ONS BLAD L. Frankenberg - Alkmaar I DE PARTIJRAAD aangifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval dit nummer bestaat uit drie MAANDAG 1 DECEMBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. «1 BLADEN f 40 VÖOPXA4MSTE cKlEUWS 50 jaar Stille Omgang Plechtige herdenkingsbijeenkffmst Brand aan boord der DO X Visschersboot gezonken Aanslag op een caféhouder Wegens een spotprent Tricotfabriek af gebrand Brand te Amsterdam BOEKBESPREKING Hoog water Modderregen Brand te Groningen Auto door een trein gegrepen Dr. Ender kabinetsformateur Deugnieten Het communisme in China De brutale inbraken te Oss Mijnramp in Oklahoma Vijf en veertig arbeiders bedolven De Gemeenschap aangeklaagd Het complex van de N.V. F. Boeren Zn. te Weert in de asch gelegd De dreigende mijnwerkersstaking in Engeland Het bovendeel van den linkervleugel vernield JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Mgr. Mignani door de roovers vrijgelaten LUXE DOOZEN voor Boorden, Zakdoeken, Dassen. Manchetten of Handschoenen, Geldkassa’s, Bijouterie-dooxen. 1 Oostenrijksch kabinét afgetreden 5 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of f Vijf dooden Snel ingrijpen voorkomt erger De dader gearresteerd Naar de „Msb." verneemt, is, naar Tricotfabriek te Weert afgebrand. De, Zakenvlucht naar Indië naar 45 arbeiden in China Msr. Door leerlingen? Zaterdagochtend zijn Alleen in Schotland is het werk neergelegd Brand in een pannenfabriek Bewusteloos geraakt Barometerstand 9 uur v.m.: 774. Voort*. Droorloods door brand vernield dit de Vreemd na tuur verse hansel Een sta-in-dea-weg bijna opgeruimd bij vuur De twee inzittenden gewond Kindje gestikt Ook de tweede dader gearresteerd bij een ongeval met dooya aa^nppoop ABONNEMENTSPRIJS Mr kwartaal, voor Alkmaar R— goor buiten Alkmaar 2.65 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 honger KMAAR Na. 433 De heer Van Tijen vliegt niet Nederland terug Tijdens een hevigen storm is een visschers- boot in de omgeving van La Coruna ge zonken Van de bemanning zijn vjjf personen ver dronken f 11 udr werd de gealarmeerd voor ge- het Belangrijk artikel on Curtins. Slawek is reeds bezig met de samenrtet* ling van een ministerie In Polen. MÜnramp in Oklahoma bedolven. Verschenen is de Memorie van Antwoord betreffende hoofdstuk VII B (Departement van Financiën) der Rijksbegrooting 1S3L. Mijnstaking van 92.000 arbeiders in Schot land. Dingvldey gekozen als voorzitter der Duit- sche Volkspartij. Trekt dr. F. M. WUmut zich terug uH dn politiek* De politie te Groningen heeft aangehou den den 13-jarigen J. H en den 9-jangen L. J aldaar woonachtig, die de laatste dagen niet minder dan van 40 fietsen de banden en 19 auto's de reservebanden hebben doorge sneden. Bijeenkomst in de Ridderzaal ter herden king van de invoering van de Kinderwetten een kwart eeuw geleden. woning gearresteerd. Omtrent de motieven van den aanslag is De vakbonden der Schotsche mijnwerkers hebben In hun vergadering van Zaterdag middag besloten de voorstellen der werk gevers te verwerpen In de Schotsche mijnbedrijven werd der halve met ingang van Zondagmiddag het werk neergelegd. Hierbij zijn 92 000 arbeiders betrokken. niets bekend. De heer Van Tijen zal niet naar Nederland terugvliegen. Bandoeng is de laatste lan dingsplaats en van daar zal het toestel naar Nederland worden teruggezonden. De heer Van Tijen blijft enkele maanden voor zaken in Ned. Indië en zal ook nog naar Australië gaan i. die in het i zijn. In de op 40 mijlen oostelijk van Mc. Ales- ter gelegen mijn Halle yola had een ontplof fing plaats waardoor 45 mijnwerkers in een meer dan 450 M. diepe schacht werden be dolven Men is thans bezig met reddingspo gingen. Tot nog toe werden dertien lijken jen vier gevonden te voorschijn gehaald Vergadering van den Partijraad der BK. Staatspartij. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.19 uur. Brand aan boord van de Do X. Het bo vendeel van den linkervleugel vernietigd. Door snel ingrijpen werd algebeele vernia- Uging voorkomen. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1— regels f 1X5: elke regel meer f d-M, RECLAME pee (tegel f <75 voor de eerste pagina; vooe de ortrige pagina* ».5d. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing é.M per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 9-tt Zondagmorgen kreeg de caféhouder H. te Arnhem bezoek van een man. die iets ge bruikte. Toen H. zich even naar den kelder wilde begeven kreeg hij plotseling van den bezoeker een slag met een hard voorwerp op het hoofd, waardoor hij bewustelbos neerviel, naar het gemeentelijk ziekenhuis waar hij geneeskundige Gunstige berichten De minister voor de mijnen verklaarde, dat het conflict In de mijnindustrie, .dat heden dreigde uit te breken, bezworen is. In de meeste districten zal het werk wor den voortgezet en men hoopt zelfs dat m alle districten het geval zal zijn. De uitvoer van steenkolen zal er dus niet onder te lijden hebben. Een auto, waarin gezeten waren een heer en een dame uit Utrecht, is Zaterdagavond waarschijnlijk doordat de bestuurder onbe kend was met den weg op den onbewaakten overweg aan den Leyenscheu weg onder Bilthoven gegrepen door den trein, die te ongeveer half elf in Bilthoven aankomt De auto werd totaal vernield, de dame werd ernstig, de heer licht gewond Belden zijn naar het ziekenhuis te Utrecht vervoerd, waar rij ter verpleging nijp opge- notnen. Te Groningen is Zaterdagnacht brand uit gebroken in de centrale keuken, In een in den dlstributletijd opgericht houten gebouw, dat thans dienst doet als laboratorium van den gemeentelijken gezondheidsdienst. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hier kwaadwil ligheid In het spel is, omdat dit gebouw mid den op de straat .taat en omwonenden al herhaaldeltjk bij den gemeenteraad hebben aangedrongen net op te ruimen, omdat het een belemmering van het verkeer is. Een groote droog loods van de dakpannen- fabriek der Gebroeders Noten te Swalmen is door brand totaal vernield. Eenige machi nerieën. alsmede een groote hoeveelheid droograampjes ging in het vuur verloren. De schade, welke door verzekering wordt gedekt, wordt op 15000 geschat. Van 1 Dec. af is het ronken in warentari- zen en groote winkel* te Amsterdam ver boden. Overleden rs het lid van den Raad van State mr. dr. G. F. M. baron van Hugrnpoth tot Aerdt. H meest worden vervoerd. o hulp kreeg. dader was intusschen gevlucht, doch toen H bij kennis kwam, kon hij een nauw keurig signalement opgeven. De dader. J. A- werd Zondagmiddag te Dieren in zijn BO Grave is op de Maas nog geen noe- menswaardige verandering ingetreden De Beersche overlaat werkt nog over de geheele lengte, van den bovenloop van de Maas wordt tusschen 25 en 30 c M. was gemeld, doch de zijrivieren zijn thans snel vallende In Gennep en omgeving is de toestand verbeterd, de electrische pompen moeten echter nog blijven werken, temeer daar men thans veel last van het grondwater begint te ondervinden. Hierdoor is o.a. de woning van den burgemeester te Mook geheel door het water omgeven Het communisme Mignani vrijgelaten. bij rerlioo van 'a anderen vinRK. Twintig konijnen en vijftig rrfymotten zijn gestikt, de brandweer heeft den brand ge- bluscht, zoodat het gebouw voorlooplg nog niet is opgeruimd. Zutphen in het water Het water te Zutphen heeft thans een. hoogte van 8 19 M bereikt. Het water drngt thans de huizen binnen, kelders loopen onder, enkele menschen hebben hun woning reeds moeten verlaten. De Emmerikscheweg. de weg naar I^aren en de Buitensingel zjjn cndergelopoen. zoodat daar het verkeer ge stremd is. Gistermorgen te ongevei brandweer te Oosterbeek| een brand aan de Openbare Lagere school aan de Weverstraat. Spoedig was de motorspuit aanwezig, die evenwel geen dienst behoefde .te doen, daar de buren en concierge spoedig den brand wisten te blusschen. •Bij nader onderzoek bleek in drie verschil lende lokalen brand te zijn gesticht. De schade Is gelukkig gering en beperkt zich tot gebroken ruiten en schade aan hout werk. gordijnen en kasten. De politie deelde mede, dat het vermoeden gewettigd is, dat een of meer leerlingen aan den brand debet rijn, daar ook op het bord en langs de muren met krijt geteekend is. i 14 dagen geleden was er ook brand ont dekt. Onbegrijpelijk is dat zulks midden op den dag heeft kunnen geschieden zonder dat iemand er iets van heeft bemerkt. De dreigende mjjnwerkemtaking in Enge land voorkomen. Het Ooetenrijkvche kabinet is afgetreden Dr. Ender kabinetsformateur. Er is in dezen Partijraad geenszins een nieuw Katholiek gemeenteprogram opgesteld, er is Seen klaarheid gekomen- ten aanzierf van vele belangrijke punten b v. ten aanzien van de personeele belasting en de winst uit de bedrijven maar In ieder geval zullen de hier ge voerde besprekingen (aan de hand der uitgebrachte prae-adviezen) ertoe lel den. dat reeds terstond vele gemeente raadsleden hun taak duidelijker vóór zich zien liggen, en dat in de toekomst de formuleering van een katholiek g<^ meenteprogram. zich aanpassend aan de nieuwste omstandigheden, verwezenlijkt zal kunnen worden. De tweede inbreker, zekere de R., die in den nacht van Donderdag op Vrijdag bij de bekende poging tot inbraak in de villa van den beer Max Hes te Oss wist te ontkomen, is thans door de politie te Hemond gear resteerd. Daarmede heeft de politie te Oss de hand weten te leggen op twe$ berucht^ bonzes. Mgr Mignani. die den 14en October door communisten gevangen werd genomen, is thans vrijgelaten, ten einde voor zijn mede gevangenen een losprijs te verkrijgen. Hij ver klaarde. dat res Chineesche priesters en zeven Chineesche kloosterzusters bevrijd waren. maar dat vier buitenlandsche priesters en rijf buitenlandsche kloosterzusters onder troepengelelde naar Tangtiangsoe in de pro vincie Kian werden vervoerd. Men vreest, dat de lange tocht door de bergachtige streken de meer bejaarde susten geheel zal uitputten. Te Roermond en omgeving is Vrijdagmid dag een vreemd natuurverschijnsel waarge nomen. Tijdens een paar regenbuitjes was de lucht eigenaardig geel gekleurd; in de regendruppels zat een fijne gele stof. Auto rijders merkten deze op de ruiten, de kwee kers constateerden, dat ai hun serre-ruiten met modderspatten bedekt waren. Toen deze opdroogden, werd de fijne gele stof duidelijk'" zichtbaar; het was buitengewoon zacht en voelde als een soort poeder aan. Het verschijnsel werd ook noe waargeno men te Baexem, Maasnlel en Swalmen Weldra zal het 50 jaar geleden zijn dat het gezelschap van den Stillen Omgang te Amsterdam werd gesticht. Dit feit zal plech- tig worden herdacht op Zondag 15 Maart den Zondag vóór het Mirakelfeest. Alsdan zal in het Concertgebouw een herdenkings bijeenkomst worden gehouden, welke zal worden opgeluisterd door de aanwezigheid van Z. D. H Mzr. J. D. J. Aengenent. bis- schop van Haarlem. Te Belfeld. nabij Venlo, heeft een kind van acht maanden oud. een apenootje in de luchtpijp gekregen, waardoor het aan ver stikking is overleden. Zaterdagmiddag te 2 30 uur brak aan boord van de Do X te Lissabon brand uit, welke werd veroorzaakt door een vonk van een hulpmotor. die voor het laden van de batterijen in het vliegschlp dient. De brand breidde zich snel over het bo venste deel van den linkervleugel uit. Met behulp van de zich aan boord bevindende vuurblusschers bestreed de bemanning het vuur. Zjj werd daarbij geholpen door ma trozen en arbeiders van het marlnevllegsta- tlon van Lissabon, evenals door een afdee- ling brandweerlieden, die zeer spoedig in booten verschenen. De brand werd In be- trekkeljjk korten tijd gebluscht. De schade is belangrijk. w Het geheele bovendeel van den linkervleu gel is vernietigd. De tanks van het vlleg- schip bevatten een groote hoeveelheid brand stof en zonder bet snelle ingrijpen van de liulpmanschappen zou het toestel ongetwij feld geheel vernietigd rijn geworden De reparatie van den vleugel zal eenige weten in beslag nemen. Een officier van het Portu- geesche mlnisv-rie van Marine heeft zich naar de Do X begeven. Een groote menigte belangstellenden sloeg het blusschingswerk van land af gade Poging tot brandstichting van schoolgebouw Een hulde uit de lucht omstreeks kwart voor elf verscheen een Pandervliegtuig boven van Houten's fabrieken te Weesp. A] spoedig bleek, dat het toestel dat boven de gebou wen cirkelde en eenige stunts uitvoerde, be stuurd werd door den heer v. Graft, instruc teur van de Nat. luchtvaartschool. Hij wierp n.l. een brief van den volgenden inhoud uit: ..Hartelük gefeliciteerd. Mooi succes Enor me prestatie. Hulde aan den heer v. Tijen. Ben trotsch op hem. v. Gra1£." Op deze wijze bracht dus de meester hulde aan zijn leerling. Op wien men met recht trotsch kan rijn. Zaterdagavond omstreeks 8 uur werd de brandweer te Weert gealarmeerd voor een uitslaanden brand in een der tricotfabrieken van de N.V. F. Beeren naburige gehucht Dries geleg/n Het vuur, dat in het oudste gedeelte van het complex gebouwen, waarin de magazij nen gevestigd zijn, uitbrak, vond tn den voorraad garens gretig voedsel? Toen bijna drie kwartier nadat de brand was uitge broken. dA eenige motorspuit van het dorp voor het eerst water gaf. stond het geheele complex reeds In lichter laaie. Met de grootste moeite wist men den inventaris van het kantoor en een kleine partij goederen in veiligheid te brengen. De brandweer be paalde rich tenslotte tot het nathouden van het woonhuis van een der firmanten, dat ibghouden is gebleven. Hét geheele complex, waaronder begrepen de twee jaar geleden nieuw gebouwde fabrie ken. is in de asch gelegd. Na het middaguur Is de fabriek gesloten; men tast in het duister hoe de brand is ontstaan. Verzekering dekt de schade. Op de fabrie ken werkten ongeveer 300 menschen. De groote Club der Christelijk Socialen heeft in de bijeenkomst van Zondag de aan Dr. Ender versterkte opdracht tot kabi netsformatie met ingenomenheid begroet en hem allen gewenschten steun toegezegd Nog Zondagmiddag heeft Dr. Ender, een aanvang gemaakt met zjjn onderhandelin- gen zoowel met het Schoberblok alsook met de Heim-wehren. De Besprekingen duurden tot ’in de late avonduren voort, waarbij, naar verluidt, ze kere voortgang werd gemaakt. De moeilijkheden houden, verband met de basis waarop een arbeidsgemeenschap van het Nationale Economische Blok, den Land bond en het Helmatblok zou kunnen tot stand komen. Het is mzigelljk, dat Dr. Ender, als bonds kanselier. het ministerie van btanenland- AES HET WINTERT. Uitgave van Boekzaal dar Geheele Wereld. Tilburg. Onder de vele uitgaven welke tegen Kerst mis het licht zien, slaat dit meer «J» wtn- terlectuur bedoelde boek r.og zulk "n kwaad figuur niet, al vinden we de lectuur wel wat eenzijdig op het ..boersche’’ gericht, en al zouden we de zeven-en-twintig teekeningen van Vincent van Gogh. hoe goed ze overi gens ook in deze entourage passen, liever op ander, c.q beter papier gedrukt hebben gezien. Kan daarover echter eenig verschil van meening bestaan, de keuze van de me dewerkers en de opgenomen fragmenten lijkt ons 'n heel goede. Met smaak hebben wa het artikel van Pieter v. d. Meer de Walrhe (en over Vincent van Gegh, gelezen evenals de tragische, scherp en raakgeziene schets van peelwerkersmisène van den jongen. Ka tholieken romancier Anton Coolen Kees Meekel geeft een van z'n Cow-boy schetsen, waarin bjj zoo typeerend dit ruige, maar trouwborstige slag menschen. onder wie hij zelf geruimen tijd geleefd heeft, weet te schilderen. Pakkend is het verhaal van Marie Koenen en „De Verloting" van Jurriaan Zoetmulder; interessant de geheel in dialect geschreven schets ..Van Oskaar en den Does." Een der fraaiste bijdragen vinden we even wel de machtige greep welke Herman de Man deed met z'n schets uit het Boerenle ven Zijn ..Heerschrra van het Gewest” is een kleine roman, een schema, dat aanlei ding zou kunnen zijn tot een spannend en levenswaar boek. Het boekwerk, dat 111 bladzijden groot is. sluit met een korte, maar belangwek kende analyse van Anton van Duinkerken, der figuur van den grooten Noor en ontdek kingsreiziger Fridtjof Nansen. Wie goede Literatuur wil hebben voor de komende winteravonden zal dit boek een welkome gave vtoden. Voor St. Nioolaas- of Kerstgeschenk is bet uitermate geschikt. Toen gisterenavond tegen 8 uur de schui tenvoerder K. A. Koenes in het keukentje van zijn woning, twee hoog achter, in per ceel 60, aan de De Wittenstraat te Amster dam een petroleumlamp wilde bijvullen viel deze plotseling van het aanrecht af, waar door de brandende olie zich over den vloer verspreidde. In zijn schrik, stiet de man tot overmaat van ramp ook het blik met pe troleum. dat hij voor het bijvullen van de lampahad gebruikt, op den grond met het gevolg, dat het keukentje In een oogwenk in lichte laaie stond. De man vluchtte met zijn vrouw en drie kinderen, waarvan de oudste ongeveer 10 jaren zal zijn, langs de trap naar beneden. Inmiddels werd de brandweer gewaar schuwd. welke zeer spoedig met twee motor- spuiten ter plaatse was. hetgeen een geluk kig feit mocht heeten. aangezien het echt paar er in zijn verbouwereerdheid niet aan gedacht had het jongste kind, de vierjarige Gerda, die in de alkoof der woning in een ledikant lag. in de vlucht mede te nemen. Terwijl met een straal op de motorspuit de heftig om zich heen grijpende vlammen, zoo veel mogelijk werden bedwongen, slaagde de brandwacht De Groot er in tot de vol rook slaande alkoof dooi te dringen en het kind, dat reeds bewusteloos was te redden. Het meisje werd naar beneden gebracht, waar het met behulp van een zuurstofkoffer vrjj spoedig weer werd bijgebracht Per auto-brancard is de kleine daarop naar het Tesselschadeziekenhuis vervoerd. Inmiddels werd onder leiding van hoofd brandmeester Hartdorf ook de comman dant de heer Gordijn was eenigen tijd ter plaatse het blusschingswerk met kracht voortgezet Te ongeveer kwart over acht was men t meesier, zoodat dit brandje beperkt bleef tot wat in de terminologie der brand weer een kleine brand heet. De keuken en de aangrenzend- woonkamer zijn geheel uitge brand. terwijl de alkoof geblakerd werd. De le etage er woonden in het perceel zes gezinnen had van waterschade te lijden. Schuitenvoerder Koenes, die zelf bij het gebeurde brandwonden aan de vingers en linkerpols opliep, welke ter plaatse werden verbonden is tegen brandschade verzekerd In he< proces te Moskou zijn alle be klaagden schuldig verklaard. leiding van een onlangs in het tijdschrift ..De Gemeenschap verschenen caricatuijr, betrekking hebbend op het Zondagavond^ gebed van den K. R. O., een aanklacht we-l gens persoonlijken eerroof Ingediend 4>ij dir kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht. beschikking komen, behooren deze allereerst te worden aangewend tot verhooglng der zedeltjke en lichame lijke volkskracht. Daartoe dienen te worden genomen krachtige maatrege len iH het belang der volksgezondheid, met name ter bevordering van den woningbouw. Hierbij worde in het bijzonder gelet op de behoeften der kroostrijke gezinnen. Volgens telegrammen uit'Weenen is het kabinet-Vaugoin afgetreden. De bondspresident heeft den „Het zevende meisje", dong H. Wolffenbuttel-v. Rnnycn Uitgave G. B. van Goor Zonen. Den Haag. Het gelukkige gezin van een boekhande laar is in het gelukkige bezit van aes dochtertjes en wordt verblijd met de ge boorte van een zevende meisje. Groot* vreugde in het gezin, waar een echt-Room- sche geest heeracht. Schrijfster vertelt on prettige wijze van de gebeurtmtawn en heeft er smaak van. de tafereeltje* zoo wvv te tooveren. dat men ze als t ware riet re- beuren. Onze meisjes zullen met veel mw, totgevaUen van bet seventri so^bb. Over vier weken weder gerepareerd In aanvulling on de berichten betreffende den brand kan worden gemeld, dat de vleu gel binnen korten tijd zal kunnen worden gerepareerd. Uit Friedrichshafen en Altenrhein reserve-onderdeelen telefonisch ontboden, terwijl het noodige technische personeel binnen anderhalve week te Lissabon wordt verwacht. Men neemt aan dat de IX) X over ongeveer een maand gerepareerd zal zijn, zoodat dan de tocht zal kunnen worden voortgezet. Behalve den linkervleugel is niets bescha digd. Nalatigheid of oprei kunnen worden uit geschakeld. Bfj het tutbreken van d<\ brand bevon den rich vijf personen aan boord. De ka pitein was afwezig. De hulpmotor heeft tijdens den tocht van FnedrichsHafen tot Lissabon perfect ge- functionneerd. Direct na beëindiging der-, reparatie zal de tocht worden voertgeret. Er is over deze richtlijnen heel noeglijk gedebatteerd, maar in algemeen zijn zij toch onaangetast gebleven. De praeadviseurs hadden ter vergade ring een heel gemakkelljke taak. Vóór de praeadviseurs aan het woord kwamen, hadden de debaters onderling de taak der praeadviseurs reeds opge knapt. Zoo b.v. ten aanzien van Mr. Van Spaendonck's betoog, dat de gemeenten haar personeel niet in een uitzonde ringspositie mogen plaatsen tegenover het particulier industrle-personeel door toekenning van (naar verhouding) te hooge loonen, enz Zeer terecht betoogde de heer IJssel- mulden. dat aan rechtvaardig loon moest worden vastgehouden en dat d- overheid het goede voorbeeld moet geven. I. Belastingen. De personeele be lasting dient niet hoofdbron te worden in het plaatselijk belastingstelsel. De mogelijkheid tot expansie, welke zjj biedt, behoort eerst te worden benut, indien door bet gebruik maken van andere middelen, welke der gemeente ten dienste staan, een behoorlijke vervulling van haar taak niet vol doende Is verzekerd. Ten aanzien van de schoolgeldhef- flng worde rekening gehouden met de draagkracht der gezinnen. In het algemeen verdient het daarom aan beveling. ook het aantal niet-school- gaande minderjarige kinderen daarbij als maatstaf te nemen. IL Bedrijven. Bij de exploitatie van gemeente bedrijven worde de tarie- ven-politiek niet gebruikt, om te ont komen aan een verzwaring van in komsten, en/of vermogenshefflng. m. Sociale voorzieningen. Voor zoo ver tengevolge der nieuwe regéling aan da gemeente, ruimere middelen ter Jér. dat we een officieel vast- >gram beschikken, e/órganisatie van katho- feraadsleden maar niet en dat ook een orgaan katholieke gemeentepolitiek niet Deze Partijraadsvergadering nu stond ta het teeken van „het beleid der ge meente met betrekking tot belastingen, bedrijven en sociale voorzieningen, mede ta verband met de belangen der groote gezinnen”, en bij uitstek deskundigen Mr. O. Kropman, wethouder van Amsterdam, Y. Keestra, burgemeester van Culemborg en Prof. Mr. Dr. J. van der Grinten, hoogleeraar aan de N1J- meegsche R. K. Unlversiteit hadden bun prae-adviezen uitgebracht. Het onderwerp was voorzeker welge- kccen. Op welhaast geen enkel ander politiek terrein toch bestaat er zooveel onzeker heid, zooveel verwarring als op het ge- bieef der gemeentepolitiek, en het was van groot ^polJMtk belang, dat men zich ta een bijeenkomst van de „fine fleur” onzer politici eens uitsprak over bepaal de gemeente-politieke vraagstukken. Dat daarbij de nieuw geldende finan- tieele verhouding tusschen Rijk en Ge meenten in aanmerking werd genomen, en dat vrijwel alle beschouwingen ult- gingen van het besef, dat de groote gezinnen in het bijzonder beschermd behooren te worden, verleende aan deze vergadering een bijzonder actueele en een voor katholieken bijzonder sympa thieke be teeken Is. Nu meene men echter niet, dat door de voor deze vergaderingen uitgebrachte prae-adviezen en de ter vergadering ge houden debatten het behandelde vraag stuk tot volledige klaarheid is gebracht. Er is- en blijft veel verschil van mee ning, en men behoeft zich daarover niet te verwonderen: bijna alle gemeenten hebben verschillende belangen! En bovendien spreekt ook het ver- Khlllend Inzicht in ekonomische vraag stukken een woordje m^**" Het is geen worn heden nog niet over gesteld gemeent^pn dat het met di lleke gemeenf vlotten wilde voor tot bloei kan komen. In iedere gemeente heerscht een heel •parte gemeentelijke toestand; met geheel verschillende factoren moet in de onderscheidene gemeenten rekening ge houden worden, en terecht heeft Mgr. Molens, de voorzitter van den Partijraad, er in zijn slotwoord voor gewaarschuwd, dat de afdeeling Gemeentepolitiek van ons Partijbureau zich er niet op zal gaan toeleggen, in bepaalde vakjes be paalde voor schriftjes voor bepaalde ge meentelijke kwesties bij de hand te hebben. Voor gemeentelijke politieke moeilijk heden bestaat er geen panacee. Toch moeten er algemeene richtlijnen gijn. En enkele dier richtlijnen zijn o.L ter Partijraadsvergadering duidelijk genoeg naar voren gekomen. De prae-adviseurs hadden zich na onderling overleg op deze richtlijnen vereenigd. AH* «bonne’s op djt blad rijn ingevolge d k 1 *^*a cnSevvlle» verzekerd voor een f tav®n'l*nSe cebeele onxwbiktbeid tot werken door f vei) bij een on ze va) met f nefl bil acrlie, van een hand, f 1 OE bil verHe».van een f £A bij een breuk van •ter volgende u.tkrerinzen OUUU.- verlie, van beide armen, beide beenen ol beide onzen aoou, O^!ppoop T Z5B’" ren voet of een ooz 1 1dulmof tritednrer been of arm De Katholieke Staatspartij mag met voldoening de jongste Partijraadsverga dering in haar nieuwste geschiedenis vastleggen. Er rijn natuurlijk geen besluiten ge nomen noch ook zijn er deze of gene tendensen in moties belichaamd. Dat alles behoort niet tot de taak van den Partijraad: de Partijraad stelt vraagstukken aan de orde, studeert cn doet studeeren, geeft zekere richtlijnen aan, wikt en weegt de voor- en nadeelen van zekere strevingen; hij doet een mentaliteit geboren worden, hij schept een katholieke werksfeer, voor zoolang de Katholieke Staatspartij in bepaalae aangelegenheden tot in onderdeden nog niet positief en praktisch-pod- tiek stelling genomen heeft. Vóór alles verricht de Partijraad voor bereidenden arbeid, en Juist daardoor is de Partijraad zoo n belangrijke in stantie. want ook in de politiek geldt, dat van een goede voorbereiding veelal het welslagen der onderneming afhangt. BUREAU: HOF AI IMaloon: Administratie Redartir No. 633 gouverneur van Vorarlberg, dr. Ender, met de vorming van een nieuw kabinet belast, die de re op dracht heeft aanvaard (Dr. Otto Ender behoort tot de chr.-soc. partij. Hij werd in 1875 te Altach (Vorarl berg) geboren H;j is jurist, was lid van de constituteerende nationale vergadering en sedert 1918 ..Landeshauptmann" van Vorarl berg.) o te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1