gesc om <eep Wed. G. PLUKKER - SCHAGEN KINDER- EN GEZELSCHAPSSPELEN TORM I SV- Edelweiss 1 I ^icolaas~ CadeaU fi-c/atrJC A.Ephman Renekens f135 I BOEKHANDEL PARKER- VULPENNEN en VULPOTLOODEN VULPENNEN F T. Dolle Alkaaar - Ttlafaoa 1281 I Fa. HOUWING HAARD- EN LIGSTOELEN VANAF F 19.50 WARMER'S MEUBELMAGAZIJN RITSEVOORT 21 J. J. ROOBEEK H. NOOT J. KOOPMAN DRUKKERIJ Schade Verzekering J. H. WAGENAAR STATIONSWEG 56 - TEL. 63 .t pak DE NOORDER BANK EN VISITEKAARTJES RELIGIEUZE EN LUXE ARTIKELEN GROOTE SORTEERING E I FOTO-, ANSICHT- EN POESIE-ALBUMS AMBACHTS- GEREEDSCHAPPEN PRIMA FABRIKATEN L. G. v. d. PUTTEN KLEEDING NAAR MAAT Vrwagt mijn stnal-col- lectie stoffen eens aan. De meest moderne en nieuwste stoffen Zeer billijke prijzen. Voor coupe wordt in gestaan JAN BRAUNECK’S Comnl. schr. Cursussen .M.ooie PULLOVERS VOORDE ST. NICOLAAS J. KOSTER DIT IS UW ADRES Voetlijders - Li'deressen Meubelfabriek „EIK EN LINDEN” LINDEGRACHT 10-16, ALKMAAR geopend van 7 tot 10 uur MODERN SCHOENWERK iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN HUIS’ X8AKHUD 0IWABRIEKEN-0L5T een zeep aantal en, voorraat! en van Electr. Lampen Ganglantaarns Schemerlampen Pianolamnen Bureaulampen Schitterende sorteering Al A. S L A G T Toomburg 5 - Alkmaar ZADELMAKER EN BEKLEEDER - NABIJ DEN ACHTERWEG. Appelsteeg 4 Sebnin over Albert He(Jn. 5 l f v 1< LAKGESTRAAT 71 VYeunê lu OU bt tri ve mi hi OP in pr au da dit zo wa LAAT 163 ALKMAAR TELEFOON 703 COMPLETE WONINGINRICHTING Zelf Schoenmaken V olkslederhandel Kleine Dorpstraat 9 BERGEN Hoofdonderwijzer - Westwood lMavC SPECIAAL ADRES VOOR P.JESTERKLEEDING AANBEVELEND J. L. NIEUWENHUIZEN RIJKSSTR AATWEG 46 D CASTRICUM winkelier eze in voorraad iS t. icolaas- of Kerstgeschenk? rw Cadeaux in elk Alle gewenschte Inlichtingen worden U vrijblijvend verstrekt door het ASSURANTIEKANTOOR J V4assa^aan •Ï.R pOS «.1W U nd 2* e voor jong en oud zijn de Prils f 15.90. 2 Ir. garantie Jac. Groothuizen Waarom opende U nog geen BANKREKENING J. BOOTS - Tailleur SPOORSTRAAT' 36 pakken, de prijs is sleclits 42 ct. van twee zware dubbele stukk Zelf Reparateurs ,Tde vet- -^üs *ord^ .nn U deepen -- HERM. OU CROCQ i HOOGSTRAAT 4 - TEL 352 **9 T. BOS, ALKMAAR, Langestraat 64, Telef. 1126. 5\ Koopt beden een per pak NU beeft Uw ^2 FABQIKAAT K.' 'v Is dit geen prachtige gelegenheid om aautal pakken van deze bijzonder goede te nemen Hedenavond zijn de Monsterzalen van VERDR.OORD 102 b/d 5TEENENBRUG - ALKMAAR Telefoon 276 P^spCCtttXan< V '5; voor 1.35 30. Maskers H I I t I c 1 EERSTE KLAS DAMES. EN HEERENKLEEDING NAAR MAAT b id«l Groote voorraad molleder Alle merken rnbber-zolen en -hakken. VRAAGT en DRAAGT ons RUBBERLEDER ONVERSLIJTBAAR Jan Brauneck 8C Zn. VOLKSLEDERHANDEL RIDDERSTRAA1 9 ALKMAAR a n a st get eer 1 Jui wei de Weet U, dat de cadeau» in elk pak Edelweisszeep uitstekend geschikt zijn als i n b n S1 z K 2 k o 1 v (I h c t V d -S F ii r t d v v F O h d Ze tot evA He ore kd 1 dol nic ini VRAAGT PRIJS MARKIEZEN EN ZONNESCHERMEN Wij leveren en repareeren alle soorten Bedden en Matrassen. Stoelen, enz., enz. BEHANGER - STOFFEERDER - ZADELMAKER - AUTO-BEKLEEDER Het beste adres voor hen. die zelf hun Schoenen maken is en blUft d o tl b g X b Beleefd aanbevelend: FILIAAL: HEKELSTRAAT 30. Schriftverbeteringƒ6.— Rekenen 5 Nederlandsche Taal f 3 50 Boekhouden Land- en Tuinb. f 6. Vraagt even inlichtingen Voor accurate uitvoering van STOFFEERWERK OP ELK GEBfED, BIJ BREESTRAAT 36—38 - TELEF. 1313 krt een alt! I kw: ble n y SUCCES vedzemeqd dooq H .H DOKTOQEN AANBEVOLEN ONDEQ GAOANTIE c 1 2 1 75 et 75 et. per dozijn 25 et -25 et. 3.25 V 4 G VI VI P tn te v< v< st. et Pt fat P> nle eer Pre 1 daj Un| hel voor Dames. Kinderen. Jongens, in de grootste verscheidenheid. Prijzen voor Dames vanaf 5.75 Prijzen voor Kinderen vanaf 2.90 In Klnderhandschoenen zijn wij rijk gesorteerd. Nergens beter en goed kooper dan in ..DE NIJVERHEID" bij JUFFR. SCHIPPER LAAT 134 ■waat boekhan‘ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a Tele max-.Regenjassen MADE IN ENGLAND JEUGD In de eerste plaats komt U op zeer voordeelige wijze in het bezit van een aantal mooie St. Nicolaas- of Kerstcadeau», waarnaar groot en klein, jong en oud, reeds nu met popelend hart uitzien. In de tweede plaats ontvangt U de Edelweisszeep, de beste huis houdzeep die ooit ter wéïcld werd gemaakt. N.V. Zeepfabrieken v.h. de Haas van Brero - Apeldoorn Pracht zingende mannen KANARIES 5 en 7.50. Alle soorten vogelkooien. Goudvisschen, aquariums, beelden, enz. Beleefd aanbevelend, ST. NICOLAAS-COSTUUMS IN HUUR Pruiken - Baarden - Fop-Artikelen. GRIMEUR 4 OUDEGRACHT 153, ALKMAAR SPANTOUWEN 29 et - 8PANKETTINGS KOEDEKKEN L— - KOETOUWEN vanaf HONDENBANDEN vanaf 25 et. - HONDENLIJNEN HONDENZWEEPEN vanaf AKTEN- of SCHOOLTASSCHEN. prima leer ENZ. ENZ., IS JE ADRES De voordeelen zijn belangrijk o.a.: 1. geen risico van geld bewaren; 2. geen zorg voor betalingen, die U aan de bank kunt opdragen 3. minder gelegenheid tot het maken van ver gissingen 4. rentegenot over tijdelijk onnoodige kasgelden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Directie van 1.60 1.20 1.20 f 0.85 Kinderen zolen en hakken naar maat Werkschoenen (extra) zolen en hakken Vertrouwde, goedkoope. sterke en nette Raparatie-inric'itlng Heeren zolen en hakken Heeren zolen Dames zolen en hakken Dames zolen Bent gij bedrogen met Uw zoolleder! Koopt dan eens mijn 1ste kwaliteit. U hebt bet gevonden. Zoolle<*er. 1ste kwaliteit 1.60 per pond. Gummi Damesiolen 30 cent Gummi Heerenzolen 40 eent Gummi Dameshakken 19 eent Gummi Heerenhakken 29 cent Ons leder is door bet Rijk gecontro leerd en gestempeld. LET OP HET ADRES! GOEDKOOPE LEDERHANDEL BEWAART DEZE ADVERTENTIE. Zu heeft waarde DIT HELPT DIRECT EN IS IN EEN WOORD AF. Gaat u slecht, knikt u om. neeft u ballen- voet- been-, knie- ntel- pfjnen. eelt onder de voeten, lik doorns. hol-, sprei-, knik- ot platvoeten, beenverkromtning jicht, verslapte voetbanden vermoeide voeten loopt u snel uwe schoenen scheef? Dan draagt u onmiddeHijk mjjn snelgenezend VUET-CORSET. met voetbanden en -pta'en ballenrichter 0 gaat weder veerkrachtig en 41cht loopen. zonder ounen ver moeidheid binnen 2 maal 24 uur absoluut verdwenen, tevens onzichtbaar Garantie voor de genreswerking van dit ^foetcorset (Amerikaan-, ne fn.1ing> PrUs per paar, naar elke grootte en uitvoenng f 17.50. Volle garanne voor goeden pasvorm Bij postbestelling maat van uw schoen opgeven Gc-n dt.re orthopaeorsche schoenen meer, maar weder elegante voeten en schoenen Alleenverkoop voor Nederland en Koloniën. Patent Artikel Voetspecialist Hygiënlker ,ijn oo* Loopt U moeiifjk. rijt 0 gauw vermoeid, wendt U tot ons. Met onze geoc trooieerde STEUNSCHOENEN voorkomen en genezen wü voetgebreken. Vogel- en Aquariumbandel. Tuinstr 10 Kijk eens naar de etalage van Uw kruidenier waar U een klein deel ziet van het aardige kinderspeelgoed, de keurige cadeaux ouderen, zooals die in elk pak Jsdelweisszeep zijn verpakt. E-CT’.ÜÜS - welkom 8^ -,n ®«eI’ x r da« fldndet vlndt schreven 80 CENT PER HALF POND GEROOKTE PALING mooiste geschenk voor St. Nicolaas A. DOETS Magdalenenstraat B 2 ALKMAAR TEL. 5*3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18