ONS BLAD 1 I l Hi L. Frankenberg—Alkmaar 3 I Ir LM r rI DONDERDAG 13 NOVEMBER 1930 Voornaamste cJCieuws Het Belgische Ministerie DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 267 f 40 Arbeidstijden Doodeliik verkeersongeval Diefstal op een postkantoor „De Nieuwe Boerhaave De eerste Ned. Aviatrice Het bezoek van DO X aan Engeland De crisis geëindigd De Nationale Bedevaart Boerderij afgebrand Haag. t 1 i, Het doorgaand wegverkeer in Nederland Retraite van zangers uit Haarlem’s Bisdom Verhooging invoerrechten op landbouwproducten Het bestuur der R.K. Staatspartij paraat De stad Beverwijk in openbare veiling TABELLARISCHE BOEKEN voor elke administratie Wij hebben keuze van 3 tot 30 kolommen Algemeené R. K. Landbouw- Bedrijfsraad yenokering dekt dg gebade. De komende verkiezingen voor Provinciale Staten en Gemeenteraden Nieuwe HollandFriesland verbinding JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Een eigenaardige verkooping Jan Dunselman -1 AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL NOG MEER BEWIJS NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I Verzuim tengevolge van de feestdagen Wanneer we moest I ■ij De Terw|fl de beambten naar de Zeppelin keken W Barometerstand 9 uur v.m.: 777 achteruit f Buitengewone algemeene vergadering ver- dende lichamen Haar brevet behaald. De prins van Wales aan het stuur Toenemend aantal retraitanten het Dege- waarvoor technischen uit te spreken, dat surseance beter Is dan De Karakorum-expeditie De* heer Sillem in ons land terug. Algemeene vergadering te Rotterdam de Door de Duitsche regeering Een groote Lourdcsfilm. an- van iwingen in de* Tweede Ubegroot ng. Sant- Hofam- ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar t.— Voor buiten Altenaar J 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger in 25 LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4 38 uur. De wapenschouw en het d-filé bij het be zoek der studentenweerbaarheidscorpsen vaa Utrecht en Leiden aan Bergen op Zoom. •n Uul De politieke crisis in Belfie is reeds op gelost. Verschenen is het Voorloopt* Versla* over Hoofdstak VIII departement van Defensie) der R (jksbegrooting voor 1931. er te afbrandde. «et vee en eenlg huisraad kenden groo- tendeuh gered worden. mej. bc- Dtnsdagmiddag brak door onbekende oor zaak brand uit in de kapitale boerderij, ge naamd „Kinnerserhof” te Hunael (L.J, eigen dom van en bewoond door den landbouwer W. Peeters. In korten tijd stond de stalling, waarboven een groote hoeveelheid hooi lag. tn lichte laaie. Van de stalling sloeg het vuur over Toen de „Graf Zeppelin” boven Roermond verscheen en alles uitliep om het luchtschip t» zien, maakte een bezoeker van het post kantoor aldaar van de gelegenheid, dat de loketten even verlaten waren, gebruik om een bankbiljet van 100 te ontvreemden. Op de haar gegeven aanwijzingen mocht de politie er spoedig in slagen den verdachte aan te houden; het geld was nog in zijn bezit. -binding doorsnijdt den pas ieringermeerpolder en volgt lijk den Oever-Zurig. Hler- iwterdam (vla Zaandam Haarlem (via AlkmaarVan directe verbinding met Fries- daar houdt deze verkeersweg De Minister van Arbeid. H. en N. heeft hoofden of bestuurders van ondernemingen in alle gemeenten des Rijks, in wier fabrie ken of werkplaatsen of onde:deelen daar van op 27 Dec. as. geen arbeid wordt ver richt in afwijking van het bepaalde by art. 24 der Arbeidswet 1919. vergund, het aantal daardoor verzuimde uren tot een maximum van 5J4 uur te doen inhalen op de eerste vijf werkdacen der weken, vallende in het tijdvak van 1 tot en met 31 Dec. as. Opening der Ronde Tafel Conferentie te Londen. Redevoeringen van den Konlng en MacDonald. 4 De regeering overw eegt. om bij de uit- voer ng der eventueel* Tarwewzt self de tn- landsche tarwe cp te koe pen en té. doen vermalen, benevens om h-t verkr-gen meel aan fabrikanten er importeurs te verstrek- Gisteravond te zes uur is op den Elftweg onder de gemeente Velp bij Grave een ern stig verkeersongeval gebeurd. Op den Rjjks- straatweg Den BoschNijmegen reed de 2O-Jarige motorrijder S. F. uit Nijmegen tegen een boerenwagen, die van een deugde- lljken reflector was voorzien. De motorrijder en duorljder werden op den weg geslngerd. 8. F. werd in deemiswekkenden toestand naar het ziekenhuis te Grave overgebracht, alwaar hij bij aankomst overleden is. duo-rjjder kwam met den schrik vrij. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer 0 25. RECLAME per regel f 0.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s f 9.59. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 Gistermorgen heeft mej. E. M. M. Ver- siuys uit Delft op het vliegveld Waalhaven haar brevet behaald. Over eenige dagen zal dit brevet op officieele wijze aan de eerste Nederlandsche vliegster worden uitgereikt in tegenwoordigheid van eenige vooraan staande personen bij de luchtvaart. Pers wordt dezerzijds zorg gedragen de aandacht der kies vereen igingen en der kie zers nadrukkelijk werd gevestigd op het, door de huidige kieswet mogelijk gemaakte, stem men by volmacht. U zult zich herinneren, dat over de betref fende wijzigingen in de Kieswet u destijds een korte en zakelijke uiteenzetting werd toegezonden, waarin de verschillende ver- elschte formaliteiten bondig werden weerge geven (Rljkskieskringbesturen stuk No. 13 1938). Het is niet de bedoeling hierop thans te rug te komen. Volstaan kan worden met deze regeling, aan termijnen gebonden (vóór 1 Januari en niet eerder dan 1 October) in uwe herinnering terug te roepen, aan u over latende op welke wijze ook door middel van deze mogelijkheid het resultaat der verkie zingen zoo hoog mogelijk kan worden opge voerd. Het Dagelijksch Bestuur vertrouwt, dat de uitvoering dezer belde wenken bij u. als van ouds, in goede handen is. De eerste Nederlandsche vliegster Versluys uit Delft heeft haar brevet haald. Aan het gevaar ontsnapt. Mej. E. M. M. Versluys heeft tijdens een van haar landingen, geheel onvoorbereid en on- gewenscht, een wel zeer practlsch bewijs van haar tegenwoordigheid van geest moeten le veren. wilde zjj met de dupe worden van een lichtelijk onverantwoordelijke landing van den reclamevlieger van circus Schneider. Juist toen mej. Versluys met haar Pander daalde, kwam ook de piloot van het circus met zijn toestel achter mej. Versluys om naar beneden. Beide toestellen bevonden zich op weinige tientallen meters van den grond. De circusman vloog onder de Pander van mej. Versluys door, die hem gelukkig onmld- delhjk opmerkte en door haar toestel schuin te leggen en wat gas bij te geven, de vleugels van de beide toestellen wist vrij te houden, waardoor een ongeluk werd voorkomen. De aêronautische overtreding van den pi- laat, die verklaard zou hebben het toestel van mej. Versluys niet te hebben opgemerkt, zal aan een nader onderzoek worden onder worpen. De Prins van Wales heeft een bezoek ge bracht aan 'boord van de DO X. Hjj heeft by die gelegenheid gedurende 10 minuten het stuur gehanteerd, waarby bleek, dat hij een uitnemend piloot is. Tijdens den verderen tocht, die 20 minu ten duurde, hebben de Prins en de Com mandant op elkanders gezondheid en op het succes van de vlucht van de DO X ge dronken. Het vliegtuig is kort daarop ten tweeden male opgestegen voor een korte vlucht om den Prins te demonstreeren hoe gestart e» gedaald wordt. Indien de weers omstandigheden gunstig biyven zal de DO X Vrydagavond as. te acht uur Engelschen tijd naar Bordeaux vertrekken. faillissement, gesproken. De motie wordt daarna in haar geheel stemming gebracht en 'aangenomen met tegen 11 stemmen. De DO S boven ons land De vliegtuigenfabriek Avlolanda te Papen- drecht deelt mede, dat heden. Donderdag, de Dornler-vllegboot DO 8 op haar tocht van Friedrichshafen naar Parijs over Ne derland zou vliegen. De DO S zou tusschen 12 en 3 uur landen by de samenkomst van Oude Maas en Dordtsche Kil. Deze vliegboot is een der nieuwste ont werpen van Dornier, heeft een vleugelspan- wjjdte van 31 M en is uitgerust met 4 mo toren van 600 PK. De vliegboot biedt plaats voor 25 personen. tuinbouwproducten van zoo nacjpellgea In vloed Rillen zyn. Een gelijkluidend schrijven is verzonden aan de Ministers van ArteU a» «aa WnRMibMUnta Zakan «n Umfcer, De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland heeft aan den Minister van Bultenlandsche Zaken medegedeeld, dat, biykens een haar toegezonden schryven, by de Duitsche regeering het voornemen be staat, over te gaan tot de invoering van een Handelsklassengesetz. hetgeen o.a. zou be- teekenen een verkapte verhoogde heffing bij den invoer van landbouwproducten. De Kamer is overtuigd, dat een zoodanige maatregel nieuwe moeUykheden voor den export van Nederlandsche landbouwproduc ten ten gevolge zal hebben, die hun Invloed zullen dcen gelden niet alleen op den handel, maar ook op den producent. De cri sis in land- en tuinbouw zal er ongetwijfeld door worden verscherpt. Voor zoover noodig dringt de Kamer er dan ook op aan, bij de Duitsche regeering die stappen te doen, waardoor kan werden voorkomen, dat maatregelen worden getrof- fen, die voor onzen export van land- en naar dó boerderij zelf die tot den grond toe In den toestand van den schilder Jan Dunselman,, die, zooals men weet, bediend is, was de laatste degen eenige verbetering Ingetreden Eergisteren is de patiënt echter weer Ingestort, zoodat zijn toestand Mch on veranderd ernstig laat MOlton, bil verlies van *a anderen vinger. De heer J. A. Sillem. die deelnam aan de derde Karakornm-expedHie, is gisteren tal ons land aangekomen. Van verschillende kanten wordt ons tel kens gevraagd, hoe het toe hgegaan is met de film welke dezen zomer opgenomen Is op de laatste Lourdesreis van de groote Na tionale Bedevaart. We hebben daaromtrent inlichtingen Ingewonnen en kunnen mede- deelen, dat het met die film in orde is. Van het inladen der zieken te Roozendaal tot het bezoek aan St. Theresia van Li- sleux en de pelgrimage te Lourdes is alles goed geslaagd. De film is gereed, zal dezer dagen beginnen-te loopen en overal in den lande vertoond worden. Men raadplege te rijner tijd de adver tenties in de katholieke bladen. NOTIFICATIE De Staaten van Holandt en Westfries- landt, sullen door de heeren der selber Gecommitteerden in de maendt van Augusti aenstaende publicqelyck aen de meest biedende verkoopen: de Ambachts heerlyckheden van Bode- gyave. Hillegom, NoordwijckerhoutVoor hout, Vogelesangh. Overveen. Bloemen- dael, Santvoort, Velsen, met de poort. Schorel. Kamp. Schoten. bacht Zuldt- er de Noordtakerdam Haerl-mmerleede, wyck op Zee. Wyck aan Duljn. de Beverwtjck. Westzanen. Westzaendam de Koogh. Zaendijck. Wor- merveer met West Knollendam. Crom- meny, Crommenydijck. Sparwoude. Rin- negom met Egmondt binnen. Egmondt op den hoef. Egmondt op Zee met den aen- kleven van dien; Als meede de Ttendes die de Graef feiyckheyt in die gemelde Ambegbten als nogh competeert, alles conform de condicien en voorwaerden, <Ue voor het eUnde van de maendt Julll sulMn te bekoomen zyn; sullende df»n praecllen davh. soo oock de paetse en tydt van de verkooplnge nader met de couranten wór den bekent gemaeckt. Den een seght het den anderen voort. In ‘s Gravenhage By Paulus en Isaac Scheltus. ordinaiis druckers van de Edele Groot Mos Heeren Staaten van HoIIandt ende We-t-Vrteslandt. Anno 1722. Met Privilegie. Naar algemeen verwacht werd, zal het Ministerie-Jaspar aanblyven. Naar men weet heeft de Koning het ont slag nog steeds niet aanvaard. Het is niet onmogeiyk, dat enkele ministers door dere zullen worden vervangen. Te Bergen werd van 7—10 November de jaariykscne retraite gehouden voor de zan gers uit Haarlem s Bisdom, geleid door den weieerw. pater R. Hagemans OF*, uit Zwolle. Het muzikale gedeelte werd door de zan gers zelve uitgevoerd en stond onder leiding van den heer C. P. Grimbergen uit Poeldyk met den heer De Jong uit Blelswyk als or ganist. Daarby werden op den invallenden Zondag ten gehoore gebracht de driestem mige Mathilde-Mis van Hub. Cuypers, waar na het Laudate Domlnum. Een verblydend teeken is het, dat het getal der deelnemen de zangers voortdurend toeneemt. Ditmaal waren er 65 zangers, onder welke een drietal dat van den beginne af (vyf jaren gele den) de retraite meemaakte .Aan deze zan- gefs werd ter gelegenheid van dit lustrum een Hollandsch Missaal als aandenken aan geboden, terwyi ook aan den heer A. Kus- ter^, den yverigen secretaris van het re- traitenwerk voor de zangers, een fraai gebe denboek werd geschonken. De aanwezige zangers-retraitanten van hun kant offreer den aan het retfaltenhuis een mooi H. Hartbeeld, dat voortaan de recreatiezaal van het retraltenhuis zal sieren. Moge het vol gend jaar de verwachting niet beschaamd worden, dat alsdan een tweede en derde jaariyksche retraite voor de H. H. Zangers uit HaaHem's Bisdom zal worden gereser veerd. Tot zoover het aanplakbiljet. Het HJkt wel eenlgszins op een voorlooplge aankondiging van een huizenveiling, in onze dagen. We weten niet hoe men in al die andere ..ambachtsheeriykheden” deze aankondiging heeft opgenomen. In ieder geval trok zy zeer de aandacht van het bestuur van Beverwijk, hetwelk deze plaats wenschte te zien be- beschouwd als een stad en biet als een am- bachtsheeriykheld. Bovendien meenden de regenten dat de St Uen onbevoegd waren Beverwyk te verkoopen. Men haastte zich dan ook om pogingen in het werk te stellen tot het beletten van de zen verkoop. Daartoe riep men de hulp In van den heer A. van Texell, procureur in Den Haag. In een request werden de be zwaren neergelegd, welke Beverwyk tegen den verkoop had. De procureur diende dit request by de Staten in en bepleitte de zaak by de gedeputeerden, die hy in hun loge menten opzocht. In weerwil van al de in het werk gestelde pogingen bleef een beslissing van de Staten uit. Eerst in 1729 had een nader overleg met de Staten plaats, waarby getracht werd, gedaan te krijgen, dat Beverwyk zelf het aangebodene zou kunnen koopen. In Juli van dat jaar wendde de secretaris van Beverwyk zich tot de Regenten van Wyk op Zee en wyk aan Duin, teneinde te verkrijgen, dat men daar dezelfde gedrags- iyn zou volgen. Ook dit had geen resultaat. En hoewel Jacob Gooi van Bosveldt, oud- burgemeester en Agge Roscam. lid der vroed schap van Beverwyk naar Den Haag wer den gezonden, om m d. Staten onderhande- lingen te voeren en hoewel de Beverwyksche vroedschap in Augustus besloot om f 8000.— aan te bieden Indien het crimineel- en civiel schoutsambt te zamen kon worden gekocht bleven de Staten onvermurwbaar. Het ver zoek werd afgewezen en op 15 Augustus 1730 besloten de Staten definitief tot openbare verkoop van Beverwyk. Op 14 November van dat jaar had ,Jn de Castelenye van den Hove van Holland” de verkoop plaats In de verkoopscondities werd om. be paald. dat het te koop gebodene zou worden verkcht als leengoed zynde ononterfeiyk erfleenen. waarna overdrachtsbrieven door Stadhouder en leenmannen van Holland zouden worden geleverd aan den kooper. De verkoop had tot resultaat dat Bever wyk voor 23.200 verkocht werd aan Fran cois van Harencarspel, oud-schepen van Amsterdam, die tevens voor 17950.— eigenaar werd van Wyk aan Duin en Wyk aan Zee. De stukken, betrekking hebbende op den verkoop der ambachtsheeriykheid. bevinden zich in het gemeente-archief van Beverwyk. Op 17 November 1730 volgde de gunning, waama op 15 Maart 1731 de overdracht (als leengoed) plaats vond. Een reeks van jaren is Beverwijk daarna in het bezit van de familie van Haren carspel gebleven. Gistermorgen is te 's-Gravenhag* de bui tengewone algemeene vergadering van De Nieuwe Boerhaave begonnen. Hoewel er vrij groote belangstelling voor deze vergadering bestond, werden velen aanvankeiyk niet tot de vergadering toegelaten, omdat zy hun laatste premie-kwitantie niet konden ver tonnen, hetgeen artikel 38 van het regle ment voorschrijft. Aan de orde kwam een motie van den Raad van Commissarissen, welke luidt: De buitengewone algemeene vergadering enz., gehoord de haar gegeven toelichtingen spreekt hiermede als haar meening uit. dat rij het in het belang van de schuldeischers van de reeds tot uitkeering gerechtigde leden-verzekerden van „De Nieuwe Boer haave” acht. Wanneer de maatschappy niet wordt verklaard in staat van faillissement, doch dat een surséance van betaling aan haar wordt verleend; geeft opdracht aan het bestuur en den raad van commissarissen Indien de arrondissements-rechtbank 's-Gravenhage de aangevraagde v-ccn '^ongè vallen"errê'kerd" dl *erI®ker'n,Oïoorw"r<lc’> f JftflO Levei“tan*a aehoeJe ongeschiktheid tot werken door f wcf» Mi em oooml met f Ar A bit verliee van een hand, f 4 AC hii verlies van een f Cfl bi> een breuk van tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende u.tkeerlngen: «JUUU-- „n ta|de lrmen oom T 7JHI.- doodelllke» «Hoon 250.- „et ot een oog 1 dnimo. wlbvlnser 1 ÖU'* heen ol arm Deze tijd wordt gekenmerkt door de vie ring van tallooze jubilea. Men begint by- de viering van het eerste lustrum en eindigt wanneer wy ons niet vergissen by de herdenking van een 650-jarig bestaan. Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat dit laatst^ plaats vond in Beverwyk. waar men het feit herdacht, dat Floris V zeshon derd vyftlg jaren geleden aan dit stadie marktrechten schonk, een herdenking, die met groote feestelykheden gepaard ging en een schoone reclame was voor deze gemeen te. die nog steeds op een bloeiend marktle ven kan bogen. Thans Valt er weer iets te herdenken. Het zal morgen, den 14en November. nJ. 200 jaar geleden zyn dat de gemeente Be verwyk. mitsgaders wyk aan Duin en Wijk aan Zee. onder den hamer kwam en pub’ikeiyk werd verkocht aan den- meest biedende. Dat we dezen keer geen feest vie ren is begrijDelijk. Het feit, dat een heele gemeente onder den hamer komt, als ware er sprake van een faillissement, is nu juist geen aanleiding om vreugdevuren te ontsteken. Intusschen is de geschiedenis, die zich in 1730 afspeelde, interessant genoeg, om op deze plaats het een en ander van vertellen. Hiertoe gaan we terug naar het jaar 1722 toen de Staten van Holland en West-Fries land per aanplakbiljet bekend maakten, dat in de maand Augustus van dat Jaar aan den meestbiedende zou worden verkocht een groot aantal ambachtsheerlijkheden. De tekst van dit aanplakbiljet luidt als volgt EEN CIRCULAIRE AAN DE BESTUREN DER R.K. RIJKSKIESKRING-ORGANI- SATIES A.Vjemfenfc. beschttr Kamer ovel de StUal 4 De buitengewone ledenvergadering vaa ..De Nieuwe Boerhaave" heeft 'n motie aan genomen om. indien surséance van betaling wordt verleend. |pt ontbinding der Mij. over te gaan. De heer J. A. Sülem. die met den heer en mevrouw Visser deel nam aan de derde Karakorum-expeditie is gistermorgen in ons land aangekomen. De heer Sillem is zyn reisgenooten vooruit gereisd otn tn ons land een serie leringen over de expeditie te hou den. De Algemeene R. K. Landbouw-Bedryts- raad houdt op Maandag, 24 November aa. zyn algemeene vergadering In een der zalen van de Rotterdamsche Diergaarde aan de Kruiskade te Rotterdam, om 11 uur vun. Behalve de gewone liuishoudeiyke aan gelegenheden komen de volgende 3 belang rijke onderwerpen aan de orde: Het voor ontwerp van wet tot instelling van bedrljfsraden. De crisis in den land- en tuinbouw en de regeling der arbeidsvoorwaarden. De gedkren van een toenemende werkloos heid ted plattelande ten gevolge van de crisis in den land- en tuinbouw. In verband hiermede zyn tot deze verga dering uitgenoodigd, behalve natuuriyk de afgevaardigden der samenstellende organi saties, ook afgevaardigden van de plaatae- lyke vereeniglngen van boeren en tuinders en land- en tuinbouwarbeiders, met name van die plaataeiyke vereeniglngen. die ge woon zijn collectieve arbeidscontracten af te sluiten. Indien er mochten zyn, die geen uitnoodi- glng hebben ontvangen en prijs stellen op bywoning dezer vergadering, kunnen zij een toegangsbewys aanvragen aan het secreta riaat van den Algemeenen R. K. Land- bouw-Bedrijtaaad. Bezuldenbout 76» te Den de kaart van het nieuwe Rljkswegenplan bezien, moeten we, schrijft de „Msb.” onwillekeurig denken aan de uit lating van Henry Ford by rijn bezoek aan Holland, dat men alle kanalen en water wegen in ons land moest dempen en op de plaats daarvan breede autowegen aanleggen. De heer Ford had, toen hy dit zeide. blijk baar geen kennis genomen van het Rtjks- wegenplan, dat een uitgebreid wegennet voor doorgaand verkeer over heel het land uit spreidt met in aansluiting daarop de pro vinciale wegenplafls, en rich ook geen reken schap gegeven van de taak, die onze kana len en vaarten behalve als waterwegen ook •als afvoerkanalen voor het overtollige water Uit de polders hebben te vervullen. Anders zou hy zeker niet gesproken hebben, zooals hy thans deed. Een enkele blik op het Rljks- wegenp'.an zou hem zeker de overtuiging hebben geschonken, dat in Nederland de zaak van een goed wegennet voor doodgaand en snelverkeer reeds flink wordt aange pakt. Vooral het nieuwe Rljkswegenplan, zooals bet thans voor ons ligt, mag er wezen. Ze ker. er zullen nog wel wat wenschelykheden te opperen zyn; vooral plaatseiyk zou men hier en daar nog gaarne opneming zien in het Rljksweeenplan Doch uit deren gezichtshoek moet men het plan niet beschouwen. Het is op de eerste plaats een net van hoofdaders voor het door gaand verkeer over heel het land. In dtt verband moeten ook de aanvullingen en wy- rigingen worden bezien, welke het nieuwe wegenplan voor 1932 aangeeft. Over de directe verbinding van Amsterdam en Haarlem met Friesland schrijft de „Msb.”: Wanneer wy 'in het Noorden beginnen, valt ons oog allereerst op de nieuwe verbinding Medemblik-den Oever-Zurig in aansluiting op den reeds in het Rljkswegenplan van 1927 opgenomen verkeersweg AmsterdamMe- demblik. De nieuw: drooggelegd dan dervJo door ki^Ei PurmereJU EwycfcsltRsR land. Doch niet op. Het Rykswegenplan 192? verbindt Zurig reeds met Leeuwarden. Groningen, Nieuwe Schans en Noord-Duitschland. Het nieuwe plan heeft daaraan nog tm twettM verbinding van Zurig ^ogt htt Oostea toe gevoegd. namelijk over Sneek, Heerenveen. Drachten en Groningen. Door deren laat- sten verkeersweg wordt aan een door velen geuiten wensch tegemoet gekomen. In den kop van Noord-Holland zien we op de by het nieuwe Rykswegenplan ge voegde kaart nog een nieuwen weg aange geven. nameiyk van de Kooy naar Van Ewycksluis. a's een zijtak van den weg Alk maarDen He'der. Door dezen zytak krijgt ook Den Helder een meer directe verbin ding met het Oosten des lands. WIJ betoogden Dinsdag tweeërlei: le, dat de roode overwinning bij de in Oostenrijk gehouden verkiezingen lang niet zoo groot Is als de sociaal-democra- ten hier en In Oostenrijk ons met veel bombarie willen doen gelooven; 2e, dat de verdeeldheid der nlet- marxistische partijen van grooten, fu- nesten Invloed geweest Is op de resul taten der door de nlet-marxlstische partyen uitgebrachte aantallen stem men. Wanneer we nu de verkiezingscyfers eens even nader bekyken, dan vinden wy voor één en ander nog meer bewys. We maken hierby gebruik van de door „Het Volk” als officieel opgegeven stem- mencyfers en weten ons dus by voor baat van roode kritiek daarop gevrij waard. In 1927 behaalden de sociaal-demo- kraten In totaal 1.539.088 stemmen; thans kregen zy er 1.517.603; een achteruitgang dus van 21.485 stemmen, ondanks den groei van het aantal kiezers sinds 1927. In 1927 behaalden de niet-marxlsti- ache groepen In totaal 2.025.455; thans kregen zy er 2.111.299; een voor uitgang dus van 85.844g«temmen. (De communisten met hun armzalige 16.181 stemmen in 1927 en hun 20.879 stemmen In 1930 zyn hierby buiten be schouwing gelaten). Zoo ziet men dus, dat de sociaal-de- mocraten.^mdanks achteruitgang, een zeteltje wonnen van rechts, dat in stem menaantal vooruitging! Of er voor rood dus zooveel reden tot juichen Is? Tevens biykt hieruit nog sterker, hoe zeer de nlet-marxistlsche groepen zich zelf benadeeld hebben door haar jam- meriyke verdeeldheid: hoeveel gunstiger zou de zetelverdeeling voor de nlet- marxlsten geweest zyn, als er een ze kere tembus-eenheid geweest was. Thans gingen er voor rechts b.v. al aanstonds niet minder dan 108.445 stemmen (uitgebracht op de nationaal- sociaüisten) verloren, aangezien dit stemmenaantal volgens de Oostenryk- sche Kieswet in dit geval niet hoog genoeg was om bU de zetelverdeeling in aanmerking te komen. .En deze stemmen waren toch zeker niet minder anti-rood bedoeld dan die der chrlsteiyk-soclalen en die der Heim- wehren. Waren de niet-roode partyen eensge zind opgetreden, evenals in 1927, dan zouden de marxisten een gevoelig ver lies geleden hebben. Dat dit verlies hun niet werd toege bracht, danken zy enkel en alleen aan de verdeeldheid der tegenstanders, die leder voor zich echter evenzeer bedoe len, den rooden vloed te keeren. Mogen de thans verdeelde groepen spoedig tot het besef komen, wat be lang rijker Is: de „uitvlering” van haar onderlinge oneenlgheid of de bestry- dlng van den gemeenschappeiyken vy- and. De liberale fracties van Kamer en Senaat hebben met algemeene stemmen by motie hun vertrouwen uitgesproken in de liberale ministers De regeeringscrisis schynt dus opgelost te zyn. In de motie wordt voorts de wensch uit gesproken. dat de omstandigheden de libe rale party Rillen veroorloven haar medewer king te verleenen aan den regeeringsarbeid zonder haar beginselen op te offeren. De „Soir” zegt, dat men algemeen van meening is, dat de liberale ministers in de icgeering kunnen blyven, doch vestigt er de aandacht op. dat er een ernstig voorbehoud, werd gemaakt ten aauzien van eventueele i Bctaclpieele otters. «««-»• BUREAU: HOF 6. ALKMAAR Telefoon: Administratie No, 433 Redactie No. k33 om, te surséance van betaling zou verleenen. daags nadat deze beslissing in kracht van geaasde is gegaan, opnieuw een buitengewone algemeene verga dering van leden byeen te roepen, zulks met inachtneming van een oproepingstermyn van niet meer dan zestien dagen, alsmede om alsdan aan die te houden ledenvergadering voor te stellen: le. Een dusdanige reglementswyriging, waardoor een vlotter afwikkeling der zaken dan krachtens het thans geldende regle ment wordt mogelyk gemaakt; 2e. na aanneming daarvan tot ontbinding der My. over te gaan; 3e. als bijdrage in de liquidatie van de le den te heffen een extra Jaarpremle; 4c. een door den raad van commis.sa.ri.ssen voor te dragen Iiquldateur te benoemen voor geval de reglementaire Iiquldateur deze functie niet wenscht op zich ce nemen; en gaat over tot de orde van den dag.” Langdurig werd over de vraag of het wen- scheiyk is, in de motie de wensciieiykheid Door het dagelyksche bestuur der R. K. Staatsparty is aan de besturen der R K. RUkskieskringorganisaties de volgende cir culaire gezonden Toen het Dageiykscjv Besöuur der R. K. Staatsparty in verband met de voorberei ding der verkiezingen voor de Provinciale Staten en Gemeentel aden, nu 4 jaar ge leden, zich voor de eert te maal tot Uwe Besturen richtte, meende het een beroep te mogen dcen op uwé medewerking in den goeden geest, dien de toen tot stand geko men reorganisatie in alle rangen en orga nen der Party boogde te brengen. Met dien goeden geest, die thans in het belang.der Party reeds eenige jaren zoo verruimend heeft doorgewerkt, werd onder meer met name bedoeld het bevorderen van evenwichtige verhoudingen in vecschil'.en- de colleges van gekozenen der R. K Staats party. anders gezegd, het bevorderen eener veelzijdige samenstelling dier colleges. Nu de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Gemeentereden wederom op handen zyn, zoodat binnenkort de kies- vereenigingen in uw ressort zich met de candidaatstelling daarvoor zullen gaan bezig houden, meent 't Dageiyksch Bestuur dit beroep op uwe medewerking in den be doelden zin te mogen herhalen. Ook ditmaal, zonder zich te willen men gen in de bevoegdheid der partUorganen. die op dit stuk de verantwoordelijke leiding hebben te geven, gelooft het Bestuur zyn taak wel te begrijpen, door met dit enkel woord uwe aandacht andermaal te vestiaen op dit voorname onderdeel van beleid, waarmede zulke aanzleniyke belangen kun nen gediend zyn. Verwacht mag ook thans worden. dat onderlinge wardeering en samenwerking Voor een gemeenschappelijk ideaal, dat rich ver boven persoons- of groepsbelang heft, de inzet dezer verkiezingen zal zijn De samenstelling der verschillende lei- in onze partyorganl'atie. te beginnen met den Partijraad zelf, sou als voorbeeld kunnen dienen van het geslaagde streven naar een redeiyke erken ning en tegemoetkoming van allerlei stroo- mlngen en richtingen, die onze Party jong en krachtig houden. Dat evenwicht mag ook in de Katholieke Statenclubs en in onze fracties der gemeenteraden niet ver broken worden. Het spreekt vanzelf, dat voor het ten deze verantwoordeiyke partyorgaan aller eerst bèkwaamheid en geschiktheid der te stellen candldaten als maatstaf moeten gel den. Het zakelijk belang eischt dat, en het wijst op een gezond begrip der kiezers. Indien zy zich door kundige voorstanders van het al gemeen belang willen doen vertegenwoordi gen. Maar de handhaving van dezen alleszins redelijken eisch, -behoeft de door het Dage- lyksch Bestuur en door leder lid van onze Party wenscheiyk geachte veelzydlgheld geenszins in den weg te staan. Moge daarom onder uw wyzen invloed en tactvolle leiding de M. candidaatstelling voor de Provinciale Staten en Gemeente raden in onze kiesvereenlglngen geschieden in goede harmonie, onder erkenning van de veelzydige belangen van al onze bevolkings groepen en onder vermijding van eenzydig- heid in de afvaardiging. De goede geest in de door u bestuurde kles- kringorganlsaties en daardoor tevens in onze geheele Party, kan niet anders dan daarby wél varen. Een tweede punt lyksch Bestuur in dit verband uwe belang stelling vraagt, is van meer aard. Het Bestuur zou het nJ. van belang ach ten, Indien mede door uwe tusschenkomst voor een aankondiging in de Katholieke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1