s WA R E N H U I S WINTER SIMON TRIJBETZ Komt U? onze etalages eens zien FA HERM. PLAS POPPENWAGENS BLAUER VOGEL ALKMAARSCH I ONS - NOORDEN IS HÉT EEN1GE R. K. TAFELSERVIEZEN DAMESTASSCHEN welke wij hierdoor kunnen aanbieden met 25 pCt. KORTING op de gewone verkoopsprijzen. het WARENHUIS Wm. VRIJHOEF ST. NICOLAAS 1930 bij Joh. Kühne HDIGDROUWERSTRAAT 8 ALKMAAR I. KOENOT STEENHOUWERIJ A. MAK TOONEELDECÓRS Theo Groothuizen UITVERKOCHT mg f2.50 7 GULDEN VLIES „EXPOSITIE” „HET LEDERHUIS” Voor Fijn Porcelein en echt EngelscheThee-,Ontbijt-en L. FRANKENBERG, Langestr. ZUURKOOL (Eigen inmaak' •i De Klokkenwinkel ■■ra Fa. HOUWING mrf 10.75 KEG’s THEE PLAATJES-ALBUM men ft WELLNER ZILVER Houttil Achter straat Langestraat ONTVANGEN JASSEN NAAR MAAT COSTUUMS NAAR MAAT LANGESTRAAT ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN .NIEROPg SLOTHOUBER PAYGLOP 15 tegenover do Dreedstraat P. VERHAGEN Jr., v. d. Woudestr. 47, Alkmaar J. H. GEELS RITSEVOORT 23 - TEL. 622 -ZAANDAMES Oize restanten SPEELGOEDEREN worden vanaf boden togen zoor lage prijzen NIEUWLAKDERSINGEL HORLOGES "EEN VACANTIE-REIS LANGS DEN J. JUSHNVt NxV. C. KEG'S GROOTHANDEL.. SPECIALE AANBIEDING PRACHT SCKOOnSTEERKLOK JONGE ZEUGEN over. 3 weken kunnende werpen, by de Wed. K BLOM. HH Waard-Zd. gemengd nieuws PROVINCIAAL NIEUWS De brutale inbraken te Oss Auto door een trein gegrepen MARKTNIEUWS ia Brand In een pannenfabrlek gek. BELEEFD AANB- en Romans? VerdronkMoord 103 Telefoon 895 en HOOGSTRAAT 14 ALKMAAR winiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiM naar 11111*11119 ZIET ONZE ETALAGE iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiro i FEDER VERSTANDIG ZAKENMAN GEBRUIKT DIT BLAD VOOR ZIJN RECLAME LIKDOORN TINCTUUR Poging tot brandstichting van schoolgebouw Oude Jenever „Superior” Directeur J. W. A. HEUSE VELDT welke enkele degen te laat im- kwaa ea tegen verlaagde prijzen werdt verkocht. Marklin ■etaalbonvdoezen in alle ■aten neg voorhanden, geklaard en zwart. Autopeds, Vliegende Hollander*, Fietsjes, Krniwsgens, Hobbelpaarden, Trekwageas enz. Te koop gevraagd OUD GOUD, ZILVER, DIAMAHT on DLOEDKORALEH Extra hooge prijzen Joh.SCHOOHHOVEH Magdaieaenstraat - Alkmaar Vraagt stalen LAIGESTRAAT 71 J. G. Verspaandonk Hekektraat 23 HEKELSTRA AT 3 ALKMAAR ---4- LAAT D S6 ALKMAAR SLAPPE HOEDEN Stoffeering van Tooneel uitvoeringen Decorateur ALKMAAR Wij ontvingen heden onzo 3de - zending De grootste en décors. He prezen' Sr a fdeeli de er\orme^ WAARSCHUWING 1 LET OP DAMES Koopt Uw Sint Nicolaas-Cadeaux in den ALKM. BOKSWINKEL G. Nijemanting de Munk - St. Annastraat 15 RIJN” V ulpenhouders Vulpotlooden Boekhandel BAKKER Alleen gedurende ST. NICOLAAS Ford-Vrachtauto bQ W. CASTRICUM. Oafé Bakkurr. DOOR C. JOH. KIEVIET DAGBLAD V<X)R DE DRIE NOORDEU PROVINCIËN DWar habban da kinderen hal geheele jaar plalzler van. Franco toezending binnen i dag M ontvangst van 75 cent ..«trlJgD^ar bl| Uw Wlnb.U.r Wij waren in de gelegenheid tot aankoop van een groote partij Kindje gestikt ZAG U REEDS onsen grooten voorreed nieuw verschenen Jongens- en Meisjes boeken en DAMESTASSCHEN ZIET ONZE ETALAGE! B. J. SCHUYFF PAYGLOP 9 b» ALKMAAR Maakt van deze gelegenheid gebruik: ze komt nooit meer terug. Hat basta St-NICOLAAS- CADEAUTJE Een nette Jongen gevraagd, leeftyd 14—18 jaar Br. onder no. 7403. bureau van d.t blad. BERGEN BEKENDMAKING Wederom verkrijgbaar mijn bekende prima blanke natuurlijk dlectie. De nieuwste modellen \jnooiste fabricaat. De laagste ichtib onze per ma n en te en U staat verbaasd over dlectie SINDS 1842 Grondstoffen M^kkF.?SCHüit- berius GOES 1 I 1 i v t Deer BeerttDfeaf Da twee inzittenden gewend 30 Pr-acht-collectit S Ab lage prezen, pens ons ma- ivi if en t d te i i ,.bei»«W>edtn« niet d"nr - rte. m- bezoeken. en Ben auto waarin gOBlfa en een dame uit Utrecht, waarachynlljk doordat de Wegverbrredtog Door den R enen en het Kerkbestuur dgi Gemeente la aan t: gemeentel strook grond aangeboden ter vita- den boek DorpsstraatHotlaad 0 80 035 ub- Dtal Ie i. D Neemt U g azijn te V keurig kUn. i hse^_J. van r*ed Her», kosteloos een r breeding van f 11—17; Schapen 38—43; Lammeren M— 38. Handel matig. rer- enk me gak ily* uit Uw' glotteerderij- Goed en n Ga* ..gten ebben in het So- SPECIAAL AUKES VOOR GR AFWERK EN - SCHOORSTEENMANTELS - STEENHOUWWERKEN VRAAG PRIJSOPGAAF ters ee- Dit Dom groot» rtcurea vooral geven enden, k. Om ■et lee- prak* >mxJ- «gina I eea, mtort dicht Het ittgd, min na n de der z.g. nden «er bij de itste live '1 VOOR BILLIJKE PBUZEN Beleefd aanbevelend: ALKMAAR MOOIE COLLECTIE het gens niet ume •uist dien van eien osch ur» 51L ui, Df- Bij de tleiloér autobussen BINT AllNASTBAAT U (3de teute vanaf Oebr. Last) Mseslerslgaren, in kistjes van 35 stuks van 330 voor 139 - Kistjes Sigaren van 330 voor 335 - Kistjes van 130 voor 1.35 - Kistjes van Xvoor 130 - Kistjes van 10 stuks van 100 voor 90, van 90 voor 70 en van 80 voor 55 - UUtjes-slgaren van 8 voor 8K, per kist (50 stuks) 3.15 - Velasques-slgaren van 8 voor 7, per kistje van 50 stuks voor 3 25 - Hudson van 8 voor 8. 50 stuks 330 - Prima Vista 8 cents Sigaar. 50 stuks 3.90 - 8 cents Sigaar. 50 stuks 3.15 - Hudson van 8 voor 5. 100 stuks 430 - Recmme-slgaar van 5 voor 3H. 100 stuks 3 25 - Luxe-doozen Sigaretten: Chief whip van 100 voor 80 et. - Klazem Ibrahim van 100 voor SO ct. - Tunnac Taska van 50 voor 44 ct. - Verder KI»vim Emln. Tunnac Special, Miss Blance Virginia, in hive- verpakking Dectma Sigaren van 8.35 voor 3.75 de 35 stuks - Tunnac en 333 van 13 4 voor 10 cent - Roode Ster, speciaal blikverpakking, van 65 voor 53 cent - Douw. Bgb van 50 voor 43 en van 85 voor 58 cent - Verder Karel L Willem IL Victor Hugo en Alda. ZIET DE ETALAGE T GOEDKOOPSTE ADRES it gre- toowal n cca ;ev»ri- idieta. nt *ia enstea tn tut- Aanvragen voor Advertentie tarieven te richten aan ds Admusiatrati. U Gronings* Hesrenportemonnales vanaf Portefeuilles vanaf J-UXE KALEKDERg 1M1 vodf"eïke beura H E I L O O HET adrea voor artlsUrke gadMMx ste oo- Frsock, Pro- 'S’orium Saint* niet Hen we tot een ea wm Kerd u an ver» oord, itnloop, ictijnan e och il- eweetd Tegen Kerstmis biedt ach aan een Burgerdienstbcde jaar oud. liefst In ot nabij Alk maar. Br. franco aan den heer P. SMIT, agent N. H. D ta N. Beem- star. 1 030-080, zware 0 57—OM f 054—0 88 per KO sJachtgewfchL TB KOOP een tn prima staat sünde waren een heer k Zaterdagavond eetjurder onbe kend was met den weg op den onbewaakten overweg aan de'n Leyenschen weg onder BUthoven gegrepen door den trein, die te ongeveer half elf In Bilthovm aankemt. De auto werd totaal vernield, de dame werd ernstig, de beer licht gewond. Balden rUn naar het ziekenhuis te Utrecht vervoerd, waar zj) ter verpleging zUn opge nomen. TEL. 451 ZATERDAG C DEC. - UUR Onder auspiciën van het Comité v. TooneelvoorsteUlngen één enkele ««erwtening van Groot succes In geheel Europa 3800 voorstellingen in 20 landen Prijzen 1.tot 350 plus rechten Plaatsbespreking vanaf Dinsdag van 111 en 34 uur BROKK OP LANOENDWK. Veiling van 1 December 1930. 700 K C> aardappelen. Bcbot- sebe mulren t L 4150 K.O. peen, f 1.40130 Wortelen f 0.9U—1. 3800 stuks bloemkool. 3e soort f 330—330. Reuzen f 530—13. 34 000 K.G. roode kooi J 3—4 30. '11000 K. O. gele kool f 1 <03.10. 5000 Deensche witte kool f 1.10—X». 1X400 uien t 1.70—X Oroote f 3.10—3.40 Drlellngèn f 030—130. Nep f 3.80. Gistermorgen te ongeveer 11 uur werd de brandweer te Oosterbeek geal.rmeerd voor een brand aan d* Openbars Lager* achool aan de Weverstraat. Spoedig wa« de motorapult aanwesig. die evenwel geen dienst behoefde te doen, daar de buren en concierge spoedig den brand wisten te blusseben. Bij nader onderzoek bleek in drie verochU- lende lokalen brand te zijn gesticht. D* schade te gelukkig genng en beperkt slch tot gebroken ruiten en schade aan hout werk. gordijnen en kasten. De politie deelde mede cat het vermoeden gewettigd is. dat een ol meer leerlingen akn den brand debet zUn. daar ook op het bord en lings de muren met krijt geklad is. 14 dagen geleden was er ook brand ont dek*. Onbegrijpelijk is dat zulks midden op den dag beeft kunnen gescnleden zonder dat iemand er iets van beeft bemerkt. AAgAgLAgggggg**44 11 uur. ter Provinciale Oriffie bij een commissie u t hun college, welke daartoe in bet openbaar een zitting zal houden, mondeling bezwaren te gen deze aanvrage kan Inbrengen. Haarlem, 36 November 1930. Gedeputeerde Staten voornoetnd: A ROELL, Voorzitter. MEINESZ. Griffier. ALKMAAR, 1 December. Veemarkt. 99 vette koeien 380—380, bandel matig. 3 vette kalveren 45—150. idem p. Ned. pond 1130, 35 nuchtere kalveren slacht. 13— Droogioods door braad vernield Ben groote droogioods van de «-Wp»— fsbrlek der Gebroeders No en te Swalmen Is door brand totaal vernield. Benige machi nerieën alsmede een groote hreveelheid droograampjea gingen Ir. 1 vuur verlorea. De schade, welke door verzekermg wordt gedekt, wordt op 15.000 geschat. Adiertentiên. T» Balfeld. nabij Venlo, beeft een kind van ictt maanden oud. een a pen oo. Je it de luebtpvP gekregen, waardoor bet aan ver stikking is overleden. VAN EEN ZEEB FIJNE COLLECTIE ■HT SLECHTS 9 DAGEN GEETALEEBD "WU T» koop 3 drachtige 30. 37T vette varkens zware p. Ned. pond 47— 50 ct, zouters p. Ned. pond 45 ct. Handel vlug. AMSTERDAM. 1 December Veemarkt 10 vette Koelen. Iste kw. ,1 01—10X 3de kw. 03B-151. 3de kw. f 0 80—030, min dere soorten 0.88—0 7A per K.O. slacht- gewicht. 3 Melk- en Kalfkoeien 27S 990. 6 vette Kalveren: 3de kw. 030—03*. 9de kw. 1 0.70—930 per K.O. levend gewicht 30 Graskalveren f 13-19. 78 Schapen f 39 —40. 780 Varkens. VTeeschvaxkem van 90— 110 KG. vette 100 Paarden 100300. AMSTERAM, 1 December 1930 Aardap- pelmarkt De prijzen waren beden onveran derd? Aanvoer 3 ladingen. Ujnde 1750 HL HOORN. 39 Nov. Veemarkt 9 Zeugen 80 -90 39 Schrammen 18—90. 147 Biggen Osfc do tweede dader gearresteerd 8.0. S.-berlcht uit Spanje Bt. Nlcolaas wenscht dit Jaar uitsluitend goede, practiache en voordeelige artikelen uit te doelen en Is overtuigd dat Joh. Kühne, Hulgorouwerstraat 8 In Alktna.tr een zeer geschikt adres is. Verzoeke deze firma onze komst te melden. Bh oontante aankoop van 999.en booger ren NUTTIG CADEAU l i Vrijstelling Aan den heer H. J. A. BUckmann der UctUng 1935 uit dcae ge meente. is met Ingang van 3 Januari 1931 voor zoo lang hij in Canada geveetgd blijft, vrijstelling van den ifirnstplirht verleend. De nieuwe school Door Gedeputeerde Ctiten van Noord-Holland is aan de gemtente voor den bouw van een nieuwe openbare lagere scbcol op een terrein ten westen van de oude begraafplaats, octhefflng verleend van het verbod binnen een afstand van 50 meter van de begraafplaats te bouwen, onder voorwaard*, dat de school aan de waterleiding wordt aangesloten. Gedeputeerde Staten van Noord- Holland brengen tv kennis van be langhebbenden. dat van 1 December 1030 tot en met 30 December 1930 ter Provinciale Griffie van Noord-Hol land op a'le wei Kcagen des voormid dag* van 10—13 uur en des namiddags van 25 uur. doch des Zat rdags al leen des vcormiddags van 1012 uur, voor een ieder ter Inzage ml liggen een aanvrage (met nadere gegevens) van C. Bellekom. te Be. gen. om ver gunning tot het in werking brengen van een autoburd lenst van Egmond aan Zee naar IJmuiden en terug, en dat ledsr belanghebbende gedurende genoemden termijn schriftelijk en op pracusche artikelen aan te. bieden 12 Januari 1931. des voormgldags te tegen exceptioneel I de moeite eens rms ma- Wij bedienen i U zult zeer tevreden Aanbevelend. JOH. KUHNB 8t Zoon noord-scharwoudk Vising vaa i December 500 stuks Bloemkool 9.9C94C; 3600 Kg. Deensche Witte Kool f 3—X10; 1800 Kg. Uien f 130—3.00: Groote f X70; Drielingen f 1.40: 375 Kg. Bleten f 3 40. SINT NICOLAAS MASKERS - MIJTBBS - STAFFEN - BAARDEN - PAPIEREN MANTELS - LEUKE 8INT NICOLAAS-SUBPRISES (FOP- ABTIKELEN) - KINDER- en GEZEI.SCHAP8PELEN - 8CHOOLETUIS - LKBSBOEKKN - PRENTEN- ra KLEURBOEKEN - KLEURKRIJT - KLEUR- POTLOODEN TEEKENINKT LAGE PRIJZEN. BROOO BAR K ERU B 4 I l' 3 GOES «VïCBROLWLRSTRAAT 14 allerbeste TELEFOON 331. reman, gelagen aan den Nctweg te mogen opboogen en te verkavelen in drie perceelen, elk 15 meter frontbreedte, hebben burge meester en wethouders den raad gunstig ge adviseerd; tevens stelt heg dagelljksch besfiiut den raad voor, he adres van den beer A. W. Blokhuis, houdende versoek oo. een dichte ^pbouwlng langs den N tweg niet toe te staan, voor kennisgeving aan ta «.crew De Nctweg Op verzoek van‘den heer A. Kroon, om bet westelijk gedeelte der ter- M.M. Beleefd noodtgen wü U uit ons magazijn te bezoeken. Wij hebben met 1 oog op de a.s. feestdagen. nJ. St. Ntcolaas en Kerstmis ons beijverd U mooie, degelijke en D, tweede inbreker, aekere de R, die tn den jacht van Donderdag cp Vrijdag oy <fe bekende poging tot Inbraak tn de villa van den beer t£ax Hes te Oss wist te ontkomen, u thana door d» politie te Helmond gear resteerd Daarmede bieft de politie te Oss de hand weten te leggen op twee beruchte boeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 12