Rechtszaken Jtaliano Laatste Nieuws Voor de Huiskamer Voor den Alkmaarschen Kantonrechter I Telegrafisch Weerbericht Nagekomen Kerkberichten MARKTNIEUWS PROVINCIAAL NIEUWS Onveilig F F Vliegtuig stort in een groep spelende kinderen EÉN DER VOORBODEN.., van den naderenden winter zijn de bonte Kxaalen. HEEMSKERK F <3 HOORN Heilzaam en. O,zoo fijn! ANDIJK j GROOTFRROFK ASSENDELFT schetstee- Zitting van Vrijdag 38 November de voor •fiD barometerstand 773.7 mJ*. te barometerstand 713.8 m.M. te ledenvergadering. Zee ree rw. FAILLISSEMENTEN ten verwijten van interessant te kermis en dacht van alle rechtsvervolging. 4 geen lot en geen ter alf gewoonlyk ZATERDAG, St. Nicolaas. Van 4 uur al ge legenheid om te biechten. Te 7 uur rozen hoedje voor de bekeéring van ons vaderland. ALKMAAR 39 Nov. Heden is gedepo neerd de eenige ultdeellngsiyst In het fail lissement van M. Plaatsman, in leven koop man en poelier te Den Burg op Texel. Ult- keenng 39.895 pet., behoudens verzet. TRAGISCH VLISGONGELVK IN CANADA Vier kinderen gedood en vier swaar gewond Uit Edmenton in Canada wordt gemeld, dat de „Jack Chlpewyan”, een vliegtuig, dat was opgestegen, voor een korte oefenvlucht van geringe hoogte naar beneden stortte en te recht kwam emldden van een groep spelen de kinderen. Vier kinderen werden op slag gedood, en vier werden zwaar gewond. De piloot en de waarnemer kwamen onge deerd uit het onbeschadigde toestel. De tijd van verkoudheid, hoesten, enz. la weer aangebroRen. Nn vooral ITALIANO RebrulKen. OnmlddelllJK ondervindt U de heilzame wcrKlug en pianist en den Machinefabriek. Aan den heer M. van Heezen, welke bet oude kerkgebouw allengs In een machinefabriek herschept, is opge dragen de aanleg van de centrale verwar ming In de nieuwe school met den Bijbel voor f 3365. en Groot t^n fraaie Schriftelijke vonnissen. Piet P., chauffeur, Averhom, overtreding art. 15 ae lid, wet openbare middelen van vervoer. Ongeoorloofd personenvervoer, van alle rechtsvervolging ontslagen. D. A. K.journalist te Bergen, overtreding art. a? motor- en rijwielwet nalaten van noodzakelijk geluidsignaal. f boete of 5 dagen. De civiele vordering ad 22.50 werd afgewezen. Gedeeltelijk gecorrigeerd) Mariavereenlging Ter gelegenheid van 20-jarig bestaan der yrjjdag des morgens 7 gemeene H. Communie Alkmaar is zeer gesteld op goede manieren. De 27 jarige werkman zonder vast metier. Joh. P., Alkmaar had zich in den avond van ai November op de Oudegracht van een noodzakelijke taak gekweten, waarvoor ech ter de gemeente speciale zelfs luxueuze inrichtingen heeft beschikbaar gesteld, doch tevens de wettelijke verplichting stelt, dat daarvan uitsluitend gebruik wordt gemaakt. Waar de heer P. deze verplichting verwaar loosde mocht zulks niet in *t belang van zijn financiéen worden geacht, aangezien hij heden tot 1.50 boete of 2 dagen werd ver oordeeld. Hoogste Zürich. Laagste Akureyrt. Verwachting: Zwakke tot matigen wind uit Oostellfke richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, wei nig of geen neerslag, tets kouder. Een succesvol amateur-jujrist Een te Alkmaar wonend werkman buiten werk, de heer F. J. K., was geïnviteerd voor den Kantonrechter te verschijnen, omdat hij op 18 October had gespeutd op aal in het N. H. Kanaal, waarvan het vischrecht was verpacht aan den heer Dekker. De verdachte deed echter de verrassende mededeeling, dat hij heelemaal niet voor dat feit was ge verbaliseerd, doch -wegens vervoer van ver boden vischtuii agent op het Deze verklaring werd juist bevonden en de heer ambtenaar niet ontvankelijk verklaard. Het is echter zoo goed als zeker, dat het slecht een uitstel van executie zal zijn. Een nieuwe dagvaarding en het spel kan weer opnieuw beginnen. De bekende pot en ketel Een te Heiloo wonend arbeider en tevens motorrijder, de heer J. H. Z., kwam ojf 31 Augustus met zijn machine in duchtige aan rijding met een auto, bestuurd door den jeugdigen kleermaker Jan Rozing. Dit onge val gebeurde op den hoek Westerweg en Maüevoortsdijk. De heer Z. ontkende even- wel pertinent eenige schuld te hebben, terwijl de heer Rozing, daarbij geassisteerd door zijn broeder Cornelis, die zich eveneens i^-het rijtuig bevond, niet minder beslist d*heer Z. aanwees als de oorzaak van de aanrijding. Beide partijen legden elkander weder ke eng snel rijden ten laste. Aangezien echter een der getuigen, mej. Groot, onge steld was, werd besloten, haar herstel af te wachten en alsdan de behandeling voort te zetten. Misschien kan de verklaring van deze dame den doorslag geven. Nachtelijke avonturen. De 24-jarige landbouwer P. H. B. uit Winkel, die zich in den nacht van 25 Mei met zijn uitverkorenene op de motor te FULWaard, alwaar weer eens kermis werd gevierd, zich bevond, kreeg daar motor peet» en begaf zich op een geleend rijwiel ngar den reparateur Moejes om diens hulp id te roepen. Onderweg evenwel had hij een aanrijding met het rijwiel van zekeren heer C. Botman, die met zijn fiets aan de hand op den weg met een vriend stond te boomen. Daaruit werd een nieuw incident geboren, dat den heer B. voor den kanton rechter bracht. Het liep hem hier echter minder tegen dan in dien kermisnacht, want hij werd gelukkig vrijgesproken. pm ONSVCRKouasa ar IN INROLLEN blOCTS. waarmede hij door een inpad was aangehouden, bevondei Nachttelefoon. Bezat Andjjk naast de vele telefoonaansluitingen, welke slechts ge durende de kantooruren van waarde zijn, reeds een paar aansluitingen op het Streek- net, welke van voormiddags 8 tot namid dags 9 uur gebruikt kunnen worden, begin December hoopt de heet W. Kooyman een aansluiting te krijgen, die voortdurend ge opend is. Voor voorkomende noodgevallen Is het ze ker van groote waarde, dat er op onre plaats althans één is, die een doorloopende verbinding heeft. Een onduidelijke kening Volgens dagvaarding had de heer J. C. A. O. te Den Helder op 7 Sept, met zijn auto op den hoek Schoolstraat en dorpstraat te Bergen een aanrijding veroorzaakt met een kleine Peugot, bestuurd door den heer G. N. Raad, die komende van rechts, den voorrang had. De heer O. had dus die ge legenheid moeten geven. Er was in dezd zaak voorhanden een situatieteekening, die echter meer op een kruiswoordenraadsel scheen te gelijken. Niemand kon er wijs uit worden. Besloten werd tot aanhouding en a.s. week den heer Tamminga, veldwachter te hooren. Voorzichtigheid is de moeder der veiligheid. Dé heer Jan B., chauffeur te Egmond Binnen had op 39 Aug. te Akersloot met zijn nieuwen en geweldig breeden vrachtauto malheur in aanrijding te komen met een door *n Amsterdamsch architect bestuurden luxe auto. De reden van die carambole, waardoor de luxewagen nogal werd gekwetst, was, dat B-, ondanks de waarschuwing van den burgemeester, die per fiets voor den architect reed en zijn hand opstak om op den smallen weg tot voorzichtigheid en kalm rijden te vermanen, toch op dien uiterst smallen weg maar doorraasde, zoodat een botsing niet kon uitblijven. De heer B. heden terecht staande, wees alle schuld be slist af en scheen geneigd die op de mindere rijvaardigheid van den architect te werpen, doth de ambtenaar was hem ver van welge zind en eischte nikt alleen f50.boete of 50 dagen, doch ook ontzegging van de rijbevoegdheid voor den tijd van 3 maanden. De kantonrechter bracht echter nog wat licht in dit donkere perspectief, door „al leen” f 40.boete of 40 dagen op te leggen. Het lot valt steeds op Jonas. Een ijverig brood- en banketbakker te Bergen, de heer Jan B., die in het drukke seizoen uiteraard wel eens in conflict komt met de lastige arbeiderswet, was op 9 Au gustus ook weer de pisang, -ton hij in den avond een spoedbestelling kreeg van een aantal brooden voor een pension. Zijn zoen, ook geen luiwammes, pakte dadelijk de kar beet, om de bestelling uit te voeren, doch lette niet op een aantal kadetjes, die nog in die broodwagen waren achtergebleven en die den bakker noodlottig werden. Op zijn terugtocht werd hij aangehouden door twee rijksveldwachters en vader op den bon ge zet om dat hij in verboden tijd had laten werken. De heer B. stond echter al op de voordracht van principale hechtenos en was *de ambtenaar nolens volens verplicht deze straf 1 aagnslechts, maar erg genoeg voor een fatsoenlijk burger te requireeren, doch de kantonrechter maakte gaarne ge bruik van zijn bevoegdheid enj legde zijn dorpsgenoot slechts /6.boete of 6 dagen op. Eerste onaangenaamheden van een nieuwbakken chauffeu De heer Nic. B., van beroep boomenont- wortelaar te Akersloot, had zich sedert kort de kunst an chauffeeren eigen gemaakt en zich een auto aangeshaft. Hij moest echter al spoedig ontwaren dat het autobestuur- derschap vele zorgen en verplichtingen mede brengt, aangezien hij op 20 Ovtober te Li ol men op Dusseldorp rijdende, door den burgemeester in hoogst deszelfs eigen per soon werd gecalangeerd, omdat het achter licht niet brandde zoodat heden veroor- deeling tot a.50 boete of 2 dagen, het on- voordeelig gevolg was. De napijn van Ko ninginnefeest De werknemers in de koffiebranderij van den heer W. H. grossier te Alkmaar, werden door den patroon in de gelegenheid gesteld naar oud gebruik om op Donderdag middag kermis te houden, terwijl ook voor koninginnedag een meerdere vrijstelling van werktijd was gereserveerd. Daar echter toch het noodzakelijke werk moest worden afgemaakt, waren op 30 Augustus nog eenige arbeiders na 1 uur in de branderij werkzaam, wat natuurlijk overtreding der Arbeidswet daarstelde. De heer H. moest als gevolg daarvan heden terecht staan, doch werd ver tegenwoordigd door zijn bedrijfsleider, die een en ander nader toelichtte. Rekening ward gehouden met de omstandigheden en de hear H. veroordeeld tot 3 X 4.boete of 3 X 4 dagen. Het paard had de pret en de baas droeg de lasten. Een landbouwer te Egmond aan Zee, Theodoras B., hield zich op ao Nov. naar stiglijk bezig den akker te beploegen en had* zich even verwijderd, tot groote voldoening van het ploegpaard, dat alstoen kans zag met ploeg en al de plaat te poetsen. De deser teur werd door de politie opgevangen en maar het was de baas, die het gelag moest beulen en heden tot f 3.boete of 3 dagen werd veroordeeld. reeds op 31 October had gecompareerd, doch op wien geert straf was toegepast. De familie H. kwam er evenwel minder goedkoop hoogstens een kwartier voorbij moest komen te doen ont poren en verongelukken. Handenwringend Uep de arme vrouw been en weer. Nóg eens en nóg eens probeerde ze de brug dicht te draaien of het onveilig sein te doen werken, maar zonder resultaat. Alles was blijkbaar opzettelijk onklaar gemaakt Ze kon er niet aan denken, wat hier dade lijk gebeuren zou. Het verschrikkelijke too- neel van een vernielden trein met tientallen van verongelukten stond haar in al z’n af schuwelijkheid voor den geest. Was er dan geen middel om deze misdaad te voorkomen? En haar man? Z’n betrekking en z’n vrijheid stonden op t spel. Daar viel haar blik op de takkebossen. die naast d’r huisje opgestapeld lagen. Eer ze nch nog duidelijk bewust was van hetgeen ze deed, had ze al eenige van da bossen hout gegrepen en ze een eind verder op de lijn tusschen de rails geworpen. Maar het nout werd steeds nat gehouden met bet oog op de vonken uit de locomotief. Ze vloog naar binnen en greep de groote kan met petroleum, die In de keuken stond. Eenige oogenblikken later sloeg een heldere vlam omhoog. Zou de machinist het geïmproviseerde sein tijdig zien? De eene takkebos na de andere vloog In 't vuur dat meters boog oplaaide. Het was tijd. Reeds hoorde ze in de verte het rommelen der zware locomotief; reeds dreunde de grond"' en trilden de rails on .’.er haar voeten, daar zag ze in de verte de beide vurige oogen al grooter worden, totdat opeens )^t geraas verminderde, het trillen snel afnam Dertig meter vóór den brandenden stapel hout stond de trein stiL Toen de machinist van de locomotief sprong en gjng zien wat die zonderlinge brand daar voor hem beteekende, vond hy de vrouw van den brugwachter bewusteloos naast den bran denden houtstapel liggen...... met de ledige petroleumkan nog In de hand. HU begreep er niets van. totdat by. met den hoofdconducteur z’n ondersoek voort zettend, een dertigtal meter verder, de brug wyd open sag staan. Een huivering voer den belden mannen door de leden. Ze begrepen, dat het houtvuur een zet in t spel om den exprestreln die over geïmproviseerd onveilig sein geweest was. L Magere Hein'zat hem op de hielen De 19-jarige heer A. P. Gr., grossier te Heiloo ontkwam op j6 October, op den onbewaakten overweg aldaar ter nauwer- nood aan een gruwelijken vernielingsdood! Hij bevond zich met zijn bestelautotje, waarin 54 pakjes boter op de rails, juist toen de sneltrein AmsterdamHelder kwam aange daverd. De auto werd geraakt en tot puin gestooten, doch gelukkig bleef de bestuur der volkomen ongedeerd. Van de 54 pakjes boter heeft hij echter niet één teruggezien. Ook de vernielde auto had hij aan zijn princi paal moeten vergoeden door schadebeta- ling van f 375. De heer Gr. moest bovendien heden terecht staan wegens overtreding van het spoorwegreglement en verklaarde als toen zijn min of meer roekeloos gedrag door de mededeeling dat hij bij den overweg was afgeleid door een kind, dat plori den weg wilde oversteken en hij zijn aandacht vestig de op het voorkomen van een aanrijding. Hij toonde voorts een foto van het totaal vernietigde karretje. Rekening werd gehou den met de omstandigheden, de verdachte geluk gewen* 'ht met deze „narrow escape” en vervolgens veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen. MAANDAG te kwart over 8 Congregatie voor de vrouwen. DINSDAG,avonds 7 uur Lof ter eere van den H. wntonius. Pange Lingua 4 str„ Kyriale p. 53. lied 75. No. 14 5 1 December WOENSDAG, feestdag van den H. Fran- ciscus Xaverlus. patroon der broederschap van den H. Geest voor de bekeerlng der on- geloovlgen. Te verdienen volle aflaat voor de leden. Des avonds te 8.15 congregate der Jon gens. DONDERDAG, feestdag van de H. Barbara, patrones van een zaligen dood. Te 8.15 gezon gen H. Mis voor de leden van de Gedurige Aanbidding. Van 5 tot 7 uur gelegenheid om te biechten. Te 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament met rozenhoedje. Adoro Te, 5 taat te strophen, lied 39. VRIJDAG, Eerste Vrijdag van de maand. Te 720 gezongen H. Mis. Vóór de H. Mis wordt de Litanie van het H. Hart gebeden. De H. Communie wordt uitgereikt na het Credo, eerst aan de kinderen. Vrijdagavond congregatie. De kerk is ech- van 3 tot 6 uur geopend. De geheele familie in staat van beschuldiging gesteld Voor den Kantonrechter verscheen de familie Jan H. uit Limrnen, de vader, de moeder en hun 17-jarige zoon Jan, welke familie in den nacht van 31 Augustus zich 1B sluitingstijd had bevonden in het café vap den ouden heer C. Groot, die daarvoor Dat moet naar de rechtbank toe, zoete lieve Gerritje Een sigarenwinkelier te Bergen, de heer W. F. K., stond heden terecht ter zake over treding op de verordening der winkel sluiting aldaar. De ambtenaar vorderde 10. boete of 10 dagen, doch de Kantonrechter, hoewel de meervoudige strafkamer in hooger beroep deze overtreders veroordeelt, hield zich onwrikbaar vast aan zijn juridische overtuiging, dat deze verordining, nu ee Rijkswet is aangenomen, niet verbindbaar moet worden geacht en ontsloeg den ver- Het is moeilijk, het ieder naar den zin te maken. De verbetering van den rijksstraatweg naar Haarlem geeft natuurlijk veel aanleiding tot stagnaties, doch uit eigen ervaring weten wij, dat de omlegging van het verkeer te Limrnen op voortreffelijke wijze, vele groo- tere plaatsen ten voorbeelij, was geregeld. Daarvoor alle hulde aan den Burgemeester I Wie evenwel misschien niet met dit hulde- lied zal instemmen, was de heer J. B. uit Rtmxputte, gem. Heiloo, welke heer met zijn vrachtauto, trots alle waarschuwings borden, toch op verboden terrein was beland etf deswege door den burgemeester werd bekeurd. De heer B., thans terecht staande, ontkende vanaf den Vischweg komende eenig bord te hebben opgetqerkt, doch dit verweer werd niet als Deugdelijk geaccep teerd en de heer B. veroordeeld tot ƒ6. boete of 6 dagen. Dat belooft worden De heeren Willem G. en L. G. S., beiden arbeiders in Staatsdienst, moesten terecht staan wegens het loopen over verboden grond, in casu de duinen te Castricum. De heer G., alleen verschenen, ontkende echter stellig niet gerechtigd te zijn en een rijksopzichter, in wiens dienst zij stonden, had hem zulks verzekerd, zoodat het den heer G. aange naam was, te mogen hooren dat deze zaak werd aangehouden tot a.s. week, ten einde den verbalisant als getuige te hooren. Het scheen, dat verdachte rekende op een vol ledige rehabilitatie. f Een Methusalem onder de orgel draaiers leelijk gedupeerd Op den smallen Huiswaarderdijk nabij Alkmaar en Koedijk reed op 2r October met zijn kettenwagentje waarop een groot draaiorgel de 90-jarige heer Jozef Otjes uit Egmonc^ binnen. Ook zijn 68-jarige vrouw Catharine had op het wagentje plaats genomen. Hun pleegzoon was per fiets voor uit gereden om te Koedijk vergunning tot spelen aan te vragen. Achter het orgel- wagentje kwam echter oprijden een vracht auto, bestuurd door den pluimveehandeliar Maas B. uit Schoorl, doe voorbij wenschte te rijden. De oude orgelman, gewaarschuwd door zijn vrouw, haalde zooveel mogelijk naar rechts uit, doch niettemin werd het wrakke spulletje van achter aangereden en tuimelde, hit, orgel en 'Orgelman van den dijk af. Ongelukken hadden niet plaats, ook de oude heer bleek ongedeerd te zijn, doch het orgel bleek geheel vernield, was niet meer toongevend, noch toonbaar. Volgens den patriarch leed hij een schade van wel f 800. De heer B. weigerde deze schade te erkennen en stond nu terecht. Hij kwam alstoen geheel terug op de bekentenis, voor de Alkmaarsche politie afgelegd, tot groote verontwaardiging van de oude vrouw die in een zonderling taaltje den heer B. be schuldigde te staan liegen. Ook de oude heer was nog present, voor zijn booge jaren, hij werd geboren in Januari 1840, nog bij zonder kras. De ambtenaar toonde zich hevig ontstemd over de manier waarop verdachte ondanks het merkbaar was, dat het passeeren ge vaar opleverde, toch maar was doorgereden en vorderde, daar gebleken was dat ook de handrem niet in orde was, twee hooge geld boeten een van f 100 of 100 dagen en 1 van f 40 of 40 dagen, benevens intrekking van het rijbewijs voor, den tijd van 6 maanJen. De Kantonrechter veroordeelde verdachte echter tot f 60 en f 15 boete, subsidair en 60 en 15 dagen hechtenis en gaf den ouden heer Otjes den raad, bij den burgemeester van Egmond-Binnen vergunning te verzoeken om met een lijst voor steun te mogen rond gaan. Ook de Kantonrechter gaf de belofte daarop te zullen tee kenen ten einde mee te werken, de oude menschen weer aan hun broodwinning te helpen. Brandverzekering ,J)e Hoop" In café Tensen werd een algemeene vergadering ge houden van .JDe Hoop” Uit de rekening en verantwoording bleek, dat de ontvangsten bedroegen f 9450.31. de uitgaven t 3335.31, zoodat er een winst gemaakt werd van f 6125.—. Deze winst werd by de reserve ge voegd die daardoor steeg tot f 33 438. Het verzekerd kapitaal bedroeg op 1 Juni 1930 f 3.545.730, het aantal deelhebbers 667, het aantal verzekeringen 1155. Met algemeene stemmen werd de reke ning goedgekeurd. De heer K. Nlerop Ca. werd als bestuurs lid herkozen. Voorts werd besloten het eigen risico van de vereenlging, evenals vorig jaar op 20 pet. te stellen. De voorzitter deelde nog mede, dat ,de Hoop” in het groepsverband wenscht te biy- ven en dus In de groep weder 30 pet. voor eigen risico zal nemen, hetgeen door de ver gadering werd goedgekeurd. By de rondvraag werden nog enkele vra gen gesteld over het verzekeren van bloem bollen. Benoemd. Mej. C. M. de Jong ia be noemd als onderwyzeres aan de school voor achterlijke kinderen te Rotterdam. Ze was in slaap gevallen. Hoe lang ze daar zoo gezeten had, wist ze niet, maar eens klaps schrikte ze op. Uit de verte had ze al een geluid gehoord, dat haar aan onraad deed denken. Haar man, brugwachter op de spoorlijn, die langs hun huisje Uep waar over dageiyks tal van treinen voorby reden, was een uurtje naar het byzynde dorp ge gaan. Dien avond behoefde de brug niet meer geopend te worden, z’n eigeniyke dagtaak was nadat hy zich overtuigd had. dat alles in orde was. afgeloopen. Wel moest hy biyven tot z’n kameraad hem voor den nacnt kwam aflossen, maar och. het diende nergens toe. dat hy daar vlak by die gesloten brug bleef. Meermalen ging hy dan ook, zooais dezen avond, naar de eenige herberg van het kleine dorp. Katrlen, z’n vrouw, had hem al meermalen gewaarschuwd, maar ten slotte had ze zelf moeten toegeven, dat zoon uurtje afwezig heid geen kwaad kon. Totdat ze dien avond op een ververzchrikkeiyke manier uit haar gerustheid wakker geschud zou worden. Wat was dat toch voor een zonderling ge luid geweest, dat ze daar in d’r slaap gehoord had? Ze wist het niet, maar vloog m onver- klaarbaren angst naar bulten. Eén blik op de brug en een rilling van ontzetting voer haar door de leden. Het gevaarte stond wyd open! Eer ze het wist, stond ze aan den kant, waar de brug dicht gedraaid moest worden. Maar terwyi dat anders heel gemakkelyk ging, was er nu geen beweging in te krijgen. Onklaar, dacht ze direct. Maar hoe was dat mogeiyk? D’r man dat wist ze zeker had voor z’n heengaan alles nog goed nagezien En nu, wat moest ze beginnen? Kwam Willem toch maar terug! Het eenige. wat ze doen kon. was het sein op onveilig zetten. Ze vloog naar het seinhuis, legde de hand op den hefboom, maar tever geefs. Het was niet mogeiyk er beweging in te krygen. Nu stond de vreeseiyke waarheid baar bei der voor den geest. Hier was misdadige op- af, daar vader, moeder en zoon ieder werd veroordeeld tot f 3.— boete of 2 dagen, wat den zoon betrof of 1 week tucht school. Wat meer Respect wet wenschelijk. De heer S. slager te H. H. Waard, stond terecht wegens het slachten zonder ver- guoning en verkoop van vleesch, dat niet voorzien was van de wettige en officieele kenringsmerken. De heer St., dqpr den heer Buren, dierenarts, afgesch ildero als weinig meegaand, had het voor den kanton rechter niet bepaald lekker en moest menig veertje laten waaien. Voorts werden heftii alle troefkaarten, die hij ter verdediging had medegebracht, een voor een uit de hand geslagen. De heer ambtenaar was allerminst over rijn optreden als dorpsslager te spreken, wat hij toonde door 2 x 250 boete of 2 x «00 dagen hechtenis te requireeren. De heer Kantonrechter, hoewel ook niet liev- devoi gestemd, toonde zich echter meer gematigd in zijn oordeel en legde den heer St, die verstandig zal doen de psalmen voortaan wat meer zuiver mee te zingen, a X 100.boete subs. 2 x 50 dagen op. Ongeval Vrijdagavond reed de bakkers knecht van N. M. a'hier met zijn transjxJrt- flets, waarop een groote mand, een ouden man aan in de Maerten van Heem kerk straat. De aangeredene kwam te vallen en liep daarby een b’.oedende hoofdwoddef op By den heer G. Voortman binnengedra gen. klaagde de oude man ook over pijn in z’n knieën. De Getroffene werd later huis waarts gebracht. Tooneelchib „Adelt Kolping” „Adolf Kolplng", onderafdeellng der 8t. Joceph- gezellenvereenlging, gaf Donderdag en Vrij dag haar uitvoeringen. Opgevoerd werd „zyn Trots”, tooneelspel in vier bedryven. door Gerard Nielen. Beide avonden zyn goed geslaagd, minste wat het spel betreft. De opkomst en waardeering voor het streven van de too- neelclub hadden wel beter mogen zyn. Voor namelijk den eersten, xg. avond voor oude ren. Den tweeden avond was de zaa! mooi bezet. Jammer, dat het mooie spel door sommigen niet wordt aangevoe'd en begre- pen. Het ontydige lachen bewyst wel het niet-begrtjpen en daardoor worden de on kunde en achterlijkheid tentoongesteld. Het spel heeft de volle waardeering en lof verdiend. De rollen waren in goede handen en werden onberispelijk gespeeld De mo raal en de opvoedende kracht welke van dit stuk uitgaat werd wel duldeiyk aangetoond. De hartstocht van het gokken en de treurige gevolgen daarvan kwamen sterk narr voren 3—3 1 Dec en tevens de verkeerde liefde van den vader zagen zyn zoon „Zijn Trots”. BROEK OP LANGENDIJK. Veiling van 1 December 1930. 700 K.G. aardappelen. Schot- sche muizen f 4. 4150 K G. peen, f 1.40180. Wortelen f 0901. 3800 stuks bloemkool, 3e soort f 320—380. Reuzen f 5.90—12. 24.000 K G. roode kool f 3420. 11000 K. G. gels kool t 180—3.10. 5000 Deensche witte kool f 1.10—3.10. 13.400 uien f 1.70—3. Groote f 3.10—3.40 Drielingen f 0.90—120. Nep f 3.60. ALKMAAR 1 December. Veemarkt. 69 vette koeien 360—380, handel matig, 3 vette kalveren 45—150, idem p. Ned. pond 11.60. 23 nuchtere kalveren slacht, 13— 30, 372 vette varkens zware p. Ned. pond 47— 50 cL, zouters p. Ned. pond 45 et Handel vlug. AMSTERDAM, 1 December. Veemarkt 10 vette Koalcn. 1ste kw. f 1.01—108, 2da kw. 0.90—1.01, 3de kw. 0.80—020, min dere soorten 0.680.76, per K.G. slacht- gewlcht. 2 Melk- en Kalfkoelen 275—380, 6 vette Kalveren: 3de kw. 0.800.88, 3de kw. 0.700.80 per K.G. levend gewicht. 30 Graskalveren 13—19. 76 Schapen 35 40, 780 Varkens, Vleeschvarkens van 90 110 K.G. 089—0.60, zware 087—OM, vette 0840.66 per K.G. slachtgewlcht. 100 Paarden 100—300. AMaiERAM, 1 December 1930 Aardap- pelmarkt. De prijzen waren heden onveran derd. Aanvoer 3 ladingen, zynde 1750 HL. ALKMAAR 39 Nov. N. V. Eelerveiling voor Hollands Noorderkwartier Aanvoer 80.000 kipeleren. 58/80 f 820-920; 60/63 ƒ9.00- 980; 63/64 980—10 10; Klein 5.00—720. 15.000'Eendeieren f 5205.60. Boter- en Eelerenmarkt Boter, fabriek 1ste soort 70.00—8380; fabriek 2de soort f «5 00 —70.00; Eieren, groothandel 7809.00; Eendeieren 580. HOORN, 39 Nov. Veemarkt 8 Zeugen f 6090 39 Schrammen 1830; 147 Biggen 1117; Schapen 3643; Lammeren 30— 38. Handel matig. NOORD-SCHARWOUDE. Veiling van 1 December. 500 stuks Bloemkool f 8.909.30; 3600 Kg. Deensche Witte Kool f 3—3.10; 1800 Kg. Uien f 190—3.60; Groote f 3.70; Driehn-'en f 140: 375 Kk Bieten f 3 40. BOVENKARSPEL (Station), 39 Nov, 1930. Marktbericht van „De Tuinbouw" U’en Groote Gele f 0.701 per baal. Drielingen f 0.300.35 per baal. Nep f 0.55—0.95 per baal, le Bloemkool f 3.50—10.10 per 100 stuks. 2e Bloemkool f 14 70 psr 100 stuks, 3e Bloemkool f 0.753 30 per 100 stuks, Roode Kool f 120—420 per 100 kUo. Gele kool f 0 70—1.60 per 100 kilo. Witte kool 1.10—120 per 100 kilo. BOVENKARSPEL. Gladlolenvelltng. Voor de zesde veiling waren ongeveer 7 mlllloen stuks aangevoerd. Prijzen van de groote maten iets minder. De maat 1013 handhaaf de zich beter. Er werd niets opgehouden. WU noteerden voor: America 002050 (13 op), idem 10IX 0.140.18; Alkemade 13 op 0.500.75; idem 16—13 0.16—024; Bar. Jos. Hulot, 13 op 0.30 -0.70.idem 10—12 0.14—020. Boele de Nelge 13 op 0.30—0 60, idem 10—13 0.15—023; Blériot 12 op 1.30—1.60, idem 10—12 0.60. Be- llnoe 13 op 080—0.85, idem 10—13 028; Corry 13 op. 0.14—0.18, idem 10—12 0.18—0.33; Ca tharina 13 op 0.400.65, idem 10—13 0.14—0.18. Clises 1013 0.40. Crimsom Clow 12 op 0 80 020. Diana 14 op 1.Early Surrise 12 op 020 085, idem 1013 0.14022. Empress of In dia 13 op 025—0 60, idem 10—13 0.14—020. Electra 1013 0.70 Energie 13 op 1.idem 1013 0.40. Framlngo Sword 12 op 0250.45, idem 1013 0.130.18 Frank Pendleton 13 op. 0.70—120. idem 10—12 0.28—0.40. Flora 13 op 1.45, idem 10—12 084. Golden West 13 op 030—080, Idem 10—13 0.19—020. Halley 13 op t 0.25—0.45. idem 10—13 0.10—0.18. Jac. v. Beleren 13 op 0.350.60, idem 1013 0.14 020. Yvonne 13 op 0.40088. idem 10—13 020 028. Icaris 13 op 125. llnoncense 12 op 020020, idem 1012 0.13020. l’Immaculee 13 op 020—0.60,dem 10—13 026—0.44. Llebes feuer 13 op 120325, idem 1013 0.48020. La Beaute 13 op 3.idem 1013 Lilac Wonder 13 op 185, idem 1013 0.38. Lovelines 14 op XLady Boreel 13 op 325/ Mevr, v. Konijnenburg 13 op 390. Mont Cenls 13 op 3.Lady Boreel 12 op 325. Mare. Poch 13 op 020—0.50, idem 10—13 0.13—0 18. M?i- lust 13 op 020—080. Idem 10—13 0 13—020. Moeder Blush 13 op 0.300.60, idem 10—13 0.13—020. Mr. Mark 13 op 080—0.75, Mem 10—13 020—025. Mont Evere.t 13 op 3.45, idem 10—13 1.15—125, Nora 13 op 0 80, Mem 1013 021. Nancy Manebs 13 op 3 30. Odin 12 op 020—050, Mem 10—13 0.14—020. Pftt- zers Triumphl 13 op 7508.10. Prtnceps 13 op 025—0.40, Mem 10—13 Prince ot Wales 13 op. 025—055, idem 10—13 0.13—0.20. Pink Beauty 13 op 0.75. Proserpine 13 op 0300.60 idem 1012 0.13021. Panama 12 op 0.60— 020, Mem 10—13 020—028. Pink Perfection 13 op 1.05—150, idem 10—13 026—0.48. Pesce 13 op 050020. Red Emperor 13 op 020— 1.10. Mem 10—12, 026—6.40. Rubini 13 op 050—0.78, Mem 10—13 0.16—020. Rose Pre- cooc 13 op 0.400.66, Mem 1013 0.130.18. Rosary 13 op 090. Sympathie 12 op 020 050, Mem 10—13 0.14—0.20. Schwaben 13 op 020—0 50, idem 10—13 0.12—0.18. Venus 13 op 025—0.60, Mem 10—13 0.14—022 Veste Tilly 13 op 0 60. v. d. Meer 12 op 1-140- Ve’U- vius 12 op 0.40 -0.60. Mem 10—12 024 White Giant 13 op 120—120, Mem 10—12 054—0.70. de viering van het Mariavereenlging was uur een H. Mis met a der leden. Des avonds vond in het R K Vereeni- gingsgebouw de feestvergadering plaats. Te half 8 werd de bijeenkomst door de presi dente, mej. de WlldL-de Ruyter, geopend met den Chr. groet en een harteiyk welkom aan alle aanwezigen. Spr, betuigde haar groote tevredenheid over de opkomst, zoo wel des morgens in de kerkt als thans by den feestavond. Onder de talrijk opgekomen aanwezigen merkten we op de geestelijkheM der paro chie, alsmede was aanwezig de Zeereerw. pater C. Dlemers. z Na opening werd door allen het Sobrtetas- Ued gezongen. Het verslag van de secretaresse, mej. G. de Boer—Schouws werd uitgebracht door den geesteiyken adivseur den weleerw. kapelaan Houdyk. De secretaresse had veel werk gemaakt van het verslag over de laatste 30 Jaren Helder kwamen naar veren de tyden van bloei ook enkele Jaren van inzinking, terwijl thans de Mariavereenlging zich weder in gTooten bloei mag verheugen. Een hartelijk applaus werd uitgebracht Inderdaad schitterend overzicht van de se cretaresse. De geestelijk adviseur memoreerde voorts het overlijden in de laatste dagen van het voiyverlge bestuurslid, pennlngmeestermse, mej. BeentjesHejjne. Een gezamenlijk ge bed werd gestort voor de zielerust van den overledene. Volgde een toespraak van den Weleerw. heer Houdyk, die In vurige bewoordingen rchetste de ellende van den drank en de noodzakelijkheid van bestrijding en besloot met een opwekking aan d" ouders en op voeders om samen te werken en een krach tige actie te ontplooien. Hierna werd een revue gegeven door de jongedames De Wildt en Groot over de af- geloopen 20 Jaren van bestaan der Mariaver- eenlging, het optreden en naar voren bren gen der beide dames was schitterend. Bel den hadden een langdurig applaus in ont vangst te nemen. Een onbedaariyk lachsucces volgde op de Potpourri’s, uitgevoerd door de meisjes van den Melsjesbond. Onder de bekwame leiding van mej. Bon net en Steeman werden nog eenige reidan sen uitgevoerd. Het tooneelstuk „Gezellige Betrekking", uitgevoerd door de tooneelclub van de Ma- riavereenlging bracht van begin tot het einde lachsalvo’s in de zaal. Volgde nog een zangnummer „Grootmoe dertje". naar voren gebracht door de meis jeshand, hetgeen keurig werd voorgedragen. Door den Zeereerw. heer Pastoor werd daarna bet woord gevoerd en de yver der leden extra aangewakkerd. Door de jongedames De Wildt werd aan het bestuursld mej. o. de Ruyter namens de vereenlging bloemenmand aangeboden. Zichtbaar ontroerd dankte de JubUaresse voor de haar gebrachte hulde. De presidente was zeker de tolk van de vergadering toen zij bij de sluiting harteiyk dank bracht aan allen. De dank door kapelaan Keyzer aan de tooneelclub gébracht, was op zyn plaats. Ook werd dank gebracht aan den A Broersen, grimeur Hardeman steeds bescheMen, doch actleven regis seur. Een geestig Vijfde bedrijf riep allen een tot weersziens toe. Naar wy vernemen zal de tooneelclub In bet voorjaar een blijspel opvoeren. R K. Vrouwenbond Deze vereenlging hield Donderdag een welke goed was bezocht. Na opening door den Zeereerw. heer pastoor Nagel werden de notulen onveran derd goedgekeurd. De afgetreden presidente, mej. J. Al,l werd door den geestelijken adviseur bedankt voor het vele goede dat zy in de jaren van haar presidentschap voor dg afdeellng As sendelft heeft gedaan. Daarna werd meegedeeld dat door het be stuur als presidente is gekozen mevr. G. KroonLaan Met eenige harteiyke woorden installeerde de geestelijk adviseur de nieuw gekozen pre sidente. Hy hoopte, dat zy met blijheid en opgewektheid haar taak zou aanvaarden en lüérby de volle sympathie en medewerking ren bestuur en leden mocht hebben. De nieuwe presidente dankte daarna. Met vertrouwen aanvaardde zy haar nieuwe taak en hoopte dat de noodlge steun van allen bet werk licht zou maken. 1 Volgde bestuursverkiezing, ter voorziening 1 in de vacature, ontstaan door het bedanken 1 van mej. J. Al. Er was één Candidatenlijst Ingekomen, ten name van mevr. Trompert van Noord. Hierdoor behoefde er niet ge stemd te worden. Deze werd als gekozen verklaard. De ultlotlng van het Retraltefonds had tot uitslag, dat de dames K. Betjesde Jong en de Wed. N. van GelderenBos de geluk kigen waren. Deze kunnen een gratis retraite in Bergen meemaken. De geestelijke adviseur hield daarna een onderhoudende rede over het onderwerp: .Jlet Chrlsteiyk huisgezin.” De presidente dankte den geesteiyken adviseur en sprak den wensch uit, dat zyn woorden vruchten mogen dragen. Het Rustfonds voor leden ren den Vrou wenbond werd aanbevolen en reglementen ervan uitgedeeld. Daarna volgde sluiting op de gebruikelijke wljae.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 6