ONS BLAD S. KROM I li 20 pCL korting L. Frankenberg Alkmaar Voornaamste qJCieuws En.... reed dóór.... STOOMERIJ EN VERVERIJ VAN WOENSDAG 19 NOVEMBER 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN TWINTIGSTE JAARGANG No. 272 VIER EN f 40 WELKOM. VREEMDELING! Nadere bijzonderheden De toestand in Spanje Broeder doodt zijn zuster 15-jarig meisje vermoord De „Palembang” gestrand Vliegongeluk in Indie Eén doode J. J. G. baron van Voorst tot Voorst Verscheidene zeelieden verdronken Vaart bedel op alle stooa- en verfgoederer VRAGEN VAN EEN FASCISTISCH KAMERLID Berenguer ziet den toestand niet duister In. Revolutie niet waar schijnlijk. Maar als zij komt, zal haar de kop worden ingedrukt tö Massa-inbraak té Castricum LEDERWAREN EN REISARTIKELEN JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Viering 40sten verjaardag „Rerum Novarum” Storm boven de Ionische zee AANGIFTE non OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL De verduistering van 150.000.— NOORD-HOUANDSCH DAGBLAD Nóg wel 4 zijn Romeinsche correspondent "schrijft luw partijen Internationaal comité gevormd is houde er terdege reke- f 400 gestolen waardevolle Verder wordt tot nu toe niets Barometerstand 9 uur vjn.: 756 achteruit. op. liet vijfde postvliegtuig Josephine o trachten Weer vlot Onlusten te Barcelona. Een noodlottige samenloop van ongevallen Bet einde eerlang te wachten Alles weer rustig te Madrid. valt niet te ontkennen dat do X*n- mlts de directeur wenschte af te treden, opvoeder” volle werk - OVER DE ACTIE" DER SLAVISCHE GEESTELIJKHEID 8e- ze Sa. ..Patembang" in den mond van dea Waterweg aan den grond gevaren en weer vlot gekomen. Meisje te Bljjerheide door vermoord. Een mot ie-Ling beek inzake de salarissen der onderwjjaers-kloosteriingen. Berenguer verklaart in een interview, dat een revolutie, als Uj komt, waaraan hij ech ter niet gelooft, onverwijld de kop aal war* den ingedrukt. De Fransche regeering beperkt den ta- voer van Nederiandsch fokvee. Het tekort bjj de Handels- en I andhonw- bank te Den Haag wordt op meer dan een millioen geschat. zette de ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar Z. Voor bulten Alkmaar 1 t-AS Met Geïllustreerd Zondagsblad «.60 hoogrr De regeeringsverklaring van Jasper. Aanzienlijke vermindering van de salaris sen van het staatspersoneel als gevolg van het tekort op de lts Hes nsche begroeting. Het aftreden van Raoni Féret als minister van justitie zou op aandrang van president Doumergue zijn geschied. De Twr.de Kamer de behandeling van Buitenl. Zaken voort. De met het oog op de wanordelijkheden der laatste dagen gesloten scholen en uni versitaire cursussen te Madrid hebben het werk weer hervat. Alles is vottotnm rustig. toestand: leger ons gedwongen Protest vergadering van den Ned. Bood van Graan- en Meelhandelaren te Utrecht tegen bet maal- en menggebod. Deficit boven een millioen? Het onderzoek der politie naar de verduis- In Lederwaren hebben wij de grootste sorteertng hier ter stede Uitsluitend kwaliteltsartikelen Nader wordt gemeld: Het vrachtschip .Palembang” is tn den loop van den avond vlot gekomen en heeft zijn reis vervolgd. Bü een vliegongeluk in Ned. Indte Is cos adjudant-onderofficier gedood. j Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 430 uur. Deze wilde echter hier niet op in gaan. Van eventueels verduisteringen door den heer M. wist toen nog niemand iets. Hoe de verduistering zou zijn gepleegd, weet men op het oogenblik nog niet, evenmin als vast staat, welke maatschappij het meest door den heer M benadeeld is. Een accountantsonder zoek zal een en ander moeten uitmaken. Alleen kan nog medegedeeld worden, dat de déconfiture, waarin de Handels- en Land- bouwbank moet verkeeren. slechts voor een deel te wjjten kan zijn aan de gestie van den heer M die een rekening bü zijn bank had loopen. Voor het overige moet de huidige toestand het gevolg zijn van aanzienlijke verliezen op het gebied van landbouwcredleten. Ondanks de hoopvolle berichten van de vorige week is sinds Zondagavond in den top- stand van het Eerste Kamerlid J J. G. baron van Voorst tot Voorst een algemeene ver zwakking ingetreden, zoodat het einde eer lang Ie tegemoet te zien. Surséance van betaling aangevraagd - In de vergadering van cvxnifiissarissen van de Handels- en Landbouwbank is gis. terenmiddag het beslu't genomen surseance van betaling aan te vragen. bestuurd door den der infanterie, gede. luchtvaartafdeeling te T. J. W. F. M Supheert. bii eerllss van *n anderen vinpee. tering heeft uitgewezen dat de heer Mekklng zich inderdaad ruim een ton onrechtmatig heeft toegeëigend. Een voorloopig onderzoek in de boeken der bank heeft aan het licht gebracht, dat de heer Mekklng gedurende langen tijd telkens kleine en groote bedragen, die aan de bank toebehoorden, voor privé- doeleinden heeft gebezigd. Hoe de verduiste ringen hebben plaats gehad, weet men op het oogenblik nog niet. Dit zal eerst door een accountantsonderzoek kunnen blijken Ook wordt nagegaan in hoeverre de verschillende christelijke instellingen, waarvan de heer Mekklng penningmeester was. zijn benadeeld Zoolang het politie-onderzoek duurt wordt de heer Mekklng in arrest gehouden. Daarna zal het van het oordeel van den rechter commissaris afhangen of de heer Mekklng in verzekerde bewaring zal worden gehouden. Wat de deconfiture der Handels- en Land bouwbank betreft, kan worden medegedeeld, dat de crisis, die speciaal het land- en tuinbouwbedrijf, waaraan de bank de meeste barer credleten verstrekte, teistert, blijkt de oorzaak van de débécle te zijn. Het deficit der bank moet, naar de „Tele graaf meldt, het bedrag van een millioen gulden overschrijden. Er Is nog niet geble ken wie de dupe hiervan zullen worden, na melijk de aandeelhouders of de vele christe lijke instellingen en particulieren, wier geld zaken door de bank werden geregeld. Er schijnt grond te zijn voor de vrees, dat ook de cliënten der bank ernstige schade zullen Hjden. Curtiss-jager, luitenant bij de gisterenavond begroeting van Rome is een intematy>naal comité ge vormd. met voorlooplge goedkeuring der ker- kelijke autoriteiten, tot viering van den 40sten verjaardag van de uitvaardiging der Encycliek .Rerum Novarum." Deze viering zal geschieden door een internationale bede vaart op den datum van den verjaardag: 15 Mei 1931. Voorzitter van het comité is de advocaat commendatore Pericoli. Voor Nederland lid: B. Eras. Dc bedevaart zal bestaan uit werkgevers en werknemers. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer f «35. RECLAME per regel «.75 voor de eerste pagina; voor de overig» pagina's f •.59. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; tedere regel meer «12 De koningskwestie in Hongarije. Ea communiqué van het ex-koninklijk hals. ^U*_*>O*T*^.?_<** ■wwteinawnm. f 3000 Lm*uta‘»K eebeele onuo blktheid tot werken door f wen bb een onaevnl met f oen M< rerlte. van een bend, f 1 25 verlie. ven een EQ_ Mi een breuk von teren onge en vu^kerd voor een der volaradr nltkeerlnaro dUUU. ,erlirt beid, ,rmco belde ,x<(.n I 75U.~ aftooo I 250.- m een and dnlmoi wiwvfnaer been ot arm Een Internationaal comité voor de 46e herdenking van den -Meten verjaardag der ..Rerum Novarum". tig jaar vestingstraf; amnestie; het militaire huis des konftigs: adelstand verheven; thans dictator. Ik rust uit wanneer ik werk, zeide Beren guer. Op het oogenblik leven wij in een overgangsperiode tusschen de dictatuur en den normalen toestand. We moeten de din gen weer op hun gewone plaats zetten, doch dit voorzichtig doen. Wij gaan met vastberaden pas op het grondwettel|jk nor male aan. en over eenigen tijd zal iedereen tevreden zjjn. Het einde van de dictatuur van Primo de Rivera was het begin eener agressieve reactie; zü. die gedurende de dictatoriale periode hadden gezwegen, kwamen in hevige beroering Zij eischten vrijheden, zooals er nog geen hadden gehad. Het lijdt geen twijfel ot ze hebben volgelingen maakt, maar stellig niet zooveel als En ik vrees, dat hun op goeden dag een ernstige teleurstelling De toestand van baron Van Voorst tot Voorst is seer achteruitgaande. een gonjezak is een ruit van het s ingedrukt en hier heeft men alles gehaald. Op het oogenblik is Boven de Ionische Zee beeft gedurende 48 uur een hevige storm gewoed, die ox te Syracuse groote schade heeft aangericht. In de haven werden tal van schepen ver nield. Een aantal uwe lie den is door imklii king om het leven gekomen Ook de te velde staande gewassen hebben ernstig te lijden «ebnd. l van den naar te zware binnen te komen. In de kamer, achter het buffet gelegen, werd uit een bureau een geldkistje. Inhou dende ongeveer 300weggenomen, ter- een naast het buffet staand zakje hetwelk gisterenavond u't het buffet genomen, van zijn zilveren Inhoud ontdaan. In totaal hebben de tnbre. Hedennacht is in het dorp Oastricum op vier verschillende plaatsen ingeb:oken Gelukkig is slechts bü één van hen, zooals tot nog toe gebleken is, gestolen. Het schünt. dat de dieft ven het uisluitend op geld hadden gemunt, daar andere voor het grijpen zijnde waardevolle voorwerpen onaangeroerd zün gelaten. Allereerst is bü ..De Rustende Jager" een bezoek gebracht Hier is men door het verbrijueten van de spiegelruit van de voordeur weten Te Karachi ingekomen. Het vrachtschip „Palembang" Rotterdamschen Lloyd, op de uitreis Neder landscb-Indië, is gisteravond 7.45 uur. bü bet verlaten van den Waterweg, tusschen Rood I en Rood n, bü laag wa ter aan den grond geraakt. De sleepbooten ..Hudson” en .Blanken burg" bevinden zich in de nabüheid. Het schip heeft te kennen gegeven voor loopig geen sleepboothulp te aanvaarden, om met hoog water dat gisternacht te 3 utlr opkwam op eigen kracht te vlot te komen. Er bestaat geenerlei gevaar. zich verbeelden, een wacht. Berenguer wees er op. dat de actie der vakorganisaties niet zoo dreigend is als zü wel lijkt Ge weet zoo betoogde hü dat de Spanjaarden charmante lieden zün, maar een ware neiging tot overdrijving be zitten. Wanneer een fabriek haar deuren sluit, zien zü een „groote staking"; een onweer in Andalusië doet hen zeggen, dat de gebee'.e streek is weggevaagd en wan neer zü zien, dat de arena's vol zün met lieden, die zijn gekomen om naar republi- keinsche sprekers te luisteren, concludeeren zü, dat binnen acht dagen de republiek zal worden uitgeroepen; Nadat Berenguer had verzekerd, dat de verkiezingen wel degelijk zullen worden ge houden uren weet, dat de datum intus schen is vastgesteld: begin Maart», ze'de bü, dat bet geen twrijfel lijdt of zü zullen in de Cortes een meerderheid voor de mo narchisten op'everen. Toen de interviewer schuchter opmerkte dat men overal over een revolutie in Spanje spreekt, weerk’onk een lulde lach De revolutie? Zü leeft in de verbeelding der Spanjaarden Hoe wilt ge dat men re volutie zal maken, daartoe is immers de steun van het leger noodlg. En dat leger is den koning innig toegewijd. Er zün weliswaar republikelnsche officieren, buiten bet kader, maar zü hebben niet den min sten Invloed op het geregede leger. En als de revolutie desondanks komt? Dan zal haar onmlddellijk de kop wor den ingedrukt, daar kunt ge van op aan verzekerde Berenguer. Een politieke revo lutie Is in Spanje niet mogelük; een sociale misschien, indien Europa er in vo'hardt zich niet te organiseeren. En dan nog dan zal Spanje het laatst door &e ramp worden getroffen. wijl geld, was werd kars in De Rustende Jager f 400 bult BClOAaKt. vermist. Ook Is óe wonittf van <U Van Poelgeest beaecht, waartoe men rich toegang ver schaft heeft door een ruit in de achter kamer in te drukken en een raam op te schuiven. Hier wordt echter niets virrmist Van de firma Heideman hebben de in brekers het woonhuis en den daar tegenover llgr-nden winkel tot operatle-terreln geko. sen. Met woonhi overhoi echter nog niets vermist. Den winkel is men binnengekomen door een ruit aan de achterzijde te vernielen. Waarschünlük is ook hier niets weggehaald. De Castricumsche politic, die van de daders nog geen spoor ontdekt heeft, zet het onderzoek üverig voort. Verklaring van den beer Albania te Re Tweede Kamer. Dader meldt rich bü de Justitie. Het 15-jarig Duitsche meisje Joeepbine Lünen, dat den latsten tüd te Bleverheide in de gemeente Kerkrade woonde, is in den nacht van Maandag op Dinsdag door haar 22-jarigen broer 8. vermoord. Hü had sinds eenigen tijd het voornemen zün zuster te dooden, vermoedelük daar hjj zich ergerde aan haar lichtzinnige leefwijze. Omstreeks elf uur Maandagavond begaf hü zich per fiets naar Blejjcrhelde, waar hjj zün zuster dwong met hem terug te keeren naar Wurselen, even over de Nederlandsebe grens gelegen. Daar heeft hjj het meisje met haar halsdoek geworgd en haar daar na een prop in den mond geduwd, omdat, hü er niet zeker van was, dat de dood reeds was mgetreden. Hü heeft het Ujk op een weiland nabü zün woning laten liggen. Dinsdagmorgen heeft S. L. aangifte bü de justitie gedaan. Uit niets bleek, meldt de „Telegraaf”, dat L. berouw van zün daad had; integendeel, glimlachend deelde hü mede het meisje vermoord te hebben en het lichaam in een welland te hebben gesleept. Het was be kend. dat zü" zuster den laatsten tüd on danks haar leeftijd omgang met een jon gen Duitscher had. Reeds meerdere malen had zü met haar familieleden daarover oneenigheid gehad. De justitie te Aken heeft zich gisteren naar de plaats des misdryls begeven en het UJK in beslag genomen. L., die ook nog ge tracht had. gelukkig zonder resultaat, den geliefde van zün zuster te veBnoorden, te In verzekerde bewaring gesteld. Onze ons: Eugenio Coselschi directeur en hoofdredac teur van het schunnige weekblaadje „Vo- IcntA d'Italla" en aanvoerder In den strijd tegen Joego-Slavlë om het bezit van Dal matte zal tn de Kamerzitting van 26 No vember aan dej- Minister van Binnenland- sche Zaken, Mussolini, eenlge vragen stellen omtrent de actie der Slavische geestelijkheid in Istrië. Deze heer met zün. ofschoon ver- itallaanschten. typisch Sloveenschen naam, wenscht te weten „welke maatregelen er genomen zün om „de voortdurende antl-Ttallaansche propa- ganda der Slavische priesters in Istrlé waar- „van de gevolgen onlangs bleken door den „moord met voorbedachten rade op een aller- „edelsten opvoeder te Görz. tegen te gaan; „en of <ft> Minister er ook aan denkt om, krachtens den geest welke tot de gebeur- „tenls der verzoening leidde, de aandacht „der hoogste kerkelüke autoriteiten te rich- „ten op de noodzakelijkheid van een spoe- „dlge en spontane medewerking hunner- „zljds voor de nationale rust, niet zoozeer „om onduldbare misbruiken tegen te gaan, „dan wel om die. met hooghoud ing van de ..heiligheid der priesterlijke zending, tijdig „te voorkmen. door de onverbeterltike 81a- „vische politicasters te vervangen door vro- „me Ita'laansche geestelijken." ’’’nz. Het telt dat deze vragen gesteld kunnen worden t en maar liefst rechtstreeks aan Mussolini, zegt natuurlijk zeer veel in Ita lic, waar de Kamerleden het wel uit hun hoofd zullen laten om zoo maar lukraak in lichtingen te verzoeken. Dat bovendien Mus solini reeds bü voorbaat de beantwoording van zich a.'veschoven en aan den onder minister Arplnat! verzocht heeft om in zijn naam de opvatting der regeering uiteen te zetten, schijnt er op te wijzen, dat men er niet aan denkt den ondervrager met een kluitje in het riet te sturen. Het gaat dus om het vrijwel geheel door Slovenen bewoonde Istrië dat na den oorlog van Oostenrijk werd afgesneden en aan Ita lië kwam. De Slavische priesters zouden daar een voortdurende anti-Itallaansche actie voeren, waarvan bii voorbeeld, de moord op een opvoeder te Oörz het gevolg was. Nemen we dezen moord het eenlge genoemde bewijs even onder de loupe. Te VlplgUano. bü Görz, werd een maand ge leden de schoolmeester Sottoszuiti vanuit een hinderlaag op den drempel zijner wo ning neergeechoten Ongetwüfeld is dat een moord welken wjj niet zullen probeeren goed te prat Maar „alleredelste opvoeder” dezen moord zelf krachtig heeft uitgelokt. De Biclliaan Sotto- santl toch is een paar japen geleden straat arm naar Istrië getrokken en heeft zich daar aangeboden om de Slovenen te Italla- nlseeren Zijn werkzaamheid voor de fas cisten had o.a ten gevolge dat hü den laat sten tijd een villa bewoonde. Als onderwijzer duldde hü niet dat zHJz» leerlingen, ook buiten de school. Sloveensch spraken of zich Slovenen toonden Wanneer een kind zich niet in perfect Italiaansch wist uit te drukken of per ongeluk een Slo veensch woerd gebruikte was het zün ge woonte om dat kind te dwingen den mond te openen, opdat hij er in sjmwen kon om zoo dien „besmetten" mond te reinigen. Zijn actie was er vooral op gericht om den meisjes wat „veredelend en beschavend Latünsch bloed" bü te brengen Te dien einde nam hü ze mee naar huis met weinig edele bedoelingen. Z|jn vrouw stond hem ter rijde tn de keuze zijner slachtoffers. Hoe ver de justitie afgezakt is in tstrië, bewijst een rekest dat tegen deze schand daden bü de autoriteiten werd Ingediend. Het protest durfde men alleen baseeren op de overweging datSpttoaanti zwaar tuber culeus was Wat nu de hetze tegen de Slavische gees telijkheid betreft welke na dezen moord weer heviger dan te voren is opgelaaid, schünt het dat de pastoor van VlplgUano den on- gehoorden moed had om Sottosanti op het satanische van zün gedrag te w|jzrn en hem eens of meermalen de H. Sacramenten te weigeren. De fascistische militie arresteerde dezen pastoor onder groot lawaai onmld- dellük na het misdrijf onder beschuldiging van er de aanstichter van te zün en van Sottosanti. toen deze stervende was. zün geestelijken bijstand geweigerd te hebben. Talrijke getuigen echter hebben bevestigd dat de pastoor zich oogenbllkkelljk naar de plaats van bet misdrijf begaf en de Gene rale Absolutie verleende- Ook het Vatlcaan heeft rich in de zaak gemengd en de pas toor is weer in vrijheid gesteld. Niettemin blijkt uit de vragen van Oosel- schi dat de groep, wier leider hü te, een nieuwen aanslag wil plegen op Istrië, en dat nog wel met de hulp der Overeenkomst van Lateranen welke juist dit laatste beetje vrij heid garandeert. De kwestie toch is dat deze Overeenkomst aan de nationale minderheden van Italië het recht toekent, zün godsdienst te belijden en onderrichting van zijn gods dienst te ontvangen in de landstaal. Want daarop is heel het streven van Co selschi cs gericht: het Sloveensch en de Slovenen moeten worden uitgeroeidEu de vervanging der .onverbeterltike Slavische po- Utlcastera door vrome Itallaansche nriesters" zou een groote stap in die richting zijn, doordat de Itallaansche geestelijkheid tn het algemeen vanzelf geen Sloveensch spreekt of verstaat. Het moet niet ónmogelijk worden geacht dat uit dit relletje vru ernstige gevolgen voortvloeien Te meer omdat het Vatlcaan. door midcfel der „Qfeervatore Romano", reeds eenlge malen g^oond heeft hier ge heel aan de zijde der onderdrukte Slovenen te staan. In het Palacio de Buenavista te Madrid heeft generaal Berenguer, de Spaansche minister-president, een medewerker ont vangen van ,4’Aml du Peuple”, het door de „Figaro" uitgegeven antl-soclalistische volksblad D« Interviewer, die verzekert, dat de ge neraal een buitengewoon opgewekt man js, die zün glimlach alleen maar prijs geeft om te schaterlachen, herinnert aan zün merk waardige loopbaan opperbevelhebber in Ma rokko; gearresteerd; veroordeeld tot twin- chef van in den Naar gemeld wornt hebben in het Zuiden van Barcelona in Spanje botsingen plaats gehad tusschen arbeiders en politl«. In het havenkwartier ontstond een geregeld vuur gevecht tusschen beide partijen, waarbü 2 arbeiders gedood en 3 gewond werden. Naarmate Jan en Alleman In onzen zeer verwenden tüd Steeds meer en meer en met aplomb In allerlei soort auto's rijdt. Groeft ook het ongelukken-tal. Dat daaglüks langs den weg geschiedt. Respect toch voor den medemensch Groeit in datzelfde tempo niet! En meer en meer komt tn de krant Een zinnetje, zoo schunnig, voor. Ni de vermelding van het feit: De autcrrobllist reed dóór1 Men rijdt een mensch dus overhoop En drukt dan op het gas-pedaal En juist als een sluipmoordenaar Gaat dan de lafaard aan den haal! Kijk, dat Is juist zoo ordinair. Want is het wél of niet zün schuld Het is en blijft toch een gebod. Dat hü zün menschen-plicht vervult En daarom walgt men van den vent. Die zóó fatsoensbegrip*en mist En recht heeft op een ind ren naam Dan dien van automobilist! MARTIN BERDEN Een eersten tacheerd Bandoeng, T. 3. WF. M. Supheert, is tijdens een vlucht neergestort. Het toestel werd beschadigd. Luitenant Supheert bleef ongedeerd. Een tweede Chirtlss-toestel, hetwelk boven bet gevallen vliegtuig cirkelde, raakte, zeer laag vliegend, met een vleugel dan grond. Het toestel groef rich In den mod der, De bestuurder van het tweede toestel, de adjudant-onderpdicjer ScbmeU, werd hierbij gedood. Bü de K. L. M. is bericht dat het rijfde postvliegtuig, op weg naar Nederlandsch-Indlë, de P. H. A. G. A„ Dinsdag te 4.50 uur uit Bushlr is vertrok ken en te 1013 uur te Djaak is geland. Vandaar vertrok het toestel te 11 18 uur en arriveerde te 18.02 te Karachi. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. Door de nieuwste verklaring van den heer Albarda is oJ, een ernstige toe stand geschapen. Wanneer ons volk ook geheel bul ten zijn schuld rich met dood en verderf bedreigt riet, dan zal de 8. D. A. P. het parool doorgeven: ..Handen In de zakken!” en beide oorlogvoerende zullen met onze arme bevolking kunnen doen wat zü willen, wat zü in haar voordeel rekenen. En dat zegt de heer Albarda nu al reeds bü voorbaat! Als ware het een invitatie: „Welkom, vreemdeling!" De 8. D. A. P. toont zich niet alleen nationaal onbetrouwbaar, maar ook positief staatsgevaarlük. Onze weerlooze bevolking weet nu, wat Vü In oorlogsnood van de 8. D. A. P. te verwachten heeft. De 8. D. A. P. zal haar aan haar lot overlaten. De burgerü ning mee. Concludeerden wü de vorige week naar aanleiding van Albania's desbe treffende verklaringen In de Kamer, dat de 8. D. A. P. in geval van oorlogsge vaar voor de regeering onbetrouwbaar zou rijn door de uiterst pertinente vragen van den minister-president na“. dien nog erger In het nauw gedreven, heeft de heer Albarda zich gisterenmid dag In de Kamer nog duidelüker moe ten uitdrukken; en na 's heeren Albar- da's nieuwe verklaring Is onomstootelük komen vast te staan, dat de 8. D. A. P. dreigend oorlogsgevaar niet alleen een onzekere, dus onbetrouwbare is te beschouwen, doch zonder als staatsgevaarlijk is te quallfl- Omtrent de verduistering van f 150.000. waarvan wü reeds melding hebben gemaakt. In verband waarmede de heer 3. W M.. di recteur der Handels- en Landbouwbank te den Haag, rich bü de politie heeft aangege- ven, kan nog gemeld worden, dat in de krin gen van den heer M. groote ontroering te gewekt, toen bekend werd, dst deze zich bü de justitie had aangemeld. De heer M. was In Gereformeerdekringen een zeer geziene persoonlijkheid en genoot aller achting. Hü had in verschillende bestu ren zitting en was lid van diverse comité’s. Bü zün vrienden was van de flnancieeie moeilükheden van den heer M. niets bekend Wel was van algemeene bekendheid, dat de Handels- en Landbouwbank in den laat ten tüd niet liquide was Men schreef dit echter toe aan den algemeenen slechten economi scher) toestand. De bank had hieronder wel zeer in het bijzonder te lijden, daar rij haar credleten grootendeels op landbouwgebied verstrekt had. Eenige dagen geleden heeft er een büeen- komst plaats gehad van belanghebbenden bü de Handels- en Landbouwbank. Er was toen een bepaalde strooming in deze vergadering, welke bereid was de bank weer liquide te ma- BUREAU: HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie Ra. 633 nationale zelfstandigheid”. „met volle overtuiging". bü als factor meer ceeren. Op de eerste vraag van den minister president, of de 8. D. A. P. een mobili satie* van de landsverdediging afkeurt, heeft de heer Albarda geantwoord, dat de 8. D. A. P. de gewapende landsverdediging Inderdaad afkeurt en dut een moblliaa- tie daartoe niet zal goedkeu ren. Op de tweede vraag, of de S. D A. p. al dan niet haar medewerking zal ver- leenen bü een mobilisatie, gaf de heer Albarda ten antwoord: De 8. D. A. P. is met overtuiging bereid, saam te zijn tot behoud van de nationale zelfstandig heid; zij acht gewapende landsverdediging echter zelfmoord en zou haar mede werking daaraan dus niet verleenen. Bet la nu duidelijk genoeg. Alleen over de vormen van een ac tie der 8T4P. tegenover een mobilisa tie bü dreigend oorlogsgevaar, dus a fortiori tegenover een bevel tot gewa pende landsverdediging, heeft de heer Albarda zich niet nader kunnen uit spreken: JD9 vorm van iedere actie hangt af van de omstandigheden en men zal ons,” zoo zeide hü. „tot een verklaring daarover niet kunnen bren gen". Albania’s nieuwe verklaring betee- voor ons land en volk iets heel ernstigs. Het behoeft ons verder niet meer te interesseeren, welke vormen van ac tie de 8JJ.AJ». ingeval van mobUlsatle- bevel, enz. zal kiezen: in ons wettig ge kozen parlement, tegenover een wettig- zetelende regeering, heeft de heer Al barda verklaard, dat de 8DA-P. bü dreigend oorlogsgevaar, natuurlijk on danks het bevel der wettige regeering, niet zal medewerken tot gewapende landsverdediging. Ook niet als wü ons nationaal ver dedigen moeten naar het oordeel der wettige regeering. De heer Albarda heeft zün partü hiermede gekenmerkt als een eventueel- revolutlonnalre, als een staatsgevaar- lüke partü- Hiermede zullen onze autoriteiten van stonde aan rekening hebben te houden. De S.DAT. zal zich in de ure des gevaars niet nationaal gedragen; zü wil ons land weerloos overleveren aan den eersten den besten indringer en daar door de kans vergrooten, dat juist ons land het terrein van den strijd wordt (men lette eens op het Fransch-Belgi- sche streven, bü *n komenden Fransch- Dultschen oorlog niet België maar N e- d e r 1 a n d tot gevechtsterrein te doen worden: d&artoe worden de Fransche en Belgische grenzen aan de Duitsche zü- de „hermetisch” afgesloten, daArtoe is bü Antwerpen extra spoorwegenaanleg noodlg in de richting van Nederland Realiseeren wü ons den wanneer een bultenlandsch land bedreigt en wü ons zullen zien tot afweer, èn uit hoofde van internationale verplichtingen èn uit hoofde van onzen plicht, Nederland niet tot gevechtsterrein te doen worden en vrouw en kind te beschermen, dan zal de 8. D. A. P. weigeren, den nationalen plicht te vervullen; de regeeringsge- trouwe partijen zullen haar plicht ech ter wél begrijpen en hoogstwaarschijn lijk zal de buitenlandsche vijand een door burgeroorlog tot machteloosheid gedoemd land kunnen binnendringen en verwoesten. En de buitenlandsche vüand zal sterk zün, dank zü mede de buiten landsche socialisten, die niet eenzijdig ontwapenen willen. Wat er dan van ons arme volk terecht komen zal?! De heer Albarda heeft verklaard, dat de 8, D. A. P. wel bereid is, werkzaam te zijn tot behoud van de nationale zelf standigheid, maar hij heeft er terstond aan toegevoegd, dat de 8. D. A. P. die zelfstandigheid niet door middel van ge wapende landsverdediging wil trachten te behouden. Hü zegt dus openlük tot het buiten land: ,Xom maar gerust op met uw legers, wij zullen geen verzet bieden!" Op die wijze dmkt de heer Albarda werkzaam te zijn wt^ behead van de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1