RINGERS LETTERS H. PRINZ ALBERT HEIJN Spaander &Co. Petite Bacnure r Handen ruw of stuk wear spoedig zacht en heel mat Purol. HALLO! KO VAN ES - H. H. WAARD-ZD. IJSBAAN HEILOO WERKGOED SMIDSKNECHT WAARSCHUWING D. ANNES Een half pond Dorstplaat CADEAU 3 ONS THEE FIRMA LANDM4N WEES SLIM GEBRUIK GUN N. L. RIJW1ÈLZAAK BLAUW EN MANCHESTER C, BAKKER Achterdam HALLO! STEEMAN’S Kolenhandel I i Tandarts Ackema i I CHOCOLADE ALKMAAR - HOORN Fa. Th. Kraakman Zn. Alkmaar Tel. 457 Ontzettende Spoorwegramp in Frankrijk HANDSCHOENEN PARAPLUIES IN ALLES GROOTE KEUZE OVERHEMDEN DASSEN VESTEN LUMBERJACKS PULLOVERS s-- De prima Belgische Anthraciet is KWALITEIT depothouders plaatsen KERKNIEUWS PROVINCIAAL NIEUWS MARKTNIEUWS HIER a.s. Dijk 21 - Tel. 331 bij aankoop van ANNO 1804 KWALITEIT ZEGEVIERT! en Hebt U al proef een S. Stevers LAAT 132 o WED. P. N. BRUIN Heeft de Grootste Sorteering en de beste kwaliteiten op het gebied van De post uit West Friesland Per auto naar Amsterdam STROO TE KOOP bij F. KRAP te Winkel KOOPT UW UNIE OBLIGATIE TRUIEN De sneltrein Parijs-St. Naizare ontspoord drachtige jonge ZEUG keus uit twee, kunnende werpen de eerste week in December. P. BORST Tjallewal, Schagen. ALKMAAR. FNIDSEN C 103 hoek HEKELSTR. SCHAGEN ENKHUIZEN HOORN Stroo, Voerbieten Kriel Buisman v. d. Vliet ELECTRISCHE SMEDERIJ Heer Hugowaard-Noord Tevens maak ik bekend, dat Woensdag 26 November den geheeleji dag de zaak is gesloten. Mient 16, halve prijzen Nassaulaan 25 - JUFFROUW BOERENKNECHT Gevraagd FLINKE JONGSTE of AANKOMENDE BEDIENDE TE KOOP puike Eetaardappelen Bevelanders, f 2.15 per zak, bij 5 zak minder en franco, bij R. STAMMES, Nes, Schagen. 2 NETTE MEISJES (zusters) 20 en 22 jaar, om in één betrekking gezamenlijk werkzaam te zijn. Brieven onder no. 7049, bur. van dit blad. GRAMOFOON TELEF. 842 1- Net R.K. Dagmeisje HEEMSKERK DIENSTBODE Caf e-V ergunning TE KOOP VOEDERBIETEN groenkraag en een rosmolen en biedt zich tevens aan: een loon ploeger a 1 per Snees. R.K. MEISJE CONSUMPTIETEN. Trekking 24 Nov. Terstond gevraagd een flinke sinidsleerling of knecht, niet beneden de 18 jaar, bekend met rijwiel-reparatie. genomen met ons GROEN MERK 45 et. per half pond FIJNER KOFFIE bestaat er niet. BRUIN MERK 35 ct. per half pond OverheerHJk. Nog slechts 2 weken EN DeA UITVERKOOP Wegens verbouwing BIjdBE EGMOND AAN ZEE TE KOOP TE KOOP DANKBETUIGING DE VEELBESPROKEN KO Juist deze reclame geeft U de gelegenheid van de verschillende soorten een ons te probeeren, opdat U uit kunt maken, welke melange U prefereert TE HUUR EEN BOERDERIJ met 8 bunders grasland, electr. licht, ierkelder, varkensschuur enz., staande Ir den omtrek Alkmaar. Brieven onder no. 7048, bur. van dit blad. Simplex-motorrijwiel „DE EERSTE MEVROUW FRASER”- NAAISTER 3 jonge Stamboekzeugen DANKBETUIGING ANNA PAULOWNA Verandering spreekuur J. ELEMA Tandarts Nieuwlandersingel 46 DAGELIJKS VAN 1—3 UUR. DINSDAGS en DONDERDAGS DES AVONDS VAN 6*0—7*0. DEN HELDER A. SteversRijnen hunne 12j4-jar‘ge Echtvereeniglng te herdenken. Perronstraat 4 - Tel. 915 - Alkmaar Comité voor Tooneeluitvoeringen HOOGWOUD DEPOTHOUDERS 6 Barnevelder Kippen BOERENKNECHT goed kunnende melken en ryden, om terstond in dienst te treden. Br. met opgave van loon, onder no. 7044. bureau N H Dagblad Joh. Apeldoorn A. Apeldoorn Apeldoorn VENHUIZEN Te koop te Alkmaar een zoo goed als NIEUW CAFE MET INVENTARIS D. de Jong Dz. en A. Blankendaal Deze reclame is geldisr van Zaterdag 22 tot en met Vrijdag 28 November a.s. TE KOOP HUWELIJK 1 I ze de vergadering en heette de aanwezigen er A. die er p. -r Q. sr O. er er 8. I M. de leden van de Tweede Kamer Beleefd aanbevelend: LIMMEN, Nov. 1930. lek. Alkmaar. TE KOOP BELEEFD AANBEVELEND Verhuizingen ALKMAAR I R.636 '4 r een uitga. BIJ DE HOOFDV. Handel in Wijn. Gedistilleerd. Likeuren, Limonades Hoe geurig en voordeelig tevens Albert Heijn’s Thee is, zult U na een enkele proefneming reeds constateeren Hebt U uw smaak ai bepaald uit de verschillende soorten, die wij in voorraad hebben ongelukkige werd evenwel door den trein gegrepen en verpletterd. van van van Te koop een beste Franco huis. Vraagt prijs bij OUDESLUIS TELEF. No. 8 E> de nen. van men van en •t. la el Ie M) J. ADMIRAAL en kinderen Verzuimt niet onze étalages te be zichtigen voor u te laat komt en het artikel, dat u zocht, is uitverkocht. BUITENBANDEN ISO, BINNEN BANDEN 0.60 en met garantie, per 2 stuks 2. i een loon arbei- ■pen. ussla mis* op. heer h|j um- Den negen en twlnstigsten Novem ber aj., hopen onze geliefde Pa en Moe TELEFOON 1229 Spreekuur dag. 13 beh Woensd. Maandags en Woensdags 7-8 n.m. des Vrijdags van 10-4 uur VOOR ZIEKENFONDSLEDEN GEHEEL GEBIT f 66— Vracht rijden Per auto taps - Elke lading verzekerd GEB. KOK HEILIGLAND GEVRAAGD j ter assistentie in de huishouding. Br. letter Z, Hulppostkantoor, Breezand. Gevraagd met Februari of eerder n goed kunnende melken, bij P. DE WIT Jz., Oosterzij, Heiloo. vlug en accuraat. Brieven onder no. 7054, bureau van dit blad. Bieden zich aan in de prijzen van 25, 30. 34. 38, 41 of 46 et p. ons Te koop een zoo goed als nieuwe eikenhouten kast, met 30 platen, voor f 57.Te bevragen by A. DOETS, Magdalenenstraat, Tel. 553. Hoogachtend: t- ■eren ■elkt, rs en utter L de de kinderen: ANNY, GONNY, JAN. n- ur. le an .35 pL n- 00 1), vr. sL n: 00 ir. !1S J- voor direct gevraagd J. C. OUT’, schilder, Landstraat 56. R.K. Vrouwenbond De Moedercursus welke hier ’s Maandags gegeven wordt en zich in *n groote belangstelling mag verheu gen, zal in de volgende week op Donderdag avond plaats hebben. Tevens organiseert de Vrouwenbond een verbandcursus. te geven, door de Religieuse Verpleegsters alhier. Voor de leden zijn de kosten f 150. voor niet- leden f 2.50. ’t Bestuur vertrouwa. gezien de vele ongelukken door 1 tegenwoordige snel verkeer, dat de deelname groot zal zijn. Men gelieve zich by *t Bestuur aan te melden. Gevraagd met Kerstmis Dienstbode, R. K„ met behulp Te koop wegens ouderdom met groote tooneelzaal. Koopsom 17.500.Flink bestaan. Te be vragen bjj P. N. LEERING Ga, ma kelaar te Oudorp, Telefoon 1086. woord i uit- allen urging Prij- 1 Pathéfoon met kast en 30 platen. 1 Philips luidspreker, nieuwste type, Orchestrepertoire. KRAMER, Sta tionsweg 164 r. een van een wasscher, by L. SCHILDER Jzn., ’t Zand. 30.000 K.G. veredelde O. DE MOEL, Belknifrweg. Burger- brug. Er biedt zich aan een Liefst in Alkmaar met huiseiyk ver keer. Br. fr. A. KUIN, Agent N-H. Dagblad, Bovenkarspel. Gegadigden voor exploitatie van de annex garderobe, worden verzocht hun aanbiedingen vóór 1 December a-s. bij 't bestuur in te zenden. Tent (aanmerkelijk) vergroot is aanwezig. De voorwaarden liggen ter inzage by ondergeteekende. De Secretaris, BRUUL. Daar er speculaas in onbedrukte zakken verkocht wordt van een andere firma onder ONZEN naam. maken wy U er op attent, dat deze speculaas NIET van ons afkomstig is. Wy verkoopen niet aan slijters en leveren alleen in zakken, bedrukt met onzen firmanaam. BREEDSTRAAT 51 ALKMAAR. (Geen winkel) f 0.06—0.1*. de Poitou Telef. 730. I WORDT GESLOTEN Aanrijding Donderdagavond, omstreeks 7 uur, had in de Voorstraat, ter hoogte van de Trompstraat een aanrijding plaats tus- schen een luxe auto en een handkar, beladen met melkbussen. De beer Kuiper te Egmond aan den Hoef reed met de handkar m de richting van den Hoef, toen hy achterop gereden werd door een luxe auto, bestuurd door den heer S. Th. Hoppe er alhier. Waarschyniyk door een beslagen \*K>rruit en eenigszins verblind door de straatverlich ting, ontdekte de heer H. de handkar te iaat en reed deze van achteren aan. Naast den heer Kuiper liep zyn 5 6-jarig doch tertje. dat hevig bloedende onder den slin ger van den auto vandaan gehaald werd De heer Kuiper bloedde aan een der handen Onmiddeliyk werd geneeskundige hulp in geroepen, waarby bleek, dat by het meisje slechts de lip beschadigd was door een der tanden. Verder bleek de kleine geheel onge deerd. De heer Kuiper echter moest, na voorloo- pig verbonden te zyn, naar het ziekenhuis worden verwezen, daar de wend van ernsti ger aard bleek te zyn. By het onderzoek door de politie bleek, dat de heer Kuiper rechts van den weg gereden had. doch dat een roode reflector ontbrak. De inhoud van de melkbussen ging verlo ren. een mooi en soiled Heeren- en Da- mesrywiel. Heeren, merk Gazelle, prijs 27.50 en 22.50. Te bevragen: 2e TUINDWARSSTRAAT 19. Voor de vele bewyzen van belang stelling by het overlijden van onze lieve moeder. Mej. de weduwe GERTRUDES STADEGAARD— LIMMEN betuigen wy onzen harteiyken dank. Namens de Familie: J. C. STAM. MET DE PURE, PITTIGE EN TOCH ZACHTE CACAO SMAAK 8 jonge drachtige zeugen en een goede brik. Adres te bevragen aan t Bureau van dit blad onder No. 7000 Familie BERKHOUT. H. H. ^Waard, November 1930. Ondergeteekenden betuigen hierdoor hun oprechten dank aan de Zeereerw. H.H. Geestelyken, Dr. van Oppen en Zuster Adema. voor de liefderijke ver pleging, en familie, vrienden en bu ren voor de hulp en bystand. geduren de de ziekte en het overiyden van onze zeer geliefde Echtgenoote en Moeder ondervonden. ftet jubileum der Nqderlandsche Redemptoristen Door omstandigheden te koop een voor ƒ75.—. Adres: A. HILDERING, Zaadmarkt 6668, Alkmaar. Op het verzoek der Kamer van Koophandel voor West-Fnesland te Hoorn, om ook West- Friesland te doen opnemen in het net van nachtposttrelnen, heeft het hoofdbestuur der P. T. T. thans medegedeeld, dat de plaatsen Hoorn en Enkhuizen met ingang van 16 De cember a s. door middel van n autodienst uit Amsterdam, wat de ontvangst der post betreft rechtstreeks op de nachtposttrelnen zullen worden aangesloten. WOENSDAG 26 NOVEMBER te 8 uur precies, in den Schouwburg „HARMONIE” MAGDA JANSSENS en LOUIS CHRISPIJN in van ST. JOHN ERVINE. door de Konlnkiyke Vereeniging .HET NEDERLAND8CH TOONEEL” Plaatsbewijzen f 2.60 (frontbalcon) en 1.60 (balcon en laatste rijen zaal). Alles inbegrepen. -> Schrifteiyk aan te vragen aan het Secretariaat, OUDEGRACHT 287, of op den avond der voorstelling aan de zaak GEVRAAGD een voor verstelien en nieuw werk. Adres: EMMASTRAAT 19. te koop. Dekklaar. Te bevragen J VELDMAN, ILH. Waard-Noord. Hiermede betuigen wy onzen harte- lyken dank aan Familie, Buren en Vrienden. In 1 byronder aan den <eer- eerw. Heer Pastoor Nieman en den Weledelen Heer Dr. Heringa, voor de vele biyken van belangstelling onder vonden tydens de ziekte en het over lijden Van onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader den Heer Jb. KAGER. Uit aller naam: WED. Jb. KAGER. Schoorl, 22 Nov. 1930. ENKHUIZEN 21 Nov. Noteering B'O»- menlust Roten per 100 stuks: ColumM» f 1—4.30. Hardley f 1—3.10. ChrysantenFlory King Ackleton f 0.050 16 Blanche f 0.10—0 25, Haley Ven f 0.08—OM per boa. PURMEREND, Vrijdag 21 November Bericht van de „Afslagvereenlglng Beemster, Purmerend en Omstreken” Aardappelen f 0.60—1.12 per zak van 25 kilo. Kleine aard appelen f 0.300.52 per zak van 25 kikk Snyboonen f 7.80 per zak van 15 kilo. To maten A f 12—27 p. 100 kilo. id. B f 12—27 p. 100 kilo. id. C f 8—12’ p. 100 kilo Witlof f 2—26 per 100 kilo Bloemkool f 2—2130 per 100. Roode kool f 160—5 60 per 100. Savoye kool f 1.40—5.40 per 100. Spruit- kool f 120—2 80 per 15 kilo. Boerekool f 0*0—1.05 per 10 kilo. Spinazie f 0.40— 2.05 per mand van 6 kilo. Andyvle f 0.60— 3.30 per 100 krop. Bieten f 59.50 per 1000, Wortelen 0.32—0.45 per 25 kilo. Uien f 0.30 0.65 per 25 kilo. Uien Drielingen f 0.24 0.45 per 25 kilo. Uien Nep f 0.601 per 25 kilo, Prei f 2 70—10 30 per 100 kilo,. Drui ven f 0.641.12 per kilo. blauwe aardappelen f 1.60; 1600 K.O. wor telen f 170; 650 stuks bloemkool, le soort f 14.40—1600 44200 K.G. roode kooi f 2.60 f 5*0; 9200 KG. gele kool f 1.70—2*0; 2800 K.G. vroege witte kool f 0.901.10; 21600 K.O. Deensche witte kool f 1602.00; 10400 KO. uien t 1.803.00, groote f 2.908J0, dreilingen f 1 -301.60 nep t 3.603.7K Stemdistrict St.-Ct. no. 327 bevat de ge wijzigde verdeeling in stemdis trie ten van den kieskring X voor zooveel de gemeente Anna Paulowna aangaat, voor de verkiezing van BERGEN: Van Reenenpark 5: MAANDAG en DONDERDAG van 911 uur. WOENSDAG des avonds van 6*0 7*0. R. T. ELEMA biyft spreekuur hou den van 84 uur. Personalia Te Amsterdam slaagde voor het examen aard.ijkskuiKie M. O. de heer K -’”ker. alhier. en Hunne dankbare MARIETJE, TRUUSJE JOPIE, Kalverdyk, November 1930. Niettegenstaande alle gebeurtenissen der laatste weken deel ik het geachte publiek van Heerhugowaard en Omstreken mede, dat ik binnen afzienbaren tyd myn zaak zal overbrengen naar het .errein van den heer J. C. WESTER, alhier, en deze, ondanks alle laster, op de meest aangename wyze hoop voort te zetten. Vertrouwende Uw aller gunst waardig te biyven. Gruis- en steenvrij; slakken niet Slechts f 3.15 per H.L„ franco thuis Geslaagd Te Lelden slaagde voor het artsexamen eerste gedeelte de heer C. R. N. de Boer, alhier. welkom. Secretaris T. Laan Jacz. las de notulen voor, die onveranderd werden goedgekeurd. Het arbeidscontract werd hierna bespro ken. Eenige weken geleden is een gecombi neerde vergadering gehouden met het be stuur van „St. Deus Dedit”. We kwamen, aldus de voorzitter, overeen ten 1ste de ver- eenlging te erkennen en te trachten contract te sluiten, met als minimum t 23.per week voor georganiseerde i Beeldenfabriek kan nog direct enkele Geen borgstelling, geen winkel. Voor nette R.K. gezinnen. Mooie verdienste Br. ond. No. 6994 Bur. van dit blad. Te koop wegens plaatsgebrek door den rui en tegen den leg. KENNEMERSINGEL 11, achter No. 10. Het aantal dooden onbekend, omdat de spoorwagens in de diepte zijn verdwenen Gisterenavond laat heeft tusschen de sta tions Ancenis en Nantes, naby bet station Oudon, een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. De sneltrein Parys—St. Nazaire is ontspoord. De locomotief-, twee bagagewa gens en een personenrytulg zyn in de Loire gestort, welke rivier, ten gevolge van den aanhoudenden regen van den laatsten tyd. sterk is gewassen. Vanuit Nantes is onmiddeliyk een bulp- treln naar de plaats van de ramp gezonden. Tot hedenmorgen vroeg waren nog slechts weinig byzonderheden bekend, daar de te lefoonverbinding met de plaats van ae ramp is verbroken. Er biedt zich aan een RK. Den 28sten November hopen onze geliefde kinderen, broeder en zuster 3 en Alkmaar hun 25-jarige Echtver. eenigtng te herdenken. Hun liefhebbende Moeder Broeders en Zusters Heiloo-Alkmaar. Nov. 1930. L. T. B. De L. T. B. vergadering werd ge- gehouden in het Patronaalsgebouw. Aanwe zig het bestuur, uitgezonderd de heeren H. v. Kampen en Jo Sjerps, en 50 leden. De Voorzitter opende op gebruikelijke wy- lijken dank voor de vele biyken van 1 Maweaiilaan llkmaar deelneming tydens de ziekte en het Uladll ZU HIKHIaai overiyden van onze geliefde Moeder Wed. C. BERKHOUT. In het byzonder aan den Zeer- Eerw. Heer Pastoor van Noord. Dok ter Lohman, de Wyfcverpleegster en vooral de buren, familie en kennis sen. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Nederlandsche provincie van de Redemp toristen werden gisteren op huize .Jiebo” te Nymegen tal van gelukwenschen ontvangen. Telegrammen kwamen o.a. binnen Z. D. H. Mgr. A. F. Diepen, bisschop ’s Hertogenbosch, Mgr. Sweens, president het Groot Seminarie te Haaren, den Hoog eer». Heer F. Goyaerts. regent van net Klein Seminarie Beekvliet, dr. Th. Verhoeven, te 's Oravenhage en de Congregatie van de Zusters van Tilburg. In verband met het feit, dat de meeste Pa ters van het huls zich U Breda bevinden, waar momenteel een missie wordt gegeven, zal het feest eerst later op huiseiyke en vol strekt offlcieuse wijze worden herdacht. Het staat echter vast, dat-«de' trein in veile vaart uit de rails is gesprongen. De locomotief reed nog eenige meters over den dyk. stortte toen om en viel langs den spoor- wegdyk naar beneden in de Loire, twee ba gagewagens en een personenrijtuig met zich medesleepende. De locomotief en de drie wagens zyn geheel in de rivier verdwenen. Het reddingswerk, dat reeds bemoeliykt werd door de duisternis, is zeer lastig, daar de wagens eenige meters diep onder den waterspiegel liggen. Men neemt aan, dat alle personen, die in de verongelukte wagens zaten, verdron ken zyn. De zeer goeden stand en zeer geschikt voor jongelui. Brieven onder No. 7008 Bureau van dit blad. oorzaak van de ramp is een verzak king in den spoordyk, ten gevolge van den voortdurenden regen. Een bearr.te van het station Oudon. de verzakking had geconstateerd, snelde den trein eenige honderden meters met een lamp tegemoet en deed vergeefsche pogin gen, om den machinist door lichtsignalen op het dreigend gevaar opmerkzaam te ma ken. De AVENHORN. 20 November. Coöp. Land en Tuinbouw- en Marktvereen. Avenhom en Omstreken.K ooi: Spruitkool 1.301*5. p. zak van 15 K.G.; 4500 st. bloemkool: I 16.60—23.70. n 7*0—13.50, per 100 st.; 8000 K.O. roode kool 1*0—5.10, 40.000 K G. gele kool 1*0—2 40, per 100 K.G.; 7500 st. groene o fPutjes kool f 1.808*0, 1500 st. C0iïbnner witkrop 0.701.60, per 100 st.; 26.000 K.O. uien: groote maat 22.80, ge wone maat 2.103.30, Drielingen f 1.10 1*0, Nep 3.50—3.60, per 100 K.G.; 18000 st. bieten: groote 1112.90. 40.000 st. kleine 6*0—8.40, per 1000 st.: 15.000 K.G. worte len; Priesche 1.40—1.70, Flakkee 1*0— 1.50, per 100 K.O. Op 5 December as., hopen onze geliefde kinderen, zwager en zuster hun 12 y, -jarige echtvereeniglng te herdenken. De familie BLANKENDAAL Wyde Wormer, November 1930. ALKMAAR, 22 November. Veemarkt. 7 hitten 80—120, 5 melkkoeien f 250350. 6 graakalveren 5000, 17 nuchtere kalve ren slacht. 12—28. 81 vette schapen 35- 42. overhouders 2632, 1 schram, 170 big gen 10 weken J 1325, alles per stuk. Han del stug. ALKMAAR. 22 November 1930 Boter en Elerenmarkt Boter, fabriek 1ste soort 0.75—0.85. idem 2de soort 0.70—0.75. Eieren, groothandel f 8—9. Eendeieren 5. NOORD-SCHARWOUDE, 22 Nov 4800 K O. aardappelen Schotsche muizen f 3.30, EEN SINGER-RINGSPOEL TRAP- NAAIMACHINE tfe bevragen bij J. JONKER. 2e Kabejstraat 4. R. K. Heer, n. onbemiddeld 40 Jmt. wenscht kennismaking met L d. of wed., liefst n. onbemiddeld, ten einde na wederzydsch goedv een gelukkig Huwelyk aan te gaan. Br. onder No. 2120 Adv. Bureau HAARMANS, Beverwijk. ders. De Voorzitter deelde mede, dat het con tract zou loepen van 1 Februari tot 31 Ja nuari volgend jaar en dat het contract by met voldoening een maand te voren moet worden opgezegd. Hierna kwam de ZK. heer geestelyk advi seur ter vergadering. Verschillende heeren gaven hunne opinie over het een en ander. Gehoord de verschillende meeningen. stel de het bestuur voor eenigen tyd te wachten, tot de t-den beter worden. Hiermede kan de vergadering zich vereenlgen. De vergadering was van gevoelen, dat een dergeiyk minimumloon den arbeider toekomt maar dat de patroons in deze moeilijke ty- den zich zelf niet konden verplichten. By de rondvraag werden verschillende hulshoudelyke zaken afgekondigd. De Voorzitter richtte daarna een woord van dank aan den Z.E. Heer Geestelyk Ad viseur voor zyn adviezen op dezen avond en sloot de vergadering met den Chr. groet. L T a 5 1 L 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3