RIJKSBEGROOTING VOOR 1931 PARTIJRAAD R.K. STAATSPARTIJ In naam van Z. H. Paus Pius XI BINNENLANDSCH NIEUWS yiemoric dtdh antwoord Hoofdstuk VUB Behandeling der prae-advier.en Rede Dr. W. H. Nolens van De electrische treinen Niet rook en in groote winkels ONZE OOST Oostersch comolot I)r. F. M. Wibaut FINANCIËN De nieuwe Belgische leening LANDBOUW EN VEETEELT Het middel Matafto Een kwart eeuw kinderwetten h Werktijdenbesluit voor winkels KERKNIEUWS LUCHTVAART Prof. F. v. de Loo Een geschenk voor de Aerociub P n e <1 o De Nederlandsche uitgeversbond van 1880 tot 1930 Mr. dr. G. F. M. baron van Hugenpoth tot Aerdt t De heer IJSSELMUIDEN uit Arnhem 6 i vergadering en receptie nu van de Het doorloopen verboden Een verbod te Amsterdam om Lid iin den Raad van State Overleden Het opzet op tijd ontdekt. Uit de politiek? De Spaansche regeering annuleert de bestelling Herdenkingsbijeenkomst te 's-Gravenhage. Si a Ernstig ongetiteld Een Koolhoven-loesteL l i den het Verschenen is de Memorie van Antwoord op het Voorl. Verslag over Hoofdstuk VU B (dep. v. Financiën) der R ij ksbegrootlng 1931 We ontleenen er aan: kringen der bevolking met eigen gedaan was voor het misdeelde ui gen leven Heel in het algemeen resumeert hij zijn stof in de volgende verklaring t De gemeen ten moeten zich bij de nieuw geschapen po sitie niet laten verleiden tot het invoeren eener belastingregeling, waarbij de heffing naar draagkracht haar overwicht verliest. De verbeterde financieele positie, hoewel mis schien hoofdzakelijk bedoeld om een betere verdeeling en daardoor verlichting van lasten te brengen, moet in niet mindere mate ge bruikt worden tot het bekostigen van noo- dige sociale voorzieningen. En zoowel bij het een als bij het ander, moeten en kunnen de belangen der groote gezinnen, op vele wijzen gediend worden. De vrije middag of ochtend gedurende het tijdvak 29 Nov.—5 Dec. Dertien Chlneescbe koelies van de onder neming Tandjong, gelegen In de onderaf- deeling Batoe Bah ra, afdeellng Asahan. gou vernement Oostkust van Sumatra, toebehoo- rende aan de NV. Cultuur Mij. „De Oost kustspraken af niets meer van de assis tenten te zullen accepteeren. doch dadelijk tot krasse maatregelen over te gaan, daarbij gebruikmakend van allerlei wapens. De eed werd met het gebruikelijke Chineesche ri tueel bezegeld. De koelies werden opgepakt en naar Medan gronden, vanwaar ze later naar China zullen worden gezonden. I f C 1 1 F n h Nadere bijzonderheden omtrent de uitgifte 1 1 1 1 1 1 Wegens klachten over het doorloopen m de rijtuigen der electrische treinen, heeft dc directie der Nederlandsche Spoorwegen het doorloopen in de rijtuigen der electrische treinen ónmogelijk gemaakt door de rijtuigen der verschillende klassen af te sluiten. Hier door kunnen de reizigers niet meer wille keurig instappen, doch moeten direct in een der rijtuigen, waarvoor hun plaatsbewijs geldig is. plaats nemen. Wanneer reizigers worden aangetroffen in een hoogere klass. dan waartoe hun plaats bewijs recht geeft, zullen zij moeten bijbe talen. gelukwensch eerst sprak Het bestuur van de Federatie Amsterdam der 8.DA.P heeft van dr. F. M. wibaut een schrijven ontvangen, waarin deze mededeelt geen candldatuur meer te zullen aanvaarden voor de a. s. raadsverkiezingen. Dr. Wibaut, die thans 71 jaar oud is. werd in 1907 voor het district IX in den Amsterdamschen Raad gekozen. In het voor jaar van 1914 werd hjj wethouder voor de volkshuisvesting, arbeidszaken en pensioenen; hij was toen de eerste sociaaldemocrati sche wethouder van de hoofdstad. In de oorlogsjaren kwam ook de afdeellng levens middelen onder zijn beheer. Het staat nog niet vast, of de heer Wi baut. die. naar men weet, ook lid van de Eerste Kamer is. zich geheel uit het poli tieke leven zal terugtrekken. kan wel eens al te gekke vormen aannemen Als gewoon burger en trotseerend het gevaar een reactionnair genoemd te worden, wil spr. zeggen, dat men ook rekening moet houden met de nog niet georganiseerde be lastingbetalers. Spr. dankt nog eens de prae-adviseurs en de debaters en sluit de vergadering met den Christelijken groet. Belastingen Vermindering van het inkomen van land bouwers als gevolg van den ongunst igen toe stand. waarin hun bedrijf verkeert, brengt vanzelf mede. dat. de betrokkenen tot een lager bedrag in de inkomstenbelasting zul len worden aangeslagen. Geleden verliezen zullen, indien en voor zoover zij niet in min dering kunnen worden gebracht van hetveen andere bronnen van inkomen over het ver lies jaar hebben opgeleverd, verrekend kun nen worden by de vaststelling van het in komen voor het volgende of de beide volgen de belastingjaren. De minister kan ook nu geen termen vin den tot het indienen van een voorstel tot af schaffing van de grondbelasting. Omtrent de heffing van personeele belas ting voor bedrijfslocaliteiten als winkels, kof fiehuizen. kantoren q( d.. is nog kort geleden beslist bij de behandeling van het wetsont werp omtrent de financieele verhouding tus schen rijk en gemeenten. De minister ziet geen reden daarop thans terug te komen. Tegen het denkbeeld, rijwlelbelastlngmer- ken na een zeker tijdstip in het belasting jaar tegen verminderden prijs verkrijgbaar te stellen, of het belastingjaar In twee tijd perken te verdeelen en voor elk dier tijd perken belastingmerken tegen het halve ta- riéf beschikbaar te stellen, bestaat bezwaar, opidat toeneming van ontduiking hiervan het gëvolg zou zijn. Ten aanzien van den accijns op geslacht en het invoerrecht op vleesch merkt de mi nister op: Reeds de tegenwoordige finan- cleele omstandigheden nopen hem. bij zijn te voren te dezen opzichte ingenomen stand punt te volharden. Het heeft nooit in de bedoeling van de Tabakswet gelegen, verder in de economie van den kleinhandel in tabaksfabrikaten in te grijpen dan voor de verzekering van den accijns noodzakelyk werd geacht De minis ter heeft dan ook bezwaar, in de Tabaks wet een bepaling op te nemen, waardoor ver koop van tabaksfabrikaten beneden den ban- derolleprijs wordt verboden. Het is hem be- Een vooraanstaand Rotterdammer heeft aan de Rotterdamsche Afiro Club een Kool* hoven-vliegtuig ten geschenke aangebodsü- Het toestel is reeds bij de Koolhoven-fabriek besteld. Welk type mach me dit *1 zU® 1* nog niet bepaald, De praeadviezen Prof. mr. dr. J. J. VAN DER GRINTEN heeft zijn betoog beperkt tot beantwoording van de vraag welke wijziging zal de wet van 1909 brengen ten opzichte van de plaatse- lijke geldmiddelen 8 In het gewijzigde stelsel ligt voor de ge meente het zwaartepunt bij de- zakelijke en de verteringsbelastingen en onder laatstge noemde rubriek neemt de Personeele belas ting de voornaamste plaats in. DezeJs, wat haar voornaamste grondslagen betreTt, een gezinsbelasting en het gevaar is met denk beeldig, dat in verband met de bevoegdhe den, die de gemeente hieromtrent bezit, de evenredigheid in belastingdruk tusschen ge zinnen en ongehuwden verloren gaat. Vooral voor de kinderrijke gezinnen is opvoering van de belastingbedragen uiterst bezwarend. Indien de wet van 1909 er toe zou leiden, dat de gemeenten noodgedwongen of uit tacti sche overwegingen, (de schoone schijn van een gering aantal opcenten op de gemeente fondsbelasting) den druk der Personeele be lasting te hoog zouden gaan opvoeren, zou dit een zeer ongewenscht gevolg zijn van het nieuwe stelsel. Komt het eerlang tot een wijziging, dan zal, wat het plaatselijk belastingstelsel be langt, vooral naar een herziening der Perso neele belasting moeten worden gestreefd. Mr. KROPMAN betoogt, dat hier niet het groote gezin als zoodanig moet worden be schouwd, maar het bedreigde groote gezin, waar gezinsleven bloeit dat daarom een ele ment is van het gemeenteleven, doch dat niet tot ontwikkeling kan komen, door gemeente lijke overbelasting. De eisch van draagkracht, d. w. z. van draagkracht berekend over de belasting, over het totaal aan gelden, dat de gemeente van haar ingezetenen heft, om haar uitgaven te bekostigen. dus niet alleen over de directe belastingen, ook over de andere inkomsten der gemeente, bijv, de uitkeeringen uit de bedrijven. en dit als een geheel beschouwd Hoe dit verwezenlijkt zal worden, is een vraagstuk van techniek, waarbij de econo mische structuur der gemeente een groote ral speelt. Praeadviseur gaat dan de inwerking na van de wet 1929 op de belastingen en be spreekt enkele heffingen, waartoe de gemeen te bevoegd is. Afzonderlijk behandelt hij de bedrijven, volkshuisvesting, werkloosheid, armenzorg en gemeentepersoneel. De heer KEES I RA beziet wat er voor de gemeentebesturen op het punt van belas- ringheffing te doen staat en belicht in zijn beschouwing ook de bedrijfspolitiek, om daarna aandacht te schenken aan de sociale voorzieningen en aan de mogelijkheden, wel ke de verruiming der middelen hier schept en de wenschelijkheden, welke zich daarbij Zaterdag tegen den middag kwamen de leden var. den Ned. Uitgeversbond en gasten samen in het Carlton-hotel te Amsterdam, «aar de feestvergadering gevolgd door een receptie, werd gehouden. Heel veel fraaie bloemi-tukken waren de feestzaal binnen gedragen. De voorzitter van den gouden bond, de heer J. c. Tjeenk Willink, hield een feest rede. Enkele punten uit de geschiedenis stipte spr aan. o a. de tot stand koming van het Boekhuis; voorts schetste hij de ontwikke ling van de internationale organisatie. Wat de toekomst aangaat, als de toewij ding en de medewerking der leden en de samenwerking even voortreffelijk blijven als zij zijn, dan kunnen de nu volgende vijftig jaren evenveel succes opleveren als de afgeloopen halve eeuw heeft gedaan. Na deze rede hebben velen woorden tot het bestuur gericht. Het heer W J. Schlllemans. voorzitter van de Vereeniging tot Bevorde ring van de belangen des Boekhandels over hetgeen de Bond heeft gedaan. Als blijk van hulde bood spr. stoelen aan voor de bestuurskamer. Mevr. Brusse bood, met enkele hartelijke woorden, namens de vrouwen van de leden, een nieuwen voorzittershamer aan. De heer H. J. Oosten voerde het woord namens den Ned. Boekverkoopersbond. De heer Q. Barrlftes bracht de geluk- In naam van meer dan 200 Bisschoppen. In naam van 10.000 Inlandache Priester studenten. sterdam, Rotterdam. Genève genoteerd en ook in verhandeld woeden. Zooals gemeld, heeft de Minister van Ar beid. Handel en Nijverheid, gelet op het be paalde bij de artt. 8. zesde lid, en 9, vijfde lid. van het Werktijdenbesluit voor winkels 1929; aan hoofden of bestuurders van win kels m alle gemeenten des Rijks vergund, dat gedurende het tijdvak van 29 November tot en met 5 Dec. 1930 aan de daarin werk zame arbeiders, in afwijking van het be- naalde in art. 2 eerste lid. van vorenge noemd besluit, geen vrije middag of vrije ochtend wordt gegeven. De vergunning wordt verleend odder voor waarde dat: le. de ingevolge deze vergunning niet ver leende vrije halve dag vóór 13 December 1930 aan de betrokken arbeiders alsnog moet zijn gegeven, onverminderd de ver plichting tot het geven van een vrijen hal- ven dag in het tijdvak van 6 tot en met 12 December 1930 ingevolge het bepaalde bij art. 2 van het Werktijdenbesluit voor win kels 1929; 2e. op een tot 13 December 1930 naast de arbeidslijst opgehangen geschrift met inkt wordt aangeteekend de naam van den be trokken arbeider en de dag, waarop aan hem de uitgestelde vrije halve dag, wordt gege ven. welk geschrift ten behoeve van de amb tenaren. rcnoemd In art 84 der Arbeidswet 1919, gedurende vier weken moet bewaard blijven en op verlangen moet worden ge- toond. fl Als voorloopige maatregel, dienende bet gevaar voor het. ontstaan van brand In warenhuizen en groote winkelzaken te voor komen wordt het rooken in deze inrichtin gen, op last van de Brandweer te Amster dam met Ingang van heden verboden. Deze maatregel dient ter bescherming van het publiek en 13 in de eerste plaats gericht op de gevaren van paniek, welke door het uitbreken van een brand kunnen ontstaan. In verband daarmede wordt het publiek dringend aanbevolen de stipte nakoming van dit verbod, door eigen voorbeeld, zooveel mogelijk te bevorderen. in alle krachten kind. Spr. eindigde met den wensch. dat de be volking van Nederland, in al haar kringen en geledingen, bij voortduring krachten moge ter beschikking stellen, welke, ge steund door de overheid, zich willen wijden aan de belangen van het misdeelde kind. Mej. mr. H. O. Veth, secretaresse van den Voogdijraad te Almelo, sprak namens de secretarissen der Voogdijraden. een groep ambtenaren van wie* toewijding en Inzicht het voor een groot deel heeft afgei of de jonge kinderwetten zouden gaai in het hart der bevolking. Vervolgens was het woord aan den heer G. H. Honing, als oud-dlrecteur van een Rijksgesticht en thans directeur van een particuliere instelling, tevens voorzitter van de Directeuren-Vereeniging. Dr. J. Th. de Visser sprak het slotwoord. Spr. bracht hulde aan de drie grondleggers en bouwers van het monument der Kinder- wetgeving nJ. aan minister Gort v. d. Lin den. Jhr. mr. A. J. Rethaan Macsirë die jaren lang voor de beginselen, In genoemde wetten neergelegd, had gestreden en mr. J. Simon van der Aa. die al de ontwerpen voor de Inwendige inrichting der tuchtscholen en opvoedingsgestichten samenstelde. De redevoeringen werden af gewisseld met zang van liederen door jonkvrouwe Jacoba Repelaer van Driel. met pianobegeleiding van mevr. N. KesslerJung. verschillende onder- van van bestreed de opvattingen van mr. v. Spaen- donek, inzake de gemeenteloonen. De eenige toelating kan zeker niet zijn, de loonstand- i aard van de industrie van bepaalde plaatsen. Dit zou een bron van verwarring worden. Het rechtvaardig loon moet getoest worden aan de levensbehoeften. Dat is niet zoo moeilijk te vinden. In middelgemeenten mag het loon niet beneden de 30 zijn. Het ver zet tegen behoorlijke gemeenteloonen komt met van de zwakken, maar van de sterken. De heer G. KEVENAAR, uit Tilburg, constateerde, dat prof. v. d. Grinten over de wet regelend de financieele verhouding nog niet gerust is, terwijl mr. Kropman deze wet een ramp acht en burgemeester Keestra er enthousiast over is. Spr. ontwikkelde zijn bezwaren tegen de wet hij prefereerde bedrijfswinst boven directe heffing en cri- tiseerde enkele opinies van mr. Kropman. De heer MENSING uit Enschedé vroeg hoe het mogelijk is, dat aan een stelsel van huurbijslagen voor groote gezinnen een ge vaar van loondruk zou kunnen zijn. De heer J. B. HEMEL, uit Coevorden drong ook aan op verbeterde financieele verhouding tusschen rijk en provincie. Wat de werkverschaffing betreft, wees de heer Hemel er op, dat Binnenlandsche Za ken ten aanzien van de loonen in de werk verschaffing het behoefte-element veel te weinig erkent. Mr. C. ROMME, uit Amsterdam, maakte het bezwaar tegen de stelling dat de perso neele belasting geen hoofdbron in het plaatse lijk belastingstelsel mag zijn. Inzake de tarievenpolitiek wil spr. van geen veroordeeling van bedrijfswinsten weten. Hij verdedigt met nadruk de winsten op de bedrijven. Hierna werd gepauzeerd. Bij heropening van de vergadering deelde mr. Goseling mede, dat de commissie voor Kiesreglement nu volledig is samen gesteld en onder zijn voorzitterschap zal werken. De commissie is volledig geworden door toetreding van de heeren mr. Bomans uit Haarlem en Hol uit Heerlen. Professor v. d. Grinten wijst er op, dat de wet zware offers aan het Rijk kan kosten. De vraag is verder, of de gemeenten nog vol doende financieele expansieperspzetief zullen hebben. Op dit belangrijk punt ziet het er voor de besturen niet zoo gunstig uit men is door de wet-De Geer aan bepaalde finan cieele grenzen gebonden. Ook spr. gelooft in mogelijke, spoedige wijziging van de wet om den gemeenten meer bewegingsvrijheid te geven. Onder de uit- keeringsfortnule vallen slechts 357 van de 1078 gemeenten. Burgemeester Y. Keestra achtte het te sterk uitgedrukt, als men zegt, dat hij ent housiast is over de wet-De Geer. Maar hij gelooft, dat de wet de mogelijkheid om een goede financieele en sociale gemeentepolitiek te voeren, vergroot heeft. Dat is het grootste voordeel ervan. Spr. erkent, dat opcenten op de fonds belastingen gevaarlijke belastingen zijn voor het groote gezin de schoolgelden moeten beantwoorden aan eischen van billijkheid voor het groote gezin is deze belasting een gewichtige factor er moet flinke aftrek zijn. Het totale schoolgeld zal nooit meer mogen bedragen dan hetgeen de gemeente be steedt. Spr. is *t niet eens met de loonpolitiek van mr. v. Spaendonck hij is *t bijna geheel eens met den heer IJsselmuiden. Aan recht vaardig loon dient vastgehouden. De armenzorg dient teruggebracht bij de kerkelijke instellingen deze moeten op dezelfde hoogte worden geplaatst als de z.g. overheidsinstellingen. In veel gemeenten is men uiterst gekrom pen tegenover Katholieke ziekenhuizen of bewaarscholen men heeft in veel gemeente raden nog niets geleerd. De strijd tegen deze achterstelling dient op den voorgrond geplaatst, ook op de gemeente-programma’s. Spr. meent, dat ten aanzien van electrici- teit de groote gezinnen geld aan de gemeenten kosten. Men moet bij tariefbepalingen alle omstandigheden in het oog houden. Spr. meent, dat de gemeentelijke overheid haar personeel behoorlijk moet behandelen, maar niet in „buitengewone” mate. De overheid moet, volgens spr-, vooral de groote gezinnen beschermen, men vindt die vooral in de kleine burgerij en bij de arbei ders. Daarom moet hierop de groote zorg gericht zijn. Huurbijslagen kunnen inderdaad loon druk ten gevolge hebben. De arbeiders be talen veel te veel huurr Aan een schrijven van Mgr. Carlo SaJotti, Algemeen Voorzitter van bet Pauseljjk Lief dewerk van den H. Petrus aan de Nationaal Directeuren van S. P. L in alle landen, ent- leen en wy het volgende: „Na zooveel eeuwen van heldhaftig apt*, tolaat en ontzaglijke offers zyn er nog mil- lioenen heidenen, die niet hebben de kennis van t licht des geloofs, noch de troost der ge naden van Christus. Vol dankbaarheid voor de overvloedige vruchten van het werk der Katholieke missionarissen, verplicht ons toch de ondervinding, te constateeren. dat over» al. waar de werkzaamheid van een inland- sche geestelijkheid zich i>aart aan de moeiten der missionarissen, de bekeeringen gemakke- lijker en talrijker worden, dat meer zeker ook wordt de hlërarchisclie constitutie van de kerk, hoofddoel en bekroning van het werk der missionarissen. Laten wy niet ver geten, dat het hart van een bisschep zijn seminarie is. dat de hoop van een diocees at een Apostolisch Vicariaat gelegen is in dit vormingsinstituut, dat krachtens den wil van Paus Pius XI in geen enkele missie mag ontbreken. Ziedaar, waarom Hij, de Paus, het St. Petrus Liefdewerk noemt „zeer nut tig en zeer dierbaar aan Zijn hart”, „voor werp van Zijn voortdurende zorg” en „een der meest urgente behoeften van dezen tijd". In deze woorden van diepgevoelde herderlij ke zorg en liefde ligt heel de bede der missie-blsschoppen. die niet ophouden hun dringende waarschuwing tot ons te richten: „of af zien van de bekeeriiig der heidenen, of hun zoo spoedig mogelijk een goed ge vormde eigen geestelijkheid geven." Het is daarom dat Ik, mij richtend tot U, dat ik spreek uit naam van Z H. die on langs het werk tot vorming en ontwikkeling van een inlandsche geestelijkheid aan mijn zorgen toevertrouwde. Ik spreek ook uitnaam van meer dan 200 bisschoppen, die dringend vragen om een seminarie, of waar dit reeds bestaat vragen om de middelen om het tn stand te houden en jongelingen op te voe den. die in de toekomst daar het apostolaat zullen waarnemen. Ik spreek uit naam van 10.000 jonge inlandsche studenten, die op het oogenblik door de missionarissen worden op geleid en met spanning het oogenblik ver belden. dat hun de handen zullen worden opgelegd, om zich dan geheel te geven aan de prediking van het Evangelie Ik spreek in naam van den oogst, die bevrucht door het zweet en dikwijls door het bloed der martelaren, reeds rijp staat, maar wacht op arbeiders om binnengewaaid te worden." Voor de oprichting van seminaries, voor het onderhoud en voor de vorming der leer lingen zijn groote sommen noodig. Dit jaar alleen vraagt men 20 000 000 Lires voor bet bouwen van Seminaries Moge dit woord namens Z. H. gesproken, ook in ons land niet tevergeefs gezegd zijn. Nederland heeft reeds zeer veel gedaan. Ket onderhoudt op het oogenblik ongeveer 900 studenten jaarlijks. Dat is een schitte rend resultaat in enkele jaren bereikt. En men vraagt zich wel eens af: hoe is het mogelijk. Ja, hoe is het mogeljjk? Nu eens is het een welgestelde familie, die een Beurs sticht, dan weer een ander die op zich neemt jaarlijks de onderhoudskosten van een semi narist op zich te nemen. Dikwijls ook zijn het de pennlngskens der armen (een groot deel der contributies kom tvan de minst goed gesitueerden), ofwel van heel eenvoudige menschen die jaren hebben gespaard om een som, benoodigd voor een Beurs, bijeen te brengen. Parochies zorgen dat hun JaarliJk- sche bijdrage minstens f 250 bedraagt, weer elders zorgen daarvoor bestaande mlssieclube of rekenen afdeelingen van een Congregatie nie Orde of H. Familie het zich tot een eer, een priester «e dc-»n opleeiden. Organi saties als jongens- en miesjespatronalen, Burger-Jongelingen blijven met achter. Zouden de dagen van St. Nlcolaas en het aanstaande Kerstfeest niet buitengewoon ge schikt zjjn om in verband hiermede zijn fi nanciën eens te raadplegen en te onder zoeken, of men mogelijk ook kan medewer ken in deze, door Z. H. den Paus voorge schreven, richting In de Wereldbekeertng. De onderstaande adressen geven gaarne de gevraagde inlichtingen en brengen even gaarne uw St. Nicolaas-surprise of Kerst geschenk over aan het hoofdbestuur te Rome. Voor Utrecht: kapelaan A. de Wit. Wal- burgsplein 1. Arnhem, poetr 63879; voor Bre da: Mgr. J. M. v. Oers, Begijnhof. Breda, poetr. 30119; voor Haarlem: Rector H. J. M. Peeperkom, Keizersgracht 67. Amsterdam (C.), poetr. 38036; voor "s-Hertogen boeoh: Rector A. Vingerhoels, Lange Nieuwstraat 191, Tilburg, postr. 63684; voor Roermond: Prof. Dr. Fr. Feron. Seminarie Roermond, poetr. 136555. Prof. F. v. d. Loo van het Oroot-Beminarie te Driebergen, heeft Donderdag plotseling een ontsteking gekregen in de linker-long waardoor opneming in het 8t. Antonius- Ziekenhuis te Kleef noodzakelijk was. Met het oog op den zwakken gezondheids toestand, als gevolg eener maagoperatie tn Juli j.L, geeft de ziekte reden tot ernstige bezorgdheid. Rede Mgr. Nolens. De voorzitter, mgr. Nolens, wil de ge leerde beschouwingen met een kort woord aanvullen. Doel van deze vergadering is, dat in *t licht van het hier gesprot ken de verschillende punten door de betrokkenen nader onder de oogen worden gezien en naar omstandigheden in practijk gebracht. Spr. brengt lof aan de prae-adviseurs. De zaak is te omvangrijk en bevat zooveel concrete punten, dat het onmogelijk is, alles in een paar uur te behandelen. De gezinspolitiek zal apart in een volgende Partijraadsvergadering behandeld worden. Men kan dan ook internationale vergelijkin gen maken, die dikwijls mooi klinken, maar die men toch altijd van nabij moet bezien om goed te oordeelen. Het advies-bureau van de Staatspartij is bijna klaar. Vooreerst zal gestreefd moeten worden naar concentratie vervolgens be hoeft rijen voor het adviseeren niet te wach ten op rhooie kastjes en dossiers. De zaak moet zo< spoedig mogelijk in werking tre den. Katholieke gemeenteraadsleden moeten weten, waar ze zich aan te houden hebben. Bij de beschouwing van de rijksbelastingen moet bij draagkracht in t oog gehouden wor den, het complex der belastingen. Iedereen heeft natuurlijk het minste bezwaar tegen belastingen waar hij zelf het minst last van heeft. Voor de gemeenten is niet de groote vraag: hoe komen we aan veel geld en hoe moet 't dan besteed worden maar welke zijn de noodzakelijke uitgaven Waar blijft „de kleine man” (gelach). Er was een tijd, dat men gemeenten had met het ideaal geen belasting. Nu is 't andere uiterste bereikt. In „De Regimine principum” heeft St. Thomas geleerd, dat er grenzen zijn tusschen de individueele en collectieve behoefte-bevrediging. Dc laatste De nieuwe Belgische Staatsleening is overgenomen door een internationaal ban- kierssyndicaat onder leiding van Mendel»- sohn Co., Amsterdam, de Nederlandsche Handel Maatschappij N. V., te Amsterdam, en de Schweizerische Bankvereln te Bazel, van welk syndicaat voorts deel uitmaken Pierson Co.. Banque de Paris et des Pays Bas te Amsterdam. R Mees en Zoonen te Rotterdam. Scandinaviska Aktiebolaget, Stockholm, Ensklldabank. Svenska Handels bank A B.. Göteborgs Bank te Stockholm. De leening is groot f 45 millioen 93 620 000 Zwltsersche tra. 67JCOOOO Zweedschc kronen. Zy draagt 4K pet. rente per jaar en wordt door annuïteiten, te be ginnen In het jaar 1936 tot het jaar 1985 afgelost. t De geheele opbrengst dient tot vervroegde aflossing van het restant der in 1921 In de Vereenlgde Staten opgenomen 8 pet. dol- larleening. De leening zal gedeeltelik in Nederland, Zwitserland en In Zweden ter inschrijving worden aangeboden. Het ligt in de bedoeling, dat alle stuk ken der leening na de uitgifte der defini tieve obligatlën aan de beurzen van Am- Bazel, Zürich en Stockholm Ter herdenking van het feit, dat de kin derwetten heden gedurende 25 jaar haarrij- ke werking in ons land hebben verricht, is Zaterdagmiddag de aangekondlgde bijeen komst in de daarvoor door de Regeering ter beschikking gegeven Ridderzaal te "s-Gra- venhage gehouden .welke samenkomst was georganiseerd door den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming, de Vereeniging van Secretarissen van Voogdijraden, de Vereeni ging voor Strafrechtsnraak en de Vereeni ging van Directeuren -en Directrices van Rijks en Particuliere opvoedingsgestichten. De voorzitter, mr. H de Bie. vertegen woordiger van den Nederlandschen Bond tot Kindterbescherming, hield de openingstoe spraak. Hierna sprak oud-minister prof. mr. P W. A. Ö8rt van der Linden. De minister van Justitie, mr. dr. J. Don ner, verkreeg daarop het woord. Namens de regeering sprak spr. een woord van dank voor hetgeen tot welslagen van bet doel der kinderwetten tn de kwarteeuw, die achter ons ligt, is verricht. Moge bij voortduring door samenwerking van overheid en maatschappij onder Gods onmisbaren ze gen dit schoone werk voortgang hebben. Mr. Dr- D. A. P. N. Kooien, oud-minis ter van Arbeid. Handel en Nijverheid, wees, om beter te doen uitkomen den enormen vooruitgang op het gebied der klnderwetge- ving als achtergrond op een vonnis van de rechtbank te Goes van 1868, waarbij een kind van 5 jaar werd veroordeeld wegens gequalificeerden diefstal gepleegd met oor deel des onderschelds tot 1% jaar gevan genzetting. De wetten van 1901 zijn slechts mogelljk geworden door een beteren kijk op de ver houding tusschen ouden en kinderen. Spr. ge>4t een kort overdcht van hetgeen Gedachten wisseling. De heer J. F. VAN MEEGEREN, voor zitter van den R. K. Bond voor Groote Ge zinnen, dankte het Partijbestuur voor het aan de orde stellen van deze gewichtige materie en de praeadviseurs voor hun sym pathie voor het groote gezin. Gezinspolitiek moet omvatten de zedelïjke grondslagen den gezondheidstoestand en de materieele levensvoorwaarden voor het gezin. Noodig is voor de gemeentebelasting redelijke classi ficatie personeele belasting treft het groot ste gezin het zwaarst. In de zesde klasse krijgt men 4 pet. aftrek en in de viêrde klasse 8 pet. Dan kunnen de opcenten er nog bij komen. Wij zouden biljarten vóór pleizier- vaartuigen willen belasten, daarna pas meu bilair op de dienstbode dient geen belasting gesteld te worden. De heer van Meegeren wil progressie op groote lichamen. Kinderaftrek dient ook betekend te worden bij de heffing der op centen op de vermogensbelasting. Dc wet- De Geer bracht ten minste een billijker kinderaftrek voor alle gemeenten. Bij de vaststelling der tarieven wil de heer Van ook reductie voor groote gezinnen. Voor den woningbouw is het groote gezin nog niet geholpen, het gezin kan in het al gemeen niet met de nieuwe Woningwet geholpen worden. Spr. blijft verder aandringen op extra- bdasting voor ongehuwden. Mr. B. VAN SPAENDONCK uit Til burg meende dat op de loonposten der ge meenten bezuinigd kan worden. Deze loonen toch beïnvloeden sterk de belasting. Bij een vergelijking van overheids- en particuliere loonen, dienen alle factoren in het oog gehouden te worden. Met „een goed voorbeeld geven” aan de „lage” industne- loonen schiet men niet op. Onze export- industrie doet al het mogelijke om een dzagelijk loon te handhaven. Mooie theo rieën alleen baten niet, de schoone wenschen dienen aan de praktijk getoetst te worden. Mr. STEENBERGHE maakt een prm- cipieele opmerking naar aanleiding van mr. Kropman’s richting, dat de gezinsbescher- ming gelimiteerd zal worden door een be paald inkomen. Spreker gelooft, dat dit standpunt onjuist is en meent met prof. v. d. Grinten, dat ook hoogere inkomens de politiek der gezinsbeschertning mogen onder- vinden. De heer J- DB VLAM uit Eindhoven hoopte dat nu ook spoedig de financieele verhouding tusschen gemeenten en pro vinciën geregeld wordt. kend. dat reeds sinds eenigen tijd winke- Uersvereenlgingen doende zijn, met fabrikan ten van sigaren en cigeretten overeen komsten te sluiten, waardoor verkoop bene den den banderolleprijs kan worden beteu geld. Dit schijnt hem de meest aangewezen weg om aan het euvel een eind te maken. De minister stelt zich voor, de postbeta- lingen in 1931 uit te breiden tot alle ge meenten. ressorteerende onder in steden ge vestigde kantoren. Voorshands sou hij nog niet verder willen gaan, doch hij acht het ondenkbaar dat de weldaad van bet betalen rtm belasting op postkantoren op den duur aan het platteland zal worden onthouden. Er is een reorganisatie van den belasting dienst in overweging. Deze zou leiden tot een afzonderlijken dienst der invoerrechten en accijnzen naast een dienst voor de overige Rijksbelastingen (directe en indirecte belastingen). Het is den minister niet duidelijk» -hoe de regeling van het Kon. besl. van 32 Juli 1930, betreffende de oudgepensioneerden „bene den de gewekte verwachting" kan zijn geble ven. omdat de bijslag nog steeds een gunst zou zijn, terwijl hij het karakter van een recht zou moeten hebben De bedoelde re geling is immers "n rechtstreeksch uitvloeisel van de SUchtingswet. JOOooels die gewijzigd is bij de wet van 14 Juni 1930. Over de be dragen. in de regeling genoemd, kan men van meening verschillen; de minister ver heugt zich, dat hiertegen geen critiek wordt gehoord. Het beginsel van de regeling ligt in de wet zelf vost. Wat betreft de opmerkingen over het for maat der bankbiljetten, kan de directie van de Nederlandsche Bank niet toegeven, dat het üi de Ver. Staten gebruikte uniform mo del dc voorkeur verdient. Het is de bedoeling, na de uitbreiding van het aantal teekenaars van het kadaster, deze ambtenaren In nog ruimer mate dan thans reeds geschiedt, de landmeters te doen asslsteeren bij het vervaardigen van de zg. metingsstukken. Op deze wyze zullen laatst genoemde ambtenaren worden ontlast van werkzaamheden welke even goed door min der geschoolde krachten kunnen worden verricht. De neer F. L. van'der Bom huldigde den jubileerenden Bond namens den Ned. Boek bindersbond. Als blijk van hulde bood spr. aan mappen, fraai bindwerk, voor de be stuurstafel. Namens de Federatie van Werkgevers in het Boekdrukkersbednjf hield mr. Ten Ha gen een geestig spëechje. Tevens sprak hij woorden van gelukwensch namens „De Pe riodieke Pers”. Nog eenige aanwezigen voerden het woord, oju mr. A. Kluyver, adjunct-secretaris van den jubileerenden bond, die zilveren asch- bakjes aanbood. De voorzitter dankte voor alle harteltjka woorden en voor de fraaie geschenken. waarna hij deze buitengewone vergadering sloot. Vervolgens vereenigden de leden met hun dames zich aan een noenmaal, waarna zjj zich naar het Koloniaal Instituut begaven om de rolprent van het uitgeversbedrijf „Het Boek”, welke daar werd vertoond, in oogon- schouw te nemen. Ten aanzien van het middel tegen mond en klauwzeer Matafto had de ,J4. R. Crt.” bij zfjn campagne voor dat middel zich oa. be roepen op een sterk aanbevelend attest van twee Duitschers, dr. Poeppel en dr. Wtndisch te Berlijn, benevens op t feit, dat de Spaan sche regeering 96.000 doses van het „middel” bij den heer Van den Berg had besteld. Thans meldt „Het Volk”, dat de Spaansche regeering 20.000 doses Matafto heeft afgeno men van den heer Van den Berg en deze heeft laten dlstribueeren en toedienen. Het resultaat was echter van dien aard, dat de resteerende partij van 76.000 doses is afbesteld en dat de relatie met den heer Van den Berg fc afgebroken. Dc heer Van den Berg heeft, overeenkom stig de in Spanje geldende wetsbepalingen, bij de registratie het recept van zijn middel moeten deponeeren. „Het Volk" heeft het opgevraagd en drukt het af: Borstelgras 20 Gr.; Zwengras 30 Gr.; Gezegende Distelkruid 30 Gr.; Paardestaart; sylvaticum 40 Gr. Jeneverbes 60 gr.; Ki nabast 10 Gr.; Magnesium Sulfide 3H Gr.; Melkzuus ijzeroxydule X Gr. is mr. dr. G F. M. baron van Hugenpoth tot Aerdt, lid van den Raad van State. Godefridus Franciscus Maria baron van Hugenpoth tot Aerdt werd te ’s Heerenberg geboren op 10 December 1860. Hjj bezocht het R. K. Gymnasium te Katwijk, studeerde en promoveerde op proefschrift ..De bevoegdheid van den Raad van State” aan de Rijksuni versiteit te Utrecht, en vestigde zich daarna als advocaat te Arnhema Spoedig volgdg zijn benoeming tot adjunct-commies aan het Mi nisterie van Justitie, waar hij opklom tot com mies. Na adjunct-directeur van het bureau van den Industrieelen eigendom te zijn ge weest .deed de overledene zijn intrede bij de rechterlijke macht, toen in 1896 lijn benoe ming volgde tot substltuut-officier van justi tie bij de rechtbank te Amsterdam en te Arn- lem (1900—1903). In dit laatste jaar werd hij benoemd tot lid van den Centralen Raad van Beroep O. W.. waarna In 1912 zijn benoeming volgde tot vice president van den Centralen Raad van Beroep te Utrecht. In 1917 volgde zijn benoeming tot lid van den Raad van Sta te. De overledene had o.a. zitting in de Staatscommissie voor de Statistiek, was lid en coadjutor van het Kapittel van de Souvereine Orde van Malta en voorzitter van de R, K Defensie-commissie. Hjj was drager van scheidingen als: riddef in de orde NederL Leeuw en het eerekruis Roode Kruis. heer Q. Barriftes bracht de geluk- wenschen over van de Fransche collega's. D<? heer ZeekLevie sprak daarna harte lijke woorden namens den Cercle beige de librairie. De heer Jespersen (Kopenhagen), voor zitter van den Deenschen Uitgeversbond, sprak in voortreffelijk Nederlandsen. Dank zij vooral den Nederlandschen Bond, zeide hij. is na den oorlog de internationale band opnieuw gelegd, die band is van veel belang, speciaal voor de kleine landen. Namens de Deensehe uitgevers besloot spr. met de beste wenschen uit te spreken voor de glorieuze toekomst van de Neder landsche uitgeverij- (Applaus). De I heer U. Proost sprak vervolgens na mens den Centralen Raad. De heer J. W. Henny zeide enkele woor den namens ..De Nederlandsche Dagblad pers". De tweede dag van het Najaarscongres, dat de Partijraad van de R.K. Staatspartij te Utrecht heeft gehouden, begon Zaterdag met een H. Mis in de Kathedraal. Hierna begaven de leden zich naar "t Jaar- benrsrestaurant om onder leiding van Mgr. dr. W. H. Nolens de besprekingen voort te zetten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 10