IN EN OM ALKMAAR UIT DEN ALKMAARSCHEN RAAD Van Putten en Oortmeijer - Payglop Burgerlijke Stand van Alkmaar BLADZIJ DE 1 TWEEDE BLAD MAANDAG 1 DECEMBER 1930 INGEZONDEN De asphalteering van De Laat Aanrijdingen Aangehouden Lange vingers Een lek I .Kracht en STADSNIEUWS Vereeniging voor Volkshuisvesting Ingekomen personen '----3 een betere verdeeling en daardoor verlichting van lasten te brengen, moet in niet mindere mate gebruikt worden tot het bekostigen jan noodige sociale voorzieningen. En zoowel bij het een als bij het ander móeten en kunnen de belangen der groote gezinnen op vele wijzen gediend worden." SCHETSBOEKEN Alkmaarsche Turnclub en Vlugheid” Vertrokken personen t (SLOT) de Vandalisme Hoever- van van van van RECTIFICATIE van van Vis- van BerV Vlugheid" terugzien. Voor onderstaande regelen, beleefd eenige ruimte gevraagd. Bij voorbaat dank. WAT NIET VERGETEN MAG WORDEN kleed ing i door J 1 ihagen. ;erl. verpleegster, van Naar wij vernemen, is aan het einde van de vorige week van verschillende zijden prijs opgave gedaan in verband met de asphal- teerlng van de Laat. De 'gunning kan eerdaags worden tegemoet gezien. Voor den inhoud van deze rubriek stelt de Redactie zich niet aansprakelijk Geachte Redactie. Zaterdagmiddag omstreeks 3 uur werd de 8-jarige H. Teeling. wonende alhier, op de Oude Gracht aangereden door een wielrij der. genaamd J. S„ eveneens alhier woon achtig Bedoeld kind lien plotseling den weg over met het bovenor reven gevolg. Het bleek daarbij een hoofdwonde te hebben '’^•kregen, welke door de politie is verbon den. Waar het kind evenwel neigingen tot bra ken vertoonde is alsnog een geneesheer ge waarschuwd. A. F. Dick hout, nh, van Amsterdam naar Krelage-traat 8. H. C. Hllle. nJi. dienstbode, van Nijmegen naar Nassaulaan 51. Jac. Zentveld. r_k, chauffeur, van Cactri- cum naar N leuwpoortslaan 81. H Kluft en gezin. n.h.. fabrieksarbeider, van Oudorp naar Heul 17. der statuten, bedoelde bepaling zal geschrapt worden. Spr. zegde toe. dat de plannen met bekwamen spoed zullen worden afgewerkt om zoo spoedig mogelijk goedkoope woningen beschikbaar te hebben. De heer F. Ringers dringt op spoed aan met de plannen en met de aanvrage, in ver band met werkvoorziening In de gemeente. Het zou best van pas komen, als dit werk voor Kerstmis aanbesteed zou worden. De voorzitter zegt, dat nog slechts offi cieuze besprekingen hebben plaats gehad. Het nemen van een besluit Is echter aan den Raad Naar spr.'s meening ligt het in de po litiek van alle partijen om dit uit te voeren. De heer Ringers drong nogmaals op spoed aan. wijzende op de behoefte van goedkoope woningen en aan werk. De voorzitter zegde spoed toe en sloot de vergadering. der kies- jHB - vereeniging," waarop ook in deze richting I wat de heer Y. Keestra, burgemeester van drang werd uitgcoelend unaniem besloten 1 Culcmborg, Zaterdag jj. op den Partijraad Gr. Nlerop. nl> zonder beroep, van hout naar Kennemerstraatweg 163. J. Jorrisma. dg., uitvoerder, van Medern- blik naar Spoorstraat 03. J- H. Hendriksvan Hoffe. rJt., van 's- Oravenhage naar Hoeverkade 4 cipieele zaak laat de eerst aaggewe: vinden. In ons geval echter betrof het de spontane rebellie van enkelen uit de combinatie, welke opstand met principes niets te maken had. Dan is het eerste werk de zondaren in het verband terug te brengen, omdat niet een onoverbrugbaar principieel meeningsversc! il de eenmaal door allen gewilde combinatie onherstelbaar verbrak. Om een „huiselijk” beeld te gebruiken wat doet de heer Vogelaar als zijn huis ern stige stormschade krijgt Zal hij eerst niet onderzoeken of het nog te repareeren is, alvorens hij het aan z’n lot overlaat en een nieuw koopt Zaterdagmiddag te 3 uur kwam de ver eeniging voor Volkshuisvesting „Alkmaar" in de bovenzaal van café „Centraal," in bui tengewone alg. vergadering bijeen De wnd. voorzitter, de heer P. N. de Lange, opent de vergadering en deelt mede, dat een kapitaal van f 540 tegenwoordig is, uitbren gende 18 stemmen. Het lezen der notulen werd uitgesteld tot een volgende algemeene vergadering. Hierna deelde de voorzitter mede, dat door den architect van ReOendam teekeningen zijn gemaakt voor den bouw van 28 woningen nabjj Zeglls en Ultenbosch traat, waarvan de huurwaarde f 450 zal bedragen. Van de twee winkels bedraagt deze resp. f 8.50 en f 10. De bedoeling van deze vergadering was, om aan de hand van de teekeningen na te gaan, ot nog kleine veranderingen zouden kunnen wonden aangebracht, vooral wat be treft het onderhoud. Spr. stelt voor het bestuur te machtigen de bouwplannen te doen uitvoeren in over leg met de gemeente en de daarvoor benoo- digde gelden aan te vragen. Daar de uitslag van de aanbesteding niet bekend is, en ook varf de R. K. Staatspartij zeide, en wat in deze verklaring culmineerde „De gemeenten moeten zich bij de nieuw geschapen positie niet laten verleiden tot het invoeren de heffit verliest. r hoewel misschien hoofdzakelijk bedoeld om de zaken met de gemeente nog moeten wie den afgehandeld. vraagt het bestuur blanco crediet. De heer Schoort wijst er op. dat een veran dering in de statuten dient te worden aange bracht. daar de rentevoet hooger is dan 4 pet. De voorzitter aegt toe, dat bij verandering eener belastingregeling, waarbij naar draagkracht haar overwicht >e verbeterde financieele positie, Wij hebben om begrijpelijke redenen hier in een zinnetje gecursiveerd 1 Er zijn onder de onzen er ook, die de huidige roomsch-roode satnenwerking be treuren uit zuiver principieele redenen. Deze berusten dan veelal minder op het verstand dan op het gevoel en zijn daarom dus niet voor discussie vatbaar. Hoewel ze respecteerend, moeten we ver klaren, dat ze voor ons, anders dan bij de landspolitiek in dit bijzondere geval niet zwaar wegen. Mijnheer Vogelaar is een eerlijk, bedaard, logisch redeneerendneen, het woord „tegenstander” wil nog niet goed uit de pen. Laten we zeggen, compagnon, die de firma heeft verlaten, öm e f een zaak te beginnen. Dan komt het óók wel eens voor, dat de scheiding, en haar oorzaken aanleiding geven tot verwijtende woorden. «’Voor zoover deze verwijten de R.K. fractie betroffen, zijn ze door de heeren Weiden dorp, Venneker en Klaver even waardig als ze geuit werden, beantwoord. Maar ook ons geviel de eer, enkele malen te worden geciteerd en aangevallen. Als we het goed begrepen hebben, hadden we naar 's heeren Vogelaars meening twee zonden begaan. Ten eerste hebben we uit het bekende communiqué der C.H. Kiesvereeniging ten onrechte gelezen, dat de C.H. afdeeling on verbiddelijk vast hield aan de eiscl en het oudg college terug en Ringers aan P.W. Daar om was ook onze conclusie fout, dat de C.H.’s de deur voor herstel hadden die. t gemaakt. De echte bedoeling zou geweest zijn, dat dit punten waren, waarover te praten viel. We hebben al onze kennis van Nederland- sche taal nog eens bijeengeschraapt, maar kunnen ook nu nog uit de woorden „dat „met algemeene stemmen de houding van den heer Ringers werd goedgekeurd” niet anders opmaken, dan dat de C.H. Kies vereeniging den heer R. terug wil aan P. W. Temeer waar daar achter nog den wensch wordt uitgesproken, „dat de oplossing van de crisis gevonden mocht worden in dezen geest, dat het afgetreden college zou worden herbenoemd, en de portefeuille van P.W. zou worden toegewezen aggt den heer Rin gers." We zijn zeker nog niet politiek genoeg, om dadelijk in te zien., dat, wanneer een kiesvereeniging unaniem een wensch uit spreekt, dit beteekent kom maar eens praten, als jullie er erg op staat, gooien wij hem wel over boord. Onze tweede zonde was, dat wij herstel der oude verhouding de eerst aangewezen oplossing vonden, terwijl die volgens den heer Vogelaar pas aan de orde kwam, als alle andere mogelijkheden waren uitgepuL Hoe gaarne we het ook zouden doen, we kunnen ook hier niet toegeven ongelijk te hebben. De heer Vogelaar vergelijkt den Raad te veel met de ae kamer en het college van B. en W. met het ministerie. Diar zou hij gelijk gehad hebben als een meerderheid het ministerie in een prin- illen, is die meerderheid Ine om een oplossing te vast en losbladig. Teekenvoorbeelden. Land schappen, Dieren, Bloemen en Vruchten, in mappen en boekvorm. De lezer zal ons, ook zonder dure eeden en plecntige beloften, gelooven, als we ver klaren heusch niet voor ons genoegen weer eenige uren over „de crisis” te gaan schrijven. Meer dan veertien dagen zijn we met dit thema opgestaan en naar bed gegaan, heeft het ons iederen morgen het pad opgejaagd, om uit te visschen, wat er den vorigen avond voor nieuws gebrouwen was, is het de wan hoep geweest van telefoonbezittende raads leden. Edoch, de heer Dirk Govers, ’s Raads Nestor, dus eer wijs man. heeft verklaard, „dat tegenwoordig de redacteuren der bla den de stad r’geeren”. Noblesse oblige, deze dear ons nooit gekende of zelfs maar vermoede eer legt plichten op. Eén ervan is, dat wij doen, wat der rêgeenng is, bij het begin van een nieuwe periode het afleggen van een regeeringsverklaring over het ontstaan en verloop der crisis, mitsgaders de vooruitzichten voor de toekomst. Eigenlijk zouden we wat het eerste betreft kunnen volstaan met te verwijzen naar onze stadsrubriek der laatste veertien dagen, waar in stukken en brokken het ver loop der crisis geschetst is. Doch we vermoe den zoo, dat - de samenhang tusschen dit alles den argeloozen lezer min of meer ontgaan is. Vandaar, dat wij zullen trachten, hier nog eens een synthese van dit voor onze stad zóó gewichtig gebeuren te geven. Maar we vragen óok 1S iMlilnJ All 1HECHS in last Zou misschien het spook want dat is voor velen de roomsch-roode samen werking niet als alle spoken voor het koele, nuchtere daglicht spoorloos verdwijnen Zijn we nu werkelijk overgeleverd aan rooie spilzucht, met het onvermijdelijk ge volg hoogere belasting Dat kan toch nie mand. die den toestand kent, in ernst ge looven. Zeker, er is accoord bereikt over enkele maatregelen, die geld zullen kosten, maar op de eerste plaats zou dit geld in het gunstigst geval tóch volgend jaar gevoteerd moeten worden, omdat het a scholen betreft, die eigenlijk al lang onbruikbaar zijn. Ver volgens drukken deze uitgaven niet direct op den gewonen dienst en zullen dus ook niet het belast ingcijfer verzwaren. Misschien is men bang voor plotseling opkomende, nu nog onbekende, dure roode verlangens Maar men weet toch, dat de katholieken zich voor deze negen maanden slechts ge bonden hebben op enkele wel omschreven punten, en dat zi) bij ieder ander voorstel volkomen vrij en zelfstandig kunnen oor- deelen en beslissen. Achten de R. K. een dergelijk rood voorstel voor de gemeente- financién ondraaglijk, dan is er toch altijd in den Raad een meerderheid, die het ver- wwpt Dit tot die menschen onder ons, wier hoogste principe het belastingbiljet is. Laten dezen ten overvloede nog eens overpeinzen. Op het trottoir bij V. D., op den hoek RidderstraatLaat, ont tond vanmorgen om een uur of tien een soort fontein, doordat een pasgelegde buis van de waterleiding een acuten aanval van jwreusheid had opgeloo- pen. Langs het trottoir vormde zich weldra een beekje. Spoedig waren echter twee gemeente werklieden ter plaetse om naar den oorzaak een onderzoek in te stellen en het euvel ui verhelpen. Zondagavond omstreeks 6.55 uur werden M N. A. O. en A. H. G.. beiden wonende alhier, rijdende per rijwiel op den Kenne- merstraatweg, aangereden door een auto, waarvan de bestuurder nog onbekend is. Het rijwiel van O. werd vernield, zijn LI- beschadigd Een nader onderzoek wordt de politie ingesteld. De Alkmaarsche Turnclub ..Kracht en Vlugheid" opende Zaterdagavond de rij uit voeringen. welke jaarlijks door de Alkmaar sche gymnastiekvereenigingen gegeven war den. De groote zaal van ..De Harmonie" was geheel bezet, terwijl de zaal door 'de rang schikking van tafels en stoelen een gezelll- gen indruk maakte. Mooi op tijd marcheerden de leden vanuit de foyer door de zaal naar het tooneel. Toen allen op het tooneel opresteld stonden, gaf dit een goeden kjjk op den blo-' van ..Kracht en Vlugheid" en in het bjjzc het aantal adspiranten. zoowel meisjes als jongens, mocht er zijn. Alleen de bezetting der heeren-afdeeling' zou wel eenige versterking kunnen velen maar het aantal adspiranten wettigt de hoop, dat dit in de toekomst on getwijfeld beter zal worden. Geconstateerd mag worden, dat „Kracht en Vlugheid" zich in stijgende lijn beweegt. Nadat onder het spelen van het turners- lied de vaandelgroet gebracht was, nam de voorzitter, de heer Scholten, het woord. Hij heette allen welkom op deze jaarlljksche uit voering en ilttte zijn vreugde over de groote belangstelling, waarin „Kracht en Vlugheid" zich mocht verheugen. Deze uitvoering staat, aldus spr.. in het teeken van dankbaarheid, omdat de steun waarom gevraagd was. zoo sixmtaan ver leend was. Daarom mocht de club zich ver heugen in grooien bloei, mede door de vak kundige leiding van den directeur, den heer D. Boot. In verband hiermede deelde de voorzitter mede, dat het ledental vijfvoudig vermeer derd en het aantal lesuren verdubbeld was. Ook de adspiranters-afdeellngen nemen gestadig toe. terwijl zij een groote liefde too- nen te bezitten voor de club Wanneer straks de kinderen hun plaats komen opeischen in de maatschappij, wacht hun een zware strijd. De vele goede eigen schappen. welke door de lichamelijke op voeding worden anngekweekt z’illen hun dan zeer zeker goed ten stade komen. De heer Scholten besloot met tien wensch. dat allen iets zouden mede nemen van de propaganda, welke dezen avond geboden wordt. Daarna werd een aanvang gemaakt met de afwerking van het Gymnastiek-program- ma. Het gedeelte voor de pauae was ingeruimd Chr. Ph. H. Storm, n.h., onderwijzeres, van Nieuwpoort laan 9 naar Amsterdam M. Visser, nh. hu shoudster. van Oude- gracht 59 naar Zaandam 8 Berkhout, rJt., metselaar, van kade 12 naar Castricum. J. Buitcr, r.k., houtkoopersknecht. Oudegracht 5 naar Warmenhuiren S. Ton, geen. los-arbeider, van Hekelstraat 30 naar Rotterdam. P. Bakker, r k., zonder beroep, van Bier kade 13 naar Hoorn. Th. J. de Haas. r.k.. ambtenaar NS., Ramen 14a naar Maastricht C. J. Nprdstrand, r.k., zonder beroep. Van EveriUngestraat 18 naar Behagen. M. Mante. geen, verpleegster, van Koer st raat 33 naar Renkum. J. Formijne, n.h.. ontvanger der registratie en domeinen, van Geesterweg 11 naar Raal- te. W. H. J. Savonjje. r.k„ zonder beroep, Koorstraat 8 naar S. J. Dros, d g.. Wilhelm nalaan 11 naar Texel. W. H. V. Schmitz, r-k.. metaaldraaier, van Nieuws loot 31a naar Essen. J. Feenstra. n.h.. dienstbode, van Heilig land 28 naar Schermerhorn. N. Arzbach n h.. winkeljuffr. van 2e Land- dwarsstraat 20 naar Arnhem. W. Wienen. n_h., arb telegrafist N.S, van Fore’tusstraat 29 naar Wisch. J. Schippers, gjt., veerknecht, van Laat 37 raar Beesd. M. H. Ricks., zendeling, van Kooltuin 21 naar Los Angelos. M. Koppen, d g-, zonder beroep, van Wes- terweg 39 naar Amsterdam. M. Th. ten Have, r.k., liefdezuster, Ne-csauplein 11 naar Baam. A. C. Winder, r.k.. dienstbod", van Spoor straat 64 naar Zuid-Scharwoude. A. Loos. rJt., zonder beroep, van Nieuwl. singel 52 naar Spanbrcek. J. Efdee en gezin, geen, operateur b os- ccop, van T t-a-t 92. r”ir Tèeuwarden S. A. Brinkhof, geen. dienstbode. van Wilhe’mira’aan 11, naar Oudorp. J. H. Brinkhof en "gezin, e. 1. en n. h„ suikerwerker, van Hoverkade naar Opdorp 13a. M. M. WiesePieters en kinderen, r. k.. van Heiligland 36 naar Zundert. W. P. Groot en gezin, o. c. en n. hhof meester Maatschappij Nederland, van Wes- terweg 112 naar Den Helder. J. Bruin en gezin, r, k.. slager, van West- burgstraat la naar Bergen. W A. van Gisteren r.k., winkeljuffrouw van Kanaalkade 48 naar Amsterdam. W. PalmersKars en gezin. nJi„ hu’p in de huishouding van Menenwal 9a naar Oterleek. K M Th. E. Koetschau, ev..’ fabrieks arbeidster, van Jaagpad 38 naar Hamburg. Th. van Rlel. n.h., vertegenwoordiger, van Baansloot 13 naar Hilversum. C. C. Bieman. r. k., zonder beroep, van Omval 27 naar Hilversum. N. Bruin, r. k., zonder beroep, van Omval 27 naar Loosdracht B. Fricke, d. e.. dienstbode. vWn Wilhel- mlnalaan 25 naar Amsterdam. W. c. Kolün-rBlokdjjk, n. h„ scherslaan 2 naar Oudorp. N. Portegijs. r. k„ onderwijzeres. Geest 22 naar Eindhoven. C. J. de Vreede en gezin, r. k_, van K van t Veerstraat 73. naar Egmond aan Zee. C. Sinnege. r.k., huishoudster, van Voor meer 4 naar Hpendam. R. Ph. K. Wiehl, r. k.. üzerwerker, van Tulpstraat 2a naar Oudorp. Zóó stonden de zaken op den avond van den ijea November. Wat is e- sinds dien geschied Vanzelfsprekend moeten wij dan aller eerst zien naar de katholieke fractie. Zij im ners bei eerschte de heele poiilie, haar stelling kiezen naar links of rechts zou beslissend in voor de verdere ontwikkeling der si.uatie. Wie vo 1 niet dat deze/14 crisisdagen het alleruiterste van onze zes menschen gevergd hebben? Niet alleen door dagelijks verga deren en infereeren, maar vooral door de in deze omstandigheden zoo uiterst moeilijk te beantw< orden gewetensvraag: welke weg is het meest in het belang van stad en partij? Van den aanvang af stond voorop, dat eurste ei.cn om beide belangen te dienen was: de ««nheid in eigen gelederen. Geen rnenich -net eenig verantwoordelijkheids besef zat ontkennen, dat slechts een onver deelde katholieke partij ons den invloed op het stadsgel--aren kan schenken, welke ons rechtens toekomt, terwijl zelfs politieke tegenstanders zullen toegeven, dat uit-- sc.iakeling van een derde der bevolking niet in het belang der stad zou zijn. Waarom het te ontkennen het is trou we is zoo vanzelfsprekend dat het pad naar die eenheid zéér moeilijk en voor enkelen Zelfs buitengewoon doornig gewéést is Al vertegenwoordigt men ook de geheele partij, eigenlijk de gansche stad, in engeren zin gevoelt men zich toch den ver trouwensman van bepaalde groepen, welker bel ngen, soms in werkelijkheid, soms enkel maar schijnbaar, geheel tegenstrijdig zijn. Het vereischt 'n grootedosis zedelijken moed, om, terwille van hoogere belangen, een op lossing te aanvaarden, die in strijd hjkf met een eenmaal aangenomen houding; om uit traditi: geboren en door ervaring gegroeiden afkeer tegen een bepaalde partij te over winnen- om spot en hoon van verbitterde standgenooten zonder veel verdedigings middelen te moeten trotseeren. Daarom hier een woord van warmen dank en hulde voor de mannen, die, we tend wat hun te wachten stond, toch deden wat zii hun duren plicht achtten en die daardoor onze eenheid gered hebben. Op welke basis had men elkaar weer gevonden Allereerst bleef men erbij, dat algemeen belang en zuivere poli ieke zede eiscl.ten, dat wethouder Ringers niet de portefeuille van P. W. moest behecren. Ten 'weede werd aangenomen, dat op de gevallen beslissing inzake de loonen in werkverschaffing niet meer kon worden teruggekomen. Missel ien, dat bij den een principiële redenen, bij den ander tactische overwegingen geleid hebben tot deze hou ding, een feit is, dat reeds op 30 November dus een dag vóór de vergadert Anna Catharina, d. van Zaterdagmiddag constateerde een der hee ren. die bjj V. D. met het toezicht zijn belast, dat een jonge agrariër zoo’n b jzon- dere voorliefde koesterde voor een flesch eau de cologne, dat hij niet nalaten kon dit voorwerp zijner kalverenllefde aan zlin hart te drukken én in zup binnenzak te laten glijden. Op heeterdaad betrapt bij deze slinksche manipulatie, werd hij bij zijn baaltje gepakt en. nadat de flesch reukwater weer ter be stemder plaatse gedeponeerd was, werd de bngewenschte bezoeker, de 18-jarige J. C uit H. H. Waard-Zuid. op niet-zachtzinnigt Wijze op straat gezet. Zoo ook zagen wij het geval: eerst onder zoeken of de schade dodr den storm van 13 November aangencl t, te herstellen was. Zoo niet, dan nieuwe bouw. Het nieuwe huis staat nu, maar zal óók z’n stormen te doorstaan krijgen. De moge lijkheid bestaat, dat het dan zóó gehavend wordt, dat het oude nog verkieslijker is dan het nieuwe. Mocht dat ooit let geval zijn, dan hopen we dat die vroegere woning geen huisvesting verleent aan lieden, die een gees teshouding bezitten als de „mijnheer”, die vorige week in de A.C. z’n gif spuwde. In een quasi geestig stukje, door de Redactie der A.C. de eereplaats van de rubriek „Stads nieuws” waardig gekeurd, scl reef deze tegen stander van roomse! -rood een soort allegorie, waarin hij de R. K. partij vergelijkt met een „vaartuig van Italiaanscl e origien (misschien origine bedoeld dat voert de Nederland- Ische vlag. De lading bestaat in hoofdzaak 1 uit oud papier en eenige kisten met reli- I quien”. Ziet u, met menschen van dergelijke men- Italiteit, die spotten met wat ons dierbaar is, zal ieder katholiek weigeren samen te werken, [ongeacht of hij conservatief of democraat is. lelftal-gezind of bewonderaar van roomsch- 'rood I JAN KUNST. Oudorp. November ’30. Deze week hebben we weer vehoord de klokkeklanken van den Langendijk. De heer Groen rekt maar 'të’.ds i’ët 1 1 Dat geblm-bam, luid genoeg om te hooren. heel ver. mag ook vers.aan worden in Den Haag De noodklok, die luidt over onze lage* landen. De werkers, die van den vroegen morgen tot laten avond zwoegen en slaven, die van geen acht uren weten, noch willen weten. Zij die de zwarte aarde bewerken, zij zijn in nood! En de heer Groen trekt aan het klokke- touw! O. zeker, de nood is groot. Wanneer men hoort van iemand, die de lend huren «'«in verleden jaar en dit jaar ten achter is en dan dit jaar 1 ever van het ’and af v.a« e •d-«* «*J geen geld meer bezit en geen crediet om den r.oodigen kunstmest en zaaigoed te koopen. Van een ander die reeds ji Juni van dit jaar de huursom betaalde en toen tevens kennis gaf. dat hij het land niet meer zou gebrui ken; omdat reeds voor de tweede maal de aanplant van kool was mislukt! Want ook bij de lage prijeen komt nog dit. de oogst is »k mislukt. In het Geestmer-Ambacht. al die duizenden bunders, hebben dit jaar bij lange niet opgebracht, wat verwacht mocht wor den. De noodklok luidt over deze landen! Hoort ge het lulden van die klok daar op -t Bin nenhof. daar in ’t torentje! Dat is de nood- klok! Zij, die uw meest tevreden. m“>—t •»»- trouwe en meest goede dienaren zijn. Zij zijn in nood! Hoort! hoort! de noodklok luidt! Maar er is iets wat niet vergeten mag worden. Dat is de middenstand dezer streken. De bakkers, de wlnkel'ers, die altijd ieder jaar weer de eersten zijn, die den bouwers en tuinders borgtocht verleenen, die X brood dikwijls uit eigen mond moeten sparen om an deren dat brood te kunnen geven! Men moet daar wel eens extra aan denken! Want het is een zaak van groote beteekenis. die mid denstand uit deze streken, die dan vooral er goed voor is! Dan. als er nood is in «ie huizen! O, ja, als het weer best gaat, dan zullen er weer geen autobussen genoeg gaan naar de stad. Maar nu in tijden van nood; nu is de middenstand dezer streken er goed voor, en zoo is het er mee gesteld; alle jaren. vooral als het slecht gaat zooals de laatste twee jaren. O. dan moet men het maar eens hooren. hoe en hoelang de middenstand borgt, voordat men hoort van den nood, eer dat de noodklok geluid wordt! Daarom als er in dezen nood geholpen Zal worden, en daaraan zullen we maar niet gaan twijfelen, dan mag de middenstand niet vergeten worden! Hop men dien steun zal vejr.éénen? We zullen toch mogen verwachten, dat ook die mid denstanders zullen geho’pen worden, dat, als er gesteund wordt door crediet, ook zij daarvan zullen profiteeren. Het hemd is nader dan de rok, en daarom vergeet vooral niet in Den Haag, dat steun rechtstreeks moet geschieden van de regeering aan den middenstand! Niet verwachten, dat de steun aan de bouwers voldoende zal zijn of dat daardoor de middenstand, en dan vooral denk ik aan de bakkers, winkeliers en me'.kslijters, die het hoog noodige leveren, geholpen zal zijn! Want men kan Immers buiten vleesch en ook nog wel een jaar langer toe met rin kleeren. Maar buiten brood en melk en vele grutterswaren kan men ni eznm al met! Daarom helpen deze menschen zoolang als ze kunnen! Ja vaak veal lan-er! w? kennen er genoeg en we weten er genoeg, die nooit betalen, ook nog met in beste jaren Daar zijn nog zoo veel van die dingen om over tg praten, zooals de huizen, die gebouwd en ge schilderd zijn in het voo.jaar, met de noop op een goed najaar; deze worden ook met betaald, of voor slechts een gedeelte. De mid denstand dezer in nood verkeerende streek mag niet vergelen worden! Hi. heeft rechten! Plicht is het van de re-ee ln'’ den ’Midden stand te steunen. Hij heeft hun, die reeds lang niet meer in staat waren net dage.^ks noodige te koopen. toch gegeven. Op crediet, zonder de zekerheid bet ooit te zu’leh out- vangen. Die middenstand mag niet vergeten worden, die zelf in nood verkeert, van wien er velen zijn, die om uitstel van betaling moesten vra-en. omd’t. hetgeen rij w-1 v-r- koopen, niet betaald kan worden. En het moet maar eens gezegd worden. We nopen, dat deze tijden ook iets leeren zu len. n.i. waardeering. ook van de bewoners dezer streken voor de helpers in den nood, in goeds tijden! Dat ock dan de middenstand zal pro fiteeren van den oog-t. w?nr h’j a’t'M d-n nood helpt lenigen door crediet te verleenen, zoolang het kan! Als we spreken van recht op steun, dan be doelen we dit: Er behoort geen onderscheid te bestaan tus schen de verschillende bewoners. En als de bewoners dezer streken, de landbouwende be volking in nood verkeert, dan is het een vast staand eit, dat de middenstand niet minder in nood verke-rt. HU heeft al !an-ren t>xf crediet verleend, met den bekenden wissel: ..ais het ‘t volgende Jaar maar weer beter isl“ En in den regel is het zoo gegaan, dit jaar goed, dat jaar minder goed. Maar iu is het al twee jaren achtereen sleet* en daarom de noodklok geiu d! Maar niet vergeten mag worden de middenstand dezer streken, die niet minder in nood verkeert! HU heeft daar recht op! Per abuis v-erd bij het ve: slag van de ver gadering V. V. V. gezegd, dat no. 1, di s ac heer Cloeck. zich zou hebben teruggetrok ken; dit moet zijn de heer Jacobse, zoodat de stemming ging tusschen de heeren Bet- tlnk en Clocck. Als we ons de vraag stellen, hoe is de, crisis ontstaan, dan moeten we scherp on derscheiden de diepere oorzaajt en de onmiddellijke aanleiding. Deze laatste is bekend, genoeg de raads zitting op dien zwarten igen November, toen wethouder Ringers van P. W. werd „weggemotied” en in de verwarring na het verwerpen van het voorstel Woldendorp e s. een onver .vacht: meerdirheid gevor.de 1 werd voor een gewijzigd voorstel Wester- hof. Hoe wij het eerste als goede politiek hebben geprezen, het laatste als strijdig met de partijdiscipline hebben afgekeurd in ons raadsoverzicht van den ijden, mogen we misschien nog bekend veronderstellen. Deze beide gebeurtenissen, hos gewichtig ook, zijn toch slechts aanleiding geweest tot de crisis, de druppel, die den emmer deed overloopen, of de lont, die de bom tot ont ploffen bracht. De bom zélf was reeds lanceren tijd aanwezig die was gevuld met de steeds groeiende ontevredenheid bij een deel der R.K. fractie over de elftalpolitiek. Het heeft geen zin, hier in te gaan op de oorzaken van deze langzame, maar gestadige verwijdering, trouwens zij zijn bekend ge noeg. Men mag het betreuren of niet, maar het feit was voor ieder, die eenigszins in- ge vijd was in de politiek te constateeren, dat een deel der katholieken vroeg of laat den elf- tallhand zou verscheuren. Wanneer dit Zou gebeuren was slechts"een kwestie van tijd en toevallige omstandigheden? Die „omstandigheden” werden plotselingge- schijwn in de zitting van 13 November, toen de Katholieke democraten in een bui van overigens begrijpelijke teleur stelling en ontmoediging zich aansloten bij de soc.'s, zonder te bedenken, dat zij daar door incidenteel verscheurden, wat sle'hts na rijp :-eraad en zouden we bijna zeggen mzt volle kennis ontbonden had mogen worden. Door deze voor ieder waarneembare feiten nog eens uitdrukkelijk te constatoeren, hebben we tegelijk afgerekend met de beschuldiging dat de Katholieke democraten deze crisis on tottelijk zouden uitgelokt hebben, of doelbewust op verbreking van het elftal hebben aangestuurd. Zij mogen misschien, ook n^ de bezinning zonder spijt dit gevolg van hun niet-doordacht optreden hebben aanschouwd, dat zij bij hun daad dit als doel voor oogen hadden, kan door niemand of niets worden aangetoond. Voor ons staat het als een paal boven water, dat ook zonder de desertie der katho lieke democraten het elftal uiteengevallen was o? de kwestie Ringers. Het „43-cent”- incident heeft de crisis alleen maar ver scherpt, doch ze naar ons bezien der zaak met geen dag vervroegd. Dat de schul 1 aan dezen eersten en voor- naamsten crisisfactor niet bij de katholieken lag, doch bij de C. H. i.c. bij den heer Ringers zè’.f lebben we in ons vorig overzicht voldoende bewezen. en van - -- levenl aangegeven kind van Jonen Tin en Bregt.e Kult; Jan Concelis Pieter a. wn Pieter de Ruiter en Cornelia VoorthuHzen; Jan; z. van Hark Bood en Nelly Spaans; Guurtje, d. van Bernardus Groot en Ann» van der Meulen. Overleden; Pieter Visser. 84 laar; Trttntja 1 Oiy. wed. van Cornelia Best, 76 jaar. Zekere W de O.. die alhier in een loge ment verbleef en in het politieblad stond gesignaleerd, is aangehouden en naar het Huls van Bewaring overgebracht, teneinde :Un 15 dagen hechtenisstraf te ondergaan. werd, dat op dezen grondslag contact met andere partijen moest gezocht worden. Geheel zonder onderhandelen, misschien juister tasten en voelen, waren de dagen van 13 tot ao November niet voorbij gegaan, af spreekt vanzelf, dat de Katholieken eerst onderling tot een oplossing moesten komen, alvorens er iets definitiefs geschieden kon. Zoo hadden de 5 niet katholieke elftallers, bij schrijven van 14 Nov. geconstateerd, dat, is komen vast te staan, dat althans een ge deelte uwer (van de Katholieken Red.) geen prijs meer stelt op samenwerking met de overige fracties, welke vroeger het bekende elftal vormden. Hier werd dus eenvoudig een feit ge constateerd, geen eventueele oplossing voor gesteld of den wensch daartoe te kennen gegeven. Op 17 Nov. werd aan het vijftal door de heeren Klaver, Keesom en Geels, het vol gende bericht „Uw schrijven, dd. 14 November heeft een onderwerp van besp.eking uitgemqakt in de vergadering van onze fractie. De drie leden hebben een verklaring afgelegd van hun handelwijze in den Raad van 13 dezer, die wij schriftelijk hébben doen vastleggen en u bijgesloten toezenden. Wij achten ons verplicht u mede te deelen, dat wij deze verklaring niet kunnen onder schrijven.” Men ziet, óók alleen maar vaststellen, van een feit, n.lJdat de eenheid in de fractie nog niet is bereikt. Dan komt de kentering de katholieken komen tot elkaar op den i8en November den dag daarop wordt dit per communiqué in de pers bekend gemaakt, en den aosten kan namens de geheele R.K.fractie aan de vijf geschreven worden, onder verwijzing naar het communiqué, gisteravond in de plaatselijke pers bekend gemaakt, deelen wij u mede, als antwoord op uw schrijven van gister, dat het standpunt onzer fractie, inzake Rijks- en provinciale subsidie be kend mag worden beschouwd. Het wil ons voorkomen, dat op de gevallen beslissing niet meer kan worden teruggekomen. De redictie van dit schrijven lijkt ons niet erg gelukkig, maar in ieder geval blijkt eruit, dat de Katholieken wlirom dan ook, niet meer op het gevallen besluit kunnen terug komen. Ondertusschen had ook het mislukte seniorenconvent plaats gehad. Waarom het vijft .1 zich hier niet li:t vertegenwoordigen, is ons heden nog een raadsel. Het waren toch slechts informitorische besprekingen, welke tot niets bonden. Toen verscheen in de bladen van den 2;sten het bekende communiqué van de vergadering der C.H. kiesvereeniging De Katholieke fractie, welke nog steeds de hoop op niet hid dat haar wezen, r zekerheid brengen, maar wekten den voor de meisjes en de Jongens die in veler lei oefeningen en aan meerdere toestellen gelegenheid kregen hun kunnen te toonen Aardig ware de rietoefenlngcn, begeleid door zang, van de meisjes der eerste afdee ling: terwijl de meisjes der derde afdeeling goede oefeningen aan de brug te zien gaven. De tweede aid. kwam uit met halteroefe- nlngen. welke gezien mochten worden. De jongens van de eerste aid waren aan de brug beter op dreef, dan dit het geval was met de stokcefeningen Na de pauze openden de jongens der tweede afdeeling. die daarvoor oefeningen volgens het systeem Niels Bukh uitvoerden, met goede oefeningen aan het laagrek. Daarna was het de beurt der dames- en hee ren leden? De dames toonden goed vooruitgegaan te zijn aan brug en ringen en vooral de oefe ningen aan de ringen waren zeer goed. De rhythmlsche- cn knotsoefeningen wer den door de aanwezigen zeer gewaardeerd. De rhythmlsche dans deed 't aardig; Jam mer dat de belichting daarbij wat te donker -ehouden werd. De heeren kwamen uit met vrije- en staaf- oefenlngen, welke een goede uitvoering ge noten. Aan brug en laagrek mocht ook bij heeren vooruitgang geconstateerd worden. Alles bijeen genomen kan „Kracht en op een welgeslaagde uitvoering Een paar jongelui, die gisteravond na het sluitingsuur schijnbaar nog niet veel zin hadden naar huls te gaan, wisten, zonder door de surveilleerende politie te worden opgemerkt, eenige echte vandalenstreken uit te halen. In een vlsch- en fruitwinkel in de Rid derstraat. waar ze allicht om hun katte righeid te verdrijven een paar vischjes gegeten hadden, wisten ze uit een fruitmand een paar goudrelnetten te ontvreemden, die ze buiten onder veel lawaai wilden consu- meeren. Blijkbaar viel het fruit hun te zwaar op de maag; althans éin hunner had genoeg van de verboden vrucht en wierp deze met kracht weg; de appel kwam terecht mldd«?n in een groote winkelruit van 3 bij 3 75 M. var. de fa. V. D.. welke ruit geheel vernield werd. Twee polltie-agenten, die kort tevoren tci plaatse gepasseerd waren, kwamen op het ruitengerinkel af; de vanda'en waren echter verdwenen. Hun namen zijn echter bij de politie bekend; het zijn een zekere K. en W alhier. De politie zal wel spoedig te weten komen, wie van de twee de 'dader p«as; en voor hem zal dit muisje vermoedelijk nog wel een staartje hebben. vergadering der herstel der vroegere verhouding opgegeven, meende eruit te lezen, beide wenschen daar waren afge- Officieuse informaties konden geen -z'ztzz Izzs in druk, dat vooral het teruggeven van P. W. aan den heer Ringers „conditio sine qua non” was. En omdat op dit punt voor de katholieken van geen toegeven sprake kon zijn, werd op het uiterste moment. Dinsdagnacht, gecon stateerd, dat nu „de uiterste noodzaak” aan wezig was, en besloten te onderhandelen met S.D.A.P. en V.D. Toen het reeds te laat was, kwam er een schrijven van de 5 binnen, waaruit we het volgende citeeren „Alvorens echter tot besprekingen met uw fractie over te gaan, verwachten wij een officieele uitnoodiging namens uw fractie, waaruit dan tevens zou volgen, dat een oplossing van de crisis, anders dan door samenwerking met de leden van het vroe gere elftal buiten uw fractie, door u niet mogelijk of in elk geval niet in het belang der gemeente wordt geacht. Bij voorbaat wordt er echter reeds de aandacht op gevestigd, dat een samenwerking alleen mogelijk zou zijn, indien overeenstemming zou kunnen worden verkregen omtrent het voortzetten van wat wij nu maar in het algemeen zullen aanduiden met het woord bezuinigingspolitiek.” Wij vragen hoe kon men nu op deze voorstellen ingaan vóór de onderhande- lingen verklaren, dat men eiken anderen weg ter oplossing niet zou en mocht opgaan, omdat die niet in het belang der gemeente was zich dus bij voorbaat op genade of ongenade aan de wederpartij overleveren Neen, zóó kon geen fractie met eenig zelfrespect gaan onderhandelen. Deze eisch èn het besluit tot handhaving van de com binatie Ringers-P. W. hebben de deur naar de oude verhouding hermetisch gesloten. We mqpsten toen kiezen of deelen óf rootnsch— rood, óf zonder combinatie een onvruchtbaar isolement ingaan. Van een derde mogelijkheid, een schei dingslijn zuiver linksrechts spreken we niet eens, omdat die practisch met door te. voeren is. (Tóch zijn er naar on* bekend is, voorzichtige stappen in die richting gezet Geboren Moraal en Ciaslna Smit; Mariearema. HU- Hi’.legonda van der C_2.. Gernt Schekkerman en Anna »an levenl aajigegeven kind van Joian Tin Jan Corneils Pieter Jas legonda. Johanna d. van Mart mus roo. Kolk; Dirk x.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 15