MIELE DE WILD Zilverblauw CAan en ALKMAARSCH WA R E N H U I S CAdverteeren doet verkoopen T ompouces Heerenparapluies Voetbal schoenen FEMEN’S fife I I Ipj I 11 aK onze fteach te Clientèle èii re ©f©; ENORME VERSCHEIDENHEID N.V. ALKMAARSCH WARENHUIS K. BOOT B. GEERS Parapluies Gebr.H0ED-ALKMAAR-Tel.221 A. DOETS NJagdalenenstraat B 2 Houttil 44 - Tel. 553 ih H.H. AUTOHOUDERS LAKKEN PUIKBESTE AARDAPPELEN b* b P G. VAN ZUUK St. Nicolaas- Reclame ST. NICOLAAS - GESCHENKEN K APTEIJN S JAN METZ Wasch- en v Wringmachines Houttil Langestraat 59 Langestraat - Achterstraat Uw inkoopen ^Bekende sas de ochtend- en middaguren MARATHON W TO! SCHOENENMAGAZIJN ■I JAPONNEN 1 TO TO) merk W: O‘> i B. W. G. LIENESCH TO LIMMEN r *7 1 IMPORTEURS: ALKMAAR UTRECHT A DVEHTEEREN I VERKOOP VIA DEN HANDEL DOET VERKOOPEN (®x® 50 I in STRAATWEG 76 >rgen I DE DIRECTIE. en N.V. ax. - Friedr. Herder’s Schcerapparaat Schermer’s Goudmerk Advocaat van de allernieuwste Tompouces en Hee- ren-parapliries, welke wij door bijzonder gunstige omstandigheden uiterst voordeelig hebben ingekocht. Directeur J. W. A. HEUSEVELDT Een smaakvol trommeltje, aardig van vorm en kleur, met relief-figuurtjes in „oud-zilver” op matblauw fond gevuld met een uitgezóchte collectie Verkade’s Biscuits en Wafels.... iets dat iedere huisvrouw ongetwijfeld gaarne zal willen hebben. Prijs f. i.~ 25 35 35 3 25 SERIE-PRIJZEN T ompouces allernieuwste dessins, bruin of blauw, met haak 2.48 - 3.48 SLECHTS 3 DAGEN DINSDAG, WGfcNSDAG en DONDERDAG EXCEPTIONEELE PRIJZEN 6.90 - S.9O - 4.70 Tompouces 5.90 - 5.40 - 4.90 OPENBARE VERPACHTING Sluis aan de Zeswielen 38 Ondanks de beduidende personeelsuitbrei ding, is liet ons toch niet mogelijk in de avonduren tijdens de overstelpende St. Ni- colaas-drukte alle cliënten op de juiste en rustige wijze te bedienen. Wij doen daarom een beleefd beroep op uw welwillendheid en zullen het ten zeerste op prijs stellen, indien U Tompouces prima taft met modernen haak 1.78 Tompouces prima zijde, 16-baans met de allernieuwste dessins en prachtige haken 7.90 - 6.90 2.90 - 2.40 HOOGSTRAAT 5 Dames- en Heeren- Verhuizingen per Auto-Meubelwagen. Volledige garantie. Vlugge en nette bediening onder leiding van een der Firmanten. i LIL i’ W. Bikkms Jr. - Koningsweg B 26 - Tol. 452 Electrische spuitlak-lnrichting Artistieke uitvoering van reclame-opschriften Beschadigingen aan luxe wagens worden in den kortst mogelljken tlkf bijgespoten I 4Uu ©C© NOG DEZE WEEK BAKKER’s Aardappelen- en Groentehandel Boezemsingel 6 D. NOL i© - b Sell More Wie zelf stof heeft? TUINSTRAAT 57 ALKMAAR TE HUUR TE KOOP i©: voor zooveeL mogelijk wilt doen. Wij verzekeren U dan een pret tige bediening en.... U doet ons een groot genoegen. ZEER VOORDEELIGE AANBIEDING Serie 1 f49.75 Serie 2 f 32.50 Serie 3 f 19.75 Voor den St. Nicolaas KWATTA CHOCOLADE LETTERS 2 gr Taai Taal poppen Speculaas poppen 15 -30-55 Fondant beestjes p. M> p. Chocolade beestjes Fondant figuren Diverse figuren vanaf Taal Taai per pond Mooie sorteering doozen marsepain. borstplaat en bonbons Beleefd aanbevelend, M. OPDAM ODDECRACHT 2 LANGESTRAAT 41-43-45 ItRKETBKKKERU LUIDINGA W ZIET DE ETALAGE PFAFF-TITAN NAAIMACHINES EERSTE ALKMAARSCHE NAAIMACHINEHANDEL A. HIT BERING .t' - s 7^2^ d GROOTE AFBRAAKVEILING op DONDERDAG 4 DECEMBER V m. half 10, voor S WOKKE tegenover Karperton. van zoo goed als nieuwe Samen, Koaljnen. Delen, Zolder- en Vloerbalken, Flanken. Pannen, rat Zegt hét voort S 6 o rz»-/- jiLfiMr MELKHANDEL Overal vragen en WILT GU GOEDKOOP; Ringen Cacao i 865 per Kilo pak: een fleeek Wijn f Leen pot Boerenjongens; Cadoo wijnen vanaf f 0.65 lo< 3 P Friedr. - Herder’s f Scheermesjes M 10- 15-20 cU. d Verkrijgbaar Openbare Inschrijving voor den tjjd van 6 jaren. ingaande 1 Mei 1831. verpachten: Sluis- en Overhaalgelden ;©i©:©i@i©;©;©i©i©!©;©.,©!©i©i©^^©^©f©ï©i©:©i©^©^^©^^^©^©i©»©»©< !/V.. V Profiteert ii 4* i •b j met ';--f ADM- r J fijne kwaliteit, met pracht-hakea in foudraa! Bemberg zijde, 16-baans. met mod. haken en allernieuwste desa. HANDEL IN WIJN EN GEDISTILLEERD rOÜSSAINTSTRAAT 24 ALKMAAR prima taft met moderne haken in foudraa! De grootste keuze - Lage prijzen Eigan reparatie4nrichting DAGELIJKS VERSCHE ERWTENSOEP MET WORST EN KLUIF. ALIMAAk Het beste adres voor het van uw bestelwagen is van de verlaagde prijzen WW?- s met garantiebon FRLESCHE BORGERS 3.10. ZEEUWSCHE BLAUWE f 3S0 p Bk V. 35 K G. Franco thuis. JE ADRES voor alle soorten Manden en een gemakkelijken Stoel voor Sinterklaas te Mi KONINGSWEG 15 ALKMAAR g O VER KA DE Winterjas naar maat 18. Demi naar ma." 16. Costuum keeren 1360 Winterjas keeren K.— Mantels Keeren 8 Veranderen en repareeren Boerderij met Tl HA. uitm. welland nabij Alkmaar. Café verlof, centr. stad Omaet 10.000 bier per jaar, weg gebrek aan opv. direct te aanvaarden. Hyp. aanwezig Huis en erf, Leeuwenhoekstraat te Alkmaar 3.600. Pracht Café te Alkmaar f 13600. Pracht Café te Alkmaar 7600. Idem met expeditie te Alkm. 15 000. Mem met dancing te Alkm. 13.000 Woonhuis met groote werkplaats te ATV maar f 6.500. Groot perceel, bev. kantoor, pakhuis en dir. bovenwoningen te Alkm. 38 000 Pakhuis met bovenwoning te Alk maar f 6.750. Werkplaats met bovenwoning 5.000 Autogarage met 3 bov. woningen te Alkmaar Woon, en Alkmaiur Pracht café-vergunning, etc. etc. straat. I I i 38 000 winkelhuis, Langestraat te 15600 tooneelzaal. te Amsterdam. Ga Peter. Rijk bestaan. Steun Brouw. I 15000. Voorts dberderU. welland, bouw terrein en dtv. zaken (wa te huur» te Petten. Alkmaar, Bergen en Schoorl Inl. KANTOOR VAN V.ASTE OOEDEREN (WONINGBUREAU) JOH. PEETOOM. Beeed. Makelaar in Cnr. en menende goederen. Alkmaar. Beige ie eg 1L Telefoon 1237. Zaterdags spreekuur 101. Cen trum-Hotel, Alkmaar. Telefoon 341. ALKMAAR TELEFOON léW Profiteert van onze Vanaf 1 Dec. t/m 6 Dec. noteeren wij voor onze bekende kwaliteit BOTERLETTERS van 1.50 p. pond voor IJtS p. pond. Bestellingen voor Bergen, Helloo, Lammen, franco huis. Kennemerstr.w. 7. TeL 58 in prezen ver ELKE BEURS, awowel in gewone, als in LUXE HOUT- MEUBEL-nKvoering. null ■chrtjfbnreaa, kikte rt. ens, NaaSampJes. MM- ■nigera, Gramafoons, platen, strijkbouten. Van DsifV* Under-, peppen- en mlitiiRli— DeegewenecM ook in bnurkeop vuiutjgbasr. Speciale inrichting voer mperatiFn TnXFOQN ZN ALKMA4* -7 MPJDK* 4 EDAMMERS HEEL FIJN J BURGEMEESTER en WETHOU DERS van ALKMAAR zullen op DINSDAG M DECEMBER as., des namiddags te 1H uur, ten Stadhulze, aldaar, by Het innen van en het genot der van de Sluis en den Overtoom aan ie ZESWIELEN. benevens van de VIS- SCHERIJ. aldaar, en van het GRAS GEWAS van eenige in de nabijheid gelegén wegen, een en ander onder de gemeente Oudorp (N. H.) De gezegelde inschrljvingsbtljetten. welke den prys moeten inhouden, waarvoor men per jaar Inschrijft, en door den inschrijver en 3 solide borgen persoonlijk onderteekend behooren te zijn moeten op den dag der verpach ting vóór des namiddags 1 uur ver Gemeen te-Secretarie bezorgd zijn De voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie op alle werkdagen van 1es voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur Cs Zaterdags tot 1 uur> en zjjn aldaar in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar. Burgemeester en Wethouders voomoemd WENDELAAR. Burgemeester. A. KOELMA. Secretaris. Alkmaar. 1 December 1930.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14