ONS BLAD LEEKEPREEKEN e i 2 AAN ONZE H.H. ADVERTEERDERS ABONNE’S L. Frankenberg—Alkmaar U ZATERDAG 15 NOVEMBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 269 DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN f 40 f 50 Voornaamste cKieuws S. D. A. P. mobilisatie en 4.: Weer op vrije voeten gesteld van Passagiers, die te laat kwamen Een windhoos op Java EN Een Duitscher gearresteerd Het Ziekenapostolaat Uit de Drukkersbedrijven Een niet voldane schuld id >1 „Koning” Otto van Oostenrijk Boerenopstand in Rusland Tegen het communisme Ongeval op onbewaakten overweg Katholieke verkennersbeweging De roofoverval te IJmuiden De ramp te Lyon en Het Hansakanaal Wordt niet gegraven Het vijfde postvliegtuig Audiëntie K LEESBOEKEN VOOR MEISJES EN JONGENS PRENTENBOEKEN IN ARTISTIEKE UITVOERING JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 De reis de vliegboot DO. X ïl AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAR RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Schadevergoedingsproces Dultsche Rijk versus Amerikaansche Maatschappijen Plannen van de regeering NQORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ct Belangrijke Een pertinente vraag van minister Rays er 100 VREDESWERK den Ned. Chr. niet Rösipellerij vernield Komt koning Otto terug in Hongartye? en 39.000 Mark verduisterd de naar Goeree en Over- Een verzoek aan Z. H. den Paus dit De C. A. O. vergaderde eehMdenasr wapent sfch met eew.-MM. RUk de Plannen voor zyn terugkomst? Een ernstig en een licht gewonde Een oproeping gegeven wor- Wil. DE ADMINISTJLATIE Barometerstand uur V. terult. k wordt ’olwas- sagier, per auto van Southampton Calshot vertrokken, doch onderweg Commissaris van politie te Velsen in verband met de plaats BesHoaing van het Episcopaat inzak» de V erkenners beweging. Radio-uitzending over Hilversum g— storing gestaakt. Ongeluk op een onbewaakten overweg te Amstelveen. Koning Albert aanvaardt het ontslag van het kabinet Jasper niet. Duitschland in het gelijk gesteld ten aan zien van de processen inzake sabotage in de Ver. Staten. iet. te >e do- mkele jperi- ;r kg. eer. te Belangrijke hervormingen dep. van Arbeid, Handel en Nijverheid i heeft recherche ZU zullen De Do X heeft Bordeaux niet bereikt, I* *p zee gedaald bij La Roebelle. Het Hansakanaal tusschen het Ruhrge- bied en Hamburg wordt niet gegraven. Besluiten van het Episcopaat Invoke do leiding De nieuwe C. A. O. in de typografie door Graf. Bond aangenomen. ABONNEMENTSPRIJS Pet kwartaal, voor Alkmaar 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad j 0.60 hooger Veevervoerverbod flakkee opgeheven. het IgS- In het district Pskow aan de Letlandsehe grens zou een boerenopstand zijn uitgebro- ken. Minister de Geer over de ambten rissen. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal de geheele volgende week geen audiëntie ver- leenen. irier, Tlel.’ der. oop. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4 35 en overmorgen om 4.33 uur. jemid- t 3. zochte 5 k 30 .8 cent atuur. perkte ot het ar boi l er tea boden e par- t 23.— e prijs i van regel n van - tot ?m- Ugs, nvoer be nnen, t zoo pelen aan aan- l tot JeEe- or de 25 a raaf s). ga- O. S. file. con- worden aan de worden komen. De plaatsen Jelino en door een pantsertrein beschoten verwi ernst Djember, afdeellng Djember. provincie Oost- Java. vernield. Er hadden geen persoonlijke ongelukken plaats. Volgens de bU de K. L. berichten is het vijfde postvliegtuig Naar de „Voos. Ztg verneemt, is het veel besproken plan betreffende dent aanleg van het Hansakanaal, dat het Ruhrgebied met Hamburg en Bremen zou verbinden en deze havens tot een scherper concurrentie met Rotterdam en Antwerpen zou in staat stel len. thans definitief onuegeven. Het bureau, dat secMt eenige jaren den aanleg van het kanaal voorbereidde en oa. reeds omvangrijke opmetingen had laten uit- voeren, is opgeheven. Door een windhoos, gepaard aan een he vige stortbui. Is de oudste rystpellery te Mangli. district Rambipoedjl. regentschap Pater J. Proest O. F. te Rotterdam over leden. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f L25: elke regel meer MS. RECLAME per regel #.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f 9M- RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bti vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 bij verlies van *a anderen vtadK. De A. N. T. B. en de ilfcwwu C. A. O. Ter bevestiging van het besluit van de Dinsdag JX gehouden buitengewone verga dering van den A. N. T. B. waarin de nieu we Collectieve Arbelds Overeenkomst voor de typografie werd goedgekeurd, pioest deze organisatie overeenkomstig haar statuten nog een referendum onder haar leden hou den. waarbij minstens 2/3 van het aantal uit te brengen stemmen zich tegen aanvaar ding van de nieuwe overeenkomst zou moe ten verklaren, om de overeenkomst alsnog te doen verwerpen. Gisteravond kon het be stuur van den A. N. T. B. mededeelen, dat de meerderheid van het aantal ultgebrachte stemmen die zich uitsprak vrxir aanvaarding van de nieuwe overeenkomst, zoo groot was, dat de nog te ontvangen stemmen hierop al niet meer van invloed kon zijn, en de over eenkomst zeker was aanvaard. Bordeaux niet bereikt. Volgens gisteravond te 10 uur M. E. T. ontvangen berichten is de vliegboot DO-X In de nabijheid van Rochefort (aan de Cha- rente) op het water gedaald. Over de oorzaak van deze tusschenlanding is niets bekend. Aangenomen wordt dat de aanbrekende avond de piloten genoopt heeft, geen landing in het donker op onbe kend water te wagen. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten zal heden de tocht naar Bordeaux worden voortgezet. De passagiers blijven aan boord. De landing had plaats te 6 25 uur non. Gisteravond te ongeveer half acht heeft op den onbewaakten overweg bU den Leg- meerdyk te Amstelveen eert ernstig ongeval plaats gehad. De melkrijder P. van der Bijl, wonende te Amstelveen, reed, met zUn melkauto, waarin ook zyn vrouw gezeten was. van den Leg- meerdyk In de richting Amstelveen. Op het moment, dat hy den onbewaakten overweg passeerde, naderde juist de trein, die om 7 uur 16 van Aalsmeer vertrekt naar Am sterdam Vermoedelyk is de melkwagen in het midden gegrepen. De bestuurder werd uit den auto geslingerd en In het gras ge worpen. Zwaar gpwond werd hy opgenomen en. nadat dr. Middeldorp uit Amstelveen de Cprste hulp had verleend, werd het slacht offer door den inmiddels gearriveerden O. O. en G. D. naar een der ziekenhuizen in de hoofdstad overgebracht. De vrouw van Van der B. werd wonder boven wonder slechts licht gewond. De auto werd totaal vernield. De trein had ongeveer een kwartier vertraging. De marechaussee was onmlddeliyk ter plaatse Er wordt een onderzoek ingesteld. Het uitzicht ter plaatse Is goed, in ieder ge val heeft de bestuurder den trein moeten zien aankomen. De correspondent van de „Voss. Z." te Ge nève seint, dat door twee Oostenrykers, die in betrekking staan tot de Heimwehrkrin- gen, aan de Zwitsersche spoorweg-autoritel- ten gevraagd is of er bezwaren zouden be-1 staan tegen een doorreis van aartshertog Otto van Habsburg, in den nacht van 20 op 21 Nov. Hy zou dan in het grensstation Buchs officieel worden ontvangen. Het antwoord luidde, dat indien Otto als particulier persoon reisde, er geen bezwaar tegen was. I In zyn rede ter beantwoording van de sprekers by de algemeene beschouwingen over de Ryksbegrootlng voor 1931 heeft mi nister Ruys de Beerenbrouck belangrijk* hervormingen van bet departement van ar beid, handel en nyverheid In uitzicht gesteld, waaronder de aanstelling van een directeur- generaal voor de nyverheid. de instelling van een economischer! raad en een broede ren opzet van den economlschen voorlich tingsdienst ten behoeve van regeerlng en handeL In dien economlschen raad zal ook de landbouw vertegenwoordigd zyn. In een café op den Amsteldyk te Nieuwer - Amstel ontstond twist tusschen een stuca door, vroeger te Amstelveen woonachtig, en een tweetal personen nJ. de Gebr. v. d. O. aldaar over een geldeiyke vordering van laatstgenoemden op den stucadoor. De twist liep zoo hoog dat men handgemeen raakte. Daarna ging men uiteen. De stucadoor ech ter zekere K. stelde zich in de Kalf jeslaan naby den Amstelveenschen weg verdekt ach ter een boom op wetende dat de Gebr. v. d. G. zouden passeeren. Toen dat dan ook plaats had sprong hy onverwachts te voor- schyn en bracht een der broers met een mes een diepe snede in het hoofd toe en wel met zoo n kracht, dat de neus werd doorgesneden. Dr. van Deursen te Bultenveldert verbond de wonde welke zich eerst ernstig deed aanzien, doch later minder gevaariyk bleek te zyn. Tegen K. Is proces verbaal opgemaakt. H- inmka bM aanhangig ge door eenige groote Amerltaansche maat schappijen de elsch ten bedrage van onge veer 40 millloen dollar werd in September jl door een gemengde commissie behandeld voor het Haagsche Hof is het thans tot een beslissing ten gunste van Duitschland geko men. Naar men weet betreft het hier een be schuldiging van sabotage en vernieling van voor transport naar Europa bestemde Ameri- kaansche goederen, alsook de verwoesting van een munitiefabriek, die op 11 Januari 1915 In een naby New-York gelegen plaats ge schiedde. In al deze gevallen is door de bena deelden aangevoerd, dat de vernielingen en verwoestingen het werk geweest waren van Dultsche agenten, die daartoe uit ambteiyke kringen in Duitschland opdracht hadden ont vangen. De commissie, waarin zitting hadden de jurist Chandler P. Andersen als Amerikaansch scheidsrechter, de president van het Hoogge rechtshof te Hamburg dr. Wilhelm Klessel- bach als Duitsch scheidsrechter en de vroe gere waarnemer der Vereenlgde Staten in de Herstelcommissie Roland W. Boyden als on partijdig iki, heeft eenstemmig beslist dat Duitschland voor de feiten niet aansprake- lyk kan worden gesteld. In de overwegingen dezer beslissing stelt de commissie nadruk- keiyk vast, dat in het onderhavige geval de explosie niet door Dultsche agenten is ver oorzaakt en dat in het andere geval het to taal door de aanklagers aangevoerde bewys- materiaal by lange na niet voldoende is om de rechters te overtuigen, dat de ontploffing aan Dultsche agenten ten laste kan worden gelegd. De Brltsche regeering heeft het Jewish Agency tot een conferentie over het Witboek uitgenoodigd. Naar wij vernemen is de Beverwljksche eigenaar van de bollenschuur, welke op 15 October door brand vernield werd, en welke eigenaar deze week als verdacht van brand stichting was aangehouden, op last van den Officier van Justitie wederom op vrije voe ten gesteld. Alle abonne's op dit blad siin ingevolge de verzekeringsvoorwaardeo f ^1)00 geheele ongeschiktheid tot werken door 7KIÏ een ongeval met? verlies van een hand. 4 ÖE verlies van een £A bij een breuk van tatsn ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen 1 wUUU.- Verljes van beide armen, beide beenen of beide oogen 1 ftMFu" doodelijken afloop 1 een voet of een oog duim of wijsvinger 1 been ot arm WU meenea goed te doen nog eens onder de aandacht te brengen, dat onze administratie naast het plaatsen van Uw advertentién in onse eigen uitgave, gaarnr haar bemiddeling verleent voor het plaatsen van Uw gelegenheids-advertentiën ook in andere Naden. U kunt van onae bemiddeling gebruik maken zonder dat de prijs van Uwe annonce daardoor maar «enigs zins wordt verhoogd. W<j hiaiirti ons gaame aanbevolen. In de op 30 September gehouden vergade ring van het Nederlandsch Episcopaat is inzake de verkennersbeweging het volgende beslist: Bij nadere overweging wordt besloten, dat dat als uitgangspunt by het verkennersspel moeten genomen worden de twee volgende principen: a. Jeugdwerk, ook voor schoolvrije jeugd, is zielzorg; dus ook verkennersbeweging; b. Het spel van verkennen moet ook in onze katholieke beweging zoo volmaakt, mo- gelyk beoefend kunnen worden. Uit punt a volgt, dat de priester moet hebben de leiding wat betreft eindbeslissin gen. wyi deze is de verantwoordelijke per soon tegenover God en de ouders. Uit punt b volgt, dat de technische leiding berust by de leekenleiders met voor beiden zooveel mogeiyk gezan^nlyk overleg. Geen enkel besluit wordt genomen zonder weder- zydsche raadpleging. Hlerby diene vast te staan, dat de leekenleiders recht van beroep moeten hebben in zaken betreffende de techniek van het spel van .verkennen tegen mogelyke besluiten of besllsingen eter In zyn vergadering van 30 September JX heeft het Nederlandsch Episcopaat besloten tot Z. H. den Paus het verzoek te richten om de godsdienstige vereenlging van het Zleken-Apostolaat, gevestigd In de Parochie Btoemendaal, tot prima primaria te verhef fen en met geestelijke gunsten en aflaten te verrijken. verklaringen van Minister Ruys de Beerenbrouck in de Tweede Kamer. Gisteren heeft een rechercheur van centrale recherche te Amsterdam op den openbaren weg een 35-jartgen Duitscher ge arresteerd, die te Breslau een bedrag van 39.000 Mark verduisterd heeft. Hy was werk zaam by een warenhuis-concem te Breslau en mpt het geld naar ons land gevlucht. Zyn aanhouding was doer de Dultsche pod- tle-autorltelten gevraagd. BU een huiszoe king in zyn hotel in de hoofdstad kon nog een bedrag van 7700 in beslag worden ge nomen. bepaald moment zulk een geoefend le ger misbruiken, niet ter zelfverdediging maar tot aanval. Nooit heeft men van de kerk hierop een goedkeuring verno men; wel het tegendeel. En wij kun nen gerust aannemen, dat God zwaar zal straffen degenen, door wier welbe wuste daad een oorlog ontketend wordt. Het onschuldig bloed en de smarten van weduwen en weezen zullen wraak afroepen over hun hoofd. Maar even min als wij de boekdrukkunst veroor- deelen, omdat sommigen daarvan mis bruik maken door het uitgeven van goddelooze of zedelooze lectuur, even min mogen wij de voorbereiding tot zelfverdediging van een Staat veroor- deelen, omdat van zulk een paraat le ger misbruik kan gemaakt worden. Moet de aanmaak van vergif, dat da gelijks in kleine hoeveelheden in medi cijnen of ter verdelging van ongedierte gebruikt wordt, verboden worden, om dat het ook door boosdoeners voor mis daad wordt aangewend? Zoo zouden wij met vragen kunnen doorgaan. De deelt, in verband met de plaats gehad hebbende berooving van een bankbediende, mede, dat op Maandag 10 November j.l., des namiddags tusschen 4.15 en 4 30. een tot nog toe onbekend manspersoon heeft ge zien, dat twee jongens in het gedeelte van de Breesaapstraat te IJmuiden, gelegen tus schen de Vlsscheringstraat en de Dirkstraat elkander hard rydend per rijwiel achterna zaten. Een dier wielrijders is komen te val len, waarop bovengenoemde onbekende manspersoon tegen een ander persoon, die by de politie bekend Is. gezegd heeft: „Waarom rUden ze ook zoo hard." Althans woorden van dergelUke strekking. In het belang van het onderzoek wordt bedoelde onbekende manspersoon dringend verzocht zich ten spoedigste aan te melden a: het bureau van politie te IJmuiden. CrMsmaatregelaa, Voorts beraamt de regeerlng een aantal crisismaatregelen. o.a. uitvoering van be- langrUke werken, steun bfj de werkloosheids verzekering. werkverruiming. ook*bU woning bouw, werkverschaffing en steun aan ge- meenteiyke steunverleeningen, waar <Ua noodig is. De regeerlng is voornemens geprononceerde gevallen van dumping te keeren. Wilgens berichten aan de bladen, afkomstig vair de Russische grens, hebben in de streek van Ostrow en Opotsjka in het district Pskow bloedifabotslngen tusschen boeren en communisten Nbutsgehad. Tengevolge van de inbeslagneming van graan en de collectivisatiemaatregelen is het in vele groote dorpen tot een opstand ge- Doebki zyn en totaal it, andere werden door geschutvuur geteisterd. Etteiyke boeren zijn ter dood gebracht, honderden gezinnen gevangen weggevoerd. Het donderen der kanonnen kon vele dagen lang ook op Letlandsch gebied worden ge hoord. In de afgeloopen week heeft de we- reld voor de twaalfde maal haar „twee minuten stilte” gevierd ter herdenking van den dag, dat er een einde kwam aan Sen grooten wereldoorlog. Dit geelt ons aanleiding om nog eens terug te komen op de valsche vredesge- dachten, welke hardnekkig in de hoof den van velen, ook van overigens uit muntende christenen, blijven rondspo ken; gedachten, die, naar ons meerma len blijkt, bij velen de ware levens vreugde vergallen. De groote volkeren- krijg, welke in 1914 een aanvang nam, heeft als een der ergste schulden op zijn geweten, dat hij het geestelijk evenwicht van tienduizenden geschokt heeft. De oorlog heeft problemen opge worpen, die voor i den eenvoudigen mensch onoplosbaar schijnen, die hem verwarren en maar niet los willen laten. Dit geldt ook voor vele katholieken, die overigens in zaken van geloof, bij aller lei bovennatuurlijke vraagstukken, zoo gaarne op gezag aannemen. De oorlog heeft andere moeilijkheden getracht, op zichzelf van lager4orde en veel eenvou diger dan de punten van geloofsleer, waaraan zij zich tot d^n toe zonder eenige moeite onderwerpen konden. Maar juist die oorlogs- en vredespro- blemen, die menschelijker zijn en meer onder hun bereik liggen, grijpen zij aan als dlspuutpunten. Herhaaldelijk kan men daarover de heftigste debatten hooren en zeker is het, dat de gemoeds rust van duizenden door dergeiyke din gen voortdurend bedreigd wordt. Onlangs nog ondervonden wy naar aanleiding van een beschouwing in dit blad over het droeve besluit der Anglicaansche Kerk om de kinderbe perking onder zekere omstandigheden toe te laten. Waarom, zoo werd ons gevraagd, keurt de R.K. Kerk dat af, terwijl zij den menschenmoord in den oorlog niet even streng veroordeelt? De zeer uitvoerige correspondentie, welke hierop volgde, heeft ons opnieuw een kijk gegeven op de geestesverwarring van onze dagen. Een maand na onze laatste beschouwing over dit onderwerp ontvingen wij nog een uitvoerige studie, waarin de schrijver op verbluffende wijze trachtte aan te toonen, dat de katholieke kerk er een tweeslachtige leer op na houdt, één ten opzichte van het vijfde en eéne tegenover het zesde gebod. In de huwelijksmoraal, aldus onze briefschrijver, gaat alles volgens één strenge, rechte lijn. Daarbij wordt geen enkele afwijking geduld, geen uit zondering op den harden regel toegela ten. En toch geldt het hier slechts de mogelijkheid van voorkomen van het leven of hoogstens het verwoesten van de nog ongeboren vrucht. Bij den uitleg van het vijfde gebod gaat de lijn ech ter krom, aldus onze opponent, met uitzonderingen! Ge moogt Iemand niet neerslaan uit haat, uit drift, uit wraak- of roofzucht. Maar aan den StaaL wel toegestaan om den eenmaal vc sen mensch op te leiden tot moordenaar in den oorlog. Wanneer het mindere het voorkomen van het leven niet geoorloofd is, dan mag zeker het meer dere het verwoesten van het volle leven niet worden toegestaan! Zie daar een redeneering, die wij, uitvoerig errop verschillende manier uitgewerkt, in tal van aan ons gerichte brieven te lezen kregen en die ons een kijk gaf op de geestesverwarring ook onder eigen geloofsgenooten. Vredespropaganda is prachtig, be strijding van den oorlog prijzenswaar- dlg. Maar niet op deze manier! Welk een hopelooze mentaliteit spreekt uit brieven als waaruit wij hierboven enkele zinnen citeerden! Hebben zulke men- schen dan niet zooveel ootmoed en echte christelijke nederigheid om eerder aan hun eigen bekrompen begrip dan aan de wijsheid der kerk, aan wie de onfeilbaarheid beloofd is, te twijfe len? En hoe ligt de onjuistheid van zulke redeneerlngen voor de hand! Waarom moet iedere afwijking van de huwelijksmoraal een groote zonde zijn? Niet omdat daardoor mogelijk een le vend wezen minder op de wereld zou zijn, maar omdat de mensch, die hier een overtreding begaat, moedwillig in een voorname zaak Gods wet overtreedt en dat doet wél bewust. Maar wanneer ik een groote reis moet maken door een eenzame streek en een revolver mee neem voor het geval, dat bandieten mij zouden overvallen, dan zal toch nie mand mij voor een moordenaar houden; ook niet wanneer ik straks uit zelfver dediging inderdaad van mijn wapen gebruik moet maken. Welnu, niet an ders doet de Staat, die zijn burgers ▼oor een eventueelen overval in den krijgsdienst oefent. Natuurlijk is het mogelijk, dat ver blinde of goddelooze staatslieden op een Er gaat, sinds den grooten wereldkrijg van 1914, een hartstochtelijke vredes- drang door de wereld. Deze is verklaar baar en op zichzelf toe te juichen. Hij moet gevoed en versterkt worden, maar met redelijke middelen en weldoor dachte propaganda! Dat die vredesdrang ook onder chris tenen, ook onder katholieken leeft, is even^ger gelukkig en verklaarbaar. Im mers, ten spijt van aHen laster en dwazen praat, kunnen wij veilig getuigen, dat het christendom, meer dan eenige an dere godsdienst ot maatschappelijke leer, den vrede liefheeft, predikt en be vordert. Maar het christendom houdt meer dan wie of wat ook steeds reke ning met de menschelijke natuur en daardoor wordt het behoed voor grove geestesdwallngen, die wij elders zoo licht waarnemen. De mensch, die het christendom, en daarmee de juiste op vatting van de menschelijke natuur loslaat, die verstrikt zlclizelf in een warnet van vertwijfelingen HIJ ziét dén drang van de overgroote meerderheid der menachheid naar vrede en toch groeit de mogelijkheid van een oorlog met den dag. Die benauwenis doet hem zoeken naar middelen om den wil der meerderheid nte doen zegevieren en in zijn verblinding grijpt hij boven zijn macht. Wanneer straks de teleurstelling komt, overvalt hem zwarte droefheid en wanhoop. Hij scheldt op de overheid, op den Staat, op de wereldorde,Walles, maar het voornaamste vergeet^^D natuur van den mensch. Vredespropaganda is goed; georgani seerd vredeswerk is prachtig. Voedt de Jeugd tot den vrédet op; tracht in de raadzalen der diplomaten, in de pers, in de romans, op het tooneel, in de kunst van allerlei aard den vrede als leidende gedachte te doen doordringen! Maar dat alles zal vergeefsch blijken, wanneer dit werk niet is gebouwd op vasten grondslag. Wie waarlijk een duurzamen vrede wil bereiken^dle moet in het individu alle haat en afgunst, alle hebzucht, heerschzucht en hoog moed dooven. Want zoolang deze on deugden in de massa blijven leven, zoo lang blijven er ook oorlogshaarden, zoo lang blijft er brandstof, die door gewe- tenlooze en heerschzuchtlge kracht- menschen Zullen verzameld en gevoed worden. Dan is er maar weinig noodig om opnieuw een brand te veroorzaken. De wereldgeschiedenis heeft de waar heid hiervan honderden malen bewezen en onze tijd zal niet anders zijn dan voorafgaande perioden geweest zijn. Welnu, die voor een duurzamen vrede onmisbare bestrijding van de genoemde ondeugden is afdoende niet anders mo gelijk dan door den godsdienst. Van daar dat de Kerk, die er enkel en alleen op uit is en wier eenlg doel is Gods eer In de wereld te bevorderen door' den mensch te brengen tot Christus, den Vredevorst, ooi de beste bevorderaar ster van den vrede is. Dat wordt door de vredes-apostelen van onze dagen maar al te vaak vergeten en vandaar dat hun werk zoo moeizaam vordert. Ieder mensch draagt in zich de kiemen van haat en nijd, van heersch-, heb zucht en hoogmoed; ieder mensch is^ dus drager van oorlogsbaclllen. Wie den vrede wil, die blnde deq^tryd aan tegen deze ondeugden bij zichzelf en anderen. Wie dit verzuimt, hij moge nog zulk een vurige vredesapostel wezen, zijn vre deswerk zal op zand gebouwd worden! HOMO SAPIENS. higekomm ren te 6.33 uur uit Boedapest vertrokkan en te 13 31 uur te Athene geland. I Alles wel aan boord, heden verder. Eergisteren vergaderde te Utrecht de NederL Christ. Grafische Bond, ter hebeis» deling van de collectieve arbeidsovèxeen- komst in de drukkersbedrijven. De bondsvoorzitter, de heer J. Hofman, die de vergadering leidde, beval het voorste# by de leden aan. Niet minder dan 32 sprekers voerden, het woord, in hoofdsaak stallen. Oppositie tegen de nieuwe C. A. O. - was er niet. Nadat 4e vergadering van 's morgens elf uur tot 's namiddags over Bes sen had geduurd, werd het voorstel met algemeene stemmen aangenomen. mogelyke besluiten D. V. G. of G. G. De uit deze principen voortvloeiende sequenties moeten in de spelregels verwerkt en deze moeten opnieuw goedkeuring van het Episcopaat onderworpen. Verlof tot kampeeren moet cc— den door den verkennersgeesteiykë uit wiens diocees de groep uittrekt. Deze moet echter eerst overleg plegen met den verkenners- geesteiyke in wiens diocees men kampeeren ÉUREAU: HOF 6. ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633 Minister Ruys de Beerenbrouck heeft in de gistermiddag gehouden zitting van de Tweede Kamer den heer Albarda de vraag gesteld, of de regeering evenals in 1914 by een eventueele mobilisatie weder op 0B- voorwaardeiyke medewerking van de S. D. A. P. kan rekenen. Een bevestigend antwoord op die vraag wordt door de regeering op recht gehoopt, opdat een overweging van den wensch van den heer Heemskerk over bodig moge worden. Het opruim ingswerk te Lyon wordt met kracht voortgezet. Achter de door de politie aangebrachte afzettingen verdringen zich dvlaenden menschen. die in groote span ning het opnjimingswerk gadeslaan. Br is nog alUjd gevaar dat ook het zie kenhuis zal instorten. Hedenmorgen vroeg werden twee lyken van het vrouweiyk ge slacht geborgen. In het ziekenhuis zijn twee zwaar gewon den gestorven; anderen worstelen nog met den dood. De beide persvertegenwoordigers Lady Drummond Hay en Karl von Wiegand, die met de Do. X naar Bordeaux zouden vlie gen, sUn. naar achteraf gebleken is, meegegaan. ZU waren samen met een anderen pas naar ten gevolge van den nevel den wegkwUt ge raakt, zoodat zy naar Southampton moesten terugkeeren. ZU huurden toen een stoomboot om aan boord van de Do X gebracht te wor den. maar zy kwamen nog net op tyd om de vliegboot te zien vertrekken, zyn toen naar Londen gegaan trachten de Do X tot Bordeaux na te rei zen. Dr. Dornier heeft verklaard, dat de plannen voor den Oceaantocht eerst vasten vorm zullen aannemen als Lissabon be reikt is. Al naar gelang den weerstoestand zal de noordeiyke of de zuldeiyke route- weg gevolgd worden. Zoodra hieromtrent zekerheid bestaat, zal onverwyid worden overgegaan tot het innemen van brand stoffen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1