RIJKSBEGROOTING VOOR 1931 PARTIJRAAD R.K. STAATSPARTIJ ZrVVEVLANDSCH WEUWS antwoord Hoofdstuk VUB De electrische treinen Nlet rooken In groote winkels ONZE OOST Oostersch complot Dr. F. M. Wibaut FINANCIËN De nieuwe Belgische leening LANDBOUW EN VEETEELT Het middel Matafto Een kwart eeuw kinderwetten Werktijdenbesluit voor winkels KERKNIEUWS LUCHTVAART Prof F. v. de Loo De Nederlandsche uitgeversbond van 1880 tot 1930 Een geschenk voor de Aeroclub c - - 1 Behandeling der prae-adviezen Rede van M&r. Dr. W. H. Nolens Mr. dr. G. F, M. baron van Hugenpoth tot Aerdt Memorie van J Frestvergaderlng en receptie Het doorloopen verboden na- Een verbod te Amsterdam Lid van den Raad van State Hét opaet op HM ontdekt Uit de politiek? De Spaaiwche regeering annuleert de bestelling HerdenkingsbUe it te 's-Gravenhage. mr. Am- Stockholm Ernstig ongetiteld Een Koolboven-toestcl. t. kringen der bevolking met eigen gedaan was voor het misdeelde den het Dertien Chlneesche koelies van dte onder neming Tandjong, gelegen In de onderaf deling Batoe Bahra, afdeeltng Asahan. gou vernement Oostkust van Sumatra, toebehoo- rende aan de NV. Cultuur Mjj. „De Oost kust”, spraken af niets meer van de assis tenten te zullen accepteeren. doch dadelijk tot krasse maatregelen over te gaan, daarbij gebruikmakend van allerlei wanens. De eed werd met het gebruikelijke Chlneesche ri tueel bezegeld. De koelies werden opgepakt en naar Medan gronden, vanwaar ze later naar China zullen worden gezonden. Nadere bijzonderheden omtrent de uitgifte te oe- 1985 In veel gemeenten is men uiterst gekrotn- Als gewoon burger en trotseerend het gevaar een reactionn-ir genoemd te worden, wil spr. zeggen, dat men ook rekening moet houden met de nog niet georganiseerde be lastingbetalers. Spr. dankt nog eens de prae-adviseun en de debaters en sluit de vergadering met den Christelijken groet. De vrije middag of ochtend gedut cade het tijdvak 29 Nov.—5 Dec. Een vooraanstaand Rotterdammer heeft aan de Rotterdamsche Aëro Club een Kool- hoven-vllegtulg ten geschenke aangeboden. Het toestel is reeds bij de Koolhoven-fahriek besteld. Welk tvpe mach me dit 1*1 xU» 1* nog niet bepaald. gelukwensch eer~t sprak Tn naam van meer dan fTO Blmchopyn, In nazin van 19.000 Inlandsche Priester studenten. Het bestuur van de Federatie Amsterdam der S.D.A P. heeft van dr. F. M. wibaut een schrijven ontvangen, waarin deze mededeelt geen candldatuur meer te zuren aanvaarden voor de a. s. raadsverkiezingen. Dr. Wibaut, die thans 71 jaar oud is werd in 1907 voor het district IX in den Amsterdamschen Raad gekozen. In bet voor jaar van 1914 werd hjj wethouder voor <*e volkshuisvesting, arbeidszaken en pensioenen; hij was toen de- eerste sociaal-democrati- sche wethouder van de hoofdstad. In de oorlogsjaren kwam ook de afdeeüng levens middelen order zijn beheer. Het staat nog niet vast, of de heer Wi baut. die. naar men weet, ook lid van de Eerste Kamer is. zich geheel uit het poli tieke leven zal terugtrekken. Belastingen Vermindering van het inkomen van land bouwers als gevolg van den ongunstlgen toe stand, waarin hun bedrijf verkeert, brengt vanzelf mede, dat de betrokkenen tot een lager bedrag in de inkomstenbelasting zul len worden aangeslagen. Geleden verliezen zullen, indien en voor zoover zij niet tn min dering kunnen worden gebracht van hetgeen andere bronnen van inkomen over het ver- liesjaar hebben opgeleverd, verrekend kun nen worden bU de vaststelling van het irf- komen voor het volgende of de beide volgen de belastingjaren. De minister kan ook nu geen termen vin den tot het indienen van een voorstel tot af schaffing van de grondbelasting. Omtrent de heffing van personeele belas ting voor bedrijf slocalltelten als winkels, kot flehulzen, kantoren e. d., is nog kort geleden beslist bij de behandeling van het wetsont werp omtrent de financieele verhouding tus- schen rijk en gemeenten. De minister ziet geen reden daarop thans terug te komen. Tegen het denkbeeld, rljwlelbelastingmer- ken na een zeker tijdstip tn het belasting jaar tegen verminderden prijs verkrVgbarr te stellen, of het belastingjaar tn twee tijd perken te verdeelen en voor elk dier tijd perken belastingmerken tegen het halve ta rief beschikbaar te stellen, bestaat bezwaar, omdat toeneming van ontduiking hiervan het gevolg zou zijn. Ten aanzien van den accijns op geslacht en het invoerrecht op vleesch merkt de mi nister op: Reeds de tegenwoordige finan cieele omstandigheden nopen hem, bjj zfjr te voren te dezen opzichte ingenomen stand- punt te volharden. Het heeft nooit in de bedoeling van de Tabakswet gelegen, verder in de economie van den kleinhandel in tabaksfabrikaten Ir. te grijpen dan voor de verzekering van den accijns noodzakelijk werd geacht. De minis ter heeft dan ook bezwaar, in de Tabaks wet een bepaling op te nemen, waardoor ver koop van tabaksfabrikaten beneden den ban- derolleprUs wordt verboden. Het is hem be ft Wegens' klachten over het doorloopen in de rijtuigen der electrische treinen, heeft de directie der Nederlandsche Spoorwegen het doorloopen in de rijtuigen der electrische treinen ónmogelijk gemaakt door de rijt'igen der verschillende klassen af te sluiten. Hier door kunnen de relz'gers niet meer wil'e- keurig instappen, doch moe'en direct in een der rijtuigen waarvoor hun plaatsbewijs geldig is, plaats nemen. Wanneer reizigers worden aangftroffen In een hoogere klass^ dan. .waartoe hun plaats bewijs recht geeft, zullen zij moeten bijbe talen. Verschenen is de Memorie van Antwoord op het Voorl. Verslag over Hoofdstuk VII B (dep. v. Financiën) der Rljksb^rrootlng 1931 We ontleenen er aan: De praeadviezen Prof mr dr. J. J. VAN DER GRINTEN heeft zijn betoog beperkt tot beantwoording van de vraag welke wijziging zal de wet van 1923 brengen ten opzichte van de plaatse lijke geldmiddelen 7 In het gewijzigde stelsel ligt voor de ge meente het zwaartepunt bij de zakelijke en de verteringsbelastingen en onder laatstge noemde rubriek neemt de Personeele belas ting de voornaamste plaats in. Deze is. wat haar voornaamste grondslagen betreft, een gezinsbelasting en het gevaar is niet denk beeldig, dat in verband met de bevoegdhe den. die de gemeente hieromtrent bezit, de evenredigheid in belastingdruk tusschen ge zinnen en ongehuwden verloren gaat. Vooral voor de kinderrijke gezinnen is opvoering van de belastingbedragen uiterst bezwalbnd. Indien de wet van 1923 er toe zou leiden, dat de gemeenten noodgedwongen of uit tacti sche overwegingen, (de schoone schijn van een gering aantal opcenten op de gemeente fondsbelasting) den druk der Personeele be lasting. te hoog zouden gaan opvoeren, zou dit een zeer ongewenscht gevolg zijn van het nieuwe stelsel. Komt het eerlang tot een wijziging, dan zal, wat het plaatselijk belastingstelsel be langt. vooral naar een herziening der Perso neele belasting moeten worden gestreefd. Mr KROPMAN betoogt, dat hier niet het groote gezin als zoodanig moet worden be schouwd, maar het bedreigde groote gezin, waar gezinsleven bloeit dat daarom een ele ment is van het gemeenteleven. doch dat niet tot ontwikkeling kan komen door gemeente lijke overbelasting. De eisch van draagkracht, d. w. z. van draagkracht berekend over de belasting, over het totaal aan gelden, dat de gemeente van haar ingezetenen heft, om haar uitgaven te bekostigen. -dus niet alleen over de directe belastingen, ook over de andere inkomsten der gemeente bijv de uitkeeringen uit de bedrijven en dit als een geheel beschouwd Hoe dit verwezenlijkt za’ worden, is een vraagstuk van techniek, waarbij de econo mische structuur der gemeente een groote rol speelt. Praeadviseur gaat dan de inwerking na van de wet 1929 op de belastingen en be spreekt enkele heffingen waartoe de gemeen te bevoegd is. Afzonderlijk behandelt hij de bedrijven, volkshuisvesting, werkloosheid, armenzorg en gemeeatepersoneel. De heer KEESTRA beziet wat er voor de gemeentebesturen op het punt van belas tingheffing te doen staat en belicht tn zijn beschouwing ook de bedrijfspolitiek, om daarna aandacht te schenken aan de sociale voorzieningen en aan de mogelijkheden, wel ke de verruiming der middelen hier schept en de wenschelijkheden, welke zich daarbij voordoen Heel in het algemeen resumeert hij zijn stof tn de volgende verklaring De gemeen ten moeten zich bij de nieuw geschapen po sitie niet laten verleiden tot het invoeren eener belastingregeling, waarbij de heffing naar draagkracht haar overwicht verliest. De verbeterde financieele positie, hoewel mis schien hoofdzakelijk bedoeld om een betere verdeeling en daardoor verlichting van lasten te brengen, moet in niet mindere mate ge bruikt worden tot het bekostigen van noo- dige sociale voorzieningen. En zoowel bij het een als bij het ander, moeten en kunnen de belangen der groote gezinnen, op vele wijzen gediend worden. sterdam, Rotterdam, Genève genoteerd en verhandeld worden. Aan een schrijven van Mgr. Carlo Salotti, Algemeen Voorzitter van bet Pauseljjk Lief dewerk van den H. Petrus aan de Nationaal Directeuren van S. P. L. in alle landen, ont- ieenen wy het volgende: „Na zooveel eeuwen van heldhaftig apos tolaat en ontzaglijke offers zjjn er nog tnil- lioenen heidenen, die niet hebben de kennis van 't licht des geloofs, noch de troost der ge naden van Christus. Vol dankbaarheid voor de overvloedige vruchten van het werk der Katholieke missionarissen verplicht ons toch de ondervinding, te constateeren. dat over al. waar de werkzaamheid van een Inland sche geestelijkheid zich paart aan de moeiten der missionarissen, de bekeeringen gemakke lijker en talrijker worden, dat meer zeker ook wordt de hiërarchische constitutie van de kerk, hoofddoel en bekroning van het werk der missionarissen. Laten wfj niet ver geten. dat het hart van een bisschop zijn seminarie is. dat de hoop van een diocees of een Apostolisch Vicariaat gelegen is in dit vormingsinstituut, dat krachtens den wil van Paus Plus itl in geen enkele missie mag ontbreken. Ziedaar, waarom HU, de Paus, het St. Petrus Liefdewerk noemt „zeer nut tig en zeer dierbaar aan ZUn hart", „voor werp van Zijn voortdurende zorg” en „een der meest urgente behoeften van dezen tUd". In deze woorden van diepgevoelde herderlU- ke zorg en liefde ligt heel, de bede de? mlssle-bisschoppen. die niet ophouden hun dringende waarschuwing tot ons te richten: „of afzien van de bekeering der heidenen, of hun zoo spoedig mogelUk een goed ge vormde eigen geestelUkheid geven." Het is daarom dat ik. mij richtend tot U, dat ik spreek uit naam van Z. H. die on langs het werk tot vorming en ontwikkeling van een inlandsche geestelUkheid aan mUn zorgen toevertrouwde. Ik spreek ook uitnaam van meer dan 200 bisschoppen, die dringend vragen om een seminarie, of waar dit reeds bestaat vragen om de middelen om het in stand te houden en jongelingen op te voe den, die in de toekomst daar het apostolaat zullen waarnemen. Ik spreek uit naam van 10 000 jonge inlandsche studenten, die op het oogenblik door de missionarissen worden op geleid en met spanning het oogenblik ver beiden, dat hun de handen zullen worden opgelegd, om zich dan geheel te geven aan de prediking van het Evangelie Ik spreek in naam van den oogst, die bevrucht door het zweet en dikwijls door het bloed der martelaren, reeds ritn staat, maar wacht op arbeiders om binnengehaald te worden.” Voor de oprichting van seminai rs.j’oor het onderhoud en voor de vorming der leer lingen zUn groote sommen noodig. Dit jaar alleen vraagt men 20.000.000 Lires voor het bouwen van Seminaries. Moge dit woord namens Z. H gesproken, ook in ons land niet tevergeefs gezegd zUn. Nederland heeft reeds zeer veel gedaan. Ket onderhoudt op het oogenblik ongeveer 900 studenten JaarlUks. Dat is een schltte- tend resultaat In enkele jaren bereikt. En men vraagt zich wel eens af: hoe is het mogelUk. Ja. hoe is het mogelUk? Nu eens is het een welgestelde familie, die een Beurs sticht, dan weer een ander die op zich neemt jaarlUks de onderhoudskosten van een semi narist op zich te nemen. uDlkwUls ook zUn het de penningskens der armen (een groot deel der contributies kom tvan de minst goed gesitueerden). ofwel van heel eenvoudige menschen die jaren hebben gespaard om een som. benoodlgd voor een Beurs, bijeen te brengen. Parochies zorgen dat hun jaarlUk- sche bUdrage minstens f 250 bedraagt, weer elders zorgen daarvoor bestaande mlssieclubs of rekenen afdeellngen van een Congregatie Hie Orde of H. Familie het zich tot een eer. een priester te d<v»n opleeiden. Organi saties als jongens- en miesjespatronaten, Burger-Jongelingen blUven niet achter. Zouden de dagen van St. Nicolaas en het aanstaande Kerstfeest niet buitengewoon ge schikt zUn om in verband hiermede zUn fi nanciën eens te raadplegen en te onder zoeken, of men mogeUJk ook kan medewer ken in deze, door Z. H. den Paus voorge schreven, richting in de Wereldbekeerlng. De oMerstaande adressen geven gaarne de gevraagde inlichtingen en brengen even gaarne uw 8t. Nicolaas-surprlse of Kerst geschenk over aan het hoofdbestuur te Rome. Voor Utrecht: kapelaan A. de Wit, Wal- burgsplein 1. Arnhem postr. 63879; voor Bre da: Mgr. J. M. v. Oers, Begünhof, Breda, postr. 30119; voor Haarlem: Rector H. J. M. Peeperkom, Keizersgracht 67. Amsterdam (O.), postr. 28036; voor 's-Hertogenbosch: Rector A. Vlngerhoets. Lange Nleuwstraat 191, Tilburg, postr. 63684; voor Roermond: Prof. Dr. Fr. Feron. Seminarie Roermond, postr. 136555. verschillende onder- van van in alle krachten kind. Spr. eindigde met den wensch. dat de be volking van Nederland.' in al haar kringen en geledingen, bU voortduring krachten moge ter beschikking stellen, welke, ge steund door de overheid, zich willen wijden aan de belangen van het misdeelde kind. Mej. mr. H. G. Veth, secretaresse van den Voogdijraad te Almelo, sprak namens de secretarissen der Voogdijraden een groep ambtenaren van wie- toewUding en inzicht het voor een groot deel heeft af gehangen of de jonge kinderwetten zouden gaan’leven in het hart der bevolking. Vtfi-c’°'ens was het woord aan den heer G. H. Honing, als oud-directeur van een RUksgesticht en thans directeur van een particuliere instelling, tevens voorzitter van de Directeuren-Vereenlglng. Dr. J. Th. de Visser sprak het slotwoord. Spr. bracht hulde aan de drie grondleggers en bouwers van het monument der Kinder- wetgeving n.l. aan minister Gort v. d. Lin den. Jhr. mr. A. J. Rethaan Macaré. die Jaren lang voor de beginselen, in genoemde wetten neervelegd, had gestreden en mr. J. Simon van der Aa. die al de ontwerpen voor de inwendige inrichting der tuchtscholen en opvoedingsgestichten samenstelde. De redevoeringen werden afgewisseld met zang van liederen door jonkvrouwe Jacoba Repelaer van -~DrieI, met pianobegeleiding van mevr. N. KesslerJung. Ten aanzien van het middel tegen mond en klauwzeer Matafto had de N. R. Crt.bjj zUn campagne voor dat middel zich os. be roepen op een sterk aanbevelend attest van twee Dultschers, dr. Poeppel en dr. Wlndisch te Berlijn, benevens op 't feit, dat de Spaan-* sche regeering 96.000 doses van het „middel” bU den heer Van den Berg had besteld. Thans meldt „Het Volk”, dat de Spaansche regeering 20.000 doses Matafto heeft afgeno men van den heer Van den Berg en deze heeft laten dlstribueeren en toedienen. Het resu taat was echter van dien aard, dat de resteerende partU van 76.000 doses is afbe-teld en dat de relatie met den heer Van den Berg tB afgebroken. De heer Van den Berg heeft, overeenkom stig de in Spanje geldende wetsbepalingen, bU de registratie het recept van zUn middel moeten deponeeren. „Het Volk” heeft het opgevraagd en drukt het af: Borstelgras 20 Gr.; Zwengras 26 Gr.; Gezegende Dtstelkruld 30 Gr.; Paardestaart; sylvaticum 40 Gr. Jeneverbes 60 gr.; Ki nabast 10 Gr.; Magnesium Sulfide 314 Gr.; Melkzuus Uzeroxydule Gr. bestreed de opvattingen van mr. v. Spaen- dxi:k, inzike de gemeenteloonen. De eenige toeliting kan zeker niet zijn, de loonstand- tard van de industrie van bepazlde plactsen. Dit zou een bron van verwarring worden. Het rechtvaardig loon moet getoest worden tan de levensbehoeften. Dat is niet zoo moeilijk te vinden. In middelgemeenten mag het loon niet beneden de f 30 zijn. Het ver zet tegen behoorlijke gemeenteloonen komt niet van de zwakken, maar van de sterken. De heer G. KEVENAAR, uit Tilburg, constateerde, dat prof. v. d. Grinten over de wet regelend de financieele verhouding nog niet gerust is, terwijl mr. Kropman deze wet een ra-np acht en burgemeester Keestra er enthousiast over is. Spr. ontwikkelde zijn bezwaren tegen de wet hij prefereerde bedrijfswinst boven directe heffing en cri- tiseerde enkele opinies ven irf^Kfoptnan. De heer MENSING uit Enschedé vroeg hoe het mogelijk is, dat aan een stelsel van huuro jslagen voor groote gez nnen een ge vaar van loondruk zou kunnen zijn. De heer J. B. HEMEL, uit Coevorden drong ook aan op verbeterde financieele verhouding tusschen rijk en provincie. Wat de werkverschaffing betreft, wees de heer Hemel er op, dat Binncnlandsche Za ken ten aanzien van de loonen in de werk verschaffing het behoefte-element veel te weinig erkent. Mr. C. ROMME, uit Amsterdam, maakte h-t bezwaar tegen de stelling dat de perso neele belasting geA hoofdbron in het plaaése- lijfc belastingstelsel mag zijn. Inzike de tarievenpolitiek wil spr. van geen veroordeeling van bedrijfswinston weten. Hij verdedigt met nadruk de winsten op de bedrijnen. Hierna werd gepauzeerd. Bij heropening van de vergadering deelde mr. Goseling mede, dat de commissie voor Citsregle nrnt na volledig is samen gesteld en onder zijn voorzitterschap zal werken. De commissie is volledig geworden door toetreding van de heeren mr. Bomans uit Haarlem en Hol uit Heerlen. Professor v. d. Grinten wijst er op, dat de wet zware offers aan ~het Rijk kan kosten. De vraag is verder, of de gemeenten nog vol doende financieele expansiepersp.ctief zullen hebben. Op dit belangrijk punt ziet het er voor de besturen niet zoo gunstig uit men is door de wet-De Geer aan bepaalde finan cieele grenzen gebonden. Ook spr. gelooft in mogelijke, spoedige wijziging van de wet om den gemeenten meer bewegingsvrijheid te geven. Onder de uit- keeringsformule vallen slechts 257 van de 1078 gemeenten. Burgemeester Y. Keestra achtte het te sterk uitgedrukt, als men zegt, dat hij ent- lousiist is over de wet-De Geer. Maar hij gelooft, dat de wet de mogelijkheid om een goede financieele en sociale gemeentepolitiek te voeren, vergroot heeft. Dat is het grootste voordeel ervan. Spr. erkent, dat opcetfttn op de fonds belastingen gevaarlijke belastingen zijn voor het groote gezin de schoolgelden moeten beantwoorden aan eischen van billijkheid voor het groote gezin is deze bèlasting een gewichtige factor er moet flinke aftrek zijn. Het totale schoolgeld zal nooit meer mogen bedragen dan hetgeen de gemeente be steedt. Spr. is ’t niet eens met de loonpolitiek van mr. v. Spaendonck hij is *t bijna geheel eens met den heer IJsselmuiden. Aan recht vaardig loon dient vastgehouden. De armenzorg dient teruggebracht bij de kerkelijke instellingen deze moeten op dezelfde hoogte worden geplaatst als de z.g. overheidsinstellingen. pen tegenover Katholieke ziekenhuizen of bewaarscholen men heeft in veel gemeente raden nog niets geleerd. De strijd tegen deze achterstelling dient op den voorgrond geplaatst, ook op de gemeente-programma’s. Spr. meent, dat ten aanzien van electrici- teit de groote gezinnen geld aan de gemeenten kosten. Men moet bij tariefbepalingen alle omstandigheden in het oog houden. Spr. meent, dat de gemeentelijke overheid haar personeel behoorlijk moet behandelen, maar niet in „buitengewone** mate. De overheid moet, volgens spr., vooral de groote gezinnen beschermen, men vindt die vooral in de Kleine burgerij en bij de arbei ders. Daarom moet hierop de groote zorg gericht zijn. Huurbijslagen kunnen inderdaad loon druk ten gevolge hebben. De arbeiders be talen veel te veel huur. Overleden is mr. dr. G. F. M. baron van Hugenpoth tot Aerdt, lid van den Raad van State. Godefridus Frantiscus Maria Hugenpoth tot Aerdt werd baron van Hugenpoth tot Aerdt werd te 's Heerenberg geboren op 10 December 1860. HU bezocht het R. K. Gymnasium te KatwUk. studeerde en promoveerde op proefschrift ..De bevoegdheid van den Raad van State” aan de RUksuni- versiteit te Utrecht en vestigde zich daarna als advocaat te Amhema Spoedig volgdg zijn benoeming tot adiunct-commies aan het Mi nisterie van Justitie, waar hU opklom tot com mies. Na adlunct-dlrecteur van het bureau van den Industrieelen eigendom te ®Un ge weest, deed* de overledene sUn Intrede bU de rechterlUke macht toen in 18?6 zijn benoe ming volgde tot substituut-offlcier vah Justi tie bU de rechtbank te Amsterdam en te Arn- lem (1900—1903). In dit laatste Jaar werd hü benoemd tot lid van den Centralen Raad van Beroep O W„ waarna in 1912 zijn benoeming volgde tot vice president van den Centralen Raad van Beroep te Utrecht. In 1917 volgde zUn benoeming tot lid van den Raad van Sta te. De overledene had o.a. zitting In de Staatscommissie voor de Statistiek, was lid en coadjutor van het Kapittel van de Souvereine Orde van Malta en voorzitter van de R. K Defensle-commlssle. HU was drager van scheidingen als: ridder in de orde Nederl. Leeuw en het eerekruis Roode Kruis. De nieuwe Belgische Staatsleening is overgenohien door een Internationaal b:n- klerssyndicaat onder leiding van Mendels sohn Co.. Amsterdem, de Neder'.anlsche Handel MaatschappU N. V., te Amsterdam, en de Schwelzerische Bankverein te Bazel, van welk syndicaat voorts deel uitmaken Pierson Co.. Banque de Paris et de» Pays Bas te Amsterdam. R Mees en Zoonen te Rotterdam, Scandin? vlska Aktiebolaget, Stockholm, Enskildabank, Svenska Hard’l»- bank A. B.. Göteborgs Bank te Stockholm. De leening is groot f 45 mi'ltoen 93 620.OC0 Zwlteersche fr». 67.5 0<XB Zweedsche kronen. ZIJ draagt 4% pet. renle per Jaar en wondt door annuïteiten glnnen in het jaar 1936 tot het jaar ajgelost. De geheele opbrengst dient tot vervroegde aflossing van het restant der In 1921 in de Vereenlgde Staten opgenomen 8 pet. dol- larleenlng. De leening zal gedeelteUk In Nederland, Zwitserland en in Zweden ter InschrUvlng worden aangeboden. Het ligt in de bedoeling, dat alle stuk ken der leening na de uitgifte der defini tieve obligatiën aan de b’urzen van Bazel, Zürich en ook in Rede Mgr.' Nelens. De voorzitter, mgr. Nolens, wil de ge leerde beschouwingen met een kort woord aanvullen. Doel van deze vergadering is, dat in *t licht van het hier gesproeken de verschillende punten door de betrokkenen nader onder de oogen worden gezien en naar omstandigheden in practijk gebracht. Spr. brengt lof aan de prae-adviseurs. De zaak is te omvangrijk en bevat zooveel concrete punten, dat het onmogelijk is, alles in een paar uur te behandelen.' De gezinspolitiek zal apart in een volgende Partijraadsvergadering behandeld worden. Men kan dan ook internationale vergelijkin gen maken, die dikwijls mooi klinken, maar die men toch altijd van nabij moet bezien om goed te oordeelen. Het advies-bureau van de Staatspartij is bijna klaar. Vooreerst zal gestreefd moeten worden naar concentratie vervolgens be hoeft men voor het adviseeren niet te wach ten op mooie kastjes en dossiers. De zaak moet zoo spoedig mogelijk in werking tre den. Katholieke gemeenteraadsleden moeten weten, waar ze zich aan te houden hebben. Bij de beschouwing van de rijksbelastingen thoet bij draagkracht in t oog gehouden wor den, het complex der belastingen. Iedereen heeft natuurlijk het minste bezwaar tegen belastingen waar hij zelf het minst last van heeft. Voor de gemeenten is niet de groote vraag: hoe komen we aan veel geld 7 en hoe moet *t dan besteed worden 7 maar welke zijn de noodzakelijke uitgaven 7 Waar blijft „de kleine man" 7 (gelach). Er was een tijd, dat men gemeenten had met het ideaal 1 geen belasting. Nu is *t andere uiterste bereikt. In „De Regimine principum'* heeft St. Thomas geleerd, dat er grenzen zijn tusschen de individueele en collectieve behoeftc-bevrediging. Dc laatste Zooals gemeld heeft de Minister van Ar beid. Handel en NUverheid, gelet op het be- paalde bU de artt. 8, zesde lid. en 9, vUfde lid. van het Werktijdenbesluit voor winkels 1929; aan hoofden of bestuurders van win kels in alle gemeenten des RUks vergund, dat gedurende het tijdvak van 29 November tot en met 5 Dec. 1930 aan de daarin werk zame arbeiders, in afwijking van het be- naalde in art. 2 eerste lid, van vorenge noemd besluit, geen vrUe middag of vrije ochtend wordt gegeven. De vergunning wordt verleend onder voor waarde dat: le. de ingevolge deze vergunning niet ver leende vrije halve dag vóór 13 December 1930 aan de betrokken arbeiders alsnog moet zUn gegeven onverminderd de ver plichting tot het geven van een vrijen hal- ven dag in het tijdvak van 6 tot en met 12 December 1930 ingevolge het bepaalde bU art. 2 van het Werktijdenbesluit voor win kels 1929; 2e. op een tot 13 December 1930 naast de arbeidslijst opgehangen geschrift met inkt wordt aangeteekend de naam van den be trokken arbeider en de dag, waarop aan hem 'de uitgestelde vrUe halve dag, wordt gege ven, welk geschrift ten oehoeve van de amb tenaren. genoemd in art 84 der Arbeidswet 1919, gedurende vier weken moet bewaard blUven en op verlangen moet woeden ge- toond. Gedachtenwisseling. De heer J. F. VAN MEEGEREN, voor- Xitter van den R. K. Bond voor Groote Ge- Zinnrn. dan'He het Partijbestuur voor het aan de orde stellen van deze gewichtige materie en de praeadviseurs voor hun sym pathie voor het groote gezin. Gezinspolitiek moet omvatten de zedelijke grondslagen den gezondheidstoestand en de materieele levensvoorwaarden voor het gezin. Noodig is voor de gemeentebelasting redelijke classi ficatie personeele belasting treft het groot ste gezin het zwaarst. In de zesde klasse krijgt men 4 pet. aftrek en in de vierde klasse 8 pet. Dan kunnen de opcenten er neg bij komen. Wij zouden biljarten vóór plezier vaartuigen willen belasten, daarna pas meu bilair op de dienstbode dient geen belasting gesteld te worden. De heer van Meegeren wil progressie op groote lichamen. Kinderaftrek dient ook berekend te worden bij de heffing der op centen op de vermogensbelasting. De wet- De Geer bracht ten minste een billijker kinleraftrek voor alle gemeenten. Bij de vaststelling der tarieven wil de heer van M. ook reductie voor groote gezinnen. Voor den woningbouw is het groote gezin nog met geholpen, het gezin kan in het al gemeen niet met de nieuwe Woningwet geholpen worden. Spr. blijft verder aandringen op extra- belzst.n» voor ongehuwden. Mr. B. VAN SPAENDONCK uit Til burg meende dat op de loonposten der ge meenten bezuinigd kan worden. Deze loonen toch beïnvloeden sterk de belasting. Bij een vergelijking van overheids- en particuliere loonen, dienen alle factoren in het oog gehouden te worden. Met „een goed voorbeeld geven” aan de ,Jage” industrie- loonen schiet men niet op. Onze export- industrie doet al het mogelijke om een dragelijk loon te handhaven. Mooie theo rieën alleen baten niet, de schoone wenschen dienen aan de praktijk getoetst te worden. Mr. STEENBERGHE maakt een prm- cipieele opmerking naar aanleiding van mr. Kropman's rid ting, dat de gezinsbescher- ming gelimiteerd zal worden door een be paald inkomen. Spreker gelooft, dat dit standpunt oniuist is en meent met prof, v- d. Grinten, dat ook hoogere inkomens de politiek der gezinsbeschertning mogen nnder- vin ien. De heer J. J. DE VLAM uit Eindhoven hoopte dat nu ook spoedig de financieele verhouding tusschen gemeenten en pro vinciën geregeld wordt. De heer IJSSELMUIDEN uit Arnhem kend. dat reeds sinds eenlgen tijd winke- llersvereeniglngen doende zUn, met fabrikan ten van sigaren en cigaretten overeen komsten te sluiten, waardoor verkoop bene den den banderolleprUs kan worden beteu geld. Dit schünt hem de meest aangewezen weg om aan het euvel een eind te maken. De minister stelt zich voor, de postbeta lingen in 1931 uit te breiden tot alle ge meenten, ressorteerende onder In steden ge vestigde kantoren. Voorshands zou hU nog niet verder willen gaan, doch hU acht het ondenkbaar dat de weldaad van het betalen van belasting op postkantoren op den duur aan het platteland zal worden onthouden. Er is een reorganisatie van den belasting dienst in overweging. Deze zou lelden tot een afzonderlUken dienst der Invoerrechten en accUnzen naast4 een dienst voor de overige Rijksbelastingen (directe en indirecte belastingen). Het is den minister niet duidelUk, hoe de regeling van het Kon. besl. van 22 Juli 1933. betreffende de oudgepensloneerden „bene den de gewekte verwachting” kan zUn geble ven. omdat de bUslag nog steeds een gunst zou zUn. terwijl hU het karakter van een recht zou moeten hebben. De bedoelde re geling is Immers 'n rechtstreekse!) uitvloeisel van de Stichtlngswet. zooals die gewUzlgd is bU de wet van 14 Juni 1930. Over de be dragen, in de regeling genoemd, kan men van meening verschillen; de minister ver heugt zich, dat hiertegen geen critlek wordt gehoord. Het beginsel van de regeling ligt in de wet zelf vast. Wat betreft de opmerkingen over het for maat der bankbiljetten, kan de directie van de Nederlandsche Bank niet toegeven, dat het in de Ver. Staten gebruikte uniform mo del de voorkeur verdient. Het is de bedoeling, na de uitbreiding van het aantal teekenaars van het kadaster, deze ambtenaren in nog ruimer mate dan thans reeds geschiedt, de landmeters te doen assisteeren bU het vervaardigen van de z.g. metlngsrtukken. Op deze wUze zullen laatst genoemde ambtenaren worden ontlast van werkzaamheden welke even goed door min der geschoolde krachten kunnen worden verricht. Ter herdenking van het feit, dat de kin derwetten heden gedurende 25 jaar haarrlj- ke werking in ons land hebben verricht, is Zaterdagmiddag de aangekondigde bijeen komst in de daarvoor door de Regeering ter beschikking gegeven Ridtferzaal te 's-Gra- venhage gehouden .welke samenkomst waa georganiseerd door den Ned”-’ftndschen Bord tot Kinderbescherming de Vereen icing van *>cret’Hs.en van VoogdUraden. de Vereeni- ’ing voor et->>fre<-M«'-ra’k en <fe Vereeni- gtng van Direeteuren en Directrices van RUks en Particuliere opvoed'nv«"estichten. De voorzitter, mr. H. de Bie. vertegen woordiger van den Nederland«cben Bond tot Klrxfertiesctierming, hield de openingstoe spraak. Hierna sprak oud-mlnister prof W. A. Cort van der Linden. De minister van Justitie, mr. dr. J. Don ner. verkreeg daarop het woord. Namens de regeering sprak spr. een woord van dank voor hetgeen tot welslagen van het doel der kinderwetten in de kwarteeuw, die achter ons ligt, is verricht. Moge bU voortduring door samenwerking van overheid en maatschappU onder Gods onmisbaren ze gen dit schoone werk voortgang hebben. Mr. Dr. D. A. P. N. Koo’en. oud-minis- ter van Arbeid Handel en NUverheid, wees, om beter te doen uitkomen den enormen voorult°ang op het gebied der klnderwetge- vlng als achtermond op een vonnis van de rechtbank te Goes van 1868, waart>U een kind van 5 Jaar werd veroordeel.', wegens eequallflceerden diefstal genleeod met oor deel des onderscheid» tot 7K jaar gevan genzetting. De wetten van 1901 zUn slechts mogelUk geworden door een beteren kük op de ver houding tusschen ouders en kinderen. Spr. geeft een koet ovenicht van hetgeen Prof F. d. Loo van het Groot-Seminar!- te Driebergen, heeft Dandzrdag p'.otre'lng een ontsteking gekregen in d» llnker-long waardoor opnimlng in het 8t. Antonlus- Ziekenhuis te Kleef noodzakelUk was. Met het oog op den zwakken gezondheids toestand, als gevolg eener maagojieratle In Juli J.I., geeft de ziekte reden tot ernstige bezorgdheid. De tweede dag van het Najaarscongres. dat de Partijraad van de R.K. Staatspartij te Utrecht heeft gehouden, begon Zaterdag met een H. Mis in de Kathedraal. Hiernd begaven de Izden zich naar *t Jaar beursrestaurant om onder leiding van Mgr. dr. W H. Nolens de besprekingen voort te Zetten. Als voorloopige maatregel, dienende om het gevaar voor het ontstaan van brand in warenhuizen en groote winkelzaken te voor komen wordt het rooken in deze inrichtin gen, op last van de Brandweer te Amster dam met ingang van heden verboden. Deze maatregel dient ter bescherming van het jxibliek en is in de eerste plaats gericht op de gevaren van paniek, welke door het uitbreken van een brand kunnen ontstaan. In verband daarmede wordt het publiek dringend aanbevolen de stipte nakoming van dit verbod, door eigen voorbeeld, zooveel mogelUk te bevorderen. Zaterdag tegen den middag kwamen de leden van den Ned. Uitgeversbond en gasten samen in het Car.ton-hotel te Amsterdam, waar de feestvergeder ng gevolgd door een receptie, werd gehouden. Heel veel Laaie bloemstukken waren de feestzaal binnen gedragen. De voorzitter van den gouden bond, de heer J. C. TJeenk Willink, hield een feest rede. Enkele punten uit de geschiedenis stipte spr aan. o.a. de tot stand koming van het Boekhuis; voorts schetste hU de ontw.kke- ling van de inte. nationale organisatie. Wat de toekomst aangaat, als de toewij ding en de medewerking der leden en de samenwerking even voortreffelijk blUven al~ zU zUn, dan kunnen de nu volgende vUitlg jaren evenveel succes opleveren als de nu afgelocpen halve eeuw heeft gedaan. Na deze rede hebben velen woorden van tot het be-tuur gericht. Het de heer W. J. Schll.emans. voorzitter van de Vereen ging tot Bevorde ring van de belangen d?s Boekhandels over hetgeen de Bond heeft gedaan. A’s blijk van hulde bood spr. stoelen aan voor de bestuurskamer. Mevr. Brusse bood, met enkele hartelijke woorden, namens de vrouwen van de leden, een n'euwen voorzittershamer aan. De heer H. J. Oosten voerde het woord namens den Ned. Boekverkoopersbond. De heer G. Barrières bracht de geluk- wenschen over van de F. ansche collega’s. I,>e heer ZeekLevle sprak daarna harte- Itjke woorden namens den Ccrcle beige de Ubrairie. De heer Jespersen (Kopenhagen), voor zitter van den Deenschen Uitgeversbond, sprak in vocrtreffelUk Nederlandsch. Dank zU vooral den Nederlandschen Bond, zelde hij, is na den oorlog de internationale band opnieuw gelegd, die band is van veel belang, speciaal voor de kleine landen. Namens de Deensche uitgevers besloot spr. met de beste wenschen uit te spreken voor de glorieuze toekomst van de Neder landsche uitgeverij. (Applaus). De heer U. Proost sprak vervolgens mens den Centralen Raad. De heer J. W. Henny zelde enkele woor den namens „De Nederlandsche Dagblad pers”. De heer F. L. van der Bom huldigde den jubileerenden Bond namens den Ned. Boek- bndersbond. Als blUk van hulde bood spr. aan mappen, fraai bindwerk, voor de be stuurstafel. Namens de Federatie van Werkgevers in het Boekdrukkersbedrijf hield mr. Ten Ha gen een geestig speechje. Tevens sprak hU woorden van gelukwensch namens „De Pe riodieke Pers”. Nog eenige aanwezigen voerden het woord, o.a. mr. A. Kluyver, adjunct-secretaris van den jubileerenden bond, die z.lveren asch- bakjes aanbood. De voorzitter dankte voor alle hartelijke woorden en voor de fraaie geschenker., waarna hU deze buitengewone vergadering sloot. Vervolgens vereenigden de leden niet hun dames zich aan een noenmaal, waarna zU zich naar het Koloniaal Instituut begaven om de rolprent van het uitgeversbedrUf „Het Boek", welke daar werd vertoend, in oogen- schouw te nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 20