ONS BLAD I Èi L. Frankenberg - Alkmaar ■TURNER» De organisatie van landpachters DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DINSDAG 11 NOVEMBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 265 f 40 Voornaamste c^Cieuws Verlichting van druk 2? De DO X r i Sociaal-democratische praktijk 1 o K Internationale studentenscherin- wedstrijden De Berlijnsche Zesdaagsche Het wedstrijdprogramma van den K. N. V. B. van a.s. Zondag Heiligverklaring van den zaligen Albertus den Grooten Ook boven andere plaatsen dan Venlo JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Ernstige val De „Graf Zeppelin” naar Nederland Laat Uw DRUKWERKEN door ons vervaardigen WH geven het een EIGEN cachet f 3009.-f is»-- iso.- 5®.- AAW6IFTE MOET OF STRAFFE VAR VERLIES VAR RECHTER. BESCHIEDER UITERUJK DRIEMAAL VIER ER TWIRTIG URER HA HET OHGEVAL den of Zeppelin beden naar Nederland. I Aankomst van de Do X in Calshot. Als moederliefde gemist wordt i Opium en yas in plaats van wiegeliedjes Het drama in een toren te Anwterdam. aan Winst botsing te Hilden heeft S itny Felle brand in een warenhnis te LlvrrpnaL toe. verkiezingen Barometerstand 9 uur vjn.: 771. Vooruit. beeft. Pachter en soc.-dem. verpachter u De Do X en de Ned. Marine. I l l zij Een verzoek van de bisschoppen JAC. GROEN Az. te K.M. o W.KERKMEFR -ALKMAAR is het gevoel pasaa- i Prof. dr. F. Roeit verlaat de R. K. U al vers kleit. met men i r tlon Calshot. even 214.379 144.550 Gemeente 's-Gravenhage Roermond Haarlem Utrecht Groningen Nijmegen Rotterdam 12 ronden: pnt. Op 16 punten. bd een ongeval met doodelijken afloop Sedert Zaterdag wordt uit de weide van mej. Hennen te Nïeuwstadt (L.) twee koelen vermist. Vermoed wordt, dat deze zijn gesto- a t e it e k. r i t i t l Piet v»« Kempen op de Tierde plaats van leden or de erkte fezin. heb- noest aan rüsa- rer- ►ver Ling iere tar- i hu racht x en seling VERKRIJGBAAR O* IS KLAS RUWIELZAMEN ABONNEMENTSPRIJS! Per kwartaal, voor Alkmaar .- Voor bollen Alkmaar Mat Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 booger den wel che ben gen Iet den iwe eds Ier-, ngt Jk- oe- wel iet var te op les on «n m ■m er en J- de Je n, a- ;n er ;n 96 ir Ie n !T ring md- gom bar be nt*- laar Kiel den bjïi rag net tje re- ee- m* pur zü op Zü en ik. afd. Mltl- laook schte heer 's op dien» kre- Aan dr. Eckener is de gouden Neumayer- medaille uttgereikt. in haar woordenboek, en toen zij eens in het park een vader met zün zoontje sag spelen was 7.181 12.38% 81845 15P6% „Bemanning Do X en dr. Dornier bedan ken nogmaals voor uw groote welwillend heid.” Schrijven van den Minister van .Arbeid aan de gemeentebesturen inzake den bouw van woningen voor groote gezinnen. Vlot te Calshot gedaald. De Do X werd gisteren te Calshot te 15.25 uur Greenwich tijd het eerst gesignaleerd. De vliegboot werd toen begeleid door gewone en watervliegtuigen. Overal juichten de nieuwsgierigen bij het naderen van het gevaarte. Tc Calshot zelf hadden zich des ochtends vroeg reeds ontelbare menschen verzameld, die eerst teleurgesteld waren bij het verne men van het bericht, dat de Do X terug gekeerd was. Toen later evenwel bekend werd, dat er voor den tweeden keer gestart was, arriveerden de belangstellenden spoe dig van alle kanten. De streek tusschen Southampton en Calshot was als bezaaid met automobielen, die kijklustigen vervoer den. De MinKter Verschuur heeft de Koloniale demonstratie te Utrecht geopend. Karl von Wiegand deelt mede: „De Do X lag tijdens de vlucht volko men rustig in de lucht, ondanks een tegen wind van 50 K.M. Dr. Domier neemt per soonlijk deel aan de vlucht naar Lissabon om het gedrag van dezen reus in de lucht. te obseryogren Het leit, Itajjé twee vm» dergelijke reuzenvliegtuigen Besteld fc—ft, heeft in Zuld-Slavlë belangstelling gewekt» hetgeen bleek uit de aanwezigheid van ma joor Krakow Het was een prachtige vlucht en het weer was uitstekend. De ontvangst van de Engel- schen was hartelijk. Dr. Domier en zijne echtgenoote gingen gisterenavond als gasten van Lady Swaithling naar Londen. De start naar Bordeaux zal waarschijnlijk niet voor Donderdag plaats vinden, daar ve len het luchtwonder willen bezichtigen.” ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer tM. RECLAME per regel «75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s f S». RUBRIEK „VRAAto EN AANBOD" bü vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 zijn, dan is het toch zeker reeds geruimen tijd in ernstige voorbereiding. In haar jongste algemeene vergadering besloot eveneens de Wetenschappelijke Vereeniging. op voorste! van dr. Schoengen. een gemeenschappelijk suppllek naar Rome te zenden. Ons hoogste kerkdijk gezag sanctionneert en bevestigt deze alle, nu het besloot uit naam van heel de Nederlandsche Kerkpro vincie haar vurig verlangen aan den H. Vader kenbaar te maken. Diefstallen Te Bussum is een 18-jarige jongen aange houden, die ten nadeele van zijn patroon 500 had gestolen. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. Mj verlies van anderen vinger. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen warden opgestaken om: 4 41 uur. In de centrale van de Provinciale Zeeuw- sche Electriclteltsmaatschappü te Middel burg is de Jeugdige werkman L. van een aan zienlijke hoogte gevallen. Hij is in emstigen toestand naar het St. Joseph-ziekenhuis ge bracht. Onmiddellijk na de daling op het water kwamen er vaartuigen langszij om de Do X aan de boei te bevestigen. Kart voor de aankomst van de machine was ook een der grootste vliegbooten van Southampton opgestegen en had vervolgens koers sezet naar de Do X. Bi) de nadering van de Do X gaf de vlieg boot lichtsignalen, om bij het dalen behulp zaam te zjjn. Toen de Do X gearriveerd was, begaven rich direct officials van de Royal Air Force aan boord om den commandant en de be manning te begroeten, die kort daarop, toen de Do X veilig gemeerd lag, aan wal gin gen. zy er verwonderd over en vroeg me ver baasd. waarom deze kleine jongen een „man als kindermeisje" had. Op zekeren dag ging ik met de kinderen van Hardy naar mijn nichtje, die in een villatje in de voorstad woonde. Het duurde niet lang of ze waren druk aan het spelen met de kinderen van mijn nichtje, zij bakten zandtaarten in den tuin en kwamen aan de keukentafel.... taart eten en drinken....,, ten laatste waren zij met alle kinderen van de straat aan het paardje spelen. Het wa* een oorverdoovend lawaai en ik kon mijn beide millionnairs haast niet mee naar huis krijgen. Terwijl ik met de beide kinderen in de Metro zat kwam Mevr. Hardy op het idee, eens naar de kinderkamer te gaan. Toen zij hoorde, dat haar kinderen in een gewonen trein reden en met heel gewone kinderen gespeeld hadden, viel ze bijna in onmacht en ik werd op ^taanden voet ont slagen. „Groote God, ze kunnen best be smet zijn. Geef ze gauw *n antiseptisch bad. Sylvia heeft vast en zeker koorts en Peter in totaal, uitgeput." Zü begreep niet, dat Sylvia roode wangen had van het spelen en dat de oogen straal den van zuivere, onvermengde kindervreugde. De jongen was eenvoudig vermoeid van zijn eerste ervaringen m het gezonde kinderspel. Maar deze vrouw begreep daar geen syllabe van. Met een bezwaard gemoed pakte ik mijn koffer in en verliet de beide kinderen, die zich nooit meer heerlijk vuil zouden maken met in het zand te spelen. Dit zjjn enkele van mijn ervaringen als kindermeisje in Amerikaansche millionnairs- gezinnen. Alle andere kindermeisjes in deze huizen doen dezelfde ervaringen op. Een kleine mü- lionair ziet zjjn moeder misschien een heele week niet, al wonen zij ook onder het zelfde dak. De bloedige dooden geëischt. Boven Maastricht Hedenmorgen te 8.45 uur verscheen de „Graf Zeppelin" boven Maastricht, juist op het uur, dat vele scholen en ook kantoren aangaan. Er was dan ook groote belangstelling vor het luchtschip. Boven het centrum der stad scheen het, alsof het gevaarte even stil bleef hangen en met een grooten boog ver dween de „Graf Zeppelin" over Houthem. St. Gerlach en Valkenburg over de Oostgrens in de richting van Aken. In het gebouw van de Handelbeurs zijn Maandag de internationale schermwedstrü- den voor studenten begonnen, georganiseerd door de Utrechtsche Studenten Schermveree- niging „Olympla” ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan. De wedstrijden zullen vier dagen duren. De uitslagen luiden: Personeels floretwedstrijden 1. R Lemoine, Frankrijk, met 8 gewonnen partijen. 20 ontvangen. 40 gegeven treffers; 2. R. Bougnol. Frankrijk, met 7 gew. par tijen. 18 ontvangen 38 gegeven treffers; 3. Mayer. Duitschland, met 5 gewonnen par tijen. 24 ontvangen. 31 gegeven treffers; 4. L. Degroo, België, met 5 gewonnen partijen. 18 ontvangen en 30 gegeven treffer»; 5. M Oornil, België, met 4 gewonnen partijen met 29 ontvangen en 30 gegeven treffers; 6. J. F. Stapel. Nederland, met drie gewonnen par tijen met 35 ontvangen en 29 gegeven tref fers; 7. A. Nieuwenhuyzen, Nederland, met 2 gewonnen partijen. 35 ontvangen en 29 gegeven treffers; 8. Trilhaase. Duitschland. met 1 gewonnen partij. 36 ontvangen en 21 gegeven treffers; 9. C. P. Collins. Engeland, met 1 gewonnen partij. 36 ontvangen en 16 gegeven treffers. De uitslag van den landenwedstrijd op de gen is als volgt: f i 1. Frankrijk met drie gewonnen matches, 6 pnt., 18 gew. partijen. 27 ontvangen en 46 gegeven treffer». 2. Nederland met twee gewAnen matches 4 pnt., 15 gew. partijen. 32 ontvangen en 38 gegeven treffers; 3. België met 1 gewonnen match. 2 pnt.. 12 ge wonnen partijen. 37 ontvangen. 44 gegeven treffers; 4 Engeland. 0 gewonnen matches, 0 pnt. 7 gew. partijen, 46 ontvangen en 24 gegeven treffer* Bouw van een tunnel onder den Rijns- burgerweg te Leiden. Boven Sittard Geheel onverwacht verscheen hedenmorgen te 8.25 uur. komende uit de richting Venlo, de „Graf Zeppelin” boven Sittard en vloog zeer langzaam op een hoogte van ongeveer 150 Meter in de richting ..Staatsmijn „Mau- rits,” waarboven het luchtschip circa 10 mi nuten bleef stilstaan. Daarna vervolgde het zijn tocht en ver dween in de richting Maastricht. Zooals begrijpelijk, was de belangstelling zeer groot. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Boven Venlo Op de groote hei ten Oosten van Venlo was het hedenmorgen in de vroegte bijzon der druk, in verband met de verwachte aan- komst van dc „Graf Zeppelin”. Honderden personen, o.w. vele autoriteiten Waren naar bujten gegaan, om de aankomst van het luchtgevaarte te zien. Te 6.57 uur kwim de „Graf Zeppelin" in zicht. Een ..hoera" steeg op toen het lucht schip kort daarop boven de Groote Kei ver scheen. Te 7.14 uur heeft de „Graf Zeppelin" een postzak, wegende 15 K. G. aan een para chute uitgeworpen. get Juchtschlp vloog roet geringe vaart over do hei en keerde daarna terug. Boven de hei heeft het lucht- schip oi> ongeveer 60 meter hoogte ongeveer drie minuten nagenoeg stilgelegen. Te 7.29 uur werd e enkabel uitgeworpen en daaraan werd de Nederlandsche post, omvattende 1300 a 1400 brieven en oriefkaaretn, opge trokken. De ..Graf Zeppelin?’ vloog daarna over de stad en verdween in Zuldwestelijke .richting. Lady Drummond Hay over haar tocht Lady Drummond deelt hare indrukken aan boord van de Do X als volgt mede: ..Wij beleven het begin van een nieuwen aera in het wereldverkeer." zeide dr. Dor nier en toen wj) over zee vlogen, voegde hij hieraan toe, dat de eerste succesrijke overtocht over de open zee voor hem de vervulling van zijn levensdroom beteekende. Ik zelf gevoelde hetzelfde als bij mijn éér sten grooten Zeppelintocht in 1938, dezelfde verheven stemming heerschte op de com mandobrug. in de navigatie- en de machine kamers als bij de Zeppelin. Een andere overeenkomst van buitengewone veiligheid op de plaatsen. Er is nauwelijks een beweging merkbaar en het rumoer van de 12 motoren met hun 7500 PK. stoorde de conversatie in de passagterscabine geenszins." Do X arriveerde, vliegende op een hoogte van 250 meter, boven het vliegsta- cirkelde rond en zette nog koers in de richting Cowes, om kort daarop, tegen de windrichting in, vlot dalen. Hoewel de Do X een snelheid had van 150 K.M. scheen deze, door de enorme grootte van het gevaarte, minder en werd dan ook op hoogstens 36 KJ4. geschat. Boven Roermond Te 8.04 uur hedenmorgen verscheen de „Graf Zeppelin", komende uit-de de richting van Venlo, plotseling boven Roermond. Het luchtschip vloog zeer langzaam en op betrek kelijk geringe hoogte. Er was zeer groote belangstelling. Het luchtschip verdween in Zuidelijke richting. We kunnen het verstaan, schrijft de „Stan daard", dat deze cijfers onze agrariërs prik kelen. evenals zij het moeilijk kunnen verdra gen dat het Rijk enkele honderd-duizenden guldens winst maakt door de keurloonen van den veterlnairen dienst. Indirect vormen deze heffingen voor onze boeren. Rijk en gemeenten moet het een eer zijn, in deze hachelijke periode dien druk weg te nemen. Het lijkt mij niet ongewenscht, een waarschuwend woord te richten tot de katholieke landbouwers en tuinders, en wel naar aanleiding van het feit, dat van op- ge- De Sportkroniek meldt: Op Zondag 16 November a s. zal de competitie stil liggen, met uitzondering voor die vereenigingen. die daartoe den wensch te kennen geven voor Woensdag 12 dezer; zoo mogelijk zal dan nog een wedstrijd voor haar worden inge- lascht. Onder geen beding zullen wedstrij den vastgeeteld worden of gehandhaafd blij ven voor vereenigingen. van welke spelers door de Technische Commissie of een harer Districtscommissies worden aangevraagd voor een plaats in een der op as. Zondag te spelen Bonds-. Districts- of Jeugdelftallen. De stand van de zesdaagsche was Maan dagmiddag te vier uur als volgt: 1. Krüger/Funda 91 punten. Op een ronde: 2. Rieger, Kroschel 101 pnt. 3. Tonani/Dtnale 88 pnt. Op twee ronden: 4. Plet van Kem- pen/Schön 152 pnt. 5. Rausch'Hürtgen 53 npt. 6 Manthey Maczinsky 51 punt. Op drie ronden: 7. EhmerTletz 68 pnt. Op vijf ron den: 8. Pijnenburg Braspenning 78 pnt. Op 6 ronden: 9. Lehmann—Wessel 48 pnt. Op 10 ronden 10. Petrl/Stubecke 137 pnt. Op 11. Debruycker'Mandelkow 37 ronden: 12. Lemoine'Peix 62 BUREAU; HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie Np. «33 in meerdere plaatsen afdeellngen den Bond van Landpachters worden gericht éfi allerwegen propaganda maakt wordt voor dezen Bond. Dat deze actie in de meeste plaatsen komt van socialistische zijde, moet ons al reeds zeggen, dat gevaarlijk spel wordt gespeeld door degenen, die deze actie bevorderen; trouwens, het is voor ons, katholieken, volmaakt overbodig om zich tot verbetering van pachttoestan- den bij dezen Bond aan te sluiten; er is toch zeker geen organisatie in den lande, die hiervoor meer heeft geijverd dan de R. K. Ned. Boeren- en Tuinders- bond. waarvan, volgens den uitdrukke- Rjken wensch van het Doorluchtig Epis copaat, alle katholieke boeren en tuin ders lid behooren te zijn. Te werken aan de oplossing van het pachtvraagstuk behoort tot de taak van onze Katholieke Boeren- en Tuinders- bonden en in deze taak zijn deze werke lijk niet tekort geschoten. Men vraagt zich af, wat de aanleiding kan zijn geweest tot de oprichting van den Bond van Landpachters en zijn actie, als men in aanmerking neemt, dat toch ook de z.g. neutrale Landbouw- maatschappijen competent genoeg zijn om de toestanden op het gebied van de pacht te beoordeelen. Het antwoord is echter niet moeilijk. Wanneer pachters en verpachters zich in eene organisatie niet uit gevoelens van solidariteit en christelijke liefde weten te vinden, wanneer de eene groep zich op liet liberale standpunt plaatst en de andere zich de gedupeerde van dit stelsel voelt, dan ligt het er maar aan, welke groep de sterkste is, waar naar dan de „neutrale” vereeniging haar standpunt bepaalt. Met het onmiddellijk gevolg, dat de minderheid zich op andere wijze, nX «air middel vah «en andere vereeniging, tracht te doen gelden. Als wel ooit de onbestaanbaarheid van -de neutraliteit, zelfs in land- en tuin bouworganisaties, werd bewezen, dan is het in deze zaak. En wat zich thans afspeelt tusschen de in wezen liberale landbouwmaatschappijen en den Bond van Landpachters Is niets anders dan de klassenstrijd, zooals we dien al lang ken nen en zooals hij door de socialisten wordt aangeprezen als stelsel om de ge dupeerden in het maatschappelijk leven tot een betere positie te brengen. Voor zoover de Bond van Landpach ters op zijn gebied iets ten goede van de pachters kan verrichten, is dit streven zeker lofwaardig, maar wij, katholieken, weten nu toch eindelijk wel, dat klas senstrijd ongeoorloofd is en dat deze strijd de maatschappij niet uit den put zal helpen; daarom moeten wij niet mee doen aan deze actie. Laten wij bedenken, dat de pioniers voor de verbetering op het gebied van de pacht bijna uitsluitend te zoeken zijn in het katholieke kamp en de groote voorvechters hiervoor steeds in de standsorganisatie van katholieke boe ren en tuinders, waarvan tienduizenden pachters zoowel als grondeigenaars Ud zijn en het pachtvraagstuk aan de orde hebben gesteld. Dat er (eenerzijds over wogen de rechten van den verpachter en anderzijds de noodzakelijkheid om de positie van den pachter te verbeteren, doch altijd volgens de groote beginselen van rechtvaardigheid en naastenliefde) in die groote katholieke organisatie een stemmigheid is bereikt en dat er aan Regeering voorstellen zijn gedaan van veel verdere strekking, dan het huidige wetsvoorstel, dit is bij de behandeling hiervan in de Kamer, door de van katholieke zijde ingediende amende menten, duidelijk genoeg gebleken. Wij aarzelen niet te zeggen, dat deze aangelegenheid, ook in het waarachtig belang van de pachters, aan de katho lieke land- en tuinbouworganisatie het besten is toevertrjouwd. Een reden temeer, om aan de actie van den Bond van Landpachters niet mee te doen. Men bespreke deze zaak eens rustig in de katholieke land- of tuinbouwver- eeniging en raadplege eens zijn Hoofd bestuur. Als hierbij de katholieke begin selen niet tot grondslag worden geno men, zal een werkelijk vruchtbare op lossing niet gevonden kunnen worden. En het is wel zeer duidelijk, dat noch de liberale, noch de socialistische begin selen daarbij voor ons leiding mogen geven. De nood van onzen boerenstand wordt zoo nijpend, dat niets, letterlijk niets mag worden verzuimd om ons land te bewaren voor de ramp dat velen in dezen stand onherroepelijk ten ondergang gedoemd worden. In het regeerlngsbemoeien moet thans de zorg voor den landbouw een eerste plaats in nemen. Kleine en groote middelen gelijkelijk moe ten worden aangewend om verlichting van druk te brengen. In dit verband is van beteekenis bet staatje van winsten, door verschillende gemeenten met haar abattoirs gemaakt. Het wordt gepubliceerd door den Vee- en Vleeschhandel. die deze gegevens vermeldt: Een pessimistische persstem uit Engeland. Uit Engeland waar men. begrijpelijkerwijs na de catastrophe van de R. 101, nog zeer pessimistisch gestemd is, vermelden wjj de volgende persstem: De Berlijnsche correspondent van de „Daily Express" stelt de begry^lijke vraag, of de Do X werkelijk nog dit .‘aar de transatlanti sche vlucht zal kunnen craernemen. Terwijl alle Dultsche bladen zich uitputten in patriottische uitlatingen over deze grootste vliegboot ter wereld, rijst er in avlatlsche rkingen twijfel. Men geeft er zich thans re kenschap van. dat de Do X nog nimmer is blootgesteld aan ruw-weer-omstandlgheden! Zelfs als het water van bet meer van Con- stanz fel bewogen was, is de Do X er niet )jit- gegaan1 Alle vluchten tot nu toe zijn .jnooi-weer- vluchten" geweest! Daarom ook is er zoo lang gewacht op mooi weer voor de vlucht van Altenrheln naar Am sterdam En de „Daily Express” voegt er aan toe: Men wacht op dit oogenbiik voor het vei- trek naar Calshot tengevolge van weersom standigheden. die evenwel geen stagnatie in de diensten der vliegtuigen tusschen Engeland en het vasteland, hoewel de bestuurders van deze vliegtuigen er niet over zouden denken zich bloot te stellen aan de zooveel grooter gevaren van een vlucht over den Oceaan!” En als de leidende menschen van de Dor nier vrij angstig zijn ten opzichte van een vlucht naar Calshot. hoe moeten zij dan wel staan tegenover de gevaren van een Atlan tische vlucht? „Daily Express” vertelt uit goede bron, dat een milllonnair. die nauw betrokken is bü deze vlucht, de Dornier heeft geadviseerd om de vlucht uit te stellen tot het volgend jaar. omdat een eventueele mislukking een zwaren slag zou oebrengen aan het prestige der Duit- sche luchtvaart! Het is echter, zegt het blad verder, heele- maal niet zeker, dat de toestemming tot de Atlantische vlucht zal worden gegeven. Het schip zal, naar verklaard wordt, alleen ver trekken „onder de best mogeljjke weersom standigheden.” Zjjn die.omstandigheden min der goed, dan zou het vliegschlp een kruis tocht in de Mlddellandsche Zee gaan maken. En wij kunnen daaraan toevoegen, dat de weersomstandigheden boven den Oceaan in dezen tüd van het jaar nimmer „zoo best mogeljjk" zijn. een druk Naar „De Tijd” verneemt, hebben H.H. D.D. H.H. de bisschoppen van Nederland in bun vergadering van 30 September JX besloten, tot den H. Vader een verzoek schrift te richten ter verkrijging van de heiligverklaring van den zaligen Albertus den Grooten. Reeds eerder werd door de Nederland sche Dominicaner provincie een verzoek schrift naar Rome gezonden En is het blad wel tngelicht. ook door de Nijmeegsche Unlverstteit. Mocht bet nog niet verzonden Naar te Venlo bekend is geworden, zou het luchtschip „Graf Zeppelin", dat te mid dernacht (Duitschen tijd) van Friedrichsha fen gestart is voor een tocht naar Neder land. in hoofdzaak het stroomgebied van den Rijn volgen en vla Keulen en Düsseldorf koers, zetten naar-Venlo. Of er ook andere Nederlandsche plaatsen dan Venlo gepasseerd zullen worden, is nog niet bekend, aangezien, alt geheel zal afhangen van de weerberich ten voor Nederland. Te Venlo zou niet alleen post worden in- genomen. maar ook uitgeworpen. Boven Keulen Op weg Van Friedrichshafen naar Venlo verscheen de „Graf Zep,>elln” hedenmorgen te ongeveer 6 uur boven Keulen begeleid door drie vliegtuigen vloog het luchtschip ongeveer 10 minuter boven de stad, waar men ten zeerste was verrast door dit vroege en onverwachte bezoek. Vóór dr. Dornier zich gisterenmorgen aan boord begaf van de Do X, heeft hb luite nant ter zee tweede klasse. F. W. van Over- eem. die gedurende het bezoek van de vlieg boot met de leiding in het marine-vlieg- kamp Schellingwoude was belast, dank ge zegd voor de buitengewone medewerking, welke de officieren en andere opvarenden van de Do X van de zijde der Nederlandsche marine hebben ondervonden, speciaal ook van bootsman Seyderveld. die in gewone omstandigheden het toezicht op het kamp uitoefent. Kolonel Romswinckel. onder-commandant van de marine te Amsterdam, heeft van dr. Domier uit dc Do X het volgende telegram gekregen: Groote belangstelling. Toen de Do X aan de boei gemeerd lag. werd direct de Dultsche handelsvlag gehe- schen. Vlce-Luchtmaarschalk Lamb begaf zich als eerste van de autoriteiten aan boord van de vliegboot en begroette de opvarenden namens het Ministerie van Luchtvaart. Nadat de douaneformaliteiten vervuld Wa ren. werd verlof gegeven aan land te gaan. Een vertegenwoordiger van de Dornier Werké heeft vastgesteld, dat de vlucht van Amsterdam naar Calshot 3 uur 51 minuten geduurd heeft. De Do X zal Calshot waarschijnlijk Don derdag verlaten om verder te vliegen naar Bordi-aux. La Corunha en Lissabon, alwaar de Oceaanvlucht zal beginnen. Te Calshot gaat het zeer levendig Steeds komen nieuwe groepen kijklustigen Uit Londen aan. De politie heeft uitgebreide maatregelen genoiëien om het verjteer in goede banen te leiden. Leenings- Winst Winst schuld enz. bedrag in 2.036.161 166 226 8 11 58 011 512.737 595.045 129.007 21 68% - 58 552 2731% 40.407 2735% 787.473 253.861 2935% De Amerikaansche bladen bevatten tegen woordig zeer Interessante mededeellngen van kindermeisjes, die de omstandigheden schil deren, waaronder de kinderen der rijke lui opgroeien Een van haar schrijft b.v.: „Tien jaar lang heb ik kinderen in het bad gedaan, laten eten en aangekleed kleine million nairs tien jaar lang heb ik nen in elegante kinderwagens door de parken van New York gereden. Nu ben ik getrouwd en heb zelf kinderen. Zfj hebben geen FTanschen baby- ultzet en geen wiegjes, die met zijde bekleed zijn. Onzen kinderwagen hebben we „oud” ge kocht en toch heeft hij voor alle drie moeten dienen. Neen, ik benijd niemand de weelde en de luxe, die'mijn kinderen hebben moeten missen. Want ze hebben hun ..moeder” ge had en dat is heel wat meer dan een van die mllltonairsklnderen in zijn prachtig wagentje ooit gehad heeft Ik was 16 jaar, toen ik voor het eerst een betrekking kreeg in een prachtig steenen paleis midden in het rijkste gedeelte van de 5e Avenue. De dame had een meisje noodig als hulp voor de kinderjuffrouw, die met de zorg voor den pasgeboren tweeling belast was. Ik moest al het ruwe werk doen, vloeren schuren, luiers wasschen. flesschen spoelen, de kinderjuffrouw bedienen Maar ik heb al tijd veel van kinderen gehouden en lang zamerhand werden ze wat meer aan mij eigen. De jongen was een sterk, levenslustig baasje Maar met de kleine Gloria was het anders gesteld Zij was een teer plantje en geen enkele klnderdokter, hoe bekwaam ook, kon haar helpen Toen besloot ik mijn eigen theorie in praktijk om te zetten. Ik was er van over tuigd. dat het kind behoefte had aan liefde. Zij hadden haar al het mogelijke gegeven, maar nooit had iemand het kindje een kus gegeven en haar een feeder woordje toege voegd. De moeder was gewend lederen dag een keer in de kinderkamer te kijken, meestal voor zü ergens op visite ging. Verder be moeide zü zich nooit met den tweeling en de kinderjuffrouw, die toch al een hoog sala ris kreeg, deed precies zooveel als moest.... meer niet. Zoodra ik de kans schoon zag. sloop ik de kinderkamer binnen om het kleine meisje te wiegen ofwel Ik nam het kindje, dat kostbare züden kleertjes droeg, in mijn armen en drukte het aan mün hart, terwül ik teere liedjes neuriede, die ik zelf als kind gehoord had Na een paar dagen kende het kind mij al, bet lacht»-en stak de armpjes naar me uit. He« kreeg een beetje kleur en begon veel beter te eten. „De geneesmiddelen doen wonderen", zet de kinderjuffrouw, maar ik wist wel beter! Gloria's honger naar liefde en genegenheid werd gestild en zij begon te groeien. Natuurlük zei ik mün meening niet hardop, dat was trouwens ook niet noodig. Het kind zei het zelf. Zoodra iemand anders haar aanraakte, begon Gloria bitter te schreien. ..Dit kind is werkelijk op jou gesteld”, zeide de kinderjuffrouw op zekeren dag. ,Je kunt haar vandaag genist in het bad doen, want ze wordt al rood Van kwaadheid als ze mü maar üi de verte ziet.” Het duurde niet lang of de zorg voor de baby kwam practisch geheel op mü neer. Zü groeide dat het een lust was en een jaar later kreeg de kinderjuffrouw tiaar ontslag en de kinderen werden aan mün zorg toevertrouw'i. Dat was een groote eer voor mij, want over het algemeen verlangen rüke lui büzondere aanbevelingen voor de verpleegster, die zü voor hun kinderen aanstellen. Men hecht veel meer aan goede getuigschriften dan aan een sympathiek iemand, die liefde heeft voor de kinderen. De tweeling werd goed verzorgd, dat durf ik gerust beweren, maar door den omgang met andere kinderjuffrouwen kreeg ik toch een goeden kük op haar praktüken. Ik kwam toen ook te weten waarom de kinderen van rüke menschen vaak ziekelijker zün dan die van den middenstand, ja zelfs die van arme gezinnen Wij kindermeisjes, zaten op de banken in het perk en babbelden onder el kander. terwül onze babies in hun prachtige wagens lagen te slapen. Op zekeren dag wilde een van de meisjes die belast was met de zorg van een jongetje, dat eenmaal millioenen erven zou, mü over halen om mee te gaan dansen. „Ik kan niet voor half acht komen", ant woordde ik, „de kinderen slapen niet eerder.” Zü staarde mü verbaasd aan en begon toen te schaterlachen. „Geef ze een paar drup pels opium, dan zullen ze wel Inslapen. Ik geef het den jongen altüd en hü slaapt dan als een os.... en ik behoef dan niet ongerust te zün. dat hü wakker wordt en begint te schreien.” Een ander meisje diende in een huis, waarin zich, in een vertrek naast de kinder kamer een gastoestel bevond. Zü liet altüd een beetje gas in de kamer, om de kinderen te bedwelmen, eer zü met haar chauffeur uitging. „Dat doe ik al jaren”. verklaarde zij lachend. Jk weet precies, hoeveel zü kunnen verdragen. Ik kan absoluut met uitstaan, dat Theorie en praktük liggen bü de sociaal democraten soms ver uiteen. Bü de behande ling van het Pachtwet-ontwerp is uit den rooden hoek steeds op verscherping van de wet aangedrongen, om toch vooral den pach ter tegen den kapitallstlschen verpachter te beschermen. Over die slechte grondeigenaren zün de heeren niet gauw uitgepraat. Men maakt de ,J4. Rolt. Crt.” thans Op een geval van ultbulterü opmerkzaam. De ge meente Dordrecht is eigenaresse van ver schillende gronden, die in het voorjaar tel kens voor een jaar verpacht worden. Den laatsten keer zün er drie perceelen niet ge gund, omdat de bü de inschrijving geboden pachtsommen te laag warennaar het oordeel van den... sociaal-demokratischen wethouder. Deze gronden, telkens voor een jaar verhuurd, vallen buiten het nieuw ver zonnen continuatie-recht. Wordt het ont werp aangenomen, dan hebben eigenaren die niet alle zeggenschap over hun grond wjÉen verliezen, dus een soclaal-demokrattsch voor beeld ter navolging. kinderen schreien.” Ik bleef bü den tweeling tot zij 5 jaar wa ren, toen kwam er een gouvernante. Mün volgende betrekking kreeg ik bü de familie Hardy en hier ondervond ik hoe zwak kin deren van rüke menschen kunnen zün. De 3-jarige Sylvia en haar pasgeboren broertje werden soms driemaal per week naar een kinderspecialist gebracht omdat zjj aan En- gelsche ziekte leden, een ziekte die een ty pisch verschünsel is bü kinderen van de al lervoornaamste rüke lui. Ondanks de zorg vuldige verpleging waren zü bleek en pap perig en hadden oude, afgematte gezichten. Hoe fijn het eten ook klaar gemaakt was, toch schreiden zü altüd wanneer er gegeten moest worden. Zü waren en bleven ziek, een voudig omdat Oe moederliefde ontbrak, de moederliefde, die door geen wetenschappe lijk toebereid voedsel vervangen kan worden. Het echtpaar Hardy had het veel te druk, om zün echtscheiding in orde te krijgend dan dat er ook maar eenige aandacht aan de kinderen geschonken kon worden. Sylvia noemde haar moeder „de mooie dame” en zij zou haar vader zeker niet gekend heb ben als zij hem op straat toevallig zou ont moeten. Het woord .moeder" stond niet Na de O^ptenrijksche Détailctf fers. Bezoek van m<r. J. Kerckhofs aan de R. K. Handelshoogeschool

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1