CHEVROLET WARENHUIS N. V. ALKMAARSCH WARENHUIS JAC. MET Voor Jongens en Meisjesboeken Prentenboeken en kleurboeken F w L nieuwe 6-CYLINDER Natuurlijk het naar TRUCK 1931 KAPITALISME EN WERELDCRISIS V CzVfoeci^e woorden Romeinschen correspondent) Het vierde pooirtteOrig DAMMEN De graanlevering in Rusland PROVINCIAAL NIEUWS v BERICHTEN UIT ONZE VORIGE OPLAGE Tegen den oorlog- ZELDZAAM GROOTE COLLECTIE OFFICIAL DEALER DIR. J. W. A. HEUSEVELDT TeL572 ALKMAAR TeL873 ACHTERSTRAAT HOUTTIL LANGESTRAAT is thans ook leverbaar met een lange wiel-basis van 4 Meter. Hiervan hebben wij zoo juist de eerste zending ontvangen en zijn gaarne bereid H.H. belangstel lenden dit schitterend mooi chassis, dat zeer laag gebouwd is, zonder cenige verplichting te demon- strecren. Telegram van Hugenberg aan Bruning TEXEL ZWAAG ZAANDAM BENOEMING Serie „In de vacantie” Uitgave Gebr. Kluytman f 1.48 Serie „Ons Genoegen” Uitgave Gebr. Kluytman 98 cent MEDEMBLIK benoeming HEER-HUGOWAARD NOORD WERVERSHOOF (Van onztn VENHUIZEN win (Praa^ ’g QAartsbisschop Wij brengen dit jaar een enorme collectie boeken van de bekende uitgevers: F alkhof f, Becht, Kluytman ver beneden den gewonen verkoopprijs De hoeveelheid post goede het 0-2 pracht- GOEDE VANGST Twee gevaarlijke Dwftsehers aangehouden dat Natuurverschijnsel te Parijs Modderregen. DE KOUDEGOLF IN AMERIKA. Het aantal dooden thans 5é. DE HEER VAN TIJEN TE BANDOENG o Entbonizrte begroeting „de Over de ontwapeningakwestie. 6 heer een dat 30. te 4 5 S 1 1 1 1 1 Londen hadden niet aan schenken. Onze tijd is rijp voor de wereldrevolutie." „Wanneer de regeeringen en de kapita listen de wetten van het Christendom niet aanvaarden, zal de wereld ondergaan in een zee van roode vlammen." het menscheluk vernuft machines het worden aan de h< hi Personalia Tot directeur, tevens boek houder der Stoomzuivelfabriek „De Hoop" te van Deus 0 t o SI 9 d C ling lief zie lang niet een pret M dan De door dienen, zoo heeft. i I I I P tr te v< v< st. er al P« he P* De eerewijn ging rond, waarna een flinke regenbui losbarstte. De heer Van Tijen verklaarde zeer moe te zijn. Ondanks het slechte weer, werd deze ze getocht door de stad voortgeaet. Deze eindigde met een zeer geanimeerden psm b wwrlieppeltfken lunch in het Preanger hotel. een gehad. 1 X 2 1 51 t I gen een Juf weg de i krVt een al th Vi kwa blee wu 1—1 1—1 2-0 0-2 2—0 2 0 0—2 ha on be tri ve nu hi op in pr aa du di< zo wa Ze tot lie oir koi dol nie mi zeldzaam nl. een bevatten opdrogen Oost Duitschland door de Poolsche terreur wordt bedreigd. In verband hiermede her halen wij nadrukkelijk onzen eisch dat aan Duitschland bewapenlngsvryheid moet wor den gegeven. Wordt dit geweigerd, dan blijkt de be weerde gelijkheid tusschen de staten een holle phrase en moet Duitschland onverwijld uit den Volkenbond treden. „WU beleven momenteel een keersprong in de geschiedenis zoo als men die niet meer heeft gekei Griekscte*f 12—18 De uitslag was wederom vet sprekende cij fers voor Alkmaar. Nova" met wit„W.D.O. met zwart. door gobde huizen te bouwegi. badinrichtin gen en bibliotheken te stichten pnz. Maar wat vermogen die enkelingen tegen den al- gemeenen zondvloed van verstoffelijking? De politie te Hoek van Holland heeft de hand gelegd op twee Duitsche inbrekers en het blijkt dat zij een goede vangst heeft ge daan. Na een verhoor waarbij ook de politie uit Sliedrecht en Delft aanwezig was, hebben de beide Duitschers bekend, ook den diefstal van de brandkast in het station te Sliedrecht te hebben gepleegd, terwijl zij fietsen hebben gestolen te Delft en verder nog een Inbraak te Aalst op hun geweten hebben. Bijz. Vrijw. Landstorm. In hotel „De Lin deboom” te Den Burg vergaderde Donder dagavond de afd. Texel van den Büz. Vrjjw. Landstorm, de opkomst was zeer groot. De pl. comm. Burgemeester Oort opende de vergadering, en heette bijzonder welkom den heer Dolders, propagandist in dit ver band. Spr. bracht in herinnering t goed ver loop der schietoefeningen in deze gemeente, onder de zeer goede leiding van (fen heer H. Kievits. De heer Kievits gaf daarna een overzicht van den uitslag der schietwedstrijden. Texel ■ft momenteel 4 Koningschutters. n.l. de Ten H Kievits, P. B. Rlteco, H. Züm Sz. en J. Zijm Sz. De heer Oolders had voor de deelnemers 8 prijzen beschikbaar gesteld. De heer Kievits behaalde den prijs in de afd. Koningschutters. de hr. D. Trap als scherpschutter, den len prijs, de hr. A. Bre mer den 2en en de heer S. Lap B Sz. den 3en. Den eersten prüs le klas schutters behaalde Kapitalisme, oorzaak van verarming. „Wü leven in de eeuw van het 'kapitalisme dat het pauperisme veroorzaakt heeft, d w.z. *n algemeene verarming, onder 'n druk waar van de katholieken evenveel te lijden hebben als de socialisten en Merxisten. Aan de massa ontbreekt niet alleen het stoffelijk, maar ook het geestelijk kapitaal En dat leidt naar de wanhoop. Onder den invloed nan het mate rialisme. voortgekomen uit den oorlog en den tijd na den oorlog, is de menschelijke geest ter neer geslagen, de menschheid vervallen. WU verkeeren in het gevaar van onder te gaan in de duisternissen van het barbaren dom en daarom moeten wü trachten ons te verjongen door middel der oude beschaving Zooals eenmaal de christelijke kiem de weer- geboorte bracht der Grieksche en Romein- sche wereld, zoo moet de kiem van den mo dernen tijd een weergeboorte van de christe lijke beschaving bevorderen. „Christus heeft tot Zijn Apostelen gezegd: „Gij zljt de zuurdeesem!" Hij sprak ook van het mosterdzaadje waaruit een groote boom voortkomt. Een heel ander mosterdzaadje was het socialisme, een noodlottige zuurdee sem het bolsjewisme. De Russische bolsje wieken weten dat de huidige sociale toe standen een geschikt terrein zijn voor de ontwikkeling van wat zij zaaien." Veiling Uitslag veiling door Not. T. Houweninge ten verzoeke van den heer J. Kok Dz. Perceel 1 tot en met 4 groot 7.95.60 H A. Kooper de heer G. Houter voor f 26.841; perceel 5 groot 1.74 HA. Kooper K. Schage te Wijdenes voor f 4350. Z. D. H den Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot regent van de St. Janstichting alhier den heer J Klitsie. De ..Osservatore Romano”, oficieel orgaan van het Vaticaan, brengt den volledigen tekst der twee opzienbarende interviews wel ke door den Aartsbisschop van Praag wer den toegestaan aan den heer Huspek, verte genwoordiger van de internationale vereeni ging voor opvoedende bioscoop, over het so ciale vraagstuk. Omdat de woorden van Mgr. I en voor een zoo pers Bijz. Vrijw. ongeveer De taak der katholieke bioscoop. JZooals de protestanten tijdens hun pseu- dohervorming in de propaganda tegen de katholieken gebruik maakten van de juist uitgevonden drukkunst, zoo moeten de ka tholieken van heden zich in hun actie be dienen van de bioscoop, die door den H Pau lus zeker ten dienste van het Geloof gesteld zou zijn, wanneer hü in onze dagen leefde Tot nu toe laten de katholieken zich op dit punt nog immer overtroeven door de Russi sche bolsjewieken, die met hun cinematogra fische propaganda de grootste successen boe ken. De Russische films beschrijven de men- schelijke ellende zoo levendig, dat zelfs de bezoeker die er niet van te lijden heeft, wordt overtuigd van de noodzakelijkheid om verbetering te brengen in de sociale toestan den. De katholieken moeten inhalen wat zjj ten achter zijn en daarom moet de katholie ke bioscoop zich niet bepalen tot heiligen levens of eentonige historische films, maar zich voor alles werpen op het sociale vraag stuk.” Kordac, een zeer bekend socioloog malig hoogleeraar in de sociologie, algemeenen weerklank jonden in de pc~ van heel Europa, meenen wij goed te doen met de kern der beide persgesprekken hier weer te geven. Over de bioscoop, uitgangspunt van onderhoud, zeide Mgr. Kordac: Te Parijs heeft gisteren natuurverschijnsel plaats modderregen. De regendroppels een zanderige substantie en na van het water bleven roodachtige vlekken achter. In de ochtendbladen geven enkele meteo rologen hun meening over het gebeurde te kennen. Zij verklaren dat men hier te doen heeft met door bizondere atmosferische omstan digheden omhoog gedreven zandmassa's uit Noord Afrika, die in de wolken op 5 1 6000 Meter hoogte zijn voortgedreven. Als deze omhooggedreven zandmassa in Algiers valt noemt men het Sjirocco, doch als «y in Europa komt wordt zij met den neerslag vermengd en noemt men het mod derregen. dé ver- De onzedelijkheid der rente Jn den bloei van industrie en techniek ik hoegenaamd geen vooruitgang, zoo _.B de, mensch die de heer* van de stof moet zün', daarvan de slaaf is. zoo lang de machine den mensch niet dient, maar deze de slaaf is van de machine.” „De mensch heeft een vrijen wil. Hij heeft verstand en vernuft. Dat vernuft haakt naar vooruitgang Maar wat men thans vooruit gang noemt, vergiftigt de massa zedelijk en geestelijk. Het is een allereerste plicht van de wetgevers en van den staat om de menschheid op te voeden in een redelijke de mocratie en om er het zedelijk en geestelijk peil van te verhoogen. Het algemeen welzijn, dit moet de hoogste wet zijn van den staat! „Ook Marx die zeer zeker in het egoïsme geloofde, heeft het klare vonnis geveld: Geld kan geen kinderen vóórtbrengen! Onze tijd begrijpt de onzedelijkheid der „rente” niet. De arnje is tegenwoordig een speelbal der uitzuigers die niet willen inzien dat hij recht heeft op leven en brood, op kleeding en op een gezin. Wie kan den armen nog de ver zekering geven dat hun kinderen te eten zullen hebben en niet zullen gebukt gaan onder de ellende welke zij zelve doormaken? De heer Van Tijen, vergezeld van Kriel", sportvliegtuig van de Bandoengsche luchtvaartclub, tegemoet gevlogen door legervliegtuigen en één Pander van het leger, is te Bandoeng aangekomen Een menigte enthousiasten drong bij de landing op. De ontvangst in het gebouw van de K. N. I. L. M was zeer hartelijk. Van Tijen werd toegesproken den resident van Midden-Preangau. j waarna kransen werden aangeboden door de Vaderlandsche Club, Middenstand, Han- delsvereenigingen. Pers enz. Z. D. H den Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kerkmeester alhier den heer J. v. d. Lee in plaats van wijlen den heer J. W^jer. R. K. Tooneelvereeniging „Ons Genoegen" Voor de tweede maal een uitvoering in het gebouw „St. Pieter.” Aanwezig waren de Zeerecrw. heer Pastoor en de Weleerw. heer Kapelaan Beide zalen ■waren geheel gevuld, zoodat men over de op komst teVreden kon zijn Opgevoerd werd het vroolijk kluchtspel „Truusje Meijer" in 3 be drijven. De voorzitter, de heer De Goede sprak een welkomstwoord en gaf een beknopt overzicht van het stuk. Uit het spel bleek, dat de rol len zeer goed waren verdeeld en allen voor hun taak berekend waren. De tooneelaan- kleeding was goed verzorgd en de grimeering droeg het hare bij om t geheel volledig te maken. Met volle aandacht werd het spel gevolgd. De vereeniging kan zeker met voldoening op dezen avond terugzien. De leiding >an het geheel, in handen van den heer Oo Bakker, was uitstekend. De Voorz. bracht dank aan de tooneelisten voor hun prachtig spel, speciaal dank aan den heer Co BaKker, aan den grimeur den heer Tefje en aai) de vele aanwezigen voor hun aandacht en beveclde de vereeniging ten zeerste aan Daarna volgde een gezellig sa menzijn - welke onveranderd werden goedge- 'De—Waal, werd in de anadeelhoudersverga- dering. Donderdagavond gehouden, benoemd de heer Bosma van de Beemster. In verschillende» plaatsen van de Ver Sta ten is de temperatuur gedaald tot een ab normale koude. Tot nu toe werden, ten ge volge van de koude. 50 dooden gemeld. NewYork. Washington en andere groote steden in het Oosten rapjaorteerden den koudsten 28sten November sinds vele jaren. Ook uit Chicago wordt een zeer lage tem peratuur gemeld. Verwacht wordt, dat tegen Zondag een stijging van de temperatuur aal intreden, ofschoon deze vergezeld zal gaan van regen In het Midden-Westen heeft een hevige sneeuwval het verkeer ernstig bemoeilijkt. Naar uit Moskou wordt gemeld, maken de autoriteiten thans nu de landbouw zijn .werkzaamheden heeft beëindigd, de eerste resultaten van de graanverzorging bekend. Volgens deae resultaten, is in eenige gebie den meer graan afgeleverd dan het schema der regeering had vastgesteld, terwijl in an dere streken nog niet tot 50 pet. aan de le veranties is voldaan. In Noord-Kaukasus hebben slechts de Sovjet-landbouwbedrijven 96 pct. van het schema afgeleverd, terwijl de coöperatieve ondernemingen sléchts 74 pet. en de particuliere boeren tot slechts 61 pet. zijn gekomen. In het Wolgagebied is het schema tot 80 pet. voldaan In het officieele bericht wordt erop ge wezen. dat in verschillende streken, ten ge volge van de weigering der boeren, te leve ren. een dreigende toestand is ontstaan. Dc toestand is naar verder wordt gemeld, des te kritieker, daar ook het program voor No vember gedurende gedurende de eerste 25 dagen slechts tot 43.8 pet. werd afgewerkt. zal gehouden wórden in het St. Weren frirtn. gebouw. Daarna volgde bespreking brandstoffen. Dit jaar wordt 30 ton anthraciet Ingeslagen De heeren A. Tesselaar en Jn. Sijm Gz. zullen de boeken controleeren omtrent de kas der brandstoffenontvangsten en uitgazen. P. Baas zou gaarne een commissie sa mensteller! uit drie personen voor de werk zaamheden der brandstoffen. Dit voorstel werd aangenomen. Benoeming comitélid Herwonnen Leven*, kracht. Benoemd werd de heer Jn Langen, dijk. Bij een schrijven van den heer Van Slin gerland. om in Wervershoof een cursus te •organiseeren. besluit de vergadering daarmee accoord te gaan. Op 7 December zal voor de leden van den Volksbond 's. morgens om half 8 een H. MIs worden opgedragen te Onderdijk. Daarna deelde de voorzitter mede, dat er een R. K. sanatorium voor Herwonnen Le venskracht gebouwd zal worden. Het voorstel-D. ^Meester Pz om ieder lid te bewegen 10 cent per jaar te offeren, werd met algemeene stemmen aangenomen. De heer Langendijk zou gaarne zien, dat propaganda gemaakt wordt voor den Volks bond. Dit zal in overweging genomen worden. Hierna sluiting. L. T. B. Vrijdagavond hield <^c afdee- ling van den L. T. B te Heer Hugowaard- Noord een algemeene vergadering ter be spreking der agenda voor de vergadering te qpaarlem. Voorzitter, de heer C. van Langen opende de vergadering met den chr. groet en een woord van welkom. Secretaris leest de nös, tulen, keurd. Hierna bespreking der agenda voor de Algemeene vergadering te Haarlem Wegens den ernst der tijden was No. 10 1 December gadering goed bezocht en hadden enkele, punten van de agenda een levendige be langstelling, in het bijzonder de crisisnood4 en het voorstel van de afdeelingen in óe Streek voor een massa-demonstratie naar Den Haag. De afgevaardigden kregen vru mandaat. De begroeting ondervond geen groote re denen tot opmerkingen. In verband met de crisistoestanden wer den door den secretaris enkele citaten aan gehaald van de lezingen en besprekingen van de crisisvergadering, laatst gehouden te 's-Hertogenbosch, waaruit bleek, dat de or ganisatie doet wat ze kan. Bij de rondvraag besprak de heer P. Groen At de’ slechte bevaarbaarheid eener kavelsloot haar de veiling. Getracht zal wor den de belanghebbenden te overtuigen, dat samenwerking in dezen veel verbeteren kan, verder om het polderbestuur maatregelen in deze te doen nemen. De heer Kager besprak Jn verband met den nood ia den landbouw eenige positieve maatregelen, welke van regeeringswege ge steund en genomen kunnen worden. De heer Oud besprak het nut van een lezing over bloembollencultuur. De voorzitter antwoordde, dat het bestuur met den wensch zal rekening houden. Als afgevaardigden werden aangewezen de heeren v. Langen en Kager. Hierna volgde sluiting met een woord van dank en den Christelüken groet. -Jn volksverhuizing welke de iinsche wereld verwoestte. Uit een zee van bloed rees toen het Chris tendom op. Groote gebeurtenissen komen dikwijls uit vreeselijke conflicten voort. De voorspelen van dergelijke conflicten zijn steeds merkbaar in de menschelijke samen leving wanneer zfj een hoogtepunt harer ge schiedenis bereikt. Dit heeft de Sovjet be grepen, die alles doet om de catastroof verwekken welke onvermijdelijk lijkt.” „Wee de landen en wee de regeeringen die deze catastroof niet voorzien. Wee de landen en wee de regeeringen die het gevaar zien aankomen, doch er de noodlge aandacht Men zij op zijn hoede „Goddank zijn er ook kapitalisten die de ellende hunner arbeiders inzien en hun nooden begrijpen; die met hen de vruchten van den gemeenschappelijken arbeid deelen Wedstrijd tusschen W.D.O. Alkmaar em „Vita Nova" Limmen Donderdagavond had de tegenwkedstrüd plaats tusschen genoemde clubs in- het café van den heer de Bruin bij het station. Weder om werd aan 15 borden de strijd aangebon den. De uitslag was als volgt: „Vita H. J. LizeC. Dekker Cz. C. BetlemP. Dekker J. A. MelsbeekC. Bruin J. KunstH. Verrer A. BurgentA. Nujjens C. BooyM Dekker J. KramerJ. de Winter P. Noom— N de Groot H. Linders5. Wokke J. ZwierN. Mooy H. ZingerJ. Kabel Jb. RenooyW. v. Heiningen A. ListJb. Dekker P. MolenTh. Hollander H. v. BremenC. Dekker Het kapitalisme maakt den mensch tot slaaf. „Wij leven in een tijd van egoïsme en ver- Val. Dit algemeen verval is een gevolg vfti het onzedeljjke kapitalisme dat niets weet voort te brengen en wordt opgehooj>t door uitzuigers en op zich-zelven staande of in banken en trusts vereenlgde speculanten. Heel het kapitaal dat nutteloos opgestapeld ligt, is de vrucht van het harde werk der ar beiders en van het verstand der employé’s, maar In plaats van den vooruitgang te be werken wordt het de voornaamste oorzaak van verarming en verval. Ik heb niets tegen het kapitaal, maar ik wilde dat het den ar beid beloonde. Een rechtvaardige economi sche wet wordt de menschheid gegeven in de eerste bladzijden van het Oude Testament. Daar staat geschreven: Wees heer en geen sl&af! Tegenwoordig echter heerscht de orde niet meer, maar de chaos. „Waartoe dient al het menschelijk vernuft tn onzen tijd? Alleen voor het kapitaal, voor de stof. Het kapitaal heeft zich meester ge maakt van alle vindingen van dbn mensche- lijken geest: technische uitvindingen, weten schappelijke ontdekkingen nieuwe werk methoden. Zoo keert zi<5h alles wat den mensch tot zegening moest strekken, juist tegen hem. Ik ben gen vijabd der machines; ik weet dat ze den vooruitgang kunnen be vorderen; maar de arljeiders die te de eerste machines kapot sloegen. juist gebleken voorgevoel dat dezelfde machines hun eens het brood uit den mond zouden nemen en hen neerstorten in ellende en wanhoop. Het vierde postvliegtuig heeft te Medan nog post ingeladen voor zijn retourvlucht naar Europa In totaal bevindt zich thans een hoeveelheid post aan boord tot een ge wicht van 19.760 K G, R. K. Volksbond. Bovengenoemde veree niging hield Vrijdagavond in het 8t. We- renfridus-gebouw een algemeene ledenver gadering. De voorzitter opende de vergadering met den Chr. groet en heette allen hartelijk welkom, in het buzonder den geestelijken adviseur, kapelaan Verleun Daarna werden de notulen goedgekeurd. De voorzitter deelde mede, dat het hoofd bestuurslid Slingerland niet op dpze verga dering aanwezig kon zijn. Hierna volgde bespreking St. Nicolaas- feest. Ook dit jaar zal een St. Nicolaasfeest georganiseerd worden, de datum is gesteld op 7 December, des namiddags gm half 3. Het doel is om aan kinderen boven de 3 jaar tot ongeveer 13 jaar een klein geschenk aan te bieden door St. Nlcolaas. Spr. zou het op hoogen prijs stellen, dat ook vele ouders aanwezig zullen zijn bij dit feest. Het feest Een petitie door honderden aanzienlijke Amerikanen aan president Hoover gericht, verzoekt de regeering der Vereenlgde Sta ten onverwijld maatregelen te nemen ten behoeve van versterking der bepalingen van het p^t Briand-Kellogg tot afzwering van den oorlog. Dr. Hugenberg heeft namens de Duitsch- Nationale fractie aan rUkskanselier Dr. Brüning het volgende telegram gezonden: De gebeurtenissen op de ontwapeningscon ferentie van Genève onthullen op afdoen de wijze den kwaden wil van Frankrijk en de landen die de bewapeingsjiolltiek steunen, waardoor er ten aanzien van de ontwape- ningskwestie, welke van essentieel belang is voor den vrede in Europa, geen vorderin gen gemaakt worden. Dr. Brüning verklaart dan verder, SL Dcus-Dedit De afdeeling Venhuizen van St. Deus-Dedit hield haar jaarverga dering in de zaal van het Patronaat. De voorzitter, dc heer L. Bruinenberg, opende de vergadering met den christelüken 'moet en heette allen welkom in het bijzonder den heer Dekker van den L. T. B. en de Z.Eenr. heeren geestelüken. Daarna werden de no tulen onveranderd vastges’.eld. Dan kwam aan de orde het financieel verslag van den penningmeester, hieruit teekenen wü aan: ontvanccn aan contributie f 359.20. contri butie werKloozenkas f 16.70 en entreegelden f 21.50, in totaal f 545.80. Uitgaven: afgedra gen f 300.60. contributie werkloa&mkas f 16 10 en nog andere uitgaven in totaal f 53439, dus pro resto f 11 41. Nu moet de kwitantie zaalhuur Patronaat ad f 10 nog aangeboden worden. Bij monde van den heer Th. De ze) ing deelde de kascommissie mede, de kas en bescheiden in orde bevonden te hebben. De secretaris-penningmeester werd dan ge dechargeerd. Tevens stelde genoemde heer voor een collecte te houden teA einde de kas cenigszins te stijven. Deze bracht een be drag van f 5.47'v op. Bestuursverkiezingen, periodiek aftredend de heeren: L. Bruinenberg. C. ’Juin en J. Komen. allen herkiesbia*. Na stemming kreeg L Bruinenberg 26. C Juin 21 en J. Komen 24 stemmen. dus waren de tittende leden herkozen. Benoeming kascommissic Hierin werden na stemming benoemd de heeren P. Vesje, J. v. d Jagt en Jac. Bleeker. Na afhande ling van de zaken werd het woord gegeven aan het Hoofdbestuurslid den heer Dekker. Spreker begon met verslag te geven mer de rehouden conferentie met het Bestuur van den L. T. B ten einde te komen tot een C. A O., maar, aldus spreker, het is nog niet mogen gelukken, en de brief van het be stuur van den L. T. B aan het bestuur St. Deus Dedit werd hierna voorgeleaen, Verder gaf spreker uitleg waarom juist so cialisme en communisme kunnen bloeien daar waar samenwerking ontbreekt en wekte op vooral de winteravonden te benutten tot het voeren van jrropaganda ten einde leden aan te werven. Na de rede volgde applaus. Nu kreeg de Z.Eerw. heer Pastoor het woord Z Eerw. beschouwde deze vergadering als passend en afdoend antwoord op de vergadering van den L. T. *B. onlangs in dit lokaal gehouden. Verder gaf spreker een mooiein uitleg over de encycliek Re rum Novarum, spreker, liet bijzonder uitkomen de noodzakelijkheid van vereeniging en den plicht zoo goed mogelük door zijn werk zün huisgezin te onderhou den. om daardoor zich zelf en zün huisge zin. zijn kinderen een zoo goed mogelüke ontwikkeling te kunnen geven naar ziel en lichaam, en het speet spreker büzonder, dat slechts de helft zijner parochianen hier aan wezig was. Bif het einde dezer rede harte lijk applaus. Daarna deed de heer Dekker nog uitslag van de conferentie met B. en W gehouden over de werkloosheidszorg van dezen winter. Na het afhandelen van eenige huishoude- lüke aangelegenheden en een opwekkend woord van den Z.Eerw. heer Kajvelaan. sloot de-voorzitter op de gebrulkelüke wüze. Rente en liefdadigheid Tot zoo ver het eerste gesprek, dat. na de ontelbare" commentaren, welke er van alle kanten op werden geleverd, door Mgr Kordac et een tweede nog nader werd verklaard en aangevuld. Na er zijn verwon dering over geuit te hebben, dat men zun woorden over het algemeen zeo ..opzien barend en vooral „nieuw” vond, aeide de aartsbisschop van Praag niets gezegd te hebben, dat niet letterlük terug te Vinden was bü Thomas van Aquino en zelfs in de boeken van Mozes. Hij ging voort: „Iemand heeft gezegd. dat niet alleen het kapitalisme, maar ook de banken oor zaak zün van het huidig verval. Maar heb ik dan niet gezegd, dat de banken en de beurzen onder de voornaamste redenen van onzen ondergang te rekenen zijn? Reeds de H Schrift veroordeelt den woe ker En boven alles moeten wij de vruchtè- looze ..rente" veroordeelen. wanneer „kapitaal" in nuttige werken kan aangewend en werk verschaffen arbeiders. „De liefdadigheid! O. dat is een ding, maar onvoldoende. De ware liefdadig heid kan niet bestaan in het brengen van hulp in de ellende, maar moet die ellende opheffen. voorkomen. De liefdadigheid moet het werk beginnen dat door de recht vaardigheid moet worden voltooid. De werkman vraagt geen aalmoes, maar ar beid. en voor dien arbeid wil hü een billijk loon ontvangen. Uit de H. Schrift weten wij. dat te kort gedaan loon naar den Hemel schreeuwt om gerechtigheid. ..Alles wat geschajaen is moet den mensch Wanneer volmaakte machines uitgevonden dé" mensch niet langer in het zweet zijner vermoeienis zün brood heeft te verdienen, waarom moeten dan van dit voordeel een paar enkelingen proflteêren. terwül de werkman en de arme voortgaan te zweeten en te slaaf te zijn?" Mgr Kordac besloot zün beschouwingen met in het Oude en Nieuwe Testament de plaatsen aan te wijzen, waarop zün over wegingen steunden. De. „Osservatore Romano" noemt beide jiersgesjwekken een volmaakte inleiding der groote feeween. waarmee binnen enkele maanden de onsterfelijke Encycliek „Return Novarum" zal herdacht worden. G. Bremer, den 2en prüs Jn. Brouwer, den 3en G Bakker. De heer Oolders bracht dank aan de hee ren Bolt, en Rlteco, die zich op de dorpen Oosterend en Den Hoorn met de leiding der schietoefeningen belastten. Het brevet als scherpschutter ontvingen: P. Vlaming Bz A. Bremer, Jn. Brouwer. C. C. Barhorst Hz., S. Hin Pz., H. Schrama, L. Graaf, 8. Lap, 8. Troost en R. Timmer. Naar de heer Oolders mededeelde, zullen In 1931 gewestelüke schietoefeningen gehou den worden. T land wordt hiertoe in 4 ge westen verdeeld, men hoopt dan dat t aan tal deelnemers veel grooter zal zün. De heer Oolders wekte minder schutters op. ook aan de wedstrijden deel te nemen en anderen op te wekken lid te wor den. Burgemeester Oort was bereid, om jaar- lüks een lüst te verstrekken van bü de mi litie ingelüfde personen. Verder bracht de heer Oolders naar voren, dat de Büz. Vrüw. Landst. niet in verband staat met de Nationale bewapening, doch dat hü ten doel heeft bevordering van den na- tionalen vrede. Juist de B. V. L. maakt dat de diensttijd verkort wordt. Het aantal leden van den Landstorm bedraagt thans nog 70.000 leden, dit is een machtige steun voor een ordelijke regeering. merkte de heer O. op. Om dit instituut op peil te houden, is propaganda noodzakelük. Texel kon best in plaats van 110, 140 leden tellen. Besloten werd verder pogingen in 't werk te stellen hier een der films van den Bijz. Vr. Landstorm af te laten draaien in hotel Texel te Den Burg en in 't gebouw voor Chr. Be langen te Oosterend. Daar de kosten ongev. f 40.bedragen, zal entrée geheven worden. De heer Oolders sprak een woord van dank tot den Burgemeester, die op alle ver gaderingen present is. tot de heeren Kievits en W. v. Heerwaarden voor de goede leiding der afd. en tot de plaatselljke leiders de hee ren Rileco en Bolt, waarna de voorzitter de vergadering sloot. Burgerlijke Stand van 22 tot en met 28 November 1930. Geboren: Maria Margaretha. d. van G. de Porto en C. A. Hin. Dirk. z. van J. D. Bakker en A. E. M van Sijp. Getrouwd: J. Vlaming en A. Vermeulen S. C. Keüser en A. M. Roeper. Overleden: Jan Boon. 72 jaar, weduwnaar van Antje Former.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 8