e 1 z a s 4 Glaswerk LEERDAM IN EN OM ALKMAAR L J T SIZRHUÏS ST. NICOLAAS-CADEAU JAN DE VRIES UIT DEN ALKMAARSCHEN RAAD Van Putten en Oortmei jer - Payglop I siSgslsi BLADZIJDE 1 MAANDAG 1 DECEMBER 1930 langestraat 35 UIT DE STAD VAN HET VATICAAN PROVINCIAAL NIEUWS ENKHUIZEN STADSNIEUWS VERKRIJGBAAR KUNSTHANDEL J1 LANGESTRAAT t. o. HET STADHUIS c 4) Overtreding der Reichsbanner te Gera Het anti-godsdienstig museum te Moskou Belangrijke werkzaamheden in Sint Pieter f f f f f f f 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 Verfdoozen, Teekenhaken, Driehoeken (celluloid enTiout) en Teekenborden in prachtuitvoering. Grootste collectie Passerdoozen vanaf f 0.90 tot f 30. OFFICIEELE -- MEDEDEELINGEN haardstoelen f haardstoelen haardstoelen haardstoelen haardstoelen haardstoelen haardstoelen haardstoelen g U HOOGWOUD g-S gj! g g^ g payglop 8 Geen nuttiger I u o* te 4> 4> Vemieuwtng vin den marmeren vloer de wenscben In strijd met het vredesverdrag de Wat er in te zien is Romeinsche correspondent schrijfi re voor- WEG EGMOND—ALKMAAR de zullen runen dige SPREEKUUR WETHOUDERS. heer SIC TRANSIT.... c 0> E 0» c 4> de en </5 E O stond hun E 4> ge- der om merkte de heer Slingerland bitter op, „dat door strakke De weg Egmond aan den Hoef—Alkmaar verkeert in zeer slechte staat. In den afge- loopen zomer werden op het stuk ter lengte van een halven Hometer proeven genomen met een asphalteering van den weg. Het plan scheen te bestaan om dezen ruim 7 kilometer langen weg. die in eigendom en onderhoud van de gemeen'e Alkmaar het volgend jaar In goeden staat te brengen. Thans zijn de werkzaamheden gestaakt en in verband daarmede heeft de B. B. N., Bond van Bedrljfsautobus louders in Neder land. zich tot het gemeentebestuur van Alk maar gewend om aan te dringen op spoe- uitvoering van de dringend noodige verbeteringen. mi cv schrift, hetwelk een foto toont, waarop een priester en een paar hazewindhonden voor komen te midden van een allerelegantste en allerburgerlQkste hondenrenbaan. Die priester zegent de honden Tot zoo ver onze Italiaansche collega. Wij voor ons hadden verwacht, dat men een zoo groot ideaal als de uitroeiing van den godsdienst, met minder bofiale middelen probeerde tc bereikei.. - ONDERBREKING STROOMLEVERING Burgemeester en Wethouders van Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat de stroomlevering door het G. E. B. in den nacht van Zaterdag 29 November op Zon dag 30 November 1930 niet van I tot 3 uur, maar van 3 tot 5 uur zal warden onder broken voor het verrichten van werkzaam heden aan het kabelnet. Alkmaar, 29 November 1930. Burg, en Weth. voornoemd. WENDELAAR. Burgemeester. A. KOELMA. Secretaris. Moet de gemeente geld geven voor alles wat oud. dus historisch is, óf moet men de be schikbare middelen meer concentreeren op enkele werken van algemeen erkende schoon heid, zooajs b.v. de Groote Kerk Beide meemngen werden met vuur ver dedigd, de eerste door den heer Keesom, de laatste vooral door den heer Westerhof. De heer Keesom toonde daardoor nog eens overtuigend aan, dat het werken met dorre en droge cijfers den zin voor lijn en kleur voor schoonheid in 't algemeen, niet per sé behoeft te' dooden. Jammer voor hem en de overige’schoon- heidsminners, dat de kleinst mogeiijke meer derheid van den Raad voor de argumenten van den heer Westerhof méér voelde, dan voor de zijne, zoodat deze kruising van twee heterogene bouwstijlen (woorden van Wes terhof) in ieder geval met met gemeentegeld zal tot stand komen. rig staan, wordt de bijl gelegd aan hun wor tels. Dan is het oogenblik gekomen van het einde een staaldraad in den top wordt aan een ford bevestigd, die den reus ten val gaat brengen. Zoo rooit men boomen in dezen modernen tijd. De strijd is hevig maar kort. De stoere reus verzet zich krampachtig en tracht zich staande te houden. Een oogenblik schijnt het, dat de kracht, uit de natuur gegroeid, sterker is en machtiger dan de kracht van den motor maar neen, langzaam wordt de reuzen-natuurkracht gebroken en over wonnen door de mechanische kracht van de 4 of 5 P.K., het product van menschelijk vernuft. De stam wordt uit zijn voetstuk van wortels gewrongen en valt met een doffen slag ter aarde. „Hij sterft een zachten dood,” spot de arbeider, die de bijl aan zijn wortels legde en de vogel, die op zijn ukken placht te zingen, treurt om zijn verloren paradijs. Sic transit gloria mundi We zijn met de agenda nu genaderd tot wat we het voorspel van de groote gebeurte nis zouden kunnen noemen. Aan de orde was namelijk een voorstel van B. en W. tot her ziening (i.c. verhooging) der credieten, in de vorige vergadering toegestaan vqor de werkverschaffing. Een ietwat vreemde ge schiedenis is dit. geworden. Men hennnere zich, dat het geheeie college tegen het in de vorige vergadering aangenomen 43 centen voorstel was. Toch, ais conssentieus uit voerder van 's Raads wenschen, had het stervend college een voorstel geformuleerd, om de méér benoodigde gelden bij supple- toire begroeting aan te vragen. „Onnoodige moeite”, beweerde de heer v. Drunen, „de in de vorige vergadering toe- gestane credieten zijn ruim voldoende, om óók de in ons voorstel gewilde hoogere loo- nen uit te betalen. Er is zelfs een marge van bijna 7 cent.” „Waarbij nog komt,' v. f J toepassing van de bepaling, dat in geen geval meer dan 90% van het verdiende loon over de laatste zes maanden mag uitbetaald wor den, ondanks al onze goede bedoelingen sommigen zelfs minder dan 38 cents ver kregen hebben. Dat is toch nooit de wil van de Raadsmeerderheid geweest. Vanwaar in eens dit streng vasthouden aan een bepaling, die de laatste drie jaren steeds soepel werd toegepast Dat was min of meer de knuppel in het hoenderhok, want hoewel niet rechtstreeksch was het toch zijdelingsch een beschuldiging, dat het college hierdoor de nieuwe regeling had willen saboteeren. Wethouder R ngers stond formeel héél sterk, toen hij betoogde, dat verordeningen, eenmaal door den Raad zélf aanvaard, dienen te worden nageleefd. Maar, vragen we dan, hoe is het mogelijk, dat enkele jaren lang een ambtenaar gedaan heeft, alsof een dergelijke verordening niet be stond, en er nu pas hem een aanmerking op is gemaakt, dat hij met deze bepaling geen rekening heeft gehouden. Dat lijkt er toch bedenkelijk veel op, alsof B. en W. in de vorige periode niet één maar twee oogjes dicht hebben gehouden, om de ook door hen gewenschte soepelheid niet in gevaar te brengen. Waarom dan nu ineens anders gehandeld Er dreigde een oogenblik het voorstel, om nu maar deze geheeie 10% restrictie af te schaffen. We zouden dat werkelijk be treurd hebben, want er is inderdaad reden om het arbeiden in werkverschaffing lager te beloonen dan het gewone werk. Waar zou anders de prikkel blijven om weer normale werkgelegenheid te zoeken Ge lukkig was de raad zoo verstandig om een dergelijk besluit niet te nemen, doch te aanvaarden de verzekering van B. en W., dat getracht zal worden de slachtoffers dezer restrictie op een andere wijze, b.v. door accoordwerk te helpen. Tot dezen ommekeer werkte vooral mee de mededeeling van den heer Ringers, dat hij het uitzicht op rijkssubsidie ook met het 43 cent grondloon nog niet heelemaal hope loos vond, doch dat hij tevens van den riiks- gedelegeerde vernomen had, dat deze zeker verviel, wanneer men de 10 restrictie losliet. Deze mededeeling later krabbelde de wethouder weer iets terug verbaasde en verheugde ons tegelijkertijd. In de urenlange debatten toch over deze materie was het altijd als Wet van Meden en Perzen voorge steld, dat rijk en provincie nooit of te nimmer subsidie zoudtn verleenen als de grondloonen De boomen aan den Geestersingel zijn aan het verdwijnen. Ze vallen om de terminologie van een onzer raadsleden te gebruiken ten offer aan den Goliath van het moderne verkeer. Ze vallen, de een na den ander na bijna een halve eeuw daar te hebben gestaan als een natuurlijke singeldecoratie, tevens ver bergend het leelijke van oude en kleine, -edrochtelijke ravelties het is niet veel et~ee- ‘bin» vmrvch'in *om’ ian en Geestersingei. Als de stoere stammen van hun trotsche kruinen zijn ontdaan en daar naakt en treu- hebben maar we durven daar geen eed op te doen kunnen we wél een theoretisch droog sportveld krijgen, maar zal het in regenpehoden practiseh altijd drassig zijn. Een schrale troost voor de vereenigingen, welke haar dure huurpenningen voor een onbespeelbaar terrein rnogen neertellen 1 Ónze bravo stede Alkmaar leeft beslist op goeden voet met Clio, de maze der His torie. Hebben wij niet de historie van 1573, waarbij ieder Nederlandsch schoolkind tij dens het jaartallenleeren eerbiedig stilstaat? Bezitten wij niet een massa oude gebouwen, wier restauratie den huidigen inwoner ge legenheid schenkt zijn liefde voor „historie” te toonen door het laten rollen van een zakvol moderne rijksdaalders Sinds Donderdagmiddag hebben wij óók nog een „historische Raadszitting", naar het gevleugelde woord van den voorzitter bij de opening. Inderdaad, de dag van 27 November 1930 zal in de stadsannalen als een groote, een merkwaardige, geboekstaafd blijven, omdat toen een nieuw wethouderscollege de teugels van het bestuur in handen nam, een omzetting, die niet slechts personen betrof, doch gebaseerd was op veranderd inzicht inzake regeerbeleid. Om voor het laatst nog eens historisch te zijn met deze restrictie, dat wij het straks nog meermalen zullen hebben over de Christelijk-Historischen in den goéden ouden tijd, zou men, mutatis mutandi, ge sproken hebben van „de wet verzetten.” Ondanks het agiteerende en schokkende van een dergelijk gebeuren is de zitting allergenaamste verloopen. Er heerschte de de gewone gulle goedlachsheid; de aangenaam kittelende interrupties vlogen gezellig over en weer het keurig gereserveerde kopje thee werd met een hartelijk „prosit” naar den politieken tegenstander opgeheven. Eigenlijk heeft dus de bevolking van de politieke tribune geen waar voor haar geld tijd is immers óók geld gehad. Indien ooit, dan kon hier van overbevolking ge sproken worden. De beide „schapenhokken” puilden gewoonweg uit en wat bij ons weten nog zelden of nooit geschied is moest kort na de aanvang der zitting, de monumen tale toegangsdeur gesloten worden en be waakt door een klein leger rechercheurs. Zoo kon het gebeuren, dat de wettige vijftig procent van een der wethouders in hope niet kon toegelaten worden tot de triom fantelijke verheffing van haar heer gemaal. Misschien heeft deze gedupeerde op den avond van den grooten dag haar echtvriend wel opgedragen om als eerste punt van het nieuwe regeer-program naar voren te bren gen het bouwen van een gereserveerde tri bune, alleen toegankelijk voor gelukkige bezitters van kaarten. Juist als bij de Kamers Na dit praeludium kon het groote stuk beginnen marche funèbre of feestcantate al naar degemoedsgesteidheid der excecu- tanten en toehoorders. De volgende momenten zouden brengen, wat dagenlang het gesprek in de stad was geweest, en de nachtmerrie van alle poli tieke en journalistieke menschen: de op lossing van de politieke crisis. Het wethop- derloostijdperk zou eindigen. Alkmaar zOia niet langer meer de medelijdende en ietwat beschamende belangstelling genieten van de Nederlandsche pers, een nieuwe vlag met zwart-roze en rood zou boven het regeerings- paleis gaan wapperen. Alvorens echter deze onbloedige revolutie zich ging voltrekken, wilde de nieuwe strijd macht nog een oogenblik krijgsraad houden, en een der leden van den generalen staf, de heer Sietsma, vroeg schorsing der beraad slagingen. En terwijl de 14 hun strategische plannen tn de kamer van B. en W. (sym boliek soms?) nader uitwerkten, scholen de 5 zielig alleen door het aantal dan bij een in een hoek van de raadzaal. Hoe zullen zij zich op dat oogenblik gevoeld hebben, als arme uitgestootenen of als een verheugd gezin, dat van een stelletje lastige familie leden verlost is We weten het niet als bij alle politieke menschen stond op hun sphinxengelaat niets van hun innerlijke gesteldheid te lezen. Na een goed kwartiertje kwam de zwarf roode troepenmacht weer op het gevechts terrein en ons popelend ongeduld zou ein delijk gestild worden. De lezer vergeve het ons, dat wij zijn geduld nog een dagje langer op de proef stellen. Want wat nu kwam is in oorzaak en gevolgen zóó gewichtig voor onze ge heeie stedelijke samenleving, dat een frissche geest en versche plaatsruimte noodig zijn om dit alles naar behooren te belichten. Benoeming Z. D H. de Bisschop var Haarlem heeft benoemd tot kerkmeestei alhier de heer P. Wijnker in plaats wijlen den heer L. Laan. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Districts-Arbeidsbeurs. Doelenstraat 30 Telefoon 838. Geopend iederen werkdag van 912. Voor werkgevers van 91 en van 25 uur. Maandag- en Donderdagavond van 78 uur. Bemiddeling speciaal voor kanoorper- soneel iederen Donderdagavond. Voor vrou welijk personeel afzonderlijke ingang. Be middeling kosteloos. De directeur van boven ge noem den dienst maakt bekend, dat heden staan ingeschreven 1 aank. automonteur, 2 bakkers, 1 banket bakker, 1 bankwerker, 1 boekbinder, 6 chauf feurs, 1 drukker, 18 grondwerkers 1 in casseerder, 3 kantoorbedienden. 1 loop knecht, 2 machinisten. 4 mach, houtbe werkers, 1 metaalslijper, 1 metaaldraaier, 9 metselaars, 7 meubelmakers, 3 meubel stoffeerders, 1 modelmaker, 6 opperlieden, 6 pakhuisknechts, 1 pianostemmer, 2 plaat’ werkers, 1 politoerden, 33 schilders, r scheeps timmerman, 1 schipper, 18 sigarenmakers, 1 smid, 3 stukadoors, 1 tandtechniker, 23 timmerlieden, 2 tuinlieden, 4 voegers, 3 voerlieden. 1 wagenmaker, 9 ijzerwerkers, 87 losse arbeiders. 1 kantoorjuffrouw, 1 dienstbode, 2 werksters. Geplaatst 1 grondwerker, 1 metselaar, t monteur, 4 opperlieden, 1 schilder, 6 losse arbeiders. Alkmaar, 28 November, 1930. De directeur voornoemd, Ed. v. d. Heuvel. Onze Romeinsche correspondent schrijft: In Sint Pieter heeft m-n opnieuw de werkzaamheden tot algeheele vernieuwing van den kostbaren marmeren vloer opgevat, waaraan reeds onder het Pontificaat van Plus X begonnen werd. Het gedeelte waar mee thans een aanvang is gemaakt, ligt rondom het pauselijk altaar tusschen de vier enorme pijlers, welke den 150 Meter hoogen koepel dragen. De vloer heeft ter plaatse alle kleur en glans verloren en is ten deele sterk gebarsten. De met nieuw marmer te beleggen oppervlakte is ruim 1000 M 2 groot. De kosten worden gedragen door de Con gregatie der Projiaganda Fide in haar hoedanigheid van eenige erfgename der na latenschap van Kard. Merry del Val. Deze Prelaat, die ruim 15 jaren aartspriester der Vaticaansche Basiliek was en in zijn hechtheid aan den grootsten tempel Christenheid in zijn testament smeekte begraven te worden aan dc voeten van Pius X. wiens secretaris van Staat hjj was ge weest. stelde als voorwaarde van het aan vaarden der erfenis óat een deel daarvan zou dienen voor het herstel van den mar meren vloer. De nieuwe bedekking zal. zoowel in teeke- ning als marmersoorten, geheel aan de oude gelijk zijn. Daar het ónmogelijk is in kor ten tijd de benoodigde. ten deele uiterst zeldzame steensoorten te verkrijgen, is in overleg met den Paus de speciale opslag plaats van kostbaar marmer, welke het Va- rieaan bezit, voor de werkzaamheden open gesteld. Het nuchter redeneerend verstand moet volkomen den voorzitter gelijk geven, die de wethoudersverkiezing plaatste aan het eind der agenda, omdat de te behandelen voorstellen waren voorbereid en dus ook verdedigd moesten worden door het oude college. Maar er is in het leven gelukkig ook nog een andere factor, die een woordje meespreekt; het gevoel. Wanneer alle ge dachten gericht zijn op het komende groote moment van regeeringsomwisseling; wan neer het trage noordelijke bloed door politieke hartstocht een paar tempo’s sneller „door d’adren vloeit”; wanneer ten slotte een zestal deelnemers in blijde hope of droeve be rusting het oogenblik afwachten, dat „koek en gard" gaan uitgedeeld worden, ja dan is het al héél moeilijk om met volkomen overgave zich te verdiepen in het probleem van greppels, die nooit meer dicht willen, of dictatoriaal aangelegde bestuurderen van „uitwaterende sluizen". Om de heilige chronologische volgorde niet te verbreken, willen we ons óók houden aan de agenda, al vreezen we, dat onze lezers met dit intermezzo weinig gesticht zullen zijn en liever „nieuws” hooren over de crisis en derzelver oplossing. Waar wij aan den lijve de heilzaamheid van zoo’n geduldskuur hebben ondervonden, achten we het plicht ook den lezer de zege ningen ervan deelachtig te doen worden. Daar was dan allereerst ons sportpark. In politiek rustiger tijd had hier een „ques tion brülante” van gemaakt kunnen zijn. Een pracht complex niet al te goedkoope terreinen, welke echter door ligging, onder grond en de hemel mag weten welke oor zaken nog meer, in deze dagen eerder ge schikt zijn voor waterballet dan voor welke tak van vaste-grondsche sportbeoefening dan ook. Zelfs onze beroemde autobrand- spuit kon na een heelen nacht pompen, waarin meer water verplaatst werd dan bij een zwaren uitslaanden brand, niet bereiken, dat de voetbalvereeniging Alcmaria Victrix haar overwinningsreeks kon voortzetten. Dan is er een stadionachtige tribune, waarvan de dakbedekking na een paaf maanden zoo slecht bevestigd is, dat de eerste Novemberstorm - volgens kenners was deze nog maar een stevige bries een vijftigtal eternietplaten een dans macabre laat uitvoeren boven de arme Nieuwpoort- laansche huizen en tuinen. Stof te over dus voor een reeks inter pellaties. In een vorige zitting had de heer Westerhof een scherp requisitoir gehouden tegen deze uiterlijk monumentale, maar volgens zijn zeggen innerlijk o zoo zwakke tribune. De advocaat, wethouder Ringers, had uitstel voor zijn pleidooi gevraagd, welk uitstel na de laatste gebeurtenissen, natuur lijk afstel beteekent. Aangezien sinds 's heeren Westerhof s terugkeer in den schoot der fractie bij de S.D.A.P. het systeem van werkverdeeling wordt toegepast, kreeg de heer v. Drunen de taak het terreinvraagstuk aan te snijden. Waarom juist hem deze opdracht gegeven werd is ons tot op dit oogenblik nog niet erg duidelijk, daar we bij hem nooit speciale waterschap kundige talenten ontdekt hebben. Het debat ging dan ook spoedig over zijn hoofd heen tusschen den Hoogheemraadman en den deskundige heer Sietsma én de agrariërs en daarom polderspecialisten Kla ver en Govern. Als we het goed begrepen Van de zijde der jxilitie wordt medege deeld, dat de afdeeling Gera van de orga nisatie Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Dinsdag bij Gera een militaire oefening zou hebben gehouden, waaraan ongeveer 260 personen hebben deelgenomen. Uit het op treden der afdeeling Gera zou blijken, dat zij militaire daden verricht en daardoor in strijd komt met de wet tot uitvoering van art. 188 en 178 van het Vredesverdrag van 22 Maart 1921 Overeenkomstig par. 1 van deze wet heeft de Minister vanuinnenlandsche Zaken van Thiiringen den Rijksminister van Binnen- landsche Zaken toestemming gevraagd om op grond van deze bepaling, de afd. Gera der Reichsbanner te mogen ontbinden. De heer J. Westerhof. wethouder van tinantièn. de pensioenen, de personeelsza ken en het armbestuur, en de heer T. Bon- sema. wethouder van de llchtbedrüven, het slachthuis en den gemeentelijken genees kundigen dienst, zullen op Maandag van iedere week des namiddags 4 uur ten stad- huize hun spreekuur houden. UIT DEN RAAD Donderdagavond vervolgde de Raad behandeling der begrooting 1931. Voor den aanvang der besprekingen vroeg de heer Roosendaal het woord en deelde mede, waarom de 5 leden den vorigen avond zijn weggegaan. Het is vooral door de hou ding van den wethouder Stapel. Deze heer heeft zijn vrijzinnig beginsel gjarkocht aan rechts. Wethouder Stapel is bedacht op machtswellust. '^Voortgegaan wordt met de behandeling /aér uitgaven. Bij het punt Jaarwredden van het perso neel ten dienste der openbare werken vraagt de heer Sluis of de tijdelijke kracht aldaar nog niet kan worden gemist, De heer Roosendaal is verbaasd over dit voorstel. De voorzitter' zegt, dat deze hulp nog niet kan worden gemist. De Jieer Sluis maakt hierover geen stel. De heer Van Dok besjjreekt vervolgens den toestand van het dakloozengebouw. Spr. zegt dat een varkenshouder dit gebouw nog Dget goed genoeg acht voor zijn varkens. Het gebouw een schande voor de gemeen te. De heer Rodenburg is var. meenlng, dat het gebouw moet kunnen dienen voor men schen en stelt voor de ramen van het ge bouw te veranderen. Dit is waarlijk een ge val ter beoefening van naastenliefde. Wethouder De Vos wil het gebouw in den zelfden toestand laten. De hooge ramen zijn aangebracht om de menschen te beveiligen voor nieuwsgierigheid. Besloten wordt dat worden veranderd. Bij den post onderhoud van straten en pleinen wordt door de rechtsche fractie voorgesteld dezen post met 6000.te ver lagen. De heer Visser zegt, dat dit voorstel is ingediend om de 50 oficenten op de vermo gensbelasting te ontgaan. De heer Roosendaal acht het onverant woord op dezen post te bezuinigen. De straat voor het Ziekenhuis is een schandaal voor de gemeente. Aan den Noorderweg zou een trottoir komen, doch nu doet men het maar weer met wat steenen. Wethouder Stapel zegt wel eens te willen weten, waar de gemeente de straten ver waarloost. De heer Roosendaal wil den post splitsen en 10.000bestemmen voor den gejronen dienst en 6500.voor buitengewoon. De voorzitter zegt, dat de schuldenlast der gemeente reeds over de twee millioen is. Laten we voorzichtig zijn met leenen. Het voorstel van den heer Roosendaal wordt verworpen met 8 tegen 5 stemmen Het voorstel van rechts wordt aangenomen met 8 tegen 5 stemmen De heer Rodenburg stelt vervolgens voor La La La La La La La La L> La La La La ^q,*'*S'**SL'*'*S'**S-**q.'**S <n Ml Ml ^5 Ml Ml Onze ons: Een Italiaansch journalist maakte in dracht van eenige bladen een reis naar 1 jet-Rusland en geeft, na veüigheidsh, eerst gewacht te hebben tot hij weer thuis was, in een aantal artikelen zijn indrukken weer. O.a. bracht hij ook een bezoek aan het berucht geworden anti-godsdienstig museum te Moskou, waarvan hij het volgende ver telt: „Het anti-godsdienstig museum heeft zijn zetel in één der kloosters, waarvan ik boven sprak; (d.w.z. die door den staat zijn ont eigend en voor andere doeleinden bestemd). Men gaat een poort in een klein, oud to rentje door en treedt dan over een vochtig, donker binnenplaatsje het museum binnen. Dadelijk, in de eerste zaal, zien wij talrijke teekeningen. waardoor ons yoor den zoo- veelsten keer wordt aangetoond, dat ae mensch van den aap afstamt, en dat de ont vangenis en de ontwikkeling in het moeder lichaam voor mensch en dier gelijk xijn. Met even grooten ijver wordt de bezoeker in ken nis gesteld van de overal op elkaar lijkende geloofspunten en eeredienstvormen bij de verschillende godsdiensten. Daarop volgt ne plastische voorstelling van een godsdienstige functie, welke door popjjetjes. die geesteiu-' ken voorstellen, wordt verricht om van de godheid regen af te smeeken en de ramp van een hagelbui af te wenden. In een hoek staat de afdeeling „boetedoe ning” opgesteld Men bewondert er de vree- selijkste marteltuigen waarmee zelfpijnigers, zelfgeeselaars en andere fanatici van ver schillende secten zich tot uitboeting hunner zonden kastijden. Dan volgt er een griezelig intermezzo. In een glazen kast is het skelet ten toon ge steld van den H. Anthonlus van Wilna, dat moet aantoonen in welken toestand de licha men van Heiligen verkeeren die. volgens de Kerk, voor bederf bewaard bleven. Er vlak naast is het skelet opgesteld van een berucht misdadiger, dat nog gaver blijkt, dan dat van den Heilige. Het vervolg is dan wat minder griezelig. Lijsten vol statistieken en foto's toonen den vooruitgang aan der anti-godsdienstige pro paganda. der verbrande ikonen heiligen - prenten), der kinderdemenstraties, der anti- godadienstige bladen en blaadjes. Een gröÖT schilderij toont een meisje dat met een ge stolen brok van een priesterkleed spottend een kerk binnentreedt zonder door eenigen goddeljken toorn oogenblikkelijk gestraft te worden. Wanneer u zich nog niet overtuigd voelt, zoo is er de verklaring van een afvallig priester .dat hij zijn biechtgeheim aan de politie verraden heeft. Da nzjjn er lijsten'1 van de rijkdommen, die vroeger aan de kloosters behoorden. Dan is er de duizend voudige bewijsvoering dat de kerkelijke macht nauw met de burgerlijke verbonden was. Zie, o misdrijf h<» de’ vermoorde Czarina godsdienstige voorwerpen uitdeelt aan de ge wonde soldaten in het hospitaal; aan schouw een veldaltaar en een kanon; huiver b'J de foto, wel'-e Kn d. Gasparri en Mu solini voorstelt, terwijl zij het Verdrag van Lateranen onderteekenen. Wilt u nog meer? Kijk dan naar dat uit- hooger waren dan 38 cent per uur. We heb ben zoo’n flauw vermoeden, dat, wanneer men toen deze mogelijkheid zelfs maar had laten doorschemeren, de houding van enkele raadsleden tegenover het oorspronkelijk voorstel Westerhof wel anders ware geweest. Misschien ware dan zelfs „de” crisis voor komen. In ieder'geval zouden we het nu als een welkom en onverwacht St. Nicolaas-cadeau- tje beschouwen, wanneer alsnog de Minister de hand over het hart streek en ondanks de nieuwe regeling toch subsidie verleende. We schreven het hierboven reeds het werd met deze bijlage een vreemde geschie denis. Eerst scheen het, alsof de nieuwe bond- genooten en bloc zouden tegenstemmen en het wethouderlijk voorstel alleen de stemmen zou verwerven van de overige vijf. Plotseling echter waren de rollen omge keerd. Wethouder Thomsen verklaarde n.l., dat hij van plan was zijn eigen geesteskind om hals te brengen, omdat hij het wicht slecht noodgedwongen het levenslicht had geschon ken. Was het misschien om den Raad en het vrouwelijk element op de tribune dit wreêde schouwspel van kindermoord te besparen, óf wilde de meerderheid deze hoogere cre dieten dankbaar aanvaarden, om het in nieuw werk te „verloonen” (wie dit woord heeft uitgevonden is ons onbekend, maar dat het onze moedertaal erg verrijkt, gelooven we niet), we weten het niet, maar feit is, dat nu ineens R.K., S.D.A.P. en V.D. voorstem- den, teyvijl het vijftal een onverbiddelijk „neen” liet hooren. Hiermede was voor het eerst in den Raad de nieuwe verhouding 145 bij een stem ming tot uiting gekomen om het loon van den hulp ran den gemeen- te-tuinman te verhoogen. De heer Roosen daal vindt een verhooging van 22 of 34 niet zoo verschrikkelijk. Besloten wordt het punt bij de overige punten in geheime xtt- Ting te 'behandelen. De heer Rodenburg informeerde naar de brug bij den Dromniedaris. De heer Roosen daal zegt, dat het vorig jaar is voorgenomen de geheeie brug te vernieuwen. Toen is de Werf vooruit gekomen, die daaraan mede betalen zou. doch dit is later weder inge trokken. De voorzitter zegt, dat het de bedoeling is. dat de brug voor den duur van een Jaar of vier of vijf in orde is. Dan zal worden beraadslaagd wat te doen s^aat. Wethouder Stapel zegt, dat het voorstel om een nieuwe brug te maken is gekomen van rechts. Nu zijn de tijdsomstandigheden veranderd. De heer Schild zegt, dat de brug zoo gevaarlijk is. dat de burgemeester tij dens de Z. V. T. de brug heeft gesloten. Het voorstel van B. en W. wordt aange nomen De heeren Hofman en Stavenuiter vragen een betere verlichting bij de sluizen. Zal wor den onderzocht. Verschillende posten gaan nu zonder be spreking onder den hamer door. De heer Hofman stelt vervolgens voor, om den vervolgcursus voor de lagere scho len op te heffen, omdat het leerlingengetal niet meer zoo groot is. De heer Visser stelt voor den cursus te handhaven zoolang er nog genoeg leerlingen zijn. De heer Hofman zegt, dat van de openbare school maar twee leerlingen zijn en van de bijzondere openbare school 12. Het punt wordt aangehouden. Bij den post werkverschaffing wordt door de S D. A. P.-fractie voorgesteld deze weder op f 10.000 te brengen. Door rechts wordt voorgesteld den poot te brengen op 7000 De voorzitter merkt op. dat de beide voor stellen de belasting zullen verhoogen. De heer Rodenburg spreekt den wensch uit. dat de werkverschaffing dit Jaar wat eerder begint dan met Nieuwjaar; er zijn nu al veel werkloozen. De voorzitter zegt toe met de rekening te zullen houden. De heer Visser bespreekt vervolgena den nieuwen te verwachten toestand op het ont- vangerskantoor. Op voorstel van den voorzitter wordt be sloten ook dit punt te behandelen in ge heime zitting. Nog wordt besproken het in de - vorige vergadering aangenomen voorstel om voor den heilgymnastlekcursus. slechts twee klas sen in te richten. De heer Visser betreurt het. dat dit be sluit is genomen. Spreker zou alsnog wel willen voorstellen dezen post te verhoogen in plaats van te verlagen. De heer Rodenburg noemt het een slag In het aangezicht van den leeraar, den heer Snel. Ook stelt spreker voor een andere manier van betalen. Het komt hem nu voor dat iemand met een inkomen van f 5600 evenveel betaalt als iemand met t 1700 in komen. De heer Schild vindt het verschrikkelijk, dat het afbraaksysteem van rechts ook hier weer wordt toegepast. Spreker geeft rechte in overweging zich te herzien. De heer Sluis merkt op. dit het toch niet opgaat nog zoo lang na te praten over een wettig genomen besluit. De heer Zwaan wijst er nog op hoe on verantwoordelijk het is van de heeren ran links om weg te loopen. De heer Rodenburg weerlegt nog de be schuldiging als zou de heer Snel hierbij voordeel hebben; verschillende kinderen worden door hem gratis behandeld. Het besluit blijft gehandhaafd. B en W. zullen een nieuwe financieel* regeling ontwerpen. Op voorstel van den heer Visser, wordt besloten den post ontvangsten van gebruik van openbare gronden te verhoogen van f 2300 op f 2700 De heer Rodenburg bespreekt de ont vangsten v. d. bezichtiging van den Drom- medaris. Dit wordt nu uitgekeerd aan een employé van den Vischafslag. Laten we dien man een redelijk loon geven en de ont vangsten reserveeren in een potje De voorzitter licht dit punt toe en de toestand blijft gehandhaafd. De heer Rodenburg bespreekt nog de huur van het A. J. C.-gebouw Dat deze kinderen daarvoor per jaar 100 moeten betalen, is wel wat erg. De christelijke gym- nastiekvereeniging betaalt maar 10 per jaar. De voorzitter zegt, dat de regeling billijk is. De heer Roosendaal bespreekt den metno- riepost. uitgetrokken voor de dividend- en tantiémebelasting. Spreker stelt voor, aan de hand van de ontvangsten van de zes laatste jaren. dezen post te begrooten op 3000. Het voorstel van den heer Roosendaal wordt verworpen. Door rechts wordt ver volgens voorgesteld de belasting op de open bare vermakelijkheden te stellen op 15 pCt. De heer Schild vreest, dat de heeren de kip met de gouden eieren willen slachten. Door dezen maatregel kan wel eens minder worden ontvangen dan nu het geval is. De heer Sluis zou op de dansgelegenheden wel 300 pet. willen heffen. De vergadering gaat hierna in gehetane zitting en als deze weder is openbaar ge maakt. wordt besloten de salarisschaal voor het secretanepersoneel in te voeren. De ambtenaar Mensch zal een salaris ontvan gen van 1000. Het salaris van den klerk Van den Berg van het ontvangerskantoor wordt gebracht op f 2000. Het loon van der arbeider Bakker, in dienst van den gemeen- tetuinman wordt gebracht op 25 per week De heer Schild brengt hierna nog eer woord van hulde aan de brandweer vooi den betoonden ijver, aan den dag gelegc bij den brand in diens fabriek. De vergadering wordt hierna verdaagd tot Vrijdagavond half acht. Weet u, lezer, wat een origineele gevel is? Is dat er een, die uitmunt door oorspronkelijk, onvervalschte schoonheid, of kan het óók beteekenen, dat hij hoogstens wat eigen aardig, wat zonderling is Deze taalkundige kwestie kwam ter sprake bij het voorstel om subsidie te verleenen voor de restauratie van het perceel St. Annastraat No. 9. Zelfs het dikke boekwerk dat de heer Westerhof ijlings door zijn adjudant had laten halen, kon hier geen uitspraak doen. Daten we maar aannemen, dat „Monumen tenzorg en „Ons Alkmaar” meer aan de eerste beteekems gedacht hebben, toen zij adviseerden om gelden uit te trekken voor restauratie van~d»t huis, ’t Was met voor de eerste maal, dar hierover in den Raad ge streden werd. Voor enkele maanden stond dit punt óók op de agenda, doch toen kon het voorgestelde plan antiek bovénstuk en modern onderpui eigenlijk in nie- mands oogen genade vinden. Daarom werd een nieuw ontwerp gemaakt, waarbij onderpui voorzien werd van een luifel rijkelijk glas in lood was toegepast. Maar ook deze nieuwe vorm had oppositie met gesmoord. Het ging niet zoo zeer óm de centen, dan wel om het principe. ZAADMARA t 58. ALKMAAR Met genoegen kunt U hem na 6 Dec. rullen. dan een mooien soliden bril. Dien koopt men in Alkmaar bij 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 5