O S BLAD F 1^’ i - Ki L. FrankenbergAlkmaar Voornaamste cWieuws Wi I i- DO G 20 NOVEMBER 1930 •E VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 273 f 40 f 50 150 Toiletdoozen Naaigarni turen De postvluchten op Indië Brutale aanranding te Stampersgat De berooving te Den Haag .eldieven te Rotterdam Een gézegend toeval JUIST BESCHEID Een actief burgemeester De spraak, teruggekregen Stoom treiter aan den grond Regeeringshulp voor den landbouw Een kind aangerand As van een auto gebroken Ziek vee 7 personen verdronken Inbraak Voorloopig 18 dooden Keteiontploffing De Gentsche hoogleeraren Schip aangevaren op de Schelde Wervelstorm te Oklahoma Voorspellingen van den Enkhuizer Almanak Albarda en een conservatief Lagerhuislid Een telefooninstaliatie vöor Vaticaanse he Stad DANK ZU DE GEMEENTELIJKE MEDEWERKING BLADEN VAN 8 PAGINA’S JOH. LAUWERS Barometers Thermometers ’’AYGLOP 3 ALKMAAR Manicures - Speldekussens zijn voor Dames welkome cadeaux J. J. G. baron van Voorst tot Voorst DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER WAARONDER JIET ST. NICOL A A SUMMER A£N UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL FirZFK] WnMIKirC-M I 111,18 bewoond moet worden door een of WINIINV5C.IN meer van diens erven of door zUn we duwe of door bloed- of aanverwanten in de rechte Unie van één der hier ge noemde personen. 4 bil verlies van een hand. f 125 --■ rtf /WÖ Van rotan 600 ontroofd. Derde verdachte gearresteerd. Jaarvergadering van het Ora ije Kruis. De Tweede Kamer en de salarissen. Bende van vijf jongens kwestie in de Belgische I Nieuwe slachting op Formosa geedrnaOBerd. Wat ons in ifel te wachten staat. het het Barometerstand 9 uur T*', 761* fWtund. begint helder winterweer met weinig Na 22 jaar Een reddingboot vertrokken. tusseben arbeiden In Amsterdam-West. Wielrijder tegen een boom gekneld Kosten der voorzorgsmaatregelen Reuter seint, dat gisteren in het Engelsche ernstig gewond Geen Franscbe colleges dat door aaa- De ontwapenings-conferentie. Het gebruik van traangas in den oorlog. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.28 uur. o 175 Bezoek van l. D. H. Mgr. J. D. J. Aen- genent aan de Theresiakapei te Bolnes. de woning zelf bewonen of, ceuring van Burgemeester en s, doen bewonen door fami- Te Rotterdam een bende jeugdige win keldieven gearresteerd. 4 Samenwerking en boeren ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal, vuur Alkmaar f 2.— 'Vaar buiten Alkmaar 2A5 - Met GeUlpatraerd Zondagsblad 0.6« hooger De „Johanna" binnengebracht. Later werd gemeld: De stoomtreller „Oostzee”, kapitein Kbl- werda. heeft door het breken der sleep trossen den geptranden stoomtreller .Johan nes", kapitein Bol niet kunnen vlotsleepen. Aangezien de see steeds ruwer is geworden, heeft de uit zes koppen bestaande beman ning der ..Johannes”’ zich genoodzaakt ge zien tn de eigen boot het schip te verlaten, zy Is door de „Oostzee”’ opgepikt en te Oostmahom aan wal gebracht. By opkomend water is de ..Johannes" over de buitengron den heen geslagen en later in vlot water door de motorreddingboot „Insulinde-” naar binnen gebracht. De toestand van den heer J. J. G. ba ron van Voorst tot Voorst. Het rumoer in Spanje duurt voort. Baat en opstand wisselen elkaar af. <1 Engehch schip aangevaren op de ScheMe. 7 personen verdronken. Wat de een wenscht zou volgens den ander werkelijkheid rijn. rusten, zoolang het voor volledig is afgelost, op den nog eenige verplichtingen, die ilden voor lederen volgenden ver- juiste bescheid op het geschrijf van den heer Het derde retourvUegtuig By de KLM. is berihet binnengekomen. dat het derde retour?llegtuig. de P H.AZ.N. Woensdag te 6.30 uur van Djask is vertrok ken de te 11.05 uur te Bushir aangekomen Vandaar vertrok het toestel te 11.50 uur en landde te 16.10 uur te Bagdad. Alles is wei aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. het strand. De stoomtreilers „Hoop op Zegen" verleenen i wat helder vriezend weer, maar geen langdurige vorst. Behandeling van de begrooting van Ar beid door de Tweede Kamer. noor^olOndsch dagblad Wervelstorm te Oklahoma. Vele slachtof fers. mej. M lijdende aan een zenuwziekte, met het gevolg dat zij ongeveer 22 jaar geleden haar spraak verloor, gisteren zóó door maagkramp gekweld, dat zij een lutden kreet van pyn uitstiet. Het bleek, dat zy haar stem teruggekregen had. Hoewel zy langzaam en moeilijk sprak, was de vrouw duldelyk te verstaan. Verschenen is de memorie van antwoord (Tweede Kamer) inzake de begiwoting van het departement van Ond rwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 1631. ieder van en volkshuisvesting met warmte moeten toejuichen, omdat daardoor regelrecht het ongetwijfeld meest voor de hand liggende doel der woningwet het bouwen van goede woningen, gepaard gaande met de opruiming van krotten wordt bevorderd. Omtrent de scheepsramp op de Schelde te Antwerpen kan nog nader gemeld wor den, dat de stuurman en een stoker ven ”t gezonken schip nog kans hadden gezien aan boord te komen van het loodsbootje Het aantal geredden stijgt hierdoor tot 5. Er worden thans nog 5 personen vermist, nJ. de eerste en de tweede machinist. 2 ma trozen en een stoker. De gemeente Veldhoven wordt den laat. sten tyd, vooral in het onderdeel Zeelst, zeer onveilig” gemaakt. De heele bevolking is bang en heeft «*el vermoedens, wie de daders der inbraken zijn, maar durft er niet over te spreken. Tal van ingezetenen slapen met een schop of ander voorwerp naast het béd. Vorige week trok de burge meester er op uit, om te eontroleeren of de politie overal op post stond. Hierbu be trad hy ook hét erf van een landbouwer te Zeelst, die nog op was. Deze hoorde het „onraad”, legde aan en riep; ..Handen op of ik schiet’ Kalm aan, riep het „onraad”, ik ben het, je broer, de burgemeesteren het ge weer zakte; de schrik was voorbij. Dinsdagmiddag, toen ”t reeds denker was is in de omgeving van de Van Spilbergen straat te Amsterdam-West een vierjarig meisje aangesproken door een num. die het kind op de fiets meenam. Eenigen tyd later bracht hy het meisje weer terug nabij de plek, waar hy het aangetroffen had. Ge bleken is, dat de man niet nader te noemen handelingen met het kind gepleegd heeft. De politie beschikt slechts over een zeer vaag signalement van den dader, een 12-jarig meisje heeft den man nl. gezien met het kind op de flets. Alle nasporlngen zyn dan opk tevergeefsch geweest. De staat Oklahoma is opnieuw door een wervelstorm bezocht, die vooral de gemeente Bethany zwaar geteisterd heeft. Volgens de voorlooplge berichten zijn IS om het leven gekomen en 150 ge- - Eergisterennacht hebben dieven te Els- loo (L.) by den landbouwer W. Wouters. Ingebroken en uit een bed op de'slaapka. mer een geldkistje, inhoudende ongeveer 500, ontvreemd. Later beeft men het ledige kistje In een stal teruggevonden. De dieven zyn onbekend gebleven. bij vvrlias van anderen vin—. Te Oudorp werd de 50-jarige Vennlk, sedert 27 jaar ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1-25: elke regel meer 625. RECLAME per regel Z 6-75 voer de eerste pagina; voor de overige pagina's f RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bjj vooruitbetaling per plaatsing f 6.66 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 6.12 Het collectief contract in bet bouwbedrijf. Openbaar optreden van Di ”>el te Arnhem verboden. et, ten genoegen van Burge- 1 Wethouders, de woning be- onderhouden, haar tegen verzekeren en de grond en Wethouders zullen dat een kooper ten minste 10 pCt. van de koopsom bij het sluiten van den koop uit eigen middelen be taalt. De woning wordt bij de over dracht hypothecair voor het restant van de-koopsom verbonden. Bovendien schot niet kooper ookggelu krijger. HU m< met go< Wethoud Ueleden. HU n meester hooriljk brandschade en andere lasten tUdig voldoen. HU mag de woning niet veranderen of afbreken, nóch haar vervreemden of bezwaren of er zakelijke rechten op vestigen, zonder toestemming van het gemeentebestuur, dat daaraan voor waarden kan verbinden. Men zal zich herinneren dat onlangs In de St Jaoobstraat te Den Haag een oude man op klaarlichten dag door een drietal personen is beroofd van een bedrag van bij na f 600; zyn spaarduitjes. die hy in een linnen7 zakje bij zich droeg. Twee van de drie beroovers werden zeer kort daarop ge arresteerd: de derde was nog voortvluchtig. Thans heeft-de Utrechtsche poIlUe ook dezen derden verdachte, den 28-Jarigen zwervenden voerman E. C. C op signalement aange houden. De gearresteerde is naar Den Haag overgebracht en hier m polltiebewaring ge steld; hy had geen cent meer op zak. Aanvankelijk was er sprake van vier be roovers, doch by het- onderzoek Is gebleken, dat het er niet meer dan drie zijn geweest. Gisteravond is op de Schelde voor Ant werpen het uitvarende, met steenen geladen Tngelsche stoomschip „Continental Frig ti ter" in aanvaring gekomen met het binnen komende Engelsche stoomschip „Hebble". De „Continental Frighter" zonk onmld- deliyk. Slechts drie personen, o.w. de ka pitein en de loods, konden door een in de nabyheid zynd loodsbootje gered worden. Volgens de eerste berichten zouden er 7 personen verdronken zyn. De Vlaamsche Kamer. Het gemeentebestuur kan dus toe stemming geven de woning te ver vreemden of over te dragen aan een ander; In dat geval moet de verkooper den nieuwen verkrUger zich bU de acte doen verbinden tot dezelfde verplich tingen, waartoe de aanvankelijke koo per zich bij den koop beeft verbonden, met Inbegrip van de verplichting om ook op rijn beurt WJ verder* vervreem ding of overdracht deze bedingen te maken. Ook is nog een verplichting, dat na bat overlijden van den kooper de wo- istraat te Dordrecht zeer ernstige verwondin gen opliep. De man is naar het Algemeen Ziekenhuis overgebracht. Het Tweede-Kamerlid, de heer Van Rap- pard, heeft den minister van Binnenland- sche Zaken en Landbouw de volgende vra gen gesteld: Is het den minister bekend, dat tot nog toe bij het veeartsenykundig staatstoezicht de opvatting wordt gehuldigd, dat by vee. dat ziek of verdacht is wegens mond- en klauwzeer, de kosten der voorzorgsmaatre gelen by verweiding of opstalling, welke kosten betreffen: A het onderzoek door een veearts voor de overbrenging; B. het ont> smetten van de vervoermiddelen, voor het zieke vee gebruikt; C. het toezicht der poli tie op vervoer en ontsmetting; D. het ver plaatsen van het wettelijk kenteeken; voor rekening van den veehouder komen? Is de minister bereid, in verband met de moeliyke tydsomstandigheden en gezien het feit, dat die kosten in het algemeen belang worden gemaakt, het daarheen te leiden, dat bovenbedoelde kosten door het Ryk worden gedragen? Is de minister ook niet van meening, dat de biliykheid medebrengt daartoe over te gaan, nu btj vervoer van ziek of verdacht vee naar een slachtplaats het Rijk terecht de kosten van het politietoezicht ook voor zyn rekening neemt? Z. H. de Paus l|peft hedenochtend in te genwoordigheid van den Kardinaal-Staats secretaris Pacelli de nieuwe automatische telefoon-Installatie van de Vatlcaansche Stad Ingewijd. Deze telefoon-installatie is een geschenk van een New-Yorksche firma en omvat 800 nummers, waarvan er voorloopig 300 in ge bruik worden genomen. Op het schrijfbureau van den Paus Is een gouden telefoontoestel aangebracht. In den koepel van den SC. Pietendon i» eveneens een telefoontoestel geplaatst. schieden by arbitrale uitspraak. De samenwerking zal tot gevolg hebben, dat allereerst met kracht zal worden ge ijverd voor een maalgebod als bedoeld In het ontwerp-Tarwewet, voor steun voor de sui kerbietenteelt. voor steun voor de aardappei- meelindustrie en voor verlaging van spoor- vrachten. Tot dit doel zullen besprekingen worden aangevraagd met Kamerfracties van de verschillende politieke partijen en met de Staatscommissie-Lovink. Staande de vergadering wend besloten een adres tot de Tweede Kamer te richten, met verzoek tot aanneming van het ingediende wetsontwerp tot steun aan de tarweteelt personen wond. Een groot aantal huizen Is verwoest, zoodat b. meer dan 800 personen dakloos zyn gewor- - den. De verbindingen zyn gedeelteUjk onder» -t broken. i Een Reutertelegram meldt nog. dat hevige regen het reddingswerk srn tlg belemmert. In de straten van het stadje Bethany (ten 12-tal K.M. ten Westen van Oklahoma-city gelegen) staat het water hier en daar dertig centimeter hoog. De ftorm heeft in het naburige plaatje side stoker W. a den B_. wonende Nlcolaas- Camel een school verwoest Twee klndeBen »•- werden gedood. De onderwyaerea wdrd"*» wond. .ï.—'ïriS'I Het is de Rotterdaznsche politie gelukt een bende jeugdige dieven aan te houden, die zich in de laatste weken aan talrijke winkel diefstallen heeft schuldig gemaakt. Het zyn de 17-jarige D. L en 3 jongens van 14 jaar. M. de J.. J. in "t H. en A. B. Herhaaldeiyk werd bij de politie aangifte gedaan van vermissing van allerlei artikelen uit winkels en magazijnen. Zoo werden ge stolen: dameshoeden en -tasschen, portemon- nales snuisteri’en, dekens, fototoestellen, enz. Maandag deden drie winkeliers nog aan gifte van vermissing van In totaal 6 hoeden. De politie hield al geruimen tyd een oog in het zeil en eergisteren gelukte het haar twee leden van de bende, op aanwijzing van een burger, die hen op hesterdaad op een diefstal van vier hoeden uit een winkel aan de Goudsche Wagenstraat betrapte, aan te houden. De „veelbelovende" knapen werden i politiebureau aan de Meennansstraat nomen en daar aan een streng verhoor on derworpen. waarbij zy al spoedig door de mand vielen en al hun euveldaden opbiecht ten. Op de verkregen inlichtingen zijn toen, be halve de andere bendeleden ook nog aange- houde nen in bewaring gesteld twee vrou wen, de 38-jarige G. v. d. 8. en de 37- jarige A. V.S„ die al de gestolen waar, van de jongens tegen een bespottelijk lagen Prijs opkochten. Een gToot gedeelte van de gestolen goede ren is by de vrouwen in beslag genomen; veeschurende hoeden, bontvellen en tasschen. w Het Is de politie InmtddeM’teeds gelukt en- “met weinig vorst, 10 steeds guur met sndeuw- kele evenaars op te sporen. De diefjes verrichtten hun werk op de oude, benroefde wijze Een vaaehen stuurde de bedienende winkeljuffrouw met een smoes’e naar achteren of hield haar aan de nraat en in dien tvsschentijd zag de ander kans zi<n slag te slaan. Het vyfde bendelid de 15-iarige Chr. J. v. G. is gistermorgen gearresteerd. Na uitvoerige besprekingen zijn de werk geversorganisaties in het landbouwbedrijf met de drie nationale landarbeidersbonden overeengekomen samen te werken tot bet verkrygen van regeeringshulp voor den land bouw. Als basis van samenwerking zjjn beide partijen de volgende conclusies vaard: 1. De besturen der werkgeversorganisaties verplichten zich, geen actie tot loonsverla ging te voeren, als worden verkregen: a. Maatregelen tot steun van de tarwe- en suikerbietenteelt. b. Maatregelen tot verbetering van de mV- kólnsten van het veenkoloniale landbouw bedrijf. 2. De besturen ran de werknemersorgani- saties verplichten zich geen actie te voeren tot loonsverhooging en verklaren zich be reid hun volle medewerking te verleenen tot het verkrijgen van: a. Maatregelen tot steun van de tarwe- en suikerbietenteelt. b. Maatregelen tot verbetering van de uit komsten van bet veenkoloniale landbouw bedrijf. en om c. Met de werkgevers ernstig te overleggen over wat nog verder gedaan kan worden tot steun van den landbouw, speciaal voor de veenkoloniën. 3. Indien de besturen van werkgevers- en werknemersorganisaties er niet in slagen, de leden er toe te brengen geen loonactie te voeren verpachten zy zich aan de leden voor te stellen de loonsbepeling te doen ge- Op het gehucht Docht onder de gemeente Exel (L.) wonen de gebroeders Driessen, belden gehuwd, in dezelfde huizing. By belde broers werd het gezin op denzelfden dag en nagenoeg op hetzelfde uur verrijkt met een frisschen jongen zoon. Dit is pas geschied, of daar komt uit het nabije dorp Hechel de tijding, dat by den derden broer ook op hetzelfde uur een flinke zoon ge boren is. De ouders van de gebroeders D„ die by hen inwonen, werden dus op een dag en op bijna hetzelfde tijdstip driemaal groot vader en grootmoeder! Gisterenmorgen om ongeveer half 7 heeft aan de scheepswerf van de machine- ifabriek JDe Bieschbosch" te Dordrecht een .ernstig ongeval plaats gehad. De ketel '.Tan de aidaar liggende sleepboot „Rbln” sprong namalyk plotseling uiteen, waarbij Op den Soesterweg te Amersfoort brak van een vrachtauto de vooras, tengevolge waarvan de chauffeur het stuur kwyt raakte en de wagen aan de rechterzijde van den weg tegen een boom reed. Juist reed daar per fiets de 21-Jarige les werkman v. 8.. die bekneld raakte tusschen den auto en den boom. Met een geheel versplinterd linker onderbeen werd de man per zieken auto naar het ziekenhuis gebracht, nadat dr. Breed veld de eerste hulp verleend had. Een spelend kind werd onbeduidend ge wond door een der. autowielen. die met groote vaart doordraaiden. Ben huls met tuin in eigendom te besitten is een der grootste wenschen, misschien wel de grootste wensch van velen, vooral ten plattelandè. Voor een eigen huls beeft de bewoner een veel grootere liefde dan voor een huurwoning. De wensch een eigen huis te bezitten spoort den mensch tot spartdPaan. Liefde voor woning en grond (tuin en moestuin) wordt door het verkrijgen in eigendom bevorderd. Als bet beste middel om de inwoners in de gelegen heid te stellen huh levenswijze enz. moreel zoo hoog mogelijk te houden, wordt dan ook beschouwd verstrekking van goede, gezonde woningen naar stand en behoefte’ in eigendom. Door het Rijk wordt dit den laatsten tUd ook Ingezien. De regeering heeft dan ook reeds te kennen gegeven, dat er in bet algemeen geen bezwaar is om met Rijksvoorschot gebouwde woningen in eigendom van de bewoners te doen overgaan. Sedert eenige Jaren volgt de regeering dan ook den regel, dat zoo genaamde woningwetwoningen met hare toestemming a^n particulieren kun nen worden verkocht, mits die verkoop geschiedt o.a. onder voorwaarde, dat de woningen zuilen worden bewoond door den kooper, zoolang deze metterwoon in de gemeente gevestigd is, en de om standigheden, die voor ieder geval af zonderlijk beoordeeld móeten worden, zóó zUn, dat de overdracht van den eigendom aan den kooper-bewoner eco nomisch verantwoord is. Ter bereiking van het doel heeft de regeering onlangs voorwaarden gesteld, die sooveel mogelijk waarborgen, dat de woning niet een voorwerp van minder gewenachte exploitatie wordt. Het ztfn al weer de gemeentebesturen, die in deae een taak hebben te w- viiUen. Ter vergemakksltjking van de bemoeiingen van de gemeentebesturen in deze heeft de regeering een leidraad doen samenstelien, waarbij ook in aan merking is genomen de omstandigheid, dat de hoopers den vollen kostprijs niet aanstonds, maar wel in termijnen uit eigen middelen kunnen betalen. In ver reweg de meeste gevallen zal de koop som niet in contanten kunnen worden voldaan. De gemeente kan dan bij den verkoop de behulpzame band bieden, door het verstrekken van een voorschot, dat behoudens vervroegde aflossing ter beslissing van Burgemeester en Wet houders, moet worden terugbetaald in ten hoogste 30 gelijke annuïteiten of in 30 gelijke JaartennlJnen, vermeer derd met de verschuldigde rente. De woning wordt met den daarbU be hoorenden grond verkocht ingeval zij nieuw gebouwd is tegen kostprijs, en in andere gevallen tegen een door drie deskundigen te bepalen prijs. De woning kan echter voor een proef tijd van ten hoogste een Jaar adn den belanghebbende worden vérhuurd te gen een huur, gelijk aan hèt bedrag, dat. een kooper, die tot den vollen kost prijs” voorschot zou ontvangen, zou moe ten betalen. De aflossing, die in de be taalde buur is begrepen, komt dan te zijner tijd in mindering op de koop som. Burgemeester vorderen, Tijdens de debatten in de Kamer te ge- bleken, dat de regeeringspartijen het er over eens konden worden, dat den Gent- seben professoren niet zal worden toege staan aan de Fransche Hoogeschooi (Ecóle des Hautes Etudes) college te geven. Algemeen wordt verwacht, dat de vol gende week een motie van vertrouwen in de regeering aal worden aangenomen. niet alleen rede, doch regeering bil Me ongeval met f OEI» Mi verliea vaa oen band, f 4 OC bji verlies van een f EA bij een breuk »«n doodetlfken afloop sen voet ot een oos duim ot arlnvincer ot arm Toen Maandagavond de veekoopman 8. van den Meeberg utt Dtnteloord van Ouden- bosch naar huis reed werd hy op den dUk van St. Antoine nabij Stampersgat onver wacht door twee personen aangevallen en van de fiets getrokken. Al vechtende wist een der aanranders den veekoopman zyn portefeuille af te nemen en er mee aan den haal te gaan -Soen de tweede aanvaller de kans schoon zagk volgde hy zjjn makker. V. d. Meeberg wiRle zijn aanvaller achterna rijden, doch door revolverschoten v«tn de bandieten moest hy hiervan afzien. Telefo nisch gaf hy uit Stamperseat kennis van de aanranding aan de maréchaussee van Ou- denboech welke terstond een onderzoek in stelden. Dinsdag werden verschillende perso nen geboeid opgebracht in verband met deze zaak. Of men echter de daders te pakken heeft, te nog niet bekend en de maréchaus see bewaart hieromtrent voorloopig het stil zwijgen. De portefeuille welke ruim f 600 bevate. werd later ledig op den dyk teruggevonden. Volgens rapport van den te Oostmahom binnenkomenden stoomtreller „Zeemeeuw" zit de te Zoutkamp thuisbehoorende stoom treller ..Johannes" 'in de buitengronden van het Friesche zeegat ten N van de Engelsch- mannlaat op „Oostzee" en assistentie. Volgens nader ontvangen berichten is de sleeptros Van de „Hoop op Zegen" gebroken. Op verzoek van den kapitein van „De Zee meeuw" Is de te Oostmahom gestat ionneerde motorreddingboot .Insulinde” naar de stran- dlngsplaats vertrokken Onze minister-president heeft op de mobilisatie-rede van den heer Albarda het éénigste antwoord gegeven, dat jp die rede paste. HU constateerde heel terecht, dat blij kens de rede van den heer Albarda dc sociaal-demokratlsche Kamerfractie ae regeering niet zal steunen, als deze oU mobilisatie een beroep op de Kamer doet. En om dit als vaststaand te kunnen constateeren, baseerde de minister zich op Albarda ”s kersversche liet hij uitkomen, dat der evenmin was ontgaan, wat baiten de Kamer over deze kwestie ge zegd en geschreven was. De minister liet duidelUk blijken, dat hU den heer Albarda en diens party i dóór had. De woordvoerder der 8. D. A. P. had zich o.L, zoowel in de pers als in de - Kamer, ook werkelijk meer dan genoeg tot bekentenissen laten dwingen: na zUn laatste redevoering was het volko men duidelUk, dat de 8. D. A. P^biJ een eventueel mobiüsatie-bevel iflW alleen onbetrouwbaar, maar tevens positief- staatsgevaarlUk zou blUken, en het kan ons alleen maar verbazen, dat „De TUd’ het gisterenavond nog voorstelde, als zou het mobilisatie-debat in de Kamer „afgedwaald” zUn en als zou de sluwe heer Albarda ten slotte nog om de zaak heengepraat hebben. Neen, het is nu volkomen duidelUk, wat de heer Albarda bedoelt minister Ruys heeft hem begrepen, en in deze omstandigheden kon de minister niet anders verklaren dan dat de regeering uit dit alles haar conclusies zal trek ken dat zU 's lands wetten zal eerbie digen en opvolging van die wetten zal verlangen, waarbU zU zich gerugsteund weet door de groote meerderheid van ons volk. Ziedaar het geredevoer en Albarda. De 8. D. A. P. wenscht zich bulten en boven de wetten des lands te plaatsen. Goed! Met dezen wensch zal rekening ge houden worden. Opdat we niet op een onzalig moment van die 8. D. A. P.-sche liefhebberU de dupe worden. De Enkhuizer Almanak voor 1931 is ver schenen Wat het weer betreft wordt in het algemeen voorspeld: een droge Januari, een droge Februari, een natte Maart, een April met wetnig regen, een regenachtige Mei, een droge Juni en Juli en een Augustus met wetnig regen. September droog. October nat. November regenachtlg en December droog. De wintermaanden rijn wat winderig en £uur. We krijgen nu en dan VrTU«*»/vr.zl na&A» ia a a lakaaM De lente wordt nattig, de zomer vrij goed, maar met wetnig vast weer. De herfst zal prachtig beginnen, dan guur en winderig worden, om met een mooien, helderen De cember te eindigen. Meer in bijzonderheden zal de Januari maand het volgend verloop bebbep: Een winderig begin met sneeuwbuien. 3 guur buien, 17 opklarend met lichte vorst, 3324 mooi winterweer, 26 helder vriezend weer, Februari begint met goed winterweer en vorst; 3 afnemende vorst, 68 sneeuw en mistig. 8 opklarend helder winterweer, 13 14 natte sneeuw en hagel. 16 koude regen buien, 24 helder winterweer met weinig vorst. Maart begint onstuimig en buiig, 3 koude regen en winden. 10 stormachtig en regenbuien. 18 opklarend weer. 3335 goed weer, 37 veranderlijk regen en sneeuw. De opsteller beweert, dat tot dusverre 69 procent van zyn voorspellingen is uitgeko men. Het vijfde postvliegtaig By de K.L.M. is bericht binnengekomen. dat het vyfde postvliegtuig, de PH.AG.A. Woensdag te 6 35 pur uit Karachi is vertrok ken en te 10.33 uur te Jodhpur geland. Om 11.27 uur vervolgde het toestel zyn tocht en arriveerde te 16.43 uur te Allahabad. Aan boord te alles wel. Heden wordt de reis voortgezet. BUMAU; HOF ALKMAAR Talcfaan: Admbiistaatie Nw 433 Redatete Na. 633 In den toestand van J. J. G. baron van Voorst tot Voorst is sinds gisterenmorgen weinig verandering gekomen. De patiënt te helder van geest en weet zich In het onver- mydeiyke te schikken. De geneesheeren heb ben zyn herstel opgegeven. Ofschoon de polsslag langzaam achteruit gaat, is het mogeiyk. dat zijn sterk gestel het leven nog eenige dagen kan rekken. Lagerhuis aan den minister van Buitenland- sche Zaken. Henderson, gevraagd werd, waarom er geen militaire-, marine- of lucht- vaart-attachés worden aangesteld by het Engelsche gezantschap te Moskou. Hender son zeide. dat een van de redenen de wensch was om te bezuinigen. De conser-'atief Ashley antwoordde: „Als dat waar is. waarom roepen wy onze mili tair» attachés niet terug uit Nederland, waar er in bet geheel geen leger bestaat?" Henderson zweeg. Biykbaar meenen sommige Engelschen nog steeds, dat ae zieh de luxe kunnen permlt- teeren over bet buitenland aoo goed als niets te weten! f 300Q - L®ven»l«nze nebeele onze»biktheid tot werken door verlies ven beide armen, belde beenen ot beide ooaen AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESC De verkoop van een woning met steun van de gemeente geschiedt voorts onder bepaling, dat, indien de kooper zich van zyn bezit wenscht te ontdoen of over leden is. de gemeente bevoegd zal zUn, de o woning over te nemen voor een door drie deskundigen te bepalen bedrag. Wanneer de gemeenten willen mee werken, zal dus menig inwoner aan een woning in eigendom geholpen kunnen worden. Wlfat voor vélen een groot ge luk zal beteekenen. Bovendien zal een den maatregel uit een oogpunt verbetering dervolksgezondheid

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1