we Wed. G. PLUKKER - SCHAGEN KINDER- EN GEZELSCHAPSSPELEN TORM eep geschenk Edelweiss Ikom I i I is jeqgd (MIs ct }Jicolaas bt’ Cadeau S.V. A.lobman Renekens /OO-Sl 1 e>zx BOEKHANDEL DRUKKERIJ PARKER- VULPENNËN en VULPOTLOÓDEN VULPENNEN A. SLAGT Fa. HOUWING HAARD- EN LIGSTOELEN VANAF F 19.50 WARMER'S MEUBELMAGAZIJN J. J. ROOBEEK ^V°°ie A. DDTFS agdalenenstraat B 2 ALKMAAR TEL. 4» Schade Verzekering J. KOOPMAN H. NOOT Cad TOC DE NOORDER BANK Zelf Schoenmaken EN VISITEKAARTJES RELIGIEUZE EN LUXE ARTIKELEN GROOTE SORTEERING 1 Toomburg 5 Alkmaar BEKLEEDER - NABIJ DEN ACHTERWEG. FOTO-, ANSIC POESIE-AL T- EN UMS AMBACHTS- GEREEDSCHAPPEN PRIMA FABRIKATEN T. Dolle Alkaaar - Ttlafata 1281 Talaaiax-Ragaajaasaa KLEEDING NAAR MAAT Vraagt mijn staal-col- lectie stoften eens aan. De meest moderne en nieuwste stoffen. Zeer billijke prijzen. Voor coupe wordt in gestaan COMPLETE WONINGINRICHTING JAN BRAUNECK’S V olkslederhandel esckenk? St. J^Jxcolaas-of KerstgI J. L. NIEUWENHUIZEN Ah VOOR DE JE ST. NICOLAAS Pracht zingende mannen KANARIES S en 7.50. Alle soorten vogelkooien. Goudvisschen, aquariums. beelden, enz. J. KOSTER eaux in elk pak PULLOVERS J. BOOTS - Tailleur SPOORSTRAAT 36 Compl.schr. Cursussen j Jac. Groothuizen 5 vlug*-'** Zelf - Reparateurs L G. v. d. PUTTEN Appelstecg 4 Sehuin over Albert HeQn. MODERN SCHOENWERK DIT IS UW ADRES Kleine Dorpstraat 9 BERGEN Voetlijders - Lijderessen Meubelfabriek „EIK EN LINDEN” LINDEGRACHT 10-16, ALKMAAR geopend van 7 tot 10 uur k f- HUIS’ ■XDAKHUO OLDAfABRIEKEN-OLST een •4 Electr. I,ampen Ganglantaarns Schemerlampen Pianolampen Bureaulampen Schitterende sorteering LANGESTRAAT 71 UITGEVOCHT 21 Prils f 15.90. 2 jr. garantie HERM. DU CROCQ -iAeung. LAAT 163 ALKMAAR TELEFOON 703 BEHANGER - STOFFEERDER - ZADELMAKER - AUTO-BEKLEEDER oud zijn Je icze m voorraad f voorraad! SPECIAAL ADRES VOOR PRIESTERKLEEDING AANBEVELEND R IJ KSSTR A ATWEG 46D CASTRICUM STOFFEERWERK OP ELK GEBIED, BIJ ASSURANTIEKANTOOR J. H. WAGEMAP STATIONSWEG 54 TEL. S3 ALKMAAR ANe cewenschte WfcMtoeen w worden vrflbl^ead verstrekt door bet Hoofdonderwijzer - Westwoud 7 I I aantal pa! van twee zware ▼oor jong en - Waarom opoode U neg geen BANKREKENING Is dit geen pracktige gelegenheid om aantal pakken van deze bijzonder goede zeep te nemen? VERDR.OORD 102 b/d 5TEENENBRUG - ALKMAAR Telepoon 276 kken. de psijs slechts 42 ct. dubbele stukken, FABQIKAAT T. BOS, ALKMAAR, Langestraat 64, Telef. ,1126. Hedenavond zijn de Monsterzalen van Koopt heden een per pak en NU heeft Uw f^booAen slechts R i 7, '■■I i 1 T ZADELMAKER EN BEI bij ,7j SS i EERSTE KLAS DAMES- EN HEERENKLEEDING NAAR MAAT VRAAGT en DRAAGT ons RUBBERLEDER ONVERSLIJTBAAR Jan Brauneck Zn. VOLKSLEDERHANDEL RIDDERSTRAAT 9 ALKMAAR succes veozEKEno oooq H.H DOKTOREN Z'AUBE.VOLEN ONDCO GAQANTIE r« MADE IN ENGLAND HOOGSTRAAT 4 - TEL. 352 VRAAGT PRIJS MARKIEZEN EN ZONNESCHERMEN Wij leveren en repareeren alle soorten Bedden en Matrassen, Stoelen, enz, enz Het beste adres voor hen. die sell hun Schoenen maken Is en blijft Groote voorraad aooDeder Alle merken rnbber-aoten en -hakken. Weet U, dat de cadeaux in elk pak Edelweisszeep uitstekend geschikt zijn als Beleefd aanbevelend. Vogel- en AqwtamhandeL Tuinstr. IS Voor accurate uitvoering van BREESTRAAT 3638 - TELEF. 1313 89 CENT PER HALF POND GEROOKTE PALING mooiste geschenk voor St. Nicolaas ge«o*' ttïindet schreve» Schriftverbeteringf 1 Rekenen ƒ5.— Nederlandsche Taal 3 50 Boekhouden Land- en Tuinb. f 6.— Vraagt even Inlichtingen voor Dames. Kinderen. Jongens, tn de grootste verscheidenheid. Prijzen voor Dames vanaf 5.75 Prijzen voor Kinderen vanaf 2.90 In Kinderhandschoenen zijn wij rijk gesorteerd. Nergens beter en goedkooper dan tn „DE NIJVERHEID" bij JUFFR. SCHIPPER LAAT 134 winkeiter a In de eerste plaats komt U op zeer voordeelige wijze rn het bezit van een aantal mooie St. Nicolaas- of Keratcadeaux, waarnaar groot -en klein, jong en oud, reeds nu met popelend hart uitzien. In de tweede plaats ontvangt U de Edelweisszeep, de beate huis houdzeep die ooit ter wereld werd gemaakt. ••■■•■•■■enasooeooeeeweeooeeeueenneeeoeeoeeoneneeeoooeoeeeeeoeeweeeeo ƒ8— c. -J 3 50 z c s SPANTOUWEN 39 et. - SPANKETTINGSTI et. ROEDEKKEN L-KOETOUWEN vanaf 75 et. per dosfjn HONDENBANDEN vanaf 25 et. - HONDENLIJNEN 25 ei. HONDENZWEEPEN vanaf 25 et. AKTEN- eC SCHOOLTASSCHEN, prima leer 125 ENZ. ENZ, IS JE ADRES ST. NICOLAAS-COSTUUMS IN HUUR Pruiken - Baarden - Maskers Fop-Artikelen. GRIMEUR OUDEGRACHT 183. ALKMAAR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi N.V. Zeepfabrieken v.h. de Haas van Brero - Apeldoorn De voordeelen zijn belangrijk o.a.: 1. geen risico van geld bewaren; 2. geen zorg voor betalingen, die U aan de bank kunt opdragen '3. minder gelegenheid tot het maken van ver gissingen 4. rentegenot over tijdelijk onnoodige kasgelden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Directie van Bent 80 bedrogen met Dw wolleder! Koopt dan eens mijn late kwaliteit, Q hebt het gevonden. Zoolleder, late kwaliteit f LM per pond. Gummi Damesaolen M ean* Gummi Heerenaolen49 eaad Gummi Dameahakkeo Gummi Heerenhakken Om leder is door het RQk tweatro- leerd en gestempelA LET OP HET ADRES! GOBDKOOPE LEDERHANDEL Loopt D 'moeilijk, zjjt gauw vermoeid, wendt O tot ene. Met onse ge-e- trooleerde STEUNSCHOENEN voorkomen en ceneaen wti voetgebreken. Vertrouwde, goedkoope. sterke en nette Reparatie-inrichtlng Heeren solen en hakken 1.60 Heeren sojen 1.20 Dames zolen en hakken 1.20 Dames zolen 0 85 Kinderen zolen en hakken naar maat Werkschoenen (extra) zolen ,en hakken' 1.85 Beleefd aanbevelend: FILIAAL: HEKELSTRAAT 30. Kijk eens naar de etalage van Uw kruidenier waar U een klein deel ziet van het aardige kinderspeelgoed, de keurige cadeaux voor ouderen, zooals die in elk pak Edelweisszeep zijn verpakt. BEWAART DEZE ADVERTENTIE. ZIJ HEEFT WAARDE DIT HELPT DIRECT EN IS* IN EEN WOORD AF. Gaat u slecht, knikt u om, beeft u ballen-, voet-, been-, knie-. Wel pijnen. eelt ondv. de voeten, lik doorns, hol-, sprei-, knik- cf platvoeten, beenverkronuning, jicht, verslapte voelbanden vermoeide voeten, loopt u snel uwe schoenen scheef? Dun draagt u onmiddelljjk mijn snelgenezend VOET-CORSET, met voetbanden en -platen, ballenrichtez. U gaat weder veerkrachtig en licht loopen, zonder pijnen, ver moeidheid binnen 2 maal 24 uur absoluut verdwenen, tevens onzientbaar Garantie voor de peneeswerking van dit Voetcorset (Amerlkaansche vinding». Prijs per paar, naar elke grootte en uitvoering f 17A#. Volle garantie voor goeden pasvorm. Bij postbestelling maat van uw schoen opgeven. Geen dure orthopaedische schoenen meer, maar weder elegante voeten en schoenen. Alleenverkoop voor Nederland en Koloniën. Patent Artikel Voetspeelallst- Hygiëniker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 4