V&Jeadok SRuytefi, Specu&xa£, 25 cC peh, Aafypond tBuitenlandsch od'Qieuws FEUILLETON DE JONGSTE REVOLUTIE IN BRAZILIË DE SMALLE WEG Een Geschenk DERDE blad BLADZIJDE 1 MAANDAG 1 DECEMBER 1930 RADIO-OMROEP van Oe lucht bibbert van de revolutiekoorts" De ministercrisis in Polen Het proces te Moskou Aan de jeugd is de toekomst H ■M ■w Belangrijk artikel Poincare Oud-Minister Loucheur over den economischen toestand Nieuwe financieele schandalen in Frankrijk Moskousche beschuldigingen weerlegd 'nlandsche ..ten Gemengd (Öe/ H. WARR1NGA 0 Litwino weer te Moskou Verdoovende middelen verbrand De „Ludwigshafen” in brand Verduistering van 29.000 mark Vergadering der Duitsche Volkspartij Treinongeluk in Spanje Ten gevolge van aardstorting ïrenfridus. DINSDAG a DECEMBER. 1930. Aanval op Curtins Slawek in actie morden. van en Alle beklaagden schuldig verklaard in deze Weer drie tegelijk LOUCHE.ua. verkeert laat van 30. ik er al OM -i-Aiy. poiNCxne uit de nog 1 van de» n H. ka, Hierbu moet men ook nog rekening houden met de in vele landen bestaande verkapte werkloosheid in den vorm van beperking der arbeidsdagen. Loucheur zeide, dat er tusschen de Euro- peesche staten en later tusschen alle landen schip staat bü Kaap Mala in de Golf van Panama in brand. Doodvonnis en levenslange dwangarbeid tegen twee jonge lieden Van Slin- cursus te daarna. tredend i en J. 'mining 1 en J. Jttende Zes millioen aerkloozen in Europa, behalve Rusland dat er anen te. r J. 15.00 841; >«e 1 Leven». Langen. t-slag «den inter, 'ude- kend sloot eeft dng ieder hd ren, werd en. zien, dat n Volk*. De Sovjet-Russische Volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken, Litwinof. is Zondag te Moskou teruggekeerd. Hij hfeft zich direct na aankomst naar Stalin begeven, lenende dezen rapport uit te brengen aangaande zün besprekingen met den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken, Dr. Curtius en den Italiaanschen Minister van Buitenland- sche Zaken. Grand t. der wereld economische samenwerking moest plaats hebben, ten einde tot het vormen van kartels te geraken. Ter waarde van twee mintee» Mex. dollars De onlangs op het Italiaansch sis. _Oor- duani” inbeslaggenomen verdoov'nde midde len ter waarde van meer dan 2.000.000 Mex. dollars zün in het openbaar verbrand. enhuiem saiverga- taat. De pende de ■roet en ider den Z Eer*, de no. i kwam van den »ij aan: contri- eevelden afgediw- s f 16.M t 53439, witantie geboden rh i>. de kas hebben, ian ge- de heer de kas x-n be- t Het 6000 ton metende stoomschip .Lud wigshafen” van den Lloyd. verkeert in nood. Het werden Vesje, handc- ’cgeven Dekker, wer de ir van ot een >g niet et be- lestaur eleaen. ist 30- a daar tte op ot het n aan Dienzelfden Zondagmiddag, die voor Max en Mia zoo n gelukkig verloop had. zat Koos RavensteUn in een allesbehalve pret tige stemming in de tram naar Mook. Koos ging niet veel naar huis: niet, omdat hij zün ouders niet liefhad, maar de valsche positie die hij tegenover zijn vader innam weerhield hem. Hü wist, dat hü niet vrij en ongedwongen zou kunnen zijn zijn vader niet recht in het gelaat zou durven zien en deze zou aan hem merken, dat er .Jets” was. Hij voelde wel. dat hij in den grond van de zaak laf was en dat zijn ouders hem met het volste recht van liefdeloosheid zouden mogen betichten, maar de vrees voor ontdekking was sterker in hem. dan bet ver langen hun zijn liefde te bewijzen. Aan den eenen kant te groote en te veel toegevende liefde aan den anderen kant te groote en te harde strengheid, wist onze Koos zelf niet hoe hij zich moest houden en bleef daarom in NQmegen. Toen Zaterdagochtend in het Hoofd spoorwegstation te Keulen pensioengelden zouden, worden uitbetaald, bleek de daar mede belaste ambtenaar niet aanwezig te zijn Uit het onderzoek bleek, dat deze amb tenaar. die een langen staat van dienst achter den rug heeft, zich met 29.000 Mark uit de voeten heeft gemaakt. Hij is met een auto naar Dü-sseldorf gereden en vandaar waarschijnlijk naar Nederland gevlucht. De Rijksdagafgevaardigde advocaat Din- geldey werd op de gisteren door de Duitsche Vclksfiartij gehouden vergadering tot eer sten partijvoorzitter gekozen. Dlngeldey heeft de functie aanvaard. Hij verklaarde te willen werken en strij den in den geest van wijlen Dr Stresemann. den stichter der partij. De afgetreden partijvoorzitter Dr. Scholz, werd tot eere-voorzitter benoemd Heden wordt de bijeenkomst voortge zet. waarbij de nieuwe voorzitter een groot referaat zal houden over den politieken toe stand Xerk en dit groote katholieke land, den hemel smeeken, dat de duivel van ongerech tigheid voor goed uitgedreven worde, opdat hij niet, na eenigen tijd buiten rondgezworven te hebben, in zijn huis wederkeere, onge twijfeld zeven anderen met zich nemend, erger dan hij. P. fr. Laetancio Vaske O. F. M. Minas Geraes, 5 November 1930. Tengevolge van een aardverschuiving is bü Segovia een ledige personentrein gede railleerd. De locomotief en zeven wagens werden volkomen vernield. De machinist kwam om het leven. terwül de stoker «m- st'g gewond werd. Het verkeer op dit baanvak is reeds se dert 48 uur gestremd. Tengevolge van het noodweer zijn nog drie andere trajecten ge stoord. Toch was hü lang niet meer dezelfde van voor een half jaar terug. Zooals dikwijls een machtig gevoel of een diep ingrijpende ge beurtenis een mensch plotseling verandert, zoo was ook Koos, toen hü eenmaal met Leonie van Erp in kennis was gekomen en zag dat zün liefde haar niet ongevallig was, een geheel ander mensch geworden. Hij ver vulde nu de plichten aan zün betrekking vertoonden met stiptheid en had zich zelfs aan het studeeren gezet om zün positie nog te verbeteren. Met zün vrienden had hü to taal gebroken en het was alleen Johan de Groeve met wien hü nog omgang had; zelfs George stond hem nu, tegen, temeer, daar hü in Réné zoo geheel het tegendeel had gevonden van wat George altijd van hem had verteld. Ook mevrouw Van Erp was hem schijnbaar gunstig gezind, ofschoon hü heel goed had gemerkt dat bij haar het., fortuin zijner ouders niet weinig gewicht in dé weeg schaal legde. Om deze reden ook haa hij tot nu toe nog niet zün dure kamers op gezegd en zün motor verkocht, waardoor hü nog altijd verplicht was zün moeder om geld te vragen. Hü voelde nu wel, dat het dom was geweest een uiterlijken schijn te willen ophouden, maar een teruggaan scheen hem nu ónmogelijk en zou hem bovendien zün kansen op Leonie doen verliezen. Nu echter had een briefkaart kort en zonder verdere opheldering hem naar huis ontboden en met bezwaard hart *n allerlei duistere gevoelens en vermoedens zat Koos in de gloeiend heete, stoffige tram. Hü had een gevoel of hit op weg was naar bet laat- eg de Eerw. issend g van >uden. over t. .liet 1 van igelijk rhou- iiisge- elüke el en dat aan- arte- dat altijd welkom is aan man, vrouw, jongen of meisje, is een doos of tube PuroL Nu moet u mij toch eens ronduit «eg gen, mevrouw De Greevezou ik er al een vrouw op na mogen houden’ Mia vluchtte blozend de keuken in Jurgens liet zün tevreden glimlach langzaam wegtrekken en trok verwoed aan zün sigaar, de anderen luisterden in spanning Maar natuuriük, beste jongen, waarom niet? Jé hebt een goede betrekking.... hebt een eerlük en goed hart en je uiterlijk is prettig en aangenaam. Max richtte zich met een knipoogje van dankbaarheid op bü deze vleiende lofrede. Welnu vervolgde hü met een menge ling van ernst en humor ik heb een meisje Uef en zü mij. Dan vraag haar, riep Johan lachend. Daar zit hem nu juist de kneep.... ik krfjg de kans niet, want haar papa schünt een geweldigen afkeer van mü te hebben althans....” Verder kwam hü niet, want met een schok kwam Jurgens in zün stoel overeind en met bleek gezicht, terwül hem de tranen langs de wangen liepen, riep bü uit; indstoffen. ««eslagen. Süm Gz. mtrent de 1 uitgaven, nissie de werk. HUIZEN, 1875 M. Uitsl. K.R.O.- uitzending 8.00—9.15 Platenconcert 11.30 Godsdienstig Halfuurtje 12.01— 12.15 Politieber. 12.15t-45 Lunchnro- ziek K-R-O.-Trio 1.452.00 Gramo foonpl. 2.003.00 Vrouwenuurtje 3.00—3.30 Knip-cursus 3-305.00 Ver zorging v/d Zender 5.00—6.30 Gramo foonpl. 6.306.45 Radio-Verbondskwar- tiertie 6.457.15 Schriftverbetering- cursus 7.157.45 Mr. V. G. G. M. Dubois Hebben de Boerenleenbanken wel reden van Bestaan 7.458.00 Politieber. 8.008.15 Concert K-R-O.-orkest 8.158.30 W. Nieuwenhuis Radio-Hoor- spelen 8.30—9.00 Hoorspel „Mijnramp" 9.00—9.15 Vaz Dias 9.1511.00 Vervolg Concert 11.0012.00 Gramo foonpl. HILVERSUM, 298 M. Uitsluitend A.V.R.O.-uitzending 8.00—9.45 Gramo- foonpl. 10.0010.15 Morgenwijding 10.30ta.oo Concert A.V.R.O.-Kwintet I2.oo-2.oo Concert Haarl. Orkest Ver. 2.002.30 Vrouwenhalfuurtje 3.00—4M» Knipcursus 4.004.30 Klass. Gramo- foonpl. j- 4.305.30 Kinderuurtje 5,30— 7.00 Concert Tuschinsky-orkest 7xx>— 7.30 Eng. les 7.30—8.00 Sem Dresden ,.De Bruiloft van «Figaro” van Mozart -r~ 8.009.30 Studio-Uitz. van fragm. uit „Jong Heidelberg" van Carl -Millöcker. A.V.R.O.-koor en versterkt Omr. Orkest 9.3010.00 Koos Speenhoff 10.00 Vaz Dias 10.1510-45 Omroeporkest TO.4511.15 Concertgebouw-trio 11.15— 12.00 Gramofoonpl. DA VENTRY.1554,4 M. 10.35 Mor genwijding 11.05 Lezing 12.20 Con cert D. Bettger (sopraan), J. Coleman (ba riton) 12.50 Orgelspel door E. O'Henry 1.20 Orkestconcert 2.202.25 Televisie 2.30 Uitz. voor scholen 4.50 Orkest concert 5.35 Kinderuurtje 6.20 Le zing 6.35 Nieuwsber. 6.55 Berichten 7.00 Zang door M. Bonin en J. Thorne 7.20 Lezing 7.45 Leajng 8.05 Concert Kwintet. M. Nelson (J»praan) W. Boland (tenor). In de pauze te 8.20 Lezing 9.20 Berichten 9.35 Berichten 9.40 Lezing 10.00 Dansmuziek 11.00—12-20 Dansmuziek. PARIJS „RADIO PARIS", 172.5 M. 12.50’.20 Gramofoonpl. 4.05 Gramo foonpl. 6.50 Gramofoonpl. 8.ao Con cert. Orkest en solisten. LANGENBERG, 473 M. 6.20—7.30 Gramofoonpl. 10.0010.15 Gramofoonpl. 11.30 Gramofoonpl. ia.25^1.50” Orkestconcert 4.355.35 Liederen-voor- dracht 7.107.40 Gramofoonpl. 7.50 „Sturm im Wasserglas", Blijspel m 3 acten van Bruno Frank 9-50 Bij de Zesdaagsche te Keulen. KALUNDBORG, 1153 M. 11.20— 1.20 Orkesftoncert 2.204.20 Orkest concert en zang 4-204.50 Kinderuurtje 7.208.20 Orkestconcert 9.10io.ao Orkestconcert en zang. BRUSSEL, 508,5 M. 5.20 Dansmu ziek 6.50 Gramofoonpl. 8.35 Orkest concert m.m.v.tenor 9.35 Dansmuziek 8-35 (338,2 M.) Concert georganiseerd door de S.A.R.O.V. ZEESEN, 1635 M. 5.457.00 Ï4^ zingen, daarna vroegconcert 9.50II.50 Lezingen 11.5012.15 Gramofoonpl. ia.15r.ao Lezingen 1.20—1.60 Gramofoonpl. 3.504.50 Middagcon cert uit Leipzig 4.507.15 Lezingen 7.20 Concert 7.50 Hoorspel „Sturm itn Wasserglas” 9.40 Weerbericht. Oud-mlnister Loucheur heeft aan een pers vertegenwoordiger een verklaring afgelegd over den economlschen toestand in Europa. Loucheur wees er op, dat er thans in Europa, Rusland niet meegerekend, zes mil lioen werkloozen zün, hetgeen beteekent. dat 10 procent der beschikbare arbeidskrachten tot werkloosheid is gedoemd. feur dood, wiens’ doorzocht totdat hij de portefeuille vond, die een bedrag van 24 gulden inhield. Een toegesnelde gendarme slaagde er in. Loos te overmannen. Loos werd ter dood veroordeeld, Eugénie Dith tot levenslangen dwangarbeid. Loos vrouw aanvaller bleef voor deze smeekbede ohjevoelig en schoot den chauf- - - j -^'cken hü daarna kalm de portefeuille De Hollandsche lezer zal zich dagbladen van eenige maanden terug ecj wel herinneren, hoe in die dagen de Bra- ziliaansche regeering tegenover het buiten land haar heilige verontwaardiging er over uitsprak, dat er onder haar twintig Staten kinderen drie waren, nJ. Minas Geraes, Rio Grande do Sul en Parahyba, welke voort durend blijken gaven van revolutionnaire neigingen. Ik weet niet, of zij er wel bij heeft vermeld, dat die neigingen niets met communisme of welk staatsgevaarlijk stelsel ook. te maken hadden, maar uitsluitend als een gevolg moes ten beschouwd worden van de presidents verkiezingen in Maart, waarbij Julio Presters, de regeeringscandidaat. als toekomstig pre sident werd aangewezen. Hoe ’t ook zij, de regeering lichtte de telegraaf-agentschappen in, dat evenals in zoovele andere landen op ’t wereldrond, ook in Brazilië ontevreden, roerige elementen ’t hoofd opstaken, trach tend ’t wettig gezag omver te “werpen doch dat zij, zich van haar zware verant woordelijke taak wèl bewust, met behulp van de 17 overige staten de 3 oproerige tot jede zou weten te brengen en te dwingen om orde en. rust te bewaren. Overigens, zoo luidde 't, had de heele zaak niet veel te be duiden. De toekomstige president, Julio Presters, die den I5den November officieel zijn ambt zou aanvaarden, maakte al vast een reis naar Noord-Amerika, Engeland en Frankrijk om zich aan de regeeringen persoonlijk voor te stellen en de belangen van zijn land te bepleiten; bij welke gelegenheid hij met de grijze bewindsmannen van de Oude en Nieuwe Wereld wel Meden keil jk het hoofd zal geschud hebben wegens de woelingen en beroeringen onder de menschheid. Wist dan de regeering voor de buitenwereld nog ’n zekere voorname houding te bewaren, binnenshuis heeft zij met haar tegenstanders maanden en maanden lang in politieken strijd gevochten als kat en hond. De Bra- ziliaansche binnenlandse he politiek, en mis schien ook wel die van verscheidene andere Zuid-Amerikaansche republieken, zou men kunnen vergelijken met 'n soort bokspartij, waarin de een den ander met inachtneming van zoo weinig mogeiijk regels zoo vol ledig mogelijk knock-out tracht re slaan, of wel men zou zich ook een hartstocbteltjke Hollandsche dorpspolitiek in 't groot mogen voorstellen, waar persoonlijke heb- en eer zucht de voornaamste drijfveeren van ’t handelen zijn en de zorg voor 't algemeen welzijn als 'n saaie, drögê bezigheid wordt beschouwd, alleen geschikt voor kamerge leerden of ’n philosophische conferentie. In verband met de revolutie dateert de oneenigheid vanaf September 1929, toen twee groote politieke partijen zich tegen over elkaar stelden ter beslechting van den strijd om 't presidentschap. De regeerende partij, de „Concentrefao” genaamd, had Julio Presters als candidaat op de lijst en de andere, de „Allian^a liberal" Getulio Vargas, in dien tijd staatspresident van Rio Grande do Sul. Tot beter begrip van de zaak zij hier opgemerkt, dat de eerste partij een conservatief karakter had, zooveel mogelijk willende vasthouden aan den fei telijk bestaanden republikeinschen regeerings- vorm de tweede partij was soepeler en vooruitstrevender en naar velen buiten staanders toeschijnt, ook 'n weinig eerlijker en oprechter wat de rechten van 't z.g. „souvereine volk” betreft, o.a. op haar program stellend het geheime kiesrecht, hetgeen gedurende al de vroegere jaren 'n paskwil was geweest. Zoowel de eene als de andere partij telde haar aanhangers over *t geheele land. Naar oude zede en gebruik heeft ook geen van beide geld noch moeite gespaard, noch in triges versmaad om 't vurig beoogde doel verwezenlijkt te zien. De regeerende partij met den (thans afgezetten) president Was hington Luiz aan 't hoofd, had echter dit op haar tegenstander voor, Mat ze 't heft in handen had, d.w.z. dat ze b.v. voor de propaganda de algemeene staatskas kon aanspreken en bij de stemming een moreel dtringende macht bezat op talloos velen, die een staatsfunctie uitoefenden. Dat alles zouden de anderen haar vergeven hebben, want zoo waren van oudsher de costumen, Zelfs toen na de verkiezingen Julio Presters tot overwinnaar werd verklaard, zou de „Allian^a liberal” zich misschien bij ’t ver lies van haar candidaat neergelegd hebben, omdat geen mensch uit *t stemmengeknoei kon wijs worden. De regeering echter, eenmaal op weg van dolle machtsuitoefening, dreef maar door, niet terugschrikkend voor de meest unfaire middelen, om de macht van haar tegenstan- Onder den kop: „UU den droom naar de werkelükheld” publiceert Poincaré In het dagblad „Excelsior" ep in het te Buenos Aires verschijnende blad .Xa Naclon" een artikel, waarin hü zich keert tegen de tij dens hét proces te Moskou Inzake de indus- trie-partü geuite beschuldigingen en een krachtig enaanval doet op den Duitschen mi nister van buitenland che zaken, dr. Curtius. in verband met diens onlangs uitgesproken groote redevoering. Poincaré zet uiteen, dat de Nfoskousche be schuldigingen tegen Frankrijk gericht even zinneloos zün als vreemd aan de werkelijk heid. Hü kan bevestigen, dat noch hü, noch Briand, noch de Fransche generale staf ooit in eenige contact heeft gestaan met de in- dustriepartü of de doeleinden, die deze be weert na te streven. Hü heeft dan ook inter ventie in de bestaande Sovjetverhoudingen niet begunstigd en niet gebillijkt. weinig gerust gesteld zün vader had dus rijn gewone wandeling door het dorp niet nagelaten en dat leek Koos een gunstig teê- ken misschien vergiste hü «ich ook wel en waj het heel iets anders «ün zedachteq waren natuuriük terstond naar het geld £é- gaan, toen de briefkaart kwam maar nn hi) goed nadacht zou zün moeder hem toch w-4 gewaartxhuwd hebben. Deze gedachten beur den hem een oogenblik weer op, maar hoe dichter hü Mook naderde, hoe somberder zjn gedachten wee- werden en hij nam het vaste besluit in ieder geval eerlijk te «Ün en alles te bekennen, in Godsnaam dan maar een hevige onweersbui, liever dah ook maar iets achter te houden, het was toch een ellendig pak op je ziel, zoo ieto.' Een hertiaaki langgerekt gefluit kondig de aan. dat de tram het viaduct te Mook naderde, nog één halte dus, en hü was er. Toen hü uitstapte, keek hij den weg op of hem ook iemand'af haalde.... niemand en het weinigje restje hoop, dat het .Jets anders" zou zün zonk nu geheel weg en met een bezwaard hart stapte hij den «ü- weg op. die naar de kleine vtlla züner ouders voerde overdenkend, hoe hij zün vader allee zou uitleggen. Hü zou nog maar zwijgen over Leonie en daarvoor een meer gunsti ger gelegenheid afwachten. Voor het hek aarzelde hü nog een oogenblik, keek naar de ramen of hü daar niet een bemoedigend gezicht maar noch zün moeder noeh zijn zusje waren te zien, heel even maar trilde de electrische schel door het hutT^ .CVogdt verroigd) vooronderstellen de verdragen een macht, die het eerbiedigen der verdragen en de inter nationale veiligheid kan beschermen. Deze macht bestaat echter tot op heden practisch niet en daarom moet Frankrijk zelf voor zün veiligheid zorgen. De Fransche minister president Tardieu heeft in zün redevoering slechts den nadruk willen leggen op het feit, dat een herziening der verdragen op grond van art. 19 van het Volkenbondspact alleen mogelijk is bü volkomen eenstemmigheid onder de betrokken staten. Wanneer een dergelijke volledige overeenstemming voor handen zou zün. dan zou men een revisie tot zekere hoogte in overweging kunnen ne men. Zonder een dergelijke eenstemmigheid zou eer revisie slechts een oorzaak tot oor logvoeren kunnen scheppen. Deze groeiende Duitsche appetijt is geen kalmeerende garantie voor den vrede der toekomst. Er zijn wederom drie nieuwe financieele schandalen aan het licht gekomen. In Tou louse heeft de directeur van een kleine bank. Bagês. de deuren van zün instelling gesloten en de vlucht genomen. In dezelfde stad werd een ander ban kier. Acabeau. wiens passiva verscheidene millioenen moeten bedragen, gearresteerd en in Lyon werd de bankier Veré onder be schuldiging van misbruik van vertrouwen en bedrieglijke bankbreuk gevangen ge nomen. In de wandelgangen der Kamer, waar een zeer zenuwachtige stemming heerscht. wordt beweerd, dat nog andere, tot dusver niet ge noemde parlementsleden in de zaak Oustric betrokken zijn. Deze geruchten condenseerden zich Zater dagavond tot het, ook reeds door La Repu- blique gebrachte bericht, dat minister president Tardieu van plan is na afloop van de hedenmorgenvroeg te houden kabinets- zitting met zün kabinet af te treden. Vast staat in leder geval, dat het prestige van het kabinet tengevolge van het aftreden van drie zijner leden buitengewoon is ver minderd. De generale staf heeft evenmin ooit de pa radoxale gedachte gehad een aanval op Sovjet Rusland voor te bereiden, of dergc- Hjke plannen te steunen. Reeds ten tijde van Wrange 1 heeft hü persoonlijk operaties van dezen aard met scherpe woorden veroordeeld als even gevaarlük als Illusoir. De Moskousche beschuldigingen zün waan ideeën. waarmede men zich niet ernstig kan inlaten. Veel beter is het terug te keeren tot de wereld der werkelükheld en zich te wenden tot de belangrijke gebeurtenissen van de laatste 14 dagen. De redevoering van minister Curtius heeft een te groote beteekenis, dan dat men die tilzwijgend zou kunnen voorbügaan. De duis tere wegen der Duitsche regeering zijn door deze redevoering plotseling scherp in het licht gesteld. Betreffende het Youngplan heeft Curtius gladde en schoone woorden gevonden. Men is thans ver verwüderd van den tüd, toen dr? Stresemann zün laatste krachten uitputte om van de Duitsche industrieelen de nood zakelijke offers voor de reparatlebetallngen los te krijgen. Thans, nu de linker Rünoever ontruimd is. ontziet men in Duitschland de kringen, die betalen kunnen. Men heeft de hervormingsplannen van Parker Gilbert In X vuur geworpen en laat thans duidelük een ëisch voorvoelen betreffende een moratorium. Curtius is wei voor den vrede, doch hü verstaat hieronder absolute gehjkheid van rechten en waarborgen. Frankrijk is niet doof en verstaat zeer wel, waar de rijks- m blister van buitenlandsche zaken heen wil. Hü deelt oj> de militate clausulen van X verdrag van Versailles en de gedé-mllitari- reerde zone-Curtlus doet het voorkomen alsof de bewapening niet een eenzüdlge ver plichting van Duitschland was. en dat Duitschland een recht had de ontwapening van anderen te eischen. Wanneer Duitsch land de door dr. Curtius gewilde bijeen komst van een algemeene conferentie zou bereiken, dan zou men zien m hoe verre het zün verplichtingen, voortvloeiende uit het verdrag van Versailles, vervuld heeft, en zal men kunnen vaststellen of de voor naamste bepalingen van het verdrag niet zün overtreden, of de Duitsche handelslucht- vloot niet den kiem vormt van een militaire luchtvloot, of de Reichswehr niet een mach tig kaderleger is, of de organisaties, die door de autoriteiten, geduld en aangemoedigd wonden niet behooren te worden opgeteld bü het leger. Massigll heeft te Genève honderdmaal be wezen, dat de bepalingen van het vredes verdrag voor Duitschland niet zün nageko men. Het verdrag van Versailles bepaalt voor de voormalige geallieerden niet ontwa pening, doch slechts bewapeningsbeperkln- gen in overeenstemming met de eischen der veiligheid. De redevoeringen in de Fransche Kamer hebben voldoende uiteengezet, dat het be- wapeningsmlnimum van Frankrijk reeds be reikt, zoo niet overschreden is. Bovendien Heb je hem dan werkelük zóó lief, mün kind? Ja vader! Toen groep Jurgens de banden van Max en ze vast in de züne drukkend snikte hü: Dan jongen dan neem haar.... ik schenk ze je van harte.... moge God jullie zegenenmaar.maar mü niet alleen! Niemand schaamde zich zün tranen, toen ook Max nederkmelde en de grijsaard zege nend zün bevende handen over beiden op hiel. Slawek is reeds met de samenstelling zün regeering begonnen. Hoogstwaarschijnlijk zal het In het ministerie van binnen- en buitenlandsche zaken tot groote veranderingen komen. De huidige minister van binnenlandsche zaken, generaal Skladkowski. zou aftreden en aan den minister van bulten' andsche zaken Zaleski zal, naar men verwacht, de tegenwoordige minister ronder portefeul'le. Beek, als staatssecretaris en vertrouwens man van maarschalk Pilsoedskl toegevoegd worden. Voor het Assizenhof van Versailles is een moordproces behandeld tegen twee jeugdige roovers. die bleken een buitengewoon ver eelt gemoed te bezitten. De beschuldigden waren twee Elzassers. de 21-jarige George Loos en zün 17-jarige minnares Eugénie Dith. In Januari van dit jaar waren zü na het plegen van kleine diefstallen te Straats burg, naar Parijs gekomen. Zü kochten een revolver en munitie en besloten in koelen bloede, hun ledige zakken te vullen door een taxichauffeur, een zekeren Peretto. te doo- den en te berooven. Zü namen te St. Denis een taxi en verzochten Peretto hen de Stras- bourgstraat af te rijden. Bü Malniaison lieten zü stilhouden, en terwül Eugénie Dith de aandacht van den chauffeur vasthield door een twist te be ginnen over het bedrag dat de meter re gistreerde. schoot Loos op hem De chauffeur, die slechts gewond werd, sprong van zün zitplaats en liep weg. Loos ging hem achterna en naaide hem in. Pe retto viel op zün knieën en smeekte zün leven te .sparen ter wille van en kindeieriJöPe f' der voor goed te wreken. De gekozen af gevaardigden van Parahyba werden gewoon weg niet erkend en een aantal van Minas kon eveneens thuisblijven. De regeerings- partij ensceneerde zelfs opzettelijk misdrij ven in de .Jiberale" staten, opdat zij tot de buitenwereld zou kunnen zeggen Ziet ge wel. wat een ordelooze bende de „Allia^na liberal” is Groote federale troepencon tingenten werden in deze staten neergelegd, welke met vele geweren, kanonnen, mitrailleurs en dergelijke den liberalen moesten beduiden, dat zij den mond te houden hadden. Met verbeten woede moes ten de kopstukken van de liberalen lijdelijk toezien, omdat in die dagen middelen en geschikte gelegenheid tot weerstand ont braken. Achteraf is 't onbegrijpelijk, dat de centrale regeering niet meer op haar hoede is geweest. Heel de lucht in Zuid-Amerika hing vol van den geest van verzet. „Ze bibbert van de revolutiekoorts schreef Sub Umbra nog maanden terug in de Nieuwe Eeuw. Chili. Peru en Argentinië waren reeds voorgegaan het zou wel won der zijn, indien Brazilië in de gegeven om standigheden niet zou volgen. Na zich zoo goed als 't ging Haar gemaakt te hebben, sloegen de ontevreden Staten een revolutie- plan in elkaar en, *t moet gezegd worden, met veel takt en sluwheid, want toen op 'n gegeven oogenblik aan *t plan gevolg werd gege'ei, viel de beweging den president Washington Luiz, die overigens zijn pappen heimers wel kende, zóó koud op ’t lijf, dat hij daarna weinig positiefs heeft uitgericht, zijn heil zoekend in leugens en grootspraak. Verschillende omstandigheden moesten tot *t welslagen van de revolutie bijdragen. Vooreerst was er slechts een kleine schok noodig om de heetgebakerde Zuidelijke temperamenten, gedurende maanden en maanden getergd en vernederd, tot uitbar sting te brengen. Begin Augustus werd de president van Parahyba, Joao Pessoa, door zeker sujet lafhartig vermoord en hiervoor werd door de liberalen de fede rale regeering min of meer direct verant woordelijk gesteld. Aldus zou 'n martelaar als symbool van den heiligen strijd niet ontbreken. Verder werd de treurige eco nomische toestand in scherpe tegenstelling geplaatst met de vuige persoonlij ke-belangen- politiek der regeeringspersonen, waartegen thans alle Brazilianen, uit liefde tot 't va derland, werden opgeroepen met *t schoone vooruitzicht van 'n nieuw en herboren Brazilië, met voorspoed en gerechtigheid. Op denzelfden dag en op hetzelfde uur brak eensHaps de revolutie uit in ‘t Zuiden, in 't midden en in ’t Noorden van Brazilië. Dank zij de slimme taktiak van de liberalen en de inertie van de regeering, ging 't den revolutionnairen van 'n leien dakje. Met behulp van hun eigen politie-troepen en vele vrijwilligers-bataljons viel stad na stad, staat na staat, zoodat ze in veertien dagen tijds heel Brazilië (ongeveer half Europa) in hun macht hadden, op de Staten Rio de Janeiro en S. Paulo na. Toen zij zich in hun enthousiasme gereed maakten om de laatste en zwaarste klappen uit te deelen, kwam midden in die bedrijven *t radio bericht, dat eenige generaals in Rio de Ja neiro, in de zekerheid, dat verdere tegen stand verloren moeite was, den president Washington Luiz gedwongen hadden af te treden. Dat was iets ongehoords. Niemand had durven hopen, dat de revolutie zoo gauw geëindigd zou zijn en met zóó groot succes bekroond zou worden. Washington Luiz, de despoot, afgezet De sirenen van de bioscopen, de fluiten van fabrieken en locomotieven, de klokken der kerken, alles wat maar geluid kon geven, begon te stampen en te daveren om aan den jubel uiting te geven. Van alle kanten klonken vreugdeschoten. De jongens buitelden van blijdschap over den grond en marcheerden tot 's avonds laat met trom en ketel door de straten, luide viva’s uitbrengend op de groote mannen hunner partij. Voor den doorsnee-Braziliaan is de re volutie van 1930 wel de grootste en gewich; tigste gebeurtenis, die ooit in zijn land heeft plaats gehad. Hij is thans vol optimisme voor een groot en glorieus tijdperk. Men moet echter wel bedenken, dat de mannen, die nu 't roer in handen hebben en een nieuw Brazilië moeten scheppen, zelf tot *t oude regime behoord hebben. Laten wij, katholieken, uit liefde tot de Naar uit Moskou wordt gemeld, heeft het proces tegen de industrieelen de open bare aanklager Krylenko verklaard dat de mededeellngen van de beklaagden de acte van beschuldiging volkomen bevestigen. Hü heeft alle beklaagden aan hoogver raad schuldig verklaard, welk misdrijf hü bewezen acht. Tijdens het verdere verloop van de Za- terdagavondzitting in het proces tegen de Iqdustrieele Partij, te Moskou, werden Fe- dotow, Otschkin en Sltnin verhoord om trent hun politieke opvatting en omtrent de relaties, welke zü met buitenlandsche firma's hebben onderhouden. Fedotow is een oud-lid der Kadettenpartü en directeur van een groote textielfabriek. Hü verklaarde, dat de buitenlandsche, speciaal Engelsche firma's, die orders van de Sovjets ontvingen, haar rekeningen met een procent verhoogden. Deze sommen zün uitbetaald aan de Rus sische emigranten In het buiten’and. Daaren boven is een kwart procent provisie voor de Industrieele Partü berekend. In totaal hebben, aldus Fedotow, emigranten 200.000 roebels ontvangen, te genover de Industriee’e Partü 50.000 roebel. Otschkin verklaarde. dat hü getracht heeft de Industrieele Partü te brengen tot de Industrialiseeringspolltiek der Sov jets. Daarbij heeft hü geheel onder invloed van Ramsin gestaan. Ook Sltnin bekent, bü de transacties met buitenlandsche firma’s, steekpenningen te hebben aangenomen. Zün geheele politiek was, volgens zün verklaring. gericht ge weest op interventie. Volgens zijn berekening beeft de Industrieele Partü jaarlüks, alleen reeds van de Amv.-ikaanschc katoenleve- ranclers van 80.000 tot 100 000 roebel ont vangen. Sltnin bekende verder, dat hü geloofd heeft aan een mislukking der valuta-jiolitiek der Sovjets. Bü tijn arrestatie werden meer dan 7500 goedroebel op hem bevonden met tsaristische beeldenaars. Dat is niet waar haar vader houdt wél van je en als hü ooit zün dochter zou afgeven.... dan.... dan.... maar, waar moet Ik dan heenwat komt er dan van als ze weg is wat komt er dan van mü--? Max was opgesprongen.... alle spot en oolükheid was uit zün gelaat verdwenen. Deze woorden openbaarden hem plotseling den angst, dien de oude heer in zich had omgedragen. Nooit hadden hü en Mia er aan gedacht Jurgens weg te zenden en zoo van zelfsprekend hadden ze zijn blüven be schouwd, dat in geen van beiden de gedachte was opgekomen, dat het dèt was, wat den ouden heer zoo afkeerig maakte. Met één stap stond hü naast Jurgens en had diens bevende hand in de züne genomen. Beste papa Jurgens gü hebt dus ge dacht. dat Mia en ik onmenschelük genoeg zouden zün u aan uw lot over te laten.... dat heeft noch Mia noch ik aan u verdiend neen.... gü «uit bü ons blüven deelen In ons geluk.*... Mia zal u met dubbele lief de blijven verzorgen en ik zal haar daarbij helpen en zoo God wil.... zie ik u reeds wandelen met uw kleinkinderen. Zeg me, pa pa Jurgens.... wilt ge me nu uw kind ge ven? Mia was ook weer binnengekomen en knielde naast den stoel van Jurgens neer.- Zoo innig was de vriendenband die de aan wezigen bond, dat niemand er aan dacht zich vreemd, zich te veel te voelen bü dit in tieme tooneeltje. Jurgens legde bevend overwonnen nu «ün hand Mia'S hoofd en sprak lacht; ste oordeel, vond dat de tram meer vaart had dan gewoonlük en schrikte bü ieder schril locomotief gefluit op. Natuuriük ging het over het geld zün vader was er achter gekomen en nu wachtte hem zün toorn, zou hü wat moois te hooren krijgen, natuuriük nooit meer op een cent beoeven te rekenen en dus toch zichzelf moeten gaan bekrimpen. Wat zoud de gevolgen zün.... vernedering bü de familie Van Erp, waar hü natuuriük alles moest vertellen en dan misschien God, als hü Leonie maar niet behoefde op te geven! Deze gedachte martelde hem aoo- danig. dat hü opstond en met zün lange beenen tusschen de banken door naar het balcon liep om wat fnssche lucht te krügen. Hé, Ravensteün. sprak hem een bekende aan. die hü niet had opgemerkt, men zou waarachtig blü zijn je weer eens in Mook te zienin de stad zeker verbazend drukke bezigheden? De laatste woorden gingen vergezeld van een knipoogje en Koos deed zün best zün gezicht tot een glimlach té plooien, het geen echter jammerlük mislukte. spreken deed hü geen woord. Thuis toch niemand ziek? Je zet roo’n begrafenisgezicht, vroeg de ander belang stellend. Zoover ik weet niet, ^itwoordde Koos. Neen, ik heb tenminste den ouden heer gister nog in het dorp gezien. Koos ging weer naar binnen, geen lust gevoelend een gesprek te voeren naartoe aü zich niet in staal gevoelde. Toch -hadden de woorden van oen Mookenaar hem een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 9