Underwood WASSCHERIJ JORRITSMA VOORMEER 3 IS DAN UW ApRES s 1 SCHRIJFMACHINE BI als le E Vanaf 4 Noord-H P’ B WENSCHT U HELDER WASCHGOED PROVINCIAAL NIEUWS BINNENLANDSCH NIEUWS LUCHTVAART FAILLISSEMENTEN Wederom hoog water De DO X Botsing tusschen auto en tram VHAGENBUS Tilburg in donker De oorzaak van het warme weer LANDBOUW EN VEETEELT Duitschlands boter-tarief 25 jaar kinderbescherming BOVENKARSPEL BOEKBESPREKING GEMENGD NIEUWS De „Stad Tilburg 2” gezonken Dringende waarschuwing ONDERWIJS 7 Jaarboek der R. K. Werkgeversvereniging Amerfkaansch postvliegtuig verongelukt De gesloten U.L.O.-school a Nota GERV. vembei 2 Deer zing, t Café de erv Bakke: MARKTNIEUWS - Z1JPE WARMENHUIZEN SCHAGEN NOORD-SCHARWOUDE ’T VELD TEXEL Pc politie stelt een oodet^pek la. HOORN BERGEN BLOKKER Treinvertraging Drie meisjes vermist Met motorrijden meegegaan? O Drie dooden. ze op Van Bordeaux naar Santander. bracht. Fla- reed Geen vroeg» vorstperiode het van Vlaam- de 20 uit- oud 35 deze voor Vsrdronl I N 1 Een herdenkingsbijeenkomst te 'a-Gravenhage. Kharhapi Foothills de overblijfselen z«n vliegtuig. Donderdagavond 9 uur werd Tilburg plotse ling in het donker gezet, doordat de turbo generator der gemeentelijke electrlciteltfa- briek was doorgeslagen. Twee der reserve machines moesten in bedrijf worden gesteld, soodat na 17 minuten storing het ganache net wederom onder stroom was gebracht. e> - Het bericht, als zou de UL.O.-echool te Me- demblik zijn gesloten, waaraan twee vacatu res bestaan, behoeft aanvulling. Bedoelde school was slechts drie dagen ge sloten, doch is 20 November weder geopend, aangezien een tijdelijk hoofd werd verkregen. Voorts is in de beide vacatures voorzien door de benoeming van den heer J. Evenhuts te Wormervecr en J, Hiïtauc M Terschelling. Door de N. V. O. B. van Goor Zonen's Uitgeversmij., Den Haag, is onder boven- staanden titel een drietal boekjes uitgege ven, met voorbeelden, om na te teekenen en te kleuren. Een leuk 8t. Nicolaas-cadeautje voor kin deren, die er zich best mee zullen vermaken. „Kerstvertellingen". Dien doet, WARMENHUIZEN, 22 Nov. Uien f 3: Drielingen f 1.40; Peen f 1.10; Roode Kooi f 1.80—3 50; idem 2e soort f 080—1.80; Ge le kool f 22.20; idem 2e soort f 0.801.10; Witte kool f 0.70—0.90. c» bU bel 10 Zoo goed als nieuw. Model 5. Heeft gekost f 32».— Wordt voor 185.aangeboden, met nog 2 jaar garantie (b(j solide firma). Br. onder no. 7031, bur. van dit blad. Een flinke vaarw Maart 2 A, I Elg» BEEK Te som. 1 Nadi van di ten 1 Cr NOV1 conté IJ» als n len. Schot aards zakke olie ja ten, 1 Nc WO1 'sna boon EI niew den Vo ♦- tot 1 Heer Aa der I N< wa voc stel Ru de t 3.44 I 1 Me I wel ben met sc HeUoot den Sti 1 Are, Het tweeën venwor huurd Aanv kooppe: van de ax. Klj oember te J Et BOI deh gr. i boet Mid 1.18. tens en Met brievenbesteller Vriesman, 25 j. Getrouwd: 8. G. Grond-sma. 23 j., loodgie ter, te Alkmaar en H. Bellis ,23 j. Gistermorgen is een Maasbuurttram welke van Gennep kwam aan den ingang van de Groene Straat te Nijmegen in botsing geko men met een zwaren vrachtauto, welke nog voor de tram de straat wilde inschieten. Hoe wel de machinist uit alle macht remde, werd de auto gegrepen en ongeveer 15 M. meege sleurd. De inzittende kwam met den schrik vrij. 1. Nan HEERF a. Ee 4 30 H„ Midden de Kerl b. Ee plm. 1! a E ren en land or karspel. Voor» van T (Noord) 'vlngsbll, teverd v 2. Na WAARI Drie groot oi laatetge als bom Voorw R K. Pi gesloten worden 1930. Not SCHC Dl ■s ave Burgerlijke Stand van 14 tot en met Nov. 1930 Ondertrouwd: 8. P. Debets, 25 j., te Schermerhorn en A. O. R- K. S. „V.I.O.S.” Tot dusver gaat het Nog Aangezien de In werking tredtng is be paald op tien dagen na de uitwisseling der stukken, wordt het nieuwe Invoerrecht op boter ad 50 mark of f 30 per 100 Kg. van kracht op Donderdag as., den 27sten No vember. Op de ruim 36 mlllioen Kg. boter, die ons land In het afgeloopen jaar naar Dultsch- land uitvoerde, dat is meer dan drievierde van onzen totalen boterexport, zou dit nieu we tarief dus neerkomen op een bedrag van bijna elf mlllioen gulden. Gerekend naar de botemoteering van het oogenblik n.l. f 160 per 100 Kg., komt dit invoerrecht van f 30 dus neer op 19 pCt. van de waarde. een artikel, dat met verschillende teekenln- gen wordt verduidelijkt. Voorts een rijk geïllustreerd artikel van denzelfden schrijver over „Glas in lood van Willem Mengelberg* en verder korte mede- deelingen en de gewone rubrieken met ver- eeniglngsnieuws enz. Nog voor goed en wel de overlast, veroor zaakt door het hooge water voorbij is. heeft de aanhoudende regen weer voor nieuwen toevoer gezorgd en is de was van de rivie ren opnieuw begonnen. Van den Rijn wordt over geheel den loop in Duitschland een flinke was gemeld, welke gistermorgen varieerde van 1 cM. in Kon stanz tot 1.19 in Trier, hier was echter de sterke stijging van den Moezel hoofdschuldige. Keulen meldda 37 c.M Terwijl hier te lande Waal en Rijn eergis teren nog val aanwezen is de Invloed van de stijging bovenstrooms hier gisternacht gaan gelden en zoo had Nijmegen gistermorgen al weer een stand te noteeren van 10.40 N.A.P of 8 c.M. hooger dan eergisteren. (De gemiddelde stand van dezen tijd van het Jaar is 850 M.) De Oypolder. die tot nog toe watervrij was gebleven, stond gistermorgen aan de Oost zijde over een groote oppervlakte blank. Loblth had 13, Arnhem 7 cM. was. De Maas bleef haar traditie getrouw en reageerde als echte regenrivier flink op het weer. In Eysden wees de peilschaal gister morgen een stijging aan van 46 C.M.. Maas- stricht (hooldsluis) 53 en Venlo 4 c.M. Uit Purbank In Califomië meldt N. T. A. dd. 21 Nov., dat ten N. van deze plaats in de Rhachapi Foothills de overblijfselen zijn ge vonden van een verongelukt vliegtuig. Te midden daarvan lagen de lijken der drie in zittenden. Het betreft hier een postvliegtuig, dat, c~ weg van Los Angelos naar Portland erf Se attle, overvallen is door een zwaren storm. De piloot Donaldson, de boordmecanlcien Rogers en de passagiere miss Jean Markow verloren daarbij het leven. Het autonome tarief van 15 canto per pond boter treedt Donderdag in werking OBDAM, 21 Nov/ 1930 „De Tuinbouw" 13000 Roode Kool 1 10—4.30; 11.000 Gele kool 1.202.00 8000 Deenschen 1.501.80; 1900 Uien 2.00—230; 1000 Roode Bleten 1.80 —3 80; 2300 Wortelen 1.30; 130 Bloemkool 5.10—15. naarsvereenlglng, geeft in no. 20 weer ver- schlTtende leaenswaardige artikelen. Bet nummer opent met een artikel van J. M. v. H.(arteveld) over Kerkbouw, waarin en kele gedachten ontwikkeld worden over het bouwen van een eigentjjdsche kerk, naar zuiver veretaUKteUike overwegingen opgezet, Autobotoing Donderdagmiddag van de Schapenmarkt een Bierhandelaar Uit Den Helder met een Chevrolet, waarin zich nog 2 passagiers bevinden langs den Noord. Aan het einde hiervan in de bocht van de straat kon de chauffeur door de snel heid waarmede gereden werd, deze niet vol doende nemen en stoof de auto tegen het zich aldaar bevindende perceel aan. De beide passagiers vlogen gedeeltelijk door de voorruit, waardoor zij* ernstig aan het hoofd werden gewond. Dr. v. d. Sluis legde een eerste verband De auto beliep aanzienlijke schade, de stuur inrichting was o.a. geheel vernield. Tuinbouw." kleine 2.48, i drielingen ikool le soort ^11 20, De Ned. Bond tot Kinderbescherming, Ver. van Secretarissen van Voogdijraden, de Ver. voor Strafrechtspraak en de Ver. Direc teuren en Directrices van Rijks- en Particu liere opvoedingsgestichten beleggen een sa menkomst, welke op Zaterdag 29 dezer In de Ridderzaal te 's-Gravenhage zal worden ge houden, des namiddags van drie tot vjjf uur ter herdenking van het feit dat op 1 De cember as. de kinderwetten 25 Jaren hun zegenrijke werking in ons land hebben ver richt. In die herdenkingssamenkomst zullen het woord voeren de Minister van justitie mr. dr. J. Donner. Staatsraad prof. mr. P. W. A. Cort v. d. Linden, die als Minister van Justi tie de Kinderwetten tot stand bracht. d« oud-Ministers dr. J. Th. de Visser en mr. dr. D. A. P. N. Kooien, die belden een belang rijke rol in de particuliere kinderbescher ming vervulden, terwijl eerstgenoemde ook in de Tweede Kamer aan de beraadslagingen over de wetsontwerpen deel nam. Verder zullen het woord voeren mej. mr. H. G. Veth als secretaresse van den Voogdijraad te Al melo als woordvoerster van de tallooze vrou wen, die op dit gebied in allerlei functies werkzaam waren en zijn, en de heer G. H. Honing als oud-directeur van een Ryksge- sticht, thans directeur van een particuliere Instelling en mr. H. de Bie. die de vergade ring zal leiden. Jonkvrouwe Jacoba Repelaer van Driel zal enkele liederen zingen. Vraag: Kan men uit de zaadknoppen, die men in roeenstammen vindt, weer nieuwe rozen krijgen? Antwoord: Dit kan* wel, maar het geeft weinig of geheel geen kans op resultaat. Vraag: Ik heb verscheidene soorten cac tusplantjes, die voor het raam staan. Kun nen zij daar van den winter blijven staan’ Moeten zij nog nieuwe aarde of Bemesting hebben? Kunnen zij tegen een gaskachel? Antwoord: Indien maar vorst vrij gehou den, zeer zeker. Bij strenge vorst moet men ze echter op een meer vorstvrije plaats zetten, maar zoo veel mogeiyk in het daglicht. BU een mooie collectie een cactus-kastje zeer aan te bevelen. Des winters is het beter, ze niet te ver plaatsen en ook geen bemesting te geven. Omdat er weinig natuurlicht is, Is het voor cactussen beter te rusten. Gaskachels zijn voor planten en bloemen het grootste vergif. Vraag I: Hoe kan men luis uit een Moe derplant je verwijderen? II: Mijn clivia bloeit goed, doch de bla deren vallen bijna alle af en verdorren. Wat moet ik hiertegen doen? Antwoord X: Indien het wolluia is, met een punt van een potlood of met een penseeltje wegnemen. Is de plant erg aangetast, daa kan men beter van een gezond „kindje” een grootere plant opkweeken. II: Ga met uw clivia naar een vakkundig bloemist. Zonder meerdere gegevens en zon der Iets te zien, is het moeilijk, te oordeeleu. Vraag: In mijn clivia zit een wit beestje op de plaats, waar de bladeren by elkaar komen, onder bij den stam. Het is daar moeilijk te verwijderen. Is hieraan iets te doen? Antwoord: Wellicht een wolluis. Met punt van een potlood verwijderen en dooden. Goed nakijken of er nog meer aanwezig zijn. Clivia's wenschen In den winter droog ge houden te worden. Antw.: Is Ramon Novarro, de bekende acteur uit de film Ben Hur in het klooster of speelt hjj nog voor de film? Antw.. Het praatje dat hjj in een klooster zou gaan, was een minder fijngevoelige re- clamedaad van Ramon Novarro's reclame- manager. Ramon Novarro speelt nog onver droten verder Vraag: Hoe moet ik in den winter gera niums bewaren? Ik heb ze binnen gehaald, doch nu worden de bladeren geel. Moet Je ze soms afsnijden en ir. het as. voorjaar stekken? Antwoord Volop in het daglicht, zoo mo gelijk aan de zuidzijde plaatsen. Gele bla deren hinderen niet; deze afplukken is goed. U moet geen takken afsnijden. Ook niet te nat houden, liever aan den drogen kant. As. voorjaar kunt u stekken. 4 Vr. I.: Hoe kan men jjzerroestvlekken uit een witten peau de suède ceintuur verwijde ren? Vraag n: Hoe kan men roestplekjes nikkel verwijderen? Vr. III: Is er een middel om een inktvlek uit een gewerkte wollen pullover te verwij deren. Antw. I: Met schuurpapier O. O. of brood wrijven. Antw. II Smeer het in met ruwe vaseline en laat een paar dagen stil ritten. Daarna met zeepsop afnemen en als t goed droog is. poetsen. Antw. Hl: Men wrijft ze weg met citroen zuur. Vr.: Hoe verwijdert men „t weer” (kleine zwarte puntjes) uit geel katoenen gordijnen? Anw.Probeert u eens het volgendeindoo- pen in azijn en daarna uitwasschen. Vr.: Kan u mjj een middel opgeven het verwijderen van neten uit bet haar? Antw.: 's Avonds het hoofd inwrijven met gelijke deelen petroleum en slaolie en 's mor gens wasschen met lauw water én witte zeep. Vr. I: Hoe kan met het best een taftzUden Japon bewaren? Vr. II Hoe kan men hars uit een costuum verwijderen? Anw. I: Na luchtig te zijn uitgeslagen keert men de japon binnenste bulten en bergt haar op in 'n goed sluitende hangkast of een com mode met goed sluitende laden. II: Eerst wasschen met naphta daarna met rein water. Zijn de vlekken reeds oud en verhard dan weekt men se eerst met boter Of veL 'ALKMAAR. Exportveillng Groentenveiling. Andijvie f 0.502 per 100 stuks, appelen f 20 per 100 pond, bloemkool I 8.1027.40, idem H 1.204, boerenkool 26, per 100 stuks; bieten 3 per 100 K.G., gele kool 15, groene kool 36, knolselderle 2.20—5.20, per 100 stuks; peren 614 per 100 pond, prei 1.805.20 per 100 bos, roode kool 16 per 100 stuks, selderie 2.205.20 per 100 bos. spruiten 5—28 per 100 K.G, snijboonen 1528, D. spersleboonen 28.40 29.90. per 100 pond; uien 2.202.90 per 100 K.G., wortelen 8 50—11.60 per 100 bos. witlof I 915, idem II 47, per 100 pond; Chineesche kool 0.802.60 per 100. Tijdschriften. „Hte RJC Bouwblad", 2e jrg. no. 8, geeft artikelen met afbeeldingen over „De schil deringen van Severini en Semsales", Het Carmelitessen-klooster te Egmond en de 8t. Clemente te Dome. Voorts bevat het rubrieken over nieuwe uitgaven, tentoonstellingen enz., en tal van korte, vaak belangwekkende mededeellngen. „Met zwart en rood”. Onderwtjs Na ongeveer een jaar wachten Is de Mlnistereele beslissing omtrent utbrel- ding van de R. K. Jongensschool heden be kend geworden. De bouw van twee nieuwe lokalen is, toegestaan, terwijl de bouw van een gymnastieklokaal is afgewesen. Het Wolff-bureau meldt uit Berlijn, dat de uitwisseling der ratificatie-oorkonden no pens het aanvullende Duitsch-Finsche han- delsverdrag op 17 November is geschied. VIJFTIG JAAB KOORZANGER Heden (Zaterdag 22 Novembei*) herdenkt de heer W. Llngerak het zeldzaam feit ge durende een halve eeuw als koorzanger ’s Heeren lof te hebben verkondigd. HU begon zijn kerkmuzikale loopbaan op het zangkoor van de parochie van St. Adel- bertus te Rlnnegom om deze voort te zetten op het zangkoor van zUn tegenwoordige woon, plaats. Gaarne maken we van dit weinig voorko mende jubileum melding, wenschende dat hU nog vele jaren zijn plaats in het parochiale zangkoor mag innemen. Ongetwijfeld zal het hem dezen feestdag niet aan belangstelling ontbreken. Burgerlijke Stand van 14 tot en met 21 Nov. 1930 Geboren: Marius, z. van H. Zljm en A. Witte; Jan, i. van J. de Beurs en M. KL 8. Rab; Gijsbertus Cornells, z. van M. Keijzer en V. Th. Kersemaker. Ondertrouwd: K. Stoepker en M. J. Lap. Overleden: Tr. Kikkert, 75 J„ geh. met J. Bakker: Adr. de Visser, 72 j„ wedn. van M. Noteboom; Joh. Slot, 78 j., wedn. van C. Dij ker. Gisterochtend is tusschen St. Anna Paro chie en St. Jaccbl Parochie een leege wagon van een goederentrein door een verkeerde manoeuvre uit de rails geraakt en gekan teld. waardoor het hoofdspoor gestremd werd en het treinverkeer vertraging ondervond. Tentoonstelling Landbouwhuishoedonder- wQ» Te Den Burg zal Saterdag en Zondag, 38 en 30 Nov. as., van 3 tot 6 en van 7 tot 10 uur in de Lagere Landbouwschool een ten- tonstelling worden gehouden betreffende LandbouwhulsMoud-onderwUs. De tentoonstelling, die ten doel heeft de be stelling voor dit onderwijs hier op te wekken zal gratis toegankelijk zijn. Ongetwijfeld zal de toeloop groot zijn, want het is van groot belang als op het gebied van dit onderwijs voor de Texelsche meisjes iets gedaan zal worden. BEVERWIJK, 21 Nov. Coöp. Tuinbouw Bredasche groene kool 27; Bioemendaal- sche gele 711; Roode 69; Gele bewaar 2K 6; Boerekool 25; Chln. Kool 13; Andij vie idem; Sla vellen 12 per stuk; Hand appelen Ooudrelnetten 30—50; Present van Engeland 2040; Moesappelen 1127; Stoof peren, Graclool, 1619; Louwtjes 1218; Kleiperen 1116; Spruiten 1014; Tomaten 9— 22; Spinazie 15—35 per K.G.; Andijvie 15— 60; Sla 4555; Spinazie 701.20; Boere kool 30—45 per kist; Peen 8—10; Prei 5'4— 13; Pieterselie 47; Selderie 46 per bos; Knollen 9—13. Bloembollenveiling „1 Centrum" Her* mlons a 12 op 1.00—1.10; White Giant s. 14 op 1.602.10 idem z. 1314, 1.50; idem a 10— 13, 0 50; idem z. 8—10. 0 26; Red Canna a 13 op 0.50, 1012 0.30; Prlnceps z. 12 op 0.8B— 2.10, 12 7—10; Halley 12 op 0.60—0.80; mtngsword 15 op 44—50; Jac. van Belleren 12 op 3220; idem 1012 0.12; Preac a 14 op 65—75; Prins of Wales z. 12 op 6270; Sou venir 12 op 2040; Vesuvius 12 op, 76; 10U, 1620; Orange Queen 12 op. 3850; Brench-/ lyensts 12 op, 2440; Willy Wighman 12 op, 1045; Rose Precose 14 op, 0.601 25, 1314 op. 0.280.40: Salmonea 12 op. 0.801.00; Tritoma Imperator 1.201.50; Schwaben 10 14, 0.20—0 40; LU. Tigrum 14 op, 3.00—3.10, 13—14, 1.50, 10—12, 0.70, 8—10. 0.10—0.14; Darwintulp Bartigon per H.L. 3034; Hall. Iris Imperator per H.L. 30—32. Gisterochtend om kwart voor 7 is het mo torschip „Stad Tilburg 2" nabij het Ant- werpsche hoofd te Rotterdam in aanvaring gekomen met de „Mannheim 173”, die ge sleept werd door de „Baden 4”, tengevolge waarvan eerstgenoemd schip kort na de aanvaring nabij het Maasstation is gezon ken. De bemanning is op de ..Mannheim" in veiligheid weten te stellen. De „Mannheim 173", die stroomafwaarts gesleept werd, trof bij de aanvaring, die door deze manoeuvre veroorzaakt werd, 't schip aan stuurboordzijde, waardoor een groot gat ontstond, waar het water snel binnenliep. De ,J3tad TUburg 2” was geladen met stukken goed o.a. balen koffie gp vaten olie. Er zijn 20 balen koffie en eenlge vaten olie opgevischt en op het bureau van de Rivierpolitie gedeponeerd. 20 November opgegeven door v. d. Graaf en Co. N. V. (Afd. Handelsinformaties) Uitgesproken 19 Nov. M. A. C. Knoop, buiten gemeen schap van goederen gehuwde echtgenoote van G. Reynders, Bussum, Prins Hendrik- laan 20. R.c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Mr. Y. W. Kranenburg, Amsterdam, Kei zersgracht 574. 19 Nov. N. V. Houthandel Zorge Dikker en Co., gevestigd Amsterdam, aldaar kan- toorhoudende Heerengracht 244246. R.c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Mr. P. W. van Doorne, Amsterdam, Keizersgracht 648. 19 Nov. J. Bakker, handelaar in groenten. Amsterdam, Molukkenstraat 207 huls. R.c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Mr. H. E. Vlaanderen. Amsterdam, Singel 360 19 Nov. Mej. A. Geysen. Slkkelstraat 30 huis, Amsterdam. R.c. Mr. B. de Gaay Fort man. Cur. Mr. H. E. Vlaanderen, Amster dam, Singel 360. 19 Nov. C. Groene wegen, aannemer van grondwerken, Amsterdam. Kerkstraat 3711 R.c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Mr. H. E. Vlaanderen, Amsterdam. Singel 360. 19 Nov. H. Keizer, handelsagent, Amster dam, Weesperstraat 521. R.c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Mr. H. E. Vlaanderen, Amsterdam, Singel 360. 19 Nov. W. A. Hakkaart, kleermaker, Amsterdam, Roerstraat 33III. R.c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Jlrr Mr. D. Bas Backer, Amsterdam Heerengracht 388. 19 Nov. A. J. W. van Haren, schUders- knecht, Hilversum, Irlsstraat 51. R.c. Mr. B. de Gaay For|man. Cur. Jhr. Mr. D. Bas Backer. Amsterdam, Heerengracht 388. 19 Nov. C. Slegrest, fUlaalhouder, Amster dam, Schlpjjersgracht 15 huls. R. c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Jhr. Mr D Bas Backer, Amsterdam. Heerengracht 388. 19 Nov. F. H. J. van Tessel, kappersbe diende, Amsterdam, Saenredamstraat 601 links. R.c. Mr. B. de Gaay Fortman. Cur. Jhr. Mr. D. Bas Backer, Amsterdam, Hee rengracht 388. In het op 16 Mei 1930 uitgesproken fail lissement S. Haag is de curator Mr. L. Bloch vervangen door Mr. I. van Oreveld. Amster dam. Keizersgracht 729. Opgeheven wegens gebrek aan actief19 Nov. J. Kooomans, Amsterdam; A. Mos- comeijer, Amsterdam; W. P. Brijnga, Am sterdam, K. la Vaille, Amsterdam. 7 Reeds enkele dagen warden te Rotterdam uit de ouderlijke woning vermist de meisjes M. Molhoek. B. L. G. Teepe en 8. L. Pragt, wier leeftijd varieert tusschen dertien en achttien jaar. Men heeft de meisjes Zon dag het laatst tezamen gezien. Vermoed wordt, dat zjj met motorrijders zjjn meegegaan, met wie zij in Kethel nog zijn gezien in eén café, doch vanwaar weer siioedig zijn vertrokken. De kinderpolitie onderzoekt de zaak. Uit Santander worden nadere bijzonderhe den gemeld over de vlucht van de Do X van Bordeaux naar Santander. De vliegboot was tengevolge van het slech*- te weer tw»e dagen langer In Bordeaux op gehouden. Hoewel ook op den dag van het vertrek uit Bordeaux de weerberichten niet zoo gunstig waren, meende de commandant. Kapitein Christiansen den tocht te kunnen wagen. Bij het vertrek uit Bordeaux had de Do X elf passagiers aan boord en er was een groote hoeveelheid benzine, nJ. 15.000 liter ingeno men om op alle eventualiteiten voorbereid te »Ün. Te ruim tien uur des morgens startte de DO X en zette koers naar den Atlantlschen Oceaan. De vliegboot werd op het eerste gedeelte van de ylucht naar La Coruna, dat het einddoel was, doch niet werd bereikt, verge zeld door twee watervliegtuigen. Op een hoogte van ruim 300 meter vloog de Do X langs het strand. Er moest tegen een vrij sterken wind wor den gevlogen, die later op den dag nog in hevigheid toenam. Te ruim 13 uur vloog de DO X over Bayonne, waar de uitloopers van de Pyreneèn in zicht kwamen. Van hieraf werd koers gezet naar het Westen en werd de tegenwind sterker. Het weer was veel slechter geworden en de zee woest. Naar bjj aankomst in Santander werd me degedeeld lag de DO X ondanks den hevlgen wind rustig in de lucht. Tengevolge van den tegenwind kon echter geen groote snelheid worden ontwikkeld. Te ruim 1 uur, 's middags, kwam Santan der in zicht. Commandant Christiansen achtte het in verband met de weersomstan digheden en met het feit, dat La Coruna niet meer voor het invallen van de duisternis sou kunnen worden bereikt, gewenscht te Santander een tusschenlanding te maken. De DO X vloog éénmaal over de stad en streek toen op zee neer. Ondanks den hevlgen golfslag slaagde de daling volkomen. Gewetemgeld Bij den ontvanger der registratie en domeinen alhier, is f 3250 ingekomen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen. Gladiolenveiling Voor de vijfde veiling waren weer 9.000.000 stuks gladiolen aange voerd. Kooplust rtaag. Prijzen van de groots maten nog iets minder, wy noteerden voor: America 0.40, idem 1012 0.140.20; Alke- rnade 13 op 0.50—0 85; idem 10—12 0.20—038; Athalanta 12 op 1.15; Baron J. Hulst 12 op 0.40—030; idem 10—13 0.16—0.23; Boule Nelge 12 op 0.40—0.65, id. 10—12 0.15-034; Blériot 12 op 0.80—1.60, idem 10—12 0.42; Belinde 12 op 0.55—090; Catharina 13 op 0.40—0.65, id. 10—13 0.18—0.30; Crimson Queen 13 op 0.80—035; Diana 14 op 130; Earley Sunrise 12 op 035—0.70, ld. 10—13 0.16034; Empress of India 12 op 0.400.70, id. 10—12 0.14—0.22; Energie 12 op 0.70—130; Flamingo Sword 12 op 0.23—0.56. 1012 0.13 —0.20; Frank Pendleton 12 op 0.751.40, id. 10—12 0.20—0.35; Golden West 12 op 130-0.80, idem 10—12, 0 15—0 22; Halley 12 op 0.30— 0.50 idem 1012 0.120 18; Jac. v. Beieren 10—12 0.16—0.24; Yvonne 12 op 0.50—035; idem 10—12 0.14—0 20; l lmmaculée 12 op 0.70—1.05. idem 10—12 0.38—050; Liebes- feuer 12 op 1.40—2.10, idem 10—12 032— 0.65; Mevr. v. Konijnenburg 12- op 4.808: Mar. Poch 12* op 0.20—0 60; idem 10—12 0.13 —0 20; Meilust 12 op 0.35—0.60; idem 10— 12 0.15—0.22; Maidenblush 12 op 0.40—0.65, idem 10—12 0.14—0.22; Mr. Mark 12 op 0.60 —035, idem 10—12 0.22—0.30; Mr. WUke 12 op 0.60—0.90, M. 1012 0.150.26; Mount Everest 12 op 1.60—2.10; Odin 12 op 0.30— 0.55; idem 10—12 0.15—0.21; hPltzers Trt- umh 12 op 7.90—0.30; Princeps 12 op 0.60— 0.85, idem 10—12 018—026; Prince of Wa les 12 op 0 30—0.60; idem 10—12 0.14—032: Proserpine 12 op 0.35—0.70, idem 10—12 0.18 —0.21; Panama 12 op 0.701.40, idem 10— 12 0.210.34; Pink Perfection 12 op 1.10— 155; idem 10—12 0.36—0 52; Peace 13 op 1.60—0.85; idem 10—12 032—038; Red Era- pet-os 13 op 0.70—130, idem 10—12 0.30— 0 44; Rubini 12 op 0.600.80. idem 1013 0.18—0.22; Roze Precose 12 op 0.400.75; idem 1012, 0.12—0.16; Sympathie 12 op 0.30 —050; idem 10—12 0.14-0.22; Shara Bern hardt 12 op 035—0.60, idem 10—12 0.18— 0.22; Schwaben 12 op 0.350.70. idem 10— 12 0.16—032; Souvenir 12 op 0.40—0.70, idem 10—13 0.16—038; Scarlet Card. 13 op 0.60; Salmonea 12 op 0.60—0.80; Thomas Edison 12 op 0.60—1 06. idem 1012 0 21—0.34; Venus 13 p 0.35—0.70; idem 10—12 0.12—0.21; Ve suvius 12 op 0 50—0.75; idem 1012 0 10— 034; Varnessa 12 op 0 70—0.90; Wilhelm Pfltaer 13 op 050—0.90. idem 10—13 030— 0.38; White Giant 12 op 1.40—2.10, idem 10— 12 052—0.74; Wilbrink 12 op 0.400.85; 10—13 0.13—0.18; War 12 op 0.60—1.15. idem 1012 0.200.28; Yellow Hammer 12 op n 30—0 55. idem 10—12 00 14 —0 20; Yellow Standard 12 op 0 50 o 65. idem 10—13 0.18— 033. Alles per 100 stuks. 31 November. Alkmaarsche Groentenveiling. De weerkundige medewerker „Vad.' schrijft: Gedurende de laatste dagen is de tempe ratuur aan groote schommelingen onderhe vig geweest. Dinsdagavond steeg de thermo meter plotseling eenige graden, den volgen den morgen was het weer koud, des namid dags en 'a avonds opnieuw zacht, eergisteren was het den geheelcn dag vrij koud maar tegen den avond steeg de temperatuur op nieuw en ditmaal zoo hoog als zij sedert het einde van October niet geweest was. Met deze temperatuur-schommellngen gingen twee sterke dalingen van den barometer ge paard. waarvan de eerste de grootste was van 768.3 m.M. op 18 Nov. nam. 2 uur tot 746.9 m.M. des nam. 3 uur van den volgen den dag De tweede groote daling kwam eer gisteren voor op den dag en bedroeg tot des avonds 7 uur ongeveer 10 mJd. De eerste der twee dalingen was het ge- folg van het voorbijtrekken van een kleine stormdepressie, die haar weg over Engeland en de Noordzee naar Polen nam. Voordat deze opkwam, woei hier een Zuld-oostelijke wind, die afkomstig was uit een koud ge bied in Centraal-Europa, maar met de komst dezer depressie ging de inval van ’n warmen westelijken luchtstroom gepaard, die o.a. over geheel Frankrijk en ook bjj ons de temperatuur sterk deed stijgen. Nadat de depressie voorbij getrokken was, liep de wind door het Noorden en Oosten naar het Zuid oosten. m.a.w de aanvoer van warme lucht hield weer op en maakte plaats voor een nieuwen inval van de koude lucht uit Cen traal -Europa. Daarna is een nieuw en uitgestrekt de- pressiegebied in het Westen boven den Oce aan verschenen, onder den invloed waarvan opnieuw een krachtige westelijke warme luchtstroom is doorgekomen, die blijkbaar Donderdagavond ons land bereikte. Daar de nieuwe depressie van groote uit gestrektheid is, hebben wij een groote kans, dat de warme wind langer zal aanhöuden dan bij de vorige depressie. Er heeft zich intusschen weer een merk waardige weerstoestand in Europa ontwikkeld die seer groote ’emperatuur-tegenstelUngen te zien geeft. Over Scandinavië lag Don derdagmorgen een gebie strenge vorst. waarin temperaturen tot graden C. onder nul voorkwamen. Dat was in Noord-Zweden In Zuid-West-Europa daarentegen kwamen temperaturen van ongeveer 15 gr. C. voor, zoodat het verschil niet minder dan graden bedroeg Het is in zekeren zin een gelukkige om standigheid. dat de nieuwe reeks depressies een beletsel vormt voor de uitbreiding van het vorstgebied naar West-Europa. Een paar dagen geleden had net reeds een be langrijken ultlooper over Centraal- en Zuld- west-Europa er het was er niet ver van af. dat de vorst zich over ons land uitbreidde. Door den inval van den warmen westelijken luchtstroom is aan deze uitbreiding een ein de gekomen en is het gevaar van een zeer vroeg ingevallen vorstperiode voorloopig af gewend. KK. Kunstkring De RK. Kunstkring begint zijn vleugels wat wijder uit te slaan. Dinsdagavond geeft deze jonge vereenlglng den eersten kunstavond in de „Rustende Jager." Dit is een geste. <lie bewondering verdient. Er behoort n.l. eenige moed toe oan voor bet speciaal Katholieke publiek een groote ■aal af te huren. De zeer goed geslaagde kunstavonden ech ter ta bet vorig seizoen gegeven, hebben het bestuur aangemoedigd tot deze daad van durf; gehoept wordt, dat men dit pogen om op grooter schaal gepast kunstgenot te ge ven, zal steunen. De nog komende avonden sullen er te meer succesvol door worden. Het vorig jaar oogstte de R K Kunstkring ■óó'n groot succes met het klein-kunst-pro- gramma van bet echtpaar Schmidt-dl Vista, dat besloten werd dit verdienstelijke plan- ken-duo nog eens te engageeren. Een viertal één-acters vormt het program ma van den Dinsda g a.s. te geven kunst avond. Als wij ons. niet vergissen waarborgt dit, programma eenige uren van heerlijk kunstgenot. We willen aan deze mededeelingen gaarne een aansporing tot onze lezers toevoegen, om. wanneer de kaarten voor dezen avond wor den aangeboden, zich meteen als lid van deze sympathieke vereenlglng op te geven, waar door men recht heeft op twee kaarten voor beide avonden. Op den dag der uitvoering is er aan de saai gelegenheid tot plaatsbespreken voor leden van 13 tot 12.30 uur; voor niet-leden van 1330 tot 1 uur. Van Bouwen en Sieren”, het officieel or gaan van de groepen Bouwkunst en Beel dende kunst der Algemeen» R. K. Kunste- Een mooi uitgevoerd boek, waarin Brinkgreve allerlei Kerstverhalen welke den kinderen aangename oogenblik- ken zullen verschaffen. En dat niet alleen; de kleinen zullen uit deze verhalen ook veel goeds leeren. Nans van Leeuwen Illustreerde het wer kelijk fraaie boek, uitgegeven door Van Goor te 's-Gravenhage, op een wijze, wel ke de belangstelling voor het boek zeker zal verhoogen. BEVERWIJK. 21 Nov. ..Kennemerland." Druiven 6085 ct. per Kg.. Boerekool 2550 ct. per kist. Sla 80100 ct. per kist. Andijvie 2575 ct. per kist. Spinazie 90165 ct. per kist. Bloemkool 8—15 ct. per stuk. Knollen 28 ct. per stuk. Roode Kool 36 ct. per stuk. Groene Kool 37 ct. per stuk. Gele Kool 47 ct. per stuk. Wortelen 816 ct- per bos. Selderie 4—7 ct. per bos. Prei 614 ct. per bos. Uien 23 ct. per Kg.. Apr>elen 3045 ct. per Kg., Spruiten 1033 ct. per Kg.. Tomaten 1036 ct per Kg. BOVENKARSPEL, 21 Nov - D* Groote Muizen 1.201.76, ieem, Groote gele uien 0.961.25. \dgl 0.40—0.55, idem nep 180, Bli 9.5020.40. idem 2e soort 4.60^11.20, idem 3e soort 16. Roode kool 3 10^=430. Gele kool 1—2.20, Witte kool 1.20—1.60, Bleten groote 7.80, klem kleine 6.40. Opbrengst collecte De alhier gehouden collecte ten behoeve van de .Alleenstaande Blinden” te Wolfheezen heeft f 7330 opge- met de VJ.OS.-Jongens uitstekend, geen enkele wedstrijd is verloren. Zondag JJ. versloegen de Junioren die van Langendljk met 21, terwijl V. I. O. 8. I de voetballers uit t Veld .Rood-Wit” met een 52 nederlaag naar huis zond. Als net weer nu meeloopt, zoodat het terrein wat kan opdrogen, belooft het Zondagmiddag 3 uur een spannende strijd te worden. Vic toria I komt nJ. op bezoek welke club ook goede kansen op het kampioenschap maakt. VJ.O5. II gaat naar Geel Rood II, 't Zand. Ook daar kunnen ze de puntjes best meenemen. - Verschenen is het zesde jaarboek 1928— 1929 van de Algemeene R. K. Werkgevers- vereeniglng. We lezen in de inleiding o. m. „Wie de kroniek met aandacht leest, zal getroffen worden door de klare doelstelling, die de Jonge vereeniging steeds voor oogen heeft gehad en door het taaie geduld, waar mede zij haar taak heeft verricht. Het po- sltienemen. hoofdzaak bij elke navigatie en elke strategie, is steeds weloverwogen en dik wijls met onverschrokkenheid geschied. Hoe staan wij tegenover de problemen van de sterk wisselende tijden, hoe tegenover de overheid, hoe tegenover de sociale vraag stukken, hoe tegenover de economische leer; hoe is onze verhouding tegenover de andere standen in de maatschappij, hoe tegenover andersdenkenden? Geen dezer kwesties is door de A. R. K. W. V. ontweken. Steeds is de positie' nauwkeurig vastgesteld en stond zü eenmaal vast, dan werd zonder aarzeling doorgezet Niet altijd is het leven der A. R K. W. V. over rozen gegaan. Wie zal kunnen ver wachten. dat een organisatie met zulk een wereldwijd program als dat der Katholi"ke solidariteit, geen fodten heeft gemaakt? Wij aanvaarden daarvan de verantwoordelijkheid. Maar de eerlijke beoordeelaar zal toch ook het oog niet sluiten voor het feit, dat de A. R. K. W, V. de eerste Katholieke werk- gersvereeniglng in de geheele wereld is ge weest, die in de allermoeilijkste tijden die van den oorlog en van de periode, die daarop volgde den weg heeft moeten banen door een labyrinth van vraag stukken. Zonder hulp van bulten, zonder voorbeeld van anderen, werkend met beperkte mid delen, te midden van een volk, waarin de emanclpatie-gedachte der Katholieken na eeuwenlange onderdrukking rerst zeer langzaam en zeer aarzelend tot rijpheid eh daadkracht is gekomen.” Welk een geluk, wel een voorrecht, dat een principieel Katholieke werkgevers-organisa- tle heeft mogen medewerken om in Neder land een rustige ontwikkeling van de onder linge verhoudingen te he'pen bevord ren en de eenheid der Katholieken te helpen bewaren en bevestigen. BU het doorlezen van de kroniek zal het den lezer opvallen, dat vanaf den beginne langs vaste banen is voortgewerkt. Neem de verhouding tusschen de werk gevers en de arbeiders. Reeds in 1916, toen de A. R. K. w. V. nauwelijks één jaar bestond, werd te Arn hem in een algemeene ledenvergadering het instituut der Collectieve Arbeidsovereenkomst van alle zijden bezien en aanbevolen als een goed middel om de verhouding van de verschillende groepen in het bedrijfsleven te regelen. Onder alle omstandigheden is aan het beginsel van contractueele samen werking vastgehouden. En ook thans nog is deze houding even actueel als 15 jaar ge leden. De geschiedenis der Ziektewet levert op nieuw een zuivere weerspiegeling van dat zelfde standpunt. De samenwerking met de regeering Welk een vooruitgang gat de achter ons liggende periode in dit opzicht te zien. Hoe zijn Staat en Maatschappij onder de bezielende leiding van figuren als Nolens en Aalberse naar elkaar toegegroeid. Vruchtbaar was de vereenlglng In het stichten var. een groot aantal R. K. werk- geversvakvereenlgingen en zelfs van zuster- vereenigingen bulten de landsgrenzen. Het is dan ook met voldoening en dank baarheid, dat deze 15 jaren Wérden te boek gesteld, ofschoon met deemoedigheid te kortkomingen moeten worden toegegeven. Tot zelfgenoegzaamheid geeft het verleden geen aanleiding. Maar hoe dit ook zij, wij hebben ons best gedaan, naar vermogen de zaken der ver eeniging geleid, het algemeen belang nooit uit het oog verloren en de betrekkeliJke waarde van elk menschelyk streven, ook in het heetste van het gevecht, onomwon den ingezien en erkend. Daarom wordt ook dit boek opgedragen aan Hem. aan Wiens zegen alles gelegen is en zonder Wlen alle menschelijke arbeid tevergeefs wordt verricht. Drieste elementen maken op het oogen blik stad en streek onveilig. Hun steeds brutaler optreden wordt begunstigd door de vroeg invallende duisternis. Daarom is een dringende waarschuwing, voor hen die zich Uit hoofde hunner werkzaamheden of andere omstandigheden van eenzame wegen gebruik moeten maken, wel op haar plaats; men wordt aangeraden dit zooveel mogeiyk in gezelschap van meerdere personen te doen, en bij aanwezigheid van verdachte personen direct hiervan de politie in ken. nis te stellen. Tevens wordt gewaarschuwd tegen ver dachte personen, die zonder vei gunning sigaren langs de huizen te koop aanbieden, wint wilt ge waar voor Uw geld hebben, jmop dan GOMARUB-slgaren. en ge hebt de beste. „Onges. Meded.) BLOKKER, 21 November Druiven 12 38; tomaten 914; winterjan 9.2021; wln- terlouw 19.20; St. Germain 20; Gleser Wil deman 21.1021.40 Present v. Engeland 13 53; Jac. Lebel 38; Bellefleur 33; sche zoute 33; Zoete Relnette 37; Snijboo nen 4750; Bloemkool 0.8013. Andijvie 1.30; Spruitjes 2.8013; Spinazie 16; Wor telen 2.202.50; Uien 2.60; Groene kool 1.30 —3 80; Witte kool 0.70; Roode kool 0 70— 2.20; Gele kool 0.805 00; witte chrysan ten 10;. Allss per 100 K.G. of per 100 stuks. „Feestdagen.” Nog verscheen by dezelfde uitgeefster van de hand van Tine StUgerKropholler het boekje „Feestdagen versje^ en verhaaltjes voor Paschen, Pinksteren, Bt. Nioolaas, Kerstmis en Oudejaar, met illustraties van SUtJe Aafjes Eveneens een kinderboek, dat de kleinen met. graagte zullen lezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18