S. KROM Tijdelijk 20 pCL 20pCt. korting Prijsverlaging op alle stooa- m verfgoederen DE VRIES’ ZUIVERE BIJENWAS Laatste Nieuws HET BURGERLIJK ARMBESTUUR EN DE ZIEKENHUISVERPLEGING STOOMERIJ EN VERVERIJ VAN ---- TWEEDE BLAD BLADZIJDE 1 ZATERDAG 22 NOVEMBER 1930 Telegpaptsch Wefppf.ptcht De crisis I t R. K. Kiesvereeniging MARKTNIEUWS Tjalkschepen gezonken PROVINCIAAL NIEUWS Nabekomen Kerkberichten oodlottige jongenstwist Gemeentelijke Arbeidsbeurs Concul-Generaal van Roemenië STADSNIEUWS Fancy-fair „Orpheus” 1 iXM Algemeene Roomsch Katholieke Ambenaarsvereeniging D. V. „St. Augustinus" afd. Alkmaar Biireau-artlkelen als Briefwegers, Vloelbladen, Prullenbakken, Schrijf mappen (linnen en leer), Vulpen-standaards, Vloeidrukkers, Inktstellen, enz Van Putten en Oortmeyer - Payglop - NIBBIXWOUD ASSENDELFT WOGNUM MIENT2* «f Dooden en gewonden 760.5 fou te „IM WESTEN NICHTS NEUE8” i een gedeelte der kosten tê laten te Malin- son" en ..Blankenburg" zijn bjj het schip. onder- ERN8TIGE BRAND TE RHENEN Geheele bloembotlenoogst vernield dit interieur, geen 15-Jarige Jongen gedood. Vroeger, dat wil zeggen vóór de stichting kwart over 7 Schoolmis. g geheel van dit Zooals reeds gemeld, heeft de Justitie last en Diepen, als mej. Grietje ver- t ZONDAGSLUTING APOTHEKEN INTREKKING RIJBEWIJS. HOOG WATER Nó- «b van aan ,:'v f 3834 f 3089 f 3137 f 2810 geheele naar Gezinsverpleging hun werk kunnen verrich ten. hoe minder noodzaak er zal zijn, om de patiënten weg te zenden. Men moet ook niet vergeten, dat de meeste zieken, behalve die. -operatief ingegrepen moet worden, veel betrokken id regen- geborer en Het vermoeden versterkt door het sehedd- onderaoek ERNSTIG AUTO-ONGELUK BU PALEMBANG Januari Februari Maart April de altijd afschrikwekkende ziekenzaal. We gelooven vast en zeker, dat iedere dul- HET DRAMA IN EEN KERKKOEPEL TE AMSTERDAM De Directeur voornoemd, Ed. v. d. HEUVEL. Bij Koninklijk besluit is dr F. Mannhel- mer erkend en toegelaten als consul-gene raal van Roemenië te Amsterdam voor de provinciën Noord -Holland. Friesland. Gro ningen en Drenthe. AMSTERDAM. 23 November. Aardappelen- -r.arkt. De prijzen waren heden onver anderd. Aanvoer 3 ladingen, zijnde 2397 H.L Is de leidekker na vermoord? Drie schepen op hei HoUandsch Diep vergaan. Opening. Ingekomen stukken. Mededeellngen. Bespreking Sociale Week. Vaststelling huishoudelijk reglement. Naar uit Palembang gemeld wordt, beeft te Martapoera een ernstig auto-ongeluk Plaats ghead Twee koelies werden gedood, twee zwaar en zes licht gewond. Geopend iederen werkdag van 913 uur, voor werkgevers van 91 en van a5 uur. Maandag- en Donderdagavond van 78 uur. Bemiddeling voor kantoorpersoneel Donder dagavond. Voor vrouwelijk personeel af zonderlijke ingang. Bemiddeling kosteloos. BU vonnis van het Kantongerecht te Alk maar, is de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen -4 asn C. de Geus. auto handelaar alhier, voor een termijn van één Jaar. welke termün is Ingegaan op 15 vember. DUITSCH STOOMSCHIP GESTRAND Het Inkomende Duitsche sa ..Eemstroom", op weg van Gefle naar Rotterdam, is, ten gevolge van den storm voor den Waterweg I bij rood 1 gestrand. De sleepbooten „Hud- erna" Dlo vaIravskthmv” Kii ha? Hoogste barometerstand louse. laagste barometerstand H3 4 head Verwachting: Mistig- to; kmchtlgen, Zul- deijke tot ZuidwestelUken win, tot zwaar bewolkt, later ookls' buien, weinig verandering In temperatuur. 5. Voorstel van het bestxnr inzake toe treding voorschotbank R. K. Volksbond. 8. Toespraak van den Geest. Adviseur omtrent de nieuwste bepalingen van Mgr. Aengenent betreffende A. R. K. A. 7. Rondvraag. Sluiting. Met een aansporing om de zaak In deze circulaire en in dit artikeltje genoemd, nog eens ernstig te overwegen, zouden we kun nen besluiten, ware het niet, dat we nog op een veelvuldig voorkomend misverstand moesten wijzen. Sommigen zijn n.l. van mee- nlng, dat zU door de pas Inwerking getre den ziektewet of door lid te zUn van het Afdeellngszleken fonds. óók verzekerd zouden zUn voor riekenhuisverpleging. Niets Is minder waar dan dat. De ziektewet geeft recht op gedeeltelijke ultkeerlng van het loon tijdens ziekte, terwijl een lid van het Afdeellngszleken- fonds gratis dokter en apotheker krijgt. Doch beiden bemoeien zich niet met de kosten van ziekenhuisverpleglng. Daarvoor zorge ieder zélf, door lid te worden van een ziekenhuis-verplegingsfonds in overwe- te hebben, van het sparing op ziekenhuiskosten dubbel en dwars terugkomen. Als tweede middel willen we noemen de vrijwillige verzekering bU een fonds voor ziekenhulsverpleglng. We mogen en moeten aannemen, dat een belangrijk deel dergenen, die nu op stads kosten verpleegd worden, wel zooveel onaf- hankelUkheldsgevoel hebben, dat zU in- d’en daar een weg voor was hun verple- gingskosten zélf zouden willen betalen. Welnu, die weg Is er. Er bestaan, zoowel voor Katholieken als niet-Katho'leken hier ter stede fondsen, waarbij men zichzelf en zijn gezin tegen betaling van een lage pre- Hedennacht om 4 uur brak te Rhenen brand uit in het uitgestrekte pand der N.V. v.ht D Baars en Zoon. Binnen korten tijd stond het pand. Waarin de geheele bloem- bollenoogst was opgeslagen, in lichter laaie. De bloembollenoogst ging totaal verloren. De schade wordt op 50.000 geschat. Het geheel was op Rotterdamsch beurs polis verzekerd. De oorzaak van den brand is onbekend. BU Roermond Te Roermond steeg in den afgeloop^n nacht het water van de Maas van 16.45 M. tot 17.86 M. boven N. A. P., een was derhalve van 1.41 M. De uiterwaarden beginnen reeds onder te loopen. bU zijn wetenschap geen buitenstaander is gemengd in het zoeken naar een oplossing van de crisis. Spr. is bet tenslotte met den heer Bos man eens, dat op deze vergadering -niet over de crisis en de schuldvraag een uit spraak moet vallen; spr. wil gaarne na de oplossing van de crisis een aparte verga dering hierover houden. Ook de andere fracties hebben over deze kwestie geen ver gadering met haar kiezers gehouden. De vergadering^ gaat algemeen met antwoord accoord. Met een woord van dank sluit spr. daarna de vergadering op de gebruikelijke wUze het doen slagen van deze fancy-fair hadden gegeven. Met de beste wenschen voor het welslagen en een driewerf hoera voor ..Or pheus” eindigde spr. (Applaus). Op deze fancy-fair, die zeer smaakvol is Ingericht zijn zeer verschillende en uiteen- loopende attracties, te veel om er een vol ledige opsomming van te geven. Men overtulge zich zelf; de entrée is ge heel vrij terwijl vriendelijke „Volendammer" meisjes U helpen. Nagaande de oorzaak van deze onverwacht hooge bedragen, valt allereerst op het groote aantal patiënten, dat door de H.H. artsen naar de ziekenhuizen gedirigeerd wordt. Sinds de outillage van beide inrichtingen aooveel verbeterd is, stUgt dit aantal met sprongen. Er zijn wel dagen, dat er 15 aan vragen komen 1 Nu deelen we niet de meenlng van hen, die de geneesheeren beschuldigen, veel te licht vaardig tot opname te advlseeren. WU zUn er van overtuigd, dat zU in dezen zich alleen door medische overwegingen en bet belang van de(n) zieke laten lelden. Bo vendien moet men bU beoordeelmg van het groote aantal stadsziekenhuispatiënten in aanmerking nemen, dat deze bUna allen ko men uit een mlllieu. waar de hygiënische toe standen het slechtst en de veiplegtngsmoge- UJkheden het geringst zUn We moeten dus eenvoudig constateeren, dat, sinds er twee modem Ingerichte zieken huizen zUn. de stadsgeneesheeren de gele genheid hebben aangegrepen, om meer nog dan vroeger, hun patiënten in die inrichtin gen te doen opnemen. Of de benoeming van een geneesheer-di recteur en hoofd van den O. O. D. daarin verandering zal brengen, moeten we afwach ten. Op de kosten self t 3 per dag kan niet bezuinigd worden. Het is ons bekend, dat bet N. C. Ziekenhuis hiermee de exploi tatierekening nog niet eens sluitend kan ma- taa, tets wat bU bet St. EUaabetiuiekenhute werkterrein voren. We kregen een kUkJe in de door geen buitenstaander vermoede geweldige adminis tratie; we hoorden van vergaderingen. vooral in den strengen winter van '28'29 welke soms tot diep in den nacht voort duurden. Dat alles was buitengewoon interessant, ■rjaar hoofdzaak was toch: de ziekenhuis- verpleging en haar kosten. Vooraf een stukje gechiedenls hieromtrent. leidekker A., die nu twee jaren geleden In den koepel van de Gerardus Majellakerk aan het Ambonpleln te Amsterdam om het leven is gekomen. De gerechtelUke sectie, verricht door de anatoom-pathologen dr. Hulst uit Leiden en dr. Hammer uit Am- sterdam heeft inmiddels plaats gehad. ..Het Volk" verneemt, dat deze beide des kundigen in het bijzonder groote aandacht hebben geschonken aan den toestand van den schedel van het slachtoffer, zulks in verband met het feit, dat er, naar men weet, op den gearresteerden leidekkerspatroon M. uit Den Haag ernstige verdenking rust dat hjj A.. wellicht na een voorafgaande woor denwisseling. met een of ander zwaar voor werp. den schedel ver*Uzeld heeft. Het verrichte onderzoek schUnt het ■noeden in die richting te versterken. Het politie- en justitie-onderaoek in deze zaak is uiteraard zeer moeilijk. Het wordt echter uiterst consciëntieus gevoerd en zoo wel van de zUde van den rechtercommissaris als van den kant der centrale recherche, die eveneens nog steeds met de zaak bezig ia. wordt geen enkel detail verwaarloosd, om zekerheid te verkrijgen omtrent nog niet tot klaarheid gebrachte punten, die in het voor deel, of in het nadeel van den verdachte kunnen zUn. Zooals destijds werd bericht, heeft het parket onlangs de vervaarlUke klauterpartU naar den kerkkoepel ondernomen ten etnde zich van de situatie ter plaatse' een bedt) te kunnen vormen. In aansluiting daarop is dezer dagen, naar het blad verneemt, een maquette van den koepel gereed gekomen, aan de hand waar van en toegelicht door ten behoeve van de justitie gemaakte foto's, het gebeurde op dien noodlottlgen dag aangenomen, dat er een misdaad is gepleegd kan worden gereconstrueerd Meer en meer komt de justitie op grond van de verzamelde gegevens, tot de con clusie. dat A. inderdaad niet door een onge val, maar door een op hem gepleegd misdrijf om het leven is gekomen. De situatie in den koepel, de wUze. waarop A langs een ladder, waarvan de stand geen bijzonder gevaar op leverde. op en af is gegaan, maar ook de plaats, waar men den zwaar verminkten man gevonden heeft maken het, naar het oordeel der justitie, hoogst onwaarschUnlUk, dat hU van de ladder gevallen zou zUn. Donderdag 27 November aa. wordt een ledenvergadering van bovengenoemde ver- eenlging gehouden in het R. K Bondsge- bouw jSt. WUllbrordus" (Oudegracht), des avonds te 8 uur (bovenzaal). Agenda 1. misschien wel mogelUk is, daar hier het ver plegend personeel uit liefde en niet voor --verricht. Het oude systeem, om het B. A. slechts 1 betalen en het ontbrekende met subsidie aan te vullen, geeft geen werkelijke verlichting, maar is slechts een boekhoudkundige verplaatsing der kosten. Groote en kleine potten in de kleuren wit, zwart, rood. geel, bruin. Bewaar de bUgepakte cadeau-bonnen, ze hebben waarde. Raadpleeg voor Inlevering de cadeau-lijsten bij Uw winkelier. TELEFOON 3Z4 - ALKMAAR N.V. DROGISTERIJ EN CHEMICALIENHANDEL „VRIESIA” v.h. JAN DE VRIES TELEFOON 124 - ALKMAAR ..St. Cunera" De R. K. Tooneelveree- niglng ..St Cunera” zal met medewerking van de R. K. Harmonie onder leiding van den heer E. Konlng Zondag en Maandag haar najaarsultvoering geven in de kolf- baan van den heer Wester. Het beloven een paar genotvolle avonden te worden. En de reputatie van .JBt. Cu nera" waarborgt weer een paar volle za len.’ varende schipper met zoon knden zich in de roeiboot redden. Verder wordt gemeld, dat in het Steur- ■at op het Bergsctieveld ook een tjalkschlp is vergaan, waarvan nadere bijzonderheden nog ontbreken In totaal zUn deze week op het Hoi- 'andsch Die pdrie schepen vergaan. verhaald f 154 f 343 f 208 f 325 Men ziet wel, dat op deze wUze nooit be reikt wordt het bedrag van f 22.000. dat ge raamd was voor dit Jaar aan verhaalde kos ten! de getallen hem wel uit den droom. We geven hier de bedragen welke rende de eerste vier maanden aan het N. C. Ziekenhuis zUn uitbetaald en daarnaast het bedrag, dat op de patiënten kon verhaald worden. daagsche vergadering; C moeten eerst afgehanideld. zooveel mogelUk I1 vroegst Is het toch 10 uur voor we de heeren ontvangen kunnen." We hebben dit ..groote" bezwaar wegge lachen, onder de verzekering, dat dit on gewone uur ons zeer aangenaam was. om- waar operatief ingegrepen moet worden, veel dat we dan eerst 'n paar andere V’rg-’deringm 1 Ilever b» hun eigen omgeving blUven, dan in j - - zend gulden subsidie voor dit doel door be- De directeur van bovengenoemden dienst maakt bekend, dat heden staan ingeschreven 1 bakker, 1 banketbakker, 1 bankwerker, t betonwerker, 1 boe kinder, 9 chauffeurs. 1 drukker, 16 grondwerkers, 1 incasseerder, 3 kantoorbedienden, 1 kellner, 1 loopknecht, 3 machinisten, 3 mach, houtbewerkers, 1 metaalslijper, 3 metselaars, 6 meubel makers. 4 meubelstoffeerders, 1 monteur, 1 opz. teekenaar, 7 opperlieden, 7 pakhuis knechten. 1 pianostemmer, 1 politoerder, 1 plaatwerker, 28 schilders, r scheepstim merman, 19 sigarenmakers, 1 smid, 2 steen bikkers, a stukadoors, 1 tandtechniker, 25 timmerlieden, 2 voegers, r voerman, 7 ijzer- werkers, 74 losse- en transportarbeiders. 1 kantoorjuffrouw, 1 sigarenringster, a werksters. Geplaatst 1 electricien, 7 grondwerkers. 1 kantoorbediende, 1 letterzetter, 3 metse laars, 1 opperman, 4 timmerlieden, 19 losse arbeiders. konden afwerken en omdat er wat ons betreft meer kranten-artikelen geboren worden n a 10 uur, dan er voor. Gevolg van een en ander was. dat we op den laten avond van een onzer regen 1 xe Novemberdagen verschenen in de voltall ge vergadenntf van na". Burgerlijk Armbestuur, tegenwoordig gehuisvest in de lokalen van de vroegere Openbare Leeszaal aan de Doe lenstraat. Een stemmig, maar smaakvol interieur, waar de standaard met lange Goudsche pUpen nog wees op regententradities. In een duidelüke inleiding kort kon die natuurlUk niet zUn zette de voorzitter het doel dezer conferentie uiteen; propa- ganda te maken voor de 1de? om door ver- pleglngsverzekerlng de bijna ondraaglijk geworden lasten van het BurgerlUk Arm bestuur te verlichten. Vanzelfsprekend kwam ook het van dit college hierbij een allerbelangrijkst onderwerp. nJ. I ziekenhulsverpleglng voor armlastige patiënten. Wanneer er een allerbelangrijkst cüi.- werp te bekUken is, zal geen goed journa list weigeren, dus ons antwoord was al bU voorbaat: „Ja, heel graag zelfs" Er was echter één bezwaar. Het vriénde lijke gelaat van den heer Appel vertoonde bedehkelUke plooien, toen hu zelde: Jiet u, het is onze gewone veertien- de loopende zaken WU zuilen ons mie kan verzekeren. Indien de geneesheer opname noodlg oordeelt, worden de kosten gedurende 30 of 40 dagen door het fonds betaald. DèAr moet het heen. Ieder, die ftnantleel niet krachtig genoeg is, om eventueele zie kenhulsverpleglng zélf te kunnen betalen, moet zooveel fierheid hebben, dat hij dan niet wil teren op de liefdadigheid van een St. Catharlnavereenlglng. of de hulp van T BurgerlUk Armbestuur, doch bUtijds. in de gezonde dagen dus. maatregelen treffen, om dan zich zelf te kunnen helpen. Evengoed als arbeiders, die werken, zich door hun vakvereenigingscontributle verze keren tegen mogelljke werkloosheid. Het BurgerlUk Armbestuur is reeds lan gen tijd bertg om in deze richting eenlge ^achten drang uit te oefenen, de menschen op te voeden, zouden we bUna zeggen. Er werd reeds geadverteerd en in Juli van het vorig Jaar werd aan de vakcen trales een circulaire gezonden, die we hier om de belangrijkheid nog eens afdrukken. Alkmaar, Juli 1929. In het belang Uwer leden zouden wU. gaarne Uwe bemiddeling willen Inroe pen voor het volgende: Zooals U bekend is. heeft de Gemeen- telUke Geneeskundige Dienst een aige- heele verandering ondergaan, waaronder de verpleegkoeten in de beide zieken huizen alhier, een der grootste Is. De verpleegkoeten bedragen thans min stens f 3.per dag. WU kunnen ons voorstellen, dat door velen niet betaald zal kunnen wor den en zU bU het BurgerlUk Armbestuur zullen moeten aankloppen om een bU- slag daarvoor. Waar er thans gelegenheid bestaat in onze gemeente zich te kunnen verzekeren (tegen een kleine premie) zouden wU velen willen aanraden verzekert U dan behoeft U althans niet bU het Bur gerlUk Armbestuur om hulp te vragen en hebt U recht op 6 weken vrUe ver pleging in het ziekenhuis, dat U wenscht. Bovengenoemde reden is de oorzaak, dat wU de bemiddeling van Uw bestuur dringend inroepen, hetzU dat U dit doet op een algemeene vergadering of op een andere wijze, die U beter acht, hoofd- zaak is, dat al Uwe leden er mede in kennis worden gesteld. WU twUfelen niet of wU zullen op Uwe medewerking mogen rekenen, waar voor wU U bU voorbaat danken. Hoogachtend. Het BurgerlUk Armbestuur. <w.g.) W J. D APPEL. Voorzitter. M. JIMMINK, Secretaris. ZONDAG, 6 uur gemeenschappelUke H. Communie der congreganlsten. des avonds Slultingslof met plechtige opdracht der nieuwe leden. Dien dag onder de H. H. Missen, volgens voorschrift schaalcollecte voor de Vereenl- glng ter bevordering van Kath. BUz. On derwijs in ons Bisdom. Kwart voor 2 Cat, half drie Vespers. MAANDAG. H. Mis In de kapel, half 8 en kwart over 8 in de kerk. DINSDAG, des avonds Maria-Congrega- tle. afdeellng meisjes. WOENSDAG, des avonds half 8 St Joeef- lof. DONDERDAG, des avonds Maria-Con- gregatle. afdeellng jongens. ZATERDAG, kwart over 7 Schoolmis, 8 uur gez. H. Mis van Requiem, blechthoo- ren van 4 tot 8 uur, 7 uur Marialof. Blechthooren voor de schoolkinderen klas 1. 2 en 3. VRIJDAG half 12 voor de meisjes. ZATERDAG 12 uur voor de jongens. DagelUks is de kerk geopend voor een bezoek aan het Allerheiligst Sacrament 1 Ijveraars voor den St. Odulphus-steun- Glsterenavond heeft in de bovenzaal „De Unie” de opening plaats gehad van ge noemde fancy-fair, die hier heden en mor gen wordt gehouden. Nadat de eere-voorzitter verschillende meeningen over een fancy-fair naar voren had gebracht zelde spr.. dat deze ongetwU- feld de belangstelling dient te hebben van geheel Alkmaar, daar „Orpheus” gedurende 25 Jaar Alkmaar niet enkel zang, maar ook kunst heeft gegeven. De baten van deze ba zar zUn voor de viering van het 35-jarig be staan. Dan komt hier een zangvereenlging uit Duitschland. waarna ..Orpheus” een tegen bezoek gaat brengen. Spr. bracht daarna een woord «an dank aan de verschillende Inge- «tenen, die bun belangeiooeen steun voeg j. NatuurlUk exploitatiekosten en moest het ontbrekende gemeen tesubsld ie ZUn er dan geen middelen, om de toch .verkelUk zware kosten iets draaglUker te maken? We zouden er hier twee willen aan wijzen Laat men op de allereerste plaats beginnen die vereenlgingen te steunen, welke zich ten doel stellen de verpleging van zieken in de huisgezinnen te verbeteren. We bedoelen het Wit-Gele Kruis en Gezinsverpleging. Hier ligt naar onze overtuiging een belangrijke factor voor indirecte bezuiniging. Zooals wU 1 hierboven reeds uiteenzetten, gaat men juist :n de gezinnen der minder met aardsche roederen bedeelden er gemakkelUker toe ovey om patiënten naar een ziekenhuis te zenden, omdat verpleging in huis daar niet beperken maar op z’n mogelUk is. Hoe beter nu Wit-Gele Kruis en Op as. Zondag 33 November zal de apo theek van mevr. Schouten-Oele, Koorstraat 47, geopend zUn; de andere apotheken zUn gesloten van Zaterdagavond 9 uur tot Maan dagmorgen 8 uur. De apotheek, die den Zondagsdienst heeft is gedurende de geheele daarop volgende week 's nachts geopend De andere apothe ken zUn behalve 's Zondags en op feestda gen ook gesloten op werkdagen van des avonds 8 uur Cs Zaterdags 9 uur) tot den volgenden morgen 8 uur In de bovenzaal van het St. Josephsgezel- lengebouw hield de R. K. Klesvereenlging „VrUheid en Recht” gl terenavond een druk bezochte ledenvergadering, gepresideerd door den voorzitter, den heer D. J. Woldendorp. die na opening met den chrlstelUken groet er op wees, dat deze vergadering noodlg is geworden door het spoedelschende agenda punt inzake het stellen van candldaten voor het lidmaatschap der Prov. Staten, waarvan de candldatenlUst heden moet worden inge diend. Na voorlegging van het verslag van de vorige vergadering, wordj, dit onder dank aan den samensteller goedgekeurd en conform vastgesteld. Aan de orde was hierna het stellen van candldaten voor het lidmaatschap der Prov Staten. Door het bestuur van den Staten Kieskring zUn als voorlooplge candldaten reeds gesteld: J Valkering, werkgever te Llmmen; J. J. de Vries, werknemer te Zaandam; H. Klaver, veehouder te Alkmaar; P. F. Ranshuijzen. middenstander te Zaandam. De VOORZITTER zet uiteen, op welke wU® de kiezers nog andere eandidaten kunnen in dienen. Op deze vergadering kunnen nog drie can dldaten gesteld worden. Het bestuur maakte van de gelegenheid ge bruik om één candidaat -werknemer te stel len In den persoon van den heer G. van Slin gerland. De heer C. KOOPMEINERS stelt de candi- daten Jac. Neele, hoofdbestuurslld Metaalbe werker bond en Fred Groep (typograaf) bei den te Krommenie. De heer BOSMAN ziet liever Alkmaarders aangewezen en stelt de heeren Vermeulen. Woldendorp en Van Slingerland candidaat. De heer BRUINEBERG stelt voor den heer L. Groep, raadslid te Wormerveer die vier jaar geleden door het advlseerende college no. 6 geplaatst werd. De heer GERNER is 't eens met den heer Bosman om Alkmaarders te noemen en zag gaarne den heer H. Krielen, alhier aange wezen. Op voorstel van den heer Klaver zal de meerderheid van stemmen beslissen Op een vraag van den heer Stam, of de heer Van Slingerland een eventueele aanwü- zing zou accepteeren, antwoordt de heer Krie len. dat dit inderdaad het geval is. Namens de commissie van stemopnemers deelt de heer Geels mede, dat zUn ultge- Districts-Arbeidsbeurs I bracht 68 stemmen en wel op den heer v Doelenstraat 30 Telefoon 838 Slingerland 57 stVennekér 37 st.. Wolden dorp 31 st.; Krielen 14 st.; L. Groep 9 st.; I Fr. Groep 17 st.; Jac. Neele 18 st. Gekozen is dus alleen de heer Van Sllnger- I land. De overige stemmen waren ongeldig. BU tweede stemming worden uitgebracht op den heer Woldendorp 35 st.; Venneker 35 st.; Krielen 14 st.; L. Groep 11 st.; Fr. Groep 13 st.; v. d. Neele 17 st. De VOORZITTER vraagt of de heer Ven neker de benoeming aanneemt, waarop de ge vraagde bevestigend antwoordt. Ook de VOORZITTER wlen door den heer I WeUling de desbereffende vraag gesteld wordt, zegt de benoeming aan te nemen. De VOORZI IT ER stelt hierna aan oe erde de benoeming uit de leden der Kfesvereeni- ging van twee leden voor het advles-college dat beslist over de plaatsing op de lUst van candldaten voor de Provi.'.ciak Staten. Het bestuur stelt candidaat de heeren WeU ling en W. Groot. De heer C. KOOPMEINURS stelt den heer H W. Koopmeiners candidaat. De heer GERVER had denzclfde willen noemen. Uttgebracht werden 66 stemmen en wei op den heer WeUling 33 st.; Groot 48 st.; Koop- melners 39 st -x Gekozen zUn dus de twee laatstgenoemden, die de benoeming aannemen. BU de rqpdvraas werd door een zestal leden aan het bestuur gevraagd, waarom de leden van de klesvereeniging niet op de hoogte zUn gebracht met den toestand Inzake de wethou- derscrlsls; algemeen had men dit punt op de agenda van dezen avond verwacht. De heer BRUINENBERG vroeg of er ver band bestond tusschen het aftreden van den heer Ringers als wethouder en het voor of tegen stemmen inzake het voorstel van 43 ct. grondloon voor werkloozen door óen heer Van Slingerland. De heer RAMS juichte bet als arbeider toe dat, ongeacht wat er geschied is. de werkloo- zen een grondloon krUgen van 43 cent (In stemming). Spr. hoopt, dat de R. K. fractie thans weer in haar eenheid hersteld zich als één man zelfstandig zal toonen en dit voorstel van 43 ct. uurloon niet meer prU» zal geven, om tot een oplossing van de crisis te komen. De heer V. KEY8PER vroeg of liet juist is, dat een buitenstaander niet gemengd Is tn het zoeken naar een oplossing van de wet- houderscrisls; indien dit wél het geval ge weest is, waarom is dan niet eerst de kiesver- eenlging gehoord? De heer BOSMAN vond deze vergadering niet het meest geschikt om over de cri sis en de schuldvraag in dezen te diseus- sieeren, spr. zag daarvoor liever een apar- ten vergadering belegd, na de oplossing van de crisis. Mocht de fractie niet tot een oplossing kunnen komen, dan zou eventueel de Kles vereenlging gehoord kunnen worden. De VOORZITTER wees erop, dat de on- derhandelingen nog druk aan den gang zUn. Spr. geeft de vergadering in overweging de oplossing aan de fractie over te laten. Met het volle vertrouwen van de kiezers zUn de raadsleden in den Raad gekomen; spr. vraagt daarom ook bet volle vertrou wen inzake de oplossing van de crisis. De vraag van den heer Bruinenberg be antwoord spr. ontkennend. Den heer Rams geeft spr. ging vertrouw enln de fractie waar het gaat om handhaving vooritel-uurloon in werkverschaffing. Den beer KeUsper antwoordt dat Men schrijft ons Dezer dagen hield in het St. Rosa-patro- naat aan het Varnebroek bovengenoemde vereeniging, de organisatie der R.K. onder wijzers en onderwijzeressen hier ter stede, haar eerste winterbijeenkomst. De vergadering, die goed bezocht was ook vele Eerw. Zusters en Broeders waren aanwezig werd door den voorzitter, de heer Th. Dijkstra, op de gebruikelijke wijze geopend, die allen, inzonderheid den geestelijken adviseur, Rector Boelen, harte lijk welkom heette, Het inleidend woord van den voorzitter bracht in herinnering het dezen zomer in Den Haag gehouden salariscongres, dat in de heele Nederlandsche pers zijn weerklank gevonden heeft. Het verheugde spr., dat vorige week Mgr. Nolens, de leider der R.K. Kamerfractie in de Tweede Kamer enkele hoopgevende woorden gesproken had spr. hoopte, dat minister de Geer eindelijk eens wat toegankelijk zou zijn voor de billijke verlangens der onderwijzers. Na deze inleiding, die door de leden met aandacht werd gevolgd, gaf de voorzitter het woord aan den heer Jan Boezer, voor drachtkunstenaar uit Den Haag, door het bestuur voor de eerste vergadering in het seizoen uitgenoodigd. Het bleek een goede keus te zijn geweest. Jan Boezer beschikt over een mooi geluid, een expressieve mimiek, een nobel, be- heerscht gebaar. Vooral „Groeninghe of de Slag der guldene sporen” van Guido Gezelle en de scènes uit „BelsasSar” van prof.' Gonggrijp ontroerden in laatstgenoemd fragment werd de wanhoop van den eerst zoo overmoedigen könii Danii uitgei ing tegenover de geeselende woorden van iel, den visionnairen godsgezant treffend uitgebeeld. Na de pauze een uurtje van verkwikkenden humor. Ook in dit genre toönde Boezer zich een kunstenaar. Het was kostelijk De afdeeling AlkmaarStad mag op een geslaagden avond terugzien Vrijdagmiddag is, ten gevolge van een rukwind, op de Amer. tegenover de haven van Drimmelen, het tjalkschlp van schipper i Van Schendel uit Raamsdonkveer, groot 43 ton. voi water geloopen en geznken. De op- IJveraars voor den St. Odulphus-steun- pennlng denkte er asm, dat het as Zater- 1 dag weer uw tijd is en gU Zondag as ook moet afdragen de driemaandelUksche en ge«even tot opgraving van het lUk van den JaarlUksche giften' 1 GU slaat toch niemand over? ZONDAG 24ste Zondag na Pinksteren, om half 8 voor Nico laas Ligthart, om half 10 voor de parochie. MAANDAG voor Corn. Biersteker, Engel berts Krom en overt, kinderen, elders voor Jac. Overboom en Corn. Brink. DINSDAG voor Joanna Kamp Schouten, elders voor familie Zulker Kamp. WOENSDAG voor overl. fam Peereboum en Appel, elders voor Jac. lid Processie Zw.K. DONDERDAG voor mej. Grietje Com mandeur. elders: voor Antje Stam—Com mandeur. lid Proc Alkm Kev. VRIJDAG voor Catharina Kooter—We- - ver, elders voor Maartje Blauw geb. van Diepen. ZATERDAG L h 8. A. G. voor familie Ursem, elders voor WillemUntje Leeuw. ZONDAG om half 8 voor Maria Nipeha- gen geb. Tool, om half 10 voor de Parochie, elders voor overl. familie Schoutaen en Ro- hof. Heden onder de H.H. Missen schaalcd- lecte voor het R. K. BUx. OnderwUs tn het Bisdom Haarlem. Na den middag te 2 uur de Vespers, waarna lied no. 56. wil mm,**. ..AA. van het Neutraal Centraal Ziekenhuis, dus ▼óór Juni 1929, was de to-stand al héél eenvoudig. Wanneer een patiënt, die vol gens doktersverklaring, in een ziekenhuis moest worden opgenomen, de onk'sten daaraan verbonden, niet beta'en kon, werd hU of zU naar ons stadsziekenhuis gezon den. Hiervoor betaalde het BurgerlUk Armbe- stuur slechts f 0.50 per dag. konden deze bijdragen de niet dekken worden aangevuld door aan het regentencollege. Sinds Juni 1929 Is de toestand gewUzlgd. BU de stichting van het Neutraal Centraal Ziekenhuis is de *8 gelUkstelllng verkregen. Wat is deze gelUkstelllng? In Juni van het vorig jaar is verkregen, dat katholieke patiënten, die zulks verlan gen, opgenomen kunnen worden in het St. Elisabeth-Zlekenhuls; nlet-katholieken moe ten verpleegd worden in het Neutraal Cen traal Ziekenhuis, tenzU de behandelende ge neesheer om zeer bUzondere redenen anders sou gelasten. Voor al deze patiënten moet het B. A. per dag en per persoon f 3.betalen; voor ba- rakverpleging zelfs f 4.Wel bestaat de mogelijkheid, dat een deel van de verpleeg som op de(n) patlënt(e) of de familie wordt verhaald. Ieder geval wordt afzonderlUk door het B. A. bekeken en dan wordt vastgesteld, hoeveel er bijgedragen moet worden. Uit de outers, die wU hieronder geven, zal echter blUken, dat in de praktUk van dit verhaal maar al te weinig terecht komt. De cUfers. die ons verschaft werden over de koeten, die door deze regeling het B. A. op de schouders zUn gelegd n.b. zonder voar- afgaand overleg met dit college, deden ons een oogenblik schrikken. Vorig jaar bedroegen deze over het tUdvak Juni31 Dec. voor het N. C. Ziekenhuis f 33.188, voor het St. Elisabethziekenhuls f 13.673. Dit jaar is het zelfs nog erger. Van 1 Januari tot 1 October, dus in 3 kwartalen waren deze cUfers resp f 30.600 en f 33.863. Mocht soms iemand denken, dat hiervan nog een belangrUk deel op de betrokkenen kan worden verhaald, dan helpen de volgen- gèmi- Maandagavond JJ. werd te Roermond bU een jongenstwist de 15-jarige M Jannes, wonende aan de St. Nicoiaasstraat aldaar, door een steen aan het hoofd gewond. Aanvankelijk werd weinig aandacht aan deze verwndlnv geschonken. Donderdagavond echter verloor de jongen het bewustzUn. Korten tjjd later is Mj overleden. Op last van de Justitie heeft de politie het lUk in beslag venomen. in afwachting van de komst van dr. Hulst uit Lelden, die de gerechtelUke schouwing zal verrichten Nadat de algemeene vergadering van de RK. Klesvereeniging gisteravond haar ver trouwen had uitgesproken in het bele d van de raadsfractie, om de crisis tot een op lossing te brengen, heeft de fractie nog een vergadering gehouden, ter bespreking van den toestand, ontstaan door de mislukking van het seniorenconvent Uit den aard der zaak kunnen wU van deze vertrouwelUke besprek ngen niets vermelden. Wel kunnen wU mededeelen. dat de heer D. Woldendorp. wiens naam dezer dagen zoo dikwijls genoemd is als wethouder, om zakelijke redenen geen wethouderschap zal kunnen aanvaarden Aangezten dit waarschijnlijk ook met den heer Venneker het geval is. blijft van de R.K. „demokraten" alleen nog de heer Van Slingerland over. Op «en der eerste Novemberdagen, in den tijd dus. toen een journalist zich nog met andere prettiger dingen kon bezig- loon z'n tuk houden, dan wethouderscrises en politieke combinaties, werd ons nederig kantoor ver rast met het bezoek van den heer W .J. D Appel, den sympathleken voorzitter van het BurgrlUk Armbestuur. Als een man nlt het voUe handeisleven, overtuigd van de waarheid der spreuk „Time is mony". viel hU onmiddeUUk met de deur In huls. Of de Alkmaarsche pers eens wilde ko men praten met het Burgerlijk Armbestuur over een allerbelangrijkst onderwerp nl ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 17