Voor de Huiskamer DE BEGROOTING HANDEL EN NIJVERHEID ARBEID, HEERENBAAI Bestrijdt toch die Bronchitis! TWEEDE KAMER Een K. voor cadeaustelsel Hulp aan BINMEMLAMDSCH MIEUWS Veerdienst Enkhuizen-Stavoren De koninklijke kleinzoon ELCK WAT WILS Sensationeele ontsnaooinKen en i. ■MHi Binnenlandsche Zaken Landbouw Geen nieuwe gezichtspunten inzake de relletjes te Maastricht Melange van rijpe tabakken. „Voor de Borst" i de binnenscheepvaart Middelen tegen het den kleinen middenstand v. K f Ff" de bepleit HUB AR ur neer van BELLENBERG HUB AR <R.K.) bespreekt het probleem van de prijs- CLeac frwiicntwM A«a I Jachtwet kassen Toestand bin. kering De Groote vergadering te Enkhniaen De de ot in ’t de Bet eadeaw-stelsel ge- Dans vraagstuk Het rapport van de commissie Inzake het dansvraagstuk heeft den minister nog niet koning-zrn werd ien, in ’t Westen, het naar - de kan falen geen versen llgen. IV Minister voere daarom loegenstelsel in by den bakkers der bü- De minister ontkent, dat de Jachtwet den landbouw onvoldoende beschermt. Aan de bestrijding der konijnen wordt onverzwakt aandacht geschonken. De schadecctnmlssles zijn diligent. In van te wei- tegen woordigera meentebes turen woordlg zijn. di- ner- dat het z.g. Suikerwetje geen voldoende uit komst brengt, dan is het oogenblik gekomen om te overwegen, of nog verdere maatregelen genomen zullen moeten worden om te voor komen. dat de suikerindustrie geheel ten gronde wordt gericht. Het beleid der regeering ten opzichte van den landbouw ~t Was D-E tabak. En wie bluft daa unenschipperU Voor de instelling van een staatscommis sie bestaat geen aanleiding. Evenmin kan het nemen van maatregelen tegen de con currentie van bultenlandsche schippers naar de meening van genoemden minister als de juiste oplossing worden aanvaard. De minister verklaart zich bereid zooveel mogelijk te blijven bevorderen, dat de scheep vaartrechten niet op te hooge bedragen wor den vastgesteld. Volksgezondheid. De heer KAMPSCHOER (R.K.) is teleur gesteld door 's Ministers antwoord Inzake de Nederlandsche Thermo-Chemische fabrieken. Het ontbreekt hier aan het noodige kapitaal om meer destructoren op te richten. Het ver heugt spr. dat de minister de volle aandacht schenkt speciaal aan de huisvesting van de groote gezinnen en aan het verkrijgen van elgerj woningen door arbeiders. Mevrouw VAN ITALLTE— VAN EMBDEN (V.D.) dringt aan op Invoering van een ver plichte aangifte van lichamelijke gebrekkig heid. niet alleen by de geboorte, maar ook la ter. by het ontstaan van gebrekkigheid. Ont dekt men gebrekkige kinderen tijdig, dan wordt de behandeling veel minder kostbaar. De vergadering wordt te 4.46 verdaagd tot Dinsdagmiddag 1 uur. ECHTE FRJESCHE 20-SOcr.mtoHS bereikt, maar kan binnen afzienbaren tijd tegemoet worden gezien. Bezwaariyk kan thans omtrent publicatie eenlge beslissing worden genomen. Ook kan de minister zich thans niet uit laten over de al of niet wenschelijkheld van afschaffing van alle openbare dansgelegen heden. omdat hierdoor zal worden voorult- geloopen op de conclusie van bovengenoemde commissie. Zomertijd Ofschoon de minister de moeilykheden. welke de zomertijd aan landbouwers en vee houders oplevert, niet onderscuat moet l<U de vraag, of de regeering bereid is de afschaf fing ervan in overweging te lenien. op rceos meermalen naar vuien gebrachte gru.der. ontkennend beantwoorden. All elk |aar opnieüw een bronchitis U komt waarschuwen dat het koude Jaar getij is ingetreden, waarom dan geen Abdijsiroop genomen Menschen met sedert 1 Jaren te’kens tervgkeerende bronc itis vonden daarbij baat. Abdijsiroop is weten schappelijk samengesteld, verwijdert de taaie met ziektekiemen bezoedelde slijm en helpt Uw ademhalingsorganen. Sedert menschen heugenis geprezen bij pijnlijk en veelvuldig hoesten. Bronchitis, v?s*zitten de kou. Kinkhoest, Influenza, Asthma. 1 ““•■Abdijsiroop Alom verlcrtjRbaar. Prijs Fl. 1.50. Fl 2 75, Fl. 4.50 Gebruik buitenshuis Ahdijsiroop-Bonbons 1 (60 cL). Dan bespoedigt Ge Uw genezing. ABDIJSIROOPBONBONS (GeitoUr Verbouw suikerbieten. Wat den suikerbieten verbouw betreft merkt de minister op. dat hem niets bekend is in hoeverre uitvoering zal worden gegeven aan de voorstellen van de besturen van ver schillende coöperatieve suikerfabrieken om met het oog op den ongekend lagen suiker prijs haar leden te ontheffen van hun leve- ringsplicht. Mocht tot die ontheffing worden overgegaan dan is zeer zeker rekening te houden met de mogelijkheid, dat de uitzaai van beetwortelen zal inkrimpen. De vraag rijst echter, of, gezien de overproductie van suiker, eenlge Inkrimping van productie niet wenschelyk is. Mocht metterdaad blijken, Natuurreservaat In het Gooi De minister julcnt de piannen to. stichting van een natuurreservaat in het Gooi zeer toe en betreurt het daarom te meer, dat htm geen fondsen ter beschikking staan, om die plannen financieel te steunen. Relletjes te Maastricht BU hetgeen verscheidene leden omtrent bet gebeurde te Maastricht hebben opgemerkt, kan de regeering zich begrUpelykerwijs waar het in het algemeen de bevestiging bevat van bet door haaraelve 'ontwikkelde inzicht. In urgent. Spr. acht de motie overbodig. Den heer KUIPER <R-K) verbaast het, dat na de verklaring van den Minister c.e heer Van den Tempel zijn motie handhaaft. Dr. VOS (V -B is het eens met de leden, die van meening zijn, dat In dezen tijd het bedrijfsleven niet zwaarder mag worden be last. Een werkloosheidsverzekering moet ge baseerd zjjn op werkloosheid in normalen tud. Wanneer men vertrouwen stelt in den socialen zin van dezen Minister, moet men hem niet willen pressen tot een regeling. Db MINISTER dupliceert. De speciale steun aan de werkloozenkassen van regee- ringswege is in voorbereiding. De datum van de inwerkingtreding is nog niet vast gesteld, maar de regeling zal spoedig gereed zijn. Wat de motie betreft ,een ruggesteun van dien aard heeft spr. niet noodig. Het beate sou wezen, dat de motte tot geschie denis ging behooren. De heer VAN DEN TEMPEL trekt motie In. BU de afdeellng Handel en NUverheid be pleit MeJ. KATZ (CJI.) de instelling van een centrale Kamer van Koophandel voor de binnenscheepvaart en de Instelling van een offideele toelating als scheepsbevrachter. De heer DE BOER (8-D.) ondersteunt den aandrang inzake zulk een centrale Ka mer en bepleit opneming van de binnen schippers In de sociale verzekering, alsmede benoeming van een commissie ter bestudee- rtng van de oorzaken en de gevolgen van de malaise In de blnnenschipperij. Naar aanleiding wan de uitbraak uit de Scheveningsche gevangenis Ja het viel ruet te ontkennen, 't Was een duidelijk geval. Dat hij 's ttaxlifs had ingeóroköt En tabak (nen kilo) stal. Maar zijn advocaat was pienter Tn hg vroeg een lichte straf Aan de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag over Hoofdstuk V Bin nenlandsche Zaken en Landbouw) der Ryks- begrooting voor 1931 is het volgende ont leend: den akkerbouw en niet dien van den kleinen middenstand. Deze gaat óók gebukt onder het werkloosheidsvraagstuk door de vermin dering van de koopkracht der bevolking. Spr. vraagt den Minister na te gaan, hoe ver het euvel is doorgedrongen van het sy steem. waarbij men de eigendommen een zaak aan aan zyn verplichtingen te onttrekken zich met zijn ambtgenoot van Justitie Mond- en Klauwzeer Ten aanzien van het middel genaamd Ma tai to verwijst de minister naar het rap port van dr. Frenkel, directeur van het Staats-Veeartsenykundlg Onderzoeklngs- instituut. Wanneer de minister met het oog op hetgeen rondom deze aangelegenheid in ons land heeft plaats gevonden er toe zal besluiten, alsnog de gevraagde officieele proefneming te doen houden, dan acht hij die thans n.et op haar plaats. voor een goe- behoeven naar den wordt de opgenomen in dc De achipperU. De MINISTER verklaart, In het bestaan van de binnenschipper^ een economisch be lang te zien Naar het nieuwe denkbeeld van een Centrale Kamer van Koophandel voor de binnenscheepvaart zal spr. een onderzoek in stellen. Wat de opneming van de binnenschippers in de sociale verzekering betreft, overweegt de regeering. voor de kleine zelfstandigen de vrljwUlige sociale verzekering meer aantrek kelijk te maken. Wat het cadeaustelsel betreft, kan men het met den heer Van WUnbergen eens zUn, dat het verschillende nadeelen vertoont. De groo te moeilijkheid is ecther, een goede juridische formule te vinden om dat kwaad te treffen en niet andere dingen te treffen, die men niet treffen wil. Zoodra spr In de gelegenheid zal zUn. zich met deze zaak bezig te houden, zal spr. dit zeker niet nalaten. Met verschillende van de wenken van den heer Slotemaker de Bruine inzake de econo mische voorlichting gaat spr. volkomen accoord. De verhouding van de economische voor lichting tot den landbouw is een zeer moellUk, zoo niet delicaat punt. Indien de economische dienst van het departement van Binnenland sche Zaken en landbouw werd opgeheven, zou dit leiden tot een ontwrichting waarover men zich in landbouwkrlngen ongerust zou kunnen maken. Wat den middenstand betreft, ral het eco nomisch Instituut van dyn middenstand eer lang In werking treden en in menig opzicht den middenstand van voorlichting kunnen dienen. Voorts is er aan sprekers departe ment een kleine contactcommissie, die reeds zeer veel voor mlddenstandsbelangen heeft gedaan. Wat de Merkenwet betreft hoopt spr. dat een volgend Jaar een dergelijke vraag als van mevrouw BakkerNart niet meer zal behoe ven te worden gestelij. Wat de IndexcUfers aangaat, er zullen wel wegen zijn te vinden om iets in den geest van de wenschen van den heer Bellenberg Huber te verrichten. De regeering is voorlooplg niet geneigd, de auto matische weegwerktuigen In de IJkwet te betrekken, omdat het practisch nut daarvan gering zou zijn. Aan de orde is de afdeellng De ontsnapping van twee boeven uit Scheveningen’s bijzondere strafgevangenis en hun weder gevangenneming vormden het gesprek van den dag Spoedig komt dan kritiek los. de bewaking deugt niet, het toe zicht is te slap, er is hulp van buiten geweest, enz. Hoe goed de bewaking in een gevangenis ook moge zun, toe rauwl tend ook wordt toegezien op bezoeken, brieven, op gedrag van de delinquenten, in elk systeem van bewaking schuilen zwakke plekken, want de menschelijke factor kan nu eenmaal niet uitgeschakeld worden. Hoe zelfs de aller beste en modernste gevangemsoutillage, meest scherpe bewaking toch kan fai toont ons de lezing van een onlangs ver schenen boek „You can escape” van de tand van wijlen E. H. Smith, voltooid door zijn vriend E. H. Bierstad (Londen. Werner Laurie). De gevangene speelt met zijn be waker kat en muis maanden en maanden lang bestudeert hij niet alleen het systeem van bewaking, hij bestudeert zijn bewakers. Al spoedig heeft hij kleine zwakheden ont dekt de eene bewaker is toegankelijk voor een kleine versnapering, de andere houdt van een gemoedelijk praatje en als de ge vangene eenmaal de Achillespees heeft gevonden, weet hij er op den duur partij van te trekken. Zonder hulp van buiten is ontsnapping vrijwel onmogelijk. Niet om uit de gevangenis te komen het is nog geen onoverkomelijk bezwaar om dat zonder r.ulp te moaten be werk stelluen. Maar zoodra de boef buiten de muren is, wat moet hii dan beginnen zonder geld en in de kleeren van de gevangenis die tem zooais nu weer de twee uit Schevenmgen aan den longen bii de Haagzche Schouw direct verraden Hoe is het echter mogelijk dat in het eerste bericht omtrent Werkverschaffing en steunverleening Het ligt in het voornemen van den minis ter om onverpoosd op den ingeslagen weg. welke is gebleken de meest Juiste te rato, voort te gaan. De ervaring, ook in het geloopen Jaar. heeft dit voldoende bewezen. De gemeentebesturen, van welke In eerste instantie het initiatief tot het treffen van maatregelen dient uit te gaan, zal hU met raad en zoo noodig met daad ter zijde staan. Indien de toestanden zich onverhoopt zoo danig mochten ontwikkelen, dat de beschik bare geldmiddelen ontoereikend mochten zUn, zal de minister nier aarzelen een ver hoogd credlet aan te vragen. Op Vrydag 12 December as. wordt In het Stadhuis te Enkhuizen een groote vergade ring gehouden in -verband met het voortbe staan van den veerdienst Enkhuiren—Sta voren en het behoud van de sheltrelnverbin- ding AmsterdamEnkhuizenStavoren— Leeuwarden. Op die vergadering zullen ver- van een groot aantal ge- ult Noord-Holland tegen- De heer WIJNKOOP (C BK.) betoogt, dat hier te lande de toestanden voor de werkloozen even ellendig zyn als in Ame rika. Vroeger kwamen de werkloozen te Am sterdam tegen hun ellende rebelllsch tn ver set, toen er nog geen werkloosheidsverzeke ring was. Thans te de nood hoog aan den man. maar de werklooeen verzetten zich daar tegen helaas niet. De mptle-van den Tempel verzuimt het kapitalisme aansprakeiyk te stellen voor de huidige crisis. De communisten zullen met eigen voor stellen komen in desen vorm, dat de arbeiders niets zullen behoeven te betalen. Minister VERSCHUUR antwoordt, dat de werkloosheid in andere landen zeer veel er ger te dan hier. De Vereenigde Staten heb ben een percentage van 21. Dultschland 23 K. Toch te ook in Nederland de toestand ern stig. De regeling van de werkloosheidsverze- brengt vele moeilykheden mee van verschillenden aard en te niet uit de mouw te schudden. voorbereiding zal dan ook geruimen tjjd in beslag nemen en de crisis mag geen argument zUn om die voorbereiding niet te doen geschieden. De regeering zal er dus aoo spoedig mogelük mee beginnen. De mo tie te totaal overbodig. Met verlenging van den uitkeerlngsduur gaat spr. accoord. Zoonoodig moet de rUks- e worden verhoogd. leer VAN DEN TEMPEL handhaaft zUn motie en hoopt dat de Kamer de tege moetkomende houding daartegenover door den Minister aangenomen, zich er mee zal vereenlgen. De heer SCHOUTEN A.-R.) vraagt: „Is het tijdstip nog ver verwUderd. waarop regeering een beslissing kan nemen omtrent de speciale hulpverleenlng?" Deze zaak te daling In den kleinhandel, welke pr‘.jz< n nim mer tn dezelfde mate dalen als de groot- handetepr ijzen. De kienhandel heeft ook de vorming van de prijzen niet altijd in de hand, daar kartels en trusts dit pryzen vaak vaststellen. Het indexcijfer van de groothandelspryzen betreft trouwens andere artikelen dan dat van de kleinhandelspryzen. Spr. dringt aan op uitbreiding van de IJk wet tot automatische weegwerktuigen. heer VAN WIJNBERGEN (R.K.) dringt aan op een regeling van het cadeau stelsel. Het recht van de overheid om in te grijpen steunt op overwegingen van ethU schen en algemeen socialen aard. Het stel sel leidt ertoe, dat vele onnuttige zaken worden gekocht en dat men verleid worm te veel van een bepaald artikel te gebrui ken. Het bevordert onnoodlge en overbodige uitgaven. De heer SLOTEMAKER DE BRUINE (C.-H.) voelt veel voor de algemeene Idee van een econutnlschïn voorlichtingsdienst, zooais die In het rapport-Posthuma ligt. Spr. is echter bang, dat tusschen land bouw eenerzUds en handel en nUverheld an- derzyds een tegenstelling zal worden construeerd. tegen beider belang. Dr VOS (VB.) begrUpt niet, dat men in Vrijwillige burgerwachten Het standpunt, dat de minister nopens de noodzakelUkheid van instandhouding vrijwillige burgerwachten en van den zonderen vrijwilligen landstorm inneemt, heeft hU reeds meermalen uiteengezet. HU sluit zich ten deze overigens geheel aan bU de verdediging, welke zoowel die insti tuten als de militaire politie van de zijde van vele leden te beurt viel. Algemeen landbouwbeleid Gebleken te, dat de regeering zich onaf gebroken bezig houdt met de zware opdrach ten voor welke de crisis haar plaatst. In dien thans nog geen afdoende maatregelen zUn getroffen om de boeren te helpen, te dit in de eerste plaats te wyten aan het buitengewoon ingewikkeld karakter van de vraagstukken, welke zich hier voordoen. Niet zoodra wordt een denkbeeld geopperd, of de uitwerking baart moeililKheden. welke toch minst genomen een nauwkeurig onderzoek vorderen. Dat de regeering ten aanzien van ver scheidene voorstellen van de commissie-Lo- vink reeds overneming zou hebben geweigerd, is niet juist. Slechts ten aanzien van het voorstel der commissie, om tot verlaging van spoorvrachttarieven voor tuinbouwproducten over te gaan, heeft de regeering na een zeer breedvoerig onderzoek kortelings een weige rend antwoord moeten laten hooren op gronden, ontleend aan eischen van een goed spoorwegbeleid. Hiertegenover staat, dat de regeering in het loopende jaar tweemaal een incidenteele verlaging van tarieven voor vervoer van aardappelen heeft bekostigd. Weder-lnstelllng van het ambt van recteur-generaal is mede een wensch, haaldelyk ter sprake gebracht. De minister heeft reeds meermalen kennen gegeven voor de verwezeniyklng nig te voelen, zy brengt uitgaven mee, die met het salaris van den titularis allerminst ophouden. Uitbreiding van het getal ambte naren bulten onvermydelyke noodzaak is vooral In de bestaande omstandigheden odi eus. terwUl aan het departement het gemis niet wordt gevoeld. In hoeverre intusschen eenlge reorganisa tie van de directie van den landbouw ge- wenscht mag heeten, zou de minister eerst wenschen te beslissen nadat casu quo de nieuwe consulent in algemeenen dienst zal zUn aangesteld en eenlgen tyd In functie geweest. Deze zal nJ. den minister terzyde staan bü de meer algemeene technische landbouwaangelegenheden. waardoor aan de bezwaren, welke vooral in deze moeliyke tyden worden ondervonden, wordt tegemoet gekomen zonder meer uitgaven dan volstrekt noodzakelük zyn. de ontsnapping was gemeld, dat de uit brekers hun gevangeniskleeding hadden ach tergelaten Een geoefend inbreker gaat dan gewoonlijk het eerst naar een uitdragerswinkel, breekt daar in en zet zich in de kleeren. Gewoonlijk verschaft de toonbanklade hem dan wel geld om door de eerste dagen heen te komen. In Wassenaar is-vermoedelijk geen uitdragers winkel. maar moet toch een winkelierster haar lade gelicht gevonden hebben. Meesta< zijn ontsnappingen maanden en maanden vooraf beraamd, is op hulp van buiten gerekend. Aanwijzingen va- die hulp komen gewoonlijk gedurendede ezo’k- tijden. door het uitspreken van en ■>aar woerden, die in codetaal zijg gesold ei die den gevangene meedeelen. wan eer en hoe de ontsnapping moet gesel den Soms kernen die aanwijzingen per b- et. e.i allerlei listen en lagen worden te baai ge 'men om in brieven, hetzij met sympatl>e..sche nmkt, hetzij ^door codewoorden, dat bericht over te brengen. Wie in oorlogstijd bij de censuur heeft gewerkt, zal wel begrijpen dat bij honderden epistels er wel eens één doorglipt, waarvan de controle met doeltreffend is geweest. Het weer speelt een grooten factor in de ontsnappingen meestal zoeken de boeven daar maanlooze nachten voor uit. liefst met storm en regen. Ook nu weer heeft het kort na de ontsnapping geregend en er was dus vertnoedeliik een bewolkte lucht, toen de beide gevangenen hun kans waagden. De buitenbewaking is dan niet op haar hoede, zoekt dikwijls tegen de elementen een schuil plaats. De bewakers plegen dan wel eens bij de kachel te zitten geluiden van binnen worden door den storm buiten onderdrukt dat is de ideale nacht voor n ontvluchting. Een ontsnapping op een dag waarop het regent ot stormt kan vrijwel slechts dln worden atgesproken, wanneer een der be wakers mede in het complot is zulke ont snappingen vinden wij in dit boek meer malen. Om met den schim op zich te laden, laat de oneerlijke bewaker zich dan boeien ot knevelen. Oneerluke bewakers helpen ook dikwijls aan het binnensmokkelen van con trabande als villen, zagen en andere werk tuigen. Ook van buiten kunnen de gevange nen deze werktuigen ontvangen. Er werd thans verondersteld, dat zy met een vijl of metaalzaag de spijlen van een raam op de ziekenzaal hadden doorgezaagd. Het makkelijkst is de outvluchting dan ook gewoonlijk uit de ziekenzaal vandaar dat simulatie na simulatie te baat wordt genomen om daar te komen. In die zaal kan toch de bewaking nooit zoo streng zitn als in de cellen. Daar schuilt veel eerder een zwakke plek, vooral ook omdat een gevangene, aleer hij in die zaal terecht komt, vru ernstig ziek moet zijn. Een voorgewende migraine brentf hem daar niet. Een der ongelooflijkste verhalen over wat iemand er voor over had om in een bepaalde cel te komen, vanwaar ontsnapping mogelijk bleek, vertelt de schrijver in een hoofdstuk, dat getiteld is „The Madness of Tommy Dowd". Dowd was een „safecracker” bij het for- C’eren van een brandkast gesnapt. Hij kreeg vijftien iaar door te brengen in de gevangenis van Joliet (Ver. Staten). Toen hij op eetl dag mee moest helpen bu de groote schoonmaak in de gevangenis, ontdekte hit, dat de spijlen in het raam van de gekkencel los zaten. Hij heeft toen niet gerust, alvorens hii in die cel wero opgesloten. Hij simuleerde krank zinnigheid en met de gruwelïikste folteringen werd hij op de proef gesteld. Men paste de „waterproef” op hem toe (de wijze hoe dat gebeurt is in de Gevangen poort te zien). Men hing hem aan zijn polsen op. gekluisterd in getande boeien, en ten slotte stak de gouverneur van de gevangenis hem een roodheeten pook toe, terwiil hij hem toenep „Hier is ie zwaard, Tomm I” Dowd aarzelde geen moment, wel begrijpend, dat als hij maar even treuzelde, .men van zijn krankzinnigheid mets zou gelooven. Hij stort te zich op den pook, die hem door de tralies werd toegestoken, en stootte een vervaarlilk gebrul uit. Het vleesch van zijn hand schroei de weg.... maar hij had het pleit gewonnen. Hi) kreeg de begeerde cel. den dag daarna was hij verdwenen en de bewakers zeiden tegen tilkaar „Hij heeft er hard genoeg voor gewerkt Andere sensationeele ontsnappingen zijn die van „Shoebox Miller”, die op Hugo de Groot'? wijze on s lapte, al was net niet in een boeken-, maar in een schoenenkist. Een ander ontsnapte in een doodkist nadat hij zich met behulp van den gevangenis dokter (ook een boei, en dit verhaal komt natuurlijk uit Amerika I) in een schundooden toestand had laten brengen en de dokter hem „doodverklaard” had 1 In 1907 ontsnapte uit de gevangenis van Gera (Duitschlandl egn zekere Schaar schmidt, die de vuistdikke eikenhouten spijlen van zijn celraam in een tijdvak van drie maanden had doorgeknaagd. De afge knaagde plekken had hij telkens met een papje van roggebrood dichtgemaakt, zoodat de bewakers er geen ere in hadden gehad. Hij bleef drie weken op vrije voeten en werd toen weer geknipt. Zijn tanden waren naar de maan, geen wonder De arm van Vrouwe Justitia is lang en ai weet een boef nog zoo geraffineerd te ontsnappen, hij wordt in negen van de tien gevallen weer achterhaald. Dat leert dit boek ons ook en dat moge gevangenisdirecteuren tot troost strekken l Land- en tuinbouwscholen. Hef heeft aanvankeiyk in de bedoeling van den minister gelegen gelden aan te vragen voor de subsidieering van een grooter aantal nieuwe lagere land- of tuinbouwscholen dan In vorige Jaren gebruikelijk was. De minder gunstige vooruitzichten van 's lands finan ciën hebben hem evenwel genoopt hiervan af te zien. Vteoeherü overeenstemming met het gevoelen de commissie voor de haringvtescherij en met de adviezen van het College voor de VlsscherU Is de minister van meentng. dat 1 treffen van een regeling voor het uitvaren een zaak is van onderling overleg der ree- ders. De minister stelt zich voor te bevor deren, dat. door bet stellen van een maat op schol en schar, als waartoe Is geadviseerd door het College voor de Vlsscberyen en de afdeellng zeevtescherU van den Raad voor de -VtescheriJ, de aanvoer van puf wordt verboden en dat door een in het besluit op te nemen overgangsmaatregel voorshands aan de eendenhouders nog gelegenheid zal worden geboden puf te betrekken en de kleine kustvteschers In staat tullen worden gesteld hun bedrijf geleldelük te vervormen. Op de vraag, of mag worden verwacht, dat thans tot een afdoende bestrydlng van de waterverontreiniging zal worden over gegaan, is de aandacht gevestigd van den minister van Arbeid, Handel en NUverheld. De koninklijke grootpapa wilde zich juist met de door hem zeer geliefde, buiten sporige versieringen van 't nieuwe konmgs- costume naar de middagtafel begeven. Het was een koude Januaridag van ’t laar 1712. Het oude slot aan het Spree stond grauw m de heldere lucht van de winterdagen. Daar kwam het verlossende bericht Een prinseen troonopvolger I Grootvader, de eerste konmg der Pruisen, ofschoon zeer zwak en achteruitgaand, straalde van blijdschap bij het hooren van deze vreugdeboodschap. Het huis. Zijn huis stond tot hiertoe onder twee oogen, die aan den eenigen zoon, den 24-jangen Kroonprins Frederik Wilhelm behoorden. Zoo jong als hij was, was hij toch reeds zes jaar gehuwd met de lieve, gracieuze Sophie Charlotte van Hannover. Z’n huwelijk werd spoedig gezegend en had hem reeds drie kinderen geschonken. Twee lieve prinsjes doch beiden stierven spoedig. En nu 't dochtertje, de kleine Wilhelmina leefde, klaar van oog was ze en flink, maar ze was toch slechts een meisje, een zwak, vierjarig prinsesje. Mannen alleen kon Pruisen gebruiken, Pruisen, dat door de pest ontvolkt was. Een troonopvolger moest het jonge Konink rijk hebben. Nu was hij er. Gezegende dag, die 24 Januari 171a, de Timotheusdag. Groo.vader verliet vlug de tafel en liep vervo.gens door de gangen van 't oude Spreeslot, om de hooge moeder zijn geluk- wenschen te brengen. De koning vond z’n zoon, den jongen vader, in een roes van geluk. Hij hield den ingebakerden kleine voor zichtig in z'n handen omhoog. Hij danste met den nieuwen aardbewoner door de kamer, druk e den nieuwgeborene aan zjA lippen, aan z’n borst en hield het Pnnsjl boven de gloeiende vlammen van den haard, om het te verwarmen. Hij hield het zoo dicht bij *t wakkerende vuur, da: ’t zoontje zeker verbrand zou zijn, mdien men hem niet teruggetrokken had. Hij kon z’n vreugde niet genoeg uiten over dezen zoon dezen jongen Frederik De tuinbouw. Ten aanzien van een wensch, door som mige leden geult, tot credietverstrekking aan sommige in groote moeilykheden verkeeren- de tuinbouwers wordt medegedeeld, dat de zeer plaatseiyke aard en het wisselende aspect dezer moeilykheden het voor de re geering zeer bezwaariyk maken daar tegen over een algemeenen regel te bepalen. Het niet op de begrooting voorkomen van een algemeenen post, waaruit kan worden geput tndien aanstonds bedragen bU wyze van steunmaatregel moeten worden oe- steed, hangt met verschillende overwegingen hamen. In de eerste plaats doet zich gelden de dringende noodzakeiyicheid om de staats uitgaven m verband met het weinig bemoe digend uitzicht zooveel mogelyk te beper ken. Over de uitvoering vau den maatregel be treffende de verplichting tot het gebruik van een bepaalde hoeveelheid mlandsche tarwe bU de broodbereidmg wordt door de minister niet licht gedacht, in dien zin, dat een deug- deiyke en goed sluitende contröle nochtans geenszins omvangryk behoeft te zyn Ter be vordering van den af zet van landbouwpro ducten te de minister gaarne bereid mede werking te verleenen. De noodzakelUkheld van een goede con tröle op het uit te voeren product wordt ook door den mln ster erkend De geleidelijk voortschrijdende uitbreiding van de wer- kingsfeer van de Landbouwwet-1929 moge daarvan getuigen. Eerst kortelings is de contröle in toepassing gebracht ten aanzien van uien en eieren Reeds werden pogingen gedaan om nog andere landbouwproducten onder de regeling te brengen. Dit acht de minister een van de belangrijkste middelen om eenmaal gewonnen afzetgebieden te be houden en nieuwe te winnen. De heer DUYS <8 D.) zegt, dat de rede van den heer dr. Vos weinig positieven inhoud heeft. Laat de Vrijhei.lsoond zorgen vo de werkloosheidsve: zekering, dan de arbeiders niet over te loopen kleinen middenstand. Waarcm kleine middenstand niet Invaliditeitswet Vergadering van Vrijdag. KUKSBEGROOTING VOOR 1931. HOOFDSTUK X. (Arbeid, Handel en NUverheld) Aan de orde te de behandeling van afdeellng „Werkloosheidsverzekering en Ar beidsbemiddeling'' van Hoofdstuk X der RUksbegrooting voor 1931. De heer VAN DEN TEMPEL (S. D.) be toogt dat de werkloosheidsverzekering een nuttig sociaal instituut is. doch wanneer men den geheelen toestand overziet, moet men onbevredigd zUn. Vele werkloozen zijn aangewezen op steun van de armenzorg Het talmen op dit gebied heeft er toe geleid, dat wU nu midden in een crisis zitten met een onvoldoend gere gelde werkloosheidsverzekering De financi eels druk, die daardoor op bet bedrijfsleven zal worden gelegd, behoeft niet zoo groot te zUn. Spr. wyst op de moreele zyde van werkloosheidsverzekering De voorstelling, dat men op dtV moment niet een nieuwen druk op het bedrüfsleven mag leggen, is onjuist. Spr. dient de volgende motie in „De Kamer, van oordeel dat een wettelyke rege ling van de verzekering tegen geldelUke ge volgen van werkloosheid urgent te. noodlgt de regeering uit. de spoedige totstandkoming daarvan te bevorderen en gaat over tot de orde van den dag. De heer KUIPER (R.K.) erkent, dat in de huidige omstandigheden het opleggen van nieuwe lasten aan het bedrijfsleven in een te snel tempo plaats vindt. Maar mne moet klaar zyn op het oogenblik. waarop de wettelyke regeling we Ikan worden ingevoerd. De heer SCHOUTEN (A.R.) meent, dat onder de bestaande economische omstandig heden niet kan worden aangedrongen op spoedige invoering van een wettelyke regeling der werkloosheidsverzekering Spr. meent echter, dat in den tyd zoolang deze crisis omstandigheden duren, aan de voorbereiding eener goede wettelyke regllng kan worden gewerkt. Spr. meent voorts, dat de uitkeerlngsduur der kassen tijdelük kan worden verruimd door een tUdeiyk» verhooging van de over heidsbijdrage. De heer JOEKES (V. D.) sluit zich aan bü den aandrang, om de voorbereiding der wettelyke werkloosheidsverzekering reeds nu ter hand te nemen. Voorts betoogt spr.. dat de tegenwoordige regeling onvoldoende te. Met den heer Van den Tempel verzoekt spr. den Minister thans reeds met de voorbe reiding van een nieuwe wettelyke regeling te beginnen. heer hier De kleine prins keek met groote, klare oogen in de vreemd koude wereld.... Voor elf jaren, den 18 Januari 1701 was Pruisen een koninkrijk geworden. De Keurvorst van Brandenburg, de over gelukkige grootvader van den nieuwgeboren Prins, had zich in de hoofdstad van z'n hertogdom Pruisen, in Koningsbergen, de koninklijke kroon opgezet. Frederik I van Pruisen heette hij sinds dien tijd Wat een gelukkig toeval was het, dat de neuwe troonopvolger, de ingebakerde, huilende prins ook in Januari, de Kroningsmaand, ter wereld kwam. De koninklijke grootpapa was diepste van z’n hart gelukkig. En buiten verkondigden de donder van ’t geschut en 't luiden der klokken den velen getrouwen Berlijners, dat een prins in het oude slot aan het Spree in de wieg lag. Nu kon Grootvader uitademen. Hij wist het, z’n iorw met leede oogen aangene Oosten en Zuiden. Nu klonk ’t gedo der van 't geschut, ’t feestgelui der klokken.... Pruisen had een troonopvolger. En de tonge vader kon zich nog altijd niet overtuigen van z’n vreugde. Z’n vrouwtje had hem, den geestdriftigen soldaat.een zoon geschonken. In Januari En nog in dezelfde maand zou de troonoj'* volger gedoopt worden. De naam van z'n grootvader zou hem gegeven worden. Frederik II. Wat een groo te Frederik zou hil worden. Wordt z’n naam niet eervol genoemd in de geschiedenis van het Pruisische koninkrijk De jonge vader keek lang op *t schreiende pnnsje. Zou het de geestdrift voor de sol daten als erfenis van hem overnemen Slechts voor korteq tijd herleefde de dappere icnge Frederik Wilhelm de Groote op '1 veld van eer. Zou dat zoontje ook eens zoo herleven, in bet gebulder der kanonnen Een zoo klein en broos knaapje is het. Met heldere, grijsblauwe oogen blikte ’t zoontje hem aan. Buiten weerklonk de donder van geschut. De jonge moeder verlangde haar kind. En boven de trouwe stad Berlijn, boven 't oude slot aan het Spree, stond de koude, heldere hemel van den Januaridag. Met deze leden ifftreurt zij de gedeelteiyke en eenzijdige publicatie, welke heeft plaats gehad. Tegen openbaarmaJrlng der stukken, ook in meer bejyerkten omvang, Ulyft by de regeering bezwaar bestaan; hier zou een be- denkeiyk precedent worden geschapen. Opgemerkt wordt, dat destyds inderdaad door publiek en pers op een krachtiger op treden is aangedrongen; het onderzoek no- t>ens hetgeen voor 18 Oct. 1929 te Maastricht voorviel, heeft trouwens doen biyken, dat die aandrang alleszins verklaarbaar was. Ook van de zijde van enkele geestelijken is aan- burgemeester en Commi saris van politie ver zocht, om door krachtiger optreden aan dc molestaties van werkwilligen en hun gezin nen paal en jierk te stellen. Dit kan geen gerechtvaardigde verwondering wekken en behoeft niet anders beoordeeld te worden dan het doel van dergeiyke verzoeken elders uitgaande van hen. die op handhaving der persoonlijke vryheid en van orde en rust prijsstelten. Voor het overige verwyst de minister naar het antwoord op de nota van den heer Vlie gen, aan deze memorie toegevoegd. Samen vattend, aldus de minister, staat vast, dat het opreden der politie op 16 Oct. te Maastricht geen grond kan geven tot de bewering, als zou hier, al dan niet onder beïnvloeding van buiten af, een uit party- overwegingen te verklaren partykiezen van de politie tegen de stakers zUn geweest. De conclusie van het uitvoerig onderzoek van den advocaat-generaal. dat dit optreden moet «’orden verklaard uit het feit, dat de politie zich by gebrek aan voldoende leiding zag ge plaatst voor een toestand, dien zU door een forsch optreden trachtte meester te worden, biyft de meest aannemeiyke. Aan de leiding is daarvan, zooais de regeering geheel in overeenstemming met het gevoelen van den procureur-generaal heeft gedaan, meer dan aan het lager personeel een grief te maken. van een ander overdoet om zich en in verbinding te stellen om hiertegen maatre gelen te nemen. Voorts wyst spr. op de i nadeelen van den kletnen middenstand als gevolg van wettelijke maatregelen, om. de 1 Bakkerswet. Het broodgebruik te argenotnen omdat men 's ochtends geen versen brood meer kan krij een drie-ploe arbeid. Mevr. BAKKER-NORT (V.D) herziening van de Merkenwet. De heer VAN HELLENBERO hoofdzaak aansluiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 10