ONS BLAD r L. Frankenberg - Alkmaar I/J DE KRISIS IN DEN TUINBOUW Voornaamste cKieuws aamgire moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN WOENSDAG 26 NOVEMBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 278 f 40 Hoog water De Koningin-Moeder De taal der Helde Het Staphorster Boertje Ministerieele mutaties De export stopgezet „De Nieuwe Boerhaavé” De Belgische Regeeringsverklaring Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Noodlanding Fokker-jachtvliegtuig D 29 JOH. LAUWERS Uitgeputte graanvoorraden in Rusland De verwikkelingen in Spanje Een militair complot in Peru VULPENHOUDERS De koersverliezen aan de I Amsterdamsche Beurs - Tweeërlei middelen tot De Arbridsbegrooting goedgekeurd. Dc hoogste tijd, dat Het hooge water. Mgr. H. J. M. Taskin Vijf en twintig ja ren Praeses Het aftreden van den Duitechen rjjkumi ruim 2 c M. per uur de nog 1930 H Tonnet tervol ontslag aan generaal Invoerrecht op vleesch h Beaoek aan het graf ran Koning Willem III Een voiksbetooging Raden van Beroep Een versoek aan colleges van Ged. Staten Nederlandsche Kolonie in Argentinië? van het Een ondersoek ter plaatse Arbeid voor onvolwaardigen Blinden in het bedrijfsleven JAC. GROEN Az. veering. Afgeschaft Bijeenkomst der R. K. Indischgasten Een vertrouwensvotnm in den Senaat f «10 boete Geen persoonlijke ongevallen Geen commissie-onderzoek meer •K> A-J- l - De Belgische Senaat beeft zijn vertramnM in de regeering uitgesproken. Geen spoorvrachtverlaging voor tuinbouwproducten Zakelijke bedrijfsbelasting te Amsterdam Ned. Bond van Vrijwillige Burgerwachten Reeds eenige duizenden millioen guldens i i i j i i ALKMAAR Na. 433 Naar aanleiding van de legeeringsverkla- rlng sprak de Belgische Senaat met 79 te gen 50 stemmen en één blanco zijn vertrou wen in de regeering uit. 180 113 101 307 De Tweede Kamer over de kasvooradwd- ten aan den Kon, HoB. I.loyd. n >r n 3 3 Het politieke testament van Majoor Franco. Majoor Franco, die uit de gevangenis is ontvlucht, beeft in riln oei een brief aan den Mlnister-President*achtergelaten, waar in hy mededeelt, dat hij naar het buiten land gevlucht is tan zijn verdere leven te wqjtten aan de vrijheid ven Spanje. Naar vernomen wordt, zijn m het Spaan- sche Kabinet de volgende wijzigingen aan gebracht. De Minister van Verkeer Mates wordt inplaats van Generaal Marzo Minis ter van Btnnenlandsche Zaken, terwijl de Minister van Justitie EBtrada Minister van Verkeer zal worden Tot Minister van Jus titie is de Staatssecretaris van het Ministe rie van Btnnenlandsche Zaken Montes Jo- veller benoemd. Deze veranderingen worden in verband gebracht met de jongste binnen- landsche verwikkelingen. Het gevers President Hoover voor een sterke beper king van de immigratie. Een reactionnair militair complot in Fuu ontdekt. 1929 X P3. Na mij gelezen, verscheur mijl 375 435 260 106 75 545 142 322 136 82 Barometerstand 9 uur v.m.: 750. stilet wnri □or n» □or □S- dit □or □r- len f, er a- 292 215 207 66 74 388 113 264 tar st, iPt an eft li ar en ok 3kn te ?- et Js ’t •n n d le 9 t. e !t NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD steunverleeninA De staatshulp de regeering ingrijpt Samenvatting bij een breuk van of arm nister Brcdt. Wjj voeren uitsluitend prima standaardmerken als: MONT-BLANC, CONCKLIN, SWAN, WATERMAN, ELFA, enz. en houden ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar Xe— Vonr buiten Alkmaar j 2*5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Men verzoekt ons te willen mededeelen, dat de eerstvolgende bijeenkomst van R. K. In dischgasten. Oud-Indischgasten en hen, die zich binnenkort in Indiè denken te vestigen, zal plaats hebben op Vrijdag 38 November as. in Huize Voorhout” aan het Lange Voor hout No. 19 te Den Haag, des avonds om 8 uur. Zij, die deze bijeenkomst wenschen bjj te wonen, kunnen zich in verbinding stel len met het „Katholiek Indisch Bureau” de Carpentierstraat 153 te Den Haag, Telefoon No. 70567. Voor de Onderwijs-comnussie. en voor al. len, die betwijfelen of ons kostbaar onder, wijs wel zijn geld opbrengt, moet het, merkt ’t blad op, troostrijk zijn te weten dat, zoo het schoone Nederlandsch niet zonder smet, ten door de jongelingschap wordt onthou- den, deze blijde jeugd nochtans hare be doelingen er zeer duidelijk in weet uifr-te er drukken.... LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 352 uur. De kantonrechter te Den Helder heeft. Dinsdag het z.g. Staphorster boertje wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde veroordeeld tot f 400 boete, subs. I maand hechtenis. De eisch van het O. M. was f 600 subs. 1 maand. Het bleek, dat hij een patiënte behandeld had, tengevolge waarvan zij vjjf maanden in het ziekenhuis moest doorbrengen. Een twee de zaak moest, door het niet aanwezig zijn van een getuige, wonden uitgesteld. De commissie, benoemd op de vergadering van de leden van „De Nieuwe Boerhaave” op 12 Nov., om de inwendige verhoudingen, die in „De Nieuwe Boerhaave hebben be staan en in het bijzonder het beheer van den directeur na te gaan, heeft zich, nadat „De Nieuwe Boerhaave” was verklaard in staat van faillissement, in verbinding gesteld met curatoren, om na te gaan of ze ook onder de veranderde omstandigheden haar op dracht nog zou kunnen vervullen. De curatoren waren van meening, dat de aan de commissie door de vergadering opge- **gen tMk toao« op curatoren rusu bij verlies van *n anderen vinprr Instructief in dezen tjjd van onderzoek naar resultaten van ons onderwijs en van herordening daarvan is wellicht het volgen de authentieke briefje, volgens de „Loc." door een jongedame te Semarang ontvan gen, wier naam mét dien van den gelukkigen auteur hier uiteraard verzwegen blijft: Berichten uit Litna maken melding van de ontdekking van een reactionnalr militair complot in Peru, in verband waarme-Ie ver scheidene jiersonen werden gearresteerd. Bjj een voiksbetooging ten gunste van de Per-jvla^nsche regeering deden groepen ex tremistische arbeiders een aanval op de be- toogeis. AchUlen personen werden gewond. Het blad „Prensa de Lima” nezft opgehou den vc versenijnen. Het Fokker-jachtvliegtuig D 39 heeft gistermiddag bij het Zwanewater te CallanU- oog wegens motordefect een noodlanding moeten maken. Het vliegjuig werd bestuurd door sergeant vliegtuigmaker Kemper. Deze trachtte nog het strand te bereiken, doch het mislukte. Hij kwam met het vliegtuig in den dras- sigen grond tegen een heuveltje terecht Het toestel kwam hierdoor met den neus in den grond te staan, l De piloot bleef ongedeerd. Het vliegtuig werd licht beschadigd en zal gedemonteerd moeten worden, waarna het overgebracht i m-H.,-/»-Lui feW- vltoobamn T> V/WW* De UseL Het Uselwater voor Deventer is. zij het niet in die mate, als eerst gevreesd wer$L toch voortdurend stijgende en het is zeker, dat een overstroomlng van de Welle en den Bokkingshang. alsmede waarschijnlijk van de geheele Worp, zal plaats vinden. Welis waar is boven het water langzaam vallende, maar de eerste paar dagen dient daar ter stede toch nog op was gerekend te worden. Westervoort meldde gistermiddag nog een stijging van 44 c.M Men houdt er dan ook rekening mede, dat de schipbrug zal moeten worden weggenomen. Wanneer het water de werken voor den nieuwen dijk ter bescherming van Hoven en steenenkamer bereikt, staat te vreezen, dat de aardmassa van dezen tn aanleg zijnden dam, welke natuurlijk nog niet beklonken is. zal worden weggeschoven, hetgeen voor den aannemer groote schade zou beteeke- nen en zeer vee! oponthoud in de voltooiing van den dijk zou teweegbrengen. Reeds heeft men maatregelen ter bescherming getroffen* het dijkllchaam langs den Terwoldschen weg wordt met een zware kleibezettlng ver stevigd en dat dit niet overbodig zal blij ken, bewees gistermiddag het feit, dat een deel van de Worp reeds begon onder te loo- pen. De toestand aan de rivierovergangen. Omtrent den toestand aan de nvierover- gangen kan het volgende worden gemeld: Renkum: Overtocht gestremd Lexkesveer (Wagenlngenf Geregelde over tocht mogelijk. Ritenen: Overtocht gestremd. Malburgen; Overtocht gestremd. Opheusden: Overtocht gestremd. Nijmegen: Het veer werd 100 Meter naar beneden verlegd. Overtocht is geregeld mo- geljjk, doch niet voor zware vrachtwagens. Tiel: Overtocht alle mogelijk voor rijwie len en voetgangers. Zallbommel: Overtocht ieder half uur van beide zijden Het verkeer over den Rijksweg Roermond Maastricht is gestremd. Automobilisten kunnen rijden van Roer mond over Sittard, Heerlen, Ubachsberg, Gulpen en verder langs den grooten weg naai- Maastricht. De Koningin-Moeder. vergezeld van haar hofdame freule Van Ittersum, heeft gister ochtend een bezoek gebracht aan het graf van haar echtgenoot, koning Willem Hl. in de Nieuwe Kerk te Delft. Zij heeft daarop een bouquet gelegd van immortellen. I De Sov jetregeering heeft den gTaaandt» voer voorloopig stopgezet; de voorraden Bon den uitgeput zijn. Roermond en omgeving. In Roermond werd gisteren, gelijk gemeld, nog 9 c.M. was verwacht. Al zal de dijk doorbraak in Maasbracht daar wel eenige centimeters aan toevoegen, toch is ook hier val spoedig te verwachten, zoo deze van nacht niet reeds ingetreden is. In de sta<f zelf had gisterenmiddag het water de eerste hulzen op de Vischmarkt bereikt. Het dorp Ohé en Laak is volkomen van de buitenwereld afgesloten. Te Buggenum staat de dorpsstraat blank. De laaggelegen woningen tracht men door het opwerpen van dammen tegen het nog steeds stijgende water te beveiligen De jongensschool is door het water geïsoleerd en voor onbepaalden tijd gesloten. Te Wessem is de veerpont buiten dienst gesteld evenals te Neer en Kesael. Het verkeer met Thorn is afgesneden. De landerijen tusschen Thom en Wessem staan blank. Uit Boekarest komen berichten, dat vole schippers, die uit de Sovjet-Russische haven* naar contanza zijn teruggekeerd, medege deeld hebben, dat zij in de Russische havena graan hadden willen laden, maar zich ge dwongen hadden gezien leeg uit te loopen, omdat de graanvoorraden uitgeput waren. De schippers koopen thans in ConstanzA Roemeensch koren, wat een hausse aan de Roemeensche graanmarkt tengevolge heeft gehad. Dat de Russische graanvoorraden inder daad zijn uitgeput, kan men ook af leiden vit een verklaring van de Sovjet-Russiscbe han- deLsvertegenwoordiging te Berlijn, wdaoM welke Rusland den export van g^—rv* vqcb» loopig heeft stopgezet en er geen Mriadtef meer wxvbgQdeu 1*. De Minister van Financiën brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat de commissie van deskundigen voor de samenstelling van de prijscourant ter berekening van het In voerrecht op versch of gekoeld vleesch in hare vergadering van 24 dezer bedoelde prijs courant heeft vastgesteld als volgt: rund en kalfsvleesch. versch of gekoeld. 100 K G. f 95, paardenvleesch, versch of gekoeld, 100 K.G. ƒ150 Gedurende December zal mitsdien het in voerrecht voor de hierboven bedoelde vleefcH- soorten bedragen 10 pct. van de hiervoor ver melde waarden. Semarang, 26 Sept. 1930, Hoog Edel Gestrenge Juffrouw, Hiermede een soerat (brief! waarop Ik u hand vraag te huwelijken naar aanlei ding van de bal dat ik tegen u gedanst heb moet ik zeggen, dat ik liefde voor u heb beetgepakt. Maar jammer betoel (erg) ik durft niet spreken, anders zal ik mijn hart open bloot voor UEdelgestr. neerleg gen. Mijn hart wil wel sl <ja). mijn mond wil ni. U moet niet denken dat ik deh draak spot, mijn hart meen heusch met U. Mijn mont mej. u mont precies al* eentjes van blik m^p magneet aangetrok ken. Ik zeg maar zoo, er is veel soorten van pisang goreng (gebakken pisang) maar u ben de ware pisang. Als u mij wil aannemen, schrijf mij dan het Is goed, ik dan nieuwe pak aanmeten, mjjn tracto- men 30 pop met zonder schuld. Tevens ben ik vrij >n den sterken drank, alleen één bitter in de week en 2 met tractement. Als ik denk aan u. mijn oogen gaan reks en links, mijn hart vlieg naar myn keel. Ik kan niet alles zeggen, zoo iets gaat mjjn verstand naar boven. Ik smeek u zeg ja. ik zeg ook ja en u vader zeg ook ja. Ik flaneer voorbij u huis en toen knipoogde met mij. Ik gebruik een roos op mijn buik ook nieuwe hoed, schoenen met lange punten, broek als Engclschman. Laats u vertel mij, dat u naar ander* plaats gaat wonen, nu avijn. als u istor niet meer, niet getreur, wij gaan met handschoenen trouwen. Nu geachte Juffr, mijn woorden is op, ik wacht gunstig ant woord. na beleefd groetend respect blijf ik altijd. 1 H Is In Februari as. zal Mgr. H. J. M Taskin zijn zilveren Jubileum vieren als praeses van het Groot-Semlnarie te Warmond, welk feit op waartoe thans reeds voorbereidingen worden j --Volgens ’t Haagsch Persbureau i gaat het gerucht, dat Mgr. Taskin na zijn jubileum aan het einde van het studiejaar, als praeses zal aftreden Van bevoegde zijd’ verneemt de „Tijd" echter, dat dit gerucht allen grond van waarheid mist Generaal-majoor b. d J. C. C. Tonnet heeft om gezondheidsredenen ontslag aan gevraagd als propagandist van den Ned. Bond van Vrijw. Burgerwachten, hetwelk hem bereids op dc meest eervolle wijze is verleend. Te Volendam Tengevolge van den storm moest een sleepboot die een woonark en een dekschuit met rails achter zich had, de haven te Vo lendam in vluchten. Juist toen «Je sleep in de haven was zonk de woonark. Van de dekschuit zijn vele rails verloren in zee. De regeering heeft aan de commissie-Lo- vlnk meegedeeld, dat, mede met het oog op de Ainancieele uitkonusten van het spoorweg bedrijf, geen maatregelen tot verlaging van (fe spoorwegtarieven voor tuinbouwproducten ur owxweging kssen wden ADVERTENTIEPRIJS: Van 1S regels 1.25: etke regel meer «AS RECLAME per regel «.75 voar de eerste pagina: voor de overige pagina's f «.M. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD’ bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer f 0.12 Een hoogverraadproces te Moskou tegen de industriepartij begonnen. De directeur der Emigratie-Centrale Hol land te 's-Gravenhage is dezer dagen naar Argentinië vertrokken ter bestudeering van een plan tot stichting van een Nederland sche kolonie in Argentinië. Het ligt in de bedoeling Nederlandsche boerengezinnen met enkele kinderen, die den leeftijd hebben om mede te werken, te plaatsen in bedrijven van ca. 30 H.A. grootte, waar verbouwd moeten worden fruit, aard, appelen en groenten, terwijl daarnevens melkvee, kippen, enz. zullen worden gehou den. De bedrijven zullen tevoren volledig worden geïnstalleerd. Op de koloni zal een model-boerderij wor den gesticht, waarvan Nederlandsche land, bouwkundigen als chef en sous-chef zullen optreden. De kolonisten zullen hun bedrijf na kor- teren of langeren tjjd In eigendom verwerven. ZO behoeven echter geen kapitaal mede te brengen, aangezien zij de geheel geïnstal leerde boerderij op afbetaling krijgen. Indien over het plan een gunstig rapjxirt wordt uitgebracht, kunnen voorloopig tien families geplaatst worden. e - Dahns bij de 21 Nov. hoogste koers '29 170 740 473 383 208 311 183 215 Verbond van Nederlandsche Werk- met de drie vakcentrales N.V.V., R.K.W.V. en C.N.V., waartusschen met ge noemd Werkgeversverbond een permanente samenwerking bestaat, beeft rich gewend tot alle Colleges der Gedeputeerde Staten om voor de benoeming van loden van de Raden van Beroep voordrachten te kunnen indie nen en daarmee -wel rekening te willen. De Gemeenteraad van Amsterdam heeft gisteravond met 3330 stemmen een voorstel- Romme aangenomen tot afschaffing van de zakelijke bedrijfsbelasting. Kanaaldijk bij Maasbracht do»r- gebroken. De afsluitdijk tusschen het Julianakanaal en de sluis te Maasbracht is gisterenmiddag te ctrca 4 uur doorgebroken. De kanaaldijk is over 300 a 400 M inge vallen. zoodat het water uit het kanaaJ- pand Roosteren—Maasbracht thani in de Maas stroomt Het verschil in niveau tusschen het ka naal en de Maas bedroeg 1% M. ^'^XLuV^rAkerd0 f 3000.’ ,x’*“too" ’eheele «U*«*lkthad tot «erken door f 750- ongevri met f nrn bij verlies v»n een b.nd. f 125 - ',n f 50.- u.tkcennsen WWW. verlies vsn beide «men. beide boenen of beide ooxeu 1 doodelijken afloop een voet of een oog 1 du>m of wosv.nger been Gisteren is Andree's dagboek te Stock holm verschenen. Minéterteele mutatie in Spanje. Kon. Petroleum 462 Philips 955 Margarine Unie 680 Aku 449 Accoustiëk 282 H. V. A. 699 A dam Rubber 296 Deli 479 Ned. Scheepvaart Unie 237 Boeton 389 Bij de hoogste koersen in 1929 was de totale waarde van dit bezit 49.280. op 21 Novem ber jJ. was de beurswaarde 18.370. zijnde een daling var) 39.910 of ruim 63 pCt. Terwjjl de tendens voor cultures zich eenigszlns verbeterd heeft, hebben de groote Industrieele fondsen Philips en Margarine Unie en Koninklijke Petroleum thans een laagste record te boeken Wanneer we nagaan dat het kapitaal van de Koninklijke Petro leum bjjna 500 millioen bedraagt, waarvan ongetwijfeld een zeer belangrijk aandeel zich in Nederlandsch bezit bevindt, dan zien we. dat alleen de daling in dit fonds reeds een waardevermindering van pl.m 845 millioen gulden beteekent. Philips had een uitstaand aandeelenkapl- taai medio 1929 van 49.2 millioen; nemen we als hoogste koers 800 pCt. <955 pCt na aftrek waarde claim emissie October 1929), dan is op dit kapitaal rond 288 millioen verloren; de October 1929 uitgegeven aandee- len werden a 250 pCt. geëmitteerd, waarop dus een waardevermindering van rond f 5 millioen heeft plaats gehad. Wanneer we nu de waardedaling van de 21.1 millioen preferente aandeelen buiten beschouwing laten, dan blijkt dit fonds alleen reeds 393 millioen in waarde gedaald te De 40 millioen aandeelen H. V A. hebben een waardevermindering van 125 millioen te boeken. Deze drie fondsen hebben dus, vergeleken bjj de hoogste noteering in 1929, meer dan 1 260.000.000 ingeboet Men zal dan ook ongetwijfeld moeten rekenen, dat alleen de waardedaling van de effecten in ons land in deze crisis eenige duizenden milloen guldens bedraagt. BUREAU: HOF Telefoon: Administratie Redactie Nu. *33 In een onder leiding van prof. mr. P. J. M Aalberse gehouden vergadering van het hoofdbestuur der Ned. Vereeniging tot Bevordering van den Arbeid voor Onvol- waardige Arbeidskrachten is in beginsel be sloten medewerking te verleenen aan het algemeen gebleken streven in de blinden wereld om een centraal bureau te stichten, dat rich tot doel stelt blinden in het beffrufs. leven te brengen en hun arbeidsopleidlng dus ook meer te doen aanpassen aan de arbeidsmogelijkheden, die er voor hen dan blijken open te staan. Dat het in de gegeven omstandig heden uiterst moelljjk is om middelen aan de hand te doen, waardoor nog grooter leed voor den tuinbouw zou kun nen worden voorkomen en moge lijk eenige verbetering in den toestand zou intreden, is zelfs voor lederen leek wel duidelijk. Maar even duidelijk is het, dat deze middelen niets zullen baten, indien tegelijkertijd de omzetting van land- it. tuinbouw dóór zou gaan. Waar het groote gevaar hiervoor dreigt van de zijde van den akkerbouw, is elk middel om dit laatste bedrijf te steunen, daar door ook reeds een belang voor den tuinbouw. De middelen, die zouden kunnen strekken tot verbetering van den toe stand in de tuinderij zelve, zijn tweeër lei. Eerstens richtte men zich bij de teelt niet zoozeer op een groote hoeveelheid, maar op een goede kwaliteit der pro ducten. Daar, waar men zich inspant om, door hooge tarieven en allerlei in- voerbelenuneringen, ons van de markt te weren, zal onze eenige kans op iucces een product van uitstekende hoedanig heid zijn. De kans om met behulp van een klein stuk grond een matige produc tie, doch een van hoog gehalte, trachten te winnen, lijkt ons, vooral in de huidige omstandigheden, de beste. Men heeft meer aan een gerlngen «voorraad van uitstekende kwaliteit, dftn aan een massa, waarvoor geen afzet te vinden is. Tegelijkertijd mag niets onbeproefd worden gelaten, om nieuw afzetgebied te vinden, en de kosten en den duur van het vervoer, ook naar het oude afzet gebied, dat onze producten zoo hoog be last, zoo gering mogelijk te doen zijn. Dat de georganiseerde tuinbouw en handel zich hiervoor reeds bijzonder in spannen. is reeds overbekend. Voor het exposeeren van onze groenten en fruit ia het buitenland en voor reclame brengt de eerste reeds groote offers ?n wft kunnen ervan overtuigd zijn, dat üe handel zich tot het uiterste Inspant, ais er maar een schijntje van kans is, dat er wat te verdienen valt. Hoe gaarne wij zouden wenschen, dat de tuinbouw zich uit eigen kracht door de moeilijkheden zou slaan, deze zijn zóó groot, dat staatshulp deze uiterste krachtsinspanning dient bij te staan. Deze zou z|ch moeten ul^n in den vorm van tegenpraestatte bij het bemoeilijken van onzen uitvoer, zooals wij onlangs uiteen hebben gezet. Wij betwijfelen zelfs sterk, of een andere hulpverle ning dan deze effect zal sorteeren, als men op handelspolitiek gebied de bakens niet een weinig verzet. Maar daarover willen wij thans niet spreken. Men zou den tuinbouw al heel wat tegemoet treden, indien de belemmerin gen van het vervoer tot aan de grens wat verlicht zouden worden. Wanneer er nog geëxporteerd kan worden, dan is veelal het hooge spoorwegtarief hier te lande reeds op zich een beletsel. Wanneer de Staat zelve, bijv, door mid del van den Plantenziektenkundigen Dienst, bij den uitvoer moet te pas komen, dan geldt hiervoor een tarief, waarmede de goederen worden belast. Stel daar eens tegenover de landen, die uitvoerpremies toekennen. Het is bekend, hoe weinig scheutig het Rijk is met het toekennen van subsidies voor het nemen van proeven e.d. Met de subsidieering van lagere land- of tuinbouwscholen, die zooveel kunnen bijdragen tot een nog grooter intensi- beperkt de Staat zich angst vallig tot het simpele aantal van 10 per jaar. Het aantal van deze inrichtingen op tuinbouwgebied is zelfs zeer gering. Maar laten we ophouden, het klach tenboekje nog verder open te doen. Hulp van de Staat, die werkelijk van beteekenis Is, heeft tot heden de tuin bouw niet ondervonden en toch zal er hulp van den Staat moeten komen, zoo wel in den vorm van een verandering van de handelspolitiek, als steun in den vorm, als boven geschetst. Vooral oij de maatregelen tot behoud van het oude en het winnen van nieuw af zetgebied schiet de kracht van tuin bouw en handel alleen, in dezen uiterst moeilijken tijd, tekort. Wordt deze hulp niet verleend, dan ziet het er donker voor onzen tuinbouw uit. In velerlei toonaarden is deze hulp reeds van onze regeering geëischt en is vooral gewezen op de ernstige gevolgen voor onze volkswelvaart en speciaal voor de duizenden arbeiders, die in den tuin bouw werken en allen, die direct van den gang van zaken in dit bedrijf afhanke lijk zijn. Wij gelooven intusschen, dat de Regeering zich den ernst van den toestand wel bewust is. Zoolang echter de minste maatregelen tot ingrijpen achterwege blijven, is het geen wonder, dat de aanvallen op haar beleid steeds acherper en veelvuldlger worden. De hooMnak aan deae passiviteit aön wel de gelden, die, voor welken maatregel dan ook, natuurlijk noodlg zijn. Het be hoeft geen betoog, dat bij voortduring van de crisis de Rljksmlddelen veel min der ruim zullen gaan toevloeien en als daarbij nog belangrijke sommen moeten worden genoteerd voor steun aan land en tuinbouw, ja, dan is te begrijpen, dat het niet gemakkcüjk Is, den minister van Financiën hiertoe te bewegen. Laten we hojien. dat de gedachte, vol gens welke het herstel van onze geschok te volkswelvaart alleen het financieele evenwicht zal kunnen doen behouden, eindelijk zal overheerschen. Het wordt meer dan tijd. Blijft men afzijdig, om den tuinbouw te helpen, dan overweg-1 men, of de ruimere Ueun, die dan noodlg zal zijn voor het onderhoud van| werkloozen of armlastigen, niet nog grootere offers van de gemeenschap zal vragen. Met maatregelen, op den juisten tijd genomen, zal men in elk geval kunnen bereiken, dat het bedrijf op een peil blijft, zoodanig, dat het zich, als de om standigheden beter worden, weer kan ontplooien. Maar nog eens, er mag niet langer getreuzeld worden, 't is de hoog ste tijd. In het kort samengevat achten wü dus, ter voorkoming van nog grootere stroppen in het tuinbouwbedrijf en ter oplossing van de krisis, noodlg en moge lijk: dat met de uitbreiding van den tuinbouw niet verder wordt gegaan en deze eerder wordt ingekrompen en de tuinders zich bij hun teelt meer richten naar een zoo mogelijk nog beter kwali teit der producten en niet zoozeer naar een zoo groot mogelijke hoeveelheid. Zeer dringend noodlg moet In dit ver band geacht worden steun aan den akkerbouw, vanwaar het groote gevaar voor uitbreiding van den tuinbouw het meeste dreigt. Voor zoover de kosten van vervoer cn trouwens alles, waarmede in ons eigen land de uitvoer is belast, op zich reeds een belemmering zijn, is het noodzakr- lijk, dat deze kosten, zij het tijdelijk, tot een minimum worden beperkt. De tuinders trachten, door middel van hunne organisatie en de hiervoor in het leven geroepen instellingen, het bedrijf nog meer te intensiveeren, omdat wij slechts door middel van de meest supe rieure producten onze plaats op de wereldmarkt kunnen' behouden. En ie Staat late te dezen opzichte zijn schriel heid varen. Tegelijkertijd zal het ook, om bet voor onze volkswelvaart zoo belangrijke tuin bouwbedrijf te behouden, noodlg zijn, dat met het dogmatische vrijhandei- systeem wordt gebroken en de mogelijk heid wordt geschapen, van het bui tenland te eischen, dat men breekt met het systeem, om door hooge tarieven en allerlei invoerbelemmeringen de Neder landsche tuinbouwproducten wereldverkeer uit te sluiten. Alle volksklassen moesten begrijpen, dat ook voor eigen behoud het nemen van maatregelen tot leniging van den krisisnood dringend noodlg Is. Zelfs zóo. dat men er een offer voor zou willen brengen. Mogelijk, dat dan ook door de Regeering een positiever houding werd aangenomen. Wij lezen o.m. in In- en Uitvoer: Wanneer we in het hier opgenomen staatje i i koersdaling van enkele der belang- rtjkste fondsen uit de verschillende groepen bekijken, dan zien we dat de daling claims buiten beschouwing gelaten nog steeds verder voortschrijdt. Uit Nijmegen werd gisteravond zes uur nog 9 c.M was gemeld ocer de laatste 10 uren. De stand was toen 12.62 M N AP. Ter vergelijking diene, dat in 1926 de hoog ste stand 13.76 M. bedroeg. Het water op den Rijn bjj Wageningen was gistermiddag zoover gestegen, dat de weg onder langs den Wagemngachcn Berg naar liet Lexkesveer en naar Renkum over stroomd is. Alle uiterwaarden staan diep onder, het water staat van dijk tot dijk- Aan het Lexkesveer blijft de overtocht per glerpont gehandhaafd; te Renkum en te Onheusden is de pont uit de vaart. Het wa- feestelijke wijze zal worden herdacht ter wies hier gistermiddag nog steeds met m .gemaaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1