WENKEN VOOR DE GEKLEED OF HUISVROUW ONGEKLEED SCHOONE ZIELEN AARDIGE SINT NICOLAAS GESCHENKJES EEN ZIEKEN-MANTELTJE WAT ZULLEN WE KOKEN DE TROTS VA^E HUISVROUW F nw rrj Goedkoope Patronen ra: w miiii f t'ii 'I MET NAALD EN DRAAD 1 K TOB I II i I OVERNEMING UIT DEZE RUBRIEK ZONDER VAN HOUTWERK HET ONDERHOUD TOESTEMMING VERBODEN XL ffll de planken over- hadden 5-907 Syo6 J 9 70 t PO LA. Wk 1' te stoppen dan Alkmaar. C. VIS, Rector. groen. Fig. II. Uitslagteekening van gebreid nightrugale jasje van dubbele wol *1 Q ongeveer •JS ADRIAN A KNUIST—POLLEPEL. II’ i.ffihl l|IL en dien 1 1 B r B B 1 1 k t k 1 r r i t 1 B 1 t t I l I t Fig. I. Uitslagteekening van nightin gale jatfe, in flanel uit gevoerd; stip pellijnen zijn vouwen kan ze de gezellige tasch aan de stoel leuning hangen. het ga Petite fours heb ik toen ook nog ge maakt. omdat ik net zoo prettig aan den gang was met bakken Daar heb ik het- Het of 1*61111 it 1 de di- ien ge- itig slie- ra schrobben men op de volgende wyze te deeM; ze verbleekte, maar xwygend verliet zy de flbsl gebeurtenis had vertel en ongezien alleen vorm uit en omwerk den omtrek met den deken- of flanelsteek in gekleurd katoen. Een dubbele dekensteek met 2 steken gewerkt uit één zelfde punt is een aardige afwerking. Vouw nu den brillenschoonmaker op de lyn dubbel, en maak de onderkanten te samen vast. Maak lange lussen kn.p te van onderen door, en we hebben een aardig kwastje voor versiering. met een punt blauw tewiggeslagen en deze punt A op het wit gehecht op x. De punten B en C worden tegen elkaar ge hecht en vormen bet mouirtja. Langs die punten en langs den shaglkraag kan men een randje zwanedons ter versiering naaien of een ruche van lint maken of een randje van een of andere lichte hout soort. De shawlkraag wjrdt voor aan den bals gesloten met een sierlijken strik. LINA GERBSEN Het glaceeren gaat heel gemakkeljjk en is in ’n ommezientje gebeurd. Ik roer poedersuiker met warm water tot *n stevig papje en strijk dat, met *n nat mes. over den bovenkant van de soezen. Ik bad na me soezen half wit en half bruin ge glaceerd. Voor de laatste helft beb Ik toen wat poedercbocoiade door X glasuur geroerd. dig op geborduurd en met een paar lin ten Is het jakje gereed. De smalle kanten worden samengevat A—B en een paar centimeter dichtgenaaid om de mouwen te vormen. Men kan deae jakjes ook van wol breien, wat een keurig effect maakt en lekker warm afsluit voor de herstel lende zieke. Voor een eenvoudig jakje van rose met zijde doorwerkte wo. neemt men 4 knotten en twee dikke stalen breinaal den. Men zet 60 steken op en breit twee De vrede heeft z'n ei&en toon kunst. (Foerster) Dat manteltje, oorspronkelijk van ge woon materiaal en eenvoudig afgewerkt, kwam later bij de verpleging van zieken steeds meer in zwang en kreeg voor im mer rlen naam van „NlghtingaJe-jakje". Zooals de uitslagteekening fig. I laat zien, kan men bet zeer gemakkelijk en eenvou- d g maken van een reehten lap wit of licht gekleurd flanel of van zijde met flanel gevoerd, wanneer men het heel mooi wil hebben. De hals is enkel maar een knip in het midden van een der lange zijden en het kraagje voegt zich dan v»n zelf. Reu randje kruissteekjes is er spoe- te Een aardlgen polijster voor Grootmoe ders brilleglazen kunnen we nog vlug maken voor Sint Nlcolaas. Het brilleglaaenacl geteekend kan getnakl meegedragen worden. Neem een stukje zeemleer, 10 tM. lang en 5 cJL breed. Verdeel uw stof precies door midden, geef een lijn aan en trek den cirkel, zoo- als op de teekening te alen te. Knip den met wol. Moeder kan daar alle kousen en sokken die gestopt moeten worden n bergen. En begint «e monmakert je hier lelijk In uw teach je zei geen woord; tter, die haar de n begaf zich stil ---- de kapel. •s Namiddags riep zé al de zusters bij een en zei: „Dezen morgen heb ik verno men. wat hier glster-avond in dit huls gebeurd is. Wat een Overste moet Ik zijn, dat zooiets onder mijn beheer geschieden kan! Hoe weinig moet mijn voorbeeld lot u spreken! Nooit ware zulks binnen deze klooster-muren voorgevallen. Indien 'k mijn ziel geheiligd had naar de vereisch- ten van mijn verantwoordelijkheid. Er dient hier boete gedaan te worden; van daag reeds ben ik er mee begonnen en ik hoop, dat ik hierdoor een betere steun voor u allen zal worden, maar vooral wil 'k een betere leidster zijn voor de jonge ziel, die mijn leiding heeft versmaad en mij de gehoorzaamheid ontzegd heeft. God sy met ul" Na deze woorden keerde ze naar baar cel terug. De zusters, die iets heel anders ver wacht hadden, stonden allen uiterst ver baasd. Ze konden het niet verkroppen, dat de delinquente niet bestraft en de wet niet gehandhaafd werd; geheel de regel van het huis scheen door deze ongehoor de gebeurtenis verkracht te zijn. Toen ging óe oudste zuster naar de Moeder- Overste, om baar de gevoelens der kloos- ter-gemeente uiteen te zetten. Deze echter sprak geen woord, maar leidde haar zwij gend naar het groote Christusbeeld aan de klooster-trap en wees op den Gekrui sigde. De vrede heeft zijn eigen toonkunst! De geest van zachtmoedigheid, dien de Priores door woord en daad had afge- smeekt van God, verrichtte In den nacht een krachtig wonder! Toen de zusters na X avondgebed bet gebeurde nog eens overdachten, scheen het oun, dat zy het nü eerst begrepen. Dienzelfden dag begon de arme zondares te weenen en te bidden: ze zag haar gro ve dwaling In, begreep wat gehoorzaam heid in het klooster beteekende, en wijd de zich vol innige dankbaarheid met hart en ziel aan haar die haar weer op den roeden weg had teruggebracht. (Uit Foerster’s: Christus en het menscbelijk leven). Ja. ook de vrede heeft zijn eigen toon- kunst! Wie het zwaard hanteert, zal ook door het zwaard ontkomen. (Matth. X-52). Het groote ronde kussen bestaat uit twee cirkels van stof; zwart of donker bruin is aardig De bovenkant is X tn X midden versierd met bloemen in verscheidene kleuren. We •9^. trekken op den bovenkant 3 eén kleinen cirkel, ongeveer 25 C.M. mid. Roomsoezen. Voor 12 stuks neem ik 4 lepels bloem. 2 lepels boter, 2 eieren, 1 dX. water en 'n tikje zout. Water, boter en zout breng ik aan de kook en dan strooi ik er langzaam X meel in, almaar roerende, en dat laat Ik, onder wijl ik blijf roeren, doorkoken tot t deeg van de pan loslaat. Dan neem ik ‘t pan netje van X vuur en roer der, één voor één. de heele eieren door. Het eerste moet er goed door gemengd zijn, eer bet tweede er in komt. Als alles goed door mekaar is. leg Ik X deeg in hoopjes op de bak blikken, die Ik tevoren goed met boter heb ingesmeerd en dan gaan ze in den heeten oven. In de eerste tien minuten mag de oven absoluut niet geopend wor den. Na *n kwartier kan men dan eens kijken of de soesjes gaar en lichtbruin zijn, maar gewoonlijk hebben ze wel Xi twintig minuten noodlg eer 't zoover ia De soezen moeten dan uitdampen en voor X vullen worden ze op zij, met *n schaar, even opengeknipt. Ze moeten van. binnen hol wezen. rechts twee aver. SO toeren Den laatsten toer gedurende het breien sM meerderen tot men honderd steken op de naald heeft. Dan begint men te breien in toeren. eiken toer één recht, één averecht, doch bij lederen toer één steek verspringende. Zoo breit men een lap van 180 c.M. tere te; dan mindert men weer In één toer tot op 60 steken en breit wederom 30 toeren twee recht twee averecht en beëindigt het breiwerk. De beide smalle uiteinden van den lap hecht men aan elkaar, leder afzonderlijk, tot waar men begon te meerderen. Daar mede heeft men de manchet-mouwtjes van het jakje. De lap wordt dubbel geno men en in het midden achter 8 C.M. terug geslagen en even gehecht. Nu vormt men naar voren toe tot niets ultloopend een shawlkraagje. dat men met een paar zij den linten voor de sluiting van voren af werkt. Wil men een heel extra mooi jakje breien, iets blzonders, dan maakt men een dubbel Jakje van twee kleuren wol. Men gaat nlerbjj als volgt te werk. Twee kleu- ren-wol, b.v. pastelblauwe en arttte, met zijde doorweven wol, Z-g. skiwol en twee, dikke stalen breinaalden. Voor lederen rechten lap zet men 100 steken op en breR; gewoon de toeren voortdurend recht tet men twee lappen heeft van leder 1 NI. lengte. Die twee lappen worden op elkanr vastgehecht rondom De blauwe wol vormt de binnenzijde van het jakje. Langs één langen kant haakt men een ploootje Deze vormt den ondersten rand van het jak. Aan den halskant slaat men in het mid den achter het blauw op 8 e.M. term; en vormt een shawlkraagje. De twee malle kanten warden aan den benedensten rand doeken. gen ed nemen en open te halen, want van te een gleuf gemaakt, waardoor het vuile goed gestopt kan worden. De gleuf is 15 c 20 C.M lang en afgeboord met boorlint. Het woordje ..Baby" kin opgestikt war den met waschbaar boorlint. Houdt u niet van een bodmatje in het bebybedje, dan kunnen we het er toch W maken, on vóór het badje neer tn leggen, wanneer baby afgedroogd wordt. Als er bij ons eentje jarig is, dan heb- 1 ben we altijd heel wat aanloop. De fa- I lUflle komt dan en goeie kennissen. enZ Me kinderen brengen 'n vriend mee of 'nT vriendinnetje. Affyn, X wordt in elk get ▼al 'n heel huishouden, en je wil dan toch ook niet karig zjjn met trakteeren. hè? Je wil dan graag wat goeds geven en niet te veel mondjesmaat, en dan lijkt me toch nog altijd de voordeellgste ma nier om zelf wat te bakken. Nou heb Ik voor mijn verjaardag van de week room soezen gebakken en die vielen zoo in den smaak, dat ik u meteen het recept er van wil geven. Nu de tijd van kleinere en grootere feesten weer begint aan te komen, heb ben wij X allereeist weer voor een of meer gekleede costumes te zorgen. Wjj behoeven ons dit jaar heelemaal niet zoo ongekleed te vinden aly wij niet in die mate ontkleed njn als de anderen, want ook die anderen zullen dezen winter ver schijnen in een avondcostuum. aangevuld door een bridgecoat. Voor een huiselijk dineetje of niet officieel theater-bezoek is deze dracht echter een beetje té, 300- dat we beter doen voor deze gelegenhe den een paar aardige costuums te nemen van velours chiffon of zijde. Het cachet van bovenstaande toiletjes is uitsluitend te vinden In 'n paar onver wachte plooitje-: of het accentueeren van 'n enkele lijn. Flg. 5907 heeft een smalle Wanneer nu de messen dus scherp en schoon zijn, gaan we polijsten. Daarvoor gebruiken we een plank, waarop een stuk leer of linoleum geplakt is. Als polijst- mlddel gebruiken we amarllpoeder. Heb ben we messen met zwarte heften (ge wone tafelmessen voor dagelijksch ge bruik), dan moeten de ringetjes, waar mee het lemmet in het heft vastgeklemd zit, met spiritus en krijt gepoetst worden. De zwarte heften krijgen hun mooien zwarten glans weer, als we ze met zwarte was wrijven. Natuurlijk heeft u ook heele mooie messen, bijvoorbeeld met hoornen heften, enz., die alleen by speciale gele genheden voor den dag komen. Om te voorkomen, dat er roestvlekjes op het metaal komen, moeten we ze bij bet wegbergen met een beetje vaseline in wrijven en dan in flanel of grauw papier rollen en op een droge plaats bewaren. 9Vnw nninJiaa Stfsa 1 w* ma laeW- M. mt trirv aaa avu<A iv .jmata. waarSv "▼■■4 sen sjra. weeut ma Zal aaaM «a Sa Mak. maria Sa eaarSaar ar SamawfAr. Sfaa aaa amr reokaa Sa teSaaa, raeSt aaAw Ss tnus tsv. a»»4ir «awa MM*. rose-rood-purper. zacht lila tot donker lila, zacht blauw tot donker blatrw; ze heo- ben alle hoog gele hartjes. De kleine stippen rondom worden licht zelfde deeg voor genomen als voor de soezen en ze ook net zoo gebakken, enkel kleiner natuurlijk, en ik heb er zoo n heele massa van gemaakt. En die kleine din getjes heb ik toen gevuld met allerlei verschillende vulseltjes Den banketbak kersroom heb Ik in ‘drieën verdeeld; 1 eene deel heb ik zoo gelaten, door X tweede deel heb ik 'n beetje chocolade geroerd en door X derde gedeelte "n scheutje sterke koffie. Zoo had ik alvast drie verschillende soorten, dan nog slag room en voor de vijfde soort abrikozen jam. Die kleine gebakjes heb ik allemaal zorgvuldig apart gehouden en ze toen n glazuurtje gegeven, dat overeenkwam met den inhoud. Höe, dat snapt u nou zelf wel. ‘n Beetje chocolade of koffie door X witte glazuur voor de petite-fours, die met chocolade- of koffieroom gevuld waren. En de abrikozengebakjes hebben ook *n passend glazuurtje gekregen. Daarvoor heb ik *n beetje abrikozenjam kokend heet gemaakt en die er met *n mes over heen gestreken in 'n dun laagje. Als ik nou met zoo iets bezig ben, dan krijg ik er hoe langer hoe meer plezier in en De verzin er almaar weer wat nieuws bjj. Ik ben, toen ik al me kleine gebakjes daar zoo bij mekaar zag. nog aan X gameeren gegaan ook. Die niet mooi genoeg waren naar me zin, kregen nog Xi stukje amandel, of Xi versierink je van geconfijte vruchten in k’eine stukjes gesneden, of *n klein beetje cho colade of anderen hagelslag er overheen gestrooid, of ’n figuurtje van geeonfUte sinaasappelschU en zoo al meer. Toen onze Mien thuis kwam, sloeg ze de handen in mekaar. En ze had zóó n plezier in me baksel, dat ze dadeluk naar ’n winkel ging om wat van die leuze kleine papieren bakjes te koopen calsses noemden ze die in den winkel, zei ze zooals de banketbakkers ze ge bruiken voor de fijne gebakjes. En wil u nou wel gelooven. dat ik op me verjaardag nog X meeste plezier had otn die dingetjes, dl- ik zelf gebakken had? Want o. daar beb ik toch zoo’n succes mee gehad! En toen. later op den avond, hadden we nog soesjes met ’n vleesch-farce ge vuld voor de groote menschen Die hadden natuurlijk geen suikerglazuur. maar ik had er. zóó toen ze uit den oven kwamen, vlug met ‘n kwastje water over gesmeerd en daar waren ze mooi glanzend van ge worden. Voor X vulsel had ik soepvleesch fijn gemalen, goed gekruid en dat door *n sausje geroerd van 10 gr. bloem, met 30 gram boter en IS dX. melk. Mien was even naar de keuken geweeat om X vulsel op te warmen en dat gloeiend heet tn de soezen te doen. Nou. en die ▼leien na de zoetigheid wat in dan smaak, dat kan ik u vertellen! Hoe waar dit woord van dien Duitsehen peedagjec is willen we met de twe- vol gende voorbeelden Ulustreeren. In een verbeteringsgesticht hadden twee leerlingen, om zich of> een onbetmn- «len, gestrengen opzichter te wreken. *k-avonds een koord gespannen over een halfdonkere trap, zoodat de opzichter, toen ht) het huis wilde sluiten gr over struikelde en een been brak. De Directeur, die er een zeer strenge tucht op na hield en om zijn orde en regel in hoog aanzien stond by zyn superieu ren, geraakte bulten zich zelf van gram schap. toen hij van deze brute wraak hoorde. Hy liet door een der hardhandi'p. ste opzichters de onbezonnen leerlingen geducht afstraffen, zoodat da een haiuit in onmacht viel, terwyi de ander heime lijk de vuist balde tegen zfln meedoogem- loozen tuchtmeester met de heimelijke bedreiging: dat zal 1t je betaald zetten. De Directeur echter was door dit on aangename voorval zóódanig opgewonden, dat hy *s avonds in eigen familiekring zonder eenige aanleiding den huiatilyken ▼rede ernstig verstoorde en met iedereen ruzie en twist Bocht. „Heb *k daar ginds geen ellende genoeg", brulde hy den ver stoerden huisgenooten bitter toe. Verbit terd en toornig ging hy daarop raar bed on sliep eindelijk in. de ziel vol ran ter gende gedachten over de zware en on dankbare taak, die hy te vervullro.i had. X Was allengs stil geworden recteurs-woning; alle lichten doofd; de vensters gesloten; onl pen de ouders, gekweld door Z'gare droo- men; de kinderen fluisterden nog een wyie na in het aebemer-donker en zonken toen in een zorgeloozen slaap. Maar geen gods-engel met blanke vleuge'km ging er zegenend rond van kamer tot kamer; X was alsof het huls daar stora d als een donkere, goddelooze burcht, onder den met 'terren bezaaiden klaren, nachteiy- ken hemel, somber, dreigen d en koudl Niet alleen de menschen, ook de gewe tens sliepen er loom en zwaar als Uzeren ridders op oude grafzerken. Alleen het gehuil van den waakhond klonk onheilspellend door de stilte van den nacht als een sombere naklank van X menschen-ramoer in X redelooze dier, dat alles had gehoord en nu dit ongewo ne, bittere famiUetooneufl droevig uit jankte. De vrede heeft zyn el'ren toonkunst) In een zuster-klooster had een novice een zwaar vergrijp begaan tegen de ge hoorzaamheid en den rwgel. Het geval werd aan de Overste meege- Banketbakkerzroom maak ik voor onge veer 12 roomsoezen van 2% d.L. melk liter) 1 eierdooier. 2 lepels suiker, 3 -lepels bloem en 'n stokje vanille. De vanille laat ik trekken in de melk. Van eierdooier, suiker en bloem maak ik. met ’n beetje van de melk, 'n dun papje. Dan laat ik de melk aan de kook komen, roer het papje er doorheen en laat dat, terwyi ik blijf roeren, flink doorkoken. Met *n klein lepeltje of Xi spuitje breng ik d en room in de roezen. Dan komt er nog Xi glazuurtje overheen en de room soezen zien er utt of ze zóó van den banketbakker komen. Een dezer dagers kwam mij een artikel in handen over Miss Florence Nightin gale. de groote ICngeische pionierster op het gebied van rdekenverplegtag, die nu al 30 Jaren dooH is. By haar leven en zorgen, vooral in den ziekte-dienst ten ▼elde, was zy er steeds op uit het haren zieken en gewonden soldaten zoo gemak- keiyk en aangenaam moaeiyk te maken. Een der dingen, welke zjj uitdacht, waa een eenvoudig manteltje of cape, dat hare soldaten omkregen, als zij in bed mochten opzitten. bies langs dén hals, afgesloten door een motief van brocaat, van waaruit 'n paar plooitjes ruimte over de buste geven. Flg. 5906 is van velours chiffon impri- mé. Het model vertoont schulpvormlge découpe van waaruit de ruimte in den rok ontstaat. Ter hoogte van de taille zyn ’n paar plooitjes aangebracht om Xi wein'g blousend effect te verkrijgen, ’n Jabot in de kleur van het motiefje in de stof versiert de corsage. De avondmantel op flg. 5976 is van zwart velours chiffon frappé of imitatie breitschwanz met wyde ballonmouwen en kraag en manchetten van witten haas. Het mode] is van achteren iets langer, hetgeen bydraagt tot het verkrygen van een slank silhouet. •n e «am wSOka. kw «om. ^rhrysboar mo .Jtst Far»—■b»Wln Pwlkw No. 1. HaarUm. •*«- Po<ioHi»<i«r «o S. mm. 88. 96. IO« «M. o O.JV K>o4w- ahrkiot. oil—mr Mo io M taaMMaf a»»»— a o.». B» d» a kaaMaklaf aoor 8a Aoipiaa »a aaaaa. b—io aa owHdoM gawoeo- •èws I4 By vloer werk. Eerst schrobt men dwars en daarna in de lengte met warn zeepwater en strooit over den vloer wat witsel. Men schrobt den grond by ge deelten. Wanneer men bet ineens doet, zou het vuile water e.- te lang op Oiyven ligger, en het bout tiet aoo spoedig dro gen. Welke we heel vlu& kunnen maken is zeker haar blinkend, scherpe stel mes sen. Wil men tevreden gezichten aan tafel zien, dan behooren de messen er mooi uit te zien en goed scherp te zijn. Dat zyn twee dingen die niet altyd sa men gaan, omdat men dikwyis het slij pen en polijsten met elkaar verwart. Messen behooren geslepen te worden op een harde pèank met z.g. messensteen. Voor zeer botte messen gebruiken we ftr zand. Het siypen kan gebeuren, het zij door het mes bij eiken slag over den rug om te draaien, hetzij door eerst een paar keer den eenen kant en dan eenige malen den anderen kant stevig te slypen. Zitten er vlekken op, die door .het slypen niet weggaan, dan moeten die verwijderd worden met een kurk met spiritus en amarllpoeder. In plaats van een kurk kan ook met een lapje volstaan worden, terwijl amaril vervangen kan worden door blauwsteen. Een stukje rauwe, aard appel wil ook wel eens helpen. 1 Roomsoezen en variaties daarvan Een leege flikkendoos kunnen we weer mooi maken, door haar te bekleeden met gekleurd of kant papier. Een roset van lint in rose| zacht groen of lila kan jp het deksel geplakt worden ter verfraai ing. We beginnen de rosette in X midden en rimpelen en plooien steeds rondom, hier en daar onzichtbaar vasthechtend. In X midden komt een toefje rozen, van lint gemaakt. Z00X1 doos zdlzeer aardig gevonden worden. We kunnen haar vullen met borst plaat of chocolade. De tasch daar naast is gemakke. te maken. Zij hangt aan twee ringen. gemaakt van stof, opgevuld watten nf Het badhandje is ook ge- makkelyk te maken. We knippen twee stukken in den vorm, zooals op de teekenlng, en naaien die aan elkaar. Dit badhandje is veel ge- makkelyker dan een vierkant, daar moeder door den apar- ten duim den baby gemaa- keiyker vasthoudt. Ten slotte hoon bij dit stel letje nog een zak voor vuile babykleertjes en vuile nand- We kunnen den zak ophan- behoeven hem niet steeds af te voren Er mogen by bet opdrogen geen witte stropen op ontstaan en de handen mogen niet wit worden, als men over het schoon geschuurde houtwerk wryft. Houten voorwe.pen. die met spijzen in aanra ng komen, mag men echter nie* met witsel behandelen. By net schuren van een houten tafel- o>ad moet men steeds met rechte stre pen in de lengte wrijven. van een houten deliyn teven met een ket- dngsteek van gekleurde wol aan. De bloempjes tn dezen cirkel bestaan uit on- geiyke cirkeltjes, waart, we de bloem blaadjes werken met den madelief jes- steek, zooals aange geven. De kleine cirkel tje* worden met krijt geteekend. De bloempjes ma ken we ty oploopend In elke huishouding komen voorwerpen van wit houtwerk in verschillende vor men voor, zooals voorwerpen voor keu- kengerief, b.v. hakborden, deegplanken lepels, enz. Verder tafels, vloeren, trap pen. Deze voorwerpen zyn gemaakt van ver schillende houtsoorten. Houten voorwerpen worden eerst schoongemaakt met zeepwater, flink af- gespoeld met schoon water en daarna. - wanneer ze nog nat zyn. ingewreven met witsel. Het witsel kan men er met de hand of met een vochtig gemaakte schuurlar Inwrijven. Wanneer men het voorwerp flink ge schuurd heeft, wordt het tn schoon water afgespoeld en afgedroogd met een doek, waarna men het op een luchtige of warme plaats laat drogen, b.v. bulten of by de kachel. Ten slotte nog Iets aardigs voor den klei nen baby. Het jonge moedertje zal u zeer dankbaar zyn voor dit aardi ge geschenk. Het badmatje Is gemaakt van geruite badstof en moet precies in het badje van bacy pos en, zoodat de k.'elne er be- haagiyk in kan zitten. Voor den julsten vorm draaien we bet badje om en knippen een ovaal precies op de grootte van den onderkant. Knip een stuk of 3 ovalen ?n stik die op elkaar, een rand)» overlatend van Ui c M. Om te voorkomen. <Ht bet matje gaat kronkelen,* maken we rijen stikwerk tangs de ruiten, of indien men effen bodstrf neemt, werkeA we. door bet stikwerk tn kleuren te nemen, b.v. geel óf rood meteen de ruiten er in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 23