ONS BLAD KI DE WILD L. Frankenberg - Alkmaar DE PARTIJRAAD sXI dit nummer bestaat uit drie MAANDAG 1 GEMBER 1930 BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 281 f 40 f 125 f 250 Voornaamste cKieuws 50 jaar Stille Omgang Plechtige herdenkingsbijeenkomst De brand op de „Ludwigshafen” Visschersboot gezonken Tricotfabriek af gebrand Brand te Amsterdam Hoog water' V Telegrafisch Weerbericht in Modderregen Een Massa-aanri]ding te Warschau Mijnramp in Oklahoma Vijf en veertig arbeiders bedolven Brand te Groningen r Dr. Ender kabinetsformateur Wat zij inhoudt Het communisme in China Aanslag op een caféhouder De gestrande IJmuider stoomtrawler Oostenrijksch kabinet afgetreden Het complex van de N.V. F. Beeren Zn. te Weert in de asch gelegd De staking in de mijnen in Groot-Britannië Vliegtuig stort in een groep spelende kinderen Tragisch vliegongeluk Canada De dreigende mijnwerkersstaking in Engeland Deugnieten JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 SINT NICOLAAS-CADEAUX ALKMAAR LAAT over de Boterstraat - TELEF. 34 (3 lijnen; LUXE DOOZEN De noodverordening in Duitschland ,De Gemeenschap aangeklaagd Brand aan boord der DO X VB aargifte moet op straffe van verlies van rechten, geschied UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL r bti tot id van Snel Ingrijpen voorkomt erger Tricotfabriek te Weert afgebrand. Wegens een spotprent De noodverordening in Duiischland. Brand op het stoomschip „Ludwigshafen". De redding van pamagien en bemanning Zakenvhicht naar Indië 45 arbeiden Mgr. in China Vijf dooden perfect Alleen in Schotland is het werk neergelegd Barometerstand 9 uur vjn_: 774. Vooruit. dit barometerstand 773.7 m.M. «B barometerstand 7123 mJd. te Vreemd naUrarvenchtfnsei Vier kinderen gedood en vier zwaar gewond ie 9 personen gewond 5 Een sta-in-den-weg bijna opgeruimd het L niet is opgeruimd. De bemanning gered A In de Schotsche mtfnea’ begonnen NÖORD-HOLLANDSCH DAGBLAD e e maar een Mijnramp in Oklahoma bedolven. Alle ebonne'. op dit blad t". tegen ooaevallen versekerd voor zaken in Ned naar Australië gaan. Uit San Francisco wordt gemeld, dat het Engelsche vrachtschip „Ben Horvich" pas sagiers en bemanning van het sa. ..Ludwigs- Dingeldey gekoaen als voorzitter der DwK- sehe Volkspartij. Mijnstaking van 92.06e arbeiden In ScM~ laad. Bfj een vliegongeluk in Canada werden vier kinderen gedood en vier zwaar gewend. Bijeenkomst in de Ridderzaal ter herden king van de invoering van de Kinderwetten een kwart eeuw geleden. Trekt dr. F. M. Wibaut zich terug- uit de poHtiek? BB- DOg te a- 0 e De politie te Groningen heeft aangehou den den 13-jarigen J. H. en den 9-jangen L. J. aldaar woonachtig, die de laatste dagen niet minder dan van 40 fietsen de banden en 19 auto's de reservebanden hebben doorge sneden Belangrijk artikel van Poinenré. Aanval op Curtins. Verschenen is de Memorie van Antwoord betreffende hoofdstuk VII B (Departement van Financiën) der Rijksbegrooting 1931. ABONNEMENTSPRIJS- Per kwartaal, voor Alkmaar f 2 Voor bulten Alkmaar 235 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Tijdens een hevigen storm te een visschers boot in de omgeving van La Coruna ge zonken. Van de bemanning rijn vijf personen ver dronken.' GEREEDSCHAPPEN en WERKTUIGEN VOOR ALLE AMBACHTEN PRACTISGHE Alleen kwaliteKaartikelen en goedkoop. Slawek k« reeds bezig met de samenstel ling van een ministerie In Polen. De dreigende mtjnwerkenaataking In Enge land voorkomen. Vergadering van den Partijraad der R.K. Staatspartij. hnPW*. ester- voor leer jaar r bet 'X n n voor Boorden, Zakdoeken, Dassen,^ Manchetten of Handschoenen, Geldkassa’s, Bijouterie-doozen. het ge- fl- ler- ier- ■gs- L i de ven rst- me. ral- ire- ■da, M. am ah: zat ld: nd, Salotd, ik Lief, ttionaal m, ont bot U. Ie an- -kellng i mijn naam ogend reeds iet in i voe- tolaat van >p het ■n op- ver orden i aan preek door 1 der ht op oken, zyn. laan, eveer iltte- En l het ns >s leurs eemt emi- zijn {root goed idige i een i te Hjk- weer :Iubs tatle een am- Xen, Brand aan boord van de Do X. Het bo vendeel van ten linkervleugel vernietigd. Door snel ingrijpen werd algeheele vernie tiging voorkomen. Partijbureau zich er niet op zal bepaalde vakjes be- les voor bepaalde ge- kwesties bij de hand te t Mijr. Mignani door de movers vrijgelaten Het bovendeel van den linkervleugel vernield De vakbonden der Schotsche mijnwerkers hebben In hun vergadering van Zaterdag middag besloten de voorstellen der werk gevers te verwerpen. In de Schotsche mijnbedrijven werd der halve met ingang van Zondagmiddag het werk neergelegd- Hierbij zijn 92.000 arbeiders betrokken. Hoogste Zürich. Laagste Akureyri. Verwachting: t Zwakke tot matigen wind uit Ooatalpko richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, wei nig of geen neerslag, iets kouder. r apta- og tnil- kennls der ge ld voor -rk eter ns toch t ovsr- inland- noeiten nakke- zeker 2e van tn het et ver- ip zjjn oees of in dit vil van e mag Paus, r nut- „voor- i „een 1 tüd". "derllj- le der n hun c* ten: den en, d ge- Graft" acht dus de meester hulde wien men met recht Het Ooslcnrijksche kabinet is afgetreden Dr. Ender kabinetsformateur. Levenslange «eheele onzeachiktbeld tol werken door verlies vso beide armen, belde beenen of beide ooaen LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.19 uur. Het communisme Mignani vrijgelaten. Overleden is het lid van dm Raad van State mr dr. G.-F- M. baron van Hugenpoth tot Aerdt. ca i n .’■r .1 CS* I breuk van of arm Van 1 Dec. af is het rooken in warenhui zen en groote winkels te Amsterdam ver boden. Uit Edmenton in Canada wordt gemeld, dat de ..Jack Chipewyan een vliegtuig, dat was opgestegen voor een korte oefenviucht van geringe noogte naar beneden stortte en te recht kwam temidden van een groep spelen de kinderen. Vier kinderen werden op slag gedood, en vier werdew zwaar gewond. De piloot en de waarnemer kwamen onge deerd uit het beschadigde toestel. In de op 40 mijlen oostelijk van Mc. Ales- ter gelegen mijn Halle yola had een ontplof fing plaats waardoor 45 mijnwerkers in een meer dan 450 M. diepe schacht werden be dolven. Men is thans bezig met reddingspo gingen. Tot nog toe werden dertien Uiken en vier gewonden te voorschijn gehaald. In de Jodenstad van Warschau reed giste ren een auto met groote Vaart het trottoir op en overreed 9 personen. Alle 9 werden ge wond en moesten naar bet ziekenhuis wor- den vervoerd. Drie der gewonden zijn er ernstig aan toe. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25: elke regel meer 9X5. RECLAME per regel *75 voor de eerste pagina; voor *e overige pagina's 9.5*. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bjj vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer f 9.12 bij verltes van *a anderen vinger. Gunstige berichten De minister voor de mijnen verklaarde, dat hgt conflict in de mijnindustrie, dat heden dreigde uit te breken, bezworen te. fn de meeste districten zal het werk wor den voortgezet en men hoopt zelfs dat in alle districten het geval zal zijn. De uitvoer van steenkolen zal er dus niet onder te lijden hebben. Zutphen in het water Het water te Zutphen heeft thans een hoogte van 6.19 M. bereikt. Het water dringt thans de nulsen binnen, kelders loopen onder, enkele menschen hebben hun woning f’oods moeten verlaten. De Emmertkscheweg. de weg naar Laren en de Buitensingel zijn ondergeloopen. rood at daar het verteer ge stremd is I Mgr. Mignani, die den 14en October door communisten gevangen werd genomen, is thans vrijgelaten, ten einde voor zijn mede gevangenen een losprijs te verkrijgen. Hjj ver klaarde. dat zes Chineesche priesters en seven Chineesebe kloosterzusters bevrijd waren maar dat vier bultenlandsche priesters en vijf bultenlandsche kloosterzusters onder troepengelelde naar Tangkiangsoe In de pro vincie Klan werden vervoerd. Men vreest, dat de lange tocht door de hefhaaldeUjk bi) den gemeenteraad hebben aangedrongen het op te ruimen, omdat het een belemmering van het verteer is. Twintig konijnen en vijftig marmotten zijn gestikt, de brandweer heeft den brand bluscht, zoodat het gebouw voorlooplg Het vuur gebluscht Na zes uur harden blusschingsarbeld te de brand aan boord van de ..Ludwigshafen" ge bluscht. De bemanning te aan bord terugge keerd. Het sehlp set zijn reis op eigen kracht voort. Zaterdagmiddag te 2.3o uur brak aan boord van de Do X te Lissabon brand utt. welke werd veroorzaakt door een vonk van een hulpmotor, die voor het laden van de batteri’en in het vllegschip dient. De brand breidde zich snel over hel bo venste deel van den linkervleugel uit. Met behulp van de rich aan boord bevindende vuurblusschers bestreed de bemanning het vuur Zjj werd daarbij geholpen door ma trozen en arbeiders van het marinevlleesta- tlon van Lissabon evenals door een afdee- ling brandweerlieden, die zeer spoedig in booten Verschenen. De brand werd in be- Te Roermond en omgeving is Vrijdagmid dag een vreemd natuurverschijnsel waarge nomen. Tijdens een paar regenbuitjes was de lucht eigenaardig geel gekleurd: In de regendruppels zat een fijne gele stof. Auto rijders merkten deze op de ruiten, de kwee kers constateerdendat al hun serre-ruiten met modderspatten bedekt waren. Toen deze opdroogden, werd de ffjne gele stof duidelijk zich'baar; het was buitengewoon zaeht en voelde als een soort poeder aan. Het verschijnsel werd ook no- waargeno men te Baexem. Maasniel en Swalmen Een buide uit de lucht omstreeks kwart voor In de nachtzitting >an den Ministerraad is de geheels noodverordening oor geweckt, zoodat nu alleen nog het redactioneels ge worden uitge werkt. Men rek -nt aan zijn irekkeltjk korten tijd gebluscht. De schade hafen- van drn Nord-Deutschen Lloyd heeft te belangrijk Het geheele bovendeel spoedig bleek, dat het toestel dat boven de gebou wen cirkelde en eenige stunts uitvoerde, be stuurd werd door den hoer V. Graft, instruc teur van de Nat. luchtvaartsehool. Hij wierp nJ. een brief van den volgenden inhoud uit: .Hartelijk gefeliciteerd. Mooi succes. Enor me prestatie. Hulde aan den heer v. Tijen. Ben trotsch op hem. Op deze wijzeSra-L: aan zijn leerlingXop trotsch kan zijn. De heer Van Tijen zal niet naar Nederland terugvliegen. Bandoeng Is de laatste lan dingsplaats en van daar zal het toestel naar Nederland worden teruggezonden. De heer Van Tijen blijft enkele maanden Indië en zal ook nog Zaterdagochtend omstreeks kwart elf verscheen een Pandervllegtuig boven van Houtens fabrieken te Weesp. Al Zaterdagavond omstreeks 8 uur werd de brandweer te Weert gealarmeerd voer een uitslaanden brand in een der tricoUabrieken van de N.V. F. Beeren Zoon, die in het naburige gehucht Dries gelegen zijn. Het vuur, dat in het oudste gedeelte van het complex gebouwen, waarin de magazij nen gevestigd zijn, uitbrak, vond in den voorraad garens gretig voedsel. Toen bij.ia drie kwartier nadat de brand was uitge broken, de eenige motorspult van het dorp voor het eerst water gaf. stond het geheele complex reeds in lichter laaie. Met de grootste moeite wist men den inventaris van het kantoor en een kleine partij goederen in veiligheid te brengen. De brandweer be paalde zich tenslotte tot het nathouden van het woonhuis van een der firmanten, dat behouden is gebleven. Het geheele complex, waaronder begrepen de twee Jaar geleden nieuw gebouwde fabrie ken. is in de asch gelegd. Na het middaguur te de fabriek gesloten; men tast in het duister hoe de brand is ontstaan. Verzekering dekt de schade. Op de fabrie ken werkten ongeveer 300 menschen. bureau.* hof alkmaar Talefoon: Administratie Nc gj. Redactie No. 633 De heer Van Tijen vliegt niet naar Nederland terug Het geheele bovendeel van den linkervleu gel te vernietigd De tanks van het vlieg- schip bevatten een groote hoeveelheid brand stof en zonder het snelle Ingrijpen van de liiilumanschappen zou het toestel ongetwij feld geheel vernietigd zijn geworden. De reparatie van den vleugel zal eenige ws'ten in beslag nemen. Eer. offlcijL-van het Portu- geesche ministerie var- irfanfte heeft zich naar de Do X begeven E-groote TFiiigte belangstellenden sloeg het b! usschingswerk van land af gade. Te Groningen is Zaterdagnacht brand trit- gebroken In de centrale Keuken, in een m den distributietijd opgericht houten gebouw, dat thans dienst doet als laboratorium van den gemeentelijken gezondheidsdienst. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hier kwaadwil ligheid in het spel is, omdat dit gebouw mid den op de straat staat **n omwonenden al beschikking komen, behooren deze allereerst te worden aangewend tot verhooging der zedelijke en lichame lijke volkskracht. Daartoe dienen te worden genomen krachtige maatrege len in het belang der volksgezondheid, met name ter bevordering van den woningbouw. Hierbij worde in het bijzonder gelet op de behoeften der kroostrijke gezinnen. In het proces te Moskou zijn aBe be klaagden schuldig verklaard. De dader gearresteerd Zondagmorgen kreeg de caféhouder H. te Arnhem bezoek van een man, die iets ge bruikte Toen H. zich even naar den kelder wilde begeven kreeg hij plotseling van den bezoeker een slag met een hard voorwerp op het hoofd, waardoor hij bewusteloos neerviel. H moest naar bet gemeentelijk ziekenhuis warden vervoerd, waar hij geneeskundige hulp kreev. De dader was IntuBBchen gevlucht, doch toen H. bij kennis kwam, kon hjj een nauw keurig signalement opgeven. De dader. J. A. B-, werd Zondagmiddag te Dieren in sQn woning gearresteerd. Reeds in den afgeloopen nacht zun in de meeste Schotsche mijnen de nachtploegen in staking gegaan. In Lanarkshire stond bet werk gister avond reeds geheel stil. In enkele mijnen wordt voorlooplg nog doo-gewerkt. De Schotsche Mijnwerkersbond eischt een onmiddellijke bijeenkomst van de Schotsche arbitragecommissie voor de kolenindustrie Men hoopt, dat deze commissie nog beden zal kunnen vergaderen. Bewusteloos geraakt Toen gisterenavond,tegen 8 uur de schui tenvoerder K. A, Koenes in het keukentje van zijn woning, twee hoog achter, in per ceel 60, aan de De Wittenstraat te Amster dam een petroleumlamp wilde bijvullen viel deze plotseling van het aanrecht af. waar door de brandende olie zich over den vloer verspreidde. In zijn schrik, stiet de man tot overmaat van ramp ook het blik met pe troleum. dat hU voor het bijvullen van de lamp had gebruikt, op den grond met het gevolg, dat het keukentje in een oogwenk in lichte laaie stond. De man vluchtte met zijn vrouw en drie kinderen, waarvan de oudste ongeveer 10 jaren zal zijn, langs de trap naar beneden Inmiddels werd de brandweer gewaar schuwd, welke zeer spoedig met twee motor- spuiten ter plaatse was, hetgeen een geluk kig feit mocht heeten. aangezien het echt paar er m zijn verbouwereerdheid niet aan gedacht had het jongste kind, de vierjarige Gerda, die in de alkoof der woning in een ledikant lag. in de vlucht mede te nemen. Terwijl met een straal op de motorspult de heftig om zich heen grijpende vlammen, zoo veel mogelijk werden bedwongen, slaagde de brandwacht De Groot er in tot de voi rook staande alkoof door te dringen en het kind, dat reeds bewusteloos was te redden. Het meisje werd naar beneden gebracht, waar het met behulp van een zuurstofkoffer vrij spoedig weer werd bijgebracht Per auto-brancard is de kleine daarop naar net Tesselschadeziekenhuis vervoerd. Inmiddels wero onder leiding van hoofd- brandmeestei Hartdorf ook de comman dant de beer Gordijn was eenlgen tijd ter plaatse het blusschlngswerk met kracht voortgeaet. Te ongeveer kwart over acht was men *t vuur meester, zoodat dit brandje beperkt bleef tot. wat in de terminologie der brand weer een kleine brand heet. De keuken en de aangrenzende woonkamer zijn geheel uitge brand, terwijl de alkoof geblakerd werd. De le etage er woonden in het perceel zes gezinnen had van waterschade te lijden. Schuitenvoerder Koenes, die zelf bij bet gebeurde brandwonden aan de vingers en linkerpols opliep, welke ter plaatse werden verbonden is tegen brandschade verzekerd. Weldra zal het 50 jaar geleden zijn dat het gezelschap van den Stillen Omgang te Amsterdam werd gesticht. Dit feit zal plech tig worden herdacht op Zondag 13 Maart den Zondag vóór het Mlrakelfeest. Alsdan zal in het Concertgebouw een herdenkings bijeenkomst worden gehouden, welke zal worden opgeluisterd door de aanwezigheid van Z. D. H Mgr. J. D. J. Aengenent, bls- Fschop van Haarlem. ird" ToorV<i^ ’“••keringBv.MM.wsarden f Onnn Levenslange geheele ongeschiktheid tol werken door f ven T°*“n‘te dringen 3000.- Ter)leJ f 750 a Er is noegUjk algemeen gebleven. De praeadviseurs hadden ter vergade ring een heel gemakkelijke taak. Vóór de praeadviseurs aan het woord kwamen, hadden de debaters ondertine de taak der praeadviseurs reeds opge knapt. Zoo b.v. ten aanzien van Mr Vin Spaendonck's betoog, dat de gemeentel haar personeel niet In een uitzonde ringspositie mogen plaatsen tegenover het .particulier industrie-personeel dooi» toekenning van tnaar verhouding) tc hooge loonen, enz. Zeer terecht betoogde de heer IJssel- muiden. dat aan rechtvaardig loon moest worden vastgehouden en dat Je overheid het goede voorbeeld moet •geven/ ia onovul met f srn bit verlies van een baud, f 4 HC bü vwrliaa vau een f £f| ie wippoop ZOU.- M M een oog duim of wijsvinger Deze Partijraadsvergadering nu stond hi het teeken van „het beleid der ge meente met betrekking tot belastingen, bedrijven en sociale voorzieningen, mede tn verband met de belangen der groote gesinnen”, en bij uitstek deskundigen Mr. O. Kropman, wethouder van Amsterdam, Y. Keestra. burgemeester van Culemborg en Prof. Mr. Dr J. van der Grinten, hoogleeraar aan de Njj- meegache R. K. Unlversiteit hadden hun prae-advlezen uitgebracht. Het onderwerp was voorzeker welge kozen. Op welhaast geen enkel ander politiek terrein toch bestaat er zooveel onzeker heid, zooveel, verwarring als op het ge bied der gemeentepolitiek, en het was van groot politiek belang, dat men zich in een bijeenkomst van de ..fine fleur” onzer politici eens uitsprak over bepaal de getneente-politieke vraagstukken. Dat daarbij de nieuw geldende finan- Ueele verhouding tusschen Rijk en Ge meenten in aanmerking werd genomen, en dat vrijwel aUe beschouwingen uit gingen van het besef, dat de groote gesinnen in het bijzonder beschermd behooren te worden, verleende aan deze vergadering een bijzonder actueele en een voor katholieken bijzonder sympa thieke beteekenls. Nu meene men echter niet, dat door de voor deze vergaderingen uitgebrachte prae-advlezen en de ter vergadering ge houden debatten het behandelde vraag stuk tot volledige klaarheid is gebracht. Er is en blijft veel verschil van mea ning, en men behoeft zich daarover niet te verwonderen: bijna alle gemeenten hebben verschillende belangen! En bovendien spreekt ook het ver schillend Inzicht in ekonomische vraag stukken een woordje mee. Het is geen wonder,-dat we tot op heden nog niet over een officieel vast- gesteld gemeente-program beschikken, dat het met de organisatie van katho lieke gemeenteraadsleden maar niet vlotten wil en dat ook een orgaaj voor katholieke gemeentepolitiek niet tot bloei kan komen. In jedere gemeente heerscht een heel aparte gemeentelijke toestand; met geheel verschillende factoren moet in de onderscheidene gemeenten rekening ge- houden worden, en terecht heeft Mgr. Molens, de voorzitter van den Partijraad, er in zijn slotwoord voor gewaarschuwd dat de afdeeling Gemeentepolitiek van ons gaan toeleggen, in paalde voorschrift meentelijke hebben. Voor gemeentelijke politieke moeilijk heden bestaat er geen pangcee. Toch moeten er algemeeoe richtlijnen sUn. En enkele dier richtlijnen zijn o.l. ter Partijraadsvergadering duidelijk genoeg naar voren gekomen. De prae-adviseurs hadden zich n» onderling overleg op deze richtlijnen weenigd. avonduren voort, waarbij, naar verluidt, ze kere voortgang werd gemaakt. De moeilijkheden houden veroand met de basis waarop een arbeidsgemeenschap van het Nationale Economische Blok, den Lana- bond en het Heimatblok zou kunnen stand komen. Het is megeltjk. dat Dr. Ender, als bonds kanselier, het ministerie van binnenland- sche zaken zal bezetten. Naar de „Msb.’’ verneemt, is, naar aan leiding van een onlangs in het tijdschrift „De Gemeenschap" verschenen caricatuur, betrekking hebbend op het Zondagavond- gebed van den K. R. O. c«n aanklacht we gens persoonlijken eerroof ingediend bij de kerke’ilke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht. ongepikt, nadat deze tn de reddingbooten het brandende schip hadden verlaten. j/an Vorarl- De groote Club der Christelijk Socialen heeft m de bijeenkomst van Zondag de aan Dr. Ender versterkte Sopdracht tot kabi netsformatie met ingenomenheid begroet en hem allen gewenschten steun toegezegd. Nog Zondagmiddag heeft Dr. Ender, een aanvang gemaakt met zijn onderhandelln- /pen zoowel met het Schoberblok alsook Volgens telegrammen uit Ween en is kabinet-Vaugoin argetreden. De bondspresident heeft den gouverneur van Vorarlberg, dr. Ender, met de vorming van een nieuw kabinet belast, die deze op dracht heeft aanvaard. <Dr. Otto Ender behoort tot de chr -soc partij. Hij werd in 1875 te Altach (Vorarl berg) geboren. Hjj is jurist, was lid van de constituteerende nationale vergadering en sedert 1918 „Landeahauptmann" berg.) De Katholieke Staatspartij mag mei voldoening de Jongste PartUraadoerga- haar nleuwste geschlede"nls Bi) Grave is op de Maas nog geen Doe mens waafflige verandering ingetreden. De Beersche overlaat werkt nog over de geheele lengte. Van den bovenloop van de Maas wordt tusschen 25 en 30 c.M. was gemeld, doch de zijrivieren zijn thans snel vallende. In Gennep en omgeving is de toestand „verbeterd, de electrische pompen moeten echter nog blijven werken, temeer daar men thans veel last van het grondwater begint te ondervinden. Hierdoor is os. de woning van den burgemeester te Mook geheel door het water omgeven. dering In vastleggen. Er zijn natuurlijk geen besluiten ge nomen noch ook zijn er deze of gene tendènzen in moties belichaamd Dat alles behoort niet tot de taak var den Partijraad: de Partijraad stelt vraagstukken aan de orde, studeert en doet studeeren, geeft zekere richtlijn?n aan, wikt en weegX de voor- en nadeelen van zekere strevingen; hjj doet een mentaliteit geboren worden, hij schept een katholieke werksfeer, voor zoolang de Katholieke Staatspartij in bepaalde aangelegenheden tot in onderdeden nog niet positief en praktisch-poii- tiek stelling genomen heeft. Vóór alles verricht de Partijraad voor bereidenden arbeid, en juist daardoör 1r de Partijraad zoo’n belangrijke in stantie, want ook in de politiek geldt, dat van een goede voorbereiding veelal het welslagen der onderneming afhangt Ovrr viet weken weder gerepareerd In aanvulling op de berichten betreffende den brand kan worden gemeld, dat de vleu gel binnen korten tyd zal kunnen worden gerepareerd. Uit Friedrichshafen en Aitenrhoin zijg) rererve-or derdeeten telefonisch ontboden, terwijl het noodige technische personeel binnen anderhalve week te Lissabon wordt verwacht. Men neemt aan dat de DO X over ongevear een maand gerepareerd zal zijn, zoodat dan de tocht zal kunnen worden voortgezet. Behalve den linkervleugel is niets bescha digd. Nalatigheid of opzet kunnen worden uit geschakeld Bij het jiitbreken van d’ x brand bevon den zich vijf personen aan boord. De ka pitein was afwezig. De hulpmotor heeft tijdens den tocht van Friedrichshafen tot Lissabon perfect ge- functionneerd. Direct na beëindiging der reparatie zal de tocht worden voortgezet. I. Belastingen. De personeele be tasting dient niet hoofdbron te worden in het plaatselijk belastingstelsel. De mogelijkheid tot expansie, welke zij biedt, behoort eerst te worden benut, indien door het gebruik maken van andere middelen, welke der gemeente ten dienste staan, een behoorlijk? vervulling van haar taak niet vol doende is verzekerd. Ten aanzien van de schoolgeldhef- fing worde rekening gehouden met de draagkracht der gezinnen. In het algemeen verdient het daarom aan beveling, ook het aantal niet-school gaande minderjarige kinderen daarbij als maatstaf te nemen. IL Bedrijven. Bij de exploitatie van gemeentebedrijven worde de taxie- ven-polltiek niet gebruikt, om te ont komen aan een verswaring van in - komsten, en/of vermogensheffing. UI. Sociale voorzieningen. Voor zoo ver tengevolge der nieuwe regeling aan dn aemeente ruimere middelen ter over deze richtlijnen heel ge- gedebatteerd, maar in het zijn zij toch onaangetast deel te moet er op, dat men hedenavond bet huk den president Kan voorlegyen en am onderteekening verzoeken. Er moet de nadruk op vordrn -elegd dat het antwoord op de aag of er ’•■n rooo- toestand is door den Rijkspr-iident alleen kan worden gegeven. Terwijl men gisteren nog verwachtte, dal er twee verordeningen zouden werden gege ven, heeft de Mimsterraa-i beo.e'cn alles samen te vatten in >n verarde mg. Een der hoofdpunten «an de verordening is het besluit om by dragen voor de zieken kas voor alle invaliden en are .en te laten vervallen. De grootere Inkomens ruller meer belas ting moeten betalen. De mkomrten van de ambtenaren der verschillende -tatan steden sün tn bet bijzonder geregeM. Er is in dezen Partijraad geenszins een nieuw Katholiek gemeenteprogram opgesteld, er is geen klaarheid gekomen ten aanzien van vele belangrijke punten b.v. ten aanzien van de personeeie belasting en de winst uit de bedrijven maar in leder geval zullen de hier ge voerde besprekingen (aan de hand d-»r uitgebrachte prae-advlezen) ertoe lel den. dat reeds terstond vele gemeente raadsleden hun taak duidelijker vóór zich zfèn liggen, en dat in de toekomst de formuleering van een katholiek ge- meenteprogram, zic/i aanpassend aan dc nieuwste omstandigheden, verwezenlijkt zal kunnen worden. Volgens een nader ingekomen bericht de bemanning van den onder <je Deensche kust gestranden IJmuider stoomtrawler ge naamd IJM. m Derika XIV eered

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11