ONS BLAD L. FrankenbergAlkmaar 4: DUIITSCHLANDS RIJKSDAG VERGADERT I 5: I: o o VEROVERING VAN EUROPA Voornaamste cMïeuws mkgifte moet op straffe van verlies vak rechter, geschilder uiterlijk driemaal vier er twihtig urer ra het orgeval VRIJDAG 21 NOVEMBER 1930 TWINTIGSTE JAARGANG No. 274 VIER EN f 40 f 50 f 125 f 750 Auto te water Een doode De aanranding te Stampersgat Autobus geslipt Muur ingestort Benzinetank geëxplodeerd Slachtoffer overleden Uit de strookarlon>industrie Curtius beantwoordt Tardieu Vrede in China 26 generaals steunen de regeering Pech 0 0 3 0 Provinciale Staten van Noord-Holland alkmaar de radio oo de Indische route Bureau-artikelen in luxe uitvoering JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 D 0 De P. H.-A. A. 9 3 3 3 De Westfriesche kanalen De vlucht van den heer Van Tijen JTe Alor Star DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN 1is»- 2M- f 125- i so.- I Dc voorstellen van Ged. Staten NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Pech met de radio op de Indische reate. S Uienlid Hoocleeraren over de spellinr-Terpete*. o.m. De DO X te Santander geland. Het vfrhaaJ van A tot Z gefingeerd te Arbeider bedolven doch gered Groote inaterieeie schade Barometerstand 9 uur v.m.: 753. Stilstand ge it ra ten wo iig met De kortegolf render is defect. I l De Arbeidsbegrooting in de Tweede Ka- mer. No. 433 Volgt oud-minister Lambooy het ‘Brouwrr op? stillegging van het gchecle bedrijf gedurende December ■ir berichtten wy reeds, >31 van den Duitschen Inktstellen, Papierstandaards, Lakstempels. Briefopeners, Vloeidrukkers, enz. Algemeene vergadering van het St. Ber- nulphasgelde. Ir. Joseph Cuypers eere-Hd. Km.-pastoor C. Vermenlen te 's-Graven- hage van de H.H. Sacramenten der Ster venden voorzien. Stillegging van het gebeele stroocartoa- bedryf gedurende December. Mgr. Aengenent bezoekt te Rotterdam eea woon wagenka mp. eerstgenoemde hoogheemraadschap aanmerking gebracht ook voor het Aikmaar-Hoom by te dragen. zy grool vel Aartshertog Otls meerderjarig. De pierii ticheden. Te Calcutta ge- ge- - Kol- vaarweg raken/ :e tied ihtnta- e voer- a«lks kjfipen, itwa- ge- De heer van Tijen, export-manager van de firma van Houten te Weesp, die in zijn Pan- dervliegtuig „De Adelaar" een zakenvlucht maakt naar Nederlandsch-Indiè, is gisteren om 6.25 van Tavoy vertrokken en om 9.52 te Vitoria Point geland. Vandaar is hy om 11.47 weer opgestegen en om 4.15 te Alor Star (hoofdstad van Kodah Malakka» ge arriveerd Gedurende zijn vlucht was het slecht weer en het regende onophoudelyk. Te Medan. Nader wordt gemeld, dat de heer Van Tijen heden te Medan is aangekomen LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.27 uur. ^redeaver- niet heeft ?tt het de It, en de sleehte gevolgen ellingen verdiept, onrust in De Duitsche Rijksraad heeft de li( gres ting en het finaneieele hervormingsprognua goedgekeurd. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f t'— Voor buiten Alkmaar 2.85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hoogcr T In een vergadering van fabrikanten in de strookarton-Industrie is in principe besloten om de geheele industrie gedurende de maand December stop te zetten. In verband met de heerschende malai.se was men van oordeel, dat het noodig was d<- productie te vermin deren hetgeen, naar men denkt, ook de producenten, de landbouwers dus, voor nog grootere verliezen zal behoeden verwacht aan een heraientngscam- kti die een ommekeer in zijn po- ,‘Went. Zyn opvatting is reeds lang /herinner aan de verklaringen der ielegatie te Versailles, te Locarno, •fngen van Stresemann e a Staat t lang voor iedereen vast, dat het volk ónmogelijk kan berusten in van zaken met name in het oos- ardieu durft veel te zeggen, als hy art dat dc herzieningsgedachte door (hland lichtvaardig is geopperd, waar begaat mijn inziens als staatsman een Intusschen hebben wij ons, ingevolge een noor het gemeentebestuur van Alkmaar te kennen gegeven verlangen, tot den Minister van Waterstaat gewend met het verzoek ook voor het kanaal Alkmaar-Huigendyk. waar van de kosten op f 300.000. zyn geraamd, reeds thans verleening van eene Ryksbij- drage te bevorderen. Wy vertrouwen hierop een gunstige beschikking te mogen verwach- De stoker W. C. den B. te Dordrecht, die Woensdagochtend ernstig werd gewond by het ongeluk op de sleepboot ..Rhin", is 's avonds laat aan de gevolgen overleden Gisterenmorgen is een werkman by het afbreken van een huis in de Spoorwegstraat te Arnhem onder een muur, die Instortte, bedolven geraakt Het duurde geruimen tyd voordat hij bevrijd was en nog in leven werd aangetroffen. Hij bleek een bovenbeenfrac- tuur opgeloop te hebben. bil verlies van anderen viamr. Volgens by de K. L M. ingekomen bericht is de P. H.-A. G. A„ het vijfde postvlieg tuig naar* Nederlandsch-Indiè, gistermorgen om 7.40 uit Allahabad vertrokken en om 1159 te Calcutta aangekomen. Alles is wel aan boord Heden wordt de reis voortgezet. de politieke verwarring in Oostenrijk beteekent het een verzet tegen al te bru taal uitgeoefende roode terreur in Duitschland is het een reactie tegen de regeerpolitiek, welke niet krachtiger stelling nam tegenover de uitbuitende overwinnaars, waaraan de nood in Duitschland voor het grootste deel wordt toegeschreven. Er valt dus geen algemeen recept te geven tot afweer van het fascisme; in ieder apart nationaal geval zullen ver schillende middelen noodig ztTrr.- Voorlooptg zien wij het fascisme ech ter nog niet gestuit. En wat een nog verder voortschrijdend fascisme in de toekomst uit zal werken, weet niemand. Gisterenmorgen is een autobus van de Rotterdamse!» Tramweg Mtj„ vermoedeiyk tengevolge van de gladheid, geslipt en tegen drie vcor den wagen uitrijdende fietsers opgereden. De fietsers kwamen te vallen; de veertienjarige J. Steketee van de Breede HUledijk. die zyn dertienjarig broertje op den bagedrager had.' liep eenige onbedui dende schrammen op. maar zyn broer kreeg een schedelbasis fractuur en Inwen. digr kneuzingen, tengevolge waarvan hy spoedig is overleden. De ne, n’lenjarige Van der Velde, een van de andere fietsers, liep eenige lichte ontvellingen cp. Voor het laatst is de groote K L.M Fok ker met drie motoren, de PH-AGA, hier te lande Zaterdag gehoord toen hy op n;eg was van Athene naar Cairo. Zooals bekend, was in de cabine van de A.OA, die normaal plaats biedt aan 20 passagiers, een radio-laboratorium Inge bouwd. om den heer Sirijkers gelegenheid te geven allerlei radioproeven op den weg naar Indiè te nemen. Os. zou geprobeerd worden op de korte golf verbinding te hou den, zoowel met Nederland als met Indiè. Zooals gezegd, heeft men hier te lande tot Zaterdag de AG.A. gehoord. Later heeft men van het ms. P. C. Hooft bericht gekregen, dat de A.G.A. het schip op de lange golf had opgeroepen en het verzoek geseind had aan Nederland te mel den, dat de korte golf van de A.O A. defect is. Schiphol gaat nu toch door met de zend- proevr.n voor de A.G.A., in de hoop, dat de Gisteravond om elf uur is de auto van de.? heer E. van Dam. wonende te Aduard. aan de Noordfrhaven te Groningen, door onbe kende oorzaak m het water gereden In den auto waren gezeten de heer E. v._ Dam. die chauffeerde, mej. B. Smit, even eens wonende te Aduard. en de sergeant der infanterie Wormeester. Deze laatste had. daar hy aan de Noorderhaven woont, even vóór het ongeluk plaats greep, den auto verlaten. De auto vervolgde zyn weg naar Aduard. reed ongeveer 100 M. verder, toen de chauf feur door een verkeerde manoeuvre te wa ter reed. Het is den velen omstanders ge lukt mej. Smit te redden. Zy werd bewusteloos opgehaakt. Na onge veer een kwartier is men er door toepassing van kunstmatige ademhaling in geslaagd de levensgeesten weer op te wekken. Hoewel brandweer en politie spoedig ter plaatse waren, heeft het geruimen tyd ge duurd. alvorens de heer v/ Dam uit den auto kon worden bevrijd. De inmiddels ontboden geneesheer kon evenwel slechts den dood constateeren. De auto is in den loop van den nacht met een kraanwagen op den wal gebracht Dc heer H. Brouwer, die sedert 1919 deel uhmaakt van de Provinciale Staten van Noord-Holland zal bij de periodieke verkie zingen in 1931 zich niet voor een hernieu wing van zyn mandaat beschikbaar stellen In Hilversumsche kringen wordt als opvol ger van den heer Brouwer genoemd de heer J. Mi J. H. Lambooy, burgemeester van Hilversum. De vooruitzichten op oon duur ramen vrede zijn verhelderd door het feit, dat 26 generaals uit de provincie Sjanst en het leger der Koeommtsjoen, die onlangs te gen de centrale regeering vochten, aan Nanking telegrafisch hebben medegedeeld, dat zy zich ertoe verbinden, de nationalis tische regeering te steunen, en om instruc- Met betrekking tot het verleenen van een bydrage in de kosten van verbetering van den vaarweg over het Alkmaardermeer heb ben wy ons op 21 April 1926 gewend tot de gemeenten Alkmaar. Zaandam. Wormerveer, Wormer. Zaandijk en Koog aan de Zaan. Alkmaar en Zaandam zegden de verlangde bijdragen toe. Wormer deed dit onder het voorbehoud, dat ook de overige Zaansche ge meenten daartoe bereid zouden binken. De andere Zaansche gemeenten waren tot het verleenen van een b'jdrage niet bereid. Inmiddels bleek, dat de kosten van uit voering van dit werk, aanvankelyk begroot op f 80 000 belangrijk zouden kunnen wor den verlaagd, indien uit het Alkmaarder meer zand werd betrokken voor wegenaan leg door de provincie. Onder deze omstan digheden besloot, na mondeling overleg on zerzijds met Burgemeester en- Wethouder» van Alkmaar, de Raad dier gemeente het aanvankelyk toegezegde bedrag van ten hoogste f 13.333. te handhaven, waardoor in het nog ontbrekende bedrag der bydrage werd voorzien. Het onderzoek dat de marechaussees Oudenbosch hebben ingesteld naar aanlei ding van een aanranding, die onder Stam persgat door een tweetal kerels zou zijn ge pleegd op een veekoopman uit Dinteloord. heeft uitgewezen, dat van de heele geschie denis geen woord v aar is. By informatie gisteten by de marechaus see te Oudenbosch. deelde de opperwacht- rr.ezster mede, dat door diverse aanwijzingen onomstooteiyk kwam vast te staan, dat het verhaal over een aanranding is gefingeerd. Het onderzoek, dat wordt vooitgezet, moet nog klaarheid brengen over verschillende de tails van de aangifte en daarom konden over deze zaak nog géén nadere Inlichtingen wor den verstrekt. Van andere zyde wordt gemeld, dat de veekoopman anken deed voor een ander, met wien hy een compagnonschap had aan gegaan. Het geld dat hy bij zich liad was van dezen compagnon. Tot heden is het niet teruggevonden, maar het vermoeden ligt voor de hand, dat hij het zich heeft toege ëigend en om de verdenking te ontgaan, een aanranding heeft gefingeerd ADVERTENTIEPRIJS: Van regels 1.25: elke regel meer «i*. RECLAME per regel 0.75 voor de eerste pagina; vo»r de everige pagina's f MJd. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing O.M per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Op het terrein van da Petroleunnatfmaderij Astra Romana by Plocsti is gisteren een brand uitgebZoken. tengevolge «aarvan een groot reservoir met 500 gallon benzine geëx plodeerd is. Er hebben geen persoonlyke ongelukken plaats gehad; de maicrlcclc schade is zeer groot De brand duurt nog voort. Hoewel er geen direct gevaar bestaat, hcersch er toch een lichte panlelc. De schade wordt geraamd op 30 mlllioen Lel. Tegen fietsers opgereden, waarvan er een d gedood Aan de gemeente Amsterdam hebben wij, In overeenstemming met het door uwe ver gadering genomen besluit, by brief van 14 September 1927 verzocht in het totaal der kosten van uitvoering van alle kanalen l/KI gedeelte by te dragen. Burgemeester en Wet houders van Amsterdam hebben ons bij brief van 15 November 1928 als hunne mee- ning te kennen gegeven, dat de belangen, welke Amsterdam by den aanleg der kana len zou hebben, niet van zoodanigen aard zyn, dat zy eene byzondere bydrage van deae gemeente zouden wettigen. Ook met vertegenwoordigers, van het Col lege van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben wij en wel op 3 October 1930, besprekingen gevoerd. Van de zijde van Amsterdam is daarbij, behalve op het voren staande. nog de aandacht gevestigd op de belangrijke geldelyke opofferingen, welke de ze gemeente, ingevolge een na uw besluit in zake de kanalenplannen genomen raads besluit, ach getroost voor de stichting van eene nieuwe groentenmarkt met markthallen waarmede naar het oordeel van Amsterdam in niet mindere mate dan met den aanleg der kanalen, de belangen der tuinbouwcen tra in de Provincie worden gediend. Daar om bestaat naar hun oordeel voor het ver leenen van eene gemeentelyke bijdrage in de kosten der kanalen niet voldoende aan leiding. indien niet tevens door de Piovincie in de kosten der markthallen wordt byge- dragen. Wy zyn van meening, dat althans voor deze meest noordeiyke der ontworpen kana len zonder bydrage van de gemeente Am sterdam tot aanleg kan worden overgegaan. Alvorens tot aanleg van de overige kanalen te besluiten, kan deze aangelegenheid door uwe vergadering nader worden ovei wogen. Het ligt in ons voornemen krachtig werk zaam te zyn. opdat ook tot uitvoering van het overig deel der kanalenplannen, spoedig mogelijk kan worden besloten. Prov Staten deelen o.m. het volgende mede Oo 2 Februari 1926 werd besloten voor re- kentng der Provincie te doen uitvoeren: a de verbetering van den vaarweg over 't Alkmaardermeer. en b. den aanlTC der kanalen le. Omval-Huigendyk-Avenhorn-Hoorn; 2c Hoomhuls-Zwaagdljk-Medembllk; 3e. Zwaagdijk-Enkhuizen: 4e. Huigendyk-Oudkarspel: 5e. Alkmaar-Huigendyk: 6e: Oudkarspel-Kolhom 7e. Stolpen-Schagen: 8e. Schagen-Kolhorn: 9e. Rustenburg-Obdam 10e. Oudkarspel-Dirkshorn 11e. Grootebroek-Andijk: 12e. Purmerend-De Hulk; 13e. Avenhötm-Spijkerbooi;, 14e. Avenhom-Oudendyk. Aan dit’besluit werd toegevoegd de voor waarde. dat in de kosten van uitvoering dier werken wordt bijgedragen: le. voor zooveel het werk, onder a noemd betreft, door het Ryk voor 1 3 deelte. door de gemeente Alkmaar voor 1 6 gedeelte en door de gezamenlijke Zaansche gemeenten eveneens voor 1 6 gedeelte, en 2e. voor zooveel de werken, onder b ge noemd, betreft, door het Ryk voor 1 3 ge deelte, door de direct-belanghebbenden in de te kanaliseeren streken voor 1'6 gedeelte en door de gemeente Amsterdam voor 1 20 gedeelte. Ons College werd daarby gemachtigd om trent het verkrygen der genoemde bedragen met het Ryk en de overige belanghebbenden in overleg te treden, terwyi wy werden uit- genoodigd omtrent de uitvoering der boven bedoelde werken na het verkrygen der ver- eischte toezeggingen en omtrent de over brenging van het onderhoud bij de provincie te zyner tyd nadere voorstellen in te die nen. Het verheugt ons met het verkrijgen van‘de bydragen thans in die mate u: zyn gevor derd. dat ten aanzien van een belangrijk deel der kanalen voorstellen omtrent uitvoe ring aan uwe vergadering kunnen worden gedaan. Dienaangaande kunnen wij het vol gende mededeelen Op Hoofdstuk IX der by de Tweede Ka mer der Staten-Generaal ingediende FUks- begrooting voor 1931 is thans een poet ten bedrage van f 25.000. voor dit doel uitge trokken. beslissing zal worden genomen, of men Duitschlands aanspraken op een ontwape ning die dezelfde veiligheid voor allen brengt, wil erkennen, of niet. Als Beland voor Frankryk het .natuurlijke recht op- eischt om zyn grenzen te verdedigen en alle verdedigingsmaatregelen tegen een aanval te nemen, wat moet dan het ontwapende en door bewapenden omgeven Duitschland? Hier kan niet met tweeerlei maat worden gemeten. De ryksregeering heeft haar vast besluit te kennen gegeven, alle avontuurlyke plan nen op buitenlandsch politiek gebied krach tig tegen te gaan, zy heeft derhalve het recht te verwachten, dat het buitenland voor onzen toestand meer begrip toont dan tot dusver het geval was. Bruning heeft betoogd, dat de jongste binnenlandse he polit ieke gebeurtenissen In Duitschland door Frankrijk volkomen ver keerd worden beoordeeld en dat daar een volkomen misverstand bestaat ten aanzien van de oorzaken. Tot mijn leedwezen moet ik zeggen, dat ook de jongste debatten in de Fran-sche Kamer door hetzelfde misverstand zyn beïnvloed. Ik moet erkennen, dat de verantwoordelyke Fransche staatslieden hebben getracht de alarmeerende uitlatin gen in hun land en parlement over Duitsch lands bedoelingen tegen te spreken, maar ook ten aanzien van de concrete politieke kwesties nemen zy een onjuist standpunt in. Dat geldt ten opzichte van de ontwapenings- kwestie. maar ook omtrent andere Duitsche vraagstukken heerscht tn Fransche redevoeringen groot gebrek inzicht, welk Inzicht toch voor de vooj ting der gewenschtc samenwerking n is Tardieus verklaring, dat bet drag de verliezen van den oorlost veroorzaakt is juist maar wel ne nadeelen vergroot, en de sleehte verlengd, tegei Europa gestict Het is niet/juist. dat Duitschland plotse ling en onve| pagne denkl litiek beteekent. Zyn opvatting is reeds lang bekend: Duitsche de veri niet n Duitscl den st ten? t verkjai Duitecl hy. bey ernstige fout, als hy zegt dat reeds het op- vjerpen van bepaalde kwesties gelukstaat Kan oorlog. Als dit waar wa* zou elke hoop op vruchtbaren arbeid in Europa ydel zyn. Wy doen niet aan romantische drootnerij- en en koesteren geen imperialistische plan nen. wat wij doen is een gevolg van nood zaak. Een ndcre weg dan die van vreed zaam overleg komt by ons niet in aanmer king. dat verklaar ik tegenover den Fran- schen minister van buitenl. zaken zonder voorbehoud. Ten slotte betoogde Curtius. dat hy even als Tardieu gebruik maakte van het recht van den modernen staatsman, om niet slechts van burger tot burger, maar ook van -volk tot volk te spreken. Hy wilde met zyn woorden in de eerste plaats ook een goed begrip voor het Duitsche standpunt doen ontstaan. Hy hoopte, dat de ernst van den toe stand en de noodzakelijkheid om de buiten landse!» politiek met matigheid en beaoo- "enhfwi te voeren, aouden worden ir^Mten dicta. En over men gevolg van den oorlog niet meer ver wacht zou hebben. De feiten van de laatste maanden rijn veelzeggend. De Rijksdagverkiezingen in Duitsch land van 14 September gaven aan Hit ler, die tot dan toe slechts weinig tast bare resultaten in het streven naar politieke macht bereikt had, opeens een aantal volgelingen en een aantal Rijks- dagzetels, waarvan hij zelf wel een beetje geschrokken moet zijn. De Kamerverkiezingen in Oostenrijk duidden in dezelfde richting: de Heini- wehren kregen een aantal zetels, maar bovendien behaalden de natlonaal- socialisten er een zoo groot aantal stem men, dat zij indien er in Oostenrijk niet zulk een zonderlinge kieswet had bestaan 5 zetels bezet zouden hebben. Bovendien bewegen groote groepen der christelijk-socialen zich sterk in de richting der Heimwehrcn, dus naar het fascisme. Thans zijn er in Duitschland verkie zingen voor gemeenteraden gehouden, en weer zien wij het zelfde verschijnsel (misschien In nog sterkere mate dan bij de Rijksdagverkiezingen) dat n.R de dictatuurbeweging zich krachtig open baart. Enkele voorbeelden: In Karlsruhesprongen de nationaal- socialisten van 0 op 26 zetels, in Freiburg van 0 op 14, in Constanz van 1 op II, in Mannheim van 0 op 14, in Heidelberg van 0 op 30, in Pforzheim van 0 op 20. In Mecklenburg en Dantzig ging het navenant: In Rostock kwamen de nazi's van 3 op 15 zetels, in Schwerin van 0 op 13 In Dantzig behaalden zij 31.516 stem men tegenover.... 1.575 bij de vorige verkiezingen. Vrijwel overal doet zich in Oostenrijk en Duitschland (waar nog geen dicta tuur alle niet-gelijkgezinde partijen on mogelijk maakt) het verschijnsel voor, dat, evenals de uiterste groepen van rechts, ook de uiterste formatie links- Hl de communistische partij sterker wordt, ten koste van de sociaal-demo- en van de burgerlijke midden partijen. Maar daarom is het communisme ten slotte dan óók eendictatuurbewe ging! Het fascisme in Italië, Spanje, Polen, enz. is van een heel anderen aard dan dat in Oostenrijk en Duitschland, het komt hiér uit heel andere oorzaken voort dan daar, hiér wordt de dictatuur met straffe hand van boven opgelegd ginds beteekenen de talrijk op rechts- radicalen uitgebrachte stemmen een schreeuw van het volk om een dicta tor maar in dit opzicht is het fascisme overal gelijk, dat het een dictatuur beweging beteekent. Het fascisme naar Itaiiaansch of Duitsch model is bezig Europa te ver overen. Wat hiervan het einde zal zijn, valt niet te vóórspellen. Steeds geringer wordt de beteekenis van de parlementen, de invloed van de volken op hun regeeringen neemt voort durend af; de sterke figuren zoeken hun kracht in aanwakkering van het natio nalisme, waardoor de internationale tegenstellingen verscherpt worden. Het fascisme moge zijn goede quali- teiten hebben we mogen niet blind zijn voor de gevaren, welke deze bewe ging in de toekomst voor den vrede ir. Europa en elders kan opleveren. Het fascisme, in welken vorm ook. beteekent natuurlijk een bespotting van de ware demokratie, die in het parle mentaire stelsel haar regeer-systeem bezit en wie er aan hecht, de demo kratie te behouden, zal goed doen door de oorzaken van het fascisme (in wel haast leder land verschillend) weg te nemen; in Italië, Spanje en Polen b.v. kon het fascisme Ingang vinden en zich vestigen en handhaven tengevolge van a.O^l kan blijven ontvangen. wy stellen u op grond van het voren staande voor, zulks in overeenstemmming met het advies van de Provinciale Wegen commissie. ons te machtigen tot aanleg der kanalen Stolpen-Schagen. Schagen-Kolhorn Alkmaar-Huigendyk. Omval-Huigendyk, Huigendyk-Oudkarspel. Oudkarspe! horn, en tot verbetering van den over het Alkmaardermeer. Ten slotte deelen wij nog mede, dat u te gelegener tyd, in verband met kanaalaanleg en vaartverbetering. de noodige voorstellen zullen worden gedaan tot overbrenging In onderhoud en beheer by de provincie van waterschapswerken. thans in beheer en cm- derhoud bij anderen, en tot regeling van t boeeembeheer met betrekking tot Schenner- boeaem en den vereenigden Raaksmaat- Niedapertoogge-boeaBn, Groote brand in een tankinstallatie der Astra Romana Aan de Com missie-van Aalst hebben wy op 17 Maart 1926 verzocht hare bemiddeling te willen verleenen ten einde van de direct- belanghebbenden de noodige medewerking te verkrijgen. De Commissie-van Aalst heeft aan iedere gemeente en aan ieder water schap de bijdrage gevraagd, waarvoor die gemeente of dat waterschap naar het aan wezig geachte belang volgens haar oordeel diende by te dragen. De Commissie heeft ons op 19 September 1928 het resultaat van haar verdiensteiyken arbeid medegedeeld. Daaruit bleek, dat aanvankelyk slechts ruim de helft der van de direct-belanghebbenden gevraagde bydrage was toegezegd Een dringend schryven van ons College aan de besturen der gemeenten en water- schappen. die nog niet de verlangde bijdrage toezegden, had niet het gewenschte gevolg. Intusschen heeft ons College gemeend te moeten vasthouden aan het standpunt, dat 1 6 gedeelte van de Kosten door de direct- belanghebbenden zou moeten worden byeen- gebracht, alvorens tot uitvoering van eenig onderdeel der Kanaalplannen zou worden overgegaan Als laatste poging om daartoe te geraken heeft eindelijk eene commissie uit ons mlfl- den op 15 Jult 1930 voor de kanalen Stolpen- Schagen en Schagen-Kolhorn en op 3 Octo- ,her 1930 voor de kanalen Alkmaar-Huigen dyk. Omval-Huigendyk. Huigendyk-Oud karspel en Oudkarspel-Kolhom met de be langhebbende besturen vergaderd, ten einde te trachten eventueel door vaststelling van eene gewijzigde kostenverdeeling alsnog toe zegging van het totaal der benoodigde bij dragen te verkrygen. Deze poging heelt ten slotte tot het ge wenschte resultaat geleid, dank zy vooral de medewerking van de gemeenten Scha- gen en Alkmaar, van het Hoogheemraad schap van de Uitwaterende Sluizen in Ken- nemerland en Westfriesland en van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noor derkwartier. De gemeente Alkmaar en het zijn in kanaal stellen zich op het standpunt door ons biUyk ge- I oordeeld dat. indien te eeniger tijd ook tot aanleg van dit kanaal mocht worden over gegaan (waarvoor echter thans nog geen Rijksbydrage is toegezegd) hun bydragen voor dien kanaalaanleg. indien zy dit ver hangen. zullen worden verminderd met de bedragen, die zy thans extra ten koste leg- len De bydragen, door direct-belangheb benden voor het kanaal Alkmaar-Hoorn toe- zegd, ajn zoo gering, dat zonder oplegging van verplichting over de belanghebbende eigendommen het 1 6 gedeelte van de di rect-belanghebbenden niet zal zyn byeen te brengen. Mocht ooit uwe vergadering, met gebruikmaking van haar bevoegdheden vol gens onze waterstaatswetgeving, daartoe wenschen te besluiten, dan zou dus. ten einde ook voor het kanaal Alkmaar-Hoorn het vereischte bedrag te verkrijgen, ook aan de eigendommen, die thans niet bydragpn. deze verplichting alsnog dienen te worden opgelegd. Hoewel voor het kanaal Hoornhuis-Zwaag- dyk-Medembllk naar verhouding nog groo tere bedragen ontbreken, dan het geval was ten aanrien van de ^ovengenoemde kanalen, zouden wy on» niet verantwoord achten. Indien wfj niet door mondeling overleg trachtten overeenst^nmtng ook in deae als nog te bereiken. Wij stellen <ms voor dit overleg weldra te voeren. Elders in dit nuirunei dat de begrootuig JK)31 Ryksdag met algemeene stemmen werd aan genomen Een der sprekers ui deze zitting was dr Curtius. die er op wees, dat men niet kon weten of de maatregelen ten aanzen van Duitschland genomen, voldoende zijn, gezien de internationale overeenkomsten. die Duitschland zware lasten opleggen. Wellicht moeten de maatregelen worderi genomen, die ui de verdragen ter bescherming onzer eco nomie en onzer valuta zyn voorzien, aldus spreker. In het buitenland moet men begry- pen, dat wy ons voortdurend moeten blijven afvragen, of die maatregelen moeten worden genomen, en het gaat niet aan, dat men een aergeiyke houding opvat als het op losse schroeven stellen der Duitsche onderteeke- nmg van het plan-Young. Wy hebben ech ter geen waarborgen verstrekt voor de uit voerbaarheid van het plan Het komt my noodzakelijk voor, zoo ging spr. verder, op te komen tegen zekere uitla tingen. die w-y onlangs van de Fransche re geering hebben vernomen. Zy schynt voor nemens, geheel van koers te veranderen. Zij verlaat, volgens de woorden van haar leider, het terrein, dat sedert 1919 de grondslag van alle ontwapeningsonderhandelingen is weest. Hoe moet ik het anders uitleggen, als van ^oo toonaangevende Fransche zijde wordt gezegd, dat er van een uit de verdragen voortvloeiend recht van Duitschland op al gemeene ontwapening geen sprake kan zyn, niaar dat tegenover de verplichting, die den overwonnelingen is opgelegd, veeleer een spontane wensch der overwinnaars staat? Tardieu kent het verdrag van Versailles te goed, dan dat hy niet op de hoogte zou zyn met de inleidende bepalingen tot het hoofd stuk over Duitschlands ontwapening. Hy kent ook de gebeurtenissen te Versailles te goed, dan dat hy niet zou weten, hoe in overeenstemming met deze inleiding, in het ultimatum der geallieerden het doel van Duitschlands ontwapening is vastgesteld nl. de algemeene ontwapening. In het slotprotocol van Locarno hebben verder de contracteerende mogendheden de vaste overtuiging uitgesproken, „dat de in werkingtreding der verdragen van Locarno het middel zal zyn om krachtig de ontwape ning te bespoedigen." Wanneer woorden in verdragen een beteekenis hebben, dan kan dit alles slechts op éen wyzc «orden uitge legd. Nu Duitschland de voorwaarde heeft vervuld, moet het by verdrag vastgestelde gevolg. n.I. de algemeene ontwapening, tot stand komen. Ten slotte verplicht art 8 van het Volkenbohdspact de leden tot ontwape ning. Ik kan my niet indenken, dat Tardieu Uians, nu het ontwapeningsprobleem een definitieve oplossing elscht een stelling wil verdedigen, die de grondslagen zou van alle onderhandelingen der laatste jaren. Het belieft hier niet alleen recht! tige cischen van Duitschland. maar de naamste taak van den Volkenbond, toekomst, welks bestaan gevaar zou 1< als hij niet in staat zou blijken het dnl peningsprobleem vp te lossen. Voor de heele wereld is deze oplossing oe toetssteen van den bond. Aan een ernstige itestryding van onzen eL-ch kan ik niet gelooven De w -kzaamheden der thans te Genève vergaderende commissie, die met onze ge gronde eischen geen rekening heeft gehou den. verdienen slecht* een spoedig einde, wy eischen de onmlddeliyke bljcenroeplng der algemeene ontwapeningsconferentie «»lf. waar elk land zyn ware bedoelingen aal moeten blootleggen en waar de itefwltitfc DOOR HET FASCISME De dictatuur-beweging is in Europa aangezwollen tot een strooming van op stuwende en meesleepende kracht. Toen Mussolini op 28 October 1922 na zijn opmarsch naar Rome in Italië dz fascistische dictatuur gevestigd had, was men algemeen van oordeel, dat h?t hier een Italiaansche beweging gold, maar wel heel ernstig heeft de publieke opinie zich daarin vergist. De dictatuur-beweging plantte zich voort naar Spanje, waar reeds een tweede dictator den eersten opvolgde; ook Polen kreeg zijn dictator en in meerdere Zuid-Oostelijke Europeesche staten, zooals in Hongarije en in Joego slavië, werd een gezag gevestigd, dat veel gelijkenis vertoont met het fas cisme. Zelfs Turkije bleef niet achter. Nadien is er echter voyral in Oos tenrijk en in Duitschland een ander? Aprbcweglng ontstaan. dbze beweging blijkt te beschikkc i een zuig- en trek-kracht, welke na dc volks-demokratiseering BUREAU: HOF Telefoon: Administratie Bederf ie No. 633

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1