voor meer dan de helft gereed en zelfs in exploitatie. Er ta een oU- zonder spoorwegnet, <en einde overlading der passaglers-lUnen tegen te gaan. Te beginnen bU Anstruweel zal in de spoorlUn AntwerpenEsschen geen veran dering worden gebracht: daar bUjft dubbel spoor gelUk ook heden het geval is. De Nederlandsche bladen, waarvan hier onder sprake la, achrUven eveneens strate gische doeleinden toe aan de nieuwe spoor lUnen tusschen Mechelen en Antwerpen. Deze werken, die de sporen tusschen de hoofdstad en Antwerpen tot zes (drie dub bele sporen) opvoeren, hebben geen ander doel dan de voltooiing van een plan, dat reeds vele jaren voor den oorlog ontworpen Is en waarover toenmaals herhaaldelUk in de bladen werd geschreven. Dat plan beoogt in het bijzonder tusschen Brussel en Ant werpen tot stand te brengen een dubbel spoor voor passagiers-sneltretoen en even eens een dubbel spoor voor goederentreinen. Ten slotte ta er een dubbel spoor, dat een volkomen onafhankelUke lijn vormt sn dat naar Antwerpen Zuid loopt Xr sUa. naar onu aagt, te BoaMtab ehem doode sporen, die voor het economisch verkeer niet gerechtvaardigd zouden aljn sn die emplacementen zouden vormen voor mi litaire doeleinden. Die Installatie te Hove is van vóór den oorlog en is gemaakt in een tUd. toen men bang was, dat het station Antwerpen Zuid bekneld zou raken. ZU dient op het oogen- blik als opslagplaats voor oud materieel. Tot de opheffing er van is trouwens in principe reeds besloten. Met betrekking tot het emplacement te Berchem gaat het om een ruimte, bestemd om het materiaal onderdak te brengen van het station Antwerpen-Centrum, dat, naar men weet, niet voor uitbreiding vatbaar ta. Het Nederlandsche blad, dat 't eerst de kwestie der strategische spoorlUnen opwierp, zinspeelde op de event, verdubbeling van de Hjn TurnhoutBaarle-Nassau. Er is geen sprake van een verdubbeling dezer lijn. ZU voldoet en zal nog lange jaren voldoen aan de behoeften van het verkeer tusschen Turnhout en de Nederlandsche grens. De minister zou bü deze gelegenheid uiting willen geven aan de verwondering, welke zich van hem meester maakte bU het lezen van de commentaren van enkele Nederland sche bladen ten opzichte der Belgische mili taire defensie-maatregelen. Men spreekt van een leentog van twee milliard. Dit bericht V van eiken grond ontbloot De totale In de begroeting voorziene uitgaven zullen de 300 millloen francs niet overschrijden. De ont worpen plannen hebben uitsluitend ten doei het weder in staat van verweer stellen van het Maasdal, dat tUdens den oorlog verwoest of ontwapend werd, rekening houdend met den technlschen vooruitgang bU den aanleg van versterkingen. De plannen onzer defensieve werken, aldus de minister, werden sedert geruimen tUd door de bevoegde autoriteiten bestudeerd en vastgelegd. Er heeft zich geen enkele Fran- sche Interventie voorgedaan. België is vol komen vrU in het organlseeren van zUn militair statuut en wensch dit te blUven. ZU. die het tegendeel beweren, zijn kwaadwillige geesten, die wantrouwen tusschen België en Nederland willen zaaien. Hetzelfde geldt voor hen, die ondanks de meest categorische verklaringen van onze achtereenvolgende ministers van bultenlandsche zaken voortgaan op tendentieuze wijze ons militair accoord met FrankrUk te toterpreteeren. Het in het militair accoord beoogde geval, d. w. z. een nlet-ultgelokte Duitsche aanval, valt ta het kader van het Rjjn-pact, dat te Locarno werd gesloten. De verplichtingen van België zUn todentlek met die der overige onderteeke- naars van Locarno. Het militair accoord heeft ten doel de technische voorwaarden eener Fransch-Belgische militaire samen werking vast te stellen in geval een der twee te Locamo voorziene eventualiteiten zich zou verwezenlUken. Een notaris op de Keizersgracht te Am sterdam, was gisteren bezig geld, dat hU ban ontvangen, na te tellen. De som bestond uit drie-en-twtotlg bankbiljetten van f 1000. Toen hU met het natellen klaar was, legde hU het stapeltje op de brandkast en verliet even het privékantoor. Toen hU. na enkele oogenbllkken terugkwam was de som f 234)00 verdwenen, zeer waarschUnlUk stolen- Er moet in dien korten tUd Iemand in het kantoor zUn geweest, maar wie het ta ge weest en hoe hU kans beeft gezien binnen te komen en zoo spoedig ongemerkt te ver dwijnen ligt in het duister. Van de geheimzinnige verdwUnlng ta aan gifte gedaan bü de politie. DU Leeft geen aanwüztog omtrent den schuldige. De num mers ren de bankbiljetten waren niet geno teerd. Mi eea breuk van De politie heeft Inlichtingen over plannen vaq bolsjewistische om op bevel van Moskou in het geheeïe land betoogtagen op touw te zetten. BU verschillende leiders te Sofia is daarop huiszoeking gedaan, waarbij talrijke ruiende pamfletten en manifesten in beMM werden genomen. Voor heden xQn alle ”~rqsiiiz|n—i welken aard ook verboden, De dood, afschrikwekkend voor den levenden mensch, omdat hij als straf aan o bet menschelijk geslacht ta opge legd, is niettemin de bevrijder van het lijdelijk bestaan, dat meer droefheid dan vreugde, meer smart dan waar ge not geeft. De dood is een overgang tot een ander, nooit eindigend leven van de ziel, zooals Paulus het schreef aan de Corinthlers: „Wij weten, dat, wanneer onze aardsche woning wordt verwoest, wij een gebouw van Gsd ontvangen, een huis, niet door handen gemaakt, een eeuwig in den Hemel.” Over dat hêmel- sche vaderhuis spraken wij de vorige maal naar aanleiding van het feest van Allerheiligen. De Kerk verbindt aan dat feest echter onmiddellijk de gedach tenis der gestorvenen, die wel voor den Hemel bestemd zijn, maar dezen nog niet betreden mogen. En aan deze gedachtenis wordt zelfs de geheele maand November gewijd. Dat herdenken van de lijdende zielen in een bepaalde strafplaats is een ope- c clflek katholieke devotie, een stuk Roomsche overtuiging. Bij onze christe lijke, niet-katholleke medemenschen stuit dit geloofspunt af op de stam leer, dat de mensch enkel voor een he mel of een hel kan bestemd zijn; en de ongeloovigen halen hun schouders op voor ieder geloof aan een vergelding in het 'hiernamaals. Toch 18 het geloof, dat de ziel na den dood van het lichaam straf moet on dergaan geen dogma, dat met de chris telijke leer In de wereld gekomen is. In den ouden, heldenschen tijd vinden wij deze idee reeds in allerlei mln of meer vage vormen. De oude heidenen, hon derden en duizenden Jaren voor Chris tus, hadden al een geloof aan een straf plaats voor de zondaars, een geloof, dat somtijds heel dicht naderde tot de voor stelling, welke de christelijke wereld van de hel heeft. BU het ontbreken van de Goddelijke Openbaring kon hun ziens- wtjse omtrent een eeuwige tfflgheld moellijker de waarheid nabij komen en bijgevolg moest ook hun opvatting om trent de verblijfplaats, liggend tusschen hemel en hel, onjuist zijn. Toch was de heldensche geest ook op dit gebied al zoekende. Het is uiterst belangwekkend na te gaan, wat de den kers uit den ouden tijd omtrent het voortbestaan der ziel hebben uitge dacht. De voorstelling, dat de ziel van den mensch in een of ander dier of in een anderen mensch, dus in een nieuw leven terugkeerde, en dat zij, al naar mate zij In haar vorige gedaante goed of kwaad had gedaan, een beter of een slechter leven ging lijden, was niet an ders dan een zoeken naar een oplossing op de vraag: hoe wordt het kwaad na den dood gestraft? En hoe meer de godsdienstzin afnam en het zedenbederf toenam, al naarmate de gemeenschap verwilderde, In die mate verdween ook t geloof aan een hiernamaals en een voortleven vzm de ziel. De latere eeuwen hebben hetzelfde verschijnsel te zien gegeven. Het barre rationalisme van de 18e en 19e eeuw ontkende met het be staan van God ook het voortbestaan der ziel. Hiermede verviel tevens alle geloof aan een plaats van eeuwige be- loon^ng en straf en aan eenlg verblijf van loutering der zielen. Toen het ruwe ongeloof echter was uitgewoed en er weer een algemeene drang naar godsdienst kwam, ontstond met de be hoefte aan een godsbegrip ook een vraag naar het voortbestaan der ziel. De moderne mensch, die de openbaring schuwt, vindt het best bevrediging in het pantheïsme, in het geloof, dat heel de kosmos te zamen de godheid vormt en hij dus zelf een deel der godheid is. Ds gemoderniseerde zielsverhuizing kwam hem bij de oplossing van de tweede vraag te hulp: de moeilijke kwestie der persoonlijke schuld, de con sequentie van straf en belooning voor goed en kwaad, ontgaat hij het gemak- keMjkst, wanneer hij de zielen der men- achen een deel van de al-godheid laat vormen en na het afvallen van het stoffelijk omhulsel de doode stof op nieuw doet beleven. Maar bevrediging wekken zulke voorstellingen op den duur niet. Vandaar dat wij de denkende geesten in onzen heldenschen tijd naar oostersche godsdienstige stelsels zien grijpen; dat theorieën over het voort leven der ziel in telkens nieuwere en telkens schoonere phasen worden op gezet, om zoo te komen tot een systeem, dat eenerzijds het loglsch-denkend ver stand bevredigt en toch niet dwingt om de strenge, christelijke dogma’s te aan vaarden. Toch geeft ook dit geen rust; het wijst slechts op de behoefte aan een gezaghebbend woord, dat leiding geeft aan den mensch, die ernstig zoekt naar de oplossing der eeuwigheldsproblemen. Dh ieder waarlijk deemoedigen BURKAU HOF 6. ALKMAAR Administratie No, 413 Radactie Na. S33 AUe ■booae's op dl« blad «ijn Inrerolm d. rereekerinuwoorwaardea Rlgta ooaavallan veraekard voor eea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1