L. Frankenberg - Alkmaar levert alle VULPENHOUDERS onder volle garantie Uitsluitend prins standaardmerken ONS BLAD J o DE WILD LIBERALE EKONOMIE Voornaamste cACieuws ■■N DONDERDAG 4 DECEMBER 1930 1 aangifte moet op straffe var verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier er twintig uren na het ongeval DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 285 f40 De verdwijning van f 47.000 Beter weer de komende weken? van De Zuiderzeewerken Dr. Frederik van Eeden ra sta. De nieuwe vlootvoogd in Ned.-Indië PAYGLOP 3 Spoorvracht voor den tuinbouw De vennoedelijke Ministerslijst Advent in Gallcië Het Leidsche Stadhuis Tramongeluk te Leningrad 28 dooden Een millioen voor de werkloozen nan ■M ■ooaata Oostenrijksche Kabinetscrisis De nieuwe Turbo-generatoren de P. E. N.-centrale De rivier-correspondertie in de Over-Betuwe opgeheven Student dringt Nederiandsch consulaat binnen Prof. Veraart en de vroegere St. Michaëls-club te Den Haag JOH. LAUWERS Barometers Thermometers 1 tö ALKMAAR LAAT over de Boterstraat - TELEF. 34 (3 lijnen’ De werktijdenregeling en de Noordzeebadplaatsen DAGBLAD A Een tweede arrestatie Ke- De nieuwe vlootvoogd in Ned.-Indie Kans op vorstperiode rijke arrestaties. Tram on ge lak te Leningrad. 28 dooden. De tweede trein. De kosten bedroegen f 6090 ieder Een adres Inzake de kosten uur v .m.: ALKMAAR Standpunt der Ned. Spoorwegen Directie Een wraakneming de en B. en W. teren het plan-Dudok Bedankt In de eerstvolgende raadsvergadering Lion van Lier ■w Koalgo verbetering in «tjn gesondkoKK- toestand Lion van Lier, een bekende figuur in de Amsterdamscbe tooneelwereld, is overleden. Thans het Oostenrijksche kabinet definitief samengesteld. I B zij zij De daad Barometerstand stand. Lieht* op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.17 uur. De Oostenrijksche Kabinetscrisis. dr. Guertler formateur worden? De tuinbouw en de Nederlandsche Spoor wegen. B. en W. van Leiden tegen het raadhuis plan Dadok. Een request aan den Minister van Arbeid VOOR DE KINDEREN: Schitterende collectie figuurzaag-, houtsnjj-. soldeer- en timmerdoozen. in diverse uitvoeringen. Alleen kwaUteitsartikeien en goedkoop. Duitsch verzet tegen Benes' benoeming tot voorzitter der komende ontwapeningsconfe rentie. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f 2- Voor bulten Alkmaar f 2-85 Met Geïllustreerd Zondagsblad i 0.60 hooger In den Du.tschen Rijksdag is gisteren de begroeting 1931 ingediend. De nieuwe Oostenrijksche ministerpresident Dr. Ender T - f Besprekingen ever tariefkwesties tusechen Dultechiand en Nederland. schappelijken en wandel «enerzijds, dat delen m st om rallsme De Minister van Waterstaat beeft goedge keurd. dat gistermiddag de rivlercorrespon- dentie in de Over-Betuwe te twee uur werd opgeheven Het in stand houden deter rivler- correspondentie heeft het betrokken water schap gedurende de overstroomingsdagen een bedrag van ongeveer f 6000 gulden gekost. In den toestand van Dr. Frederuc van Eeden. welke den laatsten tjjd minder gunstig Is geweest, is wederom een verbetering inge treden. De familie zou het Intusschen zeer on ortjs stellen. Indien men het vragen >m tnlxntin- gen achterwege zou willen laten. Te Leningrad zijn twee volle tramwagens met .elkaar in botsing gekomen. 38 personen werden gedood. 23 gewond. Behandeling van de begroetingen van On derwijs en Binnenlandsche Zaken door de Tweede Kamer. V Zal 1 Benesj, minister van BuitenL Zaken van Tsjecho-Slowakije zal voorzitter van de ont wapeningsconferentie worden. Prof. dr. J. A. Veraart beeft in een brief afscheid genomen van de club tot bestudee- ring der Katholiek -democratische beglnse- *en te Den Haag. De hoogleeraar heeft voor het lidmaatschap bedankt omdat z l. te wei nig aandacht word geschonken aan de ac- tueele vraagstukken op politiek en sociaal ge bied van Leiden zal in benanoeilng komen het ont werp van den architect Dudok betreffende den bouw van een nieuw stadhuis. De meerderheid van B. en W. is tegen het ontwerp gekant. Ook in een ander artikeltje, in het zelfde nummer van De Vrijheid”, trekt de hper Bte (naar aanleiding van een polemiek met „Het Centrum”) nog van leer tegen zekere uitlatingen van ka tholieke zijde betreffende liberale eko- nomie: In de gistermiddag gehouden conferentie heeft de Landbond zijn voorstel van giste ren. betreffende het afscheiden van de ager.ten van den Veiligheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, terug genomen. Het Schober-blok heeft verklaard, dat t met deze beslissing accoord gaat. Te ongeveer zes uur gisteravond was zon-., der groote moeilijkheden de navolgende re- geerlng tot stand gekomen: Regeling tussehen Frankrijk en Neder land inzake opleiding van jongelieden. vooral bet feit, dat sinds jaar en dag van katholieke zijde werd af ge geven op de „liberale economie" als het mee't hartelooze, egoïstische stelsel jat denkbaar was en daartegenover de ka tholieke. van ethica doordrenkte econo mie als de eenlg ju ste weid gestz’.d. stemde ons Weinig vriéndelijk; wan neer wU spreken over economie, dan verstaan wij daaronder de zuivere, theo retische economie; op practtsch terrein laten ook wij de zedeleer gelden." Wij meenen. dat hier een ernstig mis verstand gevolg van spraakverwar ring” aan den dag treedt. Wanneer wij afkeurend, en stérk af keurend spreken en schrijven over „li berale stelsels en systemen”, over Jiberale praktijken” en over .Jiberale economie”, dan bedoelen wij niet, onze liberale landgenooten persoonlijk te krenken, dan sproken en schrijven wij over het stelsel en de prakti sche toepassi ng van het stelsel, afgescheiden van de vraag, of de prin- clpleele aanhanger en praktische be oefenaar van het stelsel politiek-libe- raal, vrjjzinnlg-demokraat,. anti-revolu- tionnalr, Christel Ijk-historisch.ka tholiek,' of zelfs.... sociaal-demokraat is! Want dat is juist het eigenaardige en en funeste: liberale ekonomie komt overal vóór overal, waar de mensch er op uit is, zichzelf zooveel mo-* noürF-hollandsch ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer 0.25. RECLAME per regel 0.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” btj vooruitbetaling per plaatsing !f OM per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 0.12 De familie Rockefeller heeft «en millioen Dollar beschikbaar gesteld voor de hulpver lening aan de werkloozen. Gisterenavond arriveerde aan het Bever- wjjksche spoorwegstation het tweede trans port onderdeelen van de turbo-generatoren vopr de nieuwe P. E N.-centrale. welke nabij Veisen in aanbouw is. Zooals men weet, worden deve onderdeelen per trein van Glasgow, in Engeland, direct, «onder overlading, naar Beverwijk vervoerd. De trein bestond dezen keer uit 23 wagens Om 21 40 arriveerde de trein op het empla cement. Onmiddellijk werd de locomotief naar achteren gerangeerd, waarna de trein naar het emplacement van het Hoogoven- bedrijf gebracht werd. Op 79-jangen leeftijd is gisteren te Am sterdam overleden Lion van Lier, de laatste van de drie gebroeders: Lion. Joseph en Isouard. die In 1887, na Let overlijden van hun vader. Abraham van Lier, de exploitatie van het Grand-Théatre in de Amstelstraat en een groote reputatie op tooneelgebled voort zet ten. Bijna geen artiest van eenige beteekenis. zoowel hier als elders, of h(j heeft op de planken van den schouwburg-van Lier ge staan, en tal van vreemde gezelschappen in het bijzonder zjjh er opgetreaen. In later jaren, uit huis en hof verdreven, leidden de Van^Liers een vrij kommervol bestaan, wat Lion niet belette bij tal van jubilea in de tooneelwereld zijn dichtader te doen vloeien. „Zich vRoomsch - Ka tholiek organ 'seeren betsekende en bedoelde inzien, dat men in zijn bedrijfsleven en in den handel, in de verhouding tot anderen, met wi jnen dat bedrijf en dien handel dreef, moest gaan afleggen 1 berale stelsels en systemen en zich moest ontworste en aan liberale praktijken, die men als on gemerkt had opgedaan in de oud school praktijken, die niet met de leer der Kathol eke Kerk strookten, door wie ze ten duidelijkste waren veroordeeld.” De heer Bte is over deze woorden zeer verbolgen. HU schrUft: De Aartsbisschop gebruikt hier weder om, gelijk aoovele andere hoogvv aardigheids bekleeders Maandag 24 November jj. herdacht de Algemeene R K. Werkgeversvereeni- glng in een Congres te 's-Gravenhage haar vUftienjarig bestaan. Te dezer ge legenheid is van het officieel orgaan dier vereeniging, „De r.k. Werkgever", een lustrum-nummer verschenen, waar in een aantal bijdragen zUn opgenomen van vooraanstaande persoonlijkheden. Voorop ging een artikel: „De Gelukwen- schen van den Aartsbisschop”, geschre ven door Mgr. J. H. O. Jansen, Aarts bisschop van Utrecht en oud-geestelUk adviseur der jubileerende vereeniging. Dit artikel werd, volgens den heer Bte in de liberale „VrUheid”, „ontsierd" door de volgende passage: bij verlies van ’n anderen vinger. bij een breuk van been óf arm Naar de ..Reichspost” meldt zal de minta ter van bultenlandscbe zaken. Mgr. dr. Set— pel, binnen enkele dagen op dringend voor schrift van zijn geneesheer met riekte-verlof gaan, hij zal sieb naar een sanatorium in Meren begeven. Als verweer teren de klachten over de vrachttarieven, geuit In de persconferentie van het Centraal Bureau voor de tuinbouw veilingen. ontvangen wij van de der Nederlandsche Spoorwegen een uitvoe rig. gedocumenteerd betoog. Hieraan ontleenen wij. dat van de Directie die in tijden van hooge vetlingprijzen vrachttarieven niet verhoogde, h 1. niet mag worden geëischt. deze bjj exceptioneel lage prijzen te verlagen, te meer omdat In het tarief de tuinbouwproducten geenszins stief moederlijk zouden zijn bedeeld. De concessies van de Dultsche Spoorwagen acht de directie verder veel te ver gaande en alleen mogelijk, doordat de Dultsche spoorwegen compensaties aan andere vracht goederen opleggen. Door concurrentie met den waterweg Is zulks in Nederland niet mogeijjk. Vergelijkingen met andere landen, dook t Centraal Bureau gemaakt, gaan naar het oordeel der directie niet op Met name zijn de Belgische tarieven lage, dan andere, door logeren levensstandaard, arbeidsloonen exploitatiekosten In dat land. Te Haarlem is gisteren een vergaderii-g ge houden van werkgevers In het n?te- *n c.fë- restauraétbedrtjf, waar besproken werd de te verwachten werktijdenregeling voor het hotc- en café-restaurant-bedrijf. Besloten werd een request te zenden aan den Minister van Arbeid. In dit request wordt gewezen op het feit, dat door het werktijoen- beslult de zaken In de Noordzeeoadpiaatsen zeer zwaar zullen worden getroffen, var.„.-zien het zomerseizoen voor déze plaatsen kirt-r duurt dan In andere seizoeaplaatsen het ge val is. Vrije Zondagen voor 't personeel zull-n in het volle seizoen voor deze zaken extra tuft uitgaven met zich meebrengen, cerwjjl groote moeilijkheden zulen ontstaan ter opzichte van het verkrijgen van vervangend pe sc.ieel en tevens de rentabiliteit afbreuk zat doen, hetgeen mede in verband met d». to"t reeds moeilijke concurrentie tegen de b j-t-nlsndrrbe badplaatsen en den slechten rconom^cncn toestand deze bedrijven geheel op den a hter- grond zou dringen. Van oudsher wordt de tijd van den Ad vent met buitengewone godsvrucht gevierd. j Reeds uit de zesde eeuw wordt bericht, dat de bewoners heel vroeg in den morgen der kaarslicht de H. Mis bijwonen. ongewenscht vreemdeling uitgewezen. Bij die gelegenheid had men hem tevens zijn revol ver afgenomen. W. had zich hierover bij het Nederiandsch consulaat te Dortmund be klaagd en het wapen teruggeëischt, doch dit was hem geweigerd. De Poolsche verkieiingsterreur. Duit- sche nota over de excessen aan' den Vol kenbond. Thans is zeer binnenkort te veewacnten de officleele bekendmaking van de eeivo le ont heffing. onder dankbetuiging voor de ocwtzen diensten aan vlce-admlraal A. ten Br-ecke Hoekstra uit het ambt van commandant ran de zeemacht en hoofd van het Geparlement der Marine In Nederiandsch-Indie, met op dracht tegelijkertijd van deze gewichtige be trekking aan den dezer dagen oenoemden schout-bij-nacht J. F. Osten. De datum van ingang van h»t eervol ont slag van vlce-admlraal Ten Broe^ke Peeks tra zal die zijn, waarop hij 't ambt aan zbn op volger zal hebben overgedragen. ÜLslukte aanslag op den Spaanschen Mi nister-Pres.dent Berengner. Anti-fascistische complotten in Italië. Tal- ■Br a «as-wmnEmfln 11 1 ■- I l-l'. L* TT-J.1.,. r**^i*-' J..J 1 T - dirV’v^^r,(nK’VTvrW"’rd” f 3000 - beveT“l*,u<e ’eheele ?°«rachlktheid tot werken door f ven bij een oomvel met a bij-eeritas ran «n hand, f 4 OE bii verlies ran ee» f CO tegen ongevallen «jxekerd voor een der volgende u.tkeeringeo: «JUUU. >rm<.n f /OU.- I een voet of een oog 1 1duim of wijsvinger 3U«- De plaats van bet stadhuis Bij den Leldschen Gemeenteraad is door de s.d. raadsfractie een voorstel Ingediend onderteekeno door de heeren J. H. Schuller. T Groeneveld en D v. Eek, om het ter rein gelegen aan de Lammerenmarkt als tweede terrein aan te wijzen voor Stadhuis bouw. De voorsteller skotnen tot de volgende con clusie: dat bij gen excentrisch gelegen stadhuis, met behoud van den ouden gevel, op een op pervlakte van 92.50 by 40 Meter, de kosten zijn 2 333.700 en dat bjj een centrale ligging van het stadhuis op het terrein Lammeren-' markt een oppervlakte van 100 bij 65 Meter bebouwd kan worden, terwijl de kosten in dat geval z(jn f 1.824.278, aldus minder f 509.432. De voorstellers vertrouwen dan ook. dat de Raad dit voorstel aal willen aanvaarden als een ernstige poging om den heer Dudok in de gelegenheid te stellen, naast het be staande plan een nieuw vrijstaand raadhuis te ontwerpen, geheel volgens zijn eigen tn- Zóó ts, in 1 kort saamgevat, de libe rale leer, en de samenleving mag zich gelukkig prijzen, dat de leer nooit in haar volle consequentie werd toegepast. liberale ekonomle-leer is inder- .Jiarteloos-egoïstisch”, .Jets heel slechts" en de praktijken, die daaruit voortvloeien, zijn dit eveneens. Het is de liberale ekonomie, welke zooveel sociale ellende over de wereld gebracht heeft: Sinds de gilden verdwenen en de libe rale vrijheidsdrang zich ook ekonomlsch uitvoeren kon, Is tevens de solidariteit verdwenen van toen af is voor den arbeider de ellende begonnen, de rech-, teloosheid, de uitbuiting en ontstonden als reactie daartegen socialisme, communisme, enz. De katholieke leer is heel anders waardeert de persoonlUke vrijheid, erkent het streven tot behartiging van het eigenbelang, omdat deze prik kel in onze menschelUke samenleving nu eenmaal niet gemist kan worden, zij houdt vast aan het eigendomsrecht maar dat alles binnen zekere perken: de Katholieke Kerk predikt de gebon denheid van den mensch ook ekono- misch aan de voorschriften der mo raal, zU veroordeelt het onbeperkte beschikkingsrecht de mensch is n 1 e t vrU in zUn eko- nomische inzichten en praktUken en ziedaar nu weer het groote verschil tus- schen liberalen en katholieken: de katholieken weten, dat God hun bepaalde sociale verplichtingen be oefening van rechtvaardigheid en naas tenliefde oplegt de liberalen er kennen in deze geen ander gezag dan hun toevallig geweten en hun ethische aanvoeling: de menschelUke rede Is hun genoeg. Er bestaat naast de liberale ekonomie en de daaruit voortvloeiende praktUken dus wel degelUk een katholieke ekono mie, en wel die, welke leeft uit het beginsel van christeUjke solidariteit en waarvan de gilden der middeleeuwen zoo'n schoone belichaming vormden. Maar intusschen moeten wU tot onzen spUt toegeven, dat nog lang niet alle katholieke werkgevers de liberale eko nomie hebben afgezworen en de katho lieke ekonomie zUn gaan volgen. Het ekonomlsch liberalisme is tAAi omdat het zoozeer strookt met het Met klem wordt er op aangedronLer. ue vrije Zondagen voor het personeel niet ts laten vallen in het tijdvak van 1 Juli tot 31 Augustus on- Naar het .Jtorate coell desuper" wordt dit de „Rorate-Mls" genoemd. Tot ver in de ge schiedenis terug werden vooral de eerste en de vierde Zondag "in den Advent met groote piAal gevierd; vooral in de steden, waar Bisschoppen hun zetel hadden. Van Lemberg is bijv, bekend, dat daar in ouden tijd de Aartsbisschop de Advents-Mls pleegde op te dragen op den achtsten December, het groote feest dér kooplieden, en dat ook de stedelUke autoriteiten met brandende was kaarsen in de hand er aan deelnamen. Be scheidener. maar daarom niet minder in nig ging het toe in de dorpskerken. In de Advents-Missen knielden de geloovtgen. eveneens met kaarsen in de hand of op de bank voor hen neergezet.- in de kerkjes neer. Zoo is het ook in latere jaren gebleven, ais een godvruchtige voorbereiding voor het hoogfeest van Kerstmis. De Centrale commissie voor bezuiniging Uit de Ned er 1. Mpj]. voor Nijverheid en Han del heeft een adres doen toekorren aan den ministerraad betreffende de kos'en der Zuiderzeewerken, waarin zfj nogmaals aan- dringt op het maken van een kostenraming; |J| dit in aanslu'ting aan haar in Juni j.l. ge publiceerde beschouwingen, bepleitende een meer commercieelen opzet van de Zuider zeewerken. Met de voltooiing van de afslui ting der Zuiderzee en de droogmaking van de Wleringenneer zal. als geen ernstige tegenvallers zich vcordoen, nog ten hoogste anderhalf jaar gemce'd zijn. Dan staat men voor de vraag of met het aanwezige mate- ilaal en de werkkrachten onmiddellijk voort gegaan moet worden met de drorgmaking van de andere Zuiderzeepolders en zoo ja, welke van deze polders daarvoor het eerst in aanmerking komt. Die vraag aldus de Centrale commissie is niet te’beantwoor den, als niet tijdig de nieuwe kostenbereke ning is gereedgemaakt. Gistermiddag is een 25-jarig student, ze kere Wlnkelmann. met geweld £et gebouw van het Nederlandsche consulaat te Dort mund binnengedrongen. HU verbrijzelde de ruit van de gangdeur en sloeg vervolgens op de vlucht. Onderweg loste hU een revolver schot op het personeel, ddt hem achtervolgde. BU zjjn arrestatie door het overval-commando ging de jongeman zoo hevig te keer, dat de politie hem met geweld mosst overmeesteren Het betreft hier blUkbaar een wraakne ming. W. was korten tijd geleden in Neder land geweest, doch door de autoriteiten als Omtrent de raadselachtige verdwijning van een bedrag van circa f 47000 uit een geldzak van de Coöperatieve suikerfabriek „Dinteloord" wordt nog het volgende meld: Eergisteren heeft de brigadecommandant van de Kon. Marechaussee te Steenbergen, dc heer Verhagen, er lucht van gekregen, dat de broer van den kantoorlooper Groene veld. de voor eenige weken door de directie van de fabriek ontslagen C. Groeneveld. Maandagmiddag op het tijdstip, dat ge noemde kantoorlooper met het geld van de bank der firma Van Gilse kwam, zich op de markt te Roosendaal bevond Deze C Groeneveld was met de boot van Willem- •tad naar Rotterdam vertioKken De mare chaussee reisde hem oer auto achterna, en trof hem te Dordrecht op de boot HU werd gearresteerd en naar Steenbergen overge- bracht. Evenals zUn broer ontkende hU iets met de verdwunlng van het geld te maken te hebben. Hij kon evenwel geen verklaring geven van zijn aanwezigheid op de markt te Roosendaal op Maandagmiddag. Het onderzoek wordt met kracht voortee- aet. De commandant der Kon. Marechaussee te Steenbergen h-eft een belooning van f 500.uitgeloofd voor degenen, die aan- wu zin gen kunnen geven, welke lelden tot Opero-tng van het verdwenen geld en aan houding en veroordeellng van de verdach ten. Bondskanselier: Dr. Ender; Vice-Kanse- lier cn. Bultenlandscbe Zaken: Dr. Schober (Nat. Econ Blok); Binnenlandsche Zaken: Winkler (Landbond); Justitie: Dr. Schörff (Nat. Econ. Blok); Landbouw: Thaler (Chr. Soc.j; Financiën: Dr. Juch; Onderwijs: Caermak (Chr. Soc.); Leger: Vangoiu (Chr. Soc.). De bezetting van de portefeuille voor So ciale Aangelegenheden is nog niet bekend. De kans bestaat, dat hiervoor een nieU parlementarlër zal worden henoemd. En wanneer wij de liberalen om hun ekonomlsch inzicht bestrijden, dan drukken wij hun persoonlUk niet een stempel van sociale minderwaardigheid op, dan signaleeren wU in hen alleen maar de principieele voorstanders van "een oJ. verderfelUke leer. En dan willen wU daarbU gaarne er kennen, dat verreweg de meesten van onze liberale landgenooten veel beter zUn dan hun leer. „Liberale praktUken” zijn dus weer niet de ekonomische praktUken van onze liberalen, maar van hen. die af gezien van hun politieke oriëntatie j^raktisch het liberale stelsel, de liberale ekonomle-leer huldigen. De strijd gaat tegen stelsel en prak- tUk. wAAr die ook worden aangetroffen. De liberale ekonomie Is als leer en stelsel inderdaad hoogst verjderfeiUk, en zeer terecht wordt daar een katholieke ekonomie tegenover geplaatst. Op ekonomlsch gebied leert het libe ralisme allereerst, dat het welzUn van allen het best bevorderd wordt door leder Individu vrU te laten om in pro ductieproces en handel te doen, wat hij verkiest. Als de overheid zich maar niet bemoeit met het ekonomlsch leven, als zU de burgers maar vrij laat om con tracten te sluiten, zooals zU dat zelf met eigen vrijen wil verkiezen ar beidscontracten, koopcontracten, leen- en' pachtcontracten dan en blUft de welvaart vanzelf, een ieder, door de onderlinge gedrongen, het best-mo- BUREAUt HOF 6. ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie No. UJ Katholieke dit reeds hebben gedaan, het «oord „liberaal” om daarmede iets heel slechts. vermoedelUk harteloos-ego-stische stelsels en prak tijken aan te duiden. Hoe vaak onzer zijds nu ook reeds tegen dergelijk mis bruik van het woord „liberaal" is ge- protesteerd, men schUnt in de kringen der Roomsche geestelUkheid nu een maal deze methode niet te kunnen of te willen prijsgeven om de geloovlgen van het liberalisme ook in staat kundig. opzicht een „heiligen afschuw” bH te brengen. Dat de Kerk z ch met liberalisme op godsdienstig terrein niet kan vereenlgen, spreekt vanzejf. Maar Indien hier ge-rpioken wordt van door de Kerk veroordeelde liberale praktijken, dan kan dit zeker niet oe- trekk ng hebben op het religieus li beralisme; maar evenmin op het poli tieke liberalisme, want dit houdt er «vénmln „praktUken" op na, die niet door den beugel kunnen. Eeq maal- ■chappeiUk of economisch liberal sme eindelijk, dat zich aan allerlei onge oorloofde praktijken zou schuldig ma ken, is ons onbekend: het bestaat al leen in de verbeelding van sommige ka tholieke geestelUken, politici en Journa listen. Dat men telkens en telkens weer dat fabeltje debiteert en daarbU het woord „liberaal" tn algemeenen zin bezigt, zoodat het wel moet worden verctaan als betrekking te hebben op den mast en economischen handel van ons liberalen, bewijst men deugdelUke mid- m st om het staatkundig Ilte- te bestrijden en daarom zUn toevlucht neemt tot denlgreeren, ander- zUds, dat men er een zeker behagen In schUnt te scheppen om ter accentuee- ring van de glorie van het katholicisme iets leelljks en verfoeilUks daartegen over te stellen en dat men daarvoor niets zoo geschikt acht als het libera lisme! WU hebben alle waardeering voor de verdiensten van het katholicisme; wU achten schelden minderwaardig; mogen wU onze RoomTChe vr enden verzoeken zich te oefenen in het betrachten van rechtvaardigheid en naastenliefde ook ten opzichte van ons liberalen? Mogen wU hun verzoeken niet meer het woord „liberaal" te gebruiken, wanneer zij .goddeloos” of „hardvochtig" bedoelen?” en huur- ontstaat omdat concurrentie gelijke zal praest<èren. Voorts moet, volgens de liberale leer, een ieder zich laten leiden door zUn eigenbelang; iedereen doet dat van na ture, en als een ieder de stem der natuur nu maar volgt, zal een onzicht bare hand alles vanzelf ten beste leiden, zal hU niet alleen het eigen belang, maar zonder het te weten ook het algemeen belang het best behartigen. Verder is daar het onbeperkte eigen domsrecht: zoolang Iemand maar blUft binnen de perken van de strafwet, moet hU de vrijheid hebben, met zUn eigen dom te doen en te laten,, wat hU wil; hU moet daarover het absolute beschik kingsrecht hebben en tegenover nie mand moet hU zich behoeven te verant woorden ten aanzien van het gebruik. Ten slotte het arbeidsloon: Voorop wordt gesteld, dat de ethiek, de zedenleer, de rechtvaardigheid met 1 arbeidsloon niets te maken heeft; men moet zoo weinig mogelUk geven en zoo veel mogelUk krUgen: men moet profl- teeren van de verhouding vraag- en aanbod! De weerkundige medewerker van de „Te legraaf” schrijft: Sedert den aanvang d-zer week is een uitgesproken verbetering in den algemeenen weerstoestand te bespeuren. De vochtige WestelUke winden, welke ons gedurende de afgeloopen maand overvloedigen neerslag brachten, hebben eindelijk voor een drogen continentalen luchtstroom plaats gemaakt en de luchtdruk verdeel mg over Europa is thans een zoodanige dat zeer waarschijnlijk het momenteel heerschende weertype zich nog eenigen tijd zal handhaven. Maandag j.l. leek het alsof de ingetreden opklaring slechts van vrxjri>Ugaanden aard I zou zUn; immers was bU IJsland een zeer diepe depressie verschenen en het .verloop der isobaren ten Westen van de Britsche Eilanden scheen er op te wUzen. dat onze omgeving weldra onder Invloed zou komen van West-Oost trekkende secundairen der NoordwestelUke hoofddepressie Over de Golf van Biscaye was een zeer vlak laagdruk- gebled geteekend Dinsdagochtend evenwel had zich het weerbeeld in gunstigen zin gewijzigd In t Noordwesten was de luchtdruk aanzienlijk gestegen, de ondiepe storing ten Zuidwesten van FrankrUk was in beteekenis toegenomen en op den Oceaan werd Westelijk van Ier land een nieuw barometermaximum gesig naleerd. zoodat voorloopig wel geen vrees behoeft te bestaan voor het naderen van nieuwe depressiekernen uit den Atlantische Oceaan tusschen 50 en 55 gr N B Een zich over ongeveer 70 lengtegraden. n.l. van 35 gr. Wester- tot 35 gr. Oosterlengte, uit strekkende strook' van hooge barometer standen vormt de scheiding tusschen den lagen druk in het hooge Noorden en dien over Zuld-FrankrUk en Spanje, waardoor in onze streken matige Oosteiyke winden den scepter zwaaien. Dientengevolge en mede door het verminderde vochttehetdsgehalte der lucht is de temperatuur, welke vooral gedurende de laatste Novemberdagen aan merkelijk hooger was dan normaal, gedaald en zal. tndien niet alle vrorteekenen bedrie gen, in de naaste toekomst nog verder da len. Het is geenszins uitgesloten, dat de eer ste vorstperiode van het seizoen 19301931 zoo juist haar int.ede heeft gedaan en dat het milde, doch intens vochtige en daar door zoo onaangename weer van de laatste weken, door een reeks koude, zonnige win terdagen zal worden atgewisseld. Deze weers verandering is intusschen niets te vroeg gekomen; de hooge waterstand van de ri vieren zoowel binnen als buiten onze lands grenzen had op tal van plaatsen een uiterst critieken toestand geschapen en in den strijd tegen het natte element is de Oosten wind een bondgenoot wiens hulp niet genoeg kan worden gewaardeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1