SCHERMER St. Nicolaas - Etalages WINTER-AARDAPPELEN JACOB BLOKKER Pzn. HOORN éénen (zegge 1) Jacob Blokker Pzn. GROOTE ST.-NICOLAAS-ATTRACTIE en Fa. D. BALDER Dz. t LAHGEDIJKER WINKELIERS f 2- per 35 K.G. HET MIDDEL BRANDSTOFFENHANDEL J. SCHOORL Pz. WED. J. KEIJSPER ADVERTEERT IN DIT BLAL ST. NICOLAAS j P. BEKKER s 8 Reuzenetalages in onze beide Magazijnen vooral die van ons Hoofdgebouw DUBBELD’S FISTELDRANK BRILLEN BORSTPLAAT ZEELAND Lekker en niet duur E 4 en niet te vergeten het t a in zijn Hoofdgebouw hoek Veemarkt liEUWE ZEEUWSCKE COURANT DRIE LAMPENWEKEN zullen houden Deëedigd Makelaar - Schaden TELEFOON 82 „Speciaalhuis” overzijde van het Hooofdgebouw CIRCA 500 GRATIS CAD EAUX KOOPT MN DEN LANGENDIJK I D. A. BAKKER I met zijn reuze UW ADRES VOOR ALLE SOORTEN PRIMA BELG., ACHTERDAM - TELEFOON 655 CENTS 1 O K. M. HOORN ■■HE KOSTELOOZE INENTING BURGERLIJK ARMBESTUUR ALKMAAR zoolang de voorraad strekt, franco thuis bezorgd, contant der deelnemers. voorzien van Onze Want?? Er is wederon iets extra’s, iets origineels, n.l. door de beide Hoornsche Middenstandsvereenigingen is een groot opgezette Heiloo 100 mooie Visitekaartjes met Couvert en bedrukt met sierlijke letters slechts 1. af gehaald van de Drukker 1.25 franco thuis HERING- EN V A K V E RE E N I G I N G WAGENS VOORZIEN VAN BRUHN-TAXAMETERS P E R Adir i nistra tie Westsi n«el Coes Het ging met recht van mond tot mond er is en blijft toch maar één JACOB BLOKKER Pzn. Puik, lekker, zonder ziek ENG. EN HOLL. ANTHRACIET EN EIERKOLEN, IS Electr. Drukkerij Hette Woudstra Zn. ALKMAAR Rltsevoort 36 - Vrouwenstraal 2 Wij gaan eerst naar JACOB BLOKKER Pzn. Openbare Verkooping op WOENSDAG 10 DECEMBER 1930 bij opbod en WOENSDAG 17 DECEMBER by afslag en- elndtoewijzing, telkens des avonds 6 uur in het Koffiehuis „Het Wapen van Haarlem” van den beer N. KERSSENS ad. Nleuwesloot. ten overstaan van VEILING te Limmen CAFE 4 met annex KRUIDENIERSWINKEL, 4 aan den Rjjksstraatweg hoek Wester- 4 weg C 2 in den Limmerhoek, te Lim- 4 men, groot 6.25 Aren. I 4 Hoorn, koopstad van West-Friesland, is sinds Zaterdag 15 November op stelten gezet door den ALOM BEKENDEN ►j 2E TUINDWARSSTRAAT 13, TEL. 690 van 24 Nov. tot en met 8 Dec. a.s. namiddag 1 uur Ongeveer 100 deelnemers. Gratis Bonnen. Ziet de cadeaux in de etalages Verzamelt bons en deponeert deze, naam en adres, in een der vier pyramiden. winkeliers bieden U rijke keuze, groote voorraden tegen billijke prijzen ALCMARIA-GARAGE - ALKMAAR TELEFOON 1038 Speelgoedopruiming 5 Wilt gij hiervan nog profiteeren9 s Kom dan spoed g, van vele artikelen 4 rijn de prijzen meer dan 30 pCt. verlaagd 4 WAARLAND Openbare Verkooping te Heiloo Tuinderswoning 4 Wat wij al wel geëtaleerd hebben, nu het is ons ónmogelijk te beginnen dit alles op te noemen, doch komt en ziet de Zendingen boven f 10.- franco en onder volle garantie elke plaats MET EEN KORTING VAN 16 pCt. (ZEGGE ZESTIEN PROCENT) - Mij wederom voor een druk en herhaald bezoek aanbevelend. Achtend, I iS Opticien Mes’es voor G^'ette-apoaraten 5 (50 ct. p. 12). 10 (100 ct. p. 12) 15 en 25 ct per stuk Scheer-eenen - -hm-kwasten Leverancier van het Ziekenfonds REDUCTIE Mevr. SLOTHOUBER, DAN ALLEN OP GROENE KRUIS, Rebus-Wedstrijd Hoogenweg, groot AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ou*> Zoete S k Wun EN MONTUREN PRIJZEN mei w afzonderlijke het Luttik Men rich te zich tot het Bureau van de Telefoon 207 en 97 Meest Gelezen Zeeuwsch Dag blad in alle kringen der provincie Concurreerende Advertentie tarieven Proefnummers op aanvraag beschikbaar tegen FISSEL en KLIERACHTIGE GEZWELLEN is de - Deze Show-room der pracht-sorteering van 1250 stuks Lampen, Kappen en Kronen in kristal en gebrand glas is alleen de moeite waard deze (in de Etalages van ons Hoofdgebouw, goowel onder als boven) te gaan zien. Alles rijk verlicht. De Lampen en Kronen bij ons gekocht, worden niettegenstaande de verlaagde prijzen gratis opgehangen. NAAR WESTFRIESLAND’s KOOPSTAD, HOORN Telefoon 96 WEDER VERKOOPERS welke steeds komt* met wereldverrassingen, grootste sorteering en dan het voor naamste door de reuzen-inkoopen voor onze beide Magazijnen de laagste prijzen bij een bediening en garantie die reëel en coulant is. Het zal met recht worden dit jaar voor het koopen van een St. Nicolaas-Cadeau die heeft voor een elk (jong en oud,-arm en rijk) wat wils en men bespaart veel geld. Let tevens op de extra verrassingen. Dat wij, door de vele aanvraag en het enorme succes van het vorig jaar, wederom bij deze Opening tot 6 December Mr. C. J. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, van eenlge Huizen en Erven te Alk maar, als: 1. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van BERGEN (N.H.) brengen ter algemeene kennis, dat In de 1 maand December de gelegenheid zal werden opengesteld voor de actieve onvatbaarmaking tgen roodvonk en diphtherie. Bekend mag worden verondersteld. dat deze methode hierin bestaat, dat den kinderen dr emaal, met een week tusschenrulmte, een kleine inspuiting wordt toegediend. Nadeellge gevolgen van deze inspui tingen zijn tot nu toe hier te lande niet waargenomen. Ouders van nog n’et schoolgaande kinderen, die voor hun kinderen deze behandeling wenschen, worden ver zocht, onder trouwboekje, as. meen tehuis. BERGEN (NE.) 22 Nov. 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd Mr. H. A. VAN REENEN. Burgemeester. G. TAAPKEN. Secretaris. WEGENS STERGEVAL Notaris Mr. J. W. VAN DER HEIDE te ALKMAAR, zal op DINSDAG 2 DECEMBER 1S30, des avonds 7 uur in na te melden café PUBLIEK VERKOOPEN wegens overlijden van mej. VISSER4 JONGEJANS: 4 het VAN OUDS BEKENDE 4 Het café bevat om. ruime zaal met tooneel en wordt met vergunning g geëxploiteerd, thans in gebruik by 4 den heer W. Kraakman. |i Te aanvaarden by de betaling. Koop en verkoop van buizen en landerijen Opmaken van koopakten, huurcontracten, volmachten, schuldbeken tenissen. firma-contracten borgstellingen, enz. Regeling van nalatenschappen voogd benoeming inventaris, taxatiën, successie-memorie akte van boedelscheiding) VLUGGE AFWERKING EN ZEER BILLIJKE TARIEVEN Handelsteden, Zakenm :nseben, Industneélen, wenscht gU nieu we reünies aan te knoopen, M oude uit te breiden in ZEE LAND, adverteert dan in de Vraagt onze „WALES ANTHRACIET „Great Mountain” duurt langer. grootste hitte, minste aach. Beleefd aanbevelend. AFDEELING VERHUUR In verband met de nieuwe regeling voor ziekenhulsverpleging wordt het volgende aan belanghebbenden bericht Ieder- dle daartoe in staat is wordt ten zeerste aangeraden ach te verzekeren in een ziekenfonds en nu daarvoor gelegenheid bestaat in onze gemeente dit ook te doen voor ZIEKENHUIS- VERPLEGING. Dit laatste wordt in het bijzonder aan die groep van personen aanbevolen, die waarschijnlijk wel in een ziekenfonds zijn, doch bij eventueele ziekenhulsverpleging de kosten hiervan <in belde zieken- nuizen minstens 3 per dag, behalve medicijnen en specialis tische hulp» niet geheel zullen kunnen dragen en de hulp van het Burgerlijk Armbestuur daarvoor zouden moeten inroepen Aangezien de huip van het Burgerlijk Armbestuur uit den aard der zaak slechts in betrekkelijk weinig gevallen kan worden verstrekt wordt verzekering in de hier bestaande verplegingsfondsen in ernstige overweging gegeven. ALKMAAR. 22 November 1930. Namens het Burgeriyk Armbestuur: W. J. D. APPEL. Voorzitter, Mr. J. BELONJE, Secretaris. met I aan den Hoogenweg, groot 41.30 Aren. 4 In gebruik by den eigenaar J. A. 4 PATER. I 4 Te veilen in 2 perceelen 4 Aanvaarding by de betaling. Wy gaan door met onze g Ook hebben wy nog een paar Oritzner-Naalmachlnes en eenlge Pa- 4 rapluies, welke voor veel verminderden prijs worden opgeruimd. g wegens vertrek 4 Notaris Mr. J. W. VAN DER HEIDE -4 te ALKMAAR zal op DONDERDAG DECEMBER 1939 4 des avonds 7 uur In het' café ..Het Statlons-koffiehuis” van den heer MORSCH publiek verkoopen: 4 Een nieuw gebouwde 4 SCHUUR en TUIN te Heüco 4 MrvuTPnwPff erront 41 J. Hollenberg. 4 betaling der kooppenningen, het verhuurde perceel onder gestanddoe- 4 Hing der huur. 4 Inliet, t ngen worden verstrekt ten g kantore van de Notarissen Mr. C J. 4 DE LANGE en M. C. ROOS. Breed- straat A 10, Alkmaar. 4 Een HEERENHUIS met TUIN aan het Verdronktinoord No. 7, groot 2 Are 98 CA., bewoond door Wed. F. Bak. 2. Een WINKELHUIS met WERK PLAATS, ERF en BOVENWONING aan Oudorp No. 52. groot 80 C.A., ver. huurd aan den heer Swldde voor 4 8.per week. 3. Een HUIS en ERF op het hofje 4 Mm de Laat No. ITS, groot 27 c.A.. be. 4 gevens 20 c.A. mede-eigendom in het erf. Onverhuurd. 4 Perceelen 2 en 3 behooren tot de 4 nalatenschap van wijlen den Heer J. Hollenberg. 4 De perceelen zyn te aanvaarden bij 4 de betaling der kooppenningen, het 1 uitgeschreven en vanzelf sprekend doen wij daaraan mede en kunt U by het groote voordeel uwer inkoopen by ons, de kans hebben een der Rebussen op te lossen en van het kapitaal van f 600 (zegge zes honderd gulden aan geldprijzen) een mooien prys gratis machtig worden. Let dus wel, wy geven by eiken koop van 1 gulden een Bon. Hoe meer U dus koopt, hoe grooter Uw geluk kan zyn. By ons Hoofdgebouw staat wederom de bus, waarin men de opgeloste Rebussen kan werpen. zoowel beneden als boven, per Lift, dus vry van trappenloopen bereikbaar, alsmede de dagelijksche uitstallingen, waar niets uitgezonderd met groote kaarten geprysd staat. Gaat zien de vele >verrassingen, n.l. by ons Hoofdgebouw (ingang) de REUZEN LAMP als symbool dat wij 3 Lampenweken hebben, dan den pracht LICHTBAK, Breedzyde, voorstellend, den H. Sint met Zwarten Piet te Paard en aan ons „Speciaalhuis" het verlichte bord met ons 34-jarig devies ,;Groot de omzet Klein de Winst” En nu zouden wy nog een der voornaamste artikelen vergeten (wat ook is een pracht SL' Nicolaas-Cadeau) nJ. dat wy tot 6 December doorgaan de laatste Kachels en Haarden uit te verkoopen Dus diegene, die nog profiteeren wil. koope nu wenschen, medeneming van het dit vóór 26 November j kenbaar te maken op het Ge- LIJDERS AAN FISTEL, «acht niet te lang om er aan te beginnen, want hoe eerder begonnen, des te spoediger zöt gij genezen. Prös 1.40 plus 0.40 voor de nesch. Verkrijgbaar oy: Fa. NIEROP Alkmaar—Hoorn. JAN DE VRIES. Alkmaar. J. GROOT en Fa. HOEKSTRA, Hoorn. DROGISTERIJ Schagen. L DE WOLF, Purmerend. J SCHIPPER E. VEEN J. J. DE VRIES Een betrouwbaar adres voor PRIMA GLAZEN BILLIJKE VAKKUNDIGE BEDIENING BAROMETERS THERMOMETERS BUIKBANDEN - BREUKBANDEN ELASTIEKEN KOUSEN in .>€11 VERKADE'S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 4