POPPENWAGENS WINTER 0 SIMON TRIJBETZ WOL Komt U? ouzo etalages eras zien FA HERM. PLAS - ONS - NOORDEN f BLAUER VOGEL a ADVERTEERT IN DIT BLAD Wm. VRIJHOEF KEG’s THEE PLAATJES-ALBUM De Klokkenwinkel ST. NICOLAAS 1930 bij Joh. Kühne NUIGBROUWERSTRAAT 8 ALKMAAR STEENHOUWERIJ A. MAK Fa. HOUWING TOONEELDECORS Theo Groothuizen B. GEERS UITVERKOCHT Wie roept daar?? A. DOETS Magdalenenstraat B 2 Houttil 44 Tel. 553 Gebr.H0ED-ALKMAAR-Tel.221 II I K. BOOT K APTEIJN’S 7 GULDEN VLIES JEXPOSITIE ..HET LEDERHUIS" DE NIJVERHEID ST. NICOLAAS - GESCHENKEN .M. OPDAH OUDECRACHT 2 I. KOENOT G. VAN ZUUK ZUURKOOL (Eigen inmaak) 47 ALKMAAR NIEROPg SLOTHOUBER J. H. GEELS RITSEVOORT 23 Onze restanten SPEELGOEDEREN worden vanaf heden tegen zeer lage prijzen PAYGLOP 15 tegenover de Brandstraat S. SCHILDER DRUKKERIJ *QNS BLaD" WELLNER ZILVER -»1 LANGESTRAAT JASSEN NAAR MAAT i COSTUUMS NAAR MAAT P. VERHAGEN Jr„ v. d. Woudestr. 47, Alkmaar NIEUWLANDERSINGEL HORLOGES r C. KEO's GROOTHANDEL EEN VACANTIE-REIS LANGS DEN RIJN" J. JUSHNY s .-ZAANDAM ia'iTo PRACHT SCHOORSTEENKLOK AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ven 18 T Daar habban da kinderen bat geheel* jaar plelzier van. SEN. VerdrMkraoord 103 - Telefoon 895 50 ’lllinUlllinilllllllllM AA ZIET ONZE ETALAGE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM '99 I 622 - I I 333 HOF 6 TELEF. 433 LIKDOORN TINCTUUR Verhuizingen per Auto-Meubelwagen. Volledige garantie. Vlugge en nette bediening onder leiding van een der Firmanten. Hat baata 8L-NICOLAAS- CADEAUTJE IEDER VERSTANDIG ZAKENMAN GEBRUIKT DIT BLAD VOOR ZIJN RECLAME HOOGSTRAAT 14 ALKMAAR 25 35 30 3 25 Wij ontvingen heden onze 3de zending Ford-V rachtauto Te koop gevraagd OUD GOUD, ZILVER, DIAMANT en BLOEDKORALEN Extra hooge prijzen Joh.SCHOONHOVEN Magdalenenstraat - Alkmaar Vraagt stalen Een nette Jongen gevraagd, leeftijd 1410 jeer. Br. onder do. 7403, bureau van dit blad. BELEEFD AA NB. HEKELSTRAAT 3 LA AT D 5 6 ALKMAAR LANGESTRAAT 71 Stoffeering van Tooneeluitvoeringen Decorateur ALKMAAR HOOGSTRAAT 5 Dames- en Heeren Parapluies De grootste keuze - Lage prijzen ruk uit om het beste adres voor IS HET EEN1GE R. K. DAGBLAD VOOR DE DRIE NOOR DEL. PROVINCIËN HOOFDKANTOOR ZWOLLE Zuivere Honing-Taai-Taai S. Schilder - Hekelstr. JONGE ZEUGEN over 3 weken kunnende werpen, bij de Wed. K. BLOM. H H Waard-Zd vanaf f2.50 Alleen gedurende ST. NICOLAAS Franco toezending binnen 1 dag ne ontvangst vnn 75 cent et vartarl|gbaar bij Uw Winkelier Oudé Jenever „Superior” en Romans f oen en DOOR C. JOH. KIEVIET Schermer’s Goudmerk Advocaat TOUSSAINTSTRAAT 24 L Manden en een gemakkelijken Stoel voor Sinterklaas D. NOL ONTVANGEN SLAPPE HOEDEN J. G. Verspaandonk Hekelstraat 23 ,A L K M A A B MELKHANDEL STRAATWEG 76 Overal vragen en bezorgen we’** a-vpIs dagen te laat aan- ...ami en nn tegen verlaagde prijzen wordt verkocht. Marklin netaalbouwdoozen In alia ■aten nog voorhanden, gekleurd en zwart. Autopeds, Vliegende Hollanders, Fietsjes, Kruiwagens, Hobbelpasrden, Trekwagens enz. ADVERTCNTRN: W rac*l* 11-35. «Ih. M4*i w f *25. Jtom» D A UTE STASSCHEN B. J. SCHUYFF PAYCLOP 9 - ALKMAAR Elkeen weet toch dat: luffrouw SCHIPPER daarin het meest is gesorteerd en tegen de laagste prijzen VERKOOPT Komt maar eens zien LAAT 134 W. S C H I P P E R. ZIET DE ETALAGE PFAFF-TITAN NAAIMACHINES fe^RSTE ALKMAARSCHE NAAIMACHINEHANDEL A. HILDERING voor f 10.75 SINDS 1842 GEBRUIKT dr F*Ebroodbakkfru b««tus gors ■vigb«o^STRAat m de allérbeste Grondstoffen BER7US GOES TELEFQQw 3JL BEKENDMAKING WAARSCHUWING LET OP DAMES Koopt Uw Sint Nicolaas-Cadeaux in den ALKM. BOKSWINKEL G. Nijemanting de Munk - St. Annastraat 15 ZAG U REEDS onzen grooten voorraad nieuw verschenen Jongens- en Meisjes boeken en Heerer.portemotmales vanaf Portefeuilles vanaf V ulpenhouders Vulpotlooden Boekhandel BAKKER H E I L O O HET adres voor artistieke KATHOLIEKEN fcMpt Biet in winkels waar «ataa- deitJkc N. Voor den St. Nicolaas KW ATTA CHOCOLADE LETTERS 2 gr Taai Taal poppen Speculaas poppen 15-30-55 Fondant beestjes p. V2 p. 1 Chocolade beestjes n Fondant figuren w Diverse figuren vanaf Taal Taai per pond Mooie sorteerlng dooze marsepaln. borstraat en bonbons Beleefd aanbevelen^ ALKMAAR Wie zelf stof heeft? TOIRSTRMT 57 4LKMUR Wederom verkrijgbaar fnijn bekende prima blanke mrteotiêii. 9 cadeau* li HELDER ZAADMARKT SS «g Pracht-collectic Ab :ur. ivi er- en e a< ld te "f T I ste. >m- lub- ntal n- us r i i e r n n s bet gen* met urne juist dien van elen nsch TE KOOP een In prime staat zUnde MJ W. CASTRICUM. Café. Bakkum. tui, oa- a» 1 Ga- „geen ebben n het So- ger- bii de itste live DAGELIJKS VER8CHE ERWTENSOEP Bij de Heiloër autobussen Eigen reparatie-inrichting er- nk Me ök Iw* >nvok egma «es, mort dicht Het Higd, min- aan o de der 14 üden ere ge- Dit i. Dom groote leuren vooral geven enden, k. Om st lee- prak- MET WORST EN KLUIF. ALKMAAR Overijselsch Dagblad koopt men bU a 40 cent per pond. OVERHEERLIJKE SPECULAAS a 50 cent per pond. ONZE ROZIJNENBROODJES Ctjn onovertrefbaar a 25 cent per stuk. NEEMT PROEF! VAN HET ECHTE NOORD-HOLL. ROGGEBROOD. Wordt dagehtks aan huis besorgd. Beleefd aanbevelend. HEKELSTRAAT 28 ALKMAAR. SPECIAAL ADRES VOO* GRAFWERKEN - SCHOORSTEENMANTELS STEENHOUWWERKEN VRAAG PRIJSOPGAAF it gre- x»wel i een ;evari- dieën. ig in tnsfen :n uit- Te koop 3 drachtige ste no- Franck, t, Pro- atoriutn Sainte Ie, niet Hen w* ot een Tegen Kerstmis biedt zich aan een Burgerdienstbode jaar oud. liefst in of nabij Alk maar. Br. franco aan den heer P. SMIT, agent N. H. t>. te N. Deem ster. f 0.95 :n van nzagen, [erd ze in ver- xwd. mloop, ctijnen irschil- eweeid HANDEL IN WUN EN GEDISTILLEERD. ALKMAAR JE ADRES voor alle Korten KONINGSWEG Ti ALKMAAR Aanvragen voor Advertentie tarieven te richten aau d< Administratie te Groningen rekeningen, kwitantie* etc, ver wacht evenveel zorg al* groot werk. - Voor dam zakenman ia het wn eiach. dat zijn kleine drukwerk Mn Roeden indruk maakt. Het moet behooren tot het -betere- werk.-Wij leggen ons toe op een onberispelijk, afwerking en snelle aflevering. Geen order ia daarvoor te groot «f te klein. Geame «taan wij U met alle gewenschte inlichtin gen en adviezen ten 4i*aiet. MOOIE COLLECTIE VOOR BILLIJKE PRIJZEN Beleefd aanbevelend: *r WILT GU GOEDKOOP: Ringen Cacao L 0.35 per KUo pak; een flesch wtln f Leen pot Boerenjongen*; Cadou wijnen vanaf 0.65 tot 3. EDAMMERS HEEL FIJN honnemrnl. SOU so ck per regek lUUU regel* 17 ct IS CL Mr regel. JOUU ragei* 13 cL p. r. tarief: op da 2. Mghw driedubbel TEL. 451 ZATERDAG 6 DEC. 8 4IUR Onder auspiciën van het Comité v. Tooneelvoorstellingen één enkele voorstelling van Oroot succes in geheel Europa 3800 voorstellingen In 20 landen Prijzen f 1.tot 2 50 plus rechten Plaatsbespreking vanaf Dinsdag van 111 en 34 uur VAN EEN ZEER FIJNE COLLECTIE ZIET ONZE ETALAGE W- SLECHTS 8 DAGEN GERTALEERD h* prtjaen voor ELKE BEURS, aoowel in gewone, Ma in LUXE HOUT- MEUBEL-eitvoertng. .omI* schrUfburea^ kabinet, enz. Naailampjes. stof- Migen. Gramofoon*. platen. strUkbouten. Van Delft’s kinder-, poppen- en wandelwagen*. Decgewenscbt ook in huurkoop verkrijgbaar. Speciale inrichting voor reparatiën. TELEFOON 238 ALKMAAR j DOOR DUIZENDEN /GELEZEN UIT ALLE STANDEN. IS MEN VER. ZEKERD DAT ELKE ADVERTENTIE DAARIN GEPLAATST. SUCCES HEEFT pm rageL 200U ra*M» Ingaa. owdadMitaa Gedeputeerde Staten van Noord- Holland brengen ter kennis van be langhebbenden, dat van 1 December 1930 tot en met 30 December 1930 ter PiOTtodaJe Griffie van Noord-Hol land op alle werkdagen des voonnid- dags van 1013 uur en de* namiddags vpn 3—5 uur. doch des Zat rdags al leen des voormiddags van 10—13 uur. voor een ieder ter Inzage zal liggen een aanvrage (met nadere gegevens» van C. Bellekom. te Be-.-gen. om ver gunning tot het tn werking brengen van een autobusdienst van Egmond aan Zee naar IJmulden en terug, en dat leder belanghebbende gedurende genoemden termijn schriftelijk en op 13 Januari 1931. des voorn-Idd*ge te 11 uur, ter Provinciale Griffie bij een commissie u t hun college, welke daartoe In het ojrenbaar een zitting zal houden, mondeling bezwaren te gen deze aanvrage kan inbrengen. Haarlem, 36 November 1930. Gedeputeerde Staten voomoemd: A. ROELL, Voorzitter. MEINESZ, Griffier. SINT ANNASTRAAT 15 (2de hui» vanaf Gebr. Lm*) Meestersigaren. in kistje* van 25 stuks van 2A0 voor 1.89 - Kistjes Sigaren van 3.50 voor 3.35 - Kistjes van 1.50 voor 135 - Kistjes van 2.voor IJ» - Kistjes van 10 stuks X van 100 voor 90, van 80 voor 70 en van 60 voor 55 - Ulltjes-sigaren van 8 voor 8K, per kist (50 stuks) 3.15 - Velasques-slgaren van 8 voor 7. per kistje van 50 stuks voor 3.35 - Hudson van 8 voor 6. 50 stuks 3.80 - Prima Vista 8 cent. Sigaar. 50 stuks 2.90 - 6 cents Sigaar, 50 stuks 3.15 - Hudson van 8 voor 5, 100 stuks 4 50 - Reclame-slgaarjvan 5 voor 3 S. 100 stuks 3.35 - Luxe-doOMn Sigaretten: Chief Whip van 100 voor 80 c^ - Kiazem Ibrahim van 100 voor 80 ct. - Turmac Taska van 50 voor 44 ct. - Verder Klazim Emln, Turmac Special. Miss Blance Virginia, in luxe-verpakklng. Decima Sigaren van 6.25 voor 3.75 de 25 stuks - Turmac en 323 van 12K voor 10 cent - Roode Ster, speciaal blikverpakking van 65 voor 52 cent - Douwe Egb. van 50 voor 43 en van 65 voor 56 cent - Verder Karel I. Willem H. Victor Hugo en Alda. ZIET DE ETALAGE T GOEDKOOPSTE ADRES LUXfe KALENDERS 1931 voor elke beurs artipelea waMM vmIcmM ad vaartenden atja. Kaap< Ma StattonabMkMka^ca ALLEEN DIE LECTUUR. WELKE GEEN GEVAAR OPLKVEKT ALKMAAR TELEFOON 1673 SINT NICOLAAS - MASKERS - MIJTERS - STAFFEN - BAARDEN - PAPIEREN MANTELS - LEUKE SINT NICOLAA8-SURPBISE8 (FOP- ARTIKEUN) - KINDEK- ca GEZELSCHAPSFELEN - SCHOOLETUIS LEESBOEKEN - PRENTEN- ea KLEURBOEKEN - KLEURKRIJT - KLKUR- POTLOODEN - TEEKENINKT LAGE PRUZEN. Winterjas naar maat f 1K— Demi naar tnaa* IA— Coatuum zeereu -1340 Winterjas teeren Ik— Mantels koeren A— Veranderen en repareeren MM Beleefd noodigen wij U^nit ons magazijn te bezoeken. Wij hebben met *t oog op de »a feestdagen, nX St. Nicolaas en Kerstmis ons beijverd U mooie, degelijke en practisehe artikelen aan te bieden tegen exceptioneel lage prijzen. Neemt U de moeite eens ons ma gazijn te bezoeken. Wij bedienen U keurig en U zult zeer tevreden «Ijn. Aanbevelend. JOH. KÜHNE 8Z Zoon S. 0.8.-bericht uit Spanje 6t Nicolaas wenscht dit janr uitsluitend goede, practisehe en voordeehge artikelen uit te deel an en is overtuigd dat Job. Kühne. Huigbrouwerstraat 8 in Alkmaar een zeer geschikt adres is. Verzoeke deze firma onze komst te melden. Bd eMtaate aankoop van f 5—. M booger een NUTTIG CADEAU i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3