fBuitenlandsch c^Cieuws Slcuf&fi. Bpecu£aa£, 25 cï pefi. pond. FEUILLETON I DE JONGSTE REVOLUTIE IN BRAZILIË 9 Een Geschenk DE SMALLE WEG El BLADZIJDE 1 DERDE BLAD HaANDAG 1 DECEMBER 1930 RADIO-OMROEP van Het proces te Moskou Aan de Jeusrd is de toekomst van H. WARRING A Belangrijk artikel Poincare Moskousche beschuldigingen weerlegd Nieuwe financieel© schandalen in Frankrijk Oud-Minister Loucheur over den economischen toestand Verdcovende middelen verbrand Gemengd mlandsche (fee/ten Litwino weer te Moskou - Vergadering der Dultsche Volkspartij Treinongeluk In Spanje ^De lucht bibbert van de revolutiekoorts" De „Ludwigshafen” in brand -DINSDAG a DECEMBER, 1930. De mihistercrisis In Polen Aanval op Cnriius Slawefc in actie van n n Alle beklaagden schuldig verklaard In i\ 1 Weer drie tegelijk 10 tOUCHtUR laat I 30. I •TAv>'- pOIMC.*ae katïenleve- roebel ont- DoodvonnK en levenslange dwangarbeid tegen twee jonge lieden Ter waarde van twee mlllioen Mex. dollars De onlangs op het Itallaansch ss. „Cor- duani" inbeslags. nomen verdoe- “•ie midde len ter waarde van meer dan 2.UC0 000 Mex. dollars rijn in het openbaar verbrand. Maar natuurlijk, beste Jongen, waarom niet? Je hebt een goede betrekking.... hebt een eerlijk en goed hart en je ulterlljk is deze te- dat altijd welkom is aan man, vrouw, jongen of meisje, is een doos of tube PuroL Zes mlllioen werkloozen in Europa, behalve Rusland moge God maar en neer. der wereld economische samenwerking moest plaats hebben, ten einde tot het vormen van kartels te geraken. Hierbij moet men ook nog rekening houden met de in vele landen bestaande verkapte werkloosheid In den vorm van beperking der arbeidsdagen. Loucheur zelde, dat er tusschen de Euro- peesche staten en later tusschen alle landen Heb je hem dan werkelijk xóó lief, mijn kind? Ja vader! Toen greep Jurgens de handen van Max en ze vast in de zijne drukkend snikte hij: Dan jongen dan neem haar.... ik schenk ze je van harte, jullie zegenenmaar mij niet alleen! Niemand schaamde zich zijn tranen, toen ook Max nederknlelde en de grijsaard zege nend zijn bevende handen over beiden op hief. f4 - De Sovjet-Ru^slsche Volkscommissaris van Bu.tenlandsche Zaken, Litwinof, is Zondag te Moskou teruggekeeid Hij heeft zich dlre.t na aankomst naar Stalin begeven, tene nd? dezen rapport uit te brengen aangaande zijn besprekingen met den Duitschen minister van Bultenlandsche Zaken. Dr. Curtlus en den ItalUUmschen Minister van Bultenland sche Zaken. Giandi. ij De Rijksdagafgevaardigde advocaat Dln- geldey weid op de gisteren door de Duitse he VolkspaitiJ gehouden vergadering tot eer sten partijvoorzitter gekozen. D ngekley heeft de functie aanvaard Hjj verklaarde te willen werken en strij den in den geest van wjjleu Dr. Stresemann. den stichter der partij. De afgetreden partijvoorzitter Dr. Scholz, werd tot eere-vooi zótter benoemd. Heden wordt de bijeenkomst voortge zet, waarbij de nieuwe voorzitter een groot referaat zal houden over den politleken toe stand. Dienzelfden Zondagmiddag, die voor Max en Mia zoon gelukkig verloop had, zat Koos Ravensteün in een allesbehalve pret tige stemming in de tram naar Mook. Koos ging niet veel naar huls: niet, omdat hij zijn ouders niet liefhad, maar de valsche positie die hij tegenover zijn vader Innam weerhield hem. Hij wist, dat hy niet vrij en ongedwongen zou kunnen zjjn zijn vader met recht in het gelaat zou durven zien en deze zou aan hem merken, dat er „iets” was. Hij voelde wel, dat hjj in den grond van de zaak laf was en dat zijn ouders hem met het volste recht van liefdeloosheid zouden mogen betichten, maar de vrees voor ontdekking was sterker in hem. dan het ver langen bun zijn liefde te bewijzen. Aan den een en kant te groote en te veel toegevende liefde aan den anderen kant te groote en te harde strengheid, wist onze Koos self niet hoe hy zich moest houden en Neef daarom in Nijmegen. Verduistering van 29.000 mark Teen Zaterdagochtend in het Hoofd spoorwegstation te Keulen pensioengelden zouden, worden uitbetaald, bleek de daar mede belaste ambtenaar niet aanwez g te zijn. Uit het onderzoek bleek, dat deze amb tenaar, die een langen staat ve.n dienst achter den rug heeft, zich met 29.000 Mark uit de voeten heeft gemaakt. HU is met een auto naar Dtiseldorf gereden en vandaar waarschijnUik naar Nederland gevlucht. vulde nu de plichten aan zijn betrekking Wat zoud de gevolgen zijn.... vernedering verbonden met stiptheid en had zich zelfs aan het studeeren gezet om zijn positie nog te verbeteren. Met zijn vrienden had hij to taal gebroken en het was alleen Johan de Greeve met wien hij nog omgang had; zelfs George stond hem nu tegen, temeer, daar hij in. Réné zoo geheel het tegendeel had gevonden van wat George altijd van hem bad verteld. Ook mevrouw Van Erp was hem schijnbaar gunstig gezind, ofschoon hij heel goed had gemerkt dat bU haar het fortuin zijner ouders niet weinig gewicht In de weeg schaal legde. Om deze reden ook had hij tot nu toe nog niet zijn dure kamers op gezegd en zijn motor verkocht, waardoor hij nog altijd verplicht was zijn moeder om geld te vragen. Hij voelde nu wel. dat het dom was geweest een ulterljjken schijn te willen ophouden, maar een teruggaan scheen hem nu ónmogelijk en zou hem bovendien zijn kansen op Leonie dcen verliezen. Nu echter had een briefkaart 'kort en tonder verdere opheldering hem naar huis ontboden en met bezwaard hart en allerlei duistere gevoelens en vermoedens zat Koos in de gloeiend heete, stoffige tram. Hjj had een gevoel of hU op weg was naar bet laat- Werk en dit groote katholieke land, den hemel smeeken, dat de duivel van ongerech tigheid voor goed uitgedreven worde, opdat hij niet, na eenigen tijd buiten rondgezworven te .hebben, m zijn huis wederkeert, onge twijfeld teven anderen met zich nemend, erger dan hij. P. fr. Laetancio Vaske O. F. M. Minas Geraes, 5 November 1930. Nu moet u my toch eens ronduit zeg gen. mevfouw De Greeve.... sou ik er al een vrouw op na mogen houden? Mia vluchtte blozend de keuken in Jurgens liet zijp tevreden glimlach langzaam wegtrekken en trok verwoed aan zijn sigaar, de anderen luisterden in spanning. Maar natiitirliilr iontzpn waarom prettig en aangenaam. Max richtte zich met een knipoogje van dankbaarheid op by deze vleiende lofrede. Welnu vervolgde hij met een menge ling van ernst en humor Ik heb een meisje lief en zij mij. Dan vraag haar, riep Johan lachend. Daar zit hem nu Juist de kneep.... Ik krijg de kans niet, want haar papa schijnt een geweldigen afkeer van my te ïfebben althans. Verder kwam hij niet, want met een schok kwam Jurgens in zijn stoel overeind en met bleek gezicht, terwijl hem de tranen langs de vangen Hepen, riep hy ulM Ten gevolge van aardstorting Tengevolge van een aardverschuiving is bij Segovia een ledige personentrein gede railleerd. De locomotief en zeven wagens werden volkomen vernield. De machinist kwam om het leven, terwijl de stoker ern st g gewond werd. Het verkeer op dit baanvak is reeds se dert 48 uur gestremd. Tengevolge van hzt noodweer zijn nog drie andere trajecten ge stoord. De Hollandsche lezer zal zich uit de dagbladen van eenige maanden terug nog wel herinneren, hoe in die dagen de Bra- ziliaaasche regeering tegenover het buiten land haar heilige verontwaardiging er over uitsprak, da> er onder haar twintig Staten kinderen drie waren, nJ. Minas Geraes. Rio Grande do Sul en Par ah y ba, welke voort durend blijken gaven van revoiutionnaire neigingen. Ik weet niet, of zij, er wel bij heeft vermeld, dat die neigingen biets met communisme of welk staatsgevaarlijk stelsel ook. te maken halden. maar uitsluitend als een gevolg moes ten beschouwd worden van de presidents verkiezingen in Maart, waarbij Julio Presters, de regeeringscandidaat. als toekomstig pre sident werd aangewezen. Hoe *t ook zij, de regeering lichtte de telegraaf-agentschappen in, dat evenals in zoovele andere landen op *t wereldrond, ook in Brazilië ^ontevreden, roerige elementen 't hoofd opstaken, trach tend 'l wettig gezag omver te werpen doch dat zij. zich van haar zware verant woordelijke taak wél bewust, met behulp van de 17 overige staten de 3 oproerige .tot rede zou weten te brengen en te dwingen om orde en rust te bewaren. Overigens, zoo luidde 't, had de heele zaak niet veel te be duiden. De toekomstige president, Julio Presters, die den nden November officieel zijn ambt zou aanvaarden, maakte al vast een reis naar N^ord-Amerika. Engeland en Frankrijk om zich aan de regeeringen persoonlijk voor te stellen en de belangen van zijn Land te bepleiten; bij welke gelegenheid hij met de grijze bewindsmannen van de Oude en Nieuwe Wereld wel bedenkelijk het hoofd zal geschud hebben wegens de woelingen en beroeringen onder de menschheid. Wist dan de regeering voor de buitenwereld nog 'n zekere voorname houding te bewaren, binnenshuis heeft zij met haar tegenstanders maanden en maanden lang in politie ken strijd gevochten als kat en hond. De Bra- ziliaansche binnenlandsche politiek, en mis schien ook wel die van verscheidene andere Zuid-Amerikaansehe republieken, zou men kunnenvergelijken met 'n soort bokspartij, waarin de een den ander met inachtneming van zoo weinig mogelijk regels zoo vol ledig mogelijk knock-out tracht re slaan, of wel men zou zich ook een hartstochtelijke Hollandsche dorpspolitiek in 't groot mogen voorstellen, waar persoonlijke heb- en eer zucht de voornaamste drijfveeren van 't handelen zijn en de zorg voor *t algemeen welzijn als *n saaie, droge bezigheid wordt beschouwd, alleen geschikt voor kamerge leerden of 'n philosophische conferentie. In verband met de revolutie dateert de oneenigheid vanaf September {929, toen twee groote politieke partijen zich tegen over elkaar stelden ter beslechting van den strijd om 't presidentschap. De regeerende partij, de „Concentrevao” genaamd, had Julio Presters als candidaat op de lijst en de andere, de „Allian^a liberal" Getulio Vargas, in dien tijd staatspresident van Rio Grande do Sul. Tot beter begrip van de zaak zij hier opgemerkt, dat de eerste partij een conservatief karakter had, zooveel mogelijk willende vasthouden aan den fei telijk bestaanden republikeinschen regeerings- vorm de tweede partij was soepeler en vooruitstrevender en naar velen buiten staanders toeschijnt, ook 'n weinig eerlijker en oprechter wat de rechten van 't z.g. ^ouvereine volk” betreft, o.a. op haar program stellend het geheime kiesrecht, hetgeen gedurende al de vroegere jaren 'n paskwil was geweest. Zoowel de eene als de andere partij telde haar aanhangers over 't geheele land. Naar oude zede en gebruik heeft ook geen van beide geld noch moeite gespaard, noch in triges versmaad om 't vurig beoogde doel verwezenlijkt te zien. De regeerende partij met den (thans afgezetten) president Was hington Luiz aan 't hoofd, had echter dit op haar tegenstander voor, dat ze 't heft in handen had, d.w.z. dat ze b.v. voor de propaganda de algemeene staatskas kon aanspreken en bij de stemming een moreel dwingende macht bezat op talloos velen, die een staatsfunctie uitoefenden. Dat alles zouden de anderen haar vergeven hebben, want zoo waren van oudsher de costumen. Zelfs toen na de verkiezingen Julio Presten tot overwinnaar werd verklaard, zou de „Alliantja liberal” zich misschien bij *t ver lies van haar candidaat neergelegd hebben, omdat geen mensch uit 't stemmengeknoei kdh wijs worden. De regeering echter, eenmaal op weg van dolle machtsuitoefening, dreef maar door, niet terugschrikkend voor de meest unfaire I middelen, om de macht van haar tegenstan- I der voor goed te wreken. De gekozen af gevaardigden van Parahyba werden gewoon weg niet erkend en een aantal van Minas kon eveneens thuisblijven. De regeenngs- partij ensceneerde zelfs opzettelijk misdrij ven in de „liberale” staten, opdat zij tot de buitenwereld zou kunnen zeggen Ziet ge wel. wat een ordeloo^e bende de „Allia^na liberal” is I Groote federale troepencon tingenten werden in deze staten neergelegd, welke met vele geweren, kanonnen, mitrailleurs en dergelijke den liberalen moesten beduiden, dat zij den mond te houden hadden. Met verbeten woede moes ten de kopstukken van de liberalen lijdelijk toezien, omdat in die dagen middelen en geschikte gelegenheid tot weerstand ont braken. Achteraf is *t onbegrijpelijk, dat de centrale regeering niet meer op haar hoede is geweest. Heel de lucht in Zuid-Amerika hing vol van den geest van verzet. „Ze bibbert van de revolutie koortsschreef Sub Umbra nog maanden terug in de Nieuwe Eeuw. Chili. Peru en Argentinië waren reeds voorgegaan het zou wel won der zijn, indien Brazilië in de gegeven om- standigheden niet zou volgen. Na zich zoo goed als 't ging klaar gemaakt te hebben, sloegen de ontevreden Staten een revolutie- plan in elkaar en, 't moet gezegd worden, met veel takt en sluwheid, want toen op 'n gegeven oogenblik aan 't plan gevolg werd gege- e 1. viel de beweging den president Washington Luiz, die overigens zijn pappen heimers wel kende, zóó koud op 't lijf, dat hfj daarna weinig positiefs heeft uitgericht, zijn heil zoekend in leugens en grootspraak. Verschillende omstandigheden moesten tot 't welslagen van de revolutie bijdragen. Vooreerst was er slechts een kleine schok noodig om de heetgebakerde Zuidelijke temperamenten, gedurende maanden en maanden getergd en vernederd, tot uitbar sting te brengen. Begin Augustus werd de president van Parahyba, Joao Pessoa, door zeker sujet lafhartig vermoord en hiervoor werd door de liberalen de fede rale regeering min of meer direct verant woordelijk gesteld. Aldus zou ’n martelaar als symbool van den heiligen strijd niet ontbreken. Verder werd de treurige eco nomische toestand in scherpe tegenstelling geplaatst met de vuige persoonlijke-belangen- politiek der regeeringspersonen, waartegen thans alle Brazilianen, uit liefde tot 't va derland, werden opgeroepen met 't schoone vooruitzicht van 'n nieuw en herboren Brazilië, met voorspoed en gerechtigheid. Op denzelfden dag en op hetzelfde uur brak eensklaps de revolutie uit in *t Zuiden, in *t midden en in *t Noorden van Brazilië. Dank zij de slimme taktiek van de liberalen en de inertie van de regeering, ging *t den revolutionnairen van ’n leien dakje. Met behulp van hun eigen politie-troepen en vele vrijwilligers-bataljons viel stad na stad, staat na staat, zoodot ze in veertien dagen rijds heel Brazilië (ongeveer half Europa) in hun macht hadden, op de Staten Rio de Janeiro en S. Paulo na. Toen zij zich in hun enthousiasme gereed maakten om de laatste en zwaarste klappen uit te deelen, kwam 'midden in die bedrijven 't radio bericht, dat eenige generaals in Rio de Ja neiro, in de zekerheid, dat verdere tegen stand verloren moeite was, den president Washington Luiz gedwongen hadden af te treden. Dat was iets ongehoords. Niemand had durven hopen, dat de revolutie zoo gauw geëindigd zou zijn en mét zóó groot succes bekroond zou worden. Washington Luiz, de despoot, afgezet I De sirenen van de bioscopen, de fluiten van fabrieken en locomotieven, de klokken der kerken, alles wat maar geluid kon geven, begon te stampen en te daveren om aan den jubel uiting te geven. Van alle kanten klonken vreugdeschoten. De jongens buitelden van blijdschap over den grond en marcheerden tot *s avonds laat met trom en ketel door de straten, luide viva's uitbrengend op de groote mannen hunner partij. Voor den doorsnee-Braziliaan is de re volutie van 1930 wel de grootste en gewich tigste gebeurtenis, die ooit in zijn land heeft plaats gehad. Hij is thans vol optimisme voor een groot en glorieus tijdperk. Men moet echter wel bedenken, dat de mannen, die nu 't roer in handen hebben en een nieuw I Brazilië moeten scheppen, zelf tot *t ‘oude regime behoord hebben. Laten wij, katholieken, uit liefde tot de Loos vrouw deze smeekbede ongevoelig en schoot den chauf feur dood, wiens zakken hij daarna kalm doorzocht totdat hU de portefeuille vond, die een bedrag van 24 gulden inhield. Een toegesnelde gendarme slaagde er in. Loos te overmannen. Loos werd ter dood veroordeeld. Eugénie Dith tot levenslangen dwangarbeid. Toch was blij lang niet meer dezelfde van voor een half Jaar terug. Zooals dikwijls een machtig gevoel ot een diep ingrijpende ge beurtenis een mensch plotseling verandert, zoo was ook Koos, toen hij eenmaal met Leonie van Erp in kennis was gekomen en zag dat zUn liefde haar niet ongevallig was, I nooit meer op een cent beoeven te rekenen Dat is niet waar.haar vader houdt wèl van Je en als hU ooit zl)n dochter zou afgeven.... dan.... dan.... maar, waar moet ik dan heenwat komt er dan van als ze weg is wat komt er dan van mij..? Max was opgesprongen.... alle spot en oolUkheld was uit zUn gelaat verdwenen. Deze woorden openbaarden hem plotseling den angst, dien de oude heer in zich had omgedragen. Nooit hadden h(j en Mia er aan gedacht Jurgens weg te zenden en zoo van zelfsprekend ^hadden ze zUn blijven be schouwd, dat In geen van beiden de gedachte was opgekomen, dat het dit was, wat den ouden heer zoo afkeerig maakte. Met één stap stond hU naast Jurgens en had diens bevende hand in de zijne genomen. Beste papa Jurgens gü hebt dus ge dacht, dat Mia oh ik onmenschelljk genoeg zouden zijn u aan uw lot over te laten dat heeft noch Mia noch ik aan u verdiend neen.... gU zult bU ons blijven deelen in ons geluk.... Mia zal u met dubbele llef- dfeblUven verzorgen en ik zal,haar daarbij helpen en zoo God wilzie ik u reeds wandelen met uw kleinkinderen. Zeg me, pa pa Jurgens.... wilt ge me nu uw kind ge ven? Mia was ook weer binnengekomen knielde naast den stoel van Jurgens 1 Zoo innig was de vriendenband die de aan wezigen bond, dat niemand er aan dacht zich vreemd, zich te veel te voelen bij dit in tieme tooneeltje. Jurgens legde bevend overwonnen nu zUn hand op Mla’s hoofd en sprak zacht; weinlj gerust gesteld zijn vader had dus rijn gewone wandeling door het dorp niet nage^iten en dat leek Koos een gunstig tee- ken misschien vergiste hij zich ook wel en wac het heel iets anders rijn bedachten waren natuurlijk terstond naar het geld ge gaan, toen de briefkaart kwam maar nu hij goed nadacht zou zUn moeder hem toch w»l gewaarschuwd hebben. Deze gedachten beur den hem een oogenblik weer op, maar hoe dichter bij Mook naderde, hoe somberder XJn gedachten wee- wer len en hU nam het vaste besluit in leder geval eerlijk te zUn en alles te bekennen, in Godsnaam dan maar een hevige onweersbui, liever dan ook makr iets achter te houden, het was toch een ellendig pak op Je ziel, zoo iets. Een herhaald langgerekt gefluit kondig de aan, dat de tram bet viaduct te Mook naderde, nog één halte dus. en hU was er. Toen hij uitstapte, keek hij den weg op of hem ook iemand afhaalde.... niemand.... en het welrilgje restje noop, dat het „iets anders’’ zou zijn zor.k nu geheel weg en met een bezwaard hart stapte hy den zij weg op, die naar de kleine villa zijner oudere voerde overdenkend, hoe hU zijn vader alles zou uitleggen Hij zou nog maar zwijgen over Leonie en daarvoor een meer gunsti ger gelegenheid afwachten. Voor het hek aarzelde hij nog een oogenbMk. keek naar de ramen of hU daar niet een bemoedigend gezicht zag. maar noch zijn moeder noch zijn zusje waren te zien, heel even maar trilde de electriacbe schel door het huig. AWordt vervolgd) Oud-min!ster Loucheur heeft aan een pers vertegenwoordiger een verklaring afgelegd over den economischen toestand in Europa. Loucheur wees er op, dat er thans in Europa. Rusland niet meegerekend, zes mu lleen werkloozen rijn, hetgeen beteekent, dat procent der beschikbare arbeidskrachten tot werkloosheid is gedoemd. vooronderstellen de verdragen een macht, die het eerbiedigen der verdragen en de inter nationale veUigheld kan beschermen. Deze macht bestaat echter tot op heden practisch niet -n daarom moet Frankrijk zelf voor zijn veiligheid zorgen. De Fransche minister president Tardieu heeft In zUn redevoering slechts den nadruk willen leggen op het frit, dat een herziening der verdragen op grond van art. 19 van het Volkenbondspact alleen mogelUk Is bjj volkomen eenstemmigheid onder de betrokken staten. Wanneer een dergelljke volledige overeenstemming voor handen zou zijn, dan zou men een revisie tot zekere hoogte in overweging kunnen ne men. Zonder een dergelljke eenstemmigheid zou een revisie slechts een oorzaak tot oor logvoeren kunnen scheppen. Deze groeiende Dultsche appetijt is geen kalmeerende garantie voor den vrede der toekomst. De generale staf heeft evenmin ooit de pa radoxale gedachte gehad een aanval Sovjet Rusland voor te bereiden, of derge lljke plannen te steunen. Reeds ten tijde van Wrangel heeft hij persoonlyk operaties van dezen aard met scherpe woorden veroordeeld als even gevaarlijk als illusoir. De Moskousche beschuldigingen zijn waan ideeën. waarmede men zich niet ernstig kan inlaten. Veel beter is het terug te keeren tot de wereld der werkelUkheld en zich te wenden tot de belangrijke gebeurtenissen van de laatste 14 dagen. De redevoering van minister Curtlus heeft een te groote beteekenls. dan dat men die tilzwUgend zou kunnen voorbUgaan. De duis tere wegen der Dultsche regeering zUn door deze redevoering plotseling scherp in het licht gesteld. Betreffende het Youngplan heeft Curtlus gladde en schoone woorden gevonden. Men is thans ver verwijderd van den tijd, toen dr. Stresemann Zijn laatste krachten uitputte om van de Dultsche Industrieelen de nood- zakelUke offers voor de reparatlebetalingen los te krijgen. Thans, nu de linker Rijnoever ontruimd is, ontziet men In Dult*chland de kringen, die 'betalen kunnen. Men heeft de hervormingsplannen van Parker Gilbert m X vuur geworpen en laat thans duidelijk een eisch voorvoelen betreffende een moratorium Curtlus Is wel voor den vrede, doch hU verstaat hieronder absolute gelijkheid van rechten en waarborgen. Frankryk Is niet doof en verstaat zeer wel, waar de rjjks- mlnlster van bultenlandsche zaken heen wil. HU deelt op de militaire clausulen van X verdrag van Versailles en de gedé-mtlltarl- reerde zone-Curtlus doet het voorkomen alsof de bewapening niet een eenzUdlge ver plichting van Dultschland was, en dat Dultschland een recht had de ontwapening van anderen te elschen. Wanneer Duitsch- land de door dr. Curtlus gewilde bUeen- komst van een algemeene conferentie zou bereiken, dan zou men zien in hoe verre het zUn verplichtingen, voortvloeiende uit het verdrag van Versailles, vervuld heeft, en zal men kunnen vaststellen of de voor naamste bepalingen van het verdrag niet zUn overtreden, of de Dultsche handelslucht- vloot niet den kiem vormt van een militaire luchtvloot, of de Reichswehr niet een mach tig kaderleger is, of de organisaties, die door je autoriteiten, geduld en aangemoedigd worden niet behooren te worden opgeteld bU het leger. 2 Massigli heeft te Genève honderdmaal be wezen, dat de bepalingen van het vredes verdrag voor Dultschland niet zUn nageko men. Het verdrag van Versailles bepaalt voor de voormalige geallieerden niet ontwa pening, doch slechts bewapenlngsbeperkjn- gen in overeenstemming met de elschen der veiligheid. De redevoeringen In de Fransche Kamer hebben voldoende uiteengezet, dat het be- wapeningsmlnimum van FrankrUk reeds be reikt, zoo niet overschreden is. Bovendien Er zijn wederom drie pjeuwe financieelqj schandalen aan het licht gekomen. In Tou- Iousq heeft de directeur van een kleine bank, Bagès, de deuren van zijn instelling gesloten en de vlucht genomen. In dezelfde stad werd een ander ban kier. Acabeau, wiens passiva verscheidene millioenen moéten bedragen, gearresteerd en in Lyon werd de bankier Veré onder be schuldiging van misbruik van vertrouwen en bedrieglijke bankbreuk gevangen ge- nomeh. In de wandelgangen der Kamer, waar een zeer zenuwachtige stemming heerscht, wordt beweerd, dat nog andere, tot dusver niet ge noemde parlementsleden in de «aak Oustric betrokken zyn. Deze geruchten condenseerden rich Zater dagavond tot het, ook reeds door La Repu- bllque gebrachte bencht, dat minister president Tardieu van plan Is na afloop van de hedenmorgenvroeg te houden kabinets- zittlng met zyn kibinet af te treden. Vast staat in ieder geval, dat het prestige van het kabinet tengevolge van het aftreden van drie zyner leden buitengewoon is ver minderd. Slawek is reeds met de samenstelling zUn regeering begonnen. HoogstwaarschljnlUk zal bet In het ministerie van binnen- en buitenlardsche zaken tot groote vere-nderlngen komen. De huidige minister van binnenlandsche zaken, generaal Skladkowskl. zou aftreden en aan den minister van bulte. i indsche zaken Zale«kl zal, paar men verwacht, de tegenwoordige minister zonder po-tefeulle. Beek, als staatssecretaris en vertrouwens man van maarschalk PUsoedski toegevoegd worden. HUIZEN, 1875 M. Uitsl. K.P.O.- uitzending 8.009.15 Plztenccncert ir.30 Godsdienstig Halfuurtje 12.01 12.15 Politieoer. 12.15«-45 Lunchmu- ziek K-R.O.-Trio r .45—200 Grarro- foonpl. 2.003.00 Vrouwenuurtje 3.003.30 Kmp-cursus 3-3°5-°o Ver zorging v/d Zender 5-00f.30 Gratr.o- foonpl. 6.30—6.45 Radio-Verbondskwïr- tiertie 6.45-7.15 Schriftverbetering- cursus 7. r/>7-45 Mr. V. G. G. M. Dubois Hebben de Boerenleenbanken wel reden van Bestaan 7.458.00 Politieberi 8.008.r5 Concert K.R.O.-orkest 8.158.30 W. Nieuwenhuis Radio-Hcor- spelen 8.300,00 Hoorspel „Mi nramp” 9.00—9.15 Vaz Dias 9.1511.00 Vervolg Concert 11.0012.00 Gramo- foonpl. HILVERSUM, 298 M. Uitsluitend A.V.R.O.-uitzendine 8.009.45 Gramo- foonpl. 10.0010.15 Morgenwijding 10.3012.00 Concert A.V.R.O.-Kwtntet 12.002.00 Concert Haarl. Orkest Ver. 2.002.30 Vrouwen'-alfuurtje 3.004.00 Knipcursus 4.004-30 Klass. Gramo- foonpl. 4.305.30 Kinderuurt;e 5,30 7.00 Concert Tuschinsky-orkest -’.00— 7.30 Eng. les 7-308.00 Sem Dresden -hDe Bruiloft van Figaro” van Mozart 8.00—9.30 Studio-Uitz. van fragm. uit „Jong Heidelberg” van Carl Millöcker. A.V.R.O.-koor en versterkt Omr. Qrkest 9.3010.00 Koos Speenboff 10.00 Vaz Dias 10.1510.45 Omroeporkest 10.4511.15 Concertgebouw-trio 11.15 12.00 Gramofoonph DA VENTRY. 1554,4 M. 10.35 Mor genwijding 11.05 Lezing 12.20 Con cert D. Bettger (sopraan), J. Coleman (ba riton) ta.50 Orgelspel door E. O’Henry 1.20 Orkestconcert 2.202.25 Televisie 2.30 Uitz. voor scholen 4.50 Orkest concert 5.35 Kinderuurtje 6.20 Le zing 6.35 Nieuwsber. 6.55 Beric: ten 7.00 Zang door M. Bonin en Tfcrne 7.20 Lezing 7.45 Lezing 8.05 Concert Kwintet. M. Nelson (sopraan) W. Beland (ténor). In de pauze te 8.20 Lezing q.20 Berichten 9.35 Berichten 9.40 Lezing 10.00 Dansmuziek 11.0012.20 Dansmuziek. PARIJS „RADIO PARIS”. 1725 M. 12.50—2.20 Gramofoonpl. 4.05 Gramo- foonpl. 6.50 Gramofoonpl. 8.20 Con cert. Orkest en solisten. LANGENBERG, 473 M. 6.207.20 Gramofoonpl. 10.0010.15 Gramofoonpl. 11.30 Gramofoonpl. ia.251.50 Orkestconcert 4.355.35 Liederen-voor- dracht 7.107-40 Gramofoonpl. 7.50 „Sturm im Wasserglas”, Blijspel in 3 acten van Bruno Frank 9.50 Eij de Zesdaagsche te Keulen. KALUNDBORG, 1153 M. 11.20— 1.20 Orkestconcert a.204.20 Orkest concert en zang 4.204.50 Kinderuurtje 7.208.20 Orkestconcert 9.1010.20 Orkestconcert en Zang. BRUSSEL, 508,5 Ml 5.20 Dansmu ziek 6.50 Gramofoonpl. 8.35 Orkest concert m.m.v.tenor 9.35 Dansmuziek 8-35. (338.2 M.) Concert georganiseerd door de S.A.R.O.V. ZEESEN. 1635 M. 5.457.00 Le zingen, daarna vroegconcert 9.5011.50 Lezingen 11.50ia.15 Gramofoonpl. ia.151.20 Lezingen 1.20—1.60 Gramofoonpl. 3.50—4.50 Middagcon cert uit Leipzig 4.50—7.15 Lezingen 7.20 Concert 7.50 Hoorspel „Sturm im Wasserglas” 9.40 Weerbericht. Onder den kop: „Uit den droom naar de werkelykheld" publiceert Poincaré In het dagblad „Excel lor" en In het te Buenos Aires verschUnende blad „La Nacion" een artikel, waarin hU zich keert tegen de ty- dens het proces te Moskou Inzake de Indus- trie-partU geulte beschuldigingen en een krachtig enaanval doet op den Duitschen mi nister van. buitenland che raken, dr. Curtlus. in verband met diens onlangs uitgesproken gfoote redevoering. Poincaré zet uiteen, dat de Moskousche be schuldigingen tegen FrankrUk gericht even zinneloos zün als vreemd aan de werkelUk held. HU kan beve tlgen, dat noch hy, noch Beland, noch de Fransche generale staf ooit in eenige contact heeft gestaan met de in- dustrieparty of de doeleinden, die deze be weert na te streven. HU heeft dan ook Inter ventie in de bestaande Sovjetverhoudingen niet begunstigd en niet gebUlükt. Voor het Assizenhof van Versailles is een moordproces behandeld tegen twee jeugdige roovers, die bleken een buitengewoon ver eelt gemoed te bezitten. De beschuldigden waren twee Elzassers. de 21-jarige George Loos en zUn 17-jarige minnares Eugénle Dith. In Januari van dit jaar waren zy na het plegen van kleine diefstallen te Straats burg, naar Parijs gekomen. Zij kochten een regNver en munitie en besloten In koelen Moede, hun ledige zakken te vullen door een /taxichauffeur, een zekeren Peretto. te doo- den en te berooven. ZU namen te St. Denis een taxi en verzochten Peretto hen de Stras- bourgstraat af te rijden. BU Malmaison Heten zij stilhouden, en terwlil Eugénle Dith de aandacht van den chauffeur vasthield door een twist te be ginnen over het bedrag dat <e meter re gistreerde. schoot Loos op hem. De chauffeur, die slechts gewand werd, sprong van zjjn zitplaats en liep weg. Loos ging hem achterna en naaide hem in. Pe retto viel op zUn knieën en smeekte rijn leven te s|>aren ter wille van en kinderen. De aanvaller bleef voor Het 6000 ton metende stoomschip „Lud- wlgshaten" van den Lloyd, verkeert in noed. Het schip staat by Kaap Mal* in de Golf van Panama in brand. Naar uit Moskou wordt gemeld, heeft het proces tegen de Industrieelen de open bare aanklager Krylenko verklaard dat de mededelingen -van de beklaagden de acte van beschuldiging volkomen bevestigen. HU heeft alle bekiaatden aan hoogver raad schuldig verklaard, welk misdrijf hy bewezen acht. TUdens het verdere verloop van de Za- terdagavondzlttlng In het proces t:gen de Industrleele Partij, te Moskou, werden Fe- dotow Otschkln en 8Un n verhoord om trent hnn politieke opvatting en omtrent de relaties, welke zU met bultenlandsche firma» hebben onderhouden. Fedotow is een oud-lld der KadettenpartU en directeur van een, groote textielfabriek. Hy verklaarde, dat de bultenlandsche, speciaal Engelsche firma's, die orders van de Sovjets ontvingen, haar rekeningen met een procent verhoogden. Deze sommen zun uitbetaald aan de Rus-y sische emigranten in het buiten and. Daareiy boven is een kwart procent provisie voor Xe Industriee'e PartU berekend. In totaal hebben, aldus Fedotow^/ emigranten 200.00J roebels ontvangen, genover de Induetriee’e Partij 50.000 roebel. Otschkln verklaarde. dat hy getracht heeft de Industrleele Partij te brengen tot de Industriallseerlngspolitiek der Sov jets. Daarby heeft hU geheel onder invloed van Ramsln gestaan. Ook Sltnin bekent, bU de transacties met bultenlandsche firma's, steekpenningen te hebben aangenomen. Zjjn geheele politiek was, volgens zUn gerkJarlng, gericht ge weest op interventie. Volgens zijn berekening heeft de Industrleele PartU JaarlUks, al'een reeds van de Ams.-lkaanszhe ranclers van 80.000 tot 100.000 vangen. Sltnin bekende verder, dat hij geloofd heeft aan een mislukking der valuta-polltlek der Sovjets. BU rijn arrestatie werden meer dan 7500 goedroebel op hem bevonden met tsaristische beeldenaars. ste oordeel, vond dat de tram meer vaart had dan gewoonlUk en schrikte bU ieder schril locomotief gefluit op. Natuuriyk giqg het over het geld zyn vader was er achter gekomen en nu wachtte hem zójn toorn, zou hU wat moois te hooren krijgen, natuurlek een geheel ander mensch geworden. HU ver- en dus tóch zichzelf moeten gaan bekrimpen. bU de familie Van Erp. waar hy natuurHjk alles moest vertellen en dan misschien.... God. als hü Leonie ma^r niet behoefde op te geven! Deze gedachte martelde hem zoo danig. dat hy opstond en met zijn lange beenen tusschen de banken door naar het balcon Hep om wat frlssche lucht te krygen. Hé, Ravensteyn, sprak hem een Wekende aan. die nU niet had opgemerkt, men zou waarachtig biy zyn je weer eens in Mook te. zien in de stad zeker verbazend drukke bezigheden? Dc laatste woorden gingen vergezeld van ten knipoogje en Koos deed zyn best rijn gericht tot ten glimlach te plooien, het geen pehter JammerlUk mislukte, spreken deed hy geen woord. Thuis toch niemand riek? Je zet soo'n begrafenisgezicht, vroeg de ander belang stellend. Zoover ik weet niet, antwoordde Koos. Neen, Ik heb tenminste den ouden heer Bister nog In het dorp gezien. Koos ging weer naar binnen, geen lust gevoelend een gesprek te voeren waartoe ny rich nie’. in staat gevoe de. Toen hadden de waorden van den Mookenaar hem een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 19