I J L. Frankenberg—Alkmaar - - PAKJESAVOND i dit nummer bestaat uit drie bladen VIER ÉN TWINTIGSTE JAARGANG No. 28é f40 Voornaamste cKieuws PASSERDOOZEN De Zuiderzee-dijk Niet uitbetaalde salarisverboogingen Het boek over Andrée’s expeditie De aardbeving in Burma Oplichtende pennenverkoopers? Versch brood in hotels Gedeputeerde Gerhard Een buitenkansje uit het buitenlan'd Emstipe vechtpartij Dr. F. J. M. de Waele Voor f 800 aan ringen ontvreemd Auto te water geraakt De bestuurder verdronken De dader zal niet vervolgd worden Het hooge Maaswater Commando zeemacht N. O. I. Ch. Braakensiek filmster r i Drie daders aangehouden; zij hebben bekend Het hotel- en restaurantbedrijf en de Arbeidswet De aanslag op Berenguer De verduistering van 47.000 Geen algemeene mijnwerkersstaking in Engeland JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Plotselinge overrompeling van kazernes? AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN,GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL GEMOEDELIJK De Olympische Spelen Hei geld is gevonden! C Te ren De Staat in het angelljk gesteld 22 dooden. 9# gewonden nieuwe Poolache kabinet saxnenge- verzakten Een onjuist bericht Barometerstand y uur v_m.: 771. Stilstand. Zeeman levensgevaarlijk verwond Zal hij Nederland verlaten? Tijdens afwezigheid van den winkelier En de Neder!. spoorwegen De Het proclameeren van staking verworpen. aan de re- president van den Oostenrijkschen Raad is de sociaal-democraat Friesland in 1934 per trein over Wieringen te bereiken? Evenals bij de oude Grieken een tentoon stelling voor schoone kunsten ABONNEMENTSPRIJS) Per kwartaal, voor Alkmaar f Z.— Voor buiten Alkmaar 2A5 Mei Geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Zelf bakken door hotels In strijd met de Arbeidswet Het strict Debat in den Duitachen Rijksdag over do regeering*verklaring. Nederlaag van de Franache regeering in den Senaat. Het kabinet afgetreden. veer 1.75 Een inwoner van Uden heeft van een Lord, die tijdens den wereldoorlog in het vluchte lingenkamp te Uden vertoefde en door hem geholpen werd, een groot bedrag, naar men zegt f 146.000 geërfd. De Tweede Kamer zette de behandeling van de begroeting van Landbouw voort. In avondvergadering behandelde de Twee de Kamer de begroeting van financiën. Siami nwi rt Ing tusschen werkgevers en werknemers NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD -- ONS BLAD VRIJDAG 5 DECEMBER 1930 woord de, dat volgens ruimte waar brood onder alle bepalingen betreffende broodbak kerijen en dus vóór 10 uur ’s morgens geen versch of opgewarmd brood mag worden af geleverd, dus ook niet aan logeergasten. Samenzwering ontdekt in Portugali honderdtal bommen in beslag genomen. Te Zwtjndrecht is voor f 800 aan ringen gestolen. Tegen den gewezen bankdirecteur te Uit hoorn eischte de Officier van Justitie twee jaar gevangenisstraf. Reeder en bemanning van de Bratvaag hebben geen recht op een deel van de winst De militaire autoriteiten nemen afweer- maatregelen Wegens te verwachten relletjes Naar bet ..Berliner Tageblatt" uit Londen meldt, heeft de conferentie van gedelegeer den der mijnwerkers bet voorstel tot bet proclameeren van een algemeene mijnwer kersstaking met 330000 stammen tegen 300 «teuRMo verworpen. Dagen hebben wjj gewinkeld. Veel geneusd en veel gezocht, En natuurlijk veel cadeautjes En surprises Ingekocht. Dagen hebben wij gewinkeld. Zijn voor rijkaards doorgegaan. En een halve maand salaris Is zoo omtrent naar de maan! Maar al hebben wjj aan zakgeld Nu misschien geen halve sou. Daarvoor krijgen wjj nu feestpret. Want vanavond komt de clou! 't Is vanavond pakjesavond! En den ingekochten buit Deelen wjj dus zeer vrijgevig Onder onze vrienden uit. Telkens als dan weer de bel klinkt, Springt men haastig naar de deur; D'eene lacht met zijn verrassing En de ander krijgt een...... kleur! En zoo wordt weer de traditie Van Sint Nulaas voortgezet. Geven blijft nog steeds een vreugde, Oók ontvangen geeft ons pret! MARTIN BERDEN. Een manifest vaif Sir Oswald Mocdey tegen de werkloosheidspiannen van de Engelsche regeering. Delft is een auto te water gereden, waarbij één der inzittenden verdronken ia. Tot Nationalen Eldersch gekozen. Naar aanleiding van het feit, dat enkele hotels lx. Amsterdam en Rotterdam zelf brood «rillen gaan bakken met de bedoeling, dat 's morgens by het ontbijt versch te verstrek, ken, heeft de secretaris der Centrale Bedryts- comxn’ssie. bedoeld in de collectieve arblds- overeenkemrt voor het bakkersbedrijf, zich gewend tot den 'directeur-generaal van den arbeid met de vraag, of deze een en ander in overeenstemming acht met de Arbeids wet. De dlrecteur-generaal van dën arbeid ant- de Arbeidswet iedere gebakken wordt, valt ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1-25: elke regel meer 0.25. RECLAME per regel f 6.35 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 6.12 De politie heeft klaarheid gebracht in de mysterieuze verdwijning van bijna f 47.000 te Roosendaal. De kantoorbediende van de suikerfabriek „Dlnteloord" te Stampersgat heeft bekend het plan reeds drie jaar geleden met twee anderen ontworpen te hebben. Hij heeft aan geboden het geld van Roosendaal te halen en had te voren zijn bróer ingelicht. Op de markt te Roosendaal hebben zij de belde zakjes verwisseld, waarna de broer naar een der buitenwijken is gegaan, waar hij een kastelein uit Fynaart ontmoette, die tevens controleur Is op de suikerfabriek Roosendaal, Deze beschikte over een safe by een bank. Hij heeft daarin een gedeelte van het geld gedeponeerd. De rest heeft hij thuis op zjjn hooizolder verborgen. Na een langdurig verhoor hebben alle drie de verdachten bekend het misdrijf gepleegd te hebben. Zij zijn in bewaring gesteld en het geld is in beslag genomen. Nader wordt gemeld, dat de kantoorbe diende, uit vrees voor stopzetting van de fabriek, waardoor hij ook ontslagen zou moe ten worden, toegestemd heeft het reeds drie jaar geleden gesmede plan ten uitvoer te brengen. Woensdagmiddag werd een onderzoek tn- gesteld door den rechtercommissaris te Breda mr. Sikkel, den officier van justitie mr. Speyart van Woerden, den commandant der maréchaussee te Steenbergen en den politie deskundige Van Wagentngen te Maastricht. Te zamen hebben zy op de fabriek een huis zoeking verricht en daarna in het huis van den kantoorbediende aan de Steenbergsche straat te Dlnteloord. Daarna werden couran ten en papier aangetroffen van denzelfden datum en pakpapier, dat identiek was aan dat. hetwelk was gebruikt voor de pakjes namaak-bankbiljetten, welke In den ver- valschten geldzak werden aangetroffen. Vervolgens is een huiszoeking verricht ten huize van diens broeder te Fynaart, welk onderzoek evenwel niets heeft opgeleverd. In de maréchausseekazerne heeft de kan toorbediende. toen hem de feiten, welke de justitie bekend waren, in volgorde werden voorgehouden een volledige bekentenis afge legd. Ook zijn broer viel op dezelfde wijze door de mand. Vervolgens kon ook de kaste lein niet langer loochenen en bekende. Men is vervolgens naar diens woning te Fijnaart gegaan, waar onder het hooi op den zolder een gedeelte van het geld werd gevonden. Vanwege den R. K. Bond van Hotel-, Café- en Rest.-geëmployeerden „Sint Anto- nlus” wordt medegedeeld, dat deze bond eenlge besprekingen heeft gehad met de ver- eeniglng Horecaf en den R. K. Bond van Hotel-. Café- en Restauranthouders en slij ters. om te trachten een samenwerking tot stand te brengen, teneinde straks de ge volgen van de arbeidswet zooveel mogelijk te regelen. De bond „Bt. Antonlus" verklaarde zich bereid tot loya-e samenwerking om te trach ten den arbeid ondergeschikt te maken aan den arbeider in plaats van andersom, zoo- als thans het geval is. Daartoe stelde de bood 8t Antonlus voor een commissie in te stellen tot behartiging van de belangen van het bedrijf en de bedftjfsgenooten. Dl: voorstel wend door de patroonsorgani saties aanvaard. Verdere besprekingen zullen binnenkort volgen met alle belanghebbende organisaties in het bedrijf. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 416 uur. Verschenen is het Voorloopig Verslag dar Eerste Kamer over bet z<.n. Vlootpiaa- wetaontwerp. De dader van den aanslag op Berengner ■al niet vervolgd worden. Geen algemeene mijnwerkersstaking Engeland. De beide beklaagden in het bekende gods- lasieringsproces te Berlijn zijn in hooger beroep i jjges pt oken. bij verliez vaa 'a anderen viagir. In groote sorteering. Teekenhaken, Driehoeken, Vertdoozen, Teekendoozen, Teekenverf, Penseelen Bij gelegenheid van de tiende Olympiade die van 30 Juli tot 14 Aug. 1932 te Los Angelos gehouden wordt, zal tevens ook een tentoonstelling voor schoone kunsten geor. ganlseerd worden. De gemeente bouwt voor dat doel een afzonderlijk paviljoen in de nabijheid van het station. Architectuur, schilderkunst, literatuur, beeldhouwkunst, enz. enz., kortom alle schoone kuns en zul len hier vertegenwoordigd zijn. Voor deze Olympische tentoonstelling zal alleen het allerbeste wat door de thans levende gene ratie van kunstenaars werd voortgebracht tentoongesteld worden. Deze afdeellng staat onder persoonlijke leiding van generaal Charles H. Shenll uit New-York, die in artistieke kringen een greote vermaardheid om was, een wat zal De Hooge Raad der Nederlanden wees gis teren arrest in het bekende proces van den Centralen Nederlandschen Ambtenaars Bond contra den Staat, over niet uitbetaalde sa- larisverhoogingen aan oelastlngambtenaren. De Hooge Raad bevestigde het vonnis der Haagsche Rechtbank van 31 December 1929, waarbij de Staat in het ongelijk werd ge steld en veroordeeld in de kosten. Mr. A. M. C. de Braun trad op voor den Staat en mr. J. Duys trad op voor den C N. AB. bij een breuk ran been of arm geniet, en die zich ten doel gesteld heeft evenals by de oude Grieken gebruikelijk met de Olympiade te doen samenvallen tentoonstelling waarop men het mooiste door de kunstenaars werd geschapen kunnen bewonderen. Naar aanleiding van het bericht, dat de heer A. H. Gerhartl aan het eind van de zittingsperiode zich niet meer verkiesbaar stellen zal als lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, heeft „Het Volk" zich tot den heer Gerhard gewend om Inlichtin gen. Deze verklaarde niet te begrijpen, hoe het bericht in de wereld kwam. ..Wanneer", zoo reide hy. ,.ik herkozen mocht worden als lid van God. Staten en vervolgens als lid van de Tweede Kamer, komt voor my de vraag aan de orde voor welke van beide functies ik op grond van het cumulatlebe- slu't van het Groninger Partycongres zal bedanken, voor het lidmaatschao van Ged. Staten of voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Mi’n voornemen is dan. om ten aanrien van' het te nemen bes'ult over leg te plegen met de party-instanties." Het Tweede Kamerlid, de heer Drop, heeft den minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld: Wil de minister ten spoedigste laten on derzoeken of het waar is dat de bewoners van Gennep en omstreken ten gevolge van den hoogen waterstand voor het verkeer tusschen de Maasoevers gebruik moeten ma ken van de spoorbrug, omdat de veren HellenBoxmeer en GennepOeffelt geen dienst kunnen doen en of het waar is, dat de Nedertandsche Spoorwegen voor dit ge bruik van de spoorbrug 15 cent per keer en Per persoon met rijwiel 30 cent laten betalen? WU de minister eventueel bevorderen, dat Mk een betaling onder de bedoelde nmstan- •Whndrn niet meer woedt gevraagd? Naa» de „Msb verneemt, heeft dr. F. J. M. de Waele, lector in de klassieke archeolo gie aan de Mjmeegsche Unlversltelt, d!e de laatste jaren elk wintersemester te Korinthe vertoefde als superintendant van de Ameri- kaansche opgravingen in het oude Hellas, het aanbod bereikt om zich geheel te wijden aan het opgravingswezen in Griekenland en het Oosten, zoodat hy voor langeren tijd ons land metterwoon zou moeten verlaten. Dr. de Waele heeft het aanbod In her*»* gehouden. De president van Liberia, King, neemt ontslag. „Staatscourant" van gisterenavond bevat het Kon. beslut, waarby le. de vice-admlraal A. ten Broecke Hoek, stra, adjudant in b. d. van de koningin, eer vol ontheven wordt van de betrekking van commandant der zeemacht en hoofd van het departement der marine in Ned.-Indië, met ing. van den datum waarop hy die aan zyn opvolger zal overdragen, zulks onder dank zegging voor de door hem in die betrekking bewezen diensten; 3e. de voornoemde betrekking is opge dragen aan den benoemden schout-blj-nacht 3. P. Osten, met ing. van den datum waarop bQ <Uo tan Mjn opvolger aal avcrnemen,C ALKMAAR Toleleon: Administratie Na. 433 Redaetlr Na. «33 f 3000.- lot werken door weQ bij een ongeval met f 9CD Mi «rl~ vnn een bend, f 1 25 - b» f Cn ueen onzevmien ze m oor «en oer volgende uitkeer,neen«WVW. wl|o, „o doodelijken ,noap I Z3U.- I I ZO.- dulm 1 wiwvinlK.r f 50.. Gisteren is een diefstal gepleegd by een horlogemaker-juwelier te Zwijndrecht. Doordat de eigenaar der zaak wat talm de met van de achter den winkel gelegen kamer naar den winkel te gaan, zag de dief kans om zyn slag te slaan. Hy nam een etalage-plank je mede, waarop zich voor een f 800.aan gouden- en fantasie-ringen bevond en waarmee hij verdween. Op den Onderdykschen Ryweg zag een 13-jarige jongen eenlgen tyd later hoe iemand een plankje wegwierp en zich daar na uit de voeten maakte. De Jongen nam het plankje op en bracht het naar het politiebureau, waar aanstonds bleek, dat dit van den diefstal afkomstig was. De ringen waren natuurlijk verdwenen. Het signalement, dat de jongen van den dader kon opgeven luidt als volgt: onge- 25 jaar, breed in de schouders, lang a 1.80 M vol bleek gelaat, zonder snor, hij droeg een lange donkerbruine ha rige Jas met band en split in den rug. een grijzen vilten hoed met breeden band, waar van de rand van voren naar beneden en van achter naar boven was omgeslagen. Verder droeg hij zwarte schoenen, lichte slobkousen en vermoedelijk een Nauwe broek. De Inspecteur van politie te Zwijndrecht verzoekt inlichtingen. Gisteravond omstreeks tien uur, reed te Delft een luxe-auto, komende uit de richting Den Haag, door slippen tegen een lan taarnpaal en kwam vervolgens in het Kanaal aan den Oostslngel terecht De auto, waarin zich een dame en een heer bevonden, verdween geheel in de diepte, De politie was spoedig ter plaatse en wist door hét inhakken van de kap de inzitten den boven te brengen. Daar de reddings pogingen een kwartier hadden geduurd, was de heer reeds verdronken. Toepassing van kunstmatige ademhaling mocht niet meer baten. Men slaagde er in de levensgeesten bij de dame weer op te wekken, zy is naar het gasthuis te Delft vervoerd. Ook het lijk van den heer is derwaarts getransporteerd. De auto werd later gelidht. Onder al deze hoofdjes is in het Volk onderstaand raadselachtig bericht van „welingelichte zyde" verstrekt te lezen: Reeds eeruge weken schijnen de militaire autoriteiten zich angstig te maken over de bewaking der kazernes en andere militaire gebouwen. Althans, dat geeft men vóór. Het beroepspersoneel is bewapend geworden met pistool en klewang en is in het bezit geüt^ld van scherpe patronen. De gehuwden moeten deze wapenen thuis bewaren. Een gedeelte der d enstpllchtigen is des nachts aange wezen voor piket, om by plotselinge over rompeling paraat te zijn. In de kringen van het beroepskader is men verwonde: d over dien plotsel ngen angst, vooral, omdat men spreekt over „te verwachten relletjes". Als deze maatregelen daadwerkeiyk geno men werden, alléén voor een doelmatiger bewaking der kazernes, dan zou het thuis bewaren van de wapenen en nota bene ook de patronen van nul en geener waarde zyn Misschien zal de minister van Defensie bU de behandeling der defensiebegrooting wel eenlge ophelder ng geven over deze on verklaarbare maatregelen. Voor een normaal denkend mensch zyn al deze maatrepelen nog een raadsel. Spoorwegverbinding naar Friesland owe Wieringen in 1934 of 1935 gereed? In verband met de verklaring van den reeder en de bemanning van de Bratvaag dat zy een deel van de winst, die met bet officieele boek over Andrée’s expeditie zou worden behaald, zullen opeischen, heeft advocaat Folk va rd Bugge te Oslo op ver zoek van het Noorscbe ministerie van bultenlandsche zaken, een onderzoek tn- gesteld. om uit te maken in hoeverre en óf de reeder en de bemanning van de Brat vaag rechten op een deel van deze wmst kunnen laten gelden. Uit het rapport van den advocaat biykt. dat de Bratvaag aan de Noorsche expeditie naar Franz Jozefsland die uitging van hef Instituut voor wetenschappeiyk onder zoek van Spitsbergen en de Noordeiyke Ijszee was verhuurd en dat contractueel vastgesteld was. dat alle voordeelen van da reis aan den huurder zouden komen. Slochjs was een uitzondering gemsskt voor tietgeeil Jacht en risahvangst opleverdexs En de advocaat acht het duidelijk dat de resten van Andrée’s expeditie niet als jachtbuit of resultaat van vischvangst be schouwd kunnen worden. Ook is het in dit verband niet van belang, dat een der leden van de bemanning de overblyfselen der expeditie ontdekte. Voor hun moeite en werkzaamheden in verband met het bergen van de resten der expeditie hebben de op varenden ieder hun aandeel In de 60 000 kronen gekregen, die door de Noorsche regeering en het Instituut aan den reëd-r en de bemanning van de Bratvaag is uit betaald. Slechts de Noorsche expeditie naar Frans Jooefh land zou, indien haar organisa toren dit wilden, rechten op een aandeel in de winst op het boek over Andrée’s expeditie kunnen laten gelden. Thans zijn by de Ncd. Spoorwegen plan nen in voorbereiding, om Friesland een vaste verbinding te bezorgen met Noord-Holland over den nog te maken afsluitdijk en Wierin- gen heen. Daartoe zal het noodig zyn, het traject Heer-Hugowaard-Anna Paulowna van dubbel spoor te voorzien, hetgeen tot dusver voor het reizlgersvervoer naar E>en Helder gemist kón worden. Tevens ligt het in de bedoeling op het eiland Wie ringen een paar stationnetjes te bouwen en wel te Hlppolytus- hoef en Den Oever, het meest Oosteiyk ge legen kustplaatsje. De dyk die de afslui ting der Zuiderzee zal vormen, komt in Friesland uit by het dorp Zürich, iets ten Zuiden van Harlingen. Wanneer deze plannen zullen worden uit gevoerd staat nog niet vast, vermoedeiyk zal het wel 1934 of 1935 worden, voordat de reizigers van oeze nieuwe verbinding kun nen proflteeren. De boekhandelaar 3. te Edam, is Donder dagmorgen bijna de dupe geworden van een brutale oplichting. By hem vervoegden zich nl een tweetal keurig uitziende heeren, die aanbiedingen deden van schryfpennen, wel ke biykens verklaringen van de hoofden van scholen welke getoond werden, even tueel aan deze instellingen geleverd zouden kunnen worden. Tot zoover was alles juist en de verklaringen waren Inderdaad van de schoolhoofden afkomstig. De eenigste «oer waarde was echter, dat de leverantie on- middellljk betaald moest worden, waarvoor 3 pCt. korting werd gegeven. De pennen werden achtergelaten. Overtuigd door meer genoemde verklaringen, ging S. op de transactie in en kocht en betaalde voor ruim f 60.pennen. Te 13 uur in den middag echter, toen de politie-radioomroep zich deed hooren. werd door den Burgemeester van Haarlemmer meer opsporing verzocht van de pennen handelaars. Dit bericht werd om. opgevan gen door den beer N. Brouwer te Edam en toen deze bovendien van zyn zusje vernam, dak tydens den schooltyd 3 pennenverkoo pers by het hoofd waren geweest, werd een en ander met elkander in verband ge bracht, De heer B. wilde er meer van weten en stelde aanstonds by de boekhandelaren ter plaatse een onderzoek In. Het bleek toen, dat de .Jieeren” overal waren geweest, doch niets verkocht hadden, totdat ten slotte by den boekhandelaar 8. aan het licht kwam, dat deze ruim f 60.— betaald had. Burgemeester en politie werden met het geval in kennis gesteld, die onmiddeliyk de omliggende gemeenten waarschuwden en den omtrek per auto afzochten. De waarschuwing welke om. aan Purmer- end gedaan was, had succes, want In den loop van den middag werd het gezelschap (er bleek ook nog een dame by te zyn), aldaar gesignaleerd en aangehouden. Het drietal werd op transport gesteld naar Edam, waar het op het politie-bureau door den burgemeester werd ondervraagd, met als gevolg, dat de koop met den boek handel 6. werd geroyeerd en de f 60.te rugbetaald en het drietal overeenkomstig het verzoek overgebracht werd naar Hoofd dorp. Drie daders aangehouden inzake de v«r~ duistering van f 47.000 te Roosendaal. Zfj hebben bekend. Het geld is teruggevonden. Volgens nadere mededeelingen omtrent den moordaanslag on minister-president Berenguer schoot Ilizo, de dader, in de lucht. De kogel drong in het plafond van het vertrek door. Berenguer, die van zijn broer vergezeld was. trad op Ilizo toe p-» renguers broeder ontrukte hem het wapen, terwyi Berenguer hem volslagen kalxn vroeg: „Wat wilde u doen, u schoot immers niet op my?” Ilizo antwoordde, geiyk reeds gemeld, dat hy tegen het regime, dat Be renguer vertegenwoordigde, wilde protestee- ren. zonder bloedvergieten echter. Berenguer verklaarde tot de journalis ten, dat het incident geen enkele beteefrenta heeft en dat er geen verdere gevolgen aan sullen worden gegeven. é- wel wat eenvoudig excuus voor een ambtenaar, die zich tweemaal laat betalen, of een declaratie indient voor gelden die hg reeds ontvangen heeft. Onregelmatigheden en door landsdiena ren .aan het land toegebrachte schaden komen daar, volgens het verslag, meer voor dan hier, want in 1920 telde men er 355 gevallen van onregelmatigheden op het gebied van geldeigk en materieel beheer. Hlerbg kwamen nog 45 gevallen welke op vorige dienstjaren betrekking hadden, zoodat dit een totaal opleverde van 400 gevallen. Van 75 gevallen was het bedrag der schade bU het opstellen van het verslag nog niet vastgesteld, maar voor de overige bedroeg het toch 192.987 gld. In 105 gevallen bedroeg de onregel matigheid 50.of minder; In 28 ge vallen 50.— tqt 100.—; in 100 ge vallen van 100.tot 500,in 37 gevallen van 500.tot 1000.in 44 gevallen van 1000.tot 5000.In 8 gevallen van 5000.tot 10.000, ter wijl zich 3 gevallen van boven de 10.000.hebben voorgedaan. Bovendien werden door de rekenka mer In 1929 niet minder dan 121 vergoe dingen opgelegd aan comptabele lands dienaren, waarvan in 118 gevallen voor gekomen in voorgaande jaren, tot een totaal bedrag van 281.145 gulden. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, niemand zal dat ontkennen. Het aantal dat hier genoemd wordt voor één Jaar, waarbg de Indische schatkist door schaden en tekorten bU niet ontdekken toch ongeveer een half mlllioen te kort zou zyn gekomen, Ujkt ons wel abnormaal hoog. Waar het verslag den Indruk vestigt, dat na stor ting der bedragen de zaak uit de we reld was voor de betrokken ambtenaren, ryst de vraag, reeds In 1 begin gesteld, of er met het geldehjk en mate rieel beheer in Indlë niet wat al te ge moedeUJk wordt omgesprongen. 36 dooden, 100 gewonden Langzamerhand komen te Rangoon by- zonderheden binnen omtrent de gevolgen van de aardbeving in Burma. Tot nog toe heeft men in totaal 36 doo den. en ruim 100 gewonden geteld. Op het station Pya sloegen 13 goederen wagens om. De bruggen in de omgeving -- Te Pya gingen verscheidene huiven in vlammen op. Het verslag der Algemeene Rekenka mer in Nederlandsch-Indlë betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1929, een boek van 116 pagina’e, geeft den Indruk, dat het met de administratie In dit deel van ons ryk bulten Europa nogal gemoedeiyk toegaat. In den loop van het verslagjaar moest de. Algemeene Rekenkamer In 16 geval len (tegen 17 In het vorig jaar) de aan dacht van den betrokken departements- chef vestigen op de omstandigheid, dat tweemaal dezelfde bezoldiging, reiskos ten, toelagen, premie e.d. over dezelfde periode was ultbetaald, dan wel voor gedane reizen tweemaal dezelfde reke ning was ingediend en betaald. In 7 gevallen bleven de tweemaal be taalde bedragen beneden de' 25.in 7 gevallen beliepen zy van 35.tot 100.en in 2 gevallen bedroegen de sommen 225.en 250. 'inde meeste dezer gevallen werd het te veel betaalde In ’s Lands kas terug gestort. Op de by de terugzending van de stukken tevens gestelde vraag, waaraan het was toe te schryven dat een en an der onopgemerkt was gebleven, werd als gewoonlyk geantwoord, dat dit aan een vergissing dan wel onoplettendheid van den betrokken beambte was te wyten. Een De heer Ch. Braakensiek meldt dat hy, naar aanleiding van het groot succes door hem in Scala in Den Haag behaald tn zijn rol van Dreyfus, door de N. V. Paramount Film aangezocht is met zyn zoon Hans, die eveneens in Scala optreedt, te Parijs voor de tame te komen «pelen. Een zwakzinnige. Omtrent den persoon van nizo wordt now h<J M U' Behalve journa list is hy nog secretaris by de tabaksregia Sc wees t. Een medicus, die Illzo’s geesteiyke ver mogens heeft onderzocht, heeft verklaard, dat het een zwakzinnige betreft, wiens taZ terneering wenschelyk is. In de revolver b». vond zich slechts één kogel. Dlzo heeft twintig Jaar lang aan de re. aactie der B. C.” en tien jaar mux «tta F» J3 Bol" gewerkt Woensdagavond laat heeft 00 de Baan te Rotterdam een ernsti<re vechtnart'i nl»a’s gehad tusschen den SO-’a-l-en kel'ner H. J. T- en den 26-jariven zeeman J. L. u’t de potg'e- terstrapt waarbü eerstgenoemde den laatste met een mes een 't?ek in den bu’k heeft toee'e- bracht. waardoor de man levensgevaarlijk verwond werd. Al gerulmen tild leefden de twee mannen met elkaar in onmin. De reden daa-van was. dat L. om<rang heeft cehad met een vrouw uit de Kntnersgang. d‘e hem verlaten heeft om met T. in relatie te treden. Woensdagavond ontmoetten zy elkaar in een café op den Schtedamschen Dijk, waar het al gauw tot ruzie kwam. Andere be. zoekers vNs’en echter te voorkomen, dat ztj elkaar daar al te lyf gingen. Beiden bleven zy tot het slu’t'ngsuur en waren niet geheel en al nuchter meer toen rii. op straat geko men. weer op elkaar aanvielen. Weer grepen oms’anders In en wisten de vechtersbazen te schelden. Dit hielp echter maar voor een oogenbllk. want even later kwam het tot een treffen op de Baan Er ort'tond een hevige vechtpartü. waarbij L. plotseling een scheme p^n in zyn maagstreek voelde en bewusteloos op een stoep ineen zakte. Daar werd hy door een avent van politie gevonden, die onmiddeliyk den G. G. D waarschuwde. De man werd per auto naar het ziekenhuis aan den Coolslngel vervoerd, waar bleek, dat hy een diepen steek ongeveer in het midden van den buik had gekregen. Hy moest direct geopereerd worden. De dader is daarop door de politie In zyn woning gearresteerd en in het bureau aan de Groote Pauwensteeg opgesloten. BU een verhoor, dat hem is afgenomen, beeft hy een volledige bekentenis afgelegd. Het mes waarmee hy gestoken heeft, is nog niet teruggevonden. Wel heeft men in zyn «rontog nog een drietal messen tn beslag genomen, waarmee de aanslag echter niet gepleegd is. Ook het slachtoffer, wiens toestand nog steeds zorgwekkend is. is aan een verhoor onderworpen. De man had den tndruk gekre gen. dat T. hem in zijn maag getrapt had. Ook hy beeft T. alg den dader aangewewn. Het aantal slachtoffers van de aardbeving te Pyu in Burma wordt op minstens 22 dooden en 90 gewonden geschat* Deze getal len zijn voor uitbreid ng vatbaar, aangezien ten gevolge van de stagnatie van de tele graaf lijnen berichten uit andere gebieden uitbiyven. In de stad Taungu heeft de aardbeving groote schade aangericht. Verscheidene groote gebouwen zyn ingestort. Verschei dene goederenwagens zyn ontspoord. Tal rijke personen zyn dakloos geworden. 0 I te 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1