Rechtszaken Jtaliano Cheque-koersen Amsterdamsche Beurs JAN DE VRIES ST. NICOLAAS-CADEAU Laatste Nieuws '4 I Voor den Alkmaarschen Kantonrechter i 1,1 ktli SPORT EN WEDSTRIJDEN A. R. C. I—De Meer II 1—2 Opzettelijke brandstichting Het weer in November Ale. VIctrix II—BL Wit III 2—1 Vechtersbazen te Heerlerhelde in actie Samenwerking tusschen de Ver. Staten en Frankrijk EÉN DER VOORBODEN. van den naderenden winter ïün de bonte Kraaien. Auto te Lübeck In de rivier gereden Het proces tegen de Indusi in Rusland z Geen nuttiger Heilzaam en, Ozoo fijn! .--7^ schetstee- Zitting van Vrijdag 28 November de voor 1 Nadere mededeelinfen DECEMBER 1930 MAANDAG 1 kopbal uit- geaccep- MAANDAG 1 DECEMBER 1930 De verhoeren van Zondag vormden FAILLISSEMENTEN Een onverdiende nederlaag Nader getuigenverhoor bevolen 75 Rubber 12»/, niet 112% 62 'erwijten van interessant te 403 kermis en gespeeld Alle vier Inzittenden verdronken waardoor brengen. auto Voorioopig overzicht Een aardige ontmoeting Prolongatie de f dacht van alle rechtsvervolging. Schi Holl r V ZAADMARKT 58, ALKMAAR Met genoegen kunt U hem na 8 Dec. rullen. eider en tevens kwam op 31 duchtige aan- turd door den king. Dit onge- Westerweg en ALKMAAR, 29 Nov. Heden is gedepo neerd de eenlge ultdeelingslljst in het fail lissement van M. Plaatsman, in leven koop man en poelier te Den Burg op Texel. Uit- keer.ng 39.895 pet., behoudens verzet. Dit taal. Messen en revolvers gebruikt. Drie per sonen zwaar gewond. de op- 75 102% 165 127 147»/, 188% 19 7% «»ON3VfhKOI. BK <ftl POLLEN j oroi Fltl 'ooezittcr ven de r-e- ’ervu-'d 1919 1918 19! 8 191* Vorige Koersen 20 310 80 1C5 62 43 3*/, Koers 1.4» 3e het aar- non zweren Union Pacific Wabash Chic Mllw 8t Paul Kansas City South Erie Railr Tabak Dell Batavia Oude DeU Oostkust Senemban Maxwell 204 ICC% 62»/, 61 222% 9.70 34.60 12.C6 2.48 59.20 48. 10 12.95 27.65 66.40 66.40 66.65 7.30 34.93 27. 2C6% 1GI 62*/ 61 225 ■1 a-ïrfr -flfr-' CO t Suiker a v a Poerworedjo Vcrstemanden Actions idem 18 16 58 135% 16% 9-67% 34.653? 12.(6*»/,. 2. 48»/,. 59.25 48.14 13.01 28.— 66.48 66.72 66.48 7.37 35. 27.— 271 258. 59 290 41% Schriftelijke vonnissen. Piet P., chauffeur. Averhorn. overtreding art. 15 3t lid, wet openbare middelen van vervoer. Ongeoorloofd personenvervoer, van alle rechtsvervolging ontslagen. D. A. K.journalist te Bergen, overtreding art. 33 motor- en rijwielwet nalaten van noodzakelijk geluidsignaal. 5.boete of 5 dagen. De civiele vordering ad 22.50 werd afgewezen. Gedeeltelijk gecorrigeerd) I rechter bracht. Het liep 1 minder tegen dan in dii want hij werd gelukkig vrijg Alkmaar is zeer gesteld op goede manieren. De 27 lange werkman zonder vast metier. Joh. P., Alkmaar had zich in den avond van ai November op de Oudegracnt van een noodzakelijke taak gekweten, waarvoor ech ter de gemeente speciale zelfs luxueuze inrichtingen heeft beschikbaar gesteld, doen tevens de wettelijke veiplicbting stelt, dat daarvan uitsluitend gebruik wordt gemaakt. •Vaar de heer P. deze verplichting verwaar loosde mocht zulks niet in ’t belang van zijn financiéen worden geacht, aangezien hi> heden tot 1.50 boete of 2 dagen werd ver oordeeld. Petroleum Dorische Petr. Qaboes Kon Olie Perlak Peudawu Continental OU 101“/,. IC 2»/. 101*»/,, 1CI7/, 97% Induatr. Buitenland Anaconda Oer, Fisk separator Zweedsche Lucifers Banken Koloniale Bank Indische Bank Cert. Handel-MU. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft te Heerlerhelde een ernstige vecht-1 partij plaats gehad. De gebr. M R. en 8. R. hebben na een café te hebben bezocht! een oude veete uitgevochten met de gebr! J. E. en A. E. Hierbij werd van wapens erJ messen gebruik gemaakt. A. E.. M. R eni 8 R. werden zwaar gewond. M R. verkeerd In levensgevaar; ook A E. verkeert tn seed ernstlgen toestand. 8. R. Is door een revolverschot aan derft arm gewond. I De vierde deelnemer aan het gevecht werd door de politie gearresteerd. Een ernstig onderzoek is door de recher che in<-esteld. De drie gewonden zijn per ziekenauto naar het hospitaal overgebarcht, waar zij ter ver pleging zijn opgenomen. kranig 1 met Alcmaria - 267% 261% 61% 288 .«taalsieeningen 5% Nederland I 1% Nederland I 4"n Nederl I Nederl I 4* N lnd <928 13 Een succesvol amateur-jujrist Een te Alkmaar wonend werkman bui en werk, de heer F. J. K., was geïnviteerd voor den Kantonrechter te verschijnen, omdat hij op 18 October had gespeurd op aal in het N. H. Kanaal, waarvan het vischrecht was verpacht aan den heer Dekker. De verdachte deed echter de verrassende mededeeling, dat hij heclemaal niet voor dat feit was ge verbaliseerd, doch we lens vervoer van ver boden vischtui’, waarmede hij door een agent op het Baanpad was aangehouden. Deze verklaring werd uist bevonden en de heer ambtenaar niet ontvankelijk verklaard. Het is echter zoo goej ^ls zeker, dat het slecht een uitstel van exicutie zal zijn. Een nieuwe dagvaarding en het spel kan weer opnieuw oeginnen. dan een rnooien sollden bril. Dien koopt men in Alkmaar bü af, daar vader, moeder en zoon ieder werd veroordeeld tot f 2.— boete of 2 dagen, wat den zoon betrof of 1 week tucht school. Nachtelijke avonturen. De 24-jarige landbouwer P. H. B. uit Winkel, die zich in den nacht van 25 Mei met via uitvcrkorencne op de motor te H.H.Waard, alwaar weer eens kermis werd gevierd, zich betond, kreeg daar motor- pech en begaf zich op een geleend rijwiel naar den reparateur Moeies om diens huip in te roepen. Onderweg evenwel had hij een aanrijding met het rijwiel van zekeren heer C. Botman, die met zijn fiets aan de hand op den weg met een vriend stond te boomen. Daaruit werd een nieuw incident geboren, dat den heer B. voor den kanton- •m -hier echter n kermisnacht, isproken. 277 2C% 197*/, IC8 7% 12% 110% 86'! 61*/, 41% 68»% 33 62 44 3*/. Rubber A dam Rubber Bandar Dell Batavia Rub Rott Ia nanoen Serbadjadl £UaU V ICO. Allied Intereen tin Rubber Industrieën Marg Unie Calve Delft -- Alg Kunstzijde Van Berkels Put Nieuwe Philips Gemiddeld over de vijf hoofdstations was de ochtendtemperatuur 2 graden boven nor maal, respectievelijk 1. 1 en 4 graden. De grootste afwijkingen kwamen vboor op den 6en met vijf graden beneden en den 22en met 7 graden boven normaal. De gemiddelde maximum-temperatuur was m graad, het gemiddelde minimum 3 graden boven normaal. Het aantal dagen met een mlnlmum-temperatufu bzneden het vries punt bedroeg te De Blldt 4 tegen 10 normaal De neerslag was over het geheele land be langrijk boven normaal. In het Noorden 50 tot 100 pet., in het midden en Zuiden 100 tot 150 pet boren het gemiddelde der maand Te De Blldt viel meer regen dan sedert 1849 In November is waargenomen, nl 144 mM.. terwijl de hoogste maand om tot nu toe 130 m.M. bedroeg, in November 1938. Te De Blldt werden 43 uren aannaachRn Mijnbouw Boeten Mijnbouw Alg Exploratie of 3 I UOM A IC - - Het paard had de pret en de baas droeg dc lasten. Een landbouwer te Egmond aan Zee rneodorus B., hield zich op 20 Nov. naar^ stiglijk bezig den akker te beploegen en had* zich even verwijderd, tot groote voldoening van het ploegpaard, dat alstoen kans zag met ploeg en al de plaat te poetsen. De deser teur werd door de politie opgevangen en maar bet was de baas, die het gelag moest betalen en heden tot 3.boete of 3 dagen werd veroordeeld. Maart "Amerika Ltjn Gem Elgeno Kon Ned Stoomt Scheepvaart - Urne Marine comm Marine pret. Zoowel de Amerlkaansche als de Fransche pen maken melding van een nauweie sa menwerking tusschen de Vereenlgde Staten en Frankrijk. Niet alleen zou een goudovereenxomst worden gesloten, doch belde staten zullen samenwerken om de rust In Europa te handhaven, en door het weigeren van lee- ningen tot ontwapening dwingen. Verder zouden Engeland, Frankrijk en de Vereenlgde Staten besloten hebben de on tevreden landen, Italië. Duitschland en Rus land. te beletten hun wenschen Inzake de herziening van de verdragen ten uitvoer te brengen In welingelichte kringen worden deze be richten een miskenning van het Amerikaan- ■che standpunt genoemd; de Parijsche be sprekingen waren van zuiver financieel- technischen aard. 71“/,. 1C3% 242 y* 407% 33’,. 114% 88 188% 19*. w 7% 43 3C% 1CI**/,, 102»', iCi“/,. 1017/, 97% Het lot valt steeds op Jonas. Een ijverig brood- en banketbakker te Bergen de heer Jan B. die in het drukke seizoen uiteraard wel eens in conflict komt .-net de lastige arbeiderswet, was op 9 Au gustus ook weer de pisang, ton hij in den avond een spoedbestelling kreeg van een aantal brooden voor een pension. Zijn zoen, ook geen luiwammes, pakte dadelijk de kar beet, om de bestelling uit te voeren, doch lette niet op een aantal kadetjes, die nog in die broodwagen waren achtergebleven en die den bakker noodlottig werden. Op zijn terugtocht werd hij aangehouden door twee rijksveldwachters en vader op den bon ge zet om dat hij in verboden tijd had laten werken. De heer B. stond echter al op de voordracht van principal^ heel tenoe en was* de ambtenaar nolens volens verplicht deze straf aagaslechu. maar erg genoeg voor een fatsoenlijk burger te requireeren, doch de kantonrechter maakte gaarne ge bruik van zijn bevoegdheid en legde zijn dorpsgenoot slechts f f>.boete of 6 dagen op. Magere Hein zat hem op de bie'en De 19-jarige heer A. P. Gr., grossier te Heiloo ontkwam op 16 October, op den onbewaakten overweg aldaar ter nauwer- nood aan een gruwelijken vemielingsdood! Hij bevond zich met zijn bestelautotje. waarin 54 pakjes boter op de rails, juist toen de sneltrein AmsterdamHelder kwam aange daverd. De auto werd geraakt en tot puin gestooten. doch gelukkig bleef de bestuur der volkomen ongedeerd. Van de 54 pakjes boter heeft hij echter niet één teruggezien. Ook de vernielde auto had hij aan zijn princi paal moeten vergoeden door schadebeta- ling van t 375. De heer Gr. moest bovendien heden terecht staan wegens overtreding van hei sooorwegre’lemeni en verklaarde als toen zijn min oi meer roekeloos gedrag door de mededeelinz dat hij bn den overweg was afgeleid door een kind, dat olots den weg wilde oversteken en hij zijn aandacht vestig de op bei voorkomen van een aanrijding. Hij roonde voorts een foto van het totaa vemie'iede karretje. Rekening werd gehou den met de omstandigheden, de verdachte gelukgewenscht me' deze ..narrow escape” en vervolgens veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen. Dat moet naar de rechtbank toe. zozte lieve Gerritje Een sigarenwinkelier te Bergen, de heer J7. F. K., stond he de o terecht ter zake'over- ‘reding oa de verordenint der winkel- -.lui’inj aldaar. De ambtenaar vorderde 10. aoïte of 10 dagaa, dozh de Kantonrechter, lozwel de meervoudige strafkamer in hooger aeroeo deze overtreders veroordeelt, hield zich onwrikbaar vast aan zijn uridiache overtuiging, dat dezs vjrordening. nu ee Rijkswet is aangenomen, niet verbindbaar moet worden geacht en ontsloeg den ver in den afgeloopen nacht reed een met 4 personen In de beneden-Trave. De vier inzittenden, die tustchen de 19 en 33 jaar oud waren, verdrenken. Hun lijken werden eerst hedenmorgen op gehaald. Aangexien b(j het ongeval geen oogge tuigen aanwezig waren neemt men aan. dat de stuurinrichting vgn den wagen niet in orde was. De geheele familie in staat van beschuldiging gesteld Voor den Kantonrechter verscheen familie Jan H. uit Dimmen, de vader; de Dat belooft worden De heeren Willem G. en L. G. S., beiden arbeiders in Staatsdienst, moesten terecht staan wegens het 100pen over verboden grond, m casu de duinen te Castricum. De heer G., alleen verschenen, ontkende echter stellig niet -erechtigd te zijn en een rijksopzichter, in wiens d enst zij stonden, had hem zulks verzekerd, zoodat bet den heer G. aange naam was, te mogen hooren dat deze zaak werd aangehouden tot a.s. week, ten einde den verbalisarv als getuige te hooren. Het scheen, dat verdachte rekende op een vol ledige rehabilitatie. Eerste onaangenaamheden van een nieu wbakken chauffeu De heer Nic. B., van beroep boomenont- wortebar te Ak-rsloot. had zich sedert kort de kunst an chaufferen eigen gemaakt en zich een auto aangeshaft. Hij moest echter al spoedig ontwaren dat het autobestuur- derschap vele zorgen en verplichtingen mede brengt, aangezien hij op 20 Ovtober te Li ra men op Dusseldoro rijdende, door den burgemeester in hoogst deszelfs eigen per soon werd gecalangeerd, omdat het achter licht niet brandde zoodat heden veroor- deeling tot fa.50 boete of a dagen, het on- voordeelig gevolg was. De napijn van Koninginnefeest De werknemers m de koffiebranderij van den heer W H. grossier te Alkmaar. werden door den patroon in de gelegenheid I gesteld naar oud gebruik om op Donderdag- middag kermis te houden, terwijl ook voor Koninginnedag een meerdere vrijstelling van werktijd was gereserveerd. Daar echter toch het noodzikelijke werk moest worden afgemaakt, waren op 30 Augustus nog eenige arbeiders na 1 uur in de branderij werkzaam, wat natuurlijk overtreding der Arbeidswet dairstelde De heer H. moest als gevolg daarvan heden terecht staan, doch werd ver tegenwoordigd door zijn bedrijfsleider, die een en ander nader toelichtte. Rekening werd gehouden met de omstandigheden en de heer H. veroordeeld tot 3 X 4.boete X 4 dagen. De bekende ft pot en ketel j Een te Heiloo wonend art motorrijder, de heer J. H. 1 Augustus met zijn machine I rij ding met een auto, best jeugdigen Kleermaker Jan Rc val gebeurde op den hoek Mallevoortsdijk. De heer Z. ontkende even wel pertinent eenige schuld te hebben, terwijl de heer Rozing, daarbij geassisteerd door zijn broeder Cornells, die zich eveneens in het rijtuig bevond, niet minder beslist den heer Z. aanwees als de oorzaak van de aanrijding. Beide partijen legden elkander wederkeerig sne rijden ten laste. Aangezien echter een der getuigen, mej. Groot, onge steld was. werd besloten, haar herstel af te wachten en alsdan de behandeling voort te zetten. Misschien kan de verklaring van deze dame den doorslag geven. De tijd van verkoudheid, hoesten, enz Is weel nangebroken Nu vooral ITALIANO flebrulken. OnrulddellljK ondervindt U de heilzame werking en Re verlanRt er steeds weer naar teruR. Prachtig weer begunstigde bovengenoem de ontmoeting. De belangstelling was niet zoo groot als met dit uitstekende weer dat een verblijf op het sportpark nu werke lijk eens tot een pretje maakte, verwacht mocht worden. Toch was het een aardige wedstrijd en dikwijls spannend ook. De Alcmarla-resei ves hebben voor de ver overing der beide punten hard moeten zwoe gen, want de Amsterdammers brachten heusch geen slecht elftal in het veld. Wanneer de uitslag een gelijk spel ge weest zou zijn, zou dit voor Alcmatla nog geen slecht resultaat geweest rijn en zou dit wellicht de verhouding beter hebben weergegeven. Een groote pluim voor de Alcmaria-ver- dedlglng, welke soo uitstekend stand ge- Parljs Brussel Londen New-York (cable BerlUn Zurich Rome Madrid Oslo Stockholm Kopenhagen Praag Weenen Warschau Een Methusalem onder de orgel draaiers leelijk gedupeerd Op den smallen Huiswaarderdijk nabij Alkmaar en Koedijk reed op 21 October met zijn kettenwagentje waarop een groo» draaiorgel de 90- ange heer Joze! Otjes uii Egmond binnen. Ook zijn 68-jange vrouw Catharine had op het wagentie plaats genomen. Hun pleegzoon was per tiets voor ui' gereden om te Koedijk vergunning 'ot spelen aan te vragen. Achter het orgel- wa?entje kwam echter oprijden een vracht auto. bestuurd door den pluimveehandelaar Maas B. uit Schoon, doe voorbij wenschte 'e rijden. De oude orgelman, gewaarschuwd door zijn vrouw, haalde zoovee. mogelijk naar rechts uit doch niettemin werd het wrakke spulletje van achter aangereden ep tuimelde, hit. orgel en orgelman ven den dijk ai. Ongelukken hadden niet plaats, ook de oude heer bleek ongedeerd te zijn, doch het orge. bleek geheel vernield was niet meer toongevend, noch toonbaar. Volgens den patriarch leed hij een schade van wel t 800. De heer B. weigerde deze schade te erkennen en stond nu terecht. Hij kwam alstoen geheel terug op de bekentenis, voor de Alkmaarsche politie afgelegd, tot groote verontwaardiging van de oude vrouw die in een zonderling taaltje den heer B. be schuldigde 'e staan liegen Ook de oude heer was nog present, voor zijp hooge jaren, hij werd geboren m Januari 1840. nog bij zonder kras De ambtenaar toonde zich hevig ontstemd over de manier waarop verdachte ondanks het merkbaar was, dat het passeeren ge vaar opleverde, toch maar was doorgereden en vorderde, daar gebleken was dat ook de handrem me' in orde was. twee hooge geld boeten een van f 100 of 100 dagen en 1 van f 40 ot 40 dagen, benevens intrekking van het rijbewijs voor den 'ijd van o traanden. De Kantonrechter veroordeelde verdachte echter tot 1 60 en 15 boete, subsidair en 60 en 15 dagen hechtenis en gaf den ouden heer Otjes den raad, bij den burgemeester van Egmond-Bmnen vergunning te verzoeken om met een lijst voor steun te mogen rond gaan. Ook de Kantonrechter gaf de belofte daarop te zullen teekenen ten einde mee te werken, de oude menschen weer aan hun broodwinning te helpen. Voorzichtigheid is de moeder der veiligheid. De heer jan B., chauffeur te Egmond Binnen had op 29 Aug. te Akersloot met zijn nieuwen en geweldig breeden vrachtauto malheur in aanrijding te komen met een door n Amsterdamsch architect bestuurden luxe auto. De reden van die carambole. waardoor de luxe wagen nogal werd gekwetst, was. dat B.. ondanks de waarschuwing van den burgemeester, die per fiets voor den architect reed en zijn hand opstak om op den smallèn weg tot voorzichtigheid en kalm rijden te vermanen, toch op dien uiterst sm'llen weg maar doorraasde, zoodat een botsing niet Jton uitblijven. De heer B. heden terecht staande, wees alle schuld be slist af en scheen geneigd die op de mindere rijvaardigheid van den architect te werpen, doch de ambtenaar was hem ver van welge zind en eischte niet alleen f 50.boete of 50 dagen, doch ook ontzegging van de rijbevoegdheid voor den tijd van 3 maanden. De kantonrechter bracht echter .nog wat licht in dit donkere perspectief, door „al leen" 140.boete of 40 dagen op te leggen. Het AmsVerdam-che Gerechtshof sou he den uitspraak doen in de strafzaak tegen den 28-Jarlgen koopman B. O. N, die verdacht wordt op 1 Juli 1938 nabij of in het Keteidlep brand te hebben gesticht In rijn zeiljacht .KI Weg" ten gevolge waarvan het Jacht, de zich aan boord bevindende schilderijen en andere toederen alles was verzekerd verloren gingen. Op 16 April werd verdachte wegens brand stichting door de Rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van een Jaar en drie maanden. Bij de behandeling voor het Hof eischte de procureur-Generaal opnieuw een gevange nisstraf van een Jaar en drie maanden. Het Hof heeft beden een nader ondersoek gelast op Dinsdag 6 Januari. Er zullen dan drie getuigen worden ge hoord naar aanleiding van een na sluiting van het onderzoek door den verdediger mr van Proosdy overgelegd taxatlerapport over den oenmallgen goederenvoorraad in ver- dachte's ry ga rijn. v. d. Horst Schokker Roosendaal de Beurs de Grand Michels Keppel Rootring Bos v. Dijk Deetman Otptrent de voortr-ectlng van het uroces tegen de zoogenaamde industriepartij worgt uit Moskou gemeld, int de verhooren van Zondag voornamelijk gew )d waren “ar. ie Fransche politiek tegenover de Sovjet Unie. De hoofdbeklaagde proi Ramsin. ver klaarde dat hü in 193i te Partis beapr zin gen had met de lelde -i van tic' "cormilige Russtedië HtthuttHeverbona Mesjerriu ?n Rjaboesjinski. die he:n naoden mcds«e<;e»id dat het deelnemen mr Frankrijk aan een bepaald plan' nog een genelrre Kwertie '"as en dat de Fransche Genera ie 9<at een c >m- missle had gevormd >m ce millta re vc'ie tegen Rusland voor 'e oerelden. Mes’»r ,kl had bovendien gezegd dat sp'—laal le oud- Minlster Loucheur bij sen deraeiyke ano»r- nemlng geïnteresseerd wu Prof. Ramsin verklaarde voorts dat de m het buitenland loopende reruenten lat ie G. P. Oe. de beklaagden tot hun verklarin gen sou dwingen, onjuist w in. nok overige bek’aagden sloten rich by deze merklng aan. Onder strenge bewaking van do G F werd vervolgens het '>x>rma..g lid var Executief Comité -Ier 3ov<et fnie er 1 klager in het Schachtv-pro es prol. O«bao- schi in de zaal gebra-Jit Prrt ossa lwm verklaarde, dat hy o <929 tot de 'ndur’re partij was toegetreden auat -iU vern-'.nrn had dat Frankrijk bereid was tot militaire interventie tegen R ir ano eo naars x>r 800.000 man beschikbaar xm stellen waar onder Poolsche en -loe-neensvriz trneuen. De strijd sou ook aocr de Er /tclscoe worn ondersteund word»n. «e ttr'id. .ile x>r- spronkelUk was vastgisteld or 193" voor onbepealden tijd worden ultgesteld om dat Frankrijk er ne» r> km «i.iger. 'n E'it- pa een antl-Bovjetblok te vormen en omdat de hoop, dat de Rus3isc.-.r boe* en weging zouden ondersteunen niet werd. Dit was hem ■reblexen, ver*lasr’e Ossadschi. toen hl) in <iet bet.n van met prof. Jasinski en -.t Verbond der Russlscne Indui rie te Panls. Denisow. te Berlijn er ogerhkornet rad. waarna hü naar M^’-rou .-as 'erurgexeera Tenslotte verklaarde prof. Ossadschi, dat hij, wanneer het Hoo-*e Gerevntsnof öetn het leven zou schenken, zijn re*der leven 'n de Sovjet Unie zou ilijven en zijn, arbeid in haar diehst zou stellen Het is moeilijk, het ieder naar den zin te maken. De verbetering van den njksstraatweg naar Haarlem geeft natuurlijk veel aanleiding tot stagnaties, doch uit eigen ervaring wete.n wij, dat de omlegging van bet verkeer te Lammen op voortreffelijke wijze, vele groo-- tere plaatsen ten voorbeeld, was geregeld. Daarvoor alle hulde aan den Burgemeester Wie evenwel misschien met met dit hulde-' lied zal instemmen, was de heer J. B. uit Runxoutte. gem. Heiloo, welke heer met Zijn vrachtauto, trots alle waarschuwings borden, toch op verboden terrein was beland en deswege door den burgemeester werd bekeurd. De heer B., thans terecht staande, ontkende vanaf dén Vischweg komende eenie bord te hebben opgemerkt, doch dit verweer werd niet als deugdelijk teerd en de heer B. veroordeeld tot 6. boete of 6 dagen. Zondag heeft A. R. C. de kostbare puntjes aan De Meer moeten laten. A. R. C. heeft een goede party gespeeld; in de voorhoede wilde bet niet vlotten, ter wijl een misverstand in de achterhoede er toe bijdroeg, dat een cederlrat werd geleden. Het terrein was. ondanks den ve en regen nogal goed bespee baar. De Meer speelde een goede partij en na de rust wist deze club door goed verdedigen, doelpunten te voorkomen. Als d» scheidsrechter be'Innen Iaat, trapt A. R C. af. maar De Meer neemt den aanval over, die op het A. R C.-dcel af gaat; deze aanval wordt door de A. R. C - achterhoede onderbroken, die de voorhoede aan het werk zet; deze kan het ook niet verder brengen dan de backs. Van verschillende kanten worden aanval len ondemomep, maar het komt nog tot doelpunten. Bij een aanval van De Meer, loopt de A. R. C.-keeper uit, trapt den bal weg maar tegen eep der spelers aan, waardoor de bal langzaam het A. R. C.-doel Inrolt, waardoor De Meer gemakkelijk aan de lei ding komt. Dit doelpunt moedigt beide partijen aan en A. R. C. werkt hard om geiyk te maken; De Meer daarentegen om den voorsprong te vergrooten. wat haar dan ook, na eenige aanvallen gelukt, zoodat De Meer een 30- voorsprong heeft, dit tot de rust onveranderd blijft. Na de rust is het steeds A R- C., dat ten aanval overgaat. De Meer onderneemt ook enkele aan varen, waardoor het A R. C.-doel in gevaar komt, maar door slecht schieten gaat deae verloren. A. R- C. komt geweldig opzetten en na eenlgen tijd gelukt het door den linksbinnen uit een voorzet van reehts den achterstand te verkleinen. Hard werkt A. R. C. om den stand gelijk te maken, maar door het verdedigen van De Meer en het steeds te ver doordrijven van de A.-voorhoede. blijven doelpunten uit, zoodat het einde komt met een 31- overwlnnlng voor De Meer. Het 3de elftal heeft een xwaren wedstrijd tegen D. E. M. n uit Beverwijk. Met de rust had D. E. M. een voorsprong van 3—0. Na de rust pakte A. beter aan en wist den stand op 43 te de punten in Alkmaar bleven. is voor de reserves een mooi reaul- Wat meer respect wet wenschelijk. De heer S. slager te H. H. Waard, stond terecht wegens het slachten zonder ver gunning en verkoop vah vleesch, dat niet voorzien was van de wettige en officieele keuringsmerken. De heer St., door den heer Buren, dierenarts afgeschildera als weinig meegaand, had het voor den kanton- rechter niet benaald lekker en moest menig veertje laten waaien. Voorts werden t em alle troefkaarten die hij ter ♦erdediginp had medegebracht, een voor een uit de hand geslagen. De heer ambtenaar was allerminst over zijn optreden als dorjisslager te spreken, wat hij toonde door 2 x f 250 boete ot 2 x 200 dagen hechtenis te requireeren. De heer Kantonrechter, hoewel ook met liev- devol gestemd, toonde zich echter meer gematigd in zijn oordeel en legde den heet St., die verstandig zal doen de psalmen voortaan wat meer zuiver mee te. zingen, a x 100.boete subs. 2 x 50 dagen op. Een onduidelijke kening Volgens dagvaarding had de heer J. C. A. O te Den Helder pp 7 Sept met zijn auto op den hoek Schoolstraat en dorpstraat te Bergen een aanrijding veroorzaakt met een kleine Peugot, bestuurd door den heer G. N. Raad, die komende van rechts, den voorrang had. De heer O had dus die ge- egenheid moeten geven. Er was in dezd zaak voorhanden een situatieteekenmg. die echter meer op een kruiswoordenraadsel scheen te gelijken Niemand kon er wijs uit worden. Besloten werd tot aanhouding en .a.s. week den heer Tamminga. veldwachter te hooren. moiJer en hun 17-ange zoon Jan. welke familie m den tucht van 31 Augustus zich [La sluitingstijd had bevonden in het café van den ouden heer C Groot, die daarvoor wreeds op 31 October had gecompareerd, doch op wien geen straf was toegepast De familie H. kwam cr evenwel minder goedkoop zoo krachtig de aanvallen der Amsterdam mers wist af te slaan. De drie doelpunten werden alle voor de rust eemaakt. waarvan twee presentjes wa ren der tegenpartij, welke echter eerlijk ge deeld werden. Bij een aanval der BI. Wit-voorhoede liep de Alcmaria-doelman uit. maar miste lee lijk. waardoor BI. ^Vlt een prachtkans ge boden werd. Dankbaar aanvaardden de Amsterdammers dan ook deze kans 01. Het kostte de Alcmaria-voorhoede daar na heel wat moeite om gelijk te maken. Er deden zich daar wel eenige kansen voor, maar voor doel was men niet doortastend genoeg. Toch wist Bos by een doelwonitellng de partijen op gelijken voet te brengen 11. Daarna Alcmaria ge ruimen tijd tnee- rendeels in den aanval en In die periode kreeg Alcmana een doelpunt cadeau. Teen Rootring by een aanval flink door liep werd een der BI. Wll-verdedlgers zoo In het nauw gebracht, dat hij den bal tot hoekschop wilde werken. Dit mislukte ech ter jammerlijk en onhoudbaar passeerde hy zijn elven doelman 21. Ook daarna bleef Alcmaria in de meer derheid. Even voor de rust nog een felle aanval van A’cmarla. Weer wordt de bal door een der Bl Wlt-verdedigers hard terug gesnee’d. waarbij de doelman poogde een hoekschop te voorkomen. Deze poging had evenwel tot resultaat, dat de bal plotseling van richting veranderde en een der niets vermoedend" toeschouwers onder groote hi lariteit der bezoekers, zyn hoed van het hoofd gekegeld werd. Daar het schot tame- lyk hard was. had 's mans bolhoedje een leelijken knauw gekregen Na de hervatting hebben beide partijen rich geducht Ingespannen om verandering In den stand te brengen echter zonder resul taat. Toch zijn er wel karsen geweest, maar de resp. achterhoeden beten zoo geducht van zich af. dat de voorwaartsen doortastender hadden moeten rijn. Vermelding verdient een mooie van Van Dijk, uit een voorzet van links. Bulten bereik van den doelman kwam het leder juist tegen de paal. Teven het einde kwam BI. Wit geducht opzetten om althans "een punt te redden, maar de Alcmaria-verdediging wist f stand te houden en kwam het einde een kleine overwinning voor de reserves. Alcmaria kan op een goeden wedstrijd terugzien en in het bijzonder de verdedi ging. De doelman herstelde zich na zijn fout prachtig en heeft daarna meermalen keurig gered. De belde backs waren niet gemakkelijk te passeeren en hebben tot het einde stekend volgehouden. De middenllnle heeft zich op behoorlijke wijze van haar taak gekweten. Het minst sterke deel is wel de voorhoede Er werd dikwijls wel aardig gespeeld, maar voer het doel was men toch niet doortas tend genoeg. Bij het Bl. Wlt-elftal was ook de verde diging wel het sterkste deel. In de voorhoede viel op het uitstekende spel van de vleugelspelers. Deze steeds een gevaar voor de Alcmaria-verde- dlglng. De scheidsrechter leidde uitstekend. Alcmaria kwam in de volgendee opstel ling uit:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 16