A d vert entiën Voor St. Nicolaas-Cadeaux naar E. W. VET 1 t II St Nicolaastafel en -etalage gereed is Fa. LANDMAN Fa. LANDMAN HET MANCHESTERHUIS VtN «7 W T WN m Hi&olaaz cadeaux 1 fti (V Achterstraat i 1 1 I B~iaq_M5_w W. HENSTRA een r< K Langestraat Houtti - jong eï* elk gebied MARIE OUDEJANS Uitgebreide collectie luxe artikelen Doozen post met handschilderwerk Foto-Albums - Kinderboeken Portefeuilles - Porteiuonnaies - Actetasscbee Parker'Duofold Vulpenhouders A NICOLAAS- oud, met de laatste Onze St. n» sorteering ST' ongeëvenaarde «ort CHENKEN voor nouveauté’* op Advertentiën |B besterf.) voor Deo Hoog eo omitegende gemoeotoo. alsook voor Scheveatogoo. teat West land. eos. plaotst men bet beu* hl DE RESIDENTIEBODE ’3f. I ^EXICHTEN UTT ONZE VORIGE OPLAGE Veroordeeld De toestand In Spanje De mijnramp te Alsdorj I Gearresteerd 50 cent 50 cent Vnr oso Raadpleegt eerst Uzelf "WH 5 MANCHESTERPAKKEN - BROEKEN REN JASSEN - FIETSJEKKERS. Zoo dapper LANGESTRAAT 36 ALKMAAR t IV 35 -55 35 -75 95 1-25 55 25 95 140 1.90 2.25 - O0 RIJBROEKEN - FIETSBROEKEN - JAS SEN - VESTEN - MOUWVESTEN - LEE- GELDERSCHE ROOKWORST Schoutenstr. 13,TeL 1295 Hiermede berichten wij U, dat onze voorzien van Chocoladeletters Ringers en Droste. Groote sorteering doozen, gevuld met Marsepain. Borstplaat en Bonbons en verder diverse figuren LAAT 132 - TEL. 842 Honïng-taai Gember-taai Brokken Speculaas Speculaas Borstplaat (eigen fabrikaat) LAAT 132 - TEL. 842 ^4- ver' Zoo daPP« «ngt d heeft bewonderd. 45 ct. per pond 12 ct. per ons 16 ct. per ons 20 en 30 ct. per ons 20 ct. per ons Overhe»de® 1.40 1-90 3.60 Wollen Vesten 3.70 540 7*50 Ziet de maan schijnt door de hoornen,, ’t Is het avondje van St. Nicolaas, In *t Warenhuis is hij gekomen, Makkers staakt Lhp wild geraas. Met zij rijknecht, de zwarte guit. Deelt de Sint zijn gaven uit. De toestand der kleine Duitsche gemeenten Slobkousen U0_ P“‘ÏMPe6Jp_W5 MO -35 -A5. 45 r Sportkousen -.40 De bestrijding der toenemende werkloosheid in Amerika l19 Bretelles -49 Zelfbtadera Shawl» -.65 Sokophouder» -49 II 75 1.10 - ---- RIDDERSTRAAT 14 ---- Nicoli^-etalageS ,langende jeugl- diz onze SL Dir. J. W. A. HEUSEVELDT Torenstrax 27 t-GRAVENHAOE Deze week reclame van De crlssi en de banken in Noord- Amerika Sensationeel voorval bij passen controle te KehL J was, MJ de spoorwegen to zijn Naar een militair directorium? jaar o In Een doode b|j bet oprnimingswerk Rede nu den R^fkskansdier dr. p 1! l met het koopen van edï! Sl...i« Zl ij i Lt F 7 c L ERVOETZ IÊ twikkeling voor ■ten (een andere itwlkkellng f mogeljjk 1.— 0.90 1.15 1.15 1.20 1.— 080 2.— 1.50 2.50 1.50 2.— toogeltfk te stellen. ■ze conferentie was oen onderdeel van de die op het oogenbllk ge- bestrtydlgn det> werkloos heid en de maatregelen der spoorwegmaat- U betaalt bij ons niets MEER "W Onae modellen ztyn BETER dan andere "toe Onse sorteering overtreft IEDER 'tog Zoowel in de PRIMA kwaliteiten 'toR als In de zoogenaamde OOEDKOOPE soorten "MR Bruenlng verklaarde, ring zich de moeilijke Ml vier banken In Noord ^Carolina. hun beta lingen moeten staken, waaronder de Central Bank te Raleigh diet een tekort van 3.600.000 dollar. Tengevolge van liet staken der beta lingen der National Bank ot Kentucky heb ben gisteren ook twee kleinere banken te Louisville in den staat Kentucky hi/n deu ren moeten sluiten, met het gevolg, dat een twaalftal kleine bankbedrijf je® in de provin cie eveneens in ernstige moeilijkheden gekomen. n positie der land tan bewust is. Ook zij voelen op vreeselijke wijze de landbouw er de industrieels crisis en beschikken niet over flnandeele reserves. Geen regeering kan echter de voor de kléine gemeenten noodige middelen uit den grond stampen^ Op agrarisch gebied is het in de laatste maanden gelukt, de prüsont de Duitsche landbouwproduct richting te geven dan de prtfi op de wereldmarkt. Zoo spoc_.„ - zal de Rjjksregeering verdere maatregelen op dit gebied treffen. Door het herstel van den landbouw zou de werkloosheid een goed stuk verminderd kunnen worden, en daar door wordt de saneerlng der kleine gemeen ten weer in de hand gewerkt Men moet zich er duidelijk van bewust zijn, dat de toe stand veel moeiltJker is dan in den herfst en den winter van 1923. ROERMOND. 21 Nov. - In aansluiting op het bericht van Woensdag betreffende de vermissing van den 18-Jarlgen J. Wij- dema, te ^Amsterdam, aan boord van het in de Roer liggende motorschip .Neer- landia" en waarvan de mogelijkheid niet Was uitgesloten, dat hem een ongeluk was overkomen, kan thans worden gemeld, dat dare jongen Donderdag te Venlo is ge- aresteerd, waarna hij werd teruggebracht naar het gesticht te Hoenderloo, waar hij destijds was verpleegd. In de zittingzaal van den Rijksdag begon hedenmorgen onder zeer groote deelneming de vergadering van vertegenwoordigers der landsgemeeqten. Rlikskansel dat ook de 1 WINSCHOTEN, 21 Nov. De Rechtbank te Winschoten heeft heden de gedetineer de fabrieksarbeiders L. x K. Kuiper, uit Nieuwe-Pekela. die in den nacht van 2 op 2 Augustus IX den Rijksveldwachter E. Ubals te Alteveer, thans te Echten, zwaar lichamelijk hebben mtehandeld. wegens poging tot doodslag leder tqt vijf jaar ge vangenisstraf veroordeeld. 4>e elsch van het O. M. gevangenisstraf. De verdediger van belde verdachten was mr. Levie uit Groningen. was zes Te Washington vond gisteren een ver gadering plaats van vertegenwoordigers der groote Amerikaansche spoorwegmaat schappijen tezamen vertegenwoordigend ne- IRlRntig procent van alle spoorwegen in de h Vereenigde Staten. !- Doel der conferentie was het beramen van maatregelen om In den komenden winter een zoo groot aantal menschen als eenigs- r pond Rookworst 2)4 pond Saucijsjes 2H pond Schapen vleesch 2 pond Schapencarbonade 2% pond Doorregen Ossenlappen 2J4 pond Doorr. Varkenslappen 2% pond Magere Ossenlappen 2% pond Ossengehakt 1 pond Varkensgehakt 1 pond Ossengehakt 5 pond Mager Rookspek 5 pondDik Schapenvet 5 pond Niervet 5 pond gemalen Spek 5 pond Rauwe Reuzel Beleefd aanbevelend: N.V. Alkmaarsch Warenhuis Bij de opruimingswerkzaamheden die in Alsdorf verricht worden bij de ingestorte mijnen, is vanmorgen een monteur, werk zaam in de mjjn Arm.*’ TT door een val landen rand getroffen en gedood. Het opruimlngswerk wordt met kracht voortgezet. zins grooté campagne, die voerd wordt ter 1 schappijen, is een der middelen, waarmee men wil trachten de werkloosheid gedurende de ergste wintermaanden althans iets te verminderen. Op het wite Huis vond een bespreking plaats om tegemoet te komen aan den nood en het gebrek, waaraan de kinderen der werkloozen gedurende den winter zouden kunnen blootstaan. aansluiting op de gisteren gemelde verklaring van Berenguer. wordt thans ge meld, dat de konlng van Spanje voornemens zou zjjn, een nieuwe militaire dictatuur 4n te stellen, waarover hij met den leider der Spaansche veiligheidspolitie, generaal Mola. heeft geconfereerd. Er zou. naar de Populare” meldt, een militair directorium worden Ingesteld. Verder verluidt, dat de minister-presi dent Berenguer den konlng zou hbbben medegedeeld, dat hij de verantwoordlijkheid voor ht Instellen van een militaire dicta tuur niet kan aanvaadren. Vooral in de Zuidelijke Staten doet d< crisis, en speciaal de landbouwcrisis, zich ernstig voelen. In Noord-Carollna is bet ge volg een groot aantal faillissementen, ook van banken, en gisteren hebben wederom Een sensationeel voorval heeft zich in den afgeloopen nacht voorgedaan aan 't Dultsch- Fransche grensstation KehL Toen de trein ParijsPraag aan net station stopte en de passen-controle plaats vond, werd een min uit den trein naar het paasen-bureau geleid, die in het bezit van geen der benoodigde papieren was. Toen men hem hieromtrent eenlge vragen wilde stellen, trok de vreem deling plotseling uit den mouw van zijn jas een revolver en richtte deze op den con troleur. Slechts aan het optreden van een Duitsche gendarme was het te danken, dat de beambte niet geraakt werd. Op het moment, dat de man schoot, greep de gendarme zijn hand, met het gevolg, dat de kogel in de borst van den aanvaller zelf drong 4h hem levensgevaarlijk verwondde. Voor zoover k<jn worden nagegaan, was de man Oostenrjicèl^gan nationaliteit. Leo pold Lemp, wien de npdem van Frankrijk te heet was geworden, nadat hij te Rouaan eenlge inbraken had gepleegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 7