ONS BLAD LEEKEPREEKEN o L. Frankenberg Alkmaar ZATERDAG 22 NOVEMBER 1930 Voornaamste c^ieuws VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 275 DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADl.iv f 750 f 40 f 125 f 50 Weigtrta ■{■■er Mengelberg te Rome De nood in den Landbouw’ Crisis-vergaderingen J. J. G. baron van Voorst tot Voorst De verduistering van f 150.000 Stelling naar beneden gestort De ramp met de De post in de Wieringermeer Met 13 opvarenden De postviuchten op Indië Sensationeel bericht Stalin vermoord? i Verdronken Berlijn heeft .90 millioen tekort Fransche Kamer De recente schandalen Bollenschuur uitgebrand Het rapport over de vermoedelljke oorzaak SIGARENAANSTEKERS Het nieuwe beproefde systeea Een klein ongelukje met groot gevolg Noodlanding van een K. L. M.- vliegtuig Benarde positie van het landbouwbedrijf 2^ I Een motor-zeilschip vergaan „Salento” AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Arbeid in broodbakkerijen De ramp van Alsdorf De radio aan boord van de P. H. A. G. A. JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 NOO i o< Drie meisjes te Rotterdam vermist. GOED TEGEN KWAAD i< in de Tweede Ka~ HOMO SAPIENS. nu film, J. G. baron-van Voorst Wederom hoog water op de rivieren. J. W. M. ter beschikking van de justitie Twee personen gewond ter beschikking den Opheffing van de sociale lasten veraoeht t mogelyk op de uitgaven achter- I Het derde retourvliegtuig te Athene Het verloop der proeven De P.U. A.G.A. niet gestart Geen persoonlijke ongelukken Ontstaan door vonken uit een kachel -‘f laten. -I I I ALKMAAR No. 433 Uitreiking eener Italiaansche Onderscheiding aan IJmuider redders Door Z. H. den Paus in audiëntie ontvangen bekend is. wordt de reis van het F IX-vliegtuig PJI.-AG.A. De toestand van tot Voorst. traject vliegtuig Er zijn berichten, dat Stalin, dictator der Sovjet-republieken, vermoord soa xijn. Op 1 December aa. wordt in de droogge legde Wieringermeer het eerste poststation geopend. Aanvaring op de Nieuwe Maas; de -Stad Tilburg 2" gezonken. Z. H. de Paus ontving gistermiddag in bij zondere audiëntie den muziek-dirigent Wil lem Mengelberg Door Mgr. B. Eras werd hij aan Z. H. voor gesteld. Z. H. de Paus onderhield zich gerulmen tijd met den heer Mengelberg, zegende zijn dirigeerstok en verleende aan zijn moeder, die 85 laar oud is. zijn bljzonderen zegen. Bjj de audiëntie was ook Mengelberg’s par ticuliere secretaris met echtgenoote aanwezig. Barometerstand 9 uur vm_: 748 uit. Wordt in Spanje de militaire ëh fatum hersteld? Willem Mengelberg door Z. H. den Paus ha audiëtie ontvangen. Verschenen is de Memorie van Antwoord op het Voorioopig Verslag der Tweede Kamer over de begroeting van BinnenL Taken en Landbouw. De Arbeidsbegr roer. C3 tó I HOLLANDSGH DAGBLAD Het K. L. M.-toestel, PJI -A.E.B., bestuurd door Kress, hetwelk op een extra-vlucht pas sagiers naar Brussel overbracht, keerde gis teren leeg vandaar naar Rotterdam terug. Door het zeer slechte zicht kon Waalha ven niet bereikt worden, waarom te ongeveer 5 uur te Hekelingen op een stuk bouwland een landing werd uitgevoerd. Bij den uitloop ging ht toestel op den neus staan, ten ge volge van de zachte bodemgesteldheid, waar door de schroef werd verbogen. Het toestel zal heden door den Technischen Dienst der K. L. M. naar Waalhaven worden gebracht. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 2. Voor bulten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad i 9.60 hooger Katwijk aan Zee weer in. De schuur brand- de geheel uit. In een rapport van den mjjnwerkersbond wordt als vermoedelijke oorzaak van de mijn ontploffing te Alsdorf, een ontploffing van kolenstof aangenomen, welke gevolgd werd door een ontploffing van dynamiet en een ontploffing van een benzol-locomotief. In overweging wordt gegeven, voortaan het gebruik van benzol-locomotieven in de mij nen te verbieden. Ook „Der Deutsche", het orgaan van de christelijke vakvereeniging. bevat een artikel Qver de ramp te Alsdorf, waarin er op ge wezen wordt, dat de kolenvoorraden bjj de mijnen, te Alsdorf met benzolhoudend water begoten zijn. Een ontploffing van benzolgas- Jen moet de oorzaak van de ramp zijn ge weest aangezien anders een ontploffing boven den grond niet te verklaren zou zijn. Het orgaan verlangt daarom, dat voortaan geen voorraden, die met benzolhoudend wa ter begoten worden, meer In de onmiddel lijke nabijheid van de mijnen mogen zijn. Naar het „Berl. Tag." meldt, heeft het ge meentebestuur van Berlijn besloten den gemeenteraad een ontwerp voor te leggen voor nieuwe belastingen tot een bedrag van 25 millioen. Het deficit op de begrooting is thans gestegen tot 90 millioen. Het „Berl. Tag.” betwijfelt of de voorge stelde belastingverhoogingen zullen worden aangenomen. Voorioopig moet men rekenen op een Ingrijpen door den „Oberprksident”, Alle .bonw. O„ dll ll(n lna„olKe de verzckerinosvfMtrwaarden f ‘11)1)11 - L*Ten’"*nSe “hcele hik.beid tot werken door f 7S0 - bb een qpeeval met f ben bit verlie. ven een bend, f 4 OC bli verlies van een f Cf) Mi‘een breuk ven tetfea ongevallen verzekerd voor een der vol Ren de uitkeerinsen 1 wWV. verlies van beide armen, beide been en ot beide ooRen 1 doodel liken afloop 1 voet of een oor 1 duiro ot wiwvinaer 1 béën of arm De as. feestdagen De minister van Arbeid, H. en N. heeft vergund, dat in broodbakkerijen in alle ge meenten des Rijks In afwijking van art. 35, 2e lid der Arbeidswet 1919 bakkersarbeM wordt verricht op 5, 24, 26, 27 en 31 Dec. a s. Voor bijzonderheden zie men de beschik king van 21 Nov. j.L Bij de K. L. M. is bericht ontvangen, dat het derde retourvliegtuig, de PJi.-AB.N., Vrijdag te 6.10 uur uit Cairo vertrokken en te 8.50 uur te Mersam-truh geland is. Van daar vertrok het toestel te 935 uur en land de te 1430 uur te Athene. Alles wel aan boord. Heden wordt de tocht voortgezet. De Holl. Maatschappij van Landbouw, de R. K. Land- en Tuinbouwbond en de Chr. Boeren- en Tuindersbond hebben een ge meenschappelijke crisis-vergaderlng belegd op Donderdag 27 November, des middags om half een. in de Beurs te Hoofddorp. Als spreker# zullen optreden ir. T. P. Huisman, secretaris Holl. Mij.; mr. van Haas- tert en Chr. van den Heuvel. De organisatie van de oud-leerllngen van derljkswlntertuinbouwscholen te Alkmaar en Hoorn heeft n crisis-vergaderlng belegd <29 Nov., 2 uur. Parkhotel, Hoorn), waartoe zijn ultgenoodigd Ged. Staten, gemeentebesturen uit W. Friesland, Besturen van Boerenleen banken. veilingen, aankoopvereeniglngen, af- deelingen der Alg. Ver. v. Bloembollencultuur, R. K. Land- en Tuinbouwbond, Kamer van gevolgen van den val De rljkstulnbouwconsulent, ir. C. Rietsema te Hoorn, zal op deze vergadering de land bouwcrisis bespreken. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 135: elke regel meer 935. RECLAME per regel 6-75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina l 6.58. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bU vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 0.12 bli verlie* vaa 'n anderen viapw. Het Duitache autonome botertarlef van f 30.— per 100 K.G. wordt ax Donderdag van kracht. Voorts ia bij de K. L. M. bericht ontvan gen van het vijfde postvliegtuig, de P.H.- A.G.A., dat dit toestel, dat zich te Calcutta bevindt, gisteren niet is gestart in verband met het nazien der motoren. Te Riga en Reval doet hardnekkig het ge rucht de ronde, dat Stalln gisteren te Moskou zou zijn vermoord. Uit de Russische hoofdstad was noch een bevestiging, noch een ontkenning te ver krijgen. Omtrent den toestand van het Eerste Ka merlid J. J. O. baron van Voorst tot Voorst wordt gemeld, dat de nacht van gisteren minder rustig is geweest. De toestand Is ove rigens vrijwel statlonnalr. De patiënt blijft helder van geest. De Ronde Tafelconferentie gesloten. - Rede van Mac Donald. LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden op gestoken om 436 en overmorgen om 4JB uur. nadenken brengen. Het kwade wordt «het best door het goede bestreden; maar de strijders voor het goede moeten steun, aanmoediging, belangstelling vin den in eigen kring. Anders immers zal hun strijd ijdel zijn; zal het goede ver geefs worden geproduceerd, wat tot verslapping en moedeloosheid zal voeren. En dat het kwade daardoor al hooger den kop zal opsteken zal de schuld zijn van de lauwen en tragen; van de helpers met den mond, maar niet met de daad! zooals het In het verleden met alle geestelijke censuur van de wereld lijke overheid is gegaan. En hij vraagt zich af; zal ook dit nieuwe communi- catie-mi(jdel, dit geestelijk verkeer in de lucht, in de toekomst niet meer kwaad dan goed stichten, zooals het met de pers, met de boekdrukkunst is gegaan? Welk antwoord moet de overtuigde christen hier klaar hebben? Niet dat van den domper, die alle evolutie, alle werkzaamheid van den menschelijken geest maar liefst zou tegenhouden uit vrees voor het kwaad. Angst is altijd een slechte raadgever; kleingeloovigheid Gisteravond om ongeveer 10 uur brok brand uit in een groote bollenschuur te Kat wijk aan den Rijn aan den Valkenburgschen weg. De schuur behoorde aan den heer D. Durieux, die haar verhuurd had aan den heer W. Ravensbergen te Katwijk aan Zee, die er bloembollen in had staan. De auto-spult van Katwijk aan Zee werkte met één slang en die van Katwijk aan den Rijn met vier slangen. De belendende hulzen werden natgehouden om uitbreiding van den brand te voorkomen. Eenig vee werd gered. De schuur en de bollen waren verzekerd. De brand ia vermoedelijk ontstaan door vonken uit de kachel. Om 11 uur rukte de spuit van Donderdagavond is de vijftien jarige doch ter van den spoorwegwachter Van der Bjj te Franeker, toen zjj per flets langs den spoorweg huiswaarts keerde, te water gera den en verdronken. de hevige is Dezer dagen zou de melkboer M Burger te Katwoude (Volendam) zijn klok aan den wand ophangen, waarbij hij het ongeluk had te vallen. Hjj bezeerde zich zoodanig dat hij naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. On der weg daarheen bezweek hij echter aan de gevolg envan den val Er is een roeiboot aangedreven, die naar thans gebleken is, behoort aan het vermiste motor-zeilschip „Stralsund”. Dit vaartuig heeft op 8 November een Engelsche haven verlaten en zijn plaats van bestemming, Go- thenborg niet bereikt. Men neemt derhalve aan, dat de „Stralsund" tijdens Noordzeestormen met alle 13 opvarenden vergaan. Op 1 December as. wordt het eerste Post station geopend in de Wieringermeer nabij Wlerlngen in het drooggelegde Zuiderzee gebied. Het Koninklijk Nederlandsch Landbouw- Cornité heeft aan den minister van arbeid. Handel en Nijverheid een schrijven gezon den, waarin erop wordt gewezen, dat de landbouwbedrijven thans in omstandigheden verkeeren waarbij de productiekosten niet meer door de opbreng --t der producten kun nen worden gedekt. Inzonderheid geldt dit voor de akkerbouwbedrjjven, ofschoon ook bij de veehouders- en gemengde bedrijven zich de toestand in ongunstlgen zin wijzigt. Alleen reeds uit zelfbehoud zullen de land bouwers zooveel gaan bezuinigen. De belangrijkste uitgaaf waarop bezuinigd kan worden, dit geldt weder inzonderheid voor de akkerbouwbedrjjven. wordt gevormd door het arbeidsloon. Daar waar de omstan digheden hiervoor geschikt zijn, zal, zoolang het veehoudersbedrtff minder groote verlie zen met zich brengt, bouwland worden ver anderd in grasland, een overgang dus naar bet arbeids-extensleve bedrijf. Daarnaast zal bezuinigd worden op het loon (ïbor alle werkzaamheden, die niet strikt noodlg zijn of uitgesteld kunnen worden ach terwege te laten. De omstandigheden wijzen dan ook onafwendbaar naar toenemendé werkloosheid der landarbeiders. Daarnaast zullen de werkgevers er toe overgaan dé loonen te verlagen. Waar zij zelf van inkomen verstoken zijn en er reeds vel: in finantieel benarde omstandigheden ver keeren, is ook deze maatregel maar al te zeer te verklaren. Dtiar niet is aan te nemen dat de landar- beidersorganlsaties in deze verlaging steeds vrijwillig zullen toestemmen, is t gevaar groot dat stakingen zullen uitbreken. Alles moet worden gedaan, om deze drei gende onheilen te voorkomen. Hiervoor is echter noodlg dat spoedig maatregelen wor den beraamd, die het den landbouwers moge lijk maken het bedrijf zonder verliezen uit te oefenen. Dit kan eenerzljds geschieden door de prijzen der producten, inzonderheid der akkerbouwproducten te verhoogen. an derzijds kan zulks geschieden door de uitga ven, welke op het bedrijf drukken, te ver lichten. Inzonderheid eene verlichting der uitgaaf voor arbeidsloon, met Inbegrip der lasten, welke uit de sociale verzekering voortvloeien, zal in de gewenschte richting werken. Adr meent, dat een overneming door het Rijk van de sociale lasten, welke op het land bouwbedrijf drukken, in dezen crisistijd al leszins gerechtvaardigd is. Hiermede wordt een hulp verschaft, welke evenredig is aan t arbeidsloon hetwelk per bedrijf wordt uitge keerd; de akkerbouwbedrjjven zullen er het meest door gesteund worden. Naar de overtuiging van adr. zal een steun als hier gevraagd eenerzljds latere uitgaven als werkloozensteun kunnen kerën en ander zijds aan de instandhouding der bedrijven kunnen medewerken. Adr. spreekt de hoop uit, dat de minister met dezen zjjn ernstlgen wensch rekening zal willen houden. Eenige dagen geleden “is het boek luisterrijk herdacht. Naar aanleiding van het gouden bestaansfeest van den Nederlandschen Uitgeversbond is In allerlei organen de lof van het boek gezongen. En terecht! In onzen tijd van mechanisatie van het handwerk, zelfs van de kunst, in onzen tijd, radio en gramofoon door een al te vluchtige en oppervlakkige behandeling van wetenschap en verspreiding van kennis ons geslacht met vervlakking be dreigen, is er gevaar, dat het boek, de vriend, dien men rustig kan raadplegen, die altijd gereed staat, die nooit moede wordt om van zijn goede gaven mee ie deelen, dat dit kostbaar bezit in de ver drukking komt. Wanneer er dan ook een aannemelijke reden Is om de aandacht te vestigen op de kostbaarheid van het bezit, dat ons in boeken geschonken wordt, is het prijzenswaardig, dat die gelegenheid m?t beide handen wordt aangegrepen. Mas sale propaganda, aft in de afgeloopen weken voor het boek is gemaakt, ligt geheel In de lijn van onzen tijd en zal haar invloed zeker niet hebben ge mist. Eén gedachte, die zich bij het prijzen van het boek en uiteraard daarmee van de boekdrukkunst als vanzelf op dringt, zagen wij in de vele lofredenen, die ons onder de oogen kwamen, niet naar voren komen en het lijkt ons goed ook voor deze nog de aandacht te vragen. Een groot strijder voor de katholiek? pers heeft eens geschreven: wanneer ik het verderf zie, dat door allerlei soort duivelsche lectuur wordt aangericht, dan ben ik geneigd om de boekdruk kunst te verfoeien en den dag te ver vloeken, dat zij is uitgevonden. Wan neer ik echter den zegen beschouw, die door goede lectuur over de wereld is gekomen, dan aarzel ik en ben geneigd den lof te zingen van de kunst, die dit alles* mogelijk maakt. Ziedaar een gedachte, die in min of maar vagen vorm vele goedwillenden dikwijls bezig houdt. En zij geldt niet enkel de boekdrukkunst, maar alle mid delen, die het menscheljjk vernuft be denkt, om Ideeën te verspreiden. Toen de oude tooverlantaam was om gevormd tot het ingenieuze trilbeeld. waardoor het mogelijk werd om natuur- tafereelen en aëtueele gebeurtenissen van heel de wereld met fotografische nauwkeurigheid en tevensmet de be weeglijkheid der werkelijkheid op het doek te brengen, toen werd er voor de groote massa een nieuwe wereld ge opend. Al spoedig echter maakte de in dustrie zich van het nieuwe middel meester en, speculeerend op de zucht naar romantiek, werd de film voor namelijk gebruikt om gespeelde levens drama’s te vertolken. De radio was de nieuwe opzienbaren de vinding, aan ons geslacht voorbehou den, om langs de onzichtbare golven der aethertrillingen de menscheiljke stem en de taal der muziek over heel de wereld rond te voeren, om de volkeren van verschillende landen, ja zelfs van verschillende werelddeelen, met elkaar In verbinding te brengen. De moderne mensch staat dikwijls verstomd van zijn eigen kunnen; alle afstanden verdwijnen; aan het geeste lijk verkeer zijn geen grenzen meer. En hij is geneigd om een hooggestemd lied te zingen op het menschelijk vernuft, dat al deze ongedroomde mogelijk heden tot werkelijkheid maakte. Maar de goedgezinden zien de zwarte schaduwkanten van dezen hooggeprezen vooruitgang. Heeft de film den mensch werkelijk rijker gemaakt? vraagt hij. En hjj wijst op de onbenullige, vervlakken de, vaak zelfs neertrekkende en ver derfelijke producten der bioscopen; op den ziekeüjken drang naar de film theaters en hij schudt het hoofd en voelt een neiging om dit product van zijn tijd eer te vloeken dan te loven. Hij beluistert de radiouitzendingen en hoort hoe allerlei geestesrichtingen thans gelegenheid hebben om propa - ganda te maken voor hun ideeën. Hij ziet de worsteling der overheid in zijn eigen land, om althans de ergste uit- wassen tegen te gaan, met het benau- wende gevoel, dat ook deze remmen wel spoedig zullen moeten worden losge- Op Woensdag 26 dezer zal te IJmuiden de uitreiking plaats vinden van de door de Italiaansche Regeering toegekende onder scheidingen aan de 12 Inzittenden van de reddingboot, welke omsloeg by de poging, om de opvarenden van het ss. .Salento" te redden. Dien dag is het juist twee jaar geleden, dat het stoomschip verongelukte. Deze uitreiking geschiedt misschien niet zoo vlug als men verwacht heeft, doch dit is een bewijs te meer, dat de zaak de volle aandacht der Italiaansche Regeering heeft gehad. De verleende onderscheiding is voor alle twaalf mart gelijk en bestaat uit de zil veren medaille voor Heldenmoed ter Zee, welke onderscheiding slechts zeer zelden wordt verleend. Zooals bekend is. is een der Inzittenden van de reddingboot by het omslaan der boot verdronken; later overleed een der anderen aan de gevolgen daarvan. Het is de wensch der Italiaansche Regeering, dat deze onder scheidingen alsnog aan de weduwen der be trokkenen zullen worden uitgereikt. Gisterenmorgen waren de molenmakers de gebr. Blsschop uit Dalfsen en de knecht Mak- kinga uit Ommen bezig met het herstellen van de stelling van den wlndkorenmolen van den heer Fakkert aan de Hoonhorst te Dalfsen. Op een gegeven uogenblik stortte de stel ling van 14 meter hoogte naar beneden met het noodlottig gevolg, dat Makkinga een been brak en A. J. Blsschop ernstige inwen dige kwetsuren opliep, terwyi zyn broer er zonder noemenswaardig letsel afkwam. M. en A. J. B. werden naar het R. K. ziekenhuis te Zwolle overgebracht, waar zy ter verpleging werden opgenomen De toe stand van M. is redelyk, die van B minder gunstig. De Fransche K^mer heeft heden (Vrijdag) allereerst het Hoofdstuk Begrooting voor luchtvaart en legfer behandeld. Hierna werd overgegaan tot de instelltn|j^,_ van een parlementaire commissie van onder zoek naar de recente schandalen. De regeering verklaarde accoord te gaan met de samenstelling van een dergelyke com missie. De socialistische afgevaardigde Monnet sprak zyn verwondering hierover uit. De minister van Justitie Cheron verklaar de dat de commissie niet zal mogen ingrijpen in het reeds aangevangen gerechteiyke onder zoek. doch onafhankelyk daarvan haar werk zaamheden zal moeten aanvangen. Minister-president Tardleu zette fee motie ven der regeering uiteen om toe te stemmen in de samenstelling der commissie. Na een korte verklaring van Daladler werd tot stemming overgegaan, waarby de samen stelling van een parlementaire commissie van onderzoek werd goedgekeurd met 585 ♦igm De directeur van de Handels- en Land- bouwbank te Den Haag. J. W. M die zich wegens verduistering in polltiebe waring be vond. is gisteren ter beschikking van de Justitie gesteld. Daarna is M. voorgeleld voor den rechter commissaris mr. Thorbecke. Na voorgeleid te zyn voor den rechter commissaris mr. Thorbecke, die hem aan een langdurig verhoor onderwierp, is de directeur der Handels- en Landbouwbank J. W. M„ gistermiddag in het Huis van Bewaring Inge sloten. is het tegendeel van wat den christen moet bezielen. De mensch, die op 'Óod vertrouwt en zich op de leiding “der Voorzienigheid en niet op eigen bekrom pen inzichten verlaat, hij weet onder scheid te maken tusschen de vindingen van het menschelijk vernuft eenerzljds en de wijze, waarop deze worden aan gewend en toegepast anderzijds. Men kan den Schepper loven in de machtige werken, waartoe Hij Zijn schepselen in staat stelt en tevens fel het misbruik laken, dat speculanten op de lagere hartstochten van die vernuf tige middelen maken. Zeker, in theorie lijkt het de aangewezen weg, dat de wereldlijke overheid, als de van God ge stelde macht om orde en welvaart in den staat te handhaven, alles verbiedt en tegenhoudt, wat in het openbaar in strijd met de eer van den Allerhoogste en diens wet wordt verricht. Maar dit ideaal Is enkel bereikbaar in een zoo goed als volkomen katholieke samen leving. En sinds de Hervorming is deze op de wereld onvindbaar, ’t Is al mooi wanneer ergens In een land de groepen van overtuigde christenen de overheid weten te bewegen althans de ergste uitingen van pornografie en goddeloos heid tegen te gaan. De orde in de mo derne staten eischt, dat iedere ernstige overtuiging gelegenheid krijgt zich 1c het openbaar te uiten. De groote ver scheidenheid van levensopvattingen, van godsdienstige en sociale ideeën, welke na de reformatie In de westersche wereld gekomen is, maakt het noodlg. dat aan het geestelijk verkeer zoo wei nig mogelijk ambtelijke belemmeringen In den weg staan. Wanneer het ook al hier of daar aan katholieke groepen zou gelukken tijdelijk een overwicht in het bestuur van een of anderen staat of ge west te krijgen, dan nog is het in onzen tijd aan te raden de minderheden te ontzien en de gewetensvrijheid onbe perkt te eerbiedigen. Want In een wereld, als waarin wij leven, is geeste lijke verdrukking een tweesnijdend zwaard, waarmee men heel gemakkelijk zich seK verwondt. Wij moeten dus naast de zegeningen, welke de moderne vindingen, wanneer zij In goede handen zijn, kunnen bren gen, de kwade gevolgen aanvaarden welke door dwaling of misbruik door diezelfde vindingen veroorzaakt kunnen worden. Hier geldt het woord van Christus: ergernissen zullen er altijd zijn; wee echter hem. dié de ergernis geeft! In stede echter van af te geven op den stoffelijken vooruitgang, op de al vernuftiger mechanisatie en bp al het nieuwe wat onze eeuw brengt, moeten wij ons zelf op diezelfde middelen wer pen, teneinde er het goede en edele mee te bevorderen. De filmkunst, de boek drukkunst in haar wonderbaarlijken groei, de radio, zij zijn alle in zich goede, prachtige dingen, scheppingen van den menschelijken geest, waarop wij trotsch moeten zijn. Zoo is het met alle goede gaven, welke de Schepper ons gegeven heeft. Wat is er schooner dan de menscheiljke stem? En hoevelen misbruiken er niet hun tong voor laster, godslastering of vuile taal. Alles komt aan op het gebruik. Nfet klagen dus, dat er zooveel misbruiken in de weroid zijn. Zelf doen; zelf de middelen, die anderen misbruiken, aan wenden ten goede, en liefst zoo, dat het goede overstemt, overstroomt, over weldigt. In dien edelen wedstrijd nu worden de goeden niet zoozeer verzwakt door de kwaden, als wel door de eigen kamp- genooten, die lauw en traag neerzitten en met hun mond wel zeggen het kwade te verfoeien, maar metterdaad niet mee helpen het goede te bevorderen. Laten y wij ons een oogenblik tot ons uitgangs punt, fiet boek, bepalen. Hoe moeilijk is het een waarlijk goed boek en hoe gemakkelijk een onbenulligen sensatie- roman te verkoopen. Heeft het storm geloopen, toen onlangs in de Roomsche pers breede reclame is gemaakt voor de Nederlandsche vertaling van het prach tige boek Het Katholicisme van Adam, een werk, waarbij onze Blsschop zeil een warme aanbeveling schreef? Nie mand, die het gelooft! Kijk eens lp uw eigen huiskamer, In de kasten en op de boekenplanken van uw kinderen. En bedenk eens uw eigen jeugdjaren, wan neer gij ten minste uit een degelijk Roomsch gezin stamt. Waren wij als kinderen niet verdiept in de boeken van Kronenburg en hield een boek als Maagdepalmen ons niet sterker geboeid dan de meest verkochte sensatieroman Vergelijk daarmee eens de lectuur en de leeskeuze van onze kinderen. Hoeveel ouders durven thans nog de levens der heiligen aanbevelen? En is hetgeen de oude jeugdlectuur in vele gevallen ver vangt zooveel beter, zooveel opvoeden- der dan de thans geminachte lectuur’ Wat voor de kleinen geldt, geldt niet minder voor de grooten. Het feest van het boek moge ons tot bezinning en Zooals groote Fokker naar Indië en terug benut tot het nemen van proeven ten aanzien van de mogeiyk- held van het tot stand komen van radio verbindingen op de korte-golf tusschen Tiet vliegtuig en de grondstations. Gedurende de eerste dagreis op 13 Novem ber van Amsterdam naar Boedapest, bleek een goede verbinding mogeiyk van het vlieg tuig met het radio-station op het lucht vaartterrein Schiphol (dat voor deze proe ven over een tweetal zenders te Kootwijk kan beschikken) en wel op de golflengte van 36.7 meter. Op de belde volgende dagen (trajecten BoedapestAthene en Athene-Cairo) was het mogeiyk, de seinen van het vllegauig te ontvangen, zoowel op de stations der lucht vaartterreinen Schiphol en Waalhaven als op 't korte-golf-ontvangstation der p. T. T. te Noord wijk. De radio-telegrafist aan boord van dat vliegtuig slaagde er evenwel niet in om in de lucht de seinen van het moe derland boven het geraas der motoren uit te ontvangen. Opmerkelijk was de goede ontvangst der seinen van het vliegtuig, toen dit boven de Mlddellandsche zee vloog. Gedurende den overtocht werd de luisterdienst van het vliegtuig op de golflengte van 600 meter, de normale golflengte voor het verkeer tusschen schepen en kuststations. welke voor dit traject in het byzonder voor het vliegtuig van belang was, alleen af en toe voor de uitzendingen volgens het programma der proeven op de korte golf onderbroken. Men kan dus niet nagaan of de ontvangconditles op korte golf in het vligtulg op dit deel van de route voor het verkeer met het moeder land even gunstig waren als in omgekeerde richting. Op 16 November meldde, geiyk bekend bet vliegtuig, via het m.s. P. C. Hooft en IJmui- den Radio, tydens de vlucht van Cairo naar Bagdad, dat de korte-golfzender defect was en dat getracht zou worden, deze na de aankomst op het landingsterrein des avonds te herstellen. Intusschen gelukte dit biykens de verder van het vliegtuig ontvangen mededeelingen eerst op den daarop volgenden dag na de landing te Bushir. Gedurenda de vlucht van Bushir naar Karachi op 18 November werden de korte- golfseinen van het vliegtuig hier te lande weer met groote sterkte gehoord toen bet vliegtuig boven de Perzische Golf (afstand ongeveer 4800 KM.) vloog. Gedurende dezen en volgenden dag (19 November, KarachiAllahabad) werkte bet vry regelmatig op 36.7 meter, met de korte- golfstations Bagdad (van den Britschen militairen luchtvaartdienst) en Karachi (van den Britsch-Indischen P. T. T. dienst). Omtrent den verderen voortgang der proeven worden nadere berichten algewacht. BUREAU: HOF 6. Telefoon: Administratie Redactie No. 633

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1