ONS BLAD [I ll L. Frankenberg - Alkmaar HOOG WATER IN ONS LAND «TURNER» DE KRISIS IN DEN TUINBOUW DINSDAG 25 NOVEMBER, 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG.No. 277 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 40 f 50 Voornaamste q^Cieuws H. F. Fluitman In beslag genomen brochure STEMMEN-ZWENDEL 7 dooden: 3 zwaargewonden Auto door een trein gegrepen Geen persoonlijke ongevallen De Beersche rlaat in werking Een voorstel van Mgr. Seipel Schip in nood W.KÉRKMEER - ALKMAAR - Bloembollenteelt in de Wieringenneer Een gevaarlijke vondst in den W ieringermeerpolder 25 jaar hoofd der R. K. School te Enkhnizen DAMESTASCHJES fr JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Ernstig mijnongeluk MM GIFJE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL en frlascultuur NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD de productie/ van Een serie inbraken te Rotterdam. een R. medewerker van het Hoog water in den lande. I Barometerstand 9 uur v.m.: 753. Stilstand. JAC. GROEN, Az. De was van de Waai is GEVAAR VOOR ROTTUMEROOG Lage Markt Gisteravond zooals deze GEVAAR OP AMELAND Een anti-socialistisch Mok TE LAGE-ZWALUWE Een proefneming toegestaan Bti graafwerk een bom gevonden Mgr. Seipel. teerd «M woeden. O t VERKRIJGBAAR IN tv KLAS RUW1E1ZAKEN De stand van de Ma»s. 10.8? Meter Staat. Niet maar reeds opheldering beschikbare Ie staat het water reeds igen de buitenmuren der Het derde lustrum-congres der Algemeen* R.K. Werkgeversvereeniging. BUREAUt TsIHs—i De chr.-soc. berichtendienst publiceert een voorstel van Mgr. Seipel in verband met de regeeringscrisis. nJ. om een zoo hecht moge- Hlk verbond tot stand te brengen tusschen al de niet-socialistlsche partijen, dus tus schen de ctir.-socialen. het nationaal econo- Wanneer dit water LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om; 4.23 uur. Het caasatie-beroep inzake de moordzaak- Lans. Het derde retom-vltrgtaig op Schiphol ge tand. ABONNEMENTSPRl J S Per kwartaal, voer Almaar 2.— Voor bulten Alkmaar f LU Met Geïllustreerd Zondagsblad j 9.M booger Onze collectie omvat 400 modellen. Moderne uitvoering. Lage Prijzen drukstüging de Noordzee trokken schijnt te zijn. DOORBRAAK VAN EEN KISTDAM In den nacht van Zaterdag op Zondag is de kistdam. die het doorgravingswerk tus schen de eerste en de tweede binnenhaven te Schevenlngen afsluit, door den hoogen waterstand ondermünd en gedeeltelijk weg gedrukt, waardoor het geheele werk onder water is geloopen. terwijl een gedeelte van de kade der eerste haven onder een lengte van veertig meter is verzakt. Men heeft te Lemmer noodseinen ontvan gen van een tot dusver onbekend schip, dat bij de Lemsterhaven in nood verkeert. De motorreddingsboot „Hilda” en eenige Lem- stervlsschers zijn, van Temmer vet assisten - tie vertrokken. Op één enkele tirade in het „Volk”- artlkel, waarin (M) dat Is de roode Weenache deskundige beweert, dat de soctpal-demokraten bij de laatste rer- kleaingen toch werkelijk een overwin ning behaald hebben, moeten wij nog evan de aandacht veatigen. De heer (M) durft nt nog schrijven: HOOGE„WATERSTAND OP TEXEL Zondag drong tengevolge van den storm uit het N.-Westen het water aan alle zij den van Texel zeer hoog op. Aan den west kant sloeg het zeewater op verschillende plaatsen over de duinenrij, waardoor van de duinen heel wat «end weggeslagen; zelfs bij de Koog, waar de duinen gewoonlijk weinig van den storm te lijden hebben, zijn ze op sommige plaatsen zeer steil gpworden ikx>r het wegslaan van het hellend gedeel te. Ook aan den anderen kant van Texel stond het water ongekend hoog, t terrein nabij de haven te Oudeschild liep onder cn mén was genoodzaakt de coupure nabij de haven in te zetten. TE MAASSLUIS Als gevolg van het opstuwende zeewater werd Zondagmorgen te Maassluis bijna de geheele buitengemeente onder water gezet. De Taanschuurpolder staat geheel blank De Minister De Visser-school liep eveneens onder water. Ook de electrische kuiperij en zagerij van de firma De Neef had veel van het water te lijden. „Men heeft den Weenschen specia list der katholieke pers indertijd op de mouw gesjoeld, dat de roode zond vloed van stemmen in 1927 bij elkaar gezwendeld is.” Landbouw en Tuinbouw Bloembollenteelt Credietverleenin& Geen uitbreiding - Bü bet graafwerk in den Wieringenneer- polder is door een graafmachine op 134 M. diepte een groote bom uit den grond opge haald, welke gelukkig niet ontplofte. Het projectiel, dat gedateerd is op 1926 en ver- moedeük tijdens een oefentocht door een vliegmachine in zee is geworpen, is naar Den Helder o» er gala acht, waar het gedemon- ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1JM: elke regel meer 0 25. RECLAME per regel f *‘J* de eerste pagina; voor de overige pagina's f 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 TE LEMMER BINNENGEBRACHT Nader wordt gemeld, dat dit schip door de motorredaingsboot „Hilda”, geassisteerd door een motorvlet, met averij is binnengebracht. Het bleek te zün bet ijzeren tjalkschip ..Broedertrouw’. schipper Jan Harders, en gedomicilieerd te Leeuwarden. 1 Schip was op weg van Kampen naar Lemmer met een lading veekoeken aan boord en werd door den storm overvallen. Behalve de schipper bevonden zich nog aan boord diens vrouw en drie kindrty.p, misch blok, den landbond en bet Heim en we! in den vorm van een parlementaire arbeidsgemeenschap, welke alle rechten van een parlementaire fractie voor zich zou op- etschen. De duur dezer gemeenschap zon moeten samenvallen met then van den pas gekoren Bü de debacle der Handels- en Land- bouwbank te Den Haag zijn 5000 credftea- ren betrokken. IN GRONINGEN NOG WEINIG OVERLAST In de provincie Groningen wordt tot nog toe slechts weinig last van het overmatige hooge water ondervonden. Alleen in Wester- wolde is een overstrooming van eenige betee- kenls. Daar staan verschillende landerijen onder water, waaronder vele akkers met nog niet gerooide aardappelen. Vrijdag as. hoopt de heer H. F. Fluitman den dag te herdenken dat hij voor 25 jaren terug werd aangesteld tot hoofd van de RK- Jongensschool alhier. Dit Jubileum zal zeer zeker in wijden kring belangstelling trekken Zoowel op onderwijs- als op maatschappelijk gebied heeft de aa jubilaris een zeer ult- gebreiden werkkring en wie den heer Fluit man kent, weet ook. dat dit tevens Betee- kent een ultgebréiden vriendenkring. De heer Fluitman is een zeer geziene figuur bij het onderwijs en is dan ook voorzitter van de Diocesane Vereenlglng van Onderwijzers, afdeeltngs- en hoofdbestuurslid en vice-voor zitter van de vereenlglng van Hoofden van RK. Scholen. Op maatschappelijk gebied is de heer Fluitman voorzitter van den Statenkieskring Hoorn. waarnemend voorzitter van dén Rijkskieskring Den Kelder, voorzitter van de plaatselijke kiesvereeniging, penningmeester van den diocesanen Jeugdwerk, tevens plaat- seliJk bestuurslid, bestuurslid van de Burger wacht, van de vereenlglng tot bevordering van Getrouw Schoolbezoek, voorzitter van het West-Friesche Genootschap van den Stillen Omgang, tevens plaatselijk voorzitter en van nog tal van vereenigingen en cor poraties. Dit alles stempelt den a.a. jubilaris tot een belangrijke figuur en zeker zal deze uitgebreide kring van vrienden en kennissen dien dag van zijn belangstelling doen blij ken. De heer Fluitman is door Z. H. den Paus begiftigd met bet eerekruis Pro Eccle sia et Pontlfice. <9 De nieuwe zeedijk aan de Zuidkust van Ameland heeft het gisternacht gedurende het noodweer zwaar te verantwoorden gehad. Toen de eb was ingetreden oordeelde de djjk- opzichter het nodig de gaten die het water had gemaakt te dichten met zakken zand en stroo. De ingenieurs en opzichters van den Rijks- en Provincialen Waterstaat zjjn naar het eiland vertrokken. Naar het blad verneemt, zal de dijk door den aannemer aan het waterschap Nesburen worden overgedram gen. Aan de Westkust^uwaJ^et dorp HoUutft is een belangrijk stulcduin weggeslagen”Het Badpaviljoen wordt bedreigd: het water staat in de duinen. De toestand wordt niet ongevaarlijk geacht. DE ST AN FRIES IV BEHOUDEN TE AMSTERDAM AANGEKOMEN De StAnfries IV van de HoUand-Fries- landlün. die Zaterdagavond van Harlingen was vertrokken en waarvan men v i eewla, deae boot- was vergaan, is gisteren Amsterdam aangekomen. Naar gemeld wordt heeft in de mijn ..Ma rianne" bjj Kleln-Leipisch fProv. Sak«en> een ongeval plaats gehad, ten gevolge waar van 7 personen zijn gedood en 3 zwaar gewond. Hot onderzoek is in vollen gang Nadere bijzonderheden ontbreken Over de krisis in bet landbouwbedrijf Is al zeer veel gesproken en geschreven en vooral over den toestand in den akkerbouw, die zoo langzamerhand een noodtoestand geworden is. Het is echter wel opmerkelijk, dat men In den toon van deze artikelen en redc- neeringen nog steeds kan beluisteren, dat de toestand in den tuinbouw hlerbjj nog gunstig afsteekt. En men wijst dan in dit verband op het bloembollenbedrijt. dat nou ja, niet meer zulke groote winsten afwerpt als vorige Jaren, maar toch nog heel goed rendeert. Verder, dat ook de uitkomsten in het glasbedrljf, met name van de producten, geteeld in de stookkassen, nog zeer be vredigend zijn. En inderdaad kan niet ontkend worden, dat Alles nog niet slecht is in het tuinbouwbedrijf, als dit in zijn geheel wordt genomen, en dat er honderden tuinders zijn, die nog wel eenig uithoudingsvermogen hebben. Maar dat de krisis zich niet in even erge mate in den tuinbouw openbaart als in den landbouw, daarin vergist men zich. De krisis In den tuinbouw is allang aan den gang en trouwens ook het ge volg van ten eerste de internationale ernstige ekonomische malaise en ten tweede juist van de krisis in den land bouw. Reeds bij verlies vso 'n anderen vinger. OP THOLEN De Noord westerstorm zweepte Zondag nacht T water uit de Schelde zoo hevig op. dat te ruim drie uur te Thoien een was van ruim 1% meter werd geconstateerd. Het «ater stroomde hotel Hoek en enkele hulzen binnen. Door middel van vloed bal ken wist men verder doordringen van het water te voorkomen. Aan de overzijde van de ThooLsche brug is de Rijksweg over een lengte van ruim zeven meter weggeslagen. De weggespoelde grondmassa is grootendeels terecht gekomen in den oesterput, waar groote materieele schade werd aangericht. Eer. gedeelte van een betonmuur werd mee gesleept. Gedurende het stormachtige weer van Zondag is het vloedwater op de Friesche Wadden buitengewoon gestegen. De buiten dijks liggende gronden en kwelders zijn ge heel onder water geloopen. De aanlegsteigers te Holwerd en Oostmahom en ook die op de eilanden waren totaal onder het wateropper vlak verdwenen. Verschillende schepen, die op de Wadden en in de Lauwerszee voor an ker lagen, hadden het zwaar te verantwoor den. Een groote zeilboot, welke toebehoorde aan de Zeevaartschool te Schiermojmikoog en die diende om den verschillenden leerlin gen de noodige practische ervaring bij te brengen, is van haar anker losgeslagen en in zee gedreven. De boot zal vermoedelijk als verloren moeten worden beschouwd. Naar de ..Telegraaf” verneemt, is te Oost- mahom een telefonisch bericht ontvangen, dat een groot gedeelte van het eiland Rot- tumeroog zou zijn weggeslagen. De woning van den strandvoogd staat in de onmiddel lijke nabijheid van den stellen ruinrand. In dien de stortvloeden zich zouden herhalen moet instorting van de «'oning van den -trandvoogd worden gevreesd A Litwincw heeft voor zijn vertrek naar Rusland een onderhoud gehad met Grandi. woordigen tijd op, of er van schier alle bodemproducten een teveel is. Dit is echter zeer moeilijk te beoordeelen en de vraag wordt geheel onoplosbaar door den totaal verwrongen toestand van het ruilverkeer. WIJ weten maar al te goed, dat niet overal ter wereld, zelfs niet in Europa, overvloed is en door de isolatie, die de protectionistische Staten zichzelf scheppen, zal het niet zelden gebeuren, dat een bepaald artikel eenvoudig niet geconsumeerd wordt, omdat het er niet aanwezig is en wegens invoerverboden en hooge tarieven ook niet van elders wordt ingevoerd. Verder speelt bij den afzet ook de steeds meer verminderende koopkracht, veroorzaakt door de alge- meene malaise, mede een groote rol. Moge er intusschen misschien geen teveel zijn, feit is, dat onder de tegen woordige omstandigheden en gegeven de ontzettende moeilijkheden, die den export van Hollandsche tuinbouwpro ducten in den weg worden gelegd, elke verdere uitbreiding van de productie onverantwoordelijk zou zijn. Dit moge zeker wel. bij alle maat regelen tot verbetering van den toe stand, voorop staan. Elke uitbreiding van den tuinbouw onder de huidige om standigheden. en wij aarzelen niet hier bij ook de bloembollenteelt en het glasbedrljf te betrekken, is een lot', dat de volle kans heeft met een niet uit de loterij te komen. storm verwacht Ódn&stiQe nacht op zee ^e cBeersche overlaat iverkt cN'aar Het verkeer vjjf kwartier gestremd is door den trein, die tien minuten voor negen van Rotterdam te Maas sluis arriveert, nabij den overweg Booner- sluis. een luxe auto, bestuurd door den heer N. uit Amsterdam, gegrepen en totaal ver splinterd. Even voordat de trein ter plaatse arri veerde. wilden een auto, komende uit de richting Maassluis en een auto, die van Rot terdam kwam, elkaar op den overweg pas- seeren. Eerstgenoemde auto week te veel naar rechts uit. «aardoor hij in het zand tusschen de biels terecht kwam en niet zoo spoedig van daar te verwijderen was. De twee inzittenden konden zich bijtijds uit den auto verwijderen, maar niettegen staande een wisselwachter nog pogingen had gedaan den trein vóór den overweg tot stil stand te brengen, kon niet worden voorko men. dat de auto door den trein werd ge grepen en totaal versplinterd tegen het nabij gelegen wachthuisje werd geslingerd. Van de locomotief geraakte de luchtdruk- rem onklaar, zoodat de reizigers van den t trein hun reis niet konden vervolgen en zich naar het station Maassluis moesten begeven om op een volgenden trein te wachten. Het treinverkeer ondervond vijf kwartier vertragir^g. Gistermiddag te half vijf bereikte de wa terstand van de Maas een hoogte van 10.82 Meter plus N A. P. De Beersche Overlaat, die. zooals men weet bjj een stand van 10.80 Meter plus N. A. P. dienst doet om het overtollige Maaswater af te voeren, werkt thans op de twee laagste punten. Er is geen sprake van gevaar. Men neemt aan, óat bü toenemenden wa van de Maas Woensdagmorgen de Eift- weg. die een schakel vormt in den grooten verbindingsweg NümegenGraves-Her- togenbosch, zoodanig zal zjjn overstroomd, dat het verkeer tusschen Nümegen en Den Bosch zal moeten worden stopgezet. De was van de Maas bü Grave bedroeg gistermorgen 8 uur tot gistermiddag half vüf 24 cM. Verwacht wordt, dat spoedig een daling van het water zal intreden. het geval is. zal, zoodra het water lager staat dan 1080 Meter plus N. A. P.. het stoomgemaal in werking worden gesteld, om het ondergeloopen gebied leeg te pompen. Aüe abonn*’» op dit blad zijn ingevolge de veraekerin^voorwaanieti f Levroalange geheele ongeschiktheid tot werken door "TEfl bii een ongeval met f OEfl bij verliea van een hand, 195 - b« w,i” van een f EA bij een breuk van tegn ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringenvUUU.- verliea van beide armen, beide beenen of beide oogen 1 doodelijken afloop ADU.- m Toet of een oog 1 duim of wijsvinger been ot aYm Door de directie van den Wieringenneer- polder is aan den heer P. Honingh. bloem- bollenkweeker te Winkel, op diens verzoek toegestaan, in den Wieringenneer kosteloos een proef te nemen met het planten van ■bloembollen. Aangewezen is een gedeelte grond tusschen 'de met rogge bezaaide gronden, dtcht bü Wieringen. HOF ALKMAAR Administratie No, 433 Redartle Na. *33 De politie te DJakja heeft een reeds ge drukte. doch nog niet verspreide brochure van het hoofdbestuur van Moehamadüah, een godsdienstlg-cultureele vereenlglng, in beslag genomen, handelend over een protest van Islamietische leiders te Cairo tegen de Fransche regeerlng Inzake de sluiting van scholen voor de Berberjeugd m het Atlas gebergte. aangezien deze brochure een over dreven voorstelling van zaken gaf. O verdronken •*Te Breda is Zaterdagavond de 28-jarige kruidenier A. W. van Pul. die aan de Markt- kade gelegen schippers zyn Mien bezorgde, te water geraakt en verdronken. HU moest op vier naast elkaar liggende schepen zyn waren brengen en heeft dat op eerste drie ook gedaan. Op .het vierde is hij niet meer gezien. Vertnoedelük is hij tusschen het derde en vierde schip misgestapt en is zün hulpgeroep door den zwaren storm niet gehoord. De politie heeft zün lijk Zondagmorgen opge haald. Kijk! Van zóó’n brutaliteit sta je ondanks alle ondervinding met socialis tische schrijvers toch nog werkelijk een oogenblikje paf! Wü hebben indertijd nadrukkelijk be weerd, dat de sociaal-demokraten bij de verkiezingen in 1927 op groote schaal gezwendeld hadden. In een fel betoog is (M) daar nadien zeer verontwaardigd tegenin gegaan: het was schandelijk gelogen! er was geen stemmetje gezwendeld! In antwoord daarop hebben wij toen doodbedaard op verschillende tijdstippen heele ritsen van veroordeellngen wegens zwendel gepubliceerd. Heele ritsen, met vermelding van namen en data en opgelegde straffen, met omschrijving van de zwendelfeiten. Steeds waren het de roode propagan disten, die de burgers tot stemmen- zwendel hadden bewogen. Voorzoover wij weten, beeft (M) deze publicaties onzerzijds nooit aan zijn lezers durven voorleggen, beeft hij er zelfs geen melding van durven maken. Maar evengoed durft hij nü nog schrijven, dat men ons indertijd betref fende den stemmenzwendel maar iets op de mouw gespeld heeft!! Is het geval-(M) niet hopeloos? Tóeranksweffen hl Nijmegen afgedamd. Gisteravond had de Waal een stand be reikt van 12.12 Meter plus N. A. P. Het water wast nog ieder uur 1 A 2 e.M. Van den Boven-Rün wordt nog steeds was gemeld. De regens houden aan en de lage landen langs den Rün zün ondergelooj^n. In den Ooypolder bü Ifljmegen heeft men reeds voorzorgsmaatregelen genomen om den bewoners bü eventueel^ werking van den Erlekomschen dam onderdak te ver schaffen. Men vreest hier een toestand als in 1926. toen groote stukken land zijn oversAeoomd. De toegangswegen in Nijmegen naar Groote Straat, Vosstraat en zijn reeds afgedamd. Aan de Lage een hal ven Met huizen. PONTVERBINDING BIJ HUISSEN OPGEHEVEN Te Huissen bü Arnhem is het pont veer weggenomen, daar de uiterwaarden blank staan. De verbinding van het Loover met de Lümers wordt thans onderhouden door roei- en motorbooten lang heeft er een ongezonde omzetting plaats van landbouw in tuin bouw, omdat men verhoopte hierdoor te proflteeren van de voordeelen, die het tuinbouwbedrijf nog deed verwachten. Steun aan den landbouw en verbetering in den afzet van landbouwproducten zouden, althans ten deele, den slechten toestand in den tuinbouw hebben voor komen. De ongezonde uitbreiding van de bollenteelt en de glaacultuur, die volstrekt geen gelijken tred houdt met afzetmogelijkheid van de hierin ge kweekte producten, dreigt dagelijks de krfais ook tot deze bedrijven uit te brel- <fen. En als dat gebeurt, dan zal het hierin verloren kapitaal enorm zijn en de gevolgen huiveringwekkend. Men denke alleen maar een> aan de vele ar beiders, die juist in deze bedrijven werk zaam zijn. Voor het oogen blik is het echter de ▼ollegrondscultuur, die het ergst getrof fen wordt en, hoewel in nog niet zoo erge mate, de koude glascultuur. Omstandigheden van anderen aard, als het optreden van plantenziekten, hebben den toestand nog verergerd, maar in hoofdzaak moet de noodtoe stand worden toegeschreven aan de ex- portbelemmeringen en de steeds drasti scher maatregelen van het buitenland, gepaard aan een hiertegenover volkomen lijdelijke houding van den dit Jaar voor het eerst, meerdere jaren aaneen. In de vÓUegrondscultuur, bijv. in het Noorden van Noord-Holland, in Kennemerland, in de Venen en trou wens over de beide Hollanden in het algemeen wordt uitgeoefend, is reeds het vorig jaar niet loonend geteeld, maar dit Jaar werden in zeer vele bedrijven niet alleen de bedrijfskosten niet gedekt, maar werd zelfs niet eens ontvangen, wat men voor noodzakejijk levensonder houd noodig had. Dat er gezlnsvaders zijn, die moeten zeggen: ,Jk heb geen geld om mijn pacht, mijn kunstmest te betalen, en Ik weet ook niet meer, waarvan ik met mijn gezin moet rond komen.” is heusch geen overdrijving, is de droeve waarheid. Dat zijn de men- achen met het minste uithoudingsver mogen, in de meeste gevallen vaders van groote gezinnen en. laten we het er maar gerust bijvoegen, juist onze Room - sche tuinders, die anders met behulp van hun groote kinderen zich een be staan wisten te verzekeren. Het eenige middel om voor dergelijke menschen het bedrijf te behouden is; een credietverleening in het leven te roepen. En een middel dat noodzakelijk dient te worden aangewend. Want beter is het, op deze manier het kleinbedrijf te behouden (althans daarnaar te stre ven), dan het te laten verloren gaan. Terwijl tegelijkertijd het aantal werk- loozen in het land er sterk door ver meerderd zou worden. In dit verband is zeer toe te Juichen het voorstel van Ged. Staten van Noord- Holland, tot het geven van een garantie op voorschotten tot 70 pet., door de Ge meenten met 30 pet. aan te vullen. Hier komt de vraag naar voren, of ook Ged. Staten van Zuid-Holland zich niet tot een dergelijk voorstel geroepen voelen. Intusschen, hoezeer een dergeljjke hulpverleening aan de meestgetroffenen ook Is toe te Juichen, lost deze de krisis In het bedrijf niet op. Moet deze worden toegeschreven aan een teveel aan groenten en fruit op de wereldmarkt? WIJ erkennen, niet in staat te zijn, deze vraag bevestigend te beantwoorden. Het Itjkt er in den tegen- C^Coè meer URK GEDEELTELIJK ONDER WATER Het zeewater is zoo hoog gestegen, dat het laagste gedeelte van het eiland Urk onder geloopen is. Wegens het stormachtige weer konden de Noordzeevlsschers gisteren niet uitvaren. Het is v. d. Taks bergingsbedrijf bütüds gelukt, de ..Petronella" die hier vorige week bü Urk strandde, af te brengen. Het schip werd eerst ontladen. Ware dit niet tijdig gebeurd, dan was het vaartuig zeker verloren gegaan in den storm van gisteren. In den nacht van Zaterdag op Zondag werden de dükbewoners te Lage-Zwaluae door de politie gewekt in verband met den hevigen storm en den snel-opkomenden vloed op het Hollandsche Diep. De Sint- Loulspolder. Kruistgeldpokler en Hooge- cn Lage Hanr.oniepolder overstroomden ge heel De vloed kwam met zulk een gewel dige kracht opaetten. dat het water de woningen aan den Noorddük binnen stroomde. Men heeft toen in allerijl vloedplanken tusschen de huizen geplaatst en het vee onmiddellük in veiligheid gebracht Alle kelders liepen vol. Toen de vloed zün hoog tepunt had bereikt, wees de peilschaal een stand aan van 3.22 meter boven A. P. Ook de Dorpsstraat had van ’t water te lijden Op sommige plaatsen had het een hoogte van 1 meter bereikt. De weerkundige „Vad." schrijft: Omtrent de oorzaak en het verloop van den storm, die bet zwaarst is geweest in den nacht van Zaterdag op Zondag, en die in Engeland, Frankrijk. België, over het Engelsche Kanaal en in Dultschland, ja zelf» in Zwitserland gewoed heeft. kan voorloopig het volgende worden medege deeld: Zaterdagmorgen lag over het grootste ge deelte van West-Europa een uitgestrekt depreasiegebied. waarin verschillende kernen voorkwamen, o. a. een over de Noordzee en een over de Britsche eilanden. In deze kern, die, zooals later is gebleken, de voor ons belangrijkste was. stond de barometer lager dan 730 m.M. Omstreeks den middag begon hier de barometer ineens snel te dalen, maar later werd de daling minder snel. H?t weer, dat eerst eenigszlns scheen te willen beteren, werd toen weer slechter, en na een vrü sterke bul. die vergezeld was van electrische ontladingen, is het hard gaan regenen, zoodat Zondagmorgen een regen- hoeveelheid van 16.5 m.M. kon worden af getapt. De barometer daalde geleidelijk en be reikte hier 's avonds om 10 tflir zün laagsten stand. 739 m.M. Hü bleef daarna tot onge veer middernacht stationnair en begon met een zeer korten overgang buitengewoon snel te stügen. Gedurende den tüd van ongeveer middernacht tot 3 uur in den morgen, ging de stüging met een snelheid van 3.6 mM. per uur. Deze stüging is wel de snelste, die hier sedert de allerzwaarste stormen van de laatste tientallen van jaren is voorge komen. Na Zondagmorgen 3 uur vermin derde de stijgsnelheld gaandeweg. De totale stüging tot Zondagmorgen 8 uur bedroeg ruim 15 m.M.. tot 2 uur n.m. 20 mM. en tot 7 uur 's avonds 22.3 m.M. De stijging ging toen nog door. Dat gedurende de sterke drukstüging in den voornacht de storm zeer zwaar is ge weest, behoeft ons dus niet te verwonderen. Wü hebben ditmaal te doen gehad met een jwaarscbünlük uit Noord en Zuid gegroeide drukstüging achter de depressie, die over in Ooetelllke richting ge- De latere weer berichten zullen daarvan wel geven. Voor zoover uit de weerberichten is op te maken, was het centrum der stormdepressle Zondagmiddag toestand als in 1926 kV Een angstige nacht Op een lostealagen baggerbak Maandagmorgen is tusschen Lemmer en Urk een baggerbak, thuisbehoorende bü de Zulderzee-werken. drijvende aangetroffen, welke door den storm Zondagmorgen bü den af* tdlik bü Wieringen was losgeslagen en op drift geraakt. De motorschepen ..Vol harding". schipper Kuperus van Lemmer en ..Hendrik Jan”, schipper snakkenborg van Muiselkanaa! hebben dit vaartuig opgeput en omstreeks elf uur te Lemmer binnenge- sléept. Er bevond zich een persoon aan boord met name J. Veerman, die op de rondzwalkende schuit doodsangsten heeft uitgestaan. Algemeene vergadering van den Ia nd bouw bed rijf sraad. dicht bü de Westkust van Denemarken over de Noordzee en woedde de storm met buitengewone hevigheid over het Oosteltjk gedeelte van de Noordzee. vooral tn de Helgolander Bocht, waar hü tot een orkaan uit Noord-West was aangegroeid. Achter de depressie, die met groote snelheid~ge- passeerd is en thans over Litauen ligt, volgde een rug van hoogen druk, die deze depressie scheidde van twee nieuwe, waar van een zeer diepe, met barometerstanden beneden 725 m.M. gistermorgen ten Z W van IJsland en een tweede eveneens zeer diepe. met barometerstanden beneden 735 m.Mdoch dieper wordend ten Zuiden van Ierland lag en Oostwaarts trok, onder den Invloed waarvan de barometer bij ons weer sterk daalt, zoodat opnieuw storm achtig weer met regen te verwachten is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1