ONS BLAD S. KROM EI 20 pCt korting* op alle stooa- en verfgeederu L. Frankenberg—Alkmaar w DAM- en SCHAAKBORDEN STOOMERIJ EN VERVERIJ VAN ra MAANDAG 17 NOVEMBER 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 27« f 40 Jonge vrouw aangerand Voornaamste cJCieuws TRICTRACBORDEN - DAM- en SCHAAKSPELEN Weer een feite brand te Rotterdam Door den trein gegrepen Ernstige verduistering Brand te. Zaandam De vlucht van den heer Van Tijen Prof. dr. J. Schrijnen Vakopteidingsvraagst ukken Vanaf beden Prof dr. Ir. Schmutzer Nederlander in België vermoord Twee boerderijen te Oss af gebrand Bejaarde dame aangereden De Vorst van Geleen en de fiscus Overeenstemming bereikt Wielrijder aangereden üeëtectrocuteerd Molen afgebrand Ongelukkig aangekomen Verdere steun aan den Landbouw Toenemende onrust in Spanje De S. D. A. P. en een eventuecte mobilisatie In een paar nur 2000 menschen gedood JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR China een prooi der communisten AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Des® nM* op hei tweed® plM- NAAR EEN KRISIS i' NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De DO S gedaald bij Parijs Een geheel gezin van een balcon gehaald het Uitbreiding der staking te Ng- Angvstinnshe'rdenking confectiefabriek te in een Ernstige verduistering te Rotterdam. Amerika blijft droog Geen refetendnm. Adres aan den Ministerraad de de Een Duitoche firma voor 34.000 benadeeld Enkele ponten niet overgenomen Barometerstand taur vin. 771 vooruit. f Te Akyab 7.20 Nationaal Congres te Den Haar te van De automobilist reed door Het aantal werkloosen in Italië is in een maand met 50.000 toegeooenen. Over 4e kortegolf-ruiling tusschen ons land en Noorwegen De export van onze tuinbouw producten De dader, gewapend met een bijl, gearresteerd Na voorspoedige reis via Ostende e* Le Havre Een telegram van den centralen raad het Verbond van NattonaUden Het urgentie-program der drie centrale organisaties in ernstige overweging te in De al- Chineesche missie door bandieten rrpA— derd. Memorie van Antwoord over de begroottag van Arbeid. Handel en Nijverheid. Felle brand Rotterdam. Abonnementsprijs» Per kwartaal, voor Alkmaar f tj— Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger een zich waren toch het publiek wor- Stahlhelm en fasekme TTnnrn hnwtog van de socialisten. De ramp te Lyon Het gevaar war verdere instortingen nog niet geweken. Toenemende onniet in Spanje Uitbeet ding der staking De bedrijven te Madrid stilgelegd. Een veelzeggend bericht uit mhigrad Bescherming tegen gvy-vnvellen Plechtige meten. De R. K. Ned. Ver. van Drultkt ruimtiw— beeft in haar te Utrecht gehouden wrph ring het compromis inzake de O. A. O. aan- vaard. China een prooi der communisten Ba een paar uur 2000 menschen gedood. ons land en de korte Voor de Rotterdamsche 1 voor een brand van meer dan gewol De een onderwijzers waarin on- worden aan van de Minister in voelt. Ing-nemen, zelfs fan een positie - ren, beduidt oJ. de opzettelijke If liet. lopr dit conflict id worden. De rustkuur van prof. dr. J. Schrijnen, hoogleeraar aan de R. K. Unlversiteit heeft rbiydend effect. De hoogleeraar voelt seds veel beter. In het nabij Meppel gelegen Rulnerwald Is Zaterdagavond tot den grond toe afge brand de korenmolen van D. Everts. Benig vee kwam in de vlammen om: Oorzaak van Men brand is vermoedelUk warm loepen van I n Niets kon gered worden. De communisten, aangevoerd door den be- ruchten Pang Teh Hoeal en de generaals Tsjoeteh Mao en TSjen Toeng hebben weer danig huisgehouden. Zy bevinden zich thans op de grens van Kiangsi en Foekien ton getale van 30.000 man. De communisten trokken bij hun te rugtocht door Sjinpoe, da* zij te vuur en te zwaard verwoestten. In enkele uren tyds slachtten zij 3000 mannen, vrouwen en kin deren en staken zij 2000 hulzen in brand, terwijl zy 5000 inwoners medevoerden voor losprijs-doeleinden. De schade to Sjinpoe aan eigendommen aangericht, beloopt, naar wördt gemeld, meer dan vier millioen dollar. Na het ver laten van Sjinpoe zetten de communisten hun plundertocht op het platteland verder voort. Een brigade troepen uit Kwantoeng vertrok uit Kanton naar Kiangsi om zich aan te sluiten bij de troepen uit Kiangsi en Foekien en mede te helpen bjj de po gingen tot omsingeling en uitroeiing van de communisten. De minister van financiën stelt voor, fc ontheffing ingevolge art. 88a der Tabakswet te verlengen tot 1936 In plaats van tot 1932. ADVERTENTIEPRIJS.’ Ta» 1—5 regels f 1.23: elke regel meer RECLAME per regel 6-73 wee de eerste pagina; voet de avertge pagina's f 6A®. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van S regels: Iedere regel meer 0.12 Twee houten huizen uitgebrand Zaterdagavond te kwart over negen werd te Zaandam de brandweer gealarmeerd voor een binnenbrand in perceel Ameland 17 be woond door L. Heynis. Het vuur, dat ver moedelijk zjjn oorsprong had gevonden in den schoorsteen nam echter zoo een om vang aan. dat in korten tijd de vlammen hoog oplaaiden, en het ook 't belendende per ceel, eveneens van hout opgetrokken en be woond door J. Teer aantastte. Binnen een half uur slaagde men er in den brand te blusschen. Beide perceelen zjjn echter geheel uitgebrand. Daar bij Heynis niemand thuis was, ging de heele inboedel verloren. Bij Teer kon het huisraad in veiligheid worden gebracht Beide huurders waren zeer laag verzekerd. In het Belgische plaatsje Kletn Lsnage aan het kanaal van Maastricht naar Luik, ontstond in een danshuis oneenigheid tus schen een groep jongelui, waarbij 23ch de 19-jarige schippersknecht Jac. J. uit Weert bevond. Op straat wend de ruzie voortgeaet, waarbij J- een steek met een mes in den nek opliep, waardoor hij op slag werd ge dood. Het Belgische parket is ter plaatse geweest. De dader is nog onbekend. De raad van 'beroep voor de directe be lastingen te Roermond heeft de stukken in de zaak van mr. Frans Leufkens, zich noe mende Vorst van Geleen, aan den inspec teur van Sittard teruggezonden met op dracht een nieuw onderzoek in te stellen, daar de - - - - - specteur komt. Tusschen Termunterzyl en Borgsweer te op den provincialen weg de bejaarde mej. Dallinga van Borgsweer door een auto aan gereden en aan haar kit overgelaten. Voor bijgangers vonden de ongelukkige later in zorgwekkenden toestand langs den weg. Als verdacht van deze aanrijding is gear resteerd de heer N.; diens auto is in beslag genomen. Het ..Bdb’d." verneemt, dat als gevolg van de onlangs te Boedapest gehouden bespre kingen, thans officieel overeenstemming be reikt Is tusschen ons land en Noorwegen in de kwestie van kortegoU-rulllng, de 398 M De kwestie tot wijziging kan dus thans nadar worden uitgewerkt. bij verlim van 'o anderen rtwer. 650.009 Engelsche mijnwerkers stellen efeeben en dreigen 1 December in staking te gaan. Ongeveer 3 uur Zaterdagmiddag wandelde de 34-jange juffrouw Pistoor. kantoorbe diende van beroep, over den Leenderweg in de richting Leende <N-Br. toen zij even voorbtj de Aalsterhut gepasseerd werd door een wielrijder met een bijl over den schou der. De man ging in de boschjes langs den weg hout hakken, doch gaf verder geen acht op de vrouw, die haar wandeling voortzette. Na eenlgen tijd zette zjj zich langs den weg neer om wat te rusten. Plotseling hoorde zij geritsel in het struikgewas, zjj sprong op en wilde weer stadwaarts wandelen. Nauwelijks weer op den weg. sprong van achter een boom de man met de bijl te voorschijn en bracht haar met zijn wapen eenige slagen in de borst toe. De juffrouw begon luidkeels om hulp te roepen, waarop eenige boeren uit het veld toesnelden en de aanrander ijlings de vlucht nam met achterlating van zjjn rijwiel. De vrouw stelde zich onder geneeskundige behandeling en deed daarna aangifte van het gebeurde bij de politie. Onmiddellijk ver trokken twee rechercheurs naar den een zamen Leenderweg en stelden zich verdekt in het struikgewas op. Na uren lang wachten kwam de aanrander weer terug om zjjn fiets te balen. Onmiddellijk schoten de po litiemannen te voorschijn en hielden den dader, een 17-jarigen werkloozc, afkoms ig uit Groningen, aan. De man is door den commissaris van po litie verhoord, waarbij bleek, dat het niet de eerste maal was, dat hy zich onder deze ge meente aan een dergeiyk feit schuldig maakte, waarbij het hem steeds om geld te doen was. Zoo is er eenlgen tijd geleden op dén Rietschen dijk een dame aangerand en van haar taschje met eenig geld berooid. Spoedig daarop werd een verdachte aange houden, die een sprekende gelijkenis ver toonde met den thans gearresteerden. De oorspronkelijk gearresteerde moest toen we gens gebrek aan bewijs worddh vrijgelaten. De thans betrapte heeft bekend ook deze aanranding op zijn geweten te hebben. Hij zal ter beschikking van de justitie te 's Her- togenbosch worden gesteld. Bij Leende (N.-Br.) is een jonge vraww aangerand De dader is gearreateer* Vrijdag kreeg te Papenburg btf BelTTng- -olde, bij sportoc.'r nlngen. een jongen een voetbal zoodanig tegen het onderlijf, dat hij eergisteren 1* overleden. do ueea, de „Vereinite Deutsche Oelfabrie- gevestigd te Mannheim, die haar te Rotterdam heeft in de van dat Ter aanvaarding van zijn ambt als hoog leeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in de kristallografie, mineralogie en petro- grafie, heeft prof. dr. J. I. J. M Schmutzer Zaterdagmiddag voor een talrijk gehoor een rede uitgesproken over: „Wereldbeeld en Wetenschap.” Door ken”, kantoor Vollenhovenstraat is aangifte gedaan, ten hare nadeele een party grondnooten, ter waarde van 36000 verduisterd. Aan deze verduistering zou zich schuldig gemaakt hebben de 44-jarige scheepsbe vrachter B. A. S., die de party ter verzen ding onder zich had en deze toen voor een bedrag van 22.000 beleend heeft. Deze S. is gearresteerd en in het politie bureau aan de Groote Paauwesteeg in be waring gesteld. De politie zet het onderzoek in deze zaak nog voort. ^lla abonne'v oo dh blad sim inaevolae de veriekerinEsvoorwaardea f ^1)1)1) - *-CTens*,IU!4 eeheele onseacbiktbeid tot werken door f vro bij een onzeval met f 9Efl verlies van een hand, f 17E bii verlies van een f CO bij een breuk van totaal ongevallen verzekerd voor een der volgende nitkeeringen w® verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen fwlle* doodalijken afloop fcwUs" een Toer aen nog I AU," duim of wijsvinger been of arm Aan den Minister van Justitie is bet vol gend telegram gezonden: De centrale raad van het Verbond van Nationalisten, gevestigd te Amsterdam, met diepe verontwaardiging uit de rede van den heer Albania, gehouden in de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, kennis genomen hebbende van het sabotee- ren door de 8. D. A. p. van een eventueele mobilisatie; van overweging zijnde, dat daar door de veiligheid van den Nederlandschen staat ernstig wordt in gevaar gebracht; overwegende, dat in Het Volk en Voor waarts deze plannen van hoogverraad wor den verheerlijkt; verzoeken Uwe Excellen tie beleefd doch dringend, ippde namens het goedwillende deel der NsKrlandsch be volking. een justitieele vervolging in te doen stellen tegen den beer Albarda en inbeslag- nsmaing te gelasten van de bladen Itet Volk en Voorwaarts, die deze hoogverraads- artiltelen publiceerden. Overeenstemming tusschen Noorwegen inzake railing van golf. Het watervliegtuig DO 8 is gisteren om 12.45 uit Le Havre vertrokken en om 13.45 Suresne op de Seine gedaald. Het zal den luchtvaart-salon ten toon gesteld wonden. Over het vertrek uit Dordrecht meldt men nog het volgende: Zondagmorgen is de Domier.vliegboot DO 8. te 10 15 uur op de Oude Maas nabij Dordrecht gestart naar Parys. Aan boord waren de bestuurder Wagner en de navigator Hellwig en twee monteurs. De president.commissaris van de Aviolanda- fabrieken. de heer H. A. Burgerhout deed de DO S uitgeleide en wenschte de bemanning een voorspoedige reis toe. De groote vlieg- bcot, welke 3000 liter benzine aan boord had, maakte een zeer vlotte start en was in 30 seconden los van het water. Zij zette onmid. dellijt koers naar Vlissingen om via Ostende en Le Havre naar Parijs te vliegen. De heer Van Tijen, export-manager van de firma Van Houten te Weesp. is op zyn zaken, vlucht naar Nederlandsch-Indië, Zondag te uur uit Calcutta vertrokken en te 13 uur te Akyab aangekomen. Zaterdagmiddag te de 18-jarige J. Braa ien te De Meelee <Gem. Nieuw-Leusden) in aanraking gekomen met een boven- grondsche electriische geleiding, die döor •den storm was gebroken. De jongen was anmlMenuk dood. Hier openbaart zich een conflict. Mgr. Nolens vraagt een onderzoek om te kunnen beoordeelen, of aan billijke eischen voldaan wordt; Minister de Geer wil zelfs van een dergelijk onder zoek niet weten: hij stelt zich de monstratief tegenover de katholieke fractie star op het standpunt, dat hij wél a prior! iedere finantieele verbete ring der ambtenarenpositie afwijst. Al zou men In georganiseerd overleg ook komen tot overeenstemming ten aanzien van een vermindering der pen sioenpremie, waarvoor princiep nog het mees® Dit demonstratief stel tegen de mogelijkheid verbetering der ambten: de welbewuste, ja haas aanvaarding van een co Op gevaar af, dat veel hoogere belangen gesel De sociaal-demokraten zijn er in den persoon van Dr. van den Tempel immers als de kippen bij geweest, de verklaring van Mgr. Nolens voor eigen doeleinden uit te bulten; de heer Van den Tempel kwam met een motie, waarin herziening van het Bezoldigingsbesluit gevraagd wordt. Wat iets anders is dan het onderzoek in georganiseerd overleg, waarvoor Mgr Nolens zich namens de katholieke frac tie uitsprak. Iets anders. En daarom gelooven wij niet, dat de katholieke fractie In de roode fuik «al vliegen en den heer Van den Tempel de voldoening zal doen smaken, in Roomsch-roode formatie Minister de Geer van zijn zetel te verjagen om wie weet nog hoeveel andere poli tieke beroering te verwekken. Stel n voort een Roomsch-rood bloc In de Kamer. Uiterste noodzaak! Op grond van de ambtenaren'-sala- rlssen. Een zeer begeerlijke» situatie voor de heeren socialisten. De Katholieke Kamerfractie bepaalt echter zélf haar houding en zij zal Mgr. Nolens het meeningsverschil tusschen haar en Minister de Geer laten uitwer ken ongeacht de roode uitdaging. Mgr. Nolens heeft geen roode hulp troepen noodig, en nog minder zal nij zich stellen achter de leiding van een soclaal-demokraat, die een motie (let wel: een motie!) voorstelt. Moet er een krisis komen, dan loope deze over de vraag, of er al dan niet ir georganiseerd overleg een onderzoek moet Ingesteld worden, of de ambtena- ren-positie beantwoordt aan het alge meen welvaartspeil; niet over de vraag of het Bezoldigingsbesluit moet worden 1 herzien in dien zin, dat er salarisver 1 hooglng komt in een of anderen vorm. afwijzende beslissing van den in den raad ongemotiveerd vocr- Omtrent hetgeen Minister Ruys de Bee- renbrouck in de Tweede Kamer by de be antwoording van de algemeene beschouwin gen over de begroeting voor 1931 betreffen de de overwogen maatregelen tot steun aan den landbouw heeft medegedeeld, verneemt het ,,HbId." van op landbouwgebied zeer goed ingelichte zijde, dat de Minister hleAy het oog had op het bekende urgentie-pro- gramma van de drie centrale landbouworga nisaties. De daarin vervatte aanbevolen maatrege len zyn by de regeering in ernstig onderzoek en in de dezer dagen te verwachten Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag over de begrooting van Binnenlandsche Za ken en Landbouw zullen, zeer waarschünlyk wel nadere mededeelingen worden gedaan daaromtrent. Thans echter kan reeds worden medege deeld, dat enkele toer aanbevolen maatrege len niet door do regeêring zullen worden overgenomen. vyfde maal in 3 dagen is de brandweer gistenen uitgerukt i van meer dan gewofife af metingen. De brand heeft gewoed in de woning van den groentenhandelaar Kloos terman, gelegen op de eerste etage van pand 58 aan de Steven Hoogendykstraat, waar bovendien nog 3 winkels zijn ondergebracht, benevens de woningen van de tamilics Potters, Haksteen en Visser. De branB. die tegen 7 uur ontdekt werd, is vermoedeiyk ontstaan door te fel stoken van een kachel. Het vuur greep zoo snel pm zich heen, dat He vlammeri, kort na de ontdekking, voor en achter reeds uitsloegen. De leden van de gezinnen Potters en Haksteen de familie Kloosterman was niet thuis hebben kans gezien nog langs de trap naar buiten te komen. Dit is de familie Visser echter niet gelukt, zoodat deze met de 6 kinderen op het balcon de wyk nam en de buren te hulp riep. Deze zyn daarop op het dak van een loodsje geklommen en hebben met veel moeite vandaar de kinderen van het balcon gehaald. De 18-jarige dochter A. Visser is in haar angst van het balcon gesprongen en op het loodsje terecht gekomen. Zy was zeer overstuur en had een wond boven het rechteroog, zy is naar het ziekenhuis Cool, singel vervoerd, waar zy voorloopig gehou den is. De brandweer had inmiddels op de voorzijde van het huis 4 stralen en op de achterzyde een straal gericht, waarmede het vuur tn een uurtje bedwongen werd. De wo ning van Kloosterman brandde geheel uité Zy was verzekerd voor 3000. Ook de andere woningen en de winkels kregen brand- en waterschade. Madrid een doode stad De stakingsleiding te Madrid heeft in afgeloopen nacht voor de provincie het rooi uitgegeven, aldaar voorloopig een wachtende houding aan te nemen, omdat algemeene staking in de hoofdstad voor] pig als een plaatselyke actie is bedoeld/ communistische vakbonden stellen echter lag In bet werk om de staking ook naar de provincie uit te breiden. Te Madrid zelf is alles stopgezet en Madrid maakt den indruk van een doode stad. Winkels, magazynen, theaters, bioscopen en café’s zyn gesloten. Met uitzondering van de spoorwegen staat alle verkeer stop. Zelfs de bezorging van brood en de distributie van andere levens middelen is stilgelegd, waarvan men ern stige onlusten vreest Tot incidenten is bet tot nog toe echter’niet gekomen. Zaterdagmiddag heeft op den WoowsdMn straatweg te Bergen op Zoom een auto een wielrijder aangereden, die zonder teekeneb te geven plotseling den rijweg oventak. De wielrijder is in zorgwekkenden toestand naar bet algemeen bnrreryrthwto te &a«en on Z«gn QwmteMM. Twéé is het antwoord daarop van Mi nister De Geer. De Minister wees ni^t alleen in zeer duidelijke termen iedere salaris ver hoo- ging in welken vorm dan ook af, zich daarbij beroepend op de daling der indexcijfers en de algemeene malaise hij achtte zelfs een onderzoek naar de vraag, of de salarissen op het alge meen welvaartsplan staan, overbodig. En bet klonk als een dreigement aan het slot zijner réde: „Ik hoop, dat ik op den grondslag der door mij ontwikkelde beginselen met Je Kamer kan blijven samenwerken.” In de afgeloopen wdfek zijn er in de Tweede Kamer ’n paar heel opmerke lijke dingen gebeurd. Namens de katholieke fractie heeft Mgr. Nolens daar het woord gevoerj over de positie der ambtenaren. De lei der der fractie heeft geenszins beweerd, dat bepaalde wijzigingen moesten wor den aangebracht, dat b.v. de salarissen verhoogd behoorden te worden (zoo on voorzichtig zou een Mgr. Nolens zich in een voorloopig i^og zoo onzekere en twij felachtige zaak nooit uitdrukken), maar wél heeft hij gewezen op de waarschijn lijke wenschelijkheld van een betere vertegenwoordiging der in georganiseerd overleg, derzocht zou dienen te en wel: periodiek of aan bil lijke eischen ten opzichte van de ambtenaren wordt voldaan; de salaris sen behoorden te beantwoorden aan hei algemeen welvaartspeil, zoo heeft Mgr Nolens betoogd, en wanneer in het ge organiseerd overleg overeenstemming bereikt werd ten aanzien van een of andfere wijziging in de positie der amb tenaren, dan moest de Regeering een desbetreffend voorstel niet a priori af wijzen Op welke wijze een eventueel wen- schelijk gebleken wijziging bewerkstel ligd zou kunnen en moeten worden, door middel van huwelljkstoeslag, kin dertoeslag, of vermindering der pen sioenpremie, daarover heeft de voor zichtige spreker zich niet uitgelaten. Er zou in een beter gefundeerd geor ganiseerd overleg onderzocht moeten worden. Deze opmerkelijke verklaring in Mgr. Nolens’ redevoering is.... één. Het volgend jaar. in den zomer, zal ’s-Gravenhage een congres worden gehouden waar een groot aantal vraagstukken, die geacht kunnen worden te bebooren tot het gebied der vakopleiding in ons land, onder oogen zal worden gezien, met de bedoeling richtiynen uit te stippelen voor de naaste toekomst. Dit congres, dat zich dus onder meer zal bezighouden met het middelbaar en lager nyverheidsonderwys voor jongens en meis jes. de fabrieksoplelding enz., zal worden ge organiseerd door de vereeniging tot bevor dering van de vakopleiding voor handwerks lieden tn Nederland, in samenwerking met een groot aantal organisaties die op dit en aanverwant gebied werkzaam zijn of belan gen hebben. Tegelijkertyd zal onder leiding der vereeni ging van directies van nyverheidsscholen een belangrijke internationale tentoonstel ling van leermiddelen worden georganiseerd. De regeering beeft reeds van haar groote belangstelling in dit congres, dat gehouden zal worden in de Grafeiyke Zalen aan het Binnenhof, biyk gegeven door het in uit zicht stellen van een belangrijke subsidie als tegemoetkoming in de noodzakelijke on kosten. „Wereldbeeld en wetenschap*' Te Madrid staken op het oogentriik 100.000 arbeiders. De regeering beeft laten medMee- len, dat zy by de eerste ernstige botsing on- rerwyid den staat van beleg zal doen af kondigen. Intusschen beeft de stakingsbe weging zich ook tot Bilbao en Valladolid uitgebreid, waar eveneens de algemeene sta king is geproclameerd. Barcelona zal zich waarschijniyk heden by de beweging aan sluiten. Het stoffelijk overschot van de slacht offers der onlusten van 14 dezer, ztjn he denochtend om 4 uur onder politiegeleide naar het kerkhof vervoerd. De nacht is rustig verloopen. Behalve de bars en sigarenwinkels waren heden alle winkels en café’s gesloten Hoewel eerst was afgekondlgd dat de bair- kers in staking zouden gaan, de bakkerswinkels geopend: wachtte in lange rijen om geholpen te den. Gisteren werden 29 personen gearresteerd. De metro rijdt, echter werden de sta tions door de politie bewaakt Alle vergaderingen zyn verboden. Berenguer heeft verklaard, dat de meest uitgebreide maatregelen voor de voedsel voorziening der stad zijn genomen. Alle verkeer staat in Madrid stop De federatie voor de bouwvakken heeft de algemeene staking geproclameerd. Vol gens het bestuur van de federatie hebben 21000 aangesloten arbeiders het werk ge staakt. Daar ook de metaalarbeiders staken, bedraagt het totaal aantal stakers ongeveer 40.000. De typografen sloten zich by de stakings beweging aan, zoodat er gisteren geen enkele krant zou verschynen en ook heden. De arbeiders van de waterleiding, de gas fabriek en de electrische centrale besloten tot een proteststaking van 24 U”r. De politie patrouilleerde den jieelen dag door de stad en de voorsteden. Dé stakende arbeiders bestormden de markt om de koop lieden er toe te brengen hun zaken te slui ten. Het moet ook tot botsingen zyn gekomen met de politie Hierby zou echter slechts één persoon gewond zyn. De tram rijdt niet, de postauto's worden door soldaten 'beschermd. De cafés in het centrum van de stad zyn gesloten. Heden zouden ook de schouwburgen, bioscopen en alle cafés en bars sluiten. De 50-jarige H. M., wegwerker by de Nederlandsche Spoorwegen, wonende te Zuidbroek, die per rijwiel zich begaf in de richting Groningen, is tusschen de halte Westenbroek en Groningen by het oversteken van de baan door den trein uit Winschoten gegrepen. In hoogst zorgwekkenden toestand ia hy naar bet Academisch Ziekenhuis te Groningen overgebracht, waar hy is over leden. Gisternacht om hall twee werd de brand weer te Oss gealarmeerd voor een hevigen brand in de Kapelstraat. In de boerderij van P. Smits brak brand uit en in den tyd van een oogenblik stond de nabijgelegen boer- dery van Van Dinther eveneens in lichte laaie. Een derde boerderU kon door het krachtdadig optreden der brandweer behou den blyven. Met groote moeite kon een oude zieke vrouw dbor de brandweerlieden gered worden. Een zoon van Smits bekwam brand wonden aan handen en aangezicht. Er kon niets gered worden. Van Smits zyn 10 var kens, 2 koelen, 2 kalveren en een 60-tal kippen verbrand, terwyi van beiden groote voorraad hooi en koren een prooi der vlammen werden. De oorzaak is onbekend. Verzeke ring dekt de schade. De „Westlandsche vereeniging van groen ten- en fruitexperteurs'' heeft een adres gericht aan den raad van ministers, waarin wordt gezegd o.m. dat zy van verschillende volkomen betrouwbare zyden de mededee- ling heeft ontvangen, dat by den Duitschen Rijksdag een ontwerp van wet is ingediend, waarvan, zoo het ontwerp tot wet word tver- heven. moet werden gevreesd, dat het den Nederlandsche export van tuinbouwproducten ernstig zal bedreigen. De bedoeling van dit ontwerp komt hierop neer, dat de Duitche regeering voor verschillende voortbrengselen, o.a. ook voor die van den tuinbouw voor schriften kan geven, houdende mlnimum- elschen. welke aan die voortbrengselen kun nen worden gésteld. alsmede bepalingen kan stellen nopens eenheidsverpakklng en in- houdscenheid. waarin de waren in den groot- en kleinhandel worden omgezet. Uit het ontwerp biykt niet, dat deze wet uitslui tend of speciaal betrekking zou hebben op voortbrengselen van Duitschen bodem, zoo dat de vrees gerechtvaardigd is, dat ook tn Duitschland te importeeren tuinbouwpro ducten onder vigeur van deze wet zullen vallen. Adressanten Is «r opmerkzaam op ge maakt. dat de betrokken groepen in Duitsch land de instelling van deze wet voorstaan, omdat daardoor de mogeiykheld in het leven wordt geroepen, dat de invoer van vreemde, dus ook Nederlandsche tuinbouwvoortbreng- selen zal warden belemmerd of geheel belet, zonder dat Duitschland te kort schiet in de naleving van gesloten handelsverdragen. Adressant® zegt voorts, dat de ernst ider be doelingen van den Duitschen tuinbouw niet mag wora'en onderschat, gezien de reeds geruimen tyd in het werk gestelde pogingen van Duitschland om vreemde producten van zyn markten te weren. Va* de totstand koming dezer wet moet ernstig worden ge vreesd. dat de export van tuinbouwproducten uit Nederland naar Duitschland sterk zal warden ingekrompen, zoo niet geheel zal worden lamgeslagen. 'Met aandrang verzoekt adressante den ministerraad de noodige stappen te doen bij de Duitsche regeering en overigens al dat gene te willen doen en bevelen, dat strekken kan om het gevaar, waarmede de export van Nederlandsche tuinbouwproducten naar Duitschland wordt bedreigd af te wenden. BUREAU 1 HOF 6. ALKMAAR Telefoon: Administratie Na 433 Redactie No. 633 Licht op. De lantaarns moeten marsen worden opgestoken om 432 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1